Water Natuurlijk maakt werk van schoon water

29 maart 2021
Mede door hard werk van onze WN-hoogheemraad Waldo von Faber en de fractie heeft Rijnland een mooie mijlpaal kunnen bereiken in het werken aan schoon water. In september 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Rijnland besloten om in de periode 2022-2027  ruim 41 miljoen euro te besteden aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de … Lees "Water Natuurlijk maakt werk van schoon water" verder

Mede door hard werk van onze WN-hoogheemraad Waldo von Faber en de fractie heeft Rijnland een mooie mijlpaal kunnen bereiken in het werken aan schoon water.

In september 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Rijnland besloten om in de periode 2022-2027  ruim 41 miljoen euro te besteden aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de meren van Rijnland. Waldo en de organisatie zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Resultaat is dat op  24 maart 2021 de algemene vergadering een actieplan van 21 miljoen euro heeft goedgekeurd. In 28 Rijnlandse waterlichamen zullen maatregelen worden genomen. Daarnaast verbetert Rijnland de waterkwaliteit en ecologie in het zogenoemde “overig water”. Belangrijke maatregelen zijn aanleg én beheer van natuurvriendelijke oevers, voorzieningen voor vismigratie zoals visveilige pompen in gemalen en een baggerprogramma. Voor het verminderen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water is er een programma landbouwemissies met onder andere inspiratiepolders en een stimuleringsregeling.

De details van dit besluit kunt u terugvinden op de website van Rijnland onder agendapunt 5.02:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Rijnland/be3cdad8-93fa-499a-9eef-cce69b5f771a

Het plan direct downloaden: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Rijnland&id=caf54f11-ec6f-4267-b0f8-4ba90f10014f

Daarnaast heeft Rijnland een subsidieregeling voor de aanleg van Natuurvriendelijke oevers.

Zie: https://www.rijnland.net/actueel/magazine/maart-2021/rijnland-stimuleert-aanleg-van-natuurvriendelijke-oevers-met-subsidieregeling

Alle maatregelen moeten uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd, als de 3e periode van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) afloopt. Dat vraagt een voortvarende aanpak en daarom start de uitvoering al dit jaar.

 

Bijeenkomst over biodiversiteit op 30 maart

10 maart 2021
Water Natuurlijk Rijnland nodigt je van harte uit om deel te nemen aan een online bijeenkomst op 30 maart over biodiversiteit en Land van Ons. Biodiversiteit is een actueel onderwerp, zeker ook bij waterschappen. Er zijn veel initiatieven om de rijkdom aan dieren en planten weer te doen toenemen. En dat is hard nodig. Op … Lees "Bijeenkomst over biodiversiteit op 30 maart" verder

Water Natuurlijk Rijnland nodigt je van harte uit om deel te nemen aan een online bijeenkomst op 30 maart over biodiversiteit en Land van Ons.

Biodiversiteit is een actueel onderwerp, zeker ook bij waterschappen. Er zijn veel initiatieven om de rijkdom aan dieren en planten weer te doen toenemen. En dat is hard nodig.

Op de bijeenkomst zal Maarten Schrama, Assistant professor Environmental Biology aan de Universiteit van Leiden ingaan op biodiversiteit en het project in de Vrouwe Vennepolder bij Oud Ade, een bijzondere samenwerking tussen Land van Ons, de Leidse Kennisinstellingen en de omliggende overheden. Land van Ons heeft 30 hectare land aangekocht bij Oud-Ade en gaat daar in een 10-jarig traject onderzoeken welk landbouwbeheer leidt tot het beste herstel van biodiversiteit. Het waterbeheer zal hierbij een cruciaal element vormen en de grote vraag is dan ook welke rol het waterschap hierin kan spelen. Maarten zal meer vertellen over zijn onderzoek en over de plannen voor het Land van Ons (www.https://landvanons.nl/).

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft al, mede door de inzet van Water Natuurlijk, een actieplan biodiversiteitsherstel aangenomen. Ook is Rijnland is toegetreden tot het landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zie ook https://www.rijnland.net/actueel/magazine/november-2020/rijnland-ondertekent-deltaplan-biodiversiteitsherstelOp 30 maart zal er uiteraard ruim gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en voor discussie.

De bijeenkomst is op dinsdag 30 maart van 19.30 tot 20.30 en is online va Zoom. Je kan je opgeven met een mail naar Monique Lamers, mamlamers@outlook.com. Je krijgt dan van te voren een mail met de link voor Zoom. Ook belangstellenden die geen lid zijn van Water Natuurlijk zijn welkom.

 

Water Natuurlijk legt partijen langs de meetlat

6 maart 2021

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer deze hebben directe gevolgen voor het beleid en de wetgeving voor het werk van de waterschappen. Om duidelijkheid te krijgen over de opstelling van de partijen is een aantal de programma’s van hen onderzocht gelet op de volgende vragen:

 • Vinden ze water belangrijk is bij de verdeling van de ruimte in Nederland?
 • Hoe reageren ze op heftige regenbuien en toenemende droogte?
 • Wordt er aandacht geschonken aan natuur, biodiversiteit, kwaliteit van water?
 • Moet de vervuiler van water betalen?
De verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen zijn langs de meetlat gelegd met criteria die kritiek zijn voor een toekomstbestendig waterbeleid: het WaterRad. Om tijds- en capaciteitsredenen zijn niet alle partijen onderzocht: elke partij is door minstens twee mensen beoordeeld.

Zeker voor bijvoorbeeld de Randstad is het nationale beleid op het gebied van water van groot belang. Bescherming tegen overstroming en een goed beheer van water om droge voeten en waterkwaliteit te garanderen zijn cruciaal om in de delta te kunnen wonen en werken. Met het WaterRad laat Water Natuurlijk zien hoe politieke partijen over de watertoekomst van ons land denken.

Tevoren had Water Natuurlijk een manifest gestuurd naar de partijen die mee doen met verkiezingen. Hierin zijn de belangrijke water thema’s verwoord. Achteraf is beoordeeld hoe belangrijk deze partijen water vinden en hoe ze hier in het landelijk beleid mee om willen gaan. Alle partijen hebben de gelegenheid gehad om op onze analyse te reageren.

De scores – van 34% voor FVD en PVV tot 97% voor GroenLinks – geven aan in hoeverre Water Natuurlijk haar WaterRad-visie terugziet bij de partijen.

GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren scoorden boven de 90% en vinden dus met Water Natuurlijk dat water en waterveiligheid voor ons land van groot belang zijn.

Water Natuurlijk is de groene stem van de waterschappen en staat voor veilig, voldoende, schoon en gezond water voor mens, plant en dier; onderwerpen die in het WaterRad aan de orde komen.

Joost Kievit MSc

Regio Rijnland nu ook officieel van start

17 februari 2021
Een goed bezochte ledenvergadering op 27 januari markeert de officiële start van Regio Rijnland. De 21 leden bespraken het werkplan van de regio, keurden de begroting goed en benoemden het regiobestuur. Dat bestaat nu uit Otto Cox (voorzitter), Moniqua Lamers (sercretaris), Maurits Donga (penningmeester) en Harry van Zon. Er is nog plaats voor een extra … Lees "Regio Rijnland nu ook officieel van start" verder

Een goed bezochte ledenvergadering op 27 januari markeert de officiële start van Regio Rijnland. De 21 leden bespraken het werkplan van de regio, keurden de begroting goed en benoemden het regiobestuur. Dat bestaat nu uit Otto Cox (voorzitter), Moniqua Lamers (sercretaris), Maurits Donga (penningmeester) en Harry van Zon. Er is nog plaats voor een extra bestuursleden, bij voorkeur uit de regio Alphen-Gouda.

Water Natuurlijk Rijnland wil dit jaar in elk geval bijeenkomsten houden in/voor de regio’s Haarlem en Groene Hart. Verder willen we het aantal leden vergroten van 60 naar minimaal 100, contacten leggen met afdelingen van GroenLinks, D66, andere partijen en bv ook natuurorganisaties. Verder zal de nieuwsbrief regelmatiger worden uitgebracht en ook op andere manieren contact met de leden worden gezocht. Thema’s die aandacht verdienen zijn onder andere biodiversiteit, klimaat, bodemdaling, waterkwaliteit (zowel ecologie als medicijnresten/PFAS) en duurzame waterhuishouding.

Het werkplan laat nadrukkelijk ruimte voor initiatieven vanuit de leden. Dus heb je een idee, neem dan contact op met één van de bestuursleden!

 

Naar een duurzame polder


De Hogeveense polder draagt sinds één jaar de eretitel ‘Bollenpolder van de Toekomst’. Hiermee hebben vertegenwoordigers van bollentelers, overheid en natuurorganisaties de ambitie uitgesproken om samen te werken aan een duurzame polder.

Bollengrond is waardevolle grond, daar zijn de betrokkenen het over eens. Wat kan een teler dan toch op eigen terrein doen voor natuur? Natuurvriendelijke oevers of gebruik van groenbemesters bijvoorbeeld.  Op een bijeenkomst met telers afgelopen november pleitte Water-Natuurlijk-Hoogheemraad Waldo von Faber voor natuurvriendelijke oevers waar dat mogelijk is: een geleidelijke overgang van water naar land voor een rijk en gevarieerd leven. Goed voor planten en dieren en het draagt bij aan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit.’

De avond krijgt dan ook een vervolg in februari. Dan delen de betrokkenen hun toekomstbeelden voor de Hogeveense polder met elkaar. Waldo von Faber gaat vóór die bijeenkomst nog persoonlijk in gesprek met telers. En zo wordt samen stap voor stap het concept ‘Bollenpolder van de Toekomst’, verder ingevuld.

 

 

Water Natuurlijk roept gemeenten op onkruid natuurlijk te blijven bestrijden

11 januari 2021
Water Natuurlijk Rijnland heeft de gemeenten in Rijnland opgeroepen onkruid op natuurlijke, niet chemische manier te blijven bestrijden. Aanleiding tot de brief aan gemeenteraden is een uitspraak van rechter die het landelijk verbod op gebruik van glyfosaat (o.a. Roundup) op straten, stoepen en andere verharde oppervlakken afwees. De rechtszaak was aangespannen door de fabrikanten van … Lees "Water Natuurlijk roept gemeenten op onkruid natuurlijk te blijven bestrijden" verder

Water Natuurlijk Rijnland heeft de gemeenten in Rijnland opgeroepen onkruid op natuurlijke, niet chemische manier te blijven bestrijden. Aanleiding tot de brief aan gemeenteraden is een uitspraak van rechter die het landelijk verbod op gebruik van glyfosaat (o.a. Roundup) op straten, stoepen en andere verharde oppervlakken afwees. De rechtszaak was aangespannen door de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen.

Als gemeenten weer zouden terugvallen op chemische bestrijding met glyfosaat heeft dat zeer schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de drinkwaterwinning. Zo is aangetoond dat glyfosaat genetische schade en schade aan het immuunsysteem van vissen kan toebrengen. Bij kikkers is ook abnormale ontwikkeling en genetische schade aangetoond. Ook zijn er negatieve gevolgen voor waterplanten en waterinsecten. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat Glyfosaat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mensen, een rapport van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) classificeert Glyfosaat als “mogelijk kankerverwekkend”.

Water Natuurlijk roept de gemeenten daarom  op om de huidige niet-chemische onkruidbestrijding voort te zetten.

 

 

Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

11 december 2020

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een lezenswaardig artikel over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

De uitgeklede aanpak leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor iederéén van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo’n voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

VRIEND WORDEN!

Actief zijn voor Water Natuurlijk Rijnland?

10 december 2020
De regio Rijnland van water Natuurlijk zoekt extra bestuursleden, vooral uit de regio’s Haarlem, Alphen, Gouda en omstreken. Mensen met enthousiasme en wat tijd zijn welkom. Hieronder hebben we een soort vacaturetekst opgenomen, zodat je kan zien wat een bestuurslidmaatschap inhoudt en wat ongeveer van je wordt verwacht. Ben of ken jij iemand die belangstelling … Lees "Actief zijn voor Water Natuurlijk Rijnland?" verder

De regio Rijnland van water Natuurlijk zoekt extra bestuursleden, vooral uit de regio’s Haarlem, Alphen, Gouda en omstreken. Mensen met enthousiasme en wat tijd zijn welkom. Hieronder hebben we een soort vacaturetekst opgenomen, zodat je kan zien wat een bestuurslidmaatschap inhoudt en wat ongeveer van je wordt verwacht.

Ben of ken jij iemand die belangstelling heeft om mee de draaien in het regiobestuur?

Vacature bestuurslid Water Natuurlijk regio Rijnland
Water Natuurlijk Rijnland is de waterschapspartij die zich izet voor natuur, landschap en recreatie in het Hoogheemraadschap van Rijnland. Water Natuurlijk wordt gesteund door GroenLinks en D66 en veel natuur-, milieu- en sportvisserijorganisaties. Rijnland is één van de eenentwintig waterschappen die Nederland telt. Het waterschap strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Dit gebied, dat ruim 1.100 vierkante kilometer groot is, wordt aan de westkant begrensd door de Noordzee.

Als bestuurslid ben je samen met je medebestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en het ondersteunen van de fractie. Het bestuur werkt daarin nauw samen met de fractieleden, de steunfractie, andere organisaties, de leden en actieve vrijwilligers. Alle bestuursleden hebben naast de algemene bestuurstaken één of meer specifieke taken.
Tijd die gevraagd wordt: ongeveer één dagdeel per 2 weken, in de aanloop naar de verkiezingen (2023) vaker.

Werkzaamheden bestuurslid

 • Aanwezig zijn bij bestuur overleggen, incidenteel fractie overleggen en uitvoeren bestuurstaken.
 • Contacten onderhouden met andere organisaties.
 • Organiseren van activiteiten, evenementen, campagnes en commissies om een brede doelgroep te bereiken.
 • Aanwezig zijn en helpen op de ledenvergaderingen en themabijeenkomsten.
 • Bij toerbeurt aanwezig zijn bij andere Water Natuurlijk-activiteiten, zowel lokaal als landelijk.

Naast deze taken zet je je samen met de andere bestuursleden in voor het beleid van Water Natuurlijk Rijnland in het algemeen en neem je incidenteel extra taken op je die op ons af komen.

Wat breng jij mee?

 • Je bent lid van Water Natuurlijk en je wilt je graag actief voor ons inzetten.
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om ons verder te helpen.
 • Je bent pro-actief, zelfstandig en vindt het leuk om samen te werken.
 • Je hebt voldoende tijd en bent bereid om je ten minste twee jaar actief voor het bestuur in te zetten.
 • Je woont in de regio Rijnland of in de omgeving daarvan.
 • Een bestuursfunctie is niet betaald. Je moet rekening houden met gemiddeld één dagdeel per 2 weken aan vergaderingen of activiteiten, met daarnaast nog een paar uur tussendoor om zaken te regelen of uit te werken.
 • Ervaring met bestuurswerk is fijn, maar geen vereiste.

Interesse?
We zijn op zoek naar bestuursleden. Mocht je interesse hebben, dan raden we aan om snel te reageren. Laat dit dan weten aan secretaris@WaterNatuurlijkRijnland.nl of gebruik het contactformulier.

Meer informatie?
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de huidige bestuursleden of gebruik het contactformulier.

Otto Cox – voorzitter a.i.
Monique Lamers – secretaris a.i.
Maurits Donga – penningmeester a.i.

 

 

Regiobestuur in oprichting

15 november 2020
We willen de leden en belangstellenden in Rijnland graag nauwer betrekken bij het werk van Water Natuurlijk. Daarom hebben wij na de algemene ledenvergadering van Water Natuurlijk in september en het advies van de commissie Beugelink  besloten om vanaf januari 2021 een zelfstandige regio Rijnland te vormen en een bestuur op te zetten. Dit bestuur … Lees "Regiobestuur in oprichting" verder

We willen de leden en belangstellenden in Rijnland graag nauwer betrekken bij het werk van Water Natuurlijk. Daarom hebben wij na de algemene ledenvergadering van Water Natuurlijk in september en het advies van de commissie Beugelink  besloten om vanaf januari 2021 een zelfstandige regio Rijnland te vormen en een bestuur op te zetten. Dit bestuur bestaat voorlopig uit:

We zoeken actief naar nog tenminste 1 extra bestuurslid. (Maar meer mag ook)

Op 27 januari 2021 organiseren we een algemene ledenvergadering  waarop de regio Rijnland zal worden opgericht. Dan presenteren we ook een werkplan voor 2021. Ideeën voor activiteiten of acties in 2021 zijn van harte welkom!

 

 

Dank aan Ad Faasse

28 september 2020
Helaas heeft Ad Faasse vanwege zijn verhuizing naar Zeeland afscheid moeten nemen als commissielid namens Water Natuurlijk en verlaat hij ook de steunfractie. Water Natuurlijk Rijnland zal zijn inzet missen, in het bijzonder zijn scherpe en kritische blik en zijn inbreng bij het onderwerp circulaire economie. Wij danken hem heel hartelijk voor zijn inzet en … Lees "Dank aan Ad Faasse" verder

Helaas heeft Ad Faasse vanwege zijn verhuizing naar Zeeland afscheid moeten nemen als commissielid namens Water Natuurlijk en verlaat hij ook de steunfractie. Water Natuurlijk Rijnland zal zijn inzet missen, in het bijzonder zijn scherpe en kritische blik en zijn inbreng bij het onderwerp circulaire economie. Wij danken hem heel hartelijk voor zijn inzet en we hopen dat het contact ondanks de grotere afstand niet helemaal verloren gaat.

Job Kluis zal de plaats van Ad Faasse in de commissie overnemen.

1234