Bubble barrier bij Katwijk in werking

Het hoogheemraadschap van Rijnland is trotse partner van een unieke en brede samenwerking om plastic afval uit de Oude Rijn te halen voordat het in zee terecht komt. De gisteren geopende Limes Bubble Barrier ligt voor gemaal Katwijk en voorkomt daarmee de uitstroom van plastic naar zee.

Claar-Els van Delft, de voorzitter van stichting Coast Busters, nodigde wethouder Jacco Knape van de gemeente Katwijk uit om te helpen met plastic ‘jutten’. ‘Wat is begonnen als een wandeling op het strand heeft geleid tot de eerste Bubble Barrier in een riviermonding richting zee’, aldus Jacco Knape. “Onze” hoogheemraad Waldo von Faber is er trots op dat het is gelukt om op best korte termijn dit hoogtepunt te realiseren.

De Limes Bubble Barrier is een bellenscherm. Vlak voor het gemaal in de Rijn ligt een buis op de bodem met gaatjes, hier wordt lucht door geblazen. Het bellenscherm drijft dat vervolgens naar een opvangbak aan de waterkant, waar het plastic uit het water wordt verwijderd. Op die manier voorkomen we dat dit plastic de Noordzee bereikt en draagt het op een positieve manier bij aan schoon en gezond water. Zo hebben planten en dieren geen last van plastics en kunnen ze zich volop ontwikkelen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit.

Meer informatie

Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een lezenswaardig artikel over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

De uitgeklede aanpak leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor iederéén van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo’n voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

VRIEND WORDEN!

Pak plastic op !!

Basisschoolkinderen verzamelen in één uur 74 kilo plastic Een uur wandelen op het strand van Katwijk was vandaag voldoende voor kinderen van basisschool De Burcht uit Valkenburg om 74 kilo afvalplastic op te ruimen. De flitsactie was georganiseerd door het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Katwijk en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea in samenwerking met de grondstofjutters.

Plastic afval is een groot probleem: “Bij ons boezemgemaal in Katwijk vangen we jaarlijks zo’n 3.000 kilo zwerfafval af, voordat het water uit land in de zee terechtkomt,” zegt hoogheemraad en Water Natuurlijk lijsttrekker Waldo von Faber van Rijnland, “maar dat is lang niet genoeg. Daarom verdiepen we ons in innovatieve technieken die helpen voorkomen dat plastic via ons watersysteem richting de zee drijft.”

Iedereen kan bijdragen aan een beter milieu. Aan de kinderen ligt het niet, het werkt gewoon aanstekelijk om naar afval te speuren. De missie die de plastic jutters meegeven is duidelijk: “Pak plastic op van het strand, zodat het niet in zee of in de duinen belandt. Let op de kleine stukjes in het zand, en kijk vooral bij de vloedlijn en bij paviljoens.” Verder begint het goede werk bij het weggooien: doe dit op een plek waar plastic niet kan wegwaaien, of zorg voor recycling. Verder kun je letten op wat je koopt en op rondzwervend afval. Dat kun je oppakken en weggooien in een afvalbak. “Maak van afval opruimen een sport! Het kan tijdens het wandelen, maar ook als je aan het joggen bent, alleen of met vrienden. Plogging, oftewel plastic joggen, wordt steeds populairder.”

Meer informatie

https://www.plasticsoupfoundation.org/

https://plasticsoupsurfer.org/

Zelf meedoen met opruimacties? Raadpleeg www.grondstofjutters.nl

 

‘De Bollenpolder van de toekomst’ goed voor waterkwaliteit

Vertegenwoordigers van verschillende organisaties, waaronder de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en het Hoogheemraadschap Holland Rijnland tekenden woensdag 29 augustus symbolisch voor de projecten rond het ‘Toekomstbestendig bollenlandschap’ in de Hogeveensepolder. Hoogheemraad Waldo von Faber tekende namens Rijnland.

Het ‘Toekomstbestendig bollenlandschap’ is een totaal-programma door samenwerking van diverse partijen en ondernemers. Het gaat daarbij onder andere om het opschonen van het gebied met uitplaatsingen, slopen en herverkavelen, het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de recreatie. Ook voor de patrijs komt verbetering. Deze vogel kwam vroeger veel voor, maar is in aantal afgenomen. Door ‘rommelhoekjes’ te creëren, moet het straks weer beter gaan. Tegelijk biedt het programma toekomstperspectief voor bollentelers en andere ondernemers.

Water Natuurlijk wil dat Rijnland In de komende periode meer van dergelijke pilots start om zo een stimulans te geven aan een duurzame aanpak.

Meer informatie

Artikel in Noordwijkse Courant

 

Bewust boeren voor schoner water

Het project Bewust Boeren Rijnland stimuleert boeren om te investeren in betere waterkwaliteit en ecologie. Hoogheemraad Waldo von Faber en de fractie van Water Natuurlijk ondersteunen dit project van harte. In het kader van Bewust Boeren  worden er zo’n 40 veegmachines besteld waarmee melkveehouders in Rijnland hun erf schoon kunnen houden. Dit komt de waterkwaliteit rondom het erf ten goede. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt hierin samen met LTO Noord, Projecten LTO Noord, Collectief Rijn & Gouwe Wiericke en het Collectief de Groene Klaver. Hoogheemraad Waldo von Faber verrichtte samen met Quno Onderwater in november 2018 het startmoment. Von Faber: “Dit is een heel mooi project. Het zijn boeren zelf geweest die bedacht hebben dat de waterkwaliteit belangrijk voor ze is. Want een goede waterkwaliteit zorgt o.a. voor beter drinkwater voor de koeien en voor een betere melkopbrengst. En natuurlijk ook voor een betere ecologie en mooiere leefomgeving. ”

Succesverhalen Rijnland

Successen WN in de afgelopen jaren zijn:

  • verbetering ecologie Reeuwijk en Nieuwkoop: ‘Schone en Mooie’ veenplassen met natuurvriendelijke oevers
  • veilige en mooie dijken met goede landschappelijke inpassing synergie met natuur
  • nieuw beleid voor de sloten in de landgoederenzone voor vasthouden regen- en kwelwater
  • aandacht voor water als ‘huis van de Vis’ vismigratie, paaiplaatsen & vispassage bij Halfweg
  • duurzaamheid & innovatie centraal als thema bij modernisering afvalwaterzuivering