Bijeenkomst over biodiversiteit op 30 maart

10 maart 2021
Water Natuurlijk Rijnland nodigt je van harte uit om deel te nemen aan een online bijeenkomst op 30 maart over biodiversiteit en Land van Ons. Biodiversiteit is een actueel onderwerp, zeker ook bij waterschappen. Er zijn veel initiatieven om de rijkdom aan dieren en planten weer te doen toenemen. En dat is hard nodig. Op … Lees "Bijeenkomst over biodiversiteit op 30 maart" verder

Water Natuurlijk Rijnland nodigt je van harte uit om deel te nemen aan een online bijeenkomst op 30 maart over biodiversiteit en Land van Ons.

Biodiversiteit is een actueel onderwerp, zeker ook bij waterschappen. Er zijn veel initiatieven om de rijkdom aan dieren en planten weer te doen toenemen. En dat is hard nodig.

Op de bijeenkomst zal Maarten Schrama, Assistant professor Environmental Biology aan de Universiteit van Leiden ingaan op biodiversiteit en het project in de Vrouwe Vennepolder bij Oud Ade, een bijzondere samenwerking tussen Land van Ons, de Leidse Kennisinstellingen en de omliggende overheden. Land van Ons heeft 30 hectare land aangekocht bij Oud-Ade en gaat daar in een 10-jarig traject onderzoeken welk landbouwbeheer leidt tot het beste herstel van biodiversiteit. Het waterbeheer zal hierbij een cruciaal element vormen en de grote vraag is dan ook welke rol het waterschap hierin kan spelen. Maarten zal meer vertellen over zijn onderzoek en over de plannen voor het Land van Ons (www.https://landvanons.nl/).

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft al, mede door de inzet van Water Natuurlijk, een actieplan biodiversiteitsherstel aangenomen. Ook is Rijnland is toegetreden tot het landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zie ook https://www.rijnland.net/actueel/magazine/november-2020/rijnland-ondertekent-deltaplan-biodiversiteitsherstelOp 30 maart zal er uiteraard ruim gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en voor discussie.

De bijeenkomst is op dinsdag 30 maart van 19.30 tot 20.30 en is online va Zoom. Je kan je opgeven met een mail naar Monique Lamers, mamlamers@outlook.com. Je krijgt dan van te voren een mail met de link voor Zoom. Ook belangstellenden die geen lid zijn van Water Natuurlijk zijn welkom.

 

Water Natuurlijk legt partijen langs de meetlat

6 maart 2021

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer deze hebben directe gevolgen voor het beleid en de wetgeving voor het werk van de waterschappen. Om duidelijkheid te krijgen over de opstelling van de partijen is een aantal de programma’s van hen onderzocht gelet op de volgende vragen:

  • Vinden ze water belangrijk is bij de verdeling van de ruimte in Nederland?
  • Hoe reageren ze op heftige regenbuien en toenemende droogte?
  • Wordt er aandacht geschonken aan natuur, biodiversiteit, kwaliteit van water?
  • Moet de vervuiler van water betalen?
De verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen zijn langs de meetlat gelegd met criteria die kritiek zijn voor een toekomstbestendig waterbeleid: het WaterRad. Om tijds- en capaciteitsredenen zijn niet alle partijen onderzocht: elke partij is door minstens twee mensen beoordeeld.

Zeker voor bijvoorbeeld de Randstad is het nationale beleid op het gebied van water van groot belang. Bescherming tegen overstroming en een goed beheer van water om droge voeten en waterkwaliteit te garanderen zijn cruciaal om in de delta te kunnen wonen en werken. Met het WaterRad laat Water Natuurlijk zien hoe politieke partijen over de watertoekomst van ons land denken.

Tevoren had Water Natuurlijk een manifest gestuurd naar de partijen die mee doen met verkiezingen. Hierin zijn de belangrijke water thema’s verwoord. Achteraf is beoordeeld hoe belangrijk deze partijen water vinden en hoe ze hier in het landelijk beleid mee om willen gaan. Alle partijen hebben de gelegenheid gehad om op onze analyse te reageren.

De scores – van 34% voor FVD en PVV tot 97% voor GroenLinks – geven aan in hoeverre Water Natuurlijk haar WaterRad-visie terugziet bij de partijen.

GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren scoorden boven de 90% en vinden dus met Water Natuurlijk dat water en waterveiligheid voor ons land van groot belang zijn.

Water Natuurlijk is de groene stem van de waterschappen en staat voor veilig, voldoende, schoon en gezond water voor mens, plant en dier; onderwerpen die in het WaterRad aan de orde komen.

Joost Kievit MSc

Fractievergadering

6 juni 2019
17 juni: vergadering fractie en steunfractie. Inlichtingen en aanmelden: Sita Dewkalie    

17 juni: vergadering fractie en steunfractie. Inlichtingen en aanmelden: Sita Dewkalie