Concept verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland

Met trots presenteert de Water Natuurlijk Rijnland programmacommissie het concept verkiezingsprogramma voor de aankomende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Wij delen het concept verkiezingsprogramma graag met onze leden en geïnteresseerden. Dit concept verkiezingsprogramma zal na amenderingen leiden tot het definitief verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk Rijnland dat op een later moment nog gedeeld zal worden.

Concept Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland 2023 2027

Voor natuurvriendelijk en duurzaam waterbeheer

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland

Ons waterschap kent een grote verscheidenheid aan gebieden. Elk met zijn eigen uitdagingen:

 • uitgebreide kustlijn met duinen die passende versterkingen vragen;
 • steden als Haarlem, Leiden en Gouda met sterke verdichting;
 • veenweidegebieden en Gouda met bodemdaling;
 • grote meren als het Braassemermeer en de Westeinder-, Kager-, Nieuwkoopse en 
Reeuwijksche plassen met (zwem)waterkwaliteit;
 • diepe polders met verzilting.

Op dit moment werken wij aan ons verkiezingsprogramma voor 2023-2027. ocht je daar ideeën of suggesties voor hebben laat het ons dan weten. We zullen in de loop van het jaar ook enkele bijeenkomsten organiseren om de ideeën van onze leden en ook van andere belangstellenden te horen.

Om een beeld te geven staan hieronder enkele hoofdpunten uit ons programma voor 2019-2023. Download het volledige Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland 2019-2023. De 10 speerpunten uit ons programma vindt u hier.

KLIMAATVERANDERING EN VEILIGHEID – natuurlijk=logisch

Klimaatverandering, bodemdaling en economisch landgebruik stellen nieuwe eisen aan onze waterkeringen om onze veiligheid tegen overstromingen en wateroverlast op peil te houden. Wij streven naar een inrichting en beheer van dijken die ecologisch en landschappelijk verantwoord is. Zo wordt een duurzaam en veilig landschap ook een mooi landschap. Veiligheid hoeft niet te leiden tot een betonnen leefomgeving.

Een voorbeeld is onze wens om een permanente wateraanvoer vanuit de Rijn te ontwikkelen. Dit maakt onze waterhuishouding robuuster, bijvoorbeeld tijdens droogte, en maakt een combinatie met natuurontwikkeling mogelijk.

GEZONDHEID – schoon water in een natuurlijke omgeving

De omgeving voor veel planten- en diersoorten is achteruitgegaan. De biodiversiteit staat onder druk. Landelijk is zelfs zo’n 60 à 70% van de insecten verdwenen en het bodemleven sterk verschraald. Water Natuurlijk wil deze achteruitgang stoppen en ombuigen naar (water)natuurherstel. Onder andere door:

 • verstrekkend ecologisch beheer van sloten en ander water;
 • aanleg van visvriendelijke gemalen, vispassages en paaiplaatsen;
 • acties te ondersteunen om alle plastic 
(micro- én macroplastic) uit het water 
te krijgen;
 • kringlooplandbouw en agrarisch natuur- en landschapsbeheer te stimuleren;
 • voldoen aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit in 2027.

ANDERS WERKEN
 – duurzaam waterbeheer is circulair

We zien kansen. Waterbeheer levert ook grondstoffen op: maaisel als biomassa, slib uit waterzuiveringsinstallaties voor biogas en water als bron voor warmte of koude. Daarnaast kunnen we stoffen als fosfaat en andere mineralen uit waterzuiveringsslib terugwinnen. Water Natuurlijk bepleit dat Rijnland in 2030:

 • meer energie produceert dan verbruikt;
 • alle rioolwaterzuiveringsinstallaties energieneutraal heeft gemaakt;
 • waterkringlopen zoveel mogelijk sluit, bijvoorbeeld bij kassen, land- en tuinbouw en industrie;
 • hergebruik stimuleert van water en grondstoffen in de (proces)industrie.

GENIETEN – toegankelijk en aantrekkelijk

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Het water en de oevers van Rijnland moeten zoveel mogelijk toegankelijk zijn om te duiken, zeilen, varen, schaatsen, vissen, wandelen, fietsen en op andere manieren van het water te genieten.

GROEN – water als ordenend principe

Water Natuurlijk staat voor een duurzaam waterbeheer met een natuurlijk en op maat gesneden peilbeheer, grotere peilgebieden en vasthouden van (regen- of kwel)water uit het eigen gebied. Dit is nodig voor het tegengaan van bodemdaling en voor betere natuurwaarden.

Water Natuurlijk streeft dus naar toepassen van een flexibel peil, waarbij het peil randvoorwaarden stelt aan het gebruik van een gebied. Daarbij zoeken we de samenwerking met agrariërs. Dat duurzaam waterbeheer grenzen stelt aan gebruik van gronden moet ook actief worden ingebracht bij andere overheden in het kader van omgevingsvergunningen, -plannen en -visies.

Water Natuurlijk wil waterbeheer dat rekening houdt met de fysieke leefomgeving van álle bevolkingsgroepen, met landbouw én natuur, milieu en landschap, in het buitengebied én in de stad. Onder andere door:

 • praktische maatregelen samen met gemeenten en inwoners, zoals ontkoppelen van het riool van regenwater;
 • vergroening van de stad door toepassen van groene daken, tegels vervangen door groen en minder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

GEZAMENLIJK – Actief de ander opzoeken

Het waterschap moet steeds meer samenwerken met zijn inwoners, andere overheden, bedrijven en organisaties in haar gebied. Pas dan kunnen we de beste en duurzaamste oplossingen voor mens, milieu, natuur en landschap realiseren.

Dat betekent ook dat bestuurders actief de samenwerking met alle betrokkenen zoeken.