Water Natuurlijk staat voor… Duurzaam

14 februari 2019

WE ZIJN KLIMAATBESTENDIG EN CIRCULAIR

 • We investeren in klimaatbestendige steden, dorpen en buitengebieden.
 • Maken werk van groene daken, minder tegels en meer water in tuinen, parken, pleinen en afkoppelen van het riool.
 • We investeren in biodiversiteit in en langs watergangen (natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en vispassages).
 • We bestrijden invasieve en schadelijke exoten
 • Onze dijken, bermen en oevers beheren we op een ecologische manier
 • Wij zetten in op vasthouden, bergen en afvoeren en geven rivieren daar waar kan de ruimte
 • Bij nieuw in te zaaien dijkvakken gebruiken we inheemse zaadmengsels
 • De doelen voor schoon water halen we voor 2027
 • We kiezen voor een natuurlijker peilbeheer, grotere peilgebieden en voor het vasthouden van gebiedseigen water (regen of kwel)
 • We besparen fors op ons energieverbruik.
 • (Afval)water, zon, wind en biogas gebruiken we als duurzame energiebronnen
 • We zorgen voor een circulair waterschap en hergebruiken onze reststromen

Water Natuurlijk Rivierenland organiseert een Watercafé in Beek-Ubbergen

4 februari 2019

Medicijnen in ons water, vinden we dat een probleem?!?

Medicijnresten komen steeds meer voor in ons water. Om dat te voorkomen werken Waterschappen samen met het Ministerie van I&W aan extra zuiveringsstappen op de waterzuiveringsinstallaties. Dit gebeurt nu al op een paar plekken in Nederland. Ook op de zuivering in Groesbeek, gemeente Berg & Dal, zijn er concrete plannen.

In het Watercafé vertellen we hier meer over. Ook gaan we in op de risico’s van medicijnen in het water en op mogelijke oplossingen. Daarnaast wat kan het Waterschap, de lokale politiek en de medische wereld hieraan doen.

Maar ook wat kunnen we als burgers doen om te voorkomen dat medicijnresten en andere drugs een steeds groter probleem vormen om de kwaliteit van ons water te kunnen handhaven.

Dat alles komt aanbod in ons Watercafé!

Wanneer?      26 februari 2019, inloop 19:30 uur

Waar?             In het Kulturhus aan de Roerdompstraat 6 in Beek

Deze avond wordt georganiseerd samen met de Berg & Dalse fracties D66 en GroenLinks

Programma:

19:30 uur  – Inloop met koffie en thee

20:00 uur – Opening door Cathy van Beek, korte uitleg door Hennie Roorda, Heemraad en lijsttrekker WaterNatuurlijk Rivierenland, over de aanpak in Rivierenland.

20:20 uurMarc de Rooy, ministerie van I&W, over de landelijke ketenaanpak medicijnen in water.

20:40 uurKees kramers, hoogleraar klinische farmacologie, over medicijnen in ons milieu en wat we er nu al aan kunnen doen

20:50 uurCathelijn Aukes, huisarts, over hoe dit werkt in de praktijk

21:00 uur – Debat met lokale politici/artsen/apothekers en bewoners

21:30 uur – Borrel

 

 

 

 

 

WaterNatuurlijk kandidaten samen in het coöperatieve Windpark Nijmegen-Overbetuwe

3 februari 2019

Twee van onze kandidaten, Dia Vennis en Alex de Meijer, zijn nauw betrokken bij het beheer en exploitatie van het coöperatieve windpark Nijmegen – Overbetuwe.

In dit filmpje gemaakt door Urgenda leggen zij uit waar zij voor staan , namelijk; bescherming van onze leefomgeving én duurzaamheid, voor natuur en landschap én de energietransitie.

Wil je de langere versie van omroep Gelderland zien klik dan hier…

Bestuur Waterschap Rivierenland beste decentraal bestuur van 2018


We betrekken onze bewoners van A tot Z bij de voorbereiding en uitvoering van onze plannen.

De waterschappen doen er weer toe, zegt Mathieu Gremmen, waarnemend dijkgraaf van de best bestuurde decentrale overheid Waterschap Rivierenland. Niets voor niets waren drie waterschappen (Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe) genomineerd. ‘Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat we ertoe doen, maar dat zag men lange tijd niet zo.’

Onbekend maakt onbemind
Twintig jaar geleden voerden de waterschappen hun beheerstaken uit. “Niemand zag wat we deden, en onbekend maakt onbemind. We hebben de beheerstaken nog steeds, maar we zijn nu vooral bezig met de ontwikkeling van Nederland. Of je het nu hebt over de dijkverbetering, over het klimaatbestendig maken van de omgeving of over de energietransitie. Daarin zijn we voorbeeldig mee bezig. We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn herkenbaar.”

Alliantie met burgers

Vooral het Waterschap Rivierenland is volgens waarnemend dijkgraaf Gremmen herkenbaar. “We voeren opvallende projecten uit. Bij een aantal dijkverzwaringstrajecten is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel. We nemen mensen van begin tot eind mee. Open en transparant. Daarnaast hebben we een innoverende alliantie opgericht met bedrijven, die straks ook mede het plan ontwerpen én in hetzelfde project mogelijk mede de uitvoering gaan doen. Het is afgelopen met hup de bulldozer ervoor en daar gaan we.”

Luisteren
In de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt, moeten alle belanghebbenden samenwerken, het is alleen maar verstandig van het waterschap om inwoners nu reeds van A tot Z te betrekken bij projecten, zegt waarnemend dijkgraaf Mathieu Gremmen. “Je moet nu al anticiperen op de Omgevingswet. Inwoners hebben straks veel meer mogelijkheden in de ruimtelijke ordeningssfeer en gaan mogelijk anders denken. Daarom moeten wij als waterschap nog meer luisteren en nog meer de mensen opzoeken. Dat ben je aan de mensen verplicht als je ieder huishouden in Rivierenland een euro per dag laat betalen. We moeten iedere dag laten zien wat we doen, en vooral waarom we dat doen.”

Delen uit het interview in Binnenlands Bestuur van 17 januari 2019

Bestuur Waterschap Rivierenland genomineerd als beste openbaar bestuur in 2018

16 januari 2019

Verkiezing beste openbaar bestuurder / bestuur van 2018

Eind 2018 hebben we een reeks Van-Het-Jaar verkiezingen gehad; voetballer/voetbalster van het jaar, sportvrouw/sportman van het jaar, beste sportploeg enzovoorts.

Zelfs de openbare bestuurders van Nederland hebben hierin hun eigen wedstrijd om te bepalen wie de beste bestuurder is of wie als bestuurlijk team zijn taken het beste realiseert.

In de verkiezing beste bestuurder 2018 staat geen dijkgraaf of heemraad op de nominatie. Eigenlijk een vreemde zaak, want als team staan de besturen van de 3 Gelderse Waterschappen; Rijn-IJssel, Rivierenland en Vallei-en-Veluwe, in de Top-5 genomineerd als beste openbaar bestuur in Nederland.

In de besturen van de Gelderse Waterschappen mogen dan geen “sterspelers” zitten, als collectief zijn ze meer dan uitstekend bezig, volgens hun collega’s.

Dit betekent voor ons inwoners, waarvoor zij hun werk toch doen, dat wij van hen uiteindelijk de beste waar krijgen voor ons belastinggeld.

Een wijsheid uit het voetbal; het gehele elftal is verantwoordelijk voor het resultaat en de sterspeler voor de eventuele doelpunten.

Bij deze feliciteer ik daarom ook alle 3 de besturen met hun nominatie, en zoals altijd zal de jury het zeer moeilijk hebben met het aanwijzen van de uiteindelijke winnaar, maar dat is hier eigenlijk een formaliteit. Het feit dat 3 besturen van, nog wel, Gelderse Waterschappen genomineerd zijn geeft aan dat hun bestuursstijl – Niet roepen, maar poetsen – heel effectief, efficiënt en oplossingsgericht is. Ik hoop dan ook dat de jury hun manier van werken zal benadrukken en als voorbeeld zal meegeven aan de andere openbare bestuurders al dan niet met sterspelers.

Waalfront krijgt groene dijk met Waalzicht


 

Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige, deels groene waterkering die het voormalig industriegebied vergroent en het uitzicht op de rivier terugbrengt. Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen werken samen om een waterkering te realiseren die meerwaarde biedt aan de nieuwe wijk Waalfront. De partijen nemen ieder een gelijk deel van de kosten (geraamd op 5,2 miljoen euro) voor hun rekening. Ontwikkelbedrijf Waalfront realiseert de waterkering tegelijk met park Fort Krayenhoff en de woningbouw tussen nu en 2025.

De nieuwe waterkering moet voor bewoners en bezoekers van het gebied een mooie verblijfsplek worden. Langs de haven en door park Fort Krayenhoff komt er een groene dijk. Rond het Honig-complex komt een nieuwe oplossing voor de waterkering buitenom, die wordt geïntegreerd in de wanden van de te realiseren parkeergarages in het nieuwe gebied. Daardoor kan de huidige waterkering langs het water worden verlaagd (wat de stevigheid ten goede komt) en wordt het contact van het gebied met de rivier hersteld. Het Honig-complex komt daardoor buitendijks te liggen en zal bij renovatie overstromingsbestendig worden gemaakt.

Planning en realisatie

De definitieve ontwerpen van de waterkering worden in 2019 en 2020 uitgewerkt. De woningbouw in het Waalfront is de komende jaren nog in volle gang en loopt zeker tot 2025. De werkzaamheden en procedures die moeten worden uitgevoerd voor waterveiligheid zullen steeds iets vooruitlopen op de woningbouw.

Circulaire economie – Aquafarm

14 januari 2019

Ons afvalwater bevat, naast verontreiniging, vele waardevolle grondstoffen waar nu te weinig mee wordt gedaan. Het verduurzamen van ons drinkwater, de zorg voor de circulaire economie en voor ons ecosysteem, maakt dat we slimmer met grondstoffen en water om moeten gaan om zo te komen tot schoon gezuiverd water met hoogwaardige grondstoffen als bijproduct.
Tot voor kort werd rioolwater als afvalwater gezien wat met grote zorg en hoge kosten gezuiverd moest worden. Het Aquafarm project zorgt voor een kanteling in dit denken door te zoeken naar het terugwinnen van de waardevolle grondstoffen die vervolgens hun weg vinden naar marktpartijen.
Wat is Aquafarm? Lees verder…

Nieuwe Hollandse Waterlinie werelderfgoed


De Nieuwe Hollandse Waterlinie, de verdedigingslinie uit de 19de en 20ste eeuw, wordt genomineerd als werelderfgoed bij de Verenigde Naties. Ongeveer de helft ervan, tussen Lek en Biesbosch, ligt in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Sommige sluizen en dijken zijn nog altijd in gebruik.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie; vanaf Culemborg valt de linie in het werkgebied van Waterschap Rivierenland.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie telt in totaal 85 kilometer, 45 forten, zes vestingen en twee kastelen. De linie werd grotendeels aangelegd tussen 1815 en 1870. Ze vormt nu een groene en recreatieve gordel. Minister Van Engelshoven van cultuur dient in januari de nominatie in bij UNESCO, als aansluiting op de Stelling van Amsterdam die al op de lijst staat. Samen moeten de twee straks het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies vormen. Een besluit van UNESCO wordt op z’n vroegst verwacht in 2020.

Ongeveer de helft van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt tussen Lek en Biesbosch, in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Grote gebieden in de Betuwe en Altena konden met sluizen onder water worden gezet. Onderdeel van de defensielijn is bijvoorbeeld de Diefdijklinie, die recent werd opgeknapt met behoud van historische bunkers en kazematten. Ook slot Loevestein behoort ertoe, gelegen in het Munnikenland dat inmiddels ‘ruimte voor de rivier’ biedt. Het geeft aan dat erfgoed van waarde blijft in een veranderende omgeving.

Bekende forten zijn Everdingen, Asperen, Vuren en Bakkerskil. Ook de vestingen van Gorinchem en Woudrichem zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op al die plekken is het waterschap betrokken als beheerder van dijken en weteringen of als eigenaar. De historische waaiersluizen in Asperen zijn nog altijd in gebruik, net als veel coupures (doorgangen in dijken die sluiten bij hoogwater).

Aanpassen aan klimaatverandering

22 december 2018

In december vorig jaar hebben lokale en regionale bestuurders hun handtekening gezet onder een regionaal klimaatmanifest. Daarin spraken ze uit om de regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie samen op te pakken.

De zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het land van Maas en Waal hebben samen met waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland besloten een Regionale Adaptatie strategie (RAS) op te stellen.

Deze RAS is niet vrijblijvend, maar een verplichting. In 2019 wordt op basis van deze RAS een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende vier jaar.

Deze regio zet in de concept-‘Regionale Adaptatiestrategie Rijk van Maas en Waal’ in op zes strategieën:

1. Groenblauwe stad, groenblauwe dorpen
2. Klaar voor de hitte
3. Toekomstbestendig landelijk gebied
4. Antiverdrogingsoffensief stuwwallen
5. Veilige, vitale en kwetsbare functies
6. Co-creatie van een klimaatbestendig Rijk van Maas & Waal

Dat de regio’s zich willen gaan aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie), wil zeker niet zeggen dat ze niet tegelijkertijd ook inzetten op het beperken van klimaatverandering. Daarvoor stellen ze Regionale Energie Strategieën (RES-en) op. Tegelijkertijd zijn alle gemeenten en provincies ook nog eens bezig om Omgevingsvisies op te stellen. Die moeten alle aparte ruimtelijke, milieu- en waterplannen van gemeenten en provincies gaan vervangen. Geen slecht idee, maar wel wonderlijk dat tegelijkertijd weer nieuwe RAS-en en RES-en moeten worden opgesteld…

Als Water Natuurlijk zijn we verheugd dat gemeenten, waterschappen en provincies serieus werk maken van het omgaan met, en beperken van klimaatverandering. Wel vragen we ons af of de burgers, maar zeker ook onze bestuurders, door al deze over elkaar heen buitelende planvormen, straks door de bomen het bos nog kunnen zien. Maar hoe het ook zij, uiteindelijk gaat het niet om de plannen maar om de concrete maatregelen. We houden in 2019 de vinger aan de pols!

Nijmeeg’s waalfront krijgt groene dijk met uitzicht op de Waal

11 december 2018

Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige, deels groene waterkering die het voormalig industriegebied vergroent en het uitzicht op de rivier terugbrengt. Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen werken samen om een waterkering te realiseren die meerwaarde biedt aan de nieuwe wijk Waalfront.
De partijen nemen ieder een gelijk deel van de kosten (geraamd op 5,2 miljoen euro) voor hun rekening. Ontwikkelbedrijf Waalfront realiseert de waterkering tegelijk met park Fort Krayenhoff en de woningbouw tussen nu en 2025. Partijen tekenden daarvoor vandaag (10 december) een intentieovereenkomst.

De  nieuwe waterkering moet voor bewoners en bezoekers van het gebied een mooie verblijfsplek worden. Waar mogelijk: langs de haven en door park Fort Krayenhoff komt er een groene dijk.
Rond het Honig-complex komt een nieuwe oplossing voor de waterkering buitenom, die wordt geïntegreerd in de wanden van de te realiseren parkeergarages in het nieuwe gebied. Daardoor kan de huidige waterkering langs het water worden verlaagd (wat de stevigheid ten goede komt) en wordt het contact van het gebied met de rivier hersteld.
Het Honig-complex komt daardoor buitendijks te liggen en zal bij renovatie overstromingsbestendig worden gemaakt.

Planning en realisatie
De definitieve ontwerpen van de waterkering worden in 2019 en 2020 uitgewerkt en ter inzage gelegd. De woningbouw in het Waalfront is de komende jaren nog in volle gang en loopt zeker tot 2025.
De werkzaamheden en procedures die moeten worden uitgevoerd voor waterveiligheid zullen steeds iets vooruitlopen op de woningbouw.

123456789101112131415161718192021