Water natuurlijk Rijnland zoekt kandidaten

21 juli 2018
Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke … Continue reading "Water natuurlijk Rijnland zoekt kandidaten"

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur. De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Water Natuurlijk bestaat inmiddels alweer 10 jaar. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendige steden en dorpen, natuurlijk water en gezonde leefgebieden voor plant en dier, recreatief medegebruik voor wandelaars en sportvissers, ecologisch sloot- en peilbeheer, en een duurzame afvalwaterzuivering; het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde.

In maart 2019 zijn de volgende waterschapsverkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig die het belang van mens en natuur voorop stellen!

Is dit iets voor jou?

Alle informatie inclusief het aanmeldformulier is hieronder te vinden. De aanmeldingstermijn loopt l tot en met 31 juli 2018. Heb je nog vragen? We spreken je graag! Voor vragen kun je terecht bij Waldo von Faber (wvfaber@hetnet.nl) of Ed de Meijer (eddemeijer@casema.nl)

Uitgebreide informatie vind je in onderstaande documenten:

Profiel WN-kandidaat en WN-fractie

Doorkijk op Hoofdlijnen Campagne 2018

Aanmeldingsformulier kandidaten Water Natuurlijk 2019

Water Natuurlijk mét de inwoners

3 maart 2015
Het kan! ‘Meer ruimte voor water heeft al gauw direct invloed op de leefomgeving van inwoners. Ik spreek uit eigen ervaring. Vier jaar geleden werden prachtige grote Lindebomen achter onze tuin opgeofferd aan een waterberging.  Natuurlijk heel fijn die waterpartij, maar de gemeente dicteerde de oplossingen: een lelijke kunststof beschoeiing en te weinig oog voor … Continue reading "Water Natuurlijk mét de inwoners"

Het kan!

‘Meer ruimte voor water heeft al gauw direct invloed op de leefomgeving van inwoners. Ik spreek uit eigen ervaring. Vier jaar geleden werden prachtige grote Lindebomen achter onze tuin opgeofferd aan een waterberging.  Natuurlijk heel fijn die waterpartij, maar de gemeente dicteerde de oplossingen: een lelijke kunststof beschoeiing en te weinig oog voor het beheer naderhand. Wij hebben als aanwonenden zelf de handen uit de mouwen gestoken om de waterpartij te onderhouden en mooier te maken. Dat is ook uit welbegrepen eigenbelang. Een mooi uitzicht, zonder overmatige plantengroei met een goede afvoer bij overmatige neerslag. Dat moet elders ook zo, en die kansen liggen er ook! Water Natuurlijk wil  het beheer nadrukkelijker samen met omwonenden inhoud geven door hen daarvoor de ruimte te geven. Uiteraard binnen de kaders voor een goed waterbeheer. Water Natuurlijk  vertrouwt hun burgers graag verantwoordelijkheid toe door samen met hen plannen te maken én uit te voeren.

stadswater

Hans Osthoorn  Kandidaat voor Water Natuurlijk Rijnland

”Ruimte voor water maken is onontbeerlijk om onze leefomgeving te laten aanpassen op ons veranderende klimaat. Dat kan en moet met de actieve inbreng van burgers en bedrijven. Zij gebruiken immers ook die ruimte. Het hoogheemraadschap kan het ook niet alleen. Ik pleit daarom niet alleen voor actieve inbreng van burgers en bedrijven bij de planvorming maar waar mogelijk ook mee helpen uitvoeren.  Water Natuurlijk wil burgers en bedrijven daartoe ook de helpende hand bieden. Natuurlijk binnen de kaders van het waterbeleid, want het waterschap blijft natuurlijk eindverantwoordelijk”

Samenwerken voor veiligheid in de Randstad

2 maart 2015
Op 18 februari tekenden waterschapsbestuurders van Rijnland, Amstel Gooi & Vecht en Stichtse Rijnlanden de samenwerkingsovereenkomst ‘Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland’. Met dit project onderzoeken de waterschappen de veiligheid tegen overstroming vanuit de Neder-Rijn en Lek, grofweg in het gebied Amsterdam-Amerongen en IJmuiden-Gouda. Doel  is om in 2017 een plan te presenteren voor de verbetering van de veiligheid … Continue reading "Samenwerken voor veiligheid in de Randstad"

foto-ondertekening-so

Op 18 februari tekenden waterschapsbestuurders van Rijnland, Amstel Gooi & Vecht en Stichtse Rijnlanden de samenwerkingsovereenkomst ‘Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland’. Met dit project onderzoeken de waterschappen de veiligheid tegen overstroming vanuit de Neder-Rijn en Lek, grofweg in het gebied Amsterdam-Amerongen en IJmuiden-Gouda. Doel  is om in 2017 een plan te presenteren voor de verbetering van de veiligheid in de Randstad. Dit plan gaat over de versterking van de dijken van de Neder-Rijn en Lek, maar ook wat er moet gebeuren met de zogenaamde ‘C-keringen’ langs het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de gekanaliseerde Hollandse IJssel.

Integrale oplossing = kostenbesparing

De NederRijn- of Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt -net als de Spaarndammer Zeedijk- een groot deel van de Randstad tegen een overstroming. Bij een doorbraak moeten deze C-keringen het gebied in vakken verdelen, waardoor het overstroomde gebied beperkt blijft. Het verbeteren van deze C-keringen is echter erg duur (> € 1 miljard) en zeer ingrijpend voor de omgeving, bijvoorbeeld in Oudewater of Spaarndam. Op deze is de laatste eeuwen veel gebouwd: verbetering is lastig en zou grote gevolgen hebben voor de cultuurhistorische waarde van het dijklandschap

In plaats van het verbeteren van deze keringen verstevigen de gezamenlijke waterschappen de Nederrijn- en Lekdijk. Dat is veel minder kostbaar, tot 1/3e van het bedrag, en is minder ingrijpend voor de omgeving. De C-keringen worden dan afgewaardeerd naar een niveau regionale kering. Deze integrale aanpak is daarmee veel slimmer dan het dan dat iedere waterbeheerder zijn eigen opgave aan de c-keringen uitvoert en levert bovendien een grotere reductie van mogelijke schade en slachtoffers op. De samenwerkingsovereenkomst is daarom een mooie mijlpaal voor dit project!

Water Natuurlijk is blij met deze aanpak

Hans Schouffoer, waterschapsbestuurder namens Water Natuurlijk is blij met de integrale aanpak: ‘tijdens de verkenning beginnen we ook met de uitwerking van een m.e.r., om de effecten op onder meer natuur en landschap goed in beeld te brengen en mee te wegen bij mogelijke alternatieven. De waterschappen  zoeken expliciet naar “meekoppelkansen”: slimme combinaties met andere projecten en ruimtelijke ontwikkelingen’. De gekozen aanpak spaart niet alleen de historische bebouwing op de oude dijken maar biedt ook kansen voor bijvoorbeeld lokale natuurprojecten. Voor Water Natuurlijk staat vast dat er veel te winnen is met de combinatie veiligheid en natuur. Rietvelden en glooiende oevers dempen de aanslag van golven en zijn tegelijkertijd een aanwinst voor de natuur!

Natuurcentrum Katwijk

4 februari 2015
Stem voor het Natuurcentrum in Katwijk Na de werkzaamheden van de afgelopen jaren is Katwijk geen zwakke plek meer in de kust. De balans tussen natuurlijke dynamiek van de kuststrook en bebouwing zijn kerntaken van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk. Katwijk heeft haar bestaansrecht daar aan te danken. We werken samen het landschap te beschermen … Continue reading "Natuurcentrum Katwijk"

foto voor Water NatuurlijkStem voor het Natuurcentrum in Katwijk

Na de werkzaamheden van de afgelopen jaren is Katwijk geen zwakke plek meer in de kust. De balans tussen natuurlijke dynamiek van de kuststrook en bebouwing zijn kerntaken van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk. Katwijk heeft haar bestaansrecht daar aan te danken. We werken samen het landschap te beschermen en ecologisch verantwoord te onderhouden met milieuvriendelijke materialen en methodieken. Katwijk is een bijzondere plek voor Rijnland!

De duinen ten noorden en zuiden van Katwijk beschermen Rijnland tegen de zee. De boulevard (met het ‘Dijk in Duin’ en ondergrondse parkeergarage) verbindt waardevolle Natura 2000 gebieden. En niet te vergeten ons bijzondere uitwaterings-gemaal waar hopelijk in de toekomst duurzaam energie gewonnen gaat worden met een blue-energycentrale.

Hoe mooi zou het zijn als er een plek is aan onze Katwijkse boulevard waar informatie over bovengenoemde processen zichtbaar is? Natuurcentrum Katwijk heeft een prachtige start voor ogen in het gebouw de Waaier waar de afgelopen twee jaar de  Kustwerk Katwijk tentoonstelling te zien was. Natuurcentrum Katwijk wil deze tentoonstelling graag langer laten zien en het mooie gebouwtje samen met partners als het hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en IVN verder inrichten als Natuurcentrum Katwijk.

Water Natuurlijk Rijnland vind dit een prachtig voorbeeld hoe het waterschap samen met de inwoners kan werken aan een duurzame inrichting! Water moet beleefbaar zijn en wat is er mooier dan een plek waar je dagelijks kan zien wat de invloed is van water op ons land.

Rijnland conferentie Schoon Water

24 december 2014
Het hoogheemraadschap van Rijnland houdt donderdag 29 januari een conferentie over de maatregelen die Rijnland wil nemen (2016-2021) om het oppervlaktewater schoner en gezonder te maken. Rijnland wil inwoners & belangengroeperingen de kans geven mee te denken met de voorgestelde maatregelen. De maatregelen liggen van 6 januari tot 17 februari ter inzage op het  en staan … Continue reading "Rijnland conferentie Schoon Water"

nieuwkoop Water NatuurlijkHet hoogheemraadschap van Rijnland houdt donderdag 29 januari een conferentie over de maatregelen die Rijnland wil nemen (2016-2021) om het oppervlaktewater schoner en gezonder te maken. Rijnland wil inwoners & belangengroeperingen de kans geven mee te denken met de voorgestelde maatregelen. De maatregelen liggen van 6 januari tot 17 februari ter inzage op het  en staan op www.rijnland.net/waterschapsblad.

De conferentie wordt georganiseerd op initiatief van het Algemeen bestuur van Rijnland. De fractie van Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat het waterschap zijn inwoners betrekt bij het maken van keuzen en en uitvoeren van de plannen voor schoon en gezond water in plassen, meren, grachten en sloten in het werkgebied.

Schoon en gezond water is essentieel voor de woonomgeving, voor recreatie en voor het behoud van de natuur. Schoon water is helaas niet vanzelfsprekend: zo is er lokaal overmatige algenbloei, sterke kroosvorming, zijn er te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen in het water of kunnen vissen hun paaigebieden niet bereiken.

Tijdens de conferentie zullen de plannen worden toegelicht. Ook zijn er workshops over de inhoud van de plannen en zijn er medewerkers van Rijnland om vragen te beantwoorden. Aanmelden kan tot 19 januari op www.rijnland.net/krw2-aanmelden. Alle meedenkers en ideeën die bijdragen aan schoon en gezond water zijn welkom

bron: www.rijnland.net/actueel/nieuws/@240650/rijnland-conferentie/

Lijsttrekkers Zuid-Holland en Utrecht

16 december 2014
De leden van Water Natuurlijk hebben op donderdag 4 december de kandidatenlijsten voor de regio West vastgesteld. Daarmee zijn de lijsttrekkers voor Zuid-Holland en Utrecht voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 bekend. Op de foto (vlnr): voor Hollandse Delta mw. Ellen Slachter (Zuidland) voor De Stichtse Rijnlanden dhr. Guus Beugelink  (Wijk bij Duurstede) voor Rijnland mw. … Continue reading "Lijsttrekkers Zuid-Holland en Utrecht"

De leden van Water Natuurlijk hebben op donderdag 4 december de kandidatenlijsten voor de regio West vastgesteld. Daarmee zijn de lijsttrekkers voor Zuid-Holland en Utrecht voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 bekend.

lijsttrekkers regiowest

Op de foto (vlnr):

voor Hollandse Delta mw. Ellen Slachter (Zuidland)

voor De Stichtse Rijnlanden dhr. Guus Beugelink  (Wijk bij Duurstede)

voor Rijnland mw. Martine Leewis  (Leiden)

voor Delfland mw. Ingrid ter Woorst (Delft)

voor Schieland en de Krimpenerwaard dhr. Antoin Deul  (Rotterdam)

Water Natuurlijk, speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te behartigen, richt zich op een goede balans tussen economie en ecologie.  Daarbij ligt de focus op schoon water en anticiperen op klimaatverandering . Maatregelen moeten worden uitgewerkt samen met omwonenden. Veiligheid is belangrijk, maar mag fijn gebruik van water en dijken niet in de weg staan. Water is ook om van te genieten en biedt veel kansen voor mens, plant en dier.

Bij de vorige verkiezingen werd Water Natuurlijk landelijk de grootste partij. In alle 23 waterschappen in Nederland is zij vertegenwoordigd en in 18 waterschappen is Water Natuurlijk vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk werkt samen met organisaties als Sportvisserij Nederland, Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, De Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Onderwatersport Bond, Vereniging voor Veldbiologie KNNV, Reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland RAVON, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting De Noordzee, Wandelnet, Vogelbescherming en IVN.

Natuurwinst met innovatieve oevers Aalsmeer

26 november 2014
Boswachter Arjan Postma van Landschap Noord-Holland neemt TV Natuur in Noord Holland mee op een vaarexcursie langs verschillende natuuroevers langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De Aalsmeerder Poel is een prachtig gebied in de Randstad, een uniek gebied op fietsafstand van Amsterdam. Als onderdeel van de Groene As een belangrijke natuurverbinding. Het hoogheemraadschap van Rijnland, … Continue reading "Natuurwinst met innovatieve oevers Aalsmeer"

Boswachter Arjan Postma van Landschap Noord-Holland neemt TV Natuur in Noord Holland mee op een vaarexcursie langs verschillende natuuroevers langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De Aalsmeerder Poel is een prachtig gebied in de Randstad, een uniek gebied op fietsafstand van Amsterdam. Als onderdeel van de Groene As een belangrijke natuurverbinding. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Aalsmeer en de provincie Noord Holland werken hier samen om de natuurverbinding te verbeteren. Bij het baggeren van de ringvaart van de Haarlemmermeer werd een innovatieve oplossing bedacht: de bagger werd opgeslagen in geotubes die als natuurvriendelijke oeververdediging worden ingezet. Achter de nieuwe natuuroever werden paaiplaatsen gemaakt.

In deze Youtube-film vertelt Arjan Postma over verschillende soorten natuurvriendelijke oeververdediging en duurzaam baggeren. Water Natuurlijk Rijnland is trots op dit innovatieve project met meerwaarde voor natuur en milieu. Een creatieve (prijswinnende) oplossing die ook nog eens goedkoper is dan traditionele oplossingen! Onze invulling van doelmatig waterbeheer! baggertubes

Film PlasticSoup Surfer

17 november 2014
Roadmovie in de branding De Leidse bioloog en kunstenaar Merijn Tinga vraagt aandacht voor het plastic afvalprobleem. Deze zomer kite-surfte hij van Belgie naar Duitsland op een zelfgemaakt board van plastic afval gevonden op het Noordzeestrand. Filmmaker Bie Muusze volgde hem op deze monstertocht en laat de uitputtingsslag en het avontuur tot leven komen in … Continue reading "Film PlasticSoup Surfer"

posterMerijnRoadmovie in de branding

De Leidse bioloog en kunstenaar Merijn Tinga vraagt aandacht voor het plastic afvalprobleem. Deze zomer kite-surfte hij van Belgie naar Duitsland op een zelfgemaakt board van plastic afval gevonden op het Noordzeestrand. Filmmaker Bie Muusze volgde hem op deze monstertocht en laat de uitputtingsslag en het avontuur tot leven komen in een ‘roadmovie’ door de branding.

Op zondag 30 november wordt de film vertoond in Trianon in Leiden aanvang 16.30 uur.

Plasticsoup is een groot probleem

Het Plastic Soup Surfer project heeft als doel aandacht te vragen voor het plastic afval probleem: zoveel afval als er in het surfboard is verwerkt spoelt er maandelijks aan per strandpaal! De gemiddelde nederlander gebruikt wel 100 kg plastic per jaar, waarvan een gedeelte via de waterwegen in de zee terecht komt. De afbraak van plastic gaat heel langzaam en de steeds groter wordende plastic soup is een milieuramp die zich voor onze ogen voltrekt. In magen van zeevogels in arctische gebieden -ver van de bewoonde wereld- wordt plastic aangetroffen, dieren stikken letterlijk en figuurlijk in ‘ons’ plastic afval.

Ambassadeur voor Water Natuurlijk

Ook Water Natuurlijk maakt zich zorgen over watervervuiling met plastic afval. Net als de Plastic Soup Surfer zetten we ons in voor schoon water in ons eigen leefgebied maar ook in de Noordzee. Merijn Tinga gaf onlangs aan dat hij ambassadeur voor Water Natuurlijk wil zijn en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! Binnenkort op onze Facebook pagina een interview met Merijn.

Algemene Beschouwingen begrotingsbehandeling Rijnland

11 november 2014
Hoe mensen water beleven is bepalend voor die werkelijkheid van water. Het OESO rapport over   het waterbeheer in Nederland is voor WaterNatuurlijk Rijnland een mooi kader voor de algemene beschouwingen over de begroting 2015 Schoon water en droge voeten lijken vanzelfsprekend maar is het niet!  Net als schoon water uit de kraan, of een toilet … Continue reading "Algemene Beschouwingen begrotingsbehandeling Rijnland"

Hoe mensen water beleven is bepalend voor die werkelijkheid van water. Het OESO rapport over   het waterbeheer in Nederland is voor WaterNatuurlijk Rijnland een mooi kader voor de algemene beschouwingen over de begroting 2015

Schoon water en droge voeten lijken vanzelfsprekend maar is het niet!  Net als schoon water uit de kraan, of een toilet in iedere woning. We betalen er maandelijks een gering bedrag voor en staan er bijna niet bij stil wat een waterschap doet, wat dat kost, wat hún dat kost of zou mogen kosten. Aan ons allen  de schone taak om die vanzelfsprekendheid ter discussie te stellen. Leven onder de zeespiegel is niet vanzelfsprekend, schone grachten die tot niet zo heel lang geleden open riolen waren zijn niet vanzelfsprekend, de terugkeer van de steur of de zalm in onze rivieren gaat niet vanzelf. Wij maken ons land zelf, we houden het leefbaar, dat veronderstelt goed waterbeheer, en dat mag wat kosten.

Maar wat mogen schoon water en droge voeten dan  precies kosten, wie betaalt wat, wie profiteert ervan? Daar gaan deze algemene beschouwingen over, de inwoners van Rijnland moeten kunnen volgen waarom we welke  keuzes maken. Waterschapsbestuurders moeten kunnen verantwoorden waarom de tarieven zijn wat ze zijn. Daarom vind WaterNatuurlijk het onverstandig om de vanzelfsprekendheid  te versterken  door de suggesties te wekken dat Rijnland ‘af’ is. Dat we goed op stoom liggen, nu heel veel achterstanden uit het verleden aan het wegwerken zijn. Dat leidt de aandach af van de inspanningen die in de toekomst nog moeten worden getroost!  We maken ons daarom zorgen over bezuinigingen  op het programma voor de versterking van de regionale keringen  (de top 50). Is het werkelijk zo dat onze inwoners  ‘meer bereidheid zijn om risico’s te lopen’ ?

Rijnland is  helemaal niet af: we leven in een Deltagebied ten tijde van klimaatverandering.. De nieuwe programma’s gericht op zeespiegelstijging, bodemdaling, verzilting en verdroging dienen zich al aan terwijl we willen bezuinigen op  ‘oude’ programma’s als de KRW.  Het is dus tijd voor een goed waterbewustzijn bij onze inwoners; het OESO rapport sprak daar ook al over. En bij dat waterbewustzijn hoort financieel bewustzijn.

focussen op ‘zo laag mogelijke tarieven’ helpt dus niet. Verantwoorden welke keuzes je maakt en welk tarief daarbij hoort, wel. Onze fractie kan goed  leven met het collegevoorstel voor de begroting 2015, en de uitgangspunten voor duurzaam financieel beheer.  En laten we wel zijn, ons doel was ‘Rijnland beter achterlaten dan we het aantroffen, en dat hebben we niet slecht gedaan. Niet alleen met woorden maar ook door daden.  Tal van projecten zijn intussen in uitvoering, achterstanden worden ingelopen, en de tarieven zijn minder sterk gestegen dan we eerder vreesden. En daar waar onze inwoners Rijnland direct ontmoeten, kunnen onze projecten op veel sympathie rekenen. Een  prachtig voorbeeld is de betrokkenheid van de mensen in Reeuwijk bij het project Schoner en mooier (kalender!) of de trotse Katwijkers die dagelijks met bewondering het Kustwerk Katwijk volgen.

Wij willen niet dat Rijnland ‘op zijn handen gaat zitten’ uit angst voor het financiële verhaal. Om stijgende tarieven in de toekomst te voorkomen of terug te zakken in achterstanden, moet er blijvend geïnvesteerd worden. De kost gaat voor de baat uit en dat is echt goed uit te leggen aan de inwoners van Rijnland

Water Natuurlijk  blijft streven naar het duidelijk maken van de echte keuzen die er te maken zijn. Keuzen in ons energiebeleid: Rijnland energieneutraal maken draagt bij aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen, het honoreren van gemaakte afspraken in Energie akkoorden, én tot kostenbesparingen op onze vaste lasten. Waardoor er meer ruimte overblijft voor investeringen. Keuzen ten aanzien van de knoppen waaraan we kunnen draaien ten aanzien van water kwantiteit (kan minder geld heen) , water kwaliteit (mag meer geld heen) en veiligheid (moet genoeg geld heen).Wij blijven daarbij redeneren vanuit het basisprincipe: de vervuiler betaalt, en de gebruiker betaalt. Wij vinden reële kostenplaatjes uitlegbaar en zijn niet bang voor een goed gesprek met onze inwoners. Juist om het zo noodzakelijke waterbewustzijn weer ‘hoger op de maatschappelijke agenda’ te plaatsen.

Martine Leewis, Fractievoorzitter Water Natuurlijk

Kalender Kerfwetering Reeuwijk

10 november 2014
Samen met land- en watereigenaren werkt het hoogheemraadschap van Rijnland sinds 2009 aan het KRW-project ‘Reeuwijkse Plassen Schoner & Mooier’ Inmiddels zijn de resultaten van dit werk goed zichtbaar. Een van de meest aansprekende projecten is het herstel van de Kerfwetering: de stichting Natuurbehoud Kerfwetering bracht dit najaar een kalender uit. Onze hoogheemraad Hans Schouffoer … Continue reading "Kalender Kerfwetering Reeuwijk"

Samen met land- en watereigenaren werkt het hoogheemraadschap van Rijnland sinds 2009 aan het KRW-project ‘Reeuwijkse Plassen Schoner & Mooier’ Inmiddels zijn de resultaten van dit werk goed zichtbaar. Een van de meest aansprekende projecten is het herstel van de Kerfwetering: de stichting Natuurbehoud Kerfwetering bracht dit najaar een kalender uit.

FullSizeRenderOnze hoogheemraad Hans Schouffoer nam de kalender met gepaste trots in ontvangst: Natuurlijk werken we eraan dat bewoners het werk van Rijnland op prijs stellen, dat ze zo trots zijn dat ze er een kalender van maken is uitzonderlijk, het toont aan hoe betrokken de mensen zijn bij het plassengebied!

De Kerfwetering is een oude watergang die werd gebruikt bij het uitvenen van de Reeuwijkse Plassen. Na het winnen van het veen bleef alleen een eilandenstructuur over in de plas ’s Gravenkoop. Om ervoor te zorgen dat deze cultuurhistorische structuur behouden blijft hebben Reeuwijkers verenigd in de stichting Natuurbehoud Kerfwetering, vereniging Natuurbehoud Plas ’s Gravenkoop, stichting Veen de handen ineengeslagen en samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente en provincie, het project Kerfwetering tot een voorbeeld gemaakt van de Reeuwijkse samenwerking. Water Natuurlijk heeft zich steeds hard gemaakt om dit project te laten slagen.

Er werden gelden bijeengebracht en grondeigendom geschonken om het project mogelijk te maken. Naast het herstel van de cultuurhistorische structuur werd in het project – met een financiële bijdrage van Rijnland- bijna twee kilometer natuurvriendelijke oever gerealiseerd.

in 2012 werd het plan-ontwerp gemaakt door landschapsarchitect Remco Rolvink in 2013 en 2014 werd het project uitgevoerd onder supervisie van TAUW door Aalburg Griendwerken en aannemer van Rijn. Oplevering vindt plaats in 2016 na een onderhoudstermijn van twee jaar.

Fotograaf en landschapsontwerper Ferry Streng volgde in opdracht van stichting Natuurbehoud Kerfwetering twee jaar lang in alle seizoenen de herstelwerkzaamheden. De stichting heeft van de foto’s een fraaie kalender voor 2015 samengesteld. Met de verkoop van de kalender brengt de stichting middelen bij elkaar voor het volgende inspirerende project.

12