Speerpunten Rijn en IJssel

Water Natuurlijk Rijn en IJssel heeft heldere speerpunten:
 • Investeren in natuur en landschap
 • Aandacht voor water in de stad
 • Mensen centraal
 • Waar voor je geld

1. Natuurlijk en mooi

Beleving van water

Beleving van water

Water Natuurlijk streeft naar een natuurlijk functionerend watersysteem in een aantrekkelijk landschap.

 • Water zichtbaar maken in stad en dorp; beleving van water en verfraaiing van het landschap
 • Voorzieningen voor bewoners: oeverrecreatie, visstekken en schaats- en kanoroutes
 • Kronkelende, stromende beken als natuurlinten in het landschap, gekoppeld aan bestaande en nieuwe natuur
 • Ecologisch beheer, afvoeren van maaisel voor een gevarieerde flora en fauna en minder verruiging
 • Toegankelijk maken van maaipaden langs beken en sloten voor wandelaars
 • Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed

2. Veilig en gezond

Fietsen langs rivier met hoog water

Ruimte voor water

Door een grilliger klimaat moet ons watersysteem robuuster worden en is water vasthouden net zo belangrijk als water afvoeren. Daardoor zijn we met Water Natuurlijk goed voorbereid op extreme neerslag en droogte.

 • Voorkomen van wateroverlast door ruimte voor waterberging op lage plekken, in beekdalen en in natuurgebieden
 • Zorg voor voldoende berging van water ook in de stad door minder verharding, meer oppervlaktewater en veel groen tegen hittestress
 • Niet bouwen op plekken die gemakkelijk onderlopen of van nature nat zijn
 • Veilig en gezond zwemwater
 • Schoon water voor de drinkwatervoorziening
 • Terugdringen van vervuiling door meststoffen en milieugevaarlijke stoffen

3. Innovatief en duurzaam

De nieuwe Nereda rioolwaterzuivering

Nieuwe zuiveringstechnieken

Voor Water Natuurlijk zijn duurzaamheid en de kringloopeconomie speerpunten.

 • Energiebesparing en gebruik van duurzame energie
 • Optimaliseren verwerking afvalwater samen met gemeenten
 • Toepassen van nieuwe zuiveringstechnieken
 • Terugwinnen van grondstoffen en energie uit afvalwater
 • Stimuleren van schone en duurzame landbouw
 • Educatie en voorlichting voor meer waterbewustzijn bij de burger

4. Samenwerken en verbinden

De opening van de 'nieuwe' Berkel bij Almen

Samenwerken

Water Natuurlijk wil een integraal beheer van het watersysteem en de afvalwaterzuivering in het gehele stroomgebied en daarbij samenwerken met alle gebiedspartijen.

 • Samenwerken met overheden, natuurorganisaties, landgoederen, agrarische natuurverenigingen en deze betrekken bij inrichting en beheer van het watersysteem
 • Participatie van burgers in het waterbeheer; zoals met elkaar een beek beheren
 • Samenwerken met drinkwaterbedrijven
 • Samenwerken met gemeenten en bedrijven die hun afvalwater afvoeren naar de zuivering
 • Samenwerken met onze Duitse buren; water houdt zich niet aan grenzen

5. Waar voor je geld

Koeien langs de waterkant

Slim combineren

Water Natuurlijk wil een goede balans tussen het werk van de waterschappen en de betaling door de belanghebbenden.

 • Efficiëntie door creatieve koppeling van functies als landbouw, recreatie, natuur en waterberging
 • Kostenbesparing door samenwerking met andere waterschappen
 • Kostenbesparing door verbetering efficiëntie afvalwatertransport en –zuivering samen met gemeenten en bedrijven
 • De vervuiler betaalt voor de aangerichte schade
 • Lange termijn denken; bewust en verstandig investeren in de toekomst

  Uitdagingen voor de toekomst

  • Deltaprogramma Schoon Water: op naar schoon water in ons gebied!
  • Deltaprogramma waterveiligheid: wateroverlast en watertekort door klimaatverandering
  • energieterugwinning uit afvalwater
  • nog meer grondstofterugwinning uit afvalwater
  • Verder gaan met natuurlijke inrichting beken, zoals Buurserbeek, Schipbeek, Berkel en Baakse Beek
  • tegengaan van de verdroging in natuurparels als Stelkampsveld en Aaltense Goor
  • voldoende en schoon water in Lichtenvoorde, Groenlo en Arnhem
  • realiseren lokale energieproductie met zon en wind