Water Natuurlijk roept gemeenten op onkruid natuurlijk te blijven bestrijden

11 januari 2021
Water Natuurlijk Rijnland heeft de gemeenten in Rijnland opgeroepen onkruid op natuurlijke, niet chemische manier te blijven bestrijden. Aanleiding tot de brief aan gemeenteraden is een uitspraak van rechter die het landelijk verbod op gebruik van glyfosaat (o.a. Roundup) op straten, stoepen en andere verharde oppervlakken afwees. De rechtszaak was aangespannen door de fabrikanten van … Lees "Water Natuurlijk roept gemeenten op onkruid natuurlijk te blijven bestrijden" verder

Water Natuurlijk Rijnland heeft de gemeenten in Rijnland opgeroepen onkruid op natuurlijke, niet chemische manier te blijven bestrijden. Aanleiding tot de brief aan gemeenteraden is een uitspraak van rechter die het landelijk verbod op gebruik van glyfosaat (o.a. Roundup) op straten, stoepen en andere verharde oppervlakken afwees. De rechtszaak was aangespannen door de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen.

Als gemeenten weer zouden terugvallen op chemische bestrijding met glyfosaat heeft dat zeer schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de drinkwaterwinning. Zo is aangetoond dat glyfosaat genetische schade en schade aan het immuunsysteem van vissen kan toebrengen. Bij kikkers is ook abnormale ontwikkeling en genetische schade aangetoond. Ook zijn er negatieve gevolgen voor waterplanten en waterinsecten. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat Glyfosaat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mensen, een rapport van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) classificeert Glyfosaat als “mogelijk kankerverwekkend”.

Water Natuurlijk roept de gemeenten daarom  op om de huidige niet-chemische onkruidbestrijding voort te zetten.

 

 

Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

11 december 2020

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een lezenswaardig artikel over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

De uitgeklede aanpak leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor iederéén van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo’n voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

VRIEND WORDEN!

Actief zijn voor Water Natuurlijk Rijnland?

10 december 2020
De regio Rijnland van water Natuurlijk zoekt extra bestuursleden, vooral uit de regio’s Haarlem, Alphen, Gouda en omstreken. Mensen met enthousiasme en wat tijd zijn welkom. Hieronder hebben we een soort vacaturetekst opgenomen, zodat je kan zien wat een bestuurslidmaatschap inhoudt en wat ongeveer van je wordt verwacht. Ben of ken jij iemand die belangstelling … Lees "Actief zijn voor Water Natuurlijk Rijnland?" verder

De regio Rijnland van water Natuurlijk zoekt extra bestuursleden, vooral uit de regio’s Haarlem, Alphen, Gouda en omstreken. Mensen met enthousiasme en wat tijd zijn welkom. Hieronder hebben we een soort vacaturetekst opgenomen, zodat je kan zien wat een bestuurslidmaatschap inhoudt en wat ongeveer van je wordt verwacht.

Ben of ken jij iemand die belangstelling heeft om mee de draaien in het regiobestuur?

Vacature bestuurslid Water Natuurlijk regio Rijnland
Water Natuurlijk Rijnland is de waterschapspartij die zich izet voor natuur, landschap en recreatie in het Hoogheemraadschap van Rijnland. Water Natuurlijk wordt gesteund door GroenLinks en D66 en veel natuur-, milieu- en sportvisserijorganisaties. Rijnland is één van de eenentwintig waterschappen die Nederland telt. Het waterschap strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Dit gebied, dat ruim 1.100 vierkante kilometer groot is, wordt aan de westkant begrensd door de Noordzee.

Als bestuurslid ben je samen met je medebestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en het ondersteunen van de fractie. Het bestuur werkt daarin nauw samen met de fractieleden, de steunfractie, andere organisaties, de leden en actieve vrijwilligers. Alle bestuursleden hebben naast de algemene bestuurstaken één of meer specifieke taken.
Tijd die gevraagd wordt: ongeveer één dagdeel per 2 weken, in de aanloop naar de verkiezingen (2023) vaker.

Werkzaamheden bestuurslid

 • Aanwezig zijn bij bestuur overleggen, incidenteel fractie overleggen en uitvoeren bestuurstaken.
 • Contacten onderhouden met andere organisaties.
 • Organiseren van activiteiten, evenementen, campagnes en commissies om een brede doelgroep te bereiken.
 • Aanwezig zijn en helpen op de ledenvergaderingen en themabijeenkomsten.
 • Bij toerbeurt aanwezig zijn bij andere Water Natuurlijk-activiteiten, zowel lokaal als landelijk.

Naast deze taken zet je je samen met de andere bestuursleden in voor het beleid van Water Natuurlijk Rijnland in het algemeen en neem je incidenteel extra taken op je die op ons af komen.

Wat breng jij mee?

 • Je bent lid van Water Natuurlijk en je wilt je graag actief voor ons inzetten.
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om ons verder te helpen.
 • Je bent pro-actief, zelfstandig en vindt het leuk om samen te werken.
 • Je hebt voldoende tijd en bent bereid om je ten minste twee jaar actief voor het bestuur in te zetten.
 • Je woont in de regio Rijnland of in de omgeving daarvan.
 • Een bestuursfunctie is niet betaald. Je moet rekening houden met gemiddeld één dagdeel per 2 weken aan vergaderingen of activiteiten, met daarnaast nog een paar uur tussendoor om zaken te regelen of uit te werken.
 • Ervaring met bestuurswerk is fijn, maar geen vereiste.

Interesse?
We zijn op zoek naar bestuursleden. Mocht je interesse hebben, dan raden we aan om snel te reageren. Laat dit dan weten aan secretaris@WaterNatuurlijkRijnland.nl of gebruik het contactformulier.

Meer informatie?
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de huidige bestuursleden of gebruik het contactformulier.

Otto Cox – voorzitter a.i.
Monique Lamers – secretaris a.i.
Maurits Donga – penningmeester a.i.

 

 

Regiobestuur in oprichting

15 november 2020
We willen de leden en belangstellenden in Rijnland graag nauwer betrekken bij het werk van Water Natuurlijk. Daarom hebben wij na de algemene ledenvergadering van Water Natuurlijk in september en het advies van de commissie Beugelink  besloten om vanaf januari 2021 een zelfstandige regio Rijnland te vormen en een bestuur op te zetten. Dit bestuur … Lees "Regiobestuur in oprichting" verder

We willen de leden en belangstellenden in Rijnland graag nauwer betrekken bij het werk van Water Natuurlijk. Daarom hebben wij na de algemene ledenvergadering van Water Natuurlijk in september en het advies van de commissie Beugelink  besloten om vanaf januari 2021 een zelfstandige regio Rijnland te vormen en een bestuur op te zetten. Dit bestuur bestaat voorlopig uit:

We zoeken actief naar nog tenminste 1 extra bestuurslid. (Maar meer mag ook)

Op 27 januari 2021 organiseren we een algemene ledenvergadering  waarop de regio Rijnland zal worden opgericht. Dan presenteren we ook een werkplan voor 2021. Ideeën voor activiteiten of acties in 2021 zijn van harte welkom!

 

 

Dank aan Ad Faasse

28 september 2020
Helaas heeft Ad Faasse vanwege zijn verhuizing naar Zeeland afscheid moeten nemen als commissielid namens Water Natuurlijk en verlaat hij ook de steunfractie. Water Natuurlijk Rijnland zal zijn inzet missen, in het bijzonder zijn scherpe en kritische blik en zijn inbreng bij het onderwerp circulaire economie. Wij danken hem heel hartelijk voor zijn inzet en … Lees "Dank aan Ad Faasse" verder

Helaas heeft Ad Faasse vanwege zijn verhuizing naar Zeeland afscheid moeten nemen als commissielid namens Water Natuurlijk en verlaat hij ook de steunfractie. Water Natuurlijk Rijnland zal zijn inzet missen, in het bijzonder zijn scherpe en kritische blik en zijn inbreng bij het onderwerp circulaire economie. Wij danken hem heel hartelijk voor zijn inzet en we hopen dat het contact ondanks de grotere afstand niet helemaal verloren gaat.

Job Kluis zal de plaats van Ad Faasse in de commissie overnemen.

Schoner afvalwater en meer biodiversiteit

Uit de commissievergaderingen van 9 september Nieuwe Afvalwaterzuivering Haarlem: zuiniger en schoner De vernieuwing van de afvalwaterzuivering (AWZI) Haarlem Waarderpolder is een van de grootste projecten die Rijnland gaat uitvoeren. In feite komt dit neer op nieuwbouw van de complete AWZI. Op de agenda van 9 september stond een voorstel van het College van Dijkgraaf en … Lees "Schoner afvalwater en meer biodiversiteit" verder

Uit de commissievergaderingen van 9 september

Nieuwe Afvalwaterzuivering Haarlem: zuiniger en schoner

De vernieuwing van de afvalwaterzuivering (AWZI) Haarlem Waarderpolder is een van de grootste projecten die Rijnland gaat uitvoeren. In feite komt dit neer op nieuwbouw van de complete AWZI. Op de agenda van 9 september stond een voorstel van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) voor aanbesteding en keuze van technologie. Die nieuwe technologieën maken het mogelijk om een AWZI te bouwen die veel energiezuiniger is, minder ruimte gebruikt en schoner water (effluent) loost op het oppervlaktewater.

Water Natuurlijk steunt de portefeuillehouder in het streven om de meest energiezuinige AWZI te realiseren die het schoonste effluent (zo dicht mogelijk tegen drinkwaterkwaliteit) oplevert. Die kwaliteit van het effluent zou wat Water Natuurlijk betreft nog meer nadruk kunnen krijgen, maar de strakke (europese) aanbestedingsregels maken dat moeilijk. Een zo schoon mogelijk effluent wordt steeds belangrijker, omdat het mede vanwege de droogte nodig is water in het gebied te houden en te hergebruiken. De discussie in de VV toont aan dat er brede belangstelling is voor dit onderwerp.

Pleidooi voor actie voor biodiversiteit

Biodiversiteit krijgt de laatste tijd meer en meer aandacht. En dat is terecht, want duidelijk is dat de soortenrijkdom schrikbarend snel afneemt. Hoopgevend is dat er ook quick wins zijn. Dat bleek uit de presentatie op 9 september voor de commissies van Rijnland van prof. dr. Koos Biesmeijer, directeur van Naturalis. Hij gaf – op basis van de jarenlang vergaarde gegevens van Rijnland – een interessant beeld van de biodiversiteit in ons gebied. Rijnland kan, mede door de betrokkenheid en inzichten van haar medewerkers, belangrijke bijdragen leveren aan biodiversiteit.

Het gaat bijvoorbeeld om het maaibeleid. Is het wel zo nodig om elke maand of 2 maanden te maaien. Als er niet of minder gemaaid wordt blijkt de biodiversiteit behoorlijk toe te nemen. Dat betekent ook dat er minder kosten gemaakt worden voor maaien, terwijl de biodiversiteit toeneemt. Dat zijn interessante bewegingen die het verdienen om nagevolgd te worden. Daarom heeft Water Natuurlijk in de commissievergadering heeft WN aangedrongen op actie parallel aan onderzoek en inventarisatie. De pareltjes van Rijnland, de individuele betrokkenheid van medewerkers leiden tot kostenbesparing en versnelling van de bescherming en uitbreiding van biodiversiteit.

 

Klimaatbestendig én natuurlijk

18 september 2020

Op maandag 31 augustus heeft de fractie van Water Natuurlijk Delfland een bezoek gebracht aan de Nieuwe Driemanspolder.  De polder is een waterberging en tegelijk een natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer en Zoeterwoude, in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Onze Hoogheemraad, Waldo von Faber (met oranje pet) en de projectleider Paul Hollander leidden het gezelschap rond. De Neuwe Driemanspolder is een mooi voorbeeld van modern waterbeheer: klimaatrobuust en geschikt voor meerdere functies. De WaterNatuurlijkbezoekers werden bijgepraat over:

 • het belang om overtollig water bij extreme regenbuien op te kunnen vangen;
 • de kans om natuurontwikkeling te creëren in een dichtbevolkt gebied;
 • ontwikkeling van een prachtig wandel en fietsgebied om in te recreëren.

Het was een informatieve en gezellige wandeling.

Voor meer informatie: https://www.n3mp.nl/

 

Grensontkennend werken aan schoon water

Het duingebied van Meijendel en Berkheide valt deels onder Delfland en deels onder Rijnland. Maar dit waardevolle natuurgebied is voor de waterhuishouding één geheel. Daarom hebben Delfland en Rijnland afgesproken het gebied tot één KRW-waterlichaam samen te voegen. Dat betekent een samenhangende en efficiënte aanpak met beheermaatregelen, monitoring van waterkwaliteit en rapportage die de waarde … Lees "Grensontkennend werken aan schoon water" verder

Het duingebied van Meijendel en Berkheide valt deels onder Delfland en deels onder Rijnland. Maar dit waardevolle natuurgebied is voor de waterhuishouding één geheel. Daarom hebben Delfland en Rijnland afgesproken het gebied tot één KRW-waterlichaam samen te voegen. Dat betekent een samenhangende en efficiënte aanpak met beheermaatregelen, monitoring van waterkwaliteit en rapportage die de waarde van het gebied ten goede zal komen. WaterNatuurlijk-hoogheemraden Waldo von Faber (Rijnland) en Marcel Belt, beiden verantwoordelijk voor en voorvechter van een goede waterkwaliteit, hebben hiervoor een bestuursovereenkomt getekend. De overeenkomst geldt voor de komende 7 jaar. Rijnland is het eerste aanspreekpunt voor het gebied.

Waldo von Faber 9links) en Marcel Belt (rechts) in Meijendel

 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert 8 innovatieve projecten

9 september 2020

Koninginnenpage
Koninginnenpage

Acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland hebben een financiële bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden samen om de biodiversiteit gebiedsgericht te versterken.

De toegekende aanvragen zijn door het bestuur van de St.Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen uit een totaal van 130 ingezonden projecten. “Geweldig dat we met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, deze inspirerende projecten kunnen realiseren’’, zegt Louise Vet, voorzitter van de stichting. “De 130 aanvragen kwamen vanuit het hele land! Al deze aanvragen én de inzendingen van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs eerder dit jaar laten zien hoeveel er mogelijk is als burgers, boeren en grondeigenaren de handen ineenslaan.’’

Water Natuurlijk voorzitter Hollandse Delta Joost Kievit is trots op de erkenning die deze projecten krijgen. En met name natuurlijk voor het project in de Hoekse Waard.

Burgers en grondeigenaren voor biodiversiteitsherstel

In de gekozen projecten gaan burgers en grondeigenaren samen aan de slag om biodiversiteit in hun omgeving te herstellen en behouden. De toegekende aanvragen zijn:

 • Duizend bloemen, Overijssel: is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen.
 • Salland biodivers, Overijssel: gaat biodiversiteit terugbrengen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap.
 • Groene verbindingen Hondsrug Haren, Drenthe/Groningen:  wil een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties én kennisverspreiding.
 • Kilometers bloemrijke oevers, Zuid-Holland: zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap, kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden.
 • Bloeiend Nieuwegein, Utrecht: wil biodiversiteit verhogen in de buurt en jeugd betrekken bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.
 • Hoeksche Waard Zoemt, Zuid-Holland: waaraan wordt meegewerkt door Water Natuurlijk Hollandse Delta  wordt biodiversiteitsherstel gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied.
 • Bedrijventerreinen die bruisen, Gelderland: wil laten zien dat natuurontwikkeling op bedrijventerreinen de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beïnvloeden: dé sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.
 • Patrijs in het Bentwoud, Zuid-Holland:  wil een toename van de patrijzenstand realiseren, gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied.

> Lees meer over de acht toegekende projecten

Samenwerking stimuleren

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

VRIEND WORDEN!

 

Rijnland partner van Samen voor Biodiversiteit

17 juli 2020
Sinds begin dit jaar is Hoogheemraadschap Rijnland partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel “Samen voor biodiversiteit”. Onze hoogheemraad Waldo von Faber ondertekende hiervoor de overeenkomst. Met behulp van een actieplan die loopt tot in ieder geval 2027 gaat Rijnland aan de slag. Punten zijn onver andere: Integraal verbeteren van de kwaliteit in de polders,  samen met … Lees "Rijnland partner van Samen voor Biodiversiteit" verder

Sinds begin dit jaar is Hoogheemraadschap Rijnland partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel “Samen voor biodiversiteit”. Onze hoogheemraad Waldo von Faber ondertekende hiervoor de overeenkomst. Met behulp van een actieplan die loopt tot in ieder geval 2027 gaat Rijnland aan de slag. Punten zijn onver andere:

 • Integraal verbeteren van de kwaliteit in de polders,  samen met partners zoals het Bijenlandschap de Groene Cirkels en GreenBASE Haarlemmermeer;
 • Onderzoeken van de diversiteit aan waterplanten in ons watersysteem, in samenwerking met Naturalis;
 • Natuurgericht beheer van dijken en sloten.

Komende herfst zal een uitgewerkt plan van aanpak worden gepresenteerd.

Biodiversiteit is één van de speerpunten van Water Natuurlijk. Het heeft daarom mede door onze inzet een plaats gekregen in het coalitieakkoord. We zijn dan ook blij met de stappen die genomen zijn en hopen op een voortvarende aanpak.

 

1234