Onze kandidaten stellen zich voor:

Hennie Roorda
Lijsttrekker Rivierenland

Samen met mijn man en vier kinderen, woon ik bijna 20 jaar in Nijmegen. Een heerlijke stad om in thuis te komen. Een stad waar ik van ben gaan houden. Om de mensen, de natuur, de prachtige rivier de Waal en om het afwisselend landschap rond Nijmegen. Geboren en getogen ben ik in het waterrijke Friesland, waar ik de liefde voor water met de paplepel meekreeg!

Inmiddels heb 9 jaar ervaring als bestuurder van het Waterschap Rivierenland, waarvan 8 jaar als dagelijks bestuurder, of te wel heemraad zoals dat zo mooi heet. 

Mijn streven is elke dag weer het waterbeheer zo toekomstbestendig mogelijk te maken, zeker in zo’n rivierrijk waterschap als dat van ons is dat van groot belang!

Hoe?
Door bijvoorbeeld rivieren meer ruimte te geven of te kiezen voor slimme innovatieve oplossingen, waardoor grootscheepse dijkverzwaring niet nodig is. Naast veiligheid leveren we ook een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid, recreatie en natuur in Rivierenland.
Toekomstbestendig waterbeheer betekent ook dat we werken aan de circulaire economie door van afvalwater energie en hoogwaardige grondstoffen maken, die we aan de Markt kunnen verkopen.

Toekomstbestendig waterbeheer is ook samen met gemeentes en bewoners werken aan klimaatbestendige steden, waar kelders niet onderlopen, waar water voor verkoeling zorgt op warme dagen en door strategische aanleg van groen- en watervoorzieningen, waardoor we het leven in de stad gezonder maken!

Het betekent ook continu werken aan het verbeteren van onze waterkwaliteit, die op plekken nog te wensen overlaat. Medicijnresten en microplastics horen gewoon niet in ons oppervlaktewater. We moeten ervoor zorgen dat we zorgeloos kunnen blijven zwemmen en recreëren in en rond ons prachtige waterrijke Rivierenland!

Met uw steun zet ik me de komende 4 jaar, als lijsttrekker van Water Natuurlijk, weer met hart en ziel in voor een groen en klimaatbestendig Rivierenland. Daar kunt u van op aan!

Michiel Alexander de Raaf
de Nr. 2 - Campagneleider

Bescherming van natuur begint met opvoeding, een mindset, waar ik binnen Water Natuurlijk veel aandacht aan wil schenken. Aandacht voor de kwaliteit van het water. Aandacht voor de kwaliteit van de oever en uiterwaarden voor vogels en insecten. Natuur waar mensen van kunnen genieten. Met de juiste technische vereisten om de dijk veilig te houden voor nu en in de toekomst.

Want, als ik de mensen uit mijn gemeente spreek, kent iedereen het waterschap van de jaarlijkse belasting, maar niemand van het werk dat het waterschap voor ons doet. Ik wil dat mensen zich meer bewust worden van het water om ons heen en welke verantwoordelijkheden dat (als waterschap) voor ons heeft. We leven dan niet meer achter de dijk, maar met de dijk. En met het waterschap.

Vanuit mijn vroegere werk weet ik hoe belangrijk het water is voor recreanten en watersporters en heb ik op meerdere plaatsen gezien hoe natuurbehoud en watersport in balans gebracht werden.

Nu als medisch vaatbioloog en doctoraat in de geneeskunde kan ik een grote bijdrage leveren voor het verlagen van medicijnresten in water. Dit door samen te werken met artsen, laboratoria en farmaceuten. Samen krijgen we het water gezonder.

Marc Laeven
de Nr. 3 - Campagneteam

Ik ben Marc Laeven, en woon samen met mijn vrouw en 2 jongste kinderen in Culemborg. De stap naar Culemborg, de Betuwe en Rivierenland hebben we in 2005 gemaakt. Als gepassioneerd hardloper geniet ik vaak van het mooie open rivierengebied waarin we wonen.

Ik ben opgegroeid in het Brabantse land, dichtbij het groen en de riviertjes de Dommel en Tongelreep.
Daar heb ik leren genieten van het buiten zijn en spelen met water.
Maar ook ervaren dat de waterkwaliteit in de jaren ‘70 van de vorige eeuw niet al te best was.

In mijn studies heb ik ook het water en de natuur opgezocht: fysische geografie in Utrecht en geohydrologie in Amsterdam.
Kennis en ervaring heb ik daarna in het water- en milieuveld opgedaan in een loopbaan van inmiddels meer dan 25 jaar bij achtereenvolgens een onderzoeks- en adviesbureau op watervlak, een onafhankelijke milieuorganisatie en een ingenieursbureau.

Ik ben sinds 2006 actief in het bestuur van Waterschap Rivierenland, en zet dat graag, met uw steun, door in 2019. Met mijn bestuurlijke ervaring en vanuit mijn kennis en ervaring in praktijk en beleid op milieu- en watergebied draag ik graag bij aan een duurzaam en robuust watersysteem, waarin ons waterschap veiligheid, natuur en recreatie op een natuurlijke manier combineert.

Water Natuurlijk is dan natuurlijk de partij die daar voor staat!

Moana van IJsseldijk
de Nr. 4 - Campagneteam - Sociale Media

Dagelijks gebruiken we water en water is daarmee voor iedereen belangrijk. Toch zien veel mensen de waarde van de waterschapsverkiezingen niet. Maar in het waterschap worden keuze gemaakt die ons allemaal aangaan. De verandering van het klimaat zorgt voor nieuwe uitdagingen voor het waterschap, zoals de droogte of hevige regen.
Schoon, gezond en veilig water is daarmee niet altijd vanzelfsprekend, maar een proces waaraan continue gewerkt moet worden.
Hierbij moeten keuzes gemaakt worden.
Ik wil mij ervoor inzetten dat bij deze keuzes de wensen van de inwoners en vooral ook de stem van de jongeren niet vergeten wordt. 

Ik ben Moana van IJsseldijk, geboren in Brabant en opgegroeid in Limburg. Voor mijn studies filosofie en bestuurskunde ben ik naar Nijmegen gekomen en daar woon ik inmiddels met veel plezier.
Maatschappelijke betrokkenheid vind ik belangrijk, in mijn werk en in mijn vrije tijd.
In mijn studententijd zette ik mij bijvoorbeeld in voor een politieke jongerenorganisatie en een maatschappelijke studentendenktank.
Nu wil ik mij graag inzetten voor het algemeen bestuur van ons waterschap. Daarbij zal ik mij voor twee punten specifiek inzetten:
1.   Het waterschap kan voor op lopen als het gaat om klimaatverandering  en moet dit ook gaan doen.
2.   De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het waterschap, zodat de stem van inwoners duidelijk gehoord wordt.

Kortom: ik ben enthousiast om voor en met jullie aan de slag te gaan in het bestuur van het waterschap!

Evelien Schlösser
de Nr. 5

Hi, ik ben Evelien Schlösser, woon samen met Eric in het kleine dorpje Rijswijk gemeente Buren, precies op de plek waar de Nederrijn in de Lek overgaat.

Als ballonvaarder heb ik over de hele wereld gereisd en gewoond en zelfs deelgenomen aan uitdagende en gevaarlijke expedities over de oceanen. Nu ben ik neergestreken in een dijkhuis aan de uiterwaarden en zet me al een aantal jaren actief in voor de lokale politiek in deze regio.

“ Naast hart voor natuur en landschap ben ik als raadslid en burgerlid zeer maatschappelijk betrokken.
Daarnaast zijn er nog 1000 bloemen in ons landschap en Waterschap Rivierenland is daar een hele mooie van!
Hier ligt denk ik ook mijn kracht: uitleggen aan de inwoners dat het werk van het Waterschap zoveel verder gaat dan het houden van droge voeten. Laat iedereen zien waarvoor men waterschapsbelasting betaalt en dat de taak van het Waterschap veel verder gaat dan het zorgen voor dijken en watergangen. Watertekort, wateroverlast, bodemdaling, het beschermen van kostbare biodiversiteit en het ontwikkelen van innovatieve vormen van duurzame energieopwekking zijn maar een paar van de onderwerpen waar het Waterschap antwoorden op moet zien te vinden.
Als kiezer heb je vaak het idee dat het Waterschap een instituut is dat bestaat uit technisch zeer kundige mensen met een beleid waar je geen directe invloed op kunt uitoefenen.
Toch is dat een heel verkeerd beeld. Ik wil me inzetten om dat beeld te veranderen en ik zal u, vol enthousiasme en vol trots, vertegenwoordigen”.

Carel Nobbe
de Nr. 6

Ik ben Carel Nobbe, en woon, samen met mijn vrouw, sinds mijn studie Biologie in Nijmegen. Ik kom van boven de rivieren uit Arnhem, waar ik opgroeide. Hoog en droog vlakbij de bossen van Noord Arnhem.

Hier komt ook mijn passie voor natuur vandaan. Ik genoot van hele dagen buiten spelen. Provincie Gelderland is altijd de provincie geweest die me het dichts aan het hart ligt. Ik was 12 jaar lid van de Raad van Advies van Geldersch Landschap en Kasteelen en leerde zo alle regio’s goed kennen. Het rivierengebied met zijn dynamiek en rivieren is daarbij mijn favoriete regio.     

In mijn studies waren water en natuur de twee belangrijkste onderwerpen. Ik studeerde Biologie in Nijmegen, met als specialisatie water-ecologie. Later,  gedurende mijn werk, voltooide ik een master European studie met als richting Political science. Mijn scriptie ging – natuurlijk- over Europees waterbeleid.

Als echte job hopper wisselde ik regelmatig van baan. Van Universiteit (onderzoek naar heidevennen) naar provincie (opstellen milieu, water en plannen voor ruimtelijke ordening).  Daarna bij een adviesbureau (coördinatie  rivierengebied, waterplannen, saneringen), vervolgens naar een woningcorporatie (realisatie van duurzame woningbouw) en daarna naar een regionaal samenwerkingsverband (landbouw, klimaat energie). Nu werk ik bij een Waterschap in Noord Brabant als strateeg (samenwerkingsverbanden, lobbywerk en buitenland). Al met al een zeer ruime en diverse ervaring bij zowel private, publieke als maatschappelijke organisaties. Leidend bij de keuze van mijn banen was elke keer dat het moest gaan om een belangrijke maatschappelijke opgave en daarnaast te aandacht voor het netwerk. Water speelde in alle banen een belangrijke rol.  

Ik ben sinds kort actief in de fractie van Water Natuurlijk. En zet me graag in om de doelstellingen van deze partij namens de kiezers naar voren te brengen. Mijn kracht ligt in het leggen van verbindingen tussen partijen. Belangrijk daarbij vind dat we niet alleen praten over projecten, maar ze ook  realiseren en daarbij de meest duurzame variant kiezen. Water Natuurlijk brengt deze dingen samen!

Gijsbert Smit
de Nr. 7

Ik woon in Rossum en sinds begin jaren ’90 woont en werkt ik in het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard als beeldend kunstenaar, vormgever en bestuurder. Ook was ik  jarenlang gemeenteraadslid en wethouder voor GroenLinks .

In de jaren tachtig heb ik het rivierenland ontdekt, en blijf het ontdekken iedere dag weer. In de eerste tijd moest ik met lede ogen aanzien hoe de uiterwaarden ontdaan werden van de oorspronkelijke natuur, waar de grote issues speelden als baggerstort, ernstige watervervuiling en de teloorgang van het oorspronkelijke landschap. Gelukkig veranderde het maatschappelijke klimaat en mochten natuurliefhebbers meepraten over de nieuwe vormgeving van ons landschap en onze omgeving. Als beeldend kunstenaar kon ik blijven schilderen en kreeg ik opdrachten in de landschappelijke sfeer.

Binnen de stichting Dorp en Landschap ben ik sinds jaar en dag actief bij het opstellen van beeldkwaliteitsplannen en uitwerkingsplannen voor de kwetsbare stroomdal–natuur in de Bommelerwaard.  Tevens zijn er diverse taken op het gebied van terreinbeheer bijgekomen. Samen met de Natuurwacht Bommelerwaard en de Gelderse Milieufederatie heb ik me ingezet voor het behoud van de bloemrijke dijken. Als vrijwillig “dijkloper” ben ik actief voor het Waterschap in tijden van extreem hoog water.

Rudi Oortwijn
de Nr. 8

Twee jaar gelden zaten de stadsgrachten in Culemborg vol met kroos. Geen gezicht en veel ergernis. De hengelsporters hebben dat toen na veel geregel en zelf opruimen weg weten te krijgen, maar dit hoort het waterschap als beheerder van de grachten te doen.

Schoon water en natuurlijke oevers in de stad en in het buitengebied. Superbelangrijk. Om van te genieten en rondom te recreëren (vissen, fietsen, wandelen, zwemmen). Ook goed voor de natuur.

Dus niet teveel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het water. En beter voorbereid dan afgelopen jaar op droge periodes.

 

Elk jaar wordt er een paar miljard liter gezuiverd water vanuit de Culemborgse rioolzuiveringsinstallatie de Lek in gespoten. Gekeken wordt nu of daar warmte uit is te halen voor een school en een zwembad langs die pijpleiding. Top.

Dus het waterschap kan een grote rol spelen in de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. En moet dat gaan doen.

 

Water waarop en waarlangs je lekker kunt recreëren, water om de natuur te versterken en om schone energie uit te halen. Daar zet ik me voor in namens Water Natuurlijk. 

Met jarenlange ervaring in de ruimtelijke ordening en milieubeheer en in de regionale politiek. En met Grunneger nuchterheid en onderhuidse passie.

Jacqueline van Rooij
de Nr. 9

Mijn naam is Jacqueline van Rooij.

Sinds 2005 woon ik in de Betuwe, dat prachtige stukje Nederland gevormd door de rivieren en werk ik als vrijwilliger aan het in stand houden van hoogstam fruitbomen. Van de bloesem naar de bijtjes is een kleine stap en zo ben ik actief met Bij Bewust Betuwe: een initiatief van twee imkerverenigingen dat gemeenten, waterschap, grondbeheerders, scholieren en burgers stimuleert om samen te werken aan de biodiversiteit in de Betuwe.

Ik ben dol op water. Mijn eerste 7 zomervakanties in mijn jonge leven waren aan zee, in Zoutelande. Later als tiener, fietsten we naar Lith om daar te zeilen en zwemmen op en in de Maas.  In mijn studententijd in Wageningen schaatsen op de uiterwaarden van de Neder-Rijn, ja dat kon toen nog! Lang gewoond en gewerkt in Den Haag, met regelmatig bezoek aan de duinen en het strand. En nu woon ik aan de Linge, hoe heerlijk is dat! In de kano of lekker zwemmen op een zomerse dag!

In Wageningen heb ik cultuurtechniek gestudeerd: droogmalen, inpolderen, landinrichting, ruimtelijke planning en veel aandacht voor wat er allemaal groeit en bloeit op het platte land. Ik werk ruim 15 jaar bij Rijkswaterstaat en zie op landelijke schaal wat er allemaal nodig is om veilig te kunnen blijven wonen. Leven met water, dat is Nederland. Droge voeten is en blijft een actueel thema, ook in Rivierenland. Daarnaast is water natuurlijk ook om van te genieten! Fietsen, vissen, varen, de vergezichten vanaf de kant. Water doet leven, en zorgt voor variatie. Die variatie zie je terug in het landschap. Uitbreiding van dorpen en steden, ruilverkavelingen en intensivering van de landbouw hebben veel variatie weggepoetst, ook hier in Rivierenland. Ik ga graag op zoek naar natuurlijke oplossingen, om net als water mee te bewegen met de natuur. Ik zet me in voor behoud van het mooie cultuurlandschap, voor herstel van biodiversiteit.

Gert Siemons
de Nr. 10

Hallo,

Al in mijn tienertijd was ik regelmatig op het water te vinden. Van mijn zakgeld huurde ik een roeiboot en alleen of met een vriendje roeide ik de IJssel op. Zorgvuldig om de kribben heen, totdat we een meertje bereikten. Sindsdien heeft het water mij niet meer losgelaten. Behalve een waterrecreant (mijn ouders noemden het eerder waterrat) ben ik me ook gaan verdiepen in waterveiligheid en daarbij vooral in het effect van geneesmiddelenrestanten in water. Gedurende mijn loopbaan als praktiserend huisarts en later als medisch directeur van Organon (farmaceutisch bedrijf, vooral bekend door “de pil” en andere hormoonproducten) werd mij duidelijk welk effect het toenemende gebruik van geneesmiddelen heeft op onze waterkwaliteit. Als lid van Water Natuurlijk èn als kandidaat voor Rivierenland van die partij wil ik mij daarvoor graag inzetten. Voor schoon water om van te genieten, veilig van te drinken en vooral veel tijd op door te brengen.

Joël van der Loo
de Nr. 11
Dia Vennis
de Nr. 12

Mijn naam is Dia Vennis. Ik woon in Elst in de gemeente Overbetuwe waar ik ook raadslid ben namens de lokale partij Burgerbelangen Overbetuwe.
Mijn reden om politiek actief te worden was dat ik het belangrijk vind dat politiek transparant is en inwoners betrekt bij  Water Natuurlijk wil ook graag werken aan  een cultuuromslag binnen het Waterschap, meer openheid en transparantie over ons werk en meer participatie van burgers binnen onze projecten.
Binnen het waterschap wil ik graag werken aan klimaatoplossingen en het terugdringen van plasticvervuiling in en rondom ons water.
Het zou fantastisch zijn als cosmeticabedrijven microplastic weren uit onze cosmeticaproducten zoals bijvoorbeeld microplastic in onze tandpasta omdat de gel dan zo mooi glinstert. Deze microplastics zijn erg moeilijk te zuiveren uit ons drinkwater.
Ditzelfde geldt ook voor medicijnresten. Praktische oplossingen en mensen bewust maken van mogelijkheden en keuzes is een mooie uitdaging en daarom kies is voor Water Natuurlijk.

Remco Vogel
de Nr. 13
Hennie Brinkhof
de Nr. 14
Hans Ende
de Nr. 15

Hans Ende, volkshuisvester, belangenbehartiger, beleidsadviseur en pensionado.

Al meer dan 40 jaar woon ik in Culemborg, sinds 2001 in de ecowijk Lanxmeer.
In januari 1995 heb ik mijn woonplek een tijdje moeten verlaten - de evacuatie van de Tieler en Culemborger Waarden. Een gebeurtenis die het leven ontregelde. Maar ik ben toen vooral geschrokken van de manier waarop sommigen de oorzaak van de problemen bij anderen zochten. Er was onenigheid in Rivierenland.

Gelukkig is de situatie nu heel anders. Landschaps- en waterbeheerders zijn hard aan het werk: aan droge voeten en veiligheid, aan natuur, milieu en duurzaamheid. Gelukkig spelen de tegenstellingen van 1995 geen rol meer; in Rivierenland werken we samen. En dat is nodig ook, want voor waterbeheer moeten we samenwerken, altijd.

Water Natuurlijk brengt de verschillende belangen rond waterbeheer op een goede manier samen. En kan daardoor bruggen slaan tussen verschillende groepen en tussen schijnbaar tegenstrijdige belangen.

Daarom steun ik Water Natuurlijk.

Henk Olthuis
de Nr. 16
Mitra Nabizadeh
de Nr. 17
Gerhard Boot
de Nr. 18
Harry Crijns
de Nr. 19

Hi,

Als ondernemer ben ik dagelijks bezig met energiebesparing en een gezond binnenklimaat in gebouwen. Duurzaamheid, vooral het opwekken en leveren van duurzaam opgewekte energie is voor mij een belangrijk thema.

In alle bestuurslagen in Nederland wordt hierover gesproken, en hiervoor beleid gemaakt.

Mede dankzij WaterNatuurlijk wordt het beleid in de Waterschappen ook in concrete projecten omgezet. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat het Waterschap in 2030 op zijn minst energieneutraal wil zijn, wat een mega-operatie is.

Als kandidaat van WaterNatuurlijk wil ik mijn kennis en kunde voor wat betreft energie en energietransitie graag inzetten om deze ook werkelijk te realiseren.

Iris Niemeijer
de Nr. 20
Kars Blommers
de Nr. 21
Rien van Wijngaarden
de Nr. 22
Harry Arends
de Nr. 23
Wouter Voshol
de Nr. 24
Jocky Naderman
de Nr. 25
Erik Hennings
de Nr. 26
Goof van Vliet
de Nr. 27
Dick Kerkhof
de Nr. 28

Van eind 1995 tot begin 2015 zat ik in waterschapsbesturen en/of -commissies. Eerst bij het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, later bij Waterschap Rivierenland. Het is mooi dat een jonge, energieke, kundige en enthousiaste lichting bestuurders het interessante waterschapwerk heeft overgenomen c.q. gaat overnemen.

Als professionele vegetatieonderzoeker, geboren en getogen in het rivierengebied, heb ik veel gebiedskennis en kennis over water- en dijkbeheer opgedaan. Daarmee kan ik, als dat nodig is, de bestuurders en commissieleden ondersteunen.

Hellen Sluiter
de Nr. 29
Alex de Meijer
de Nr. 30
Lianne Duiven
de Nr. 31
Anne-Magreet van Putten
de Nr. 32

Ik ben Anne-Margreet van Putten, samen met mijn man en onze jongste dochter woon ik in Nijmegen.

De afgelopen jaren mocht ik me als algemeen bestuurslid namens Water Natuurlijk in Rivierenland me inzetten voor een veilig maar ook beleefbaar Rivierenlandschap. Een Rivierenland waar zorg is voor waterkwaliteit, biodiversiteit, circulariteit en waar we duurzaam en toekomstgericht handelen. Dat heb ik met inzet en veel plezier gedaan.

Als kind van de Wadden, op gegroeid op Texel en al bijna 30 jaar wonend in Nijmegen is water een onlosmakelijk onderdeel van mijn leven. Die betrokkenheid geef ik sinds enige tijd ook vorm bij waterschap de Dommel waar ik werkzaam ben als Strategisch Omgevingsmanager waar ik o.a. gebiedsprocessen begeleid.

Ik heb er daarom voor gekozen om ruimte te maken voor vernieuwing in onze fractie en Water Natuurlijk bij deze verkiezingen als lijsttrekker te ondersteunen.

Volkert Vintges
de Nr. 33
Hans Driessen
de Nr. 34
Arjen Rijsdijk
de Nr. 35

Ik ben Arjen Rijsdijk.
Ik help gemeenten en waterschappen om te gaan met de effecten van klimaatverandering en de ingrijpende maatregelen die nodig zijn.
Door als verantwoordelijk bestuurder vergaande samenwerking aan te
gaan met inwoners krijgen zij meer zeggenschap over de veranderingen die in hun directe leefomgeving plaatsvinden.
Resultaat hiervan is:
1- Een waterschapsbestuur dat midden in de samenleving staat.
2- Inwoners begrijpen wat het waterschap doet.
3- Uitvoering van de kerntaken staat voorop.
4- Stakeholders, inwoners en waterschap dragen samen de verantwoordelijkheid voor een duurzaam ingericht rivierenland.

Kortom: keigoed georganiseerd waterbeheer.

Ashley Karsemeijer
de Nr. 36
René van Engelen
de Nr. 37
Daphne Willems
de Nr. 38