PAS-geld voor maatregelen tegen verdroging?

27 augustus 2019

Op basis van het programma aanpak stikstof (PAS) werd alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

De praktijk laat namelijk zien dat de neerslag van stikstof door onder andere verkeer en landbouw niet afneemt. Ook is er twijfel of de verschillende natuurherstelmaatregelen die onder de PAS vielen wel het beoogde effect opleveren. Daarom heeft de rechter een streep gezet door dit programma.

Vanuit de PAS werd ook bijgedragen aan maatregelen die de verdroging van natuurgebieden moeten tegengaan. Door de onzekere toekomst van de PAS, is het nu ook onzeker of deze financiering voortgezet zal worden. Water Natuurlijk vindt dat de waterschappen alvast moeten kijken hoe de verdrogingsbestrijding met volle kracht voortgezet kan worden.

Minister wil giflozingen legaliseren

3 juli 2019

Al jaren protesteren bewoners van de Drechtsteden en de Alblasserwaard tegen de illegale giflozingen van het Dordtse chemiebedrijf Chemours. Al jarenlang zijn er illegale lozingen van PFOA (C8) en GenX rechtstreeks op de rivier of C8 illegaal via de rioolwaterzuivering. C8 is een kankerverwekkende stof, die op de Europese lijst staat van zeer zorgwekkende stoffen. Sinds 2012 mag Chemours deze stof niet meer gebruiken.

De vele incidenten waren telkens aanleiding voor meer
onderzoek en toezicht. Vergunningen zijn aangescherpt en er is veel onderzoek gedaan in de Dordtse regio naar mogelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid. Ook drinkwaterbedrijf Oasen heeft Chemours voor de rechter gedaagd in verband met de langere-termijn-effecten voor
de drinkwaterwinning.

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft onlangs op voordracht van Nederland besloten om de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek het predikaat van ‘zeer zorgwekkende stof’ (ZZS) te geven. Het gaat hier om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten
veroorzaken en niet afbreken in het milieu.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is niet van plan om snel een einde te maken aan deze giflozingen. Terwijl het bedrijf in de Verenigde Staten een lozingsverbod kent, wil de minister het chemiebedrijf in ons land vergunning geven om jaarlijks maximaal vijf kilo GenX-stoffen en twee kilo PFOA te lozen op het oppervlaktewater en de rivier de Nieuwe Merwede. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Op deze manier wil Van Nieuwenhuizen met een vergunning de geconstateerde, maar niet vergunde, directe lozingen op het oppervlaktewater van GenX legaliseren en de lozing van PFOA verlengen.

De minister wijst erop dat de lozing van GenX en PFOA de laatste jaren sterk zijn teruggedrongen. Daardoor zijn er volgens haar geen risico’s voor het drinkwater.

Voor de lozing op het oppervlaktewater is de minister verantwoordelijk. Voor overige vergunningverlening, toezicht en handhaving is dat de provincie Zuid-Holland. Daarin schiet Zuid-Holland nog steeds ernstig tekort. De provincie geeft bedrijven zoals Chemours veel te veel ruimte om ongestraft door te gaan. Eerder en effectiever ingrijpen is zeer noodzakelijk voor volksgezondheid en milieu.

Overstromingsrisico uit Duitsland verkleinen


In Nederland wordt zonder extra maatregelen niet overal voldaan aan het Nederlandse beleidsdoel van basisveiligheid in 2050 als gevolg van mogelijke overstromingen vanuit het Duitse deel van het gebied. Dat concludeert de minister van  Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van een gezamenlijke Nederlands-Duitse studie.

De studie laat zien dat het lopende dijkversterkingsprogramma in Nordrhein-Westfalen een aanzienlijke verbetering betekent voor de veiligheid aan weerszijden van de grens. Na afronding ervan (planning 2025) is het beschermingsniveau tegen hoogwater aan weerszijden van degrens vergelijkbaar.

Na 2025 gaat Nederland zijn dijken in het grensgebied waar nodig versterken om in 2050 aan de nieuwe waterveiligheidsnormen voor primaire keringen te voldoen. Over extra maatregelen in Duitsland bestaan nog geen afspraken.

 

 

 

Met Water Natuurlijk op excursie in Amersfoort


Water Natuurlijk organiseerde op 17 mei een boeiende excursie naar Elisabeth Groen.
Dit voormalige ziekenhuisterrein langs de Heiligenbergerbeek ten zuiden van Amersfoort wordt op bewonersinitiatief omgetoverd in een fraai park. Het park ligt langs de Heiligenbergerbeek. Het bijzondere is, dat de bewoners ook een grote rol hebben in het beheer van het park.

Delen zijn al klaar, maar er wordt ook nog hard gewerkt. Een groot deel van het ziekenhuisgebouw is inmiddels in een berg puin veranderd. Ook hier komt straks groen!

Water Natuurlijk levert veel heemraden

1 juli 2019

 

Water Natuurlijk heeft zijn landelijke winst bij de waterschapsverkiezingen goed kunnen verzilveren.

Het overzichtsschema (met dank aan de maker: Paul van de Vijver) laat zien dat Water Natuurlijk nu in 16 van de 21 waterschappen een heemraad levert. Daar zitten ook de drie waterschappen in Midden-Nederland bij: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Ons beleid van de afgelopen jaren was al sterk op duurzaamheid en vergroening gericht. Daar willen we de komende periode nog een extra stimulans aan geven. Het komende jaar willen we in ieder geval extra inzetten op het herstel van biodiversiteit.

 

Kijk ook bij onze nieuwe nieuwsbrief.

Excursie Amersfoort

3 mei 2019

Water Natuurlijk nodigt iedereen van harte uit voor een boeiende waterexcursie naar Amersfoort. We bezoeken Elisabeth Groen. Bewoners hebben een paar jaar gelden het initiatief genomen om dit voormalige ziekenhuisterrein om te toveren in een mooi natuur- en parkgebied. Ook het beheer van het park is de bewoners van Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor én door bewoners noemen. De eerste fase van het park was einde 2018 klaar. Dit jaar volgt de tweede fase, op de plaats waar het onlangs gesloopte ziekenhuisgebouw stond.

Lia Bouma leidt ons vanuit Elisabeth Groen rond. Tijdens de excursie vertelt Henk Nobbe van waterschap Vallei en Veluwe meer over het bekensysteem in de Gelderse Vallei.

Afsluiting met een drankje.

Vertrek 14.30u: De Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144
Graag aanmelden
Amersfoort, vrijdag 17 mei 2019, 14.30-17.00u

Kiezers bedankt!

17 april 2019

Op woensdag 20 maart 2019 waren er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. De opkomst was hoger dan ooit tevoren en meer dan ooit hebben stemmers aangegeven water, natuur, leefomgeving en klimaat belangrijk te vinden.

Water Natuurlijk was al de grootste waterschapspartij van Nederland. En we zijn nog groter geworden! In 9 van de 21 waterschappen werden we zelfs de grootste fractie in het nieuwe algemeen bestuur. Er waren wel duidelijke verschillen. Water Natuurlijk haalde opmerkelijk goede verkiezingsresultaten in waterschappen in het noorden, oosten, midden en zuiden van het land.

Ook in Rivierenland behaalde Water Natuurlijk een zetel winst, en in Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe wisten we onze positie vast te houden en bleef het aantal zetels gelijk.

In het westen van land ligt er nog een duidelijke uitdaging voor Water Natuurlijk. In enkele waterschappen waar lokale partijen of de PvdD goed scoorden, bleef de stembusuitslag voor Water Natuurlijk achter.

Water Natuurlijk Rivierenland van 3 naar 4 zetels

Water Natuurlijk behaalde in waterschap Rivierenland een forse stemmenwinst. We gingen er van 3 naar 4 zetels!

Met de verkiezingen zijn 22 bestuurders democratisch gekozen. 8 bestuurders zijn door hun organisaties aangewezen voor de geborgde zetels. De opkomst bij de verkiezingen was hoog: 53,5%.

Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren en 50PLUS hebben er ieder één zetel bij gekregen. AWP en LRR zijn elk twee zetels kwijtgeraakt. De ChristenUnie verloor er één.

Bijna de helft van het algemeen bestuur (14 leden) neemt voor het eerst plaats in het bestuur van het waterschap. Een derde van de bestuursleden is vrouw. Het zijn er nu tien; voorheen waren het er vijf.

Namens Water Natuurlijk zijn Hennie Roorda, Michiel Alexander de Raaf, Marc Laeven en Moana van IJsseldijk gekozen in het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland.

Waterschap Vallei en Veluwe

In Vallei en Veluwe behaalde Water Natuurlijk een forse stemmenwinst. Het aantal zetels bleef met 3 gelijk. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverden een zetel in.

De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe was hoger dan het landelijk gemiddelde, respectievelijk 58,3 procent versus 51,4 procent.

Tevens zijn zes algemeen bestuursleden van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw. Vijf vrouwen zijn gekozen en één daarvan wordt geïnstalleerd op één van de zogenoemde ‘geborgde zetels’. Hiermee is 20 procent van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw.

Kandidaten van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe vieren de verkiezingsuitslag

 

Waterschap Rijn en IJssel

In Rijn en IJssel consolideerde Water Natuurlijk zijn 5 zetels.

De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht.

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden.

 

Bedankt voor je stem!

21 maart 2019

“Bij het vallen van de avond spreidt de zwaan zijn vleugels uit in Rivierenland’s wateren en ziet dat het goed gaat met WaterNatuurlijk.”

Beste mensen we zijn ontzettend blij met de definitieve uitslag!
We hebben met onze zichtbaarheid de kiezer kunnen overtuigen dat hun Waterschapsstem bij ons in goede handen is. Onze “Top-4” kandidaten in zijn afgelopen donderdag, 28 maart, officieel toegetreden tot het Algemeen Bestuur van het Waterschap en is een zetel in het Dagelijks Bestuur, de Heemraad, is zo goed als zeker.

Er rust bij Hennie, Michiel, Marc en Moana nu de taak onze programmapunten zo goed mogelijk te gaan realiseren in het Waterschap en ons, burgers, te blijven informeren over waarom er wat besloten en gerealiseerd gaat worden in ons Rivierenland.

De definitieve uitslag

De definitieve zetelverdeling

Waterschappen uiten zorg over woningbouwplannen in Stadsblokken en Meinerswijk

11 maart 2019

De waterschappen Rivierenland en Valei en Veluwe maken zich zorgen over het plan om woningen te bouwen in Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. De besturen van beide waterschappen geven aan dat bouwen in de uiterwaarden risico’s met zich mee brengt. Het plan moet daarom niet alleen getoetst worden aan de huidige hoogwaternormen, maar ook aan toekomstige. Dit plan moet over 50 jaar nog steeds veilig zijn, vinden de beide waterschappen.

Bij beide waterschappen heeft het algemeen bestuur een motie aangenomen met als doel het hele bouwplan ter discussie te stellen. Arnhem wil meewerken aan de bouw van 430 woningen, waarvan de meeste op Stadsblokken.
Formeel hebben de waterschappen er niets over te zeggen, maar omdat ze bang zijn wel met de gevolgen te maken te krijgen, trekken ze nu wel aan de bel.

Klimaatverandering
Wij doen in Nederland alles om meer ruimte voor de rivieren te scheppen, met het oog op de klimaatverandering. Uit gegevens van de Deltacommissaris blijkt dat we rekening moeten houden met nog meer water dan we al dachten. Dan is het zeer onverstandig om juist in de uiterwaarden woningen te bouwen. De Rijn is ter plaatse al smal, hiermee zorg je voor extra problemen.

Ook veilig en betaalbaar na 2050
Mochten de  Arnhemse bouwplannen wel doorgaan, dat heeft dat op termijn ingrijpende gevolgen. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier. Daardoor krijgen we te maken met meer lange droge periodes én steeds hogere pieken veroorzaakt door extreme neerslag. Het is noodzaak daarop te anticiperen. Dus niet alleen te kijken naar de waterveiligheid tot 2050, maar ook te kijken naar de effecten daarna. Hoe flexibel ben je nog en zijn we dan ook nog in staat om waterveiligheid te garanderen en desinvesteringen te voorkomen? De keuze voor woningbouw in Meinerswijk heeft verstrekkende gevolgen voor rivier verruiming en dijkverhoging elders, of leidt tot meer risico’s hier in Arnhem of elders langs de rivier, en daarover spreken de waterschappen hun zorgen uit!

De gevolgen zijn nu misschien nog wel te compenseren met zaken als een nevengeul, maar op de langere termijn ontstaan problemen door gebrek aan flexibiliteit. Dat strekt verder dan regio Arnhem, je benadeelt heel Nederland. Is het verstandig dat je hier ruimte opgeeft en elders ruimte vraagt? Met alle financiële gevolgen van dien?

Juiste lijstnummer Water Natuurlijk lijst 3’

8 maart 2019

Bij de waterschapsverkiezingen in het gebied van Waterschap Rivierenland hebben twee partijen ‘Lijst 2’ op hun posters en ander campagnemateriaal staan: ‘Water Natuurlijk’ en ‘AWP en LRR’. Dat klopt niet.

Water Natuurlijk is weliswaar de tweede partij na de laatste verkiezingen, maar AWP en LRR gaan nu samen de verkiezingen in. Zij hebben op basis van de vorige uitslag  lijstnummer 2 gekregen. Dit heeft de kiesraad op 11 februari bekend gemaakt. Het campagnemateriaal van Water Natuurlijk was toen al gedrukt.

Dus het is AWL en LRR lijst 2 en Water Natuurlijk lijst 3.

Voor de stemwijzer voor de Waterschap Rivierenland – Mijn Stem .

De verkiezingen zijn op 20 maart.

Neem voor nadere informatie contact op met onze lijsttrekker…

Hennie Roorda – 06 52083441

of met de opsteller van het bericht…

Rudi Oortwijn – 06 15098899

 

123456789101112131415161718192021