Bijeenkomst over schoon en gezond water op 27 november 2019

18 november 2019

27 november 2019
Bijeenkomst over
schoon water ( en KRW ) in Rijnland

Op woensdagavond 27 november organiseert Water Natuurlijk Rijnland een informatie- en discussiebijeenkomst over het werk aan de kwaliteit van de sloten, kanalen, plassen en andere wateren in ons gebied. Plaats van de bijeenkomst is Café De Keyser, Kaiserstraat 2-4  2311GR Leiden.

Op 27 november kunt u alles horen over de toestand van de sloten, plassen en andere wateren in Rijnland, over de verplichtingen en de aanpak die Kaderrichtlijn Water voorschrijft, over de manier waarop het Hoogheemraadschap van Rijnland plannen voor schoon water maakt en uitvoert en over de bijdrage van de land- en tuinbouw aan de problemen én aan oplossingen.

Café de Keyzer  Kaiserstraat 2-4  2311GR, Leiden 

Locatie: Open in Google Maps

PROGRAMMA

19.30 Inloop
20.00 Aanvang
• Waterkwaliteit en KRW – Otto Cox (lid steunfractie Water Natuurlijk en lid kernteam KRW Rijn-West)
• De aanpak van Rijnland – Waldo von Faber (Heemraad bij Rijnland voor Water Natuurlijk)
• Bijdrage van de landbouw – Aad Straathof (melkveehouder en themahouder Veenweide voor  landbouworganisatie LTO)
• Discussie
• Speeddate met de fractie van Water Natuurlijk
22.00 Afsluiting

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden ( niet verplicht,  wel gewenst):
sita.dewkalie@vv.rijnland.net of 06-81348053
fractievoorzitter Water Natuurlijk Rijnland

AANLEIDING voor deze bijeenkomst : KRW  = Kader Richtlijn Water!

Hoe werkt Rijnland aan de de KRW?  Het Hoogheemraadschap van Rijnland moet komend jaar  beslissen over de doelen en maatregelen voor schoon oppervlaktewater voor de periode 2022-2027. Dat is de 3e uitvoeringsperiode van de Europese Kaderrichtlijn Water en aan het eind van die periode moeten alle maatregelen zijn uitgevoerd om de doelen te halen. En dat is lang niet zeker, want er moet nog flink wat gebeuren. In veel Rijnlandse wateren zijn er nog te weinig waterplanten, kleine waterdiertjes en is ook de leefomgeving voor vissen nog niet wat die moet zijn. De landbouw heeft al een goede stap gezet naar verminderen van de hoeveelheid meststoffen in het water, maar er is meer nodig om de doelen te halen. En ook bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en andere schadelijke stoffen in het water vragen om aanpak.
Op 27 november kun je alles horen over de toestand van de sloten, plassen en andere wateren in Rijnland, over de verplichtingen en de aanpak die Kaderrichtlijn Water voorschrijft, over de manier waarop het Hoogheemraadschap van Rijnland plannen voor schoon water maakt en uitvoert en over de bijdrage van de land- en tuinbouw aan de problemen en de oplossingen.

 

 

 

 

 

 

Water Natuurlijk verwelkomt coalitie-akkoord Rijnland

6 juni 2019
Water Natuurlijk Rijnland is tevreden over het coalitie-akkoord “Water raakt ons” dat de fracties van VVD, CDA, PvdA, ongebouwd en Water Natuurlijk hebben gesloten voor de periode 2019-2023. Met onze heemraad Waldo von Faber zien we uit naar een succesvolle samenwerking waarin we samen aansprekende resultaten willen realiseren. Het akkoord noemt water een cruciale factor … Lees "Water Natuurlijk verwelkomt coalitie-akkoord Rijnland" verder

Water Natuurlijk Rijnland is tevreden over het coalitie-akkoord “Water raakt ons” dat de fracties van VVD, CDA, PvdA, ongebouwd en Water Natuurlijk hebben gesloten voor de periode 2019-2023. Met onze heemraad Waldo von Faber zien we uit naar een succesvolle samenwerking waarin we samen aansprekende resultaten willen realiseren.

Het akkoord noemt water een cruciale factor in discussies over klimaat, energie, nieuwe economie, woningbouw, bodemdaling en biodiversiteit, waarbij Rijnland een onmisbare rol heeft bij het oplossen van deze brede maatschappelijke uitdagingen. Met deze bredere omschrijving van de taken kan Water Natuurlijk Rijnland van harte instemmen. Een bijdrage aan de energietransitie en bepalen van ambities ten aanzien van circulaire economie worden met name genoemd.

Stevige inzet op waterkwaliteit

Ook zijn wij heel blij met de stevige inzet op waterkwaliteit, waarvoor ook een budget van 41 miljoen is gereserveerd. We hebben afgesproken ons uiterste best te doen de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. De pro-actieve aanpak van klimaatadaptatie en de aandacht voor biodiversiteit zijn andere positieve punten.

Positief is de samenwerking met de agrarische sector in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer om te zorgen voor schoon en gezond water. We gaan dat slim doen waarbij we de maatregelen in zowel watersysteem als waterketen gebiedsgericht en in onderlinge samenhang benaderen. Verder gaat Rijnland aansluitend aan de plannen van de KRW een nulmeting biodiversiteit maken en kijken welke maatregelen noodzakelijk zijn.

En zo staan er nog meer positieve punten in het akkoord, zoals maken van een businesscase voor een grondstoffenfabriek, de fosfaatterugwinning en de samenwerking met inwoners.

Geven en nemen

Er blijven natuurlijk wensen over: in coalitie-onderhandelingen is het altijd geven en nemen. Zo had Water Natuurlijk Rijnland naast de mooie woorden graag concretere en wat ambitieuzere stappen gezien bij de energietransitie en richting circulaire economie. Ook bij het peilbeheer hadden we meer de weg op willen gaan richting flexibel peil en peilverhoging, een richting die buurwaterschappen zoals Amstel, Gooi en Vecht en Stichtse Rijnlanden al wel zijn gegaan. Wel zijn we blij met de pilot bodemdaling in het landelijk gebied, waarvoor ook budget is gereserveerd.

We gaan de uitdaging aan

En er liggen in de komende anderhalf jaar nog de nodige uitdagingen, want op verschillende punten staat in het coalitieakkoord dat de uiteindelijke ambitie nog moet worden bepaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor de doelen voor waterkwaliteit voor 2022-2027, voor circulaire economie, biodiversiteit, klimaataanpassing en energie. Ook het financieel beleid blijft, mede vanwege alle nieuwe opgave, een uitdaging.

Uitdagingen die Water Natuurlijk Rijnland graag aangaat, zodat we hopelijk begin 2021, als we samen met de andere partijen het akkoord evalueren, kunnen constateren dat er flinke stappen zijn gezet.

Coalitieakkoord downloaden

 

 

 

 

Water Natuurlijk 3e met 74290 stemmen en 3 zetels

25 maart 2019
Definitieve verkiezingsuitslag bekend Op 25 maart heeft het Hoofdstembureau de definitieve uitslag van de verkiezingen voor Rijnland bekendgemaakt. Water Natuurlijk heeft -net als in de afgelopen periode- 3 zetels behaald. Partij Stemmen % Zetels VVD 112.241 20,7% 5 CDA 73.644 13,6% 3 Water Natuurlijk 74.920 13,8% 3 Partij van de Arbeid 82.088 15,1% 3 AWP … Lees "Water Natuurlijk 3e met 74290 stemmen en 3 zetels" verder
Definitieve verkiezingsuitslag bekend

Op 25 maart heeft het Hoofdstembureau de definitieve uitslag van de verkiezingen voor Rijnland bekendgemaakt.

Water Natuurlijk heeft -net als in de afgelopen periode- 3 zetels behaald.

Partij Stemmen % Zetels
VVD 112.241 20,7% 5
CDA 73.644 13,6% 3
Water Natuurlijk 74.920 13,8% 3
Partij van de Arbeid 82.088 15,1% 3
AWP niet politiek wel deskundig 40.451 7,5% 1
Partij voor de Dieren 63.495 11,7% 2
ChristenUnie-SGP 42.905 7,9% 2
50Plus 43.741 8,1% 2
Trots op Nederland 8325 1,5% 0

Voor Water Natuurlijk zijn gekozen: Waldo von Faber, Sita Dewkalie en Enrico van Dijk. Het aantal stemmen per kandidaat vindt u in de tabel hieronder.

Water Natuurlijk bedankt nogmaals onze 74920 kiezers en zal zich inzetten om waar mogelijk op te komen voor natuur en bewoners van Rijnland.

De volledige proces-verbaal van de kiescommissie vindt u op https://www.bewustlevenmetwater.nl/verkiezingen/actueel/proces-verbaal-verkiezingsuitslag/

 

 

Water Natuurlijk haalt meer stemmen, houdt 3 zetels

21 maart 2019
Water Natuurlijk heeft een goed resultaat geboekt bij de waterschapsverkiezingen met een stemmengroei tot 13,9%. Dat was  te weinig voor een extra zetel maar we blijven sterk vertegenwoordigd met 3 zetels. We gaan constructief en met vertrouwen de collegeonderhandelingen in! De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen in Rijnland is te vinden op de site van … Lees "Water Natuurlijk haalt meer stemmen, houdt 3 zetels" verder

Water Natuurlijk heeft een goed resultaat geboekt bij de waterschapsverkiezingen met een stemmengroei tot 13,9%. Dat was  te weinig voor een extra zetel maar we blijven sterk vertegenwoordigd met 3 zetels. We gaan constructief en met vertrouwen de collegeonderhandelingen in!

De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen in Rijnland is te vinden op de site van Rijnland.

Water Natuurlijk bedankt alle kiezers en we gaan mede dankzij jullie vertrouwen weer hard aan de slag!

Mocht je Water Natuurlijk verder willen steunen en ook meepraten over wat we in Rijnland (moeten) doen, wordt dan lid van Water Natuurlijk.

 

 

 

Water Natuurlijk helpt de glasaal

19 maart 2019

Zondagavond hebben lijsttrekker Waldo von Faber en nr3 Enrico van Dijk meegedaan met een  glasaaltelling bij de buitensluis in Katwijk.

Zulke tellingen zijn belangrijk om inzicht te krijgen welke besluiten er genomen moeten worden om de vistrek weer op orde te krijgen. Glasalen en schieralen hebben te maken met veel barrières bij hun tocht van de Sargassozee naar hun opgroeigebieden in onze polders. Water Natuurlijk wil meer aandacht voor maatregelen zoals vispassages en visvriendelijke gemalen om die barrières weg te nemen.

Er is inmiddels op de RAVON website een algemene pagina ingeruimd met informatie en met alle rapporten die zijn verschenen over te tellingen op verschillende plekken langs de kust: https://www.ravon.nl/Help-mee/Tellen/Kruisnetmonitoring.

 

 

Daadkracht nodig voor stoppen bodemdaling

17 maart 2019

Bodemdaling stond centraal op een drukbezochte debatavond in Reeuwijk. Voor Water natuurlijk leverde nr 4 op de kieslijst Ad Faasse een duidelijke inbreng. Het publiek, waaronder wethouders, vertegenwoordigers van de locale politiek, regionale belangen- en natuurverenigingen was enthousiast en zeer betrokken.

Bodemdaling is een urgent en breed probleem dat aanpak vraagt, in de stad maar zeker ook in het landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit, gebiedsinrichting, kosten en bedrijfsvoering. Water Natuurlijk is tegen verdere peilverlaging en peilverhoging waar dat mogelijk is.  Maar het economisch perspectief speelt ook een rol. “We gaan naar een circulaire economie,” betoogde Ad Faasse, “We moeten daarvoor met elkaar  van nieuwe, circulaire bedrijfsmodellen ontwikkelen. Het belang van de boer is ook het belang van ons als inwoners van dit gebied. Door “wederkerigheid” (bijv. in de vorm van producten uit het gebied kopen voor een eerlijke prijs) kan de boer gewoon boer zijn en intussen zorgen voor biodiversiteit en een gezonde bodem.”

De aanwezigen bij het debat vroegen om, naast het doorlopende onderzoek in het stedelijk gebied van Gouda, ook in het landelijk gebied een pilot te starten  naar een duurzame en economisch haalbare aanpak voor het remmen van bodemdaling. Een dergelijke pilot moet bij voorkeur complementair zijn aan lopende initiatieven en vraagt inzet van menskracht en middelen. Ze vragen de komende periode van Rijnland de durf om knopen door te hakken en daadkracht te tonen om verdere bodemdaling een halt toe te roepen. De tijd is er rijp voor.

 

“Sportvissers hebben een voorbeeldfunctie”

15 maart 2019
5 Vragen aan lijsttrekker Waldo von Faber over sportvissen Ben je zelf sportvisser? Ik vis vanaf mijn 4e levensjaar. Traditioneel begonnen met een vaste (bamboe) hengel, daarna overgestapt op de spinhengel. De laatste 30 jaar vis ik bijna alleen nog met de vliegenlat, wat niet wil zeggen dat ik de spinhengel of een baitcaster schuw. … Lees "“Sportvissers hebben een voorbeeldfunctie”" verder
5 Vragen aan lijsttrekker Waldo von Faber over sportvissen

Ben je zelf sportvisser?
Ik vis vanaf mijn 4e levensjaar. Traditioneel begonnen met een vaste (bamboe) hengel, daarna overgestapt op de spinhengel. De laatste 30 jaar vis ik bijna alleen nog met de vliegenlat, wat niet wil zeggen dat ik de spinhengel of een baitcaster schuw. Als hobby binnen een hobby bind ik al heel lang mijn eigen vliegen. Dit laatste ook al lange tijd op beurzen als de VISMA, Hengelsport en Botenbeurs Utrecht en de Flyfair.

Wat heb je de afgelopen jaren betekend voor de sportvisserij?
In de periode 2012-2014 ben ik als docent sportvissen verbonden geweest aan de sportvisacademie in Alkmaar.
Sinds 2015 zit ik in het bestuur het Hoogheemraadschap van Rijnland. Met name op de onderwerpen; schoon water, KRW (Kader Richtlijn Water), vismigratie/passeerbaarheid. Gedurende deze periode is het contact met Sportvisserij Midwest altijd goed geweest en wisten we elkaar snel en (informeel) gemakkelijk te vinden. Als hoogheemraad heb ik ook zitting in de VBC.

Welke kansen zie je voor de sportvisserij en hoe zie je jouw rol daarin?
Ik wil nog heel graag een periode de ontwikkeling van goed viswater voortzetten, de KRW opgave uitvoeren. Dit alles omdat het goed is voor de natuur, de biodiversiteit, waterkwaliteit en onze ontspanning/hobby. Als beleidsmaker kan ik ervoor zorgen dat deze ontwikkeling ook door gaat.

Wat zou je de sportvissers willen meegeven?
Naast onze hobby hebben sportvissers meer dan ooit een voorbeeldfunctie. Ga netjes met de natuur om, ruim je rotzooi op, wees vriendelijk naar omstanders en leg op een positieve manier uit dat het geweldig leuk is wat we doen.

Wil je nog iets kwijt?
Ik ben nog net zo nieuwsgierig en ‘gevangen’ door water als toen ik 52 jaar geleden met vissen begon.

 

 

 

 

 

Meewerken aan schoon strand

5 maart 2019
Op 3 maart hielden de afdelingen van Groen Links in Zuid-Holland een Grote Strandschoonmaak. Natuurlijk deden kandidaten van Water Natuurlijk daar graag aan mee (op de foto in de witte jassen). Een schoon strand is immers onmisbaar voor schoon water en een mooie leefomgeving (zie ook ons programma).    

Op 3 maart hielden de afdelingen van Groen Links in Zuid-Holland een Grote Strandschoonmaak. Natuurlijk deden kandidaten van Water Natuurlijk daar graag aan mee (op de foto in de witte jassen). Een schoon strand is immers onmisbaar voor schoon water en een mooie leefomgeving (zie ook ons programma).

 

 

Initiatiefnota waterpeil veengebied

12 februari 2019

Op 12 februari hebben D66 en Groenlinks de Initiatiefnota Veen gepresenteerd, waarin zij aangeven dat de waterpeilen in het veengebied omhoog moeten.

Tegengaan van bodemdaling en van CO2-uitstoot in het veen zijn ook voor Water Natuurlijk speerpunten.
In de veengebieden, onder andere in het Groene Hart, wordt het waterpeil laag gehouden voor de melkveehouderij. Daardoor klinkt de grond in en komt 7 megaton CO2 vrij. Dat is vier procent van onze broeikasgassen in Nederland.
Ook in dorpen en steden rondom veengebieden zijn de problemen van het lage waterpeil goed merkbaar. Zoals in Gouda waar bodemdaling grote schade veroorzaakt aan funderingen, gebouwen en infrastructuur. Gouda zinkt en over een paar jaar klotst het water de kelders binnen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende dat als we nu niets doen, de schade oploopt tot 22 miljard euro.

Water Natuurlijk pleit ervoor, net als D66 en Groenlinks, dat het gewenste waterpeil bepaalt wat de mogelijkheden in een polder zijn (“functie volgt peil”). Dat betekent stoppen met peilverlaging en waar enigszins mogelijk peilverhoging of een flexibel peil. Water Natuurlijk Rijnland wil daarbij mét de boeren in het gebied zoeken naar mogelijkheden om het bedrijf voort te zetten, bijvoorbeeld door andere (“natte”) teelten, aangepaste bedrijfsvoering of compensatie voor de CO2-reductie en natuurontwikkeling.
Tegengaan van bodemdaling en van CO2-uitstoot uit het veen zullen de komende 4 jaar belangrijke discussiepunten worden in Rijnland.

De initiatiefnota is te vinden op:
https://d66.nl/grondwaterpeil-moet-omhoog/
https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-d66-grondwaterpeil-omhoog-om-klimaatverandering-tegen-te-gaan

 

 

 

12