Water Natuurlijk Rivierenland organiseert een Watercafé in Beek-Ubbergen

4 februari 2019

Medicijnen in ons water, vinden we dat een probleem?!?

Medicijnresten komen steeds meer voor in ons water. Om dat te voorkomen werken Waterschappen samen met het Ministerie van I&W aan extra zuiveringsstappen op de waterzuiveringsinstallaties. Dit gebeurt nu al op een paar plekken in Nederland. Ook op de zuivering in Groesbeek, gemeente Berg & Dal, zijn er concrete plannen.

In het Watercafé vertellen we hier meer over. Ook gaan we in op de risico’s van medicijnen in het water en op mogelijke oplossingen. Daarnaast wat kan het Waterschap, de lokale politiek en de medische wereld hieraan doen.

Maar ook wat kunnen we als burgers doen om te voorkomen dat medicijnresten en andere drugs een steeds groter probleem vormen om de kwaliteit van ons water te kunnen handhaven.

Dat alles komt aanbod in ons Watercafé!

Wanneer?      26 februari 2019, inloop 19:30 uur

Waar?             In het Kulturhus aan de Roerdompstraat 6 in Beek

Deze avond wordt georganiseerd samen met de Berg & Dalse fracties D66 en GroenLinks

Programma:

19:30 uur  – Inloop met koffie en thee

20:00 uur – Opening door Cathy van Beek, korte uitleg door Hennie Roorda, Heemraad en lijsttrekker WaterNatuurlijk Rivierenland, over de aanpak in Rivierenland.

20:20 uurMarc de Rooy, ministerie van I&W, over de landelijke ketenaanpak medicijnen in water.

20:40 uurKees kramers, hoogleraar klinische farmacologie, over medicijnen in ons milieu en wat we er nu al aan kunnen doen

20:50 uurCathelijn Aukes, huisarts, over hoe dit werkt in de praktijk

21:00 uur – Debat met lokale politici/artsen/apothekers en bewoners

21:30 uur – Borrel

 

 

 

 

 

25 mei; Excursie Water Natuurlijk in Tiel

6 mei 2018
Op vrijdagmiddag 25 mei organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom! We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel. Aanmelding kan via deze … Continue reading "25 mei; Excursie Water Natuurlijk in Tiel"

Op vrijdagmiddag 25 mei organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom!

We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel.

Aanmelding kan via deze link.

Tiel, vrijdag 25 mei 2018, 14.45-17.00u

Hieronder vindt u alvast meer informatie over het programma dat wij hebben samengesteld.

Centrale Regiekamer

De Centrale regiekamer is het regelhart van het waterschap. Hier kan het waterschap op afstand alle stuwen en gemalen bedienen, en zo snel inspelen op veranderende weersomstandigheden. Daarnaast hebben we door het slim instellen en inregelen van onze pompcapaciteiten in rioolgemalen al ruim 15% energie weten te besparen. Het calamiteitencentrum van het waterschap is ook gehuisvest bij de regiekamer, zodat in het geval van calamiteiten de organisatie snel kan beschikken over de benodigde informatie en daar ook kan vergaderen.

Bekijk hier alvast een leuk introductiefilmpje van de centrale regiekamer.

Waterplein

In 2007 startte een grote herstructurering om de Vogelbuurt in Tiel-Oost te behoeden voor verval. De woningbouwcoöperaties, waterschap Rivierenland en de bewoners hebben samen een plan van aanpak gemaakt. Er zijn woningen gesloopt en teruggebouwd, aan alle woningen is groot onderhoud gepleegd.

Het water kwam soms tot aan het maaiveld. Daarom is er drainage aangelegd, er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd, en alle daken zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool. Verder is er waterpasserende bestrating aangelegd in de wijk. Dat loste al een groot deel van de wateroverlast op.

Het sluitstuk van het project was de aanleg van een waterplein. Zo is er een aantrekkelijk buurtplein ontwikkeld, dat zowel de leerbaarheid van de wijk bevordert, als een veilige speelplek voor kinderen biedt en daarnaast wateroverlast tegengaat.

Hoogwatergeul Varik-Heesselt

Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Als het aan de stuurgroep ligt, komt er dus geen hoogwatergeul.

In juni brengt de stuurgroep een definitief advies uit, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbesluit neemt. Overigens wil het ministerie van IenW wél dat de planologische reservering (Barro) bij de keuze voor deze compensatievariant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, en dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep lag van 15 maart tot 26 april ter consultatie. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies, dat zij zal voorleggen aan de minister.

De Diefdijk; Wandel mee met Water Natuurlijk!

4 maart 2015
Zaterdagmiddag 14 maart organiseert waterschapspartij Water Natuurlijk een bijzondere lezing met excursie over de historie van de Diefdijklinie. Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen neemt u mee in het verhaal over 1000 jaar veerkrachtig leven bij de rivier. De Diefdijklinie werd in de 13e eeuw aangelegd om de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te beschermen tegen een overstroming vanuit de Betuwe. … Continue reading "De Diefdijk; Wandel mee met Water Natuurlijk!"

Zaterdagmiddag 14 maart organiseert waterschapspartij Water Natuurlijk een bijzondere lezing met excursie over de historie van de Diefdijklinie. Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen neemt u mee in het verhaal over 1000 jaar veerkrachtig leven bij de rivier. De Diefdijklinie werd in de 13e eeuw aangelegd om de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te beschermen tegen een overstroming vanuit de Betuwe. Het landschap van de Diefdijklinie vertelt nog steeds veel over oplossingen die de mens door de eeuwen heen bedacht heeft om te overleven bij de rivier. 

Diefdijk

De lezing met aansluitend excursie begint om 14.00 uur bij Genieloods, fort Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40a in Culemborg. Deze activiteit duurt tot ongeveer 16.00 uur en is vrij toegankelijk. Er zijn géén kosten voor u aan verbonden. Wel vinden wij het fijn als u zich aanmeld. Dit kan bij Water Natuurlijk Rivierenland via susanneagterbosch@gmail.com.

Leven met water
Overal langs de Diefdijklinie zijn sporen van de strijd tegen het water zichtbaar evenals de littekens van overstromingen en dijkdoorbraken. De dreiging van water drukt een angstaanjagend stempel op dit gebied waarin de dijken een reuzenbadkuip in het landschap tekenen. Vanuit een  stukje geschiedenis  krijgt u ook een doorkijkje naar de toekomst. Centraal staat daarbij de vraag: ‘wat kunnen we leren van 1000 jaar dynamisch leven met het water?’

De waterschappen speelden en spelen een grote rol bij de inrichting van onze ruimte. Water is al eeuwen de dominante factor in de vorming van het Nederlandse landschap. De klimaatverandering dwingt de waterschappen tot flexibeler waterbeheer en flinke ingrepen in het landschap. Dijkverzwaringen, ingrepen in oude landschappen en het onder water zetten van land kunnen bedreigend zijn voor kwetsbare zaken als natuur, cultuurhistorisch erfgoed en archeologie. Maar weldoordacht uitgevoerd, bieden die maatregelen ook kansen voor al die kwaliteiten. Waterschapspartij Water Natuurlijk maakt zich sterk voor deze kwaliteiten.

Locatie: fort Werk aan het SpoelGoilberdingerdijk 40a in Culemborg

E-mail: susanneagterbosch@gmail.com

Met uw steun meer aandacht voor landschap en erfgoed.

Met uw stem meer Water Natuurlijk!

Otter in laarzen icoon waterschapsverkiezingen rijnland

Hoe ver komt uw huis onder water te staan bij een overstroming?

2 maart 2015
Deze vraag en andere vragen over uw veiligheid en uw leefomgeving in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunt u stellen op zaterdag 7 maart in Streefkerk. In de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen. ontvangt Water Natuurlijk u graag in Streefkerk. Van 10:30 uur tot 12:00 uur bent u welkom in Bistro Prik, in De Limonadefabriek, in de … Continue reading "Hoe ver komt uw huis onder water te staan bij een overstroming?"

Deze vraag en andere vragen over uw veiligheid en uw leefomgeving in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunt u stellen op zaterdag 7 maart in Streefkerk.

In de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen. ontvangt Water Natuurlijk u graag in Streefkerk. Van 10:30 uur tot 12:00 uur bent u welkom in Bistro Prik, in De Limonadefabriek, in de jachthaven in Streefkerk. Adres: Nieuwe Haven 1, 2959 AT Streefkerk.

Op 18 maart a.s. stemt u voor leden van het bestuur van het Waterschap Rivierenlanden. Dit Waterschap is verantwoordelijk voor uw veiligheid en uw leefomgeving in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Laars bij werkzaamheden (1)

Langs de Lek is vorig jaar begonnen met een nieuwe ronde van dijkversterking. De aanpak van de dijken langs de Noord en de Merwede zal daar de komende jaren op volgen. Welke gevolgen die dijkversterking voor uw leefomgeving heeft ligt in de handen van het Waterschap! Met uw stem kunt u mede bepalen vanuit welke visie plannen zullen worden gemaakt en uitgevoerd.

Omdat ook het Waterschap weet dat een traditionele dijkvorm niet altijd de beste keuze is, wordt onderzoek gedaan naar alternatieven. Een voorbeeld daarvan is het proefproject Klimaatdijk in Streefkerk. Een dijkvak, gelegen tegen de bebouwing van Streefkerk, wordt uitgevoerd op basis van een ontwerp dat 100 jaar veiligheid moet bieden.

Een belangrijk aspect van de klimaatdijk is dat daarop gebouwd mag worden. Voor dijken met een nu gangbare ontwerphorizon van 50 jaar kan dat niet worden toegestaan.

Water Natuurlijk informeert u graag op 7 maart graag samen met Dick van der Kooij, lid van het programmabureau dijkverbetering van het Waterschap Rivierenland.

Van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk, Lijst 2, zullen aanwezig zijn Wim van Dijk en Rob Wannyn.

Iedereen is welkom!