Waterschap Rivierenland vecht samen met andere Brabantse Waterschappen gasboringen in Brabant aan.

4 december 2018

In de algemeen Bestuursvergadering van Waterschap Rivierenland hebben alle partijen zich uitgesproken tegen de gaswinningsplannen van het bedrijf Vermillion Energy BV. in Brabant. De waterschappen die zelf fors inzetten op de productie en het toepassen van duurzame energie zien gaswinning als niet meer van deze tijd. De negatieve effecten op klimaat, natuur, de omgeving en haar bewoners zijn gewoonweg te groot. De waterschappen gaan daarom gezamenlijk in beroep tegen dit besluit.

Mogelijke risico’s gaswinning onvoldoende in beeld
Waterschap Rivierenland staat als regionale overheid midden in de maatschappij. “We zorgen voor veilige dijken en kades, zuiveren rioolwater, verbeteren en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater en nemen onze verantwoordelijkheid in de energietransitie. Vanuit deze rol zien wij ernstige risico’s met betrekking tot deze winning”, vertelt Hennie Roorda, Heemraad van Waterschap Rivierenland. Zij zit namens de fractie van WaterNatuurlijk in het college van dijkgraaf en heemraden. Van alle risico’s die spelen en waar zorgen over zijn, zijn vooral de risico’s rondom het zogeheten ‘fracken’ een punt van grote zorg. Een zorg die wordt gevoed door het feit dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de risico’s en effecten op lange termijn. De Groningse casus, hoewel verschillend wat betreft orde en grootte, is hier een sprekend voorbeeld van. “Dit leidt tot ernstige zorgen over de waarborg van kwaliteit van omliggende natuur, landschap en het watersysteem. Verder blijft onduidelijk wat de verlenging en uitbreiding van de gaswinning concreet betekenen op lange termijn voor de omgeving en haar bewoners”, vervolgt Roorda.
Gasboring niet meer van deze tijd
Klimaatverandering en de daaruit volgende consequenties vragen om moderne, innovatieve oplossingen. De transitie naar duurzame energie is daar een voorbeeld van. Dit definitieve instemmingsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Klimaat staat haaks op het algemeen en maatschappelijk geaccepteerd voornemen om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame vormen van energie en past het daarom ook niet in het landelijk klimaatbeleid. “Daar waar de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid, wordt deze in Brabant verder open gezet. Dat maakt je als Rijk niet geloofwaardig en zorgt voor veel onnodige maatschappelijke onrust”, stelt Roorda. “Niet doen dus, vinden de waterschappen, vindt de Provincie en vinden ook alle betrokken gemeentes. Het zou goed zijn als het rijk al deze bezwaren van haar decentrale partners serieus zou nemen!”

Eerste smart Vislift brengt in kaart welke routes vissen afleggen

24 november 2018

Op 23 november 2018  werd de eerste Vislift in Almkerk bij Waterschap Rivierenland in gebruik genomen. De Vislift is een technologische vispassage met sensoren en kunstmatige intelligentie. Hij detecteert vissen, herkent en telt ze en stelt per vissoort meteen de waterinlaat op de juiste migratie-omstandigheden in.

Vismigratie bemoeilijkt door klimaatverandering
Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging moeten onze waterbeheerders wereldwijd steeds meer barrières bouwen om de mens tegen het water te beschermen en voldoende water vast te houden. Hierdoor kunnen vissen steeds minder migreren om te kunnen overleven. En dat heeft als gevolg dat de vis(soorten)stand in een razend tempo afneemt. De Vislift biedt een oplossing en kan eenvoudig overal ter wereld worden geplaatst, zodat vismigratie veel eenvoudiger en voordeliger wordt.

Waterkwaliteit en soortenaantallen
De Vislift is een technologische vispassage met sensoren en kunstmatige intelligentie. Hij detecteert vissen, herkent en telt ze en stelt per vissoort meteen de waterinlaat op de juiste migratie- omstandigheden in. Daarnaast meet de Vislift de waterkwaliteit en leert van het vismigratie gedrag per situatie. De resultaten worden gecommuniceerd naar de waterbeheerders en ecologen. De Vislift gebruikt alleen het water dat nodig is per vissoort, waardoor er minder kostbaar zoetwater wordt verspild en minder energie wordt verbruikt voor het verpompen van water.

Energie opwekkende dijken, als eerste in Arnhem-Zuid

22 november 2018

Waterschap Rivierenland heeft grote ambities. Zonne-energie is een belangrijk middel om die ambities te realiseren.

Heemraad Hennie Roorda en projectleider Bram van der Beek vertellen graag met welke plannen Waterschap Rivierenland in Arnhem-Zuid aan een groenere toekomst wil werken. Want dat zijn er meer dan een stadwarmtenet voor 1.500 woningen in Elderveld. Geleund tegen een hek doen ze de ideeën uit de doeken voor zonnepanelen op de dijken, waarmee aan de Drielsedijk straks wordt geëxperimenteerd.

,,Onze dijken – samen 560 kilometer lang – lopen van oost naar west, en zijn dus niet alleen vanwege de helling ideaal voor zonnepanelen”, legt Roorda uit. Op de achtergrond bepalen de spoorbrug tussen Arnhem-Zuid en Oosterbeek en het Dijkmagazijn Elden het bekende dijklandschap. ,,Het is zaak de panelen verantwoord in natuur en landschap in te passen”, legt Roorda uit. Vandaar de proefopstelling.

Even ten zuiden van de waterzuivering zijn geen experimenten meer nodig. Het perceel grond dat daar ligt, om eventueel te zijner tijd de capaciteit op de kunnen voeren, wordt vol gelegd met 7.200 zonnepanelen. Want die extra ruimte blijkt helemaal niet nodig om meer water te kunnen zuiveren, legt projectleider Van der Beek uit. De zonnestroom van deze installatie kan zo’n 700 woningen van elektriciteit voorzien.

Waterschap Rivierenland bied aan om zo’n 1500 huurwoningen in de Zuid-Arnhemse wijk Elderveld te gaan verwarmen.


De huizen kunnen dan worden verwarmd met de warmte van het schone water van de, tegen de wijk Elderveld aanliggende Waterzuivering Arnhem-Zuid. Tijdens het reinigingsproces wordt het afvalwater opgewarmd tot een temperatuur van zo’n 30 graden Celsius, hierdoor ontstaan mogelijkheden voor een lage temperatuur warmtenet met het gezuiverde water.
Dit net heeft een geheel ander karakter dan de bestaande stadsverwarming die nu al huizen in Schuytgraaf en Presikhaaf verwarmt. Dat is een warmtenet met hoge temperatuur, met water afkomstig van vuilverbrander AVR in Duiven.

Alternatieven
Het gezuiverde afvalwater is in de zomermaanden zo’n 25 graden en in de winter komt het nooit onder de 10 graden Celsius, aldus Hennie Roorda,  heemraad van Waterschap Rivierenland en lijsttrekker voor Water Natuurlijk. Gekoppeld aan het warmtenet wordt daarom gezocht naar een warmte opslag om in de zomer de warmte op te slaan om die te kunnen gebruiken in de winter.

Waterschap Rivierenland is in gesprek met de Arnhemse corporaties Volkshuisvesting en Vivare over en dergelijk warmtenet. De verhuurders zoeken naar alternatieven voor verwarming op gas (Nederland moet in 2030 aardgasvrij zijn) en geven aan de ideeën van het waterschap zeer interessant te vinden en toe te juichen.

Het idee voor het warmtenet past in de ambitie van het Waterschap Rivierenland om de talrijke waterzuiveringen in het werkgebied tussen grofweg Millingen aan den Rijn en Alblasserdam te transformeren naar “energiefabrieken”. In 2030 zijn alle installaties energieneutraal en wekken dus net zoveel energie op als ze nodig hebben om het afvalwater te zuiveren. De overtollige energie kan aan lage temperatuur warmtenetten ter beschikking worden gesteld.

De omgevingswet – “Zet de bril van een ander op en werk samen”

17 november 2018

“Als een waterschap zich alleen richt op de kerntaken, dan nodig je de organisatie niet uit het blikveld te verruimen.” Hennie Roorda, heemraad en bestuurder van Waterschap Rivierenland adviseert haar collega’s daarom vooral het standpunt van een ander in te nemen. “Zet de bril van de gemeente of de burger op. Dan zie je dingen die je anders niet had gezien. En vraag voor je aan de slag gaat wat de behoefte van de ander is. Als je dat doet kom je vaak tot mooiere kansen.”

Vooruitlopen op de Omgevingswet
Waterschap Rivierenland anticipeert al een tijd op de veranderingen die de Omgevingswet gaat brengen, vertelt ze. “We zijn een projectgroep gestart waarin we al verkennende gesprekken voeren over de implicaties van de Omgevingswet. Maar eigenlijk zit anders werken al in onze genen. Zo is er iemand aangewezen die namens de drie Gelderse waterschappen de water- paragraaf heeft geschreven in de omgevingsvisie van de provincie Gelderland. Daardoor kan je direct bij het opstellen van zo’n integrale visie alle waterbelangen meenemen.”

Hennie merkt dat ze als bestuurder een belangrijke rol speelt bij het geven van het goede voorbeeld. Toch was het ook een tendens vanuit de organisatie om het zo eenvoudig mogelijk te maken voor burgers, vertelt ze. “Dat we meer van vergunningen naar algemene regels gaan, hebben we een tijd geleden al ingezet. Alles wat we af kunnen doen met een melding gebeurt al. Ook hebben we als waterschappen met elkaar afgesproken dat we het liefst zoveel mogelijk met een uniforme set van regels willen werken, de zogenoemde voorbeeldkeur die alle waterschappen gebruiken. Dat maakt het nu eigenlijk al eenvoudig beter.”

Risico’s beter inschatten
De watertoets noemt Hennie nog als een gevoelig punt van de Omgevingswet voor het functioneren van de waterschappen. De watertoets wordt gemoderniseerd opgenomen waarbij de overlegverplichting komt te vervallen en de motiveringsverplichting iets wordt uitgebreid, legt ze uit. “Dat vinden wij als waterschappen een gemiste kans omdat overleggen met het waterschap cruciaal is en blijft. Zeker als je bedenkt dat er in het beleid steeds meer uitgegaan wordt van de meerlaagse veiligheid. Bij deze benadering wordt namelijk niet alleen gekeken hoe een dijkdoorbraak kan worden voorkomen, maar houdt men ook rekening met het feit dat het achter de dijk mis kan gaan. Met deze nieuwe veiligheidsbenadering, is de ruimtelijke inrichting achter de dijk en de vraag of dit gebied waterbestendig is ingericht, natuurlijk nog belangrijker. Met een watertoets zorg je daar voor en kun je voorafgaand aan plannen al bepalen wat er nodig is. Daarmee houd je concreet rekening met de risico’s die water met zich meebrengt en voorkom je ook veel ellende en kosten achteraf.”

Integraal werken
Hennie is heel stellig over de toegevoegde waarde van integraal werken. Betrek burgers van meet af aan bij dijkverzwaringsprojecten en je zult zien dat je amper bezwaren krijgt, is haar overtuiging. “We streven ernaar om bij het realiseren van onze projecten en werkzaamheden de verschillende doelstellingen van diverse actoren met elkaar te combineren. In het westen van ons gebied hebben we deze zomer te maken gehad met grote kluster- buien, die in een aantal dorpen voor overlast hebben gezorgd, maar ook aanzienlijke schade aan gewassen tot gevolg hadden. In dit gebied kijken we nu als waterschap samen met gemeenten, burgers en agrariërs, hoe we dit kwetsbare gebied klimaatbestendig kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld door als waterschap nog eens goed naar het functioneren van het watersysteem te kijken, agariërs aan de slag te laten gaan met waterberging en goed bodembeheer en door samen met burgers en gemeenten verstening in het bebouwde gebied tegen te gaan.”

Samenwerken en besparen
Voor Hennie is samenwerking dé manier om ervoor te zorgen dat het waterschap samen met gemeenten ‘overheid’ kan zijn. “We maken samen waterplannen en wij zijn als waterschap vaak verantwoordelijk voor het stedelijk waterbeheer. Medewerkers van het waterschap zijn gedetacheerd bij gemeenten om de waterplannen te helpen opstellen. Vice versa komen steeds meer gemeenteambtenaren bij waterschappen om kennis uit te wisselen.” Daarnaast werkt het waterschap ook op veel andere gebieden samen. “Baggeren kun je bijvoorbeeld samen aanbesteden waardoor het voor deelnemende partijen veel goedkoper wordt. Ook levert de samen- werking in de afvalwaterketen de nodige besparingen op. Door bijvoorbeeld het beheer en onderhoud samen te doen en investeringen op elkaar af te stemmen. Samenwerking is lonend, concludeert de heemraad die nog veel meer voorbeelden noemt zoals het automatiseren van rioolgemalen, waarmee niet alleen veel geld bespaard wordt, maar ook een energiebesparing van 20 procent. Het uitwisselen van specifieke kennis en expertise is ook een terrein waar veel samenwerkingswinst te boeken is.”

“We benaderen rioolwater niet meer als afvalwater, maar als bron van energie en grondstoffen”

Anders werken en innovaties stimuleren
Het kijken door een ‘andere bril’ zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat het waterschap heel anders omgaat met de zuivering van rioolwater. “We benaderen rioolwater niet meer als afvalwater, maar als bron van energie en grondstoffen. Deze andere benadering vraagt vaak ook een andere rol van het waterschap, meer extern georiënteerd en omgevingsbewust. Want de mooiste kansen in de afvalwaterketen doen zich juist voor in de omgeving. Dat zorgt voor hele andere samenwerkingsverbanden dan we tot nu toe hadden en dat vraagt ook weer een andere houding en werkwijze van onze medewerkers. Daar zijn innovaties voor nodig. Technische maar ook sociale. En vanuit deze innovatieve omgevingsbewuste benadering willen we komende jaren onze bijdrage leveren aan een klimaatbestendig, waterproof en duurzaam Nederland.”

Hennie Roorda, heemraad Waterschap Rivierenland

Waterschap brengt pompen aan in Oosterhoutse Plas


De lange periode van droogte heeft nu ook gevolgen voor de stand van het oppervlaktewater in de Oosterhoutse Plas in de Waalsprong in Nijmegen. Waterschap Rivierenland plaatst daarom een mobiele pomp in deze plas om te voorkomen dat de singels in de Waalsprong droogvallen. Hiermee wordt stankoverlast voorkomen en het aanwezige ecosysteem behouden.

Vanwege de langdurig lage waterstand op de Waal plaatst Waterschap Rivierenland nog deze week een mobiele pomp in de Oosterhoutse Plas. Deze tijdelijke installatie pompt water van de plas naar de singels in Oosterhout om droogvallen ervan te voorkomen. Daarmee wordt stankoverlast voorkomen en het aanwezige ecosysteem (waterplanten en –dieren) behouden. In september zijn al tijdelijke pompen geplaatst in de Lentse Plas. Het is niet goed te voorspellen hoelang de inzet van pompen noodzakelijk is; verwachting is dat het enkele maanden gaat duren voordat het waterpeil zich hersteld heeft.

Nieuw record Waalstand
De waterstand in de Waal heeft wederom de records verbroken. De waterstand is nu nog lager dan in augustus. De verwachting is dat de komende dagen de waterstanden nog verder zullen zakken.

Klimaatmaatregelen
Waterschap en gemeente treffen gezamenlijk maatregelen om het watersysteem robuuster te maken voor droogte. Zo worden de watersingels in De Stelt voorzien van een afdichtende kleilaag en worden nieuwe watersingels in Hof van Holland en Woenderskamp waterdicht aangelegd. Daarmee zal er in perioden van droogte minder water verloren gaan naar de ondergrond en hoeft er minder water aangevuld te worden vanuit de plassen.

Waterhuishouding Waalsprong
Het stelsel van wadi’s, singels en plassen vormt een zelfstandig functionerende waterhuishouding in de Waalsprong. Regenwater wordt opgevangen in de wadi’s. Deze staan in verbinding met de singels, die het water vervolgens in de Lentse, Zandse en Oosterhoutse Plas brengen. Dit systeem kan zowel droogte als waterovervloed in het gebied opvangen, zonder daarbij de rivieren zoals de Waal en de Linge te belasten. Daarmee draagt de waterhuishouding in de Waalsprong bij aan een duurzame realisatie van uw woonomgeving.

Afspraak met gemeente Leerdam op aanscherping controle bedrijven


Onze Water Natuurlijk heemraad Roorda heeft vandaag een overeenkomst met de gemeente Leerdam getekend om de meer grip te krijgen op de lozingen door  bedrijven op riool. 

Afvalwater afkomstig van bedrijven komt over het algemeen via het riool op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen terecht, waar de waterschappen het water zuiveren en weer terugbrengen in het watersysteem.  In Leerdam is dat niet anders. Ook hier zuivert het waterschap het afvalwater van vele bedrijven. “Maar we lopen hier tegen het probleem aan, dat er veel meer vervuiling vanaf de bedrijven binnenkomt, dan dat ervoor betaald wordt”, stelt Heemraad Roorda. Dit blijkt uit de eerste verkenningen, die het waterschap samen met de gemeente heeft gedaan. Er zijn dus bedrijven, die hun afvalwater via het riool lozen, zonder dat ze daarvoor een melding hebben gedaan, of daarvoor een vergunning hebben en hiervoor ook niet betalen. “Onze rioolwaterzuivering is nu zelfs overbelast, waardoor we extra maatregelen hebben moeten treffen, die de nodige kosten met zich mee brengen. Aan deze ongewenste situatie willen we een einde maken, vandaar deze overeenkomst” vervolgt Roorda. Samen met de gemeente en de omgevingsdienst worden nu extra bedrijfscontroles gehouden en wordt een gezamenlijk toezichtplan opgesteld om deze problemen ook in de toekomst te voorkomen.

Een belangrijke hobbel naar een circulaire economie


Een primeur in afvalland: de eerste installatie voor luierrecycling in Nederland gaat dit jaar in bedrijf. Dankzij een Weurtse samenwerking van afvalenergiecentrale ARN en Waterschap Rivierenland rond een vinding van Willem Elsinga.

Van luiers naar grondstof video

Een belangrijke hobbel naar een circulaire economie in Nederland staat op het punt om genomen te worden. Een hobbel van zo’n 1 miljard luiers groot. Want zoveel produceren onze kinderen en ouderen elk jaar. Dit probleem oplossen, betekent zeven procent minder restafval. Een luier met inhoud haal je echter niet eenvoudig efficiënt uit elkaar. Een levensvatbaar alternatief voor verbranding heeft zich tot op de dag van vandaag niet bewezen. Gemeenten in Ne- derland kijken daar bijzonder naar uit. De afgelopen twee decennia hebben diverse specialisten en bedrijven hun tanden stukgebeten op het vraagstuk.

Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!

31 juli 2018

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de komende waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water.
Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur.

De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.
Sinds 10 jaar bestaat Water Natuurlijk. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut. Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendig.
Klimaatbestendige steden en dorpen, bloemrijke dijken, ecologisch sloot- en peilbeheer, klimaatneutrale afvalwaterzuivering en recreatief medegebruik, het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde. In maart 2019 zijn de volgende waterschapsverkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig! Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen of die vooral de lijst willen ondersteunen.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Voor verdere vragen over de kandidaatstelling:
·        Regiobestuur Midden Nederland, Roelof van Loenen Martinet (rvlm@gmx.com)

Voor informatie over het werk van de huidige WN fracties:
·        Waterschap Vallei en Veluwe, Astrid Meier (ameier@vallei-veluwe.nl)
·        Waterschap Rijn en IJssel, Ruud Pleune (ruud.pleune@chello.nl)
·        Waterschap Rivierenland, Anne-Margreet van Putten (A.van.Putten@wsrl.nl)

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan! Kandidaten kunnen zich bij voorkeur voor 1 april 2018, en uiterlijk voor 15 april 2018 aanmelden.

Veelbelovende resultaten Aquafarm

22 juli 2018

Het doel van Aquafarm is om via natuurlijke omzetting hoogwaardige bouwstoffen halen uit afvalwater. Hierbij wordt gedacht aan eiwitten, vetten en andere organische verbindingen. Dit zijn complexe bouwstoffen met een hoge toegevoegde marktwaarde.

Binnen het project Aquafarm doen de initiatievenfabriek van P2, drie waterschappen, waaronder Waterschap Rivierenland, Wageningen Environmental Research en Radboud Universiteit onderzoek naar de combinatie van waterzuivering en biomassaproductie.

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Dodewaard is waterschap Rivierenland vorig jaar begonnen met de eerste praktijkproeven om kroos te laten groeien op het afvalwater. Nu het tweede jaar van de kroosproef op Dodewaard is ingegaan zien we erg goede resultaten en is er in juni van dit jaar al meer dan 700 kg geoogst! Omdat het kroos nutriënten opneemt, verwachten we een forse verbetering in de waterkwaliteit. De lijmfabrikant aan wie het eiwit wordt geleverd, gaat de stabiliteit van het product bepalen om het werkelijk te kunnen gebruiken als additief in zijn lijmproducten. Na de pilots van de afgelopen jaren, start een demonstratiebedrijf dat zicht richt op:

  1. Het verwijderen van microverontreinigingen (zoals medicijnresten en microplastics) uit het afvalwater; biologie als duurzaam alternatief voor de huidige technieken.
  2. Verminderen van de emissie van broeikasgassen die ontstaan in het reguliere zuiveringsproces (koolstofdioxide, methaan en lachgas).
  3. Efficiënte onttrekking van nutriënten uit het water, gebruikt als voedingsstof voor de groei van biomassa. Hiermee dragen we bij aan het sluiten van de nutriëntenkringloop en aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

123456789101112131415161718192021