Bestuur water Natuurlijk genomineerd als beste openbaar bestuur in 2018

16 januari 2019

Verkiezing beste openbaar bestuurder / bestuur van 2018

Eind 2018 hebben we een reeks Van-Het-Jaar verkiezingen gehad; voetballer/voetbalster van het jaar, sportvrouw/sportman van het jaar, beste sportploeg enzovoorts.

Zelfs de openbare bestuurders van Nederland hebben hierin hun eigen wedstrijd om te bepalen wie de beste bestuurder is of wie als bestuurlijk team zijn taken het beste realiseert.

In de verkiezing beste bestuurder 2018 staat geen dijkgraaf of heemraad op de nominatie. Eigenlijk een vreemde zaak, want als team staan de besturen van de 3 Gelderse Waterschappen; Rijn-IJssel, Rivierenland en Vallei-en-Veluwe, in de Top-5 genomineerd als beste openbaar bestuur in Nederland.

In de besturen van de Gelderse Waterschappen mogen dan geen “sterspelers” zitten, als collectief zijn ze meer dan uitstekend bezig, volgens hun collega’s.

Dit betekent voor ons inwoners, waarvoor zij hun werk toch doen, dat wij van hen uiteindelijk de beste waar krijgen voor ons belastinggeld.

Een wijsheid uit het voetbal; het gehele elftal is verantwoordelijk voor het resultaat en de sterspeler voor de eventuele doelpunten.

Bij deze feliciteer ik daarom ook alle 3 de besturen met hun nominatie, en zoals altijd zal de jury het zeer moeilijk hebben met het aanwijzen van de uiteindelijke winnaar, maar dat is hier eigenlijk een formaliteit. Het feit dat 3 besturen van, nog wel, Gelderse Waterschappen genomineerd zijn geeft aan dat hun bestuursstijl – Niet roepen, maar poetsen – heel effectief, efficiënt en oplossingsgericht is. Ik hoop dan ook dat de jury hun manier van werken zal benadrukken en als voorbeeld zal meegeven aan de andere openbare bestuurders al dan niet met sterspelers.

Waalfront krijgt groene dijk met Waalzicht


 

Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige, deels groene waterkering die het voormalig industriegebied vergroent en het uitzicht op de rivier terugbrengt. Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen werken samen om een waterkering te realiseren die meerwaarde biedt aan de nieuwe wijk Waalfront. De partijen nemen ieder een gelijk deel van de kosten (geraamd op 5,2 miljoen euro) voor hun rekening. Ontwikkelbedrijf Waalfront realiseert de waterkering tegelijk met park Fort Krayenhoff en de woningbouw tussen nu en 2025.

De nieuwe waterkering moet voor bewoners en bezoekers van het gebied een mooie verblijfsplek worden. Langs de haven en door park Fort Krayenhoff komt er een groene dijk. Rond het Honig-complex komt een nieuwe oplossing voor de waterkering buitenom, die wordt geïntegreerd in de wanden van de te realiseren parkeergarages in het nieuwe gebied. Daardoor kan de huidige waterkering langs het water worden verlaagd (wat de stevigheid ten goede komt) en wordt het contact van het gebied met de rivier hersteld. Het Honig-complex komt daardoor buitendijks te liggen en zal bij renovatie overstromingsbestendig worden gemaakt.

Planning en realisatie

De definitieve ontwerpen van de waterkering worden in 2019 en 2020 uitgewerkt. De woningbouw in het Waalfront is de komende jaren nog in volle gang en loopt zeker tot 2025. De werkzaamheden en procedures die moeten worden uitgevoerd voor waterveiligheid zullen steeds iets vooruitlopen op de woningbouw.

Circulaire economie – Aquafarm

14 januari 2019

Ons afvalwater bevat, naast verontreiniging, vele waardevolle grondstoffen waar nu te weinig mee wordt gedaan. Het verduurzamen van ons drinkwater, de zorg voor de circulaire economie en voor ons ecosysteem, maakt dat we slimmer met grondstoffen en water om moeten gaan om zo te komen tot schoon gezuiverd water met hoogwaardige grondstoffen als bijproduct.
Tot voor kort werd rioolwater als afvalwater gezien wat met grote zorg en hoge kosten gezuiverd moest worden. Het Aquafarm project zorgt voor een kanteling in dit denken door te zoeken naar het terugwinnen van de waardevolle grondstoffen die vervolgens hun weg vinden naar marktpartijen.
Wat is Aquafarm? Lees verder…

Nieuwe Hollandse Waterlinie werelderfgoed


De Nieuwe Hollandse Waterlinie, de verdedigingslinie uit de 19de en 20ste eeuw, wordt genomineerd als werelderfgoed bij de Verenigde Naties. Ongeveer de helft ervan, tussen Lek en Biesbosch, ligt in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Sommige sluizen en dijken zijn nog altijd in gebruik.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie; vanaf Culemborg valt de linie in het werkgebied van Waterschap Rivierenland.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie telt in totaal 85 kilometer, 45 forten, zes vestingen en twee kastelen. De linie werd grotendeels aangelegd tussen 1815 en 1870. Ze vormt nu een groene en recreatieve gordel. Minister Van Engelshoven van cultuur dient in januari de nominatie in bij UNESCO, als aansluiting op de Stelling van Amsterdam die al op de lijst staat. Samen moeten de twee straks het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies vormen. Een besluit van UNESCO wordt op z’n vroegst verwacht in 2020.

Ongeveer de helft van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt tussen Lek en Biesbosch, in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Grote gebieden in de Betuwe en Altena konden met sluizen onder water worden gezet. Onderdeel van de defensielijn is bijvoorbeeld de Diefdijklinie, die recent werd opgeknapt met behoud van historische bunkers en kazematten. Ook slot Loevestein behoort ertoe, gelegen in het Munnikenland dat inmiddels ‘ruimte voor de rivier’ biedt. Het geeft aan dat erfgoed van waarde blijft in een veranderende omgeving.

Bekende forten zijn Everdingen, Asperen, Vuren en Bakkerskil. Ook de vestingen van Gorinchem en Woudrichem zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op al die plekken is het waterschap betrokken als beheerder van dijken en weteringen of als eigenaar. De historische waaiersluizen in Asperen zijn nog altijd in gebruik, net als veel coupures (doorgangen in dijken die sluiten bij hoogwater).

Aanpassen aan klimaatverandering

22 december 2018

In december vorig jaar hebben lokale en regionale bestuurders hun handtekening gezet onder een regionaal klimaatmanifest. Daarin spraken ze uit om de regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie samen op te pakken.

De zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het land van Maas en Waal hebben samen met waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland besloten een Regionale Adaptatie strategie (RAS) op te stellen.

Deze RAS is niet vrijblijvend, maar een verplichting. In 2019 wordt op basis van deze RAS een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende vier jaar.

Deze regio zet in de concept-‘Regionale Adaptatiestrategie Rijk van Maas en Waal’ in op zes strategieën:

1. Groenblauwe stad, groenblauwe dorpen
2. Klaar voor de hitte
3. Toekomstbestendig landelijk gebied
4. Antiverdrogingsoffensief stuwwallen
5. Veilige, vitale en kwetsbare functies
6. Co-creatie van een klimaatbestendig Rijk van Maas & Waal

Dat de regio’s zich willen gaan aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie), wil zeker niet zeggen dat ze niet tegelijkertijd ook inzetten op het beperken van klimaatverandering. Daarvoor stellen ze Regionale Energie Strategieën (RES-en) op. Tegelijkertijd zijn alle gemeenten en provincies ook nog eens bezig om Omgevingsvisies op te stellen. Die moeten alle aparte ruimtelijke, milieu- en waterplannen van gemeenten en provincies gaan vervangen. Geen slecht idee, maar wel wonderlijk dat tegelijkertijd weer nieuwe RAS-en en RES-en moeten worden opgesteld…

Als Water Natuurlijk zijn we verheugd dat gemeenten, waterschappen en provincies serieus werk maken van het omgaan met, en beperken van klimaatverandering. Wel vragen we ons af of de burgers, maar zeker ook onze bestuurders, door al deze over elkaar heen buitelende planvormen, straks door de bomen het bos nog kunnen zien. Maar hoe het ook zij, uiteindelijk gaat het niet om de plannen maar om de concrete maatregelen. We houden in 2019 de vinger aan de pols!

Nijmeeg’s waalfront krijgt groene dijk met uitzicht op de Waal

11 december 2018

Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige, deels groene waterkering die het voormalig industriegebied vergroent en het uitzicht op de rivier terugbrengt. Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen werken samen om een waterkering te realiseren die meerwaarde biedt aan de nieuwe wijk Waalfront.
De partijen nemen ieder een gelijk deel van de kosten (geraamd op 5,2 miljoen euro) voor hun rekening. Ontwikkelbedrijf Waalfront realiseert de waterkering tegelijk met park Fort Krayenhoff en de woningbouw tussen nu en 2025. Partijen tekenden daarvoor vandaag (10 december) een intentieovereenkomst.

De  nieuwe waterkering moet voor bewoners en bezoekers van het gebied een mooie verblijfsplek worden. Waar mogelijk: langs de haven en door park Fort Krayenhoff komt er een groene dijk.
Rond het Honig-complex komt een nieuwe oplossing voor de waterkering buitenom, die wordt geïntegreerd in de wanden van de te realiseren parkeergarages in het nieuwe gebied. Daardoor kan de huidige waterkering langs het water worden verlaagd (wat de stevigheid ten goede komt) en wordt het contact van het gebied met de rivier hersteld.
Het Honig-complex komt daardoor buitendijks te liggen en zal bij renovatie overstromingsbestendig worden gemaakt.

Planning en realisatie
De definitieve ontwerpen van de waterkering worden in 2019 en 2020 uitgewerkt en ter inzage gelegd. De woningbouw in het Waalfront is de komende jaren nog in volle gang en loopt zeker tot 2025.
De werkzaamheden en procedures die moeten worden uitgevoerd voor waterveiligheid zullen steeds iets vooruitlopen op de woningbouw.

Waterschap Rivierenland vecht samen met andere Brabantse Waterschappen gasboringen in Brabant aan.

4 december 2018

In de algemeen Bestuursvergadering van Waterschap Rivierenland hebben alle partijen zich uitgesproken tegen de gaswinningsplannen van het bedrijf Vermillion Energy BV. in Brabant. De waterschappen die zelf fors inzetten op de productie en het toepassen van duurzame energie zien gaswinning als niet meer van deze tijd. De negatieve effecten op klimaat, natuur, de omgeving en haar bewoners zijn gewoonweg te groot. De waterschappen gaan daarom gezamenlijk in beroep tegen dit besluit.

Mogelijke risico’s gaswinning onvoldoende in beeld
Waterschap Rivierenland staat als regionale overheid midden in de maatschappij. “We zorgen voor veilige dijken en kades, zuiveren rioolwater, verbeteren en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater en nemen onze verantwoordelijkheid in de energietransitie. Vanuit deze rol zien wij ernstige risico’s met betrekking tot deze winning”, vertelt Hennie Roorda, Heemraad van Waterschap Rivierenland. Zij zit namens de fractie van WaterNatuurlijk in het college van dijkgraaf en heemraden. Van alle risico’s die spelen en waar zorgen over zijn, zijn vooral de risico’s rondom het zogeheten ‘fracken’ een punt van grote zorg. Een zorg die wordt gevoed door het feit dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de risico’s en effecten op lange termijn. De Groningse casus, hoewel verschillend wat betreft orde en grootte, is hier een sprekend voorbeeld van. “Dit leidt tot ernstige zorgen over de waarborg van kwaliteit van omliggende natuur, landschap en het watersysteem. Verder blijft onduidelijk wat de verlenging en uitbreiding van de gaswinning concreet betekenen op lange termijn voor de omgeving en haar bewoners”, vervolgt Roorda.
Gasboring niet meer van deze tijd
Klimaatverandering en de daaruit volgende consequenties vragen om moderne, innovatieve oplossingen. De transitie naar duurzame energie is daar een voorbeeld van. Dit definitieve instemmingsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Klimaat staat haaks op het algemeen en maatschappelijk geaccepteerd voornemen om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame vormen van energie en past het daarom ook niet in het landelijk klimaatbeleid. “Daar waar de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid, wordt deze in Brabant verder open gezet. Dat maakt je als Rijk niet geloofwaardig en zorgt voor veel onnodige maatschappelijke onrust”, stelt Roorda. “Niet doen dus, vinden de waterschappen, vindt de Provincie en vinden ook alle betrokken gemeentes. Het zou goed zijn als het rijk al deze bezwaren van haar decentrale partners serieus zou nemen!”

Eerste smart Vislift brengt in kaart welke routes vissen afleggen

24 november 2018

Op 23 november 2018  werd de eerste Vislift in Almkerk bij Waterschap Rivierenland in gebruik genomen. De Vislift is een technologische vispassage met sensoren en kunstmatige intelligentie. Hij detecteert vissen, herkent en telt ze en stelt per vissoort meteen de waterinlaat op de juiste migratie-omstandigheden in.

Vismigratie bemoeilijkt door klimaatverandering
Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging moeten onze waterbeheerders wereldwijd steeds meer barrières bouwen om de mens tegen het water te beschermen en voldoende water vast te houden. Hierdoor kunnen vissen steeds minder migreren om te kunnen overleven. En dat heeft als gevolg dat de vis(soorten)stand in een razend tempo afneemt. De Vislift biedt een oplossing en kan eenvoudig overal ter wereld worden geplaatst, zodat vismigratie veel eenvoudiger en voordeliger wordt.

Waterkwaliteit en soortenaantallen
De Vislift is een technologische vispassage met sensoren en kunstmatige intelligentie. Hij detecteert vissen, herkent en telt ze en stelt per vissoort meteen de waterinlaat op de juiste migratie- omstandigheden in. Daarnaast meet de Vislift de waterkwaliteit en leert van het vismigratie gedrag per situatie. De resultaten worden gecommuniceerd naar de waterbeheerders en ecologen. De Vislift gebruikt alleen het water dat nodig is per vissoort, waardoor er minder kostbaar zoetwater wordt verspild en minder energie wordt verbruikt voor het verpompen van water.

Energie opwekkende dijken, als eerste in Arnhem-Zuid

22 november 2018

Waterschap Rivierenland heeft grote ambities. Zonne-energie is een belangrijk middel om die ambities te realiseren.

Heemraad Hennie Roorda en projectleider Bram van der Beek vertellen graag met welke plannen Waterschap Rivierenland in Arnhem-Zuid aan een groenere toekomst wil werken. Want dat zijn er meer dan een stadwarmtenet voor 1.500 woningen in Elderveld. Geleund tegen een hek doen ze de ideeën uit de doeken voor zonnepanelen op de dijken, waarmee aan de Drielsedijk straks wordt geëxperimenteerd.

,,Onze dijken – samen 560 kilometer lang – lopen van oost naar west, en zijn dus niet alleen vanwege de helling ideaal voor zonnepanelen”, legt Roorda uit. Op de achtergrond bepalen de spoorbrug tussen Arnhem-Zuid en Oosterbeek en het Dijkmagazijn Elden het bekende dijklandschap. ,,Het is zaak de panelen verantwoord in natuur en landschap in te passen”, legt Roorda uit. Vandaar de proefopstelling.

Even ten zuiden van de waterzuivering zijn geen experimenten meer nodig. Het perceel grond dat daar ligt, om eventueel te zijner tijd de capaciteit op de kunnen voeren, wordt vol gelegd met 7.200 zonnepanelen. Want die extra ruimte blijkt helemaal niet nodig om meer water te kunnen zuiveren, legt projectleider Van der Beek uit. De zonnestroom van deze installatie kan zo’n 700 woningen van elektriciteit voorzien.

Waterschap Rivierenland bied aan om zo’n 1500 huurwoningen in de Zuid-Arnhemse wijk Elderveld te gaan verwarmen.


De huizen kunnen dan worden verwarmd met de warmte van het schone water van de, tegen de wijk Elderveld aanliggende Waterzuivering Arnhem-Zuid. Tijdens het reinigingsproces wordt het afvalwater opgewarmd tot een temperatuur van zo’n 30 graden Celsius, hierdoor ontstaan mogelijkheden voor een lage temperatuur warmtenet met het gezuiverde water.
Dit net heeft een geheel ander karakter dan de bestaande stadsverwarming die nu al huizen in Schuytgraaf en Presikhaaf verwarmt. Dat is een warmtenet met hoge temperatuur, met water afkomstig van vuilverbrander AVR in Duiven.

Alternatieven
Het gezuiverde afvalwater is in de zomermaanden zo’n 25 graden en in de winter komt het nooit onder de 10 graden Celsius, aldus Hennie Roorda,  heemraad van Waterschap Rivierenland en lijsttrekker voor Water Natuurlijk. Gekoppeld aan het warmtenet wordt daarom gezocht naar een warmte opslag om in de zomer de warmte op te slaan om die te kunnen gebruiken in de winter.

Waterschap Rivierenland is in gesprek met de Arnhemse corporaties Volkshuisvesting en Vivare over en dergelijk warmtenet. De verhuurders zoeken naar alternatieven voor verwarming op gas (Nederland moet in 2030 aardgasvrij zijn) en geven aan de ideeën van het waterschap zeer interessant te vinden en toe te juichen.

Het idee voor het warmtenet past in de ambitie van het Waterschap Rivierenland om de talrijke waterzuiveringen in het werkgebied tussen grofweg Millingen aan den Rijn en Alblasserdam te transformeren naar “energiefabrieken”. In 2030 zijn alle installaties energieneutraal en wekken dus net zoveel energie op als ze nodig hebben om het afvalwater te zuiveren. De overtollige energie kan aan lage temperatuur warmtenetten ter beschikking worden gesteld.

12345678