Klimaatbestendig én natuurlijk

18 september 2020

Op maandag 31 augustus heeft de fractie van Water Natuurlijk Delfland een bezoek gebracht aan de Nieuwe Driemanspolder.  De polder is een waterberging en tegelijk een natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer en Zoeterwoude, in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Onze Hoogheemraad, Waldo von Faber (met oranje pet) en de projectleider Paul Hollander leidden het gezelschap rond. De Neuwe Driemanspolder is een mooi voorbeeld van modern waterbeheer: klimaatrobuust en geschikt voor meerdere functies. De WaterNatuurlijkbezoekers werden bijgepraat over:

 • het belang om overtollig water bij extreme regenbuien op te kunnen vangen;
 • de kans om natuurontwikkeling te creëren in een dichtbevolkt gebied;
 • ontwikkeling van een prachtig wandel en fietsgebied om in te recreëren.

Het was een informatieve en gezellige wandeling.

Voor meer informatie: https://www.n3mp.nl/

 

Grensontkennend werken aan schoon water

Het duingebied van Meijendel en Berkheide valt deels onder Delfland en deels onder Rijnland. Maar dit waardevolle natuurgebied is voor de waterhuishouding één geheel. Daarom hebben Delfland en Rijnland afgesproken het gebied tot één KRW-waterlichaam samen te voegen. Dat betekent een samenhangende en efficiënte aanpak met beheermaatregelen, monitoring van waterkwaliteit en rapportage die de waarde … Lees "Grensontkennend werken aan schoon water" verder

Het duingebied van Meijendel en Berkheide valt deels onder Delfland en deels onder Rijnland. Maar dit waardevolle natuurgebied is voor de waterhuishouding één geheel. Daarom hebben Delfland en Rijnland afgesproken het gebied tot één KRW-waterlichaam samen te voegen. Dat betekent een samenhangende en efficiënte aanpak met beheermaatregelen, monitoring van waterkwaliteit en rapportage die de waarde van het gebied ten goede zal komen. WaterNatuurlijk-hoogheemraden Waldo von Faber (Rijnland) en Marcel Belt, beiden verantwoordelijk voor en voorvechter van een goede waterkwaliteit, hebben hiervoor een bestuursovereenkomt getekend. De overeenkomst geldt voor de komende 7 jaar. Rijnland is het eerste aanspreekpunt voor het gebied.

Waldo von Faber 9links) en Marcel Belt (rechts) in Meijendel

 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert 8 innovatieve projecten

9 september 2020

Koninginnenpage
Koninginnenpage

Acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland hebben een financiële bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden samen om de biodiversiteit gebiedsgericht te versterken.

De toegekende aanvragen zijn door het bestuur van de St.Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen uit een totaal van 130 ingezonden projecten. “Geweldig dat we met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, deze inspirerende projecten kunnen realiseren’’, zegt Louise Vet, voorzitter van de stichting. “De 130 aanvragen kwamen vanuit het hele land! Al deze aanvragen én de inzendingen van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs eerder dit jaar laten zien hoeveel er mogelijk is als burgers, boeren en grondeigenaren de handen ineenslaan.’’

Water Natuurlijk voorzitter Hollandse Delta Joost Kievit is trots op de erkenning die deze projecten krijgen. En met name natuurlijk voor het project in de Hoekse Waard.

Burgers en grondeigenaren voor biodiversiteitsherstel

In de gekozen projecten gaan burgers en grondeigenaren samen aan de slag om biodiversiteit in hun omgeving te herstellen en behouden. De toegekende aanvragen zijn:

 • Duizend bloemen, Overijssel: is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen.
 • Salland biodivers, Overijssel: gaat biodiversiteit terugbrengen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap.
 • Groene verbindingen Hondsrug Haren, Drenthe/Groningen:  wil een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties én kennisverspreiding.
 • Kilometers bloemrijke oevers, Zuid-Holland: zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap, kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden.
 • Bloeiend Nieuwegein, Utrecht: wil biodiversiteit verhogen in de buurt en jeugd betrekken bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.
 • Hoeksche Waard Zoemt, Zuid-Holland: waaraan wordt meegewerkt door Water Natuurlijk Hollandse Delta  wordt biodiversiteitsherstel gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied.
 • Bedrijventerreinen die bruisen, Gelderland: wil laten zien dat natuurontwikkeling op bedrijventerreinen de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beïnvloeden: dé sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.
 • Patrijs in het Bentwoud, Zuid-Holland:  wil een toename van de patrijzenstand realiseren, gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied.

> Lees meer over de acht toegekende projecten

Samenwerking stimuleren

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

 

 

Rijnland partner van Samen voor Biodiversiteit

17 juli 2020
Sinds begin dit jaar is Hoogheemraadschap Rijnland partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel “Samen voor biodiversiteit”. Onze hoogheemraad Waldo von Faber ondertekende hiervoor de overeenkomst. Met behulp van een actieplan die loopt tot in ieder geval 2027 gaat Rijnland aan de slag. Punten zijn onver andere: Integraal verbeteren van de kwaliteit in de polders,  samen met … Lees "Rijnland partner van Samen voor Biodiversiteit" verder

Sinds begin dit jaar is Hoogheemraadschap Rijnland partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel “Samen voor biodiversiteit”. Onze hoogheemraad Waldo von Faber ondertekende hiervoor de overeenkomst. Met behulp van een actieplan die loopt tot in ieder geval 2027 gaat Rijnland aan de slag. Punten zijn onver andere:

 • Integraal verbeteren van de kwaliteit in de polders,  samen met partners zoals het Bijenlandschap de Groene Cirkels en GreenBASE Haarlemmermeer;
 • Onderzoeken van de diversiteit aan waterplanten in ons watersysteem, in samenwerking met Naturalis;
 • Natuurgericht beheer van dijken en sloten.

Komende herfst zal een uitgewerkt plan van aanpak worden gepresenteerd.

Biodiversiteit is één van de speerpunten van Water Natuurlijk. Het heeft daarom mede door onze inzet een plaats gekregen in het coalitieakkoord. We zijn dan ook blij met de stappen die genomen zijn en hopen op een voortvarende aanpak.

 

Democratischer bestuur waterschap: geef je mening over geborgde zetels

Afgelopen maand heeft de commissie Boelhouwer een advies uitgebracht over de ‘geborgde zetels’. Iedereen kan daar tot 3 augustus op reageren. Geborgde zetels die zetels in het algemeen bestuur die niet via verkiezingen worden verdeeld. In het Waterschap Rijnland zijn 9 van de 30 zetels geborgde zetels. Deze zetels worden gevuld met vertegenwoordigers afkomstig uit … Lees "Democratischer bestuur waterschap: geef je mening over geborgde zetels" verder

Afgelopen maand heeft de commissie Boelhouwer een advies uitgebracht over de ‘geborgde zetels’. Iedereen kan daar tot 3 augustus op reageren. Geborgde zetels die zetels in het algemeen bestuur die niet via verkiezingen worden verdeeld. In het Waterschap Rijnland zijn 9 van de 30 zetels geborgde zetels. Deze zetels worden gevuld met vertegenwoordigers afkomstig uit de landbouw, de niet-agrarische bedrijven en de beheerder van het natuurterrein.

Geborgde zetels passen niet bij taken waterschap

Er moet minstens één vertegenwoordiger van de geborgde zetels onderdeel zijn van het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse bestuur bestaat uit het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden. Water Natuurlijk vindt al sinds haar oprichting dat dit systeem van geborgde zetels niet past bij de veranderde taken van het waterschap. Ook past het niet bij een democratische besluitvorming, waarbij alle belangen evenveel aandacht moeten krijgen.

De commissie Boelhouwer bestaat uit mensen met ervaring in de waterschapswereld. Deze commissie heeft in juni een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. In dit advies adviseert de commissie om de geborgde zetels af te schaffen. De minister wil graag meer advies en informatie ontvangen voordat er een beslissing wordt gemaakt. Dit onderwerp kan daarom een rol gaan spelen in de Tweede Kamerverkiezingen.

Initiatief wetsvoorstel

Het Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) heeft nu een initiatief wetsvoorstel ingediend om de geborgde zetels af te schaffen. Op dit moment mag iedereen, ook als afdeling van Water Natuurlijk, hun mening geven over dit wetsvoorstel. Dit kan tot 3 augustus. Het Algemeen Bestuur van Water Natuurlijk en verschillende afdelingen hebben al gereageerd op dit voorstel of gaan dit nog doen.

Geef je mening

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om te laten zien dat veel mensen voor een democratischer bestuur van de waterschappen zijn. We roepen jou daarom op om ook gebruik te maken van jouw stemrecht en je mening door te geven. Reageren kan tot 3 augustus 2020 via deze link www.internetconsultatie.nl/wetdemocratiseringwaterschappen. Hier kun je ook het wetsvoorstel en de extra toelichting downloaden als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Ook binnen Rijnland zal verder over dit onderwerp worden gesproken. We houden je hier uiteraard van op de hoogte. Wil je nu al iets kwijt? Of heb je vragen? Stuur dan een e-mail aan Sita Dewkalie

Meer informatie

Meer informatie over de geborgde zetels vind je op deze plekken:
Uitgebreid artikel in Waterforum Magazine met o.a. onze voorzitter Peter Snoeren, juni 2020
Standpunt Water Natuurlijk
Advies Commissie Boelhouwer

(We bedanken WN Schieland en de Krimpenerwaard voor de nuttige informatie op hun ledensite.)

 

Biodiversiteit, ook in de Leidse grachten

10 juli 2020
Onze hoogheemraad Waldo von Faber neemt  je mee in de binnenvestgracht  van Leiden en laat zien waarom aquatische biodiversiteit zo belangrijk is voor schoon en gezond water. https://www.youtube.com/watch?v=9JQgXcuBwQ0#action=share  

Onze hoogheemraad Waldo von Faber neemt  je mee in de binnenvestgracht  van Leiden en laat zien waarom aquatische biodiversiteit zo belangrijk is voor schoon en gezond water.

https://www.youtube.com/watch?v=9JQgXcuBwQ0#action=share

 

Rijnland en WN zetten zich in voor aanpak plastics in water

29 juni 2020
Op 8 juni, World Oceans Day 2020, hebben Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam bekend gemaakt dat zij, samen met ruim twintig andere organisaties, gaan samenwerken aan de aanpak van plastics in onze rivieren – om te voorkomen dat deze onze oceanen ooit bereiken. Zij hebben een ‘Community … Lees "Rijnland en WN zetten zich in voor aanpak plastics in water" verder

Op 8 juni, World Oceans Day 2020, hebben Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam bekend gemaakt dat zij, samen met ruim twintig andere organisaties, gaan samenwerken aan de aanpak van plastics in onze rivieren – om te voorkomen dat deze onze oceanen ooit bereiken. Zij hebben een ‘Community of Practice Plastic’ (CoPP) opgericht, waarin ervaringen en kennis worden gedeeld en wordt gewerkt aan gezamenlijke kennisontwikkeling. Namens Rijnland heeft onze hoogheemraad Waldo von Faber deze intentieverklaring ondertekend. De partijen brengen eerst het probleem in kaart en verkennen vervolgens gezamenlijk maatregelen, met als uiteindelijk doel plasticvrije Zuid-Hollandse rivieren en wateren.

Meer informatie: https://www.rdmcoe.nl/themas/resilientcity/copplastic/

 

 

Bijeenkomst over schoon en gezond water op 27 november 2019

18 november 2019

27 november 2019
Bijeenkomst over
schoon water ( en KRW ) in Rijnland

Op woensdagavond 27 november organiseert Water Natuurlijk Rijnland een informatie- en discussiebijeenkomst over het werk aan de kwaliteit van de sloten, kanalen, plassen en andere wateren in ons gebied. Plaats van de bijeenkomst is Café De Keyser, Kaiserstraat 2-4  2311GR Leiden.

Op 27 november kunt u alles horen over de toestand van de sloten, plassen en andere wateren in Rijnland, over de verplichtingen en de aanpak die Kaderrichtlijn Water voorschrijft, over de manier waarop het Hoogheemraadschap van Rijnland plannen voor schoon water maakt en uitvoert en over de bijdrage van de land- en tuinbouw aan de problemen én aan oplossingen.

Café de Keyzer  Kaiserstraat 2-4  2311GR, Leiden 

Locatie: Open in Google Maps

PROGRAMMA

19.30 Inloop
20.00 Aanvang
• Waterkwaliteit en KRW – Otto Cox (lid steunfractie Water Natuurlijk en lid kernteam KRW Rijn-West)
• De aanpak van Rijnland – Waldo von Faber (Heemraad bij Rijnland voor Water Natuurlijk)
• Bijdrage van de landbouw – Aad Straathof (melkveehouder en themahouder Veenweide voor  landbouworganisatie LTO)
• Discussie
• Speeddate met de fractie van Water Natuurlijk
22.00 Afsluiting

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden ( niet verplicht,  wel gewenst):
sita.dewkalie@vv.rijnland.net of 06-81348053
fractievoorzitter Water Natuurlijk Rijnland

AANLEIDING voor deze bijeenkomst : KRW  = Kader Richtlijn Water!

Hoe werkt Rijnland aan de de KRW?  Het Hoogheemraadschap van Rijnland moet komend jaar  beslissen over de doelen en maatregelen voor schoon oppervlaktewater voor de periode 2022-2027. Dat is de 3e uitvoeringsperiode van de Europese Kaderrichtlijn Water en aan het eind van die periode moeten alle maatregelen zijn uitgevoerd om de doelen te halen. En dat is lang niet zeker, want er moet nog flink wat gebeuren. In veel Rijnlandse wateren zijn er nog te weinig waterplanten, kleine waterdiertjes en is ook de leefomgeving voor vissen nog niet wat die moet zijn. De landbouw heeft al een goede stap gezet naar verminderen van de hoeveelheid meststoffen in het water, maar er is meer nodig om de doelen te halen. En ook bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en andere schadelijke stoffen in het water vragen om aanpak.
Op 27 november kun je alles horen over de toestand van de sloten, plassen en andere wateren in Rijnland, over de verplichtingen en de aanpak die Kaderrichtlijn Water voorschrijft, over de manier waarop het Hoogheemraadschap van Rijnland plannen voor schoon water maakt en uitvoert en over de bijdrage van de land- en tuinbouw aan de problemen en de oplossingen.

 

 

 

 

 

 

Water Natuurlijk verwelkomt coalitie-akkoord Rijnland

6 juni 2019
Water Natuurlijk Rijnland is tevreden over het coalitie-akkoord “Water raakt ons” dat de fracties van VVD, CDA, PvdA, ongebouwd en Water Natuurlijk hebben gesloten voor de periode 2019-2023. Met onze heemraad Waldo von Faber zien we uit naar een succesvolle samenwerking waarin we samen aansprekende resultaten willen realiseren. Het akkoord noemt water een cruciale factor … Lees "Water Natuurlijk verwelkomt coalitie-akkoord Rijnland" verder

Water Natuurlijk Rijnland is tevreden over het coalitie-akkoord “Water raakt ons” dat de fracties van VVD, CDA, PvdA, ongebouwd en Water Natuurlijk hebben gesloten voor de periode 2019-2023. Met onze heemraad Waldo von Faber zien we uit naar een succesvolle samenwerking waarin we samen aansprekende resultaten willen realiseren.

Het akkoord noemt water een cruciale factor in discussies over klimaat, energie, nieuwe economie, woningbouw, bodemdaling en biodiversiteit, waarbij Rijnland een onmisbare rol heeft bij het oplossen van deze brede maatschappelijke uitdagingen. Met deze bredere omschrijving van de taken kan Water Natuurlijk Rijnland van harte instemmen. Een bijdrage aan de energietransitie en bepalen van ambities ten aanzien van circulaire economie worden met name genoemd.

Stevige inzet op waterkwaliteit

Ook zijn wij heel blij met de stevige inzet op waterkwaliteit, waarvoor ook een budget van 41 miljoen is gereserveerd. We hebben afgesproken ons uiterste best te doen de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. De pro-actieve aanpak van klimaatadaptatie en de aandacht voor biodiversiteit zijn andere positieve punten.

Positief is de samenwerking met de agrarische sector in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer om te zorgen voor schoon en gezond water. We gaan dat slim doen waarbij we de maatregelen in zowel watersysteem als waterketen gebiedsgericht en in onderlinge samenhang benaderen. Verder gaat Rijnland aansluitend aan de plannen van de KRW een nulmeting biodiversiteit maken en kijken welke maatregelen noodzakelijk zijn.

En zo staan er nog meer positieve punten in het akkoord, zoals maken van een businesscase voor een grondstoffenfabriek, de fosfaatterugwinning en de samenwerking met inwoners.

Geven en nemen

Er blijven natuurlijk wensen over: in coalitie-onderhandelingen is het altijd geven en nemen. Zo had Water Natuurlijk Rijnland naast de mooie woorden graag concretere en wat ambitieuzere stappen gezien bij de energietransitie en richting circulaire economie. Ook bij het peilbeheer hadden we meer de weg op willen gaan richting flexibel peil en peilverhoging, een richting die buurwaterschappen zoals Amstel, Gooi en Vecht en Stichtse Rijnlanden al wel zijn gegaan. Wel zijn we blij met de pilot bodemdaling in het landelijk gebied, waarvoor ook budget is gereserveerd.

We gaan de uitdaging aan

En er liggen in de komende anderhalf jaar nog de nodige uitdagingen, want op verschillende punten staat in het coalitieakkoord dat de uiteindelijke ambitie nog moet worden bepaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor de doelen voor waterkwaliteit voor 2022-2027, voor circulaire economie, biodiversiteit, klimaataanpassing en energie. Ook het financieel beleid blijft, mede vanwege alle nieuwe opgave, een uitdaging.

Uitdagingen die Water Natuurlijk Rijnland graag aangaat, zodat we hopelijk begin 2021, als we samen met de andere partijen het akkoord evalueren, kunnen constateren dat er flinke stappen zijn gezet.

Coalitieakkoord downloaden

 

 

 

 

Water Natuurlijk 3e met 74290 stemmen en 3 zetels

25 maart 2019
Definitieve verkiezingsuitslag bekend Op 25 maart heeft het Hoofdstembureau de definitieve uitslag van de verkiezingen voor Rijnland bekendgemaakt. Water Natuurlijk heeft -net als in de afgelopen periode- 3 zetels behaald. Partij Stemmen % Zetels VVD 112.241 20,7% 5 CDA 73.644 13,6% 3 Water Natuurlijk 74.920 13,8% 3 Partij van de Arbeid 82.088 15,1% 3 AWP … Lees "Water Natuurlijk 3e met 74290 stemmen en 3 zetels" verder
Definitieve verkiezingsuitslag bekend

Op 25 maart heeft het Hoofdstembureau de definitieve uitslag van de verkiezingen voor Rijnland bekendgemaakt.

Water Natuurlijk heeft -net als in de afgelopen periode- 3 zetels behaald.

Partij Stemmen % Zetels
VVD 112.241 20,7% 5
CDA 73.644 13,6% 3
Water Natuurlijk 74.920 13,8% 3
Partij van de Arbeid 82.088 15,1% 3
AWP niet politiek wel deskundig 40.451 7,5% 1
Partij voor de Dieren 63.495 11,7% 2
ChristenUnie-SGP 42.905 7,9% 2
50Plus 43.741 8,1% 2
Trots op Nederland 8325 1,5% 0

Voor Water Natuurlijk zijn gekozen: Waldo von Faber, Sita Dewkalie en Enrico van Dijk. Het aantal stemmen per kandidaat vindt u in de tabel hieronder.

Water Natuurlijk bedankt nogmaals onze 74920 kiezers en zal zich inzetten om waar mogelijk op te komen voor natuur en bewoners van Rijnland.

De volledige proces-verbaal van de kiescommissie vindt u op https://www.bewustlevenmetwater.nl/verkiezingen/actueel/proces-verbaal-verkiezingsuitslag/

 

 

123