De 10 speerpunten van Water Natuurlijk Rijnland

  1. Verbeteren van de veiligheid, zoals het versterken van dijken, koppelen aan het
 verbeteren van de leefomgeving.
  2. Meer investeren in de gezondheid van sloten, plassen en kanalen met veel verschillende vissen, waterplanten en waterdieren.
  3. Een robuust watersysteem dat bestand is tegen de wisselende omstandigheden die klimaatverandering met zich meebrengt.
  4. Meer natuurlijke oevers! Niet alleen bij plassen en meren, maar ook in de stad. En zoveel mogelijk natuurvriendelijk maaien langs watergangen.
  5. Meer inzet op het ondersteunen van agrariërs en anderen die zich inzetten voor schoon en gezond water.
  6. Om bodemdaling en broeikasgasuitstoot tegen te gaan: geen verdere peilverlaging meer in veenweidegebieden, vernatting waar mogelijk (maatwerk), samen met boeren zoeken naar perspectief bij hoger peil.
  7. Voldoen aan de Europese richtlijnen voor schoon water in 2027.
  8. Een visie ontwikkelen die aangeeft welke grenzen duurzaam waterbeheer stelt aan 
stadsuitbreidingen, bepaalde vormen van landbouw of ander gebruik van grond.
  9. De aanvoer van water bij droogte vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal
 (de zogenaamde Klimaatbestendige Water Aanvoer) uitbouwen tot een Permanente Wateraanvoer in combinatie met natuurontwikkeling.
  10. In de komende periode tenminste 3 pilots starten om kennis op te doen over een duurzame aanpak. Zoals de proeftuin Hogeveense Polder in Noordwijkerhout, waar de beste bollen en knollen moeten groeien, maar ook natuur en milieu alle kansen krijgen.

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland 2019-2023