Concept verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland

13 september 2022
Met trots presenteert de Water Natuurlijk Rijnland programmacommissie het concept verkiezingsprogramma voor de aankomende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Wij delen het concept verkiezingsprogramma graag met onze leden en geïnteresseerden. Dit concept verkiezingsprogramma zal na amenderingen leiden tot het definitief verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk Rijnland dat op een later moment nog gedeeld zal worden. Concept … Lees "Concept verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland" verder

Met trots presenteert de Water Natuurlijk Rijnland programmacommissie het concept verkiezingsprogramma voor de aankomende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Wij delen het concept verkiezingsprogramma graag met onze leden en geïnteresseerden. Dit concept verkiezingsprogramma zal na amenderingen leiden tot het definitief verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk Rijnland dat op een later moment nog gedeeld zal worden.

Concept Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland 2023 2027

Bubble barrier bij Katwijk in werking

19 juli 2022
Het hoogheemraadschap van Rijnland is trotse partner van een unieke en brede samenwerking om plastic afval uit de Oude Rijn te halen voordat het in zee terecht komt. De gisteren geopende Limes Bubble Barrier ligt voor gemaal Katwijk en voorkomt daarmee de uitstroom van plastic naar zee. Claar-Els van Delft, de voorzitter van stichting Coast … Lees "Bubble barrier bij Katwijk in werking" verder

Het hoogheemraadschap van Rijnland is trotse partner van een unieke en brede samenwerking om plastic afval uit de Oude Rijn te halen voordat het in zee terecht komt. De gisteren geopende Limes Bubble Barrier ligt voor gemaal Katwijk en voorkomt daarmee de uitstroom van plastic naar zee.

Claar-Els van Delft, de voorzitter van stichting Coast Busters, nodigde wethouder Jacco Knape van de gemeente Katwijk uit om te helpen met plastic ‘jutten’. ‘Wat is begonnen als een wandeling op het strand heeft geleid tot de eerste Bubble Barrier in een riviermonding richting zee’, aldus Jacco Knape. “Onze” hoogheemraad Waldo von Faber is er trots op dat het is gelukt om op best korte termijn dit hoogtepunt te realiseren.

De Limes Bubble Barrier is een bellenscherm. Vlak voor het gemaal in de Rijn ligt een buis op de bodem met gaatjes, hier wordt lucht door geblazen. Het bellenscherm drijft dat vervolgens naar een opvangbak aan de waterkant, waar het plastic uit het water wordt verwijderd. Op die manier voorkomen we dat dit plastic de Noordzee bereikt en draagt het op een positieve manier bij aan schoon en gezond water. Zo hebben planten en dieren geen last van plastics en kunnen ze zich volop ontwikkelen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit.

Meer informatie

Naar een sterkere groene stem in het waterschap

12 juni 2022
Op 15 maart 2023 zijn de Waterschapsverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Water Natuurlijk wil haar stem in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland versterken. Er liggen immers in de komende jaren flinke uitdagingen in het waterbeheer, en dat vraagt duidelijke keuzes. Bijvoorbeeld voor het halen van de doelen voor waterkwaliteit in … Lees "Naar een sterkere groene stem in het waterschap" verder

Op 15 maart 2023 zijn de Waterschapsverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Water Natuurlijk wil haar stem in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland versterken. Er liggen immers in de komende jaren flinke uitdagingen in het waterbeheer, en dat vraagt duidelijke keuzes. Bijvoorbeeld voor het halen van de doelen voor waterkwaliteit in 2027, voor een klimaatrobuust watersysteem, voor aanpak van bodemdaling, voor een democratischer waterschap waarin de lasten eerlijk worden verdeeld.

De eerste stap is zorgen voor goede kandidaten en voor een goed, aansprekend programma. En later natuurlijk een flitsende campagne. Iedereen die wil helpen de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten is welkom!

Wil je kandidaat worden namens Water Natuurlijk voor het Algemeen Bestuur van Rijnland?

Denk je erover om je kandidaat te stellen voor de op de lijst van Water Natuurlijk?

 • Er is een flyer die vertelt waar we voor staan
 • De Kandidatenbrochure vertelt je waar Water Natuurlijk voor staat, wat het profiel is van een kandidaat op onze lijst, wat gevraagd wordt en wat de procedure voor kandidaatstelling is. Als je je na het lezen van de brochure wilt aanmelden als kandidaat ben je van harte welkom.
 • De aanmeldingsperiode als kandidaat is op 31 augustus gesloten. De Kandidatencommissie voert gesprekken met kandidaten en zal begin november met een lijstadvies komen.

Wil je meedenken over het verkiezingsprogramma?

De programmacommissie van Water Natuurlijk Rijnland werkt aan ons programma, mede op basis van het landelijk programma van Water Natuurlijk. De commissie zal hierover ook gesprekken en bijeenkomsten organiseren.
Wil je hierover meedenken en meepraten? Meld je dan aan bij Monique Lamers, wnregiorijnland@gmail.com of gebruik het contactformulier op deze website.

Wil je je inzetten voor de campagne?

Het je creatieve ideeën, een vlotte pen of ben je handig met de social media? Laat het dan weten aan Monique Lamers, wnregiorijnland@gmail.com of gebruik het contactformulier op deze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water Natuurlijk in 2021

6 april 2022
Het jaarverslag van Water Natuurlijk Rijnland over 2021 is op 19 februari door de ledenvergadering goedgekeurd. Het was het eerste zelfstandige  jaar van onze regio, met als belangrijke activiteiten het werk van onze fractie en steunfractie, 5 webinars, nieuwsbrieven en contacten met provinciale partijen en organisaties. Het jaarverslag kan je hieronder downloaden. Verslag Over 2021 … Lees "Water Natuurlijk in 2021" verder

Het jaarverslag van Water Natuurlijk Rijnland over 2021 is op 19 februari door de ledenvergadering goedgekeurd. Het was het eerste zelfstandige  jaar van onze regio, met als belangrijke activiteiten het werk van onze fractie en steunfractie, 5 webinars, nieuwsbrieven en contacten met provinciale partijen en organisaties. Het jaarverslag kan je hieronder downloaden.

Verslag Over 2021 Van Het Bestuur Van Water Natuurlijk Rijnland 2

 

Water wijst de weg

31 maart 2022
Op 30 maart heeft het algemeen bestuur van Rijnland (de VV) het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 vastgesteld. Het WBP is een strategisch document dat richting geeft aan het werk van het waterschap in de komende periode. Ook enkele leden van Water Natuurlijk hebben een inspraakreactie gegeven. Na de inspraak is de Nota van Beantwoording opgesteld en … Lees "Water wijst de weg" verder

Op 30 maart heeft het algemeen bestuur van Rijnland (de VV) het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 vastgesteld. Het WBP is een strategisch document dat richting geeft aan het werk van het waterschap in de komende periode. Ook enkele leden van Water Natuurlijk hebben een inspraakreactie gegeven. Na de inspraak is de Nota van Beantwoording opgesteld en zijn er veranderingen in het WBP aangebracht. Er is onder andere een hoofdstuk “Klimaat” aan toegevoegd en een overzicht strategische doelen en indicatoren. In de vergadering heeft Enrico van Dijk namens de fractie van Water Natuurlijk waardering uitgesproken voor het WBP en de veranderingen. Enrico benadrukte de noodzaak om meer aandacht te besteden aan klimaatadaptatie en een sturende rol van water bij Ruimtelijke ordening. Het is belangrijk dat Rijnland niet alleen kennis inbrengt, maar ook een visie uitdraagt. Hij noemde in het bijzonder de veenweidestrategie, bodemdaling en zoetwatervoorziening. Het rapport De Blauwe Lens is een goed middel om dat verder in te vullen.

Dijkgraaf Rogier van der Sande gaf aan dat Rijnland “indringend het gesprek moet aangaan met de buitenwereld”. Het invullen van de stimulerende rol bij Water wijst de Weg is een belangrijke taak, zowel voor de organisatie als bestuurlijk.

Rijnland start een traject “Rijnland Klimaatadaptief” om de sturende rol van water in de ruimtelijke ordening te concretiseren. Dit zal het komende jaar op verschillende manieren aandacht krijgen, ook in vergaderingen van de VV.

Waterbeheerprogramma: https://wbp6rijnland.nl/

Rapport De Blauwe Lens: https://www.rijnland.net/documents/805/2013-210526-FABSANT_Rijnland_DeBlauweLens_Rapport_spread.pdf

 

Verkiezingen 2023

11 maart 2022
Op 15 maart 2023 vinden de volgende waterschapsverkiezingen plaats. Het formele besluit dat Water Natuurlijk Rijnland deelneemt aan deze verkiezingen, is op 19 februari 2022 genomen. Dat is dus het startschot voor allerlei activiteiten: van het werven van kandidaten voor de kieslijst tot het voorbereiden van de verkiezingscampagne. Meedoen? Wil je meer weten over de … Lees "Verkiezingen 2023" verder

Op 15 maart 2023 vinden de volgende waterschapsverkiezingen plaats. Het formele besluit dat Water Natuurlijk Rijnland deelneemt aan deze verkiezingen, is op 19 februari 2022 genomen. Dat is dus het startschot voor allerlei activiteiten: van het werven van kandidaten voor de kieslijst tot het voorbereiden van de verkiezingscampagne.

Meedoen?

Wil je meer weten over de waterschapsverkiezingen? Over wat het besturen van een waterschap inhoudt? Wil op de kandidatenlijst komen, of als vrijwilliger meedoen? Op deze pagina vind je diverse informatie, maar de fractieleden vertellen je uiteraard graag meer. Let op: je moet 3 maanden lid zijn voordat je op de lijst kunt komen.

Achtergrond

We hebben een paar video’s verzameld met achtergrondinformatie. Nuttig als je je wilt oriënteren op wat waterschappen zijn en doen.

1. Waterschap en democratie (ProDemos)
2. Taken van het waterschap (Unie van Waterschappen)
3. Jan Terlouw over het waterschap en Water Natuurlijk

 

Geborgde zetels

23 januari 2022
Water Natuurlijk Rijnland staat volledig achter het besluit dat de Provinciale Staten op 13 oktober 2021 hebben genomen om het Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland aan te passen, om het aantal geborgde zetels in het algemeen bestuur van Rijnland terug te brengen naar het wettelijk minimum van 7 en een gewijzigde verdeling … Lees "Geborgde zetels" verder

Water Natuurlijk Rijnland staat volledig achter het besluit dat de Provinciale Staten op 13 oktober 2021 hebben genomen om het Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland aan te passen, om het aantal geborgde zetels in het algemeen bestuur van Rijnland terug te brengen naar het wettelijk minimum van 7 en een gewijzigde verdeling van de geborgde zetels vast te stellen uitgaande van de huidige verhouding, waarbij de categorieën ongebouwd en bedrijven elk met 1 zijn verminderd ten gunste van de categorie ingezetenen.

In het voorstel staan argumenten die volledige instemming hebben van Water Natuurlijk Rijnland. Water Natuurlijk Rijnland heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Zie de bijlage.

Essentieel is dat ons standpunt over geborgde zetels het volgende is: Geborgde zetels zijn overbodig. Wat Water Natuurlijk betreft zijn ze vóór de volgende waterschapsverkiezingen (2023) afgeschaft. Zie voor argumentatie de brief d.d. 12 mei 2020 in de bijlagen.
Bijlagen:

Vacatures programmacommissie Water Natuurlijk Rijnland

7 november 2021
De waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 komen er aan. Klimaatverandering vereist dat we op een verantwoorde manier met ons water omgaan. Als Water Natuurlijk Rijnland willen we voor de komende verkiezingen een vooruitstrevend en verantwoord programma neerzetten dat ruimte biedt voor natuur, landschap en recreatie. We willen hiermee een antwoord geven op de uitdagingen die … Lees "Vacatures programmacommissie Water Natuurlijk Rijnland" verder

De waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 komen er aan. Klimaatverandering vereist dat we op een verantwoorde manier met ons water omgaan. Als Water Natuurlijk Rijnland willen we voor de komende verkiezingen een vooruitstrevend en verantwoord programma neerzetten dat ruimte biedt voor natuur, landschap en recreatie. We willen hiermee een antwoord geven op de uitdagingen die de klimaatverandering ons gaat brengen.

Wat is een programmacommissie?

De programmacommissie is een aantal leden van Water Natuurlijk Rijnland die zich bezig houden met het schrijven van het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk Rijnland voor de aankomende waterschapsverkiezingen.

Het programma wordt opgesteld door de programmacommissie. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met fractieleden, experts, Water Natuurlijk landelijk, leden van Water Natuurlijk Rijnland en andere organisaties waarmee Water Natuurlijk Rijnland relaties onderhoudt. Goede plannen, ideeën en suggesties werkt de programmacommissie uit tot een verkiezingsprogramma dat zal worden voorgelegd aan de leden van Water Natuurlijk Rijnland.

De programmacommissie bestaat uit een voorzitter en een secretaris. De overige leden van de programmacommissie zullen verantwoordelijk zijn voor één of meerdere onderwerpen van het verkiezingsprogramma. Deze onderwerpen worden door de programmacommissie in overleg met fractie en bestuur bepaalt en vervolgens in de programmacommissie onderling verdeelt.

De programmacommissie zorgt samen met de fractie, bestuur, betrokken leden en geraadpleegde experts en organisaties voor een vooruitstrevend en verantwoord programma dat uiteindelijk in conceptversie wordt gepresenteerd. Leden kunnen dan door middel van voldoende gesteunde wijziging- of verbetervoorstellen (amendementen), waarover gestemd wordt door leden, het voorgestelde verkiezingsprogramma verder aanscherpen. Uiteindelijk wordt het verbeterde verkiezingsprogramma bij een algemene ledenvergadering tot een definitief verkiezingsprogramma vastgesteld.

Waarom hebben we jou nodig?

Als jij je herkent in meerdere van de onderstaande punten, meld je dan aan voor de programmacommissie. Twijfel je of je geschikt bent of past bij Water Natuurlijk Rijnland, neem dan alsjeblieft contact met ons op, want we weten zeker dat jij binnen Water Natuurlijk Rijnland het verschil kan maken!

 • Je herkent je in de idealen en waarden van Water Natuurlijk (Rijnland) en draagt deze ook uit;
 • Je wil een antwoord geven vanuit het waterschap op maatschappelijke, biodiversiteit en klimaatverandering belangen en vraagstukken;
 • Je wilt je vastbijten in inhoud en één of meerdere onderwerpen van het verkiezingsprogramma uitzoeken en uitwerken;
 • Je hebt zin om, samen met de fractie, bestuur, leden van Water Natuurlijk Rijnland, experts en organisaties binnen en buiten ons netwerk, het verkiezingsprogramma uit te werken tot een definitief en gedragen verkiezingsprogramma.
 • Je kun goed opschieten met allerlei mensen, werkt graag plannen, suggesties en ideeën uit tot concrete standpunten en je vindt het leuk om te schrijven.

Wat bieden wij?

Het gaat om vrijwilligerswerk. Het is interessant voor je om lid te worden van de programmacommissie vanwege de onderstaande redenen:

 • Je wordt lid van een politieke organisatie die een progressief maatschappelijk, sociaal en natuurlijk belang dient, namelijk een waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie in de regio Rijnland;
 • Je schrijft mee aan een verkiezingsprogramma waarbij je verschillende ideeën, suggesties en plannen vanuit de programmacommissie, fractie, bestuur, leden, experts en organisaties verwerkt tot een vooruitstrevend en verantwoord verkiezingsprogramma waarmee we een antwoord geven op de maatschappelijke, natuurlijke en klimatologische uitdagingen die er nu en in de toekomst spelen;
 • Je bouwt je kennis op het gebied van verantwoord water- en natuurbeheer, voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water, waarbij we een betere en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier realiseren;
 • Je maakt kennis met de politiek van het waterschap zelf en Water Natuurlijk Rijnland waarin je samenwerkt met een bevlogen team van fractie, bestuur, andere commissies, campagneteam, leden, betrokken experts en organisaties.

Hoe kun jij je aanmelden

Stuur een e-mail naar onze secretaris met daarin je profiel en je motivatie (+/- 300 woorden) waarom jij graag lid wil worden van de programmacommissie, in welke rol je graag actief wil worden (voorzitter, secretaris of regulier programmacommissie lid) en wat je voor ons wilt betekenen. Stuur deze e-mail uiterlijk <datum> naar de secretaris van Water Natuurlijk Rijnland, Monique Lamers (mamlamers@outlook.com).

 

Het bestuur gaat met de kandidaten in gesprek en uiterlijk 2 weken na dit gesprek zul je vernemen of je deel gaat uitmaken van de programmacommissie. De uiteindelijke programmacommissie wordt voorgedragen op de algemene ledenvergadering (ALV) van februari 2022.

Vacatures kandidatencommissie Water Natuurlijk Rijnland

De waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 komen er aan. Klimaatverandering zorgt voor uitdagingen voor onze maatschappij, de natuur en ons water. Omdat we in het waterschap te maken zullen krijgen met complexe uitdagingen, wil Water Natuurlijk Rijnland voor de waterschapsverkiezingen van 15 maar 2023 graag een lijst van kandidaten die vanuit verschillende perspectieven, ervaringen en … Lees "Vacatures kandidatencommissie Water Natuurlijk Rijnland" verder

De waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 komen er aan. Klimaatverandering zorgt voor uitdagingen voor onze maatschappij, de natuur en ons water. Omdat we in het waterschap te maken zullen krijgen met complexe uitdagingen, wil Water Natuurlijk Rijnland voor de waterschapsverkiezingen van 15 maar 2023 graag een lijst van kandidaten die vanuit verschillende perspectieven, ervaringen en achtergronden een antwoord geeft op deze uitdagingen. Om deze lijst van kandidaten te realiseren hebben we de kandidatencommissie.

Wat doet de kandidatencommissie?

De kandidatencommissie binnen Water Natuurlijk Rijnland stelt selectieprocedures op, voert gesprekken met potentiële kandidaten, voert selecties uit en adviseert op de algemene ledenvergadering over de voordracht van kandidaten voor de aankomende verkiezingen. De kandidatencommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en de overige kandidatencommissieleden.

Waarom hebben we jou nodig?

Als jij je herkent in meerdere van de onderstaande punten, meld je dan aan voor de kandidatencommissie. Twijfel je of je geschikt bent of past bij Water Natuurlijk Rijnland, neem dan alsjeblieft contact met ons op, want we weten zeker dat jij binnen Water Natuurlijk Rijnland het verschil kan maken!

 • Je herkent je in de idealen en waarden van Water Natuurlijk (Rijnland) en draagt deze ook uit;
 • Je weet hoe we de selectieprocedures kunnen ontwikkelen en verbeteren;
 • Je vindt het leuk om na te denken over de vereisten, posities en profielen van kandidaten waarmee je een bijdrage levert aan de diversiteit en inclusiviteit van Water Natuurlijk Rijnland en het waterschap zelf;
 • Je kunt anderen goed inschatten en beoordelen welke kennis, kunde, motivatie en persoonlijkheid iemand heeft;
 • Je hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor integriteit en weet dit ook bij anderen goed in te schatten;
 • Voor de aankomende verkiezingen presenteer je samen met de kandidatencommissie de kandidatenlijst en leg je daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Wat bieden wij?

Het gaat om vrijwilligerswerk. Het is interessant voor je om lid te worden van de kandidatencommissie vanwege de onderstaande redenen:

 • Je wordt lid van een politieke organisatie die een progressief maatschappelijk, sociaal en natuurlijk belang dient, namelijk een waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie in de regio Rijnland;
 • Je stelt selectieprocedures en profielen op waarmee je ervoor zorgt dat Water Natuurlijk Rijnland een diversere en inclusievere organisatie wordt en daarmee indirect ook ervoor zorgt dat het Waterschap een diverse en inclusieve organisatie wordt;
 • Je voert kennismakingsgesprekken en selectiegesprekken met potentiële kandidaten wat ertoe leidt dat je een concept kandidatenlijst voorlegt aan de algemene ledenvergadering van Water Natuurlijk Rijnland voor de volgende waterschapsverkiezing;
 • Je adviseert het bestuur over selectieprocedures en profielen en de algemene ledenvergadering over de concept kandidatenlijst;
 • Je maakt kennis met de politiek van het waterschap zelf en Water Natuurlijk Rijnland waarin je samenwerkt met een bevlogen team van fractie, bestuur, andere commissies, campagneteam, leden, betrokken experts en organisaties.

 

Hoe kun jij je aanmelden

Stuur een e-mail naar onze secretaris met daarin je profiel en je motivatie (+/- 300 woorden) waarom jij graag lid wil worden van de kandidatencommissie, in welke rol je graag actief wil worden (voorzitter, secretaris of regulier kandidatencommissielid) en wat je voor ons wilt betekenen. Stuur deze e-mail uiterlijk <datum> naar de secretaris van Water Natuurlijk Rijnland, Monique Lamers (mamlamers@outlook.com).

 

Het bestuur gaat met de kandidaten in gesprek en uiterlijk 2 weken na dit gesprek zul je vernemen of je deel gaat uitmaken van de kandidatencommissie. De uiteindelijke kandidatencommissie wordt voorgedragen op de algemene ledenvergadering (ALV) van februari 2022.

 

“Vang de watermonsters” brengt waterkwaliteit nog beter in beeld

17 juli 2021
Jong en oud kunnen meedoen aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van water in sloten, Vang de Watermonsters. Voor waterschappen is het fijn als mensen op deze manier meehelpen bij het monitoren van de kleinere wateren. En het is nog leuk ook. Alles wat je nodig hebt, is een schepnet, een emmer en … Lees "“Vang de watermonsters” brengt waterkwaliteit nog beter in beeld" verder

Jong en oud kunnen meedoen aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van water in sloten, Vang de Watermonsters. Voor waterschappen is het fijn als mensen op deze manier meehelpen bij het monitoren van de kleinere wateren. En het is nog leuk ook. Alles wat je nodig hebt, is een schepnet, een emmer en een mobiel waarmee je de meetgegevens kunt verzenden. Water Natuurlijk Hoogheemraad Waldo von Faber laat zien hoe het werkt en waarom het belangrijk is. Kijk op https://www.rijnland.net/actueel/nieuwsoverzicht/vakantietip-vang-de-watermonsters/of op de site van de Watermonsters

 

12345