Waterschap Rivierenland investeert in bloemrijke dijken

16 juli 2018

Water Natuurlijk in waterschap Rivierenland heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor meer bloemrijke dijken. Met de nodige resultaten. Zo wordt bij dijkversterkingstrajecten het talud ingezaaid met een gevarieerd en streekeigen mengsel. Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is namelijk beter bestand tegen de krachten van het langsstromende water. Bovendien is zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit en ook nog eens mooi om te zien.

Bij het reguliere onderhoud, en bij dijken die in pacht zijn gegeven aan particulieren maakt het waterschap ook stappen naar bloemrijk beheer. Zo wordt er op initiatief van Water Natuurlijk op een aantal dijken gewerkt met aangepaste beheersregels. Agrarische natuurvereniging “De Ploegdriever” beheert in de Ooijpolder totaal 46 ha dijken van Waterschap Rivierenland. Het beheer bestaat uit maatwerk waar niet alleen de bloeiende kruiden van profiteren maar ook de amfibieën, kleine zoogdieren en vlinders en bijen. De vereniging houdt, in goed overleg met het waterschap, in het maaibeheer rekening met de bloei en zaadzetting van bijzondere soorten. Hierdoor hebben veel bijzondere en waardevolle soorten zich kunnen handhaven en zich verder kunnen verspreiden over de dijken. Een gevarieerde kruidenrijke begroeiing is verder goed voor de stevigheid van de dijken.

Mooie kandidatenploeg van Water Natuurlijk!

15 juli 2018

Water Natuurlijk gaat in Midden-Nederland met ijzersterke lijsten de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 in. Op 3 juli stelden onze leden de kieslijsten vast.

Onze lijsttrekkers zijn Astrid Meier (Vallei en Veluwe), Antoinet van Helvoirt (Rijn en IJssel) en Hennie Roorda (Rivierenland). Daarmee hebben we drie ervaren en kundige bestuurders in huis. Ze kennen de waterschapswereld van haver tot gort, en hebben het groene hart op de juiste plaats. Ze weten hoe je idealen omzet in concrete maatregelen, hoe je coalities smeedt, en mét andere partijen samenwerkt aan waterschappen als blauw-groene uitvoeringsorganisaties.

Roelof van Loenen Martinet is regionaal voorzitter van Water Natuurlijk. Hij is trots op de drie lijsten die zijn vastgesteld: “We hebben een verzameling zeer betrokken en deskundige mensen in huis. De kandidatencommissies hebben lijsten samengesteld met aan de ene kant kandidaten met veel waterschapservaring. Aan de andere kant zijn er aansprekende nieuwe gezichten. Vaak hebben die zich al op maatschappelijk of politiek vlak elders bewezen. De lijsten zijn een mooie combinatie van continuïteit en vernieuwing.” Als grootste waterschapspartij kan Water Natuurlijk gelukkig uit een groot reservoir aan geschikte kandidaten putten. We hebben goede hoop op een positieve verkiezingsuitslag. In alle drie de waterschappen leveren we al een heemraad. In het Algemeen Bestuur van Vallei en Veluwe en Rivierenland zijn we met drie leden vertegenwoordigd, in Rijn en IJssel zelfs met vijf. Daar moet zeker een zetel bij kunnen komen.

Water Natuurlijk is niet alleen een waterschapspartij, maar ook een beweging die midden in de maatschappij staat. Onze kandidaten zijn actief tijdens de verkiezingscampagne, maar ook daarvoor en daarna. Ze zetten zich vaak ook in voor natuurorganisaties, of organisaties op het gebied van watersport, vissers of cultuurhistorie. We werken samen met bewoners, boeren en jongeren.

We hebben de toon gezet voor groenere waterschappen, met meer aandacht voor natuur, landschap cultuurhistorie en recreatief medegebruik. En we hebben innovatief en duurzaam werken op de agenda gezet.

Dit succes willen we na de verkiezingen van 20 maart 2019 voortzetten!

Tiel 03-04-2018
Water Natuurlijk
Foto Raphael Drent

Naar een visvriendelijke Veluwe

15 mei 2018

Migreren over de Veluwe – geen vogel die ermee zit en zoogdieren hebben steeds meer mogelijkheden dankzij een weelde aan ecoducten en tunnels, waar ook reptielen en amfibieën plezier van hebben. En vissen? Hieronder een mooi voorbeeld hoe Vallei en Veluwe omgaat met vismigratie.


De routes van vissen zijn binnen het stroomgebied van Vallei en Veluwe van nature al schaars doordat de Veluwse beken smal zijn en soms droogvallen. Mensen maakten die beperkingen nog groter.

Maar een kentering is gaande. Door de aanleg van vistrappen, verdeelwerken, vispassages, slabben en cascades kunnen vissen zich steeds beter verspreiden.

‘Vis zou vrij moeten kunnen migreren om zelf plekken te kiezen om te overwinteren, te paaien, op te groeien, te foerageren en weg te vluchten. Van zout naar zoet en andersom, dag en nacht, zomer en winter en tussen beneden- en bovenloop’, zegt Ykelien Damstra, senior beleidsadviseur ecologie bij Waterschap Vallei en Veluwe en specialist vis-migratie. ‘Het waterbeheer en peilbeheer vraagt om stuwtjes en gemalen. Door die passeerbaar te maken stel je vissen in staat om zelf te kiezen waar ze willen zijn.’

En dat gebeurt. Welkom op de Veluwe van de vistrappen, verdeelwerken, vispassages, slabben en cascades! Het zijn er al vele tientallen en er komen er nog meer, maar je ziet ze pas als je gaat zoeken. Damstra zet de auto stil waar de Papegaaibeek tot voor een paar jaar uitmondde in het Apeldoorns Kanaal. Nu stroomt het heldere kwelwater in de Grift, een gegraven beek die pal ten oosten van het kanaal tussen Apeldoorn en Heerde ligt, vaak – zoals hier – met maar een meter of tien ertussen. Aan de oude situatie herinnert een betonnen goot van een meter breed die het water uit de Papegaaibeek over de Grift naar het kanaal leidde. Damstra: ‘Dat was zonde van het schone water en ook van de stroming in de Grift. Hoe meer beken uitkomen in de Grift, hoe meer stroming, hoe geschikter de Grift is voor stroomminnende soorten, hoe beter de Grift kan functioneren als verbinding tussen de sprengen.’ Een jaar of zes

geleden werd de stuw tussen de beek en de Grift vervangen door een cascade. Grote keien zorgen voor overbrugging van het hoogteverschil en voor variatie in stroomsnelheid en diepte, wat vissen kan helpen om de afslag vanuit de Grift met succes te nemen en via de Papegaaibeek de Veluwe op te zwemmen. Dat de verbinding tussen beek en kanaal verloren ging, is pure winst. Damstra: ‘Het Apeldoorns Kanaal heeft stilstaand water, daar zwemmen andere vissoorten dan in de beken. Het zijn twee verschillende watertypen met eigen leefgemeenschappen. Een larve van de beekprik die in het kanaal komt heeft daar niet genoeg zuurstof, kan geen voedsel uit het water filteren en gaat dood.’

De Hierdense Beek en de kwelbeekjes in de Hierdense Poort – die alle aan de Randmeer zijde van de A28 ontspringen – zijn vrij van stuwen en dus zijn er geen vispassages nodig. Verder naar het noordoosten wel. Ze liggen waar het peilbeheer zorgt voor een groot niveauverschil in een beek – niet per se waar het mooi is, want een vis ziet dat toch niet. Een ecoduct is altijd omgeven door natuur, maar de vistrap in de Eekterbeek bij Elburg ligt ingeklemd tussen de drukke Zuiderzeestraatweg en een badkamer- en tegel-paradijs. Naast een in hoogte verstelbare stuw ligt een trap van zes bakken vol water, gescheiden door schotten waarin openingen zitten voor de vissen. Ze hoeven dus niet als zalmen door de lucht naar de volgende bak te springen maar gaan onder water langs de stuw. Iets ten westen van Doornspijk stroomt de Sijpelbeek via een niveausprong het Randmeer in. Ook hier is de stuw in hoogte verstelbaar. Het water stroomt over de rand. Migratie zou alleen mogelijk zijn met de stroom mee, ware het niet dat er naast de stuw in opdracht van het waterschap een 100 meter lange lus werd gegraven. Daar stroomt het water vrij snel, maar een vis komt er wel tegenin. Het niveauverschil van de stuw helemaal langs deze natuurlijke weg overbruggen lukt net niet, ergens in de lus zit onder een dammetje geen duiker maar een korte vistrap.

Al deze maatregelen kosten veel geld, maar dat is er. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) eist dat ook smalle beekjes als de Veluwse schoon zijn en een rijk palet aan leefgebieden bieden voor de Europese vissen; daarbij hoort een vrij ruime financiering. Maar de motivatie om de Veluwe visvriendelijk te maken gaat verder dan KRW, Natura 2000 (voor de beekprik en de rivierdonderpad) en onze eigen Natuurwet. Gewone zorgzaamheid voor de natuur stijgt uit boven al die regelgeving en daaruit voortvloeiende maatregelen. Damstra: ‘Vergelijk het met een mens. Wij willen een huis met verschillende kamers, waar we verschillende dingen doen. Een slaapkamer waar het donker is en niet al te warm. En een warme kamer met een bank voor ’s winters en een tuin of balkon voor ’s zomers. Een keuken en eetkamer waar we kunnen eten. En tussen die kamers en naar buiten willen we vrij kunnen bewegen. Een vis wil dat ook allemaal.’

Tekst: Michiel Hegener

Met toestemming overgenomen uit De Nieuwe Veluwe

Rivierklimaatpark IJsselpoort

13 mei 2018
Binnen het project Rivierklimaatpark IJsselpoort verkennen negen landelijke, regionale en lokale overheden samen met Natuurmonumenten de inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden van de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek. Allerlei belangstellende hebben ideeën kunnen aandragen. Dit leverde vier mogelijke oplossingsrichtingen op. Deze zijn gebundeld in een conceptnotitie die is in te zien op de website van het project. Bij … Lees "Rivierklimaatpark IJsselpoort" verder

Binnen het project Rivierklimaatpark IJsselpoort verkennen negen landelijke, regionale en lokale overheden samen met Natuurmonumenten de inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden van de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek.

Allerlei belangstellende hebben ideeën kunnen aandragen. Dit leverde vier mogelijke oplossingsrichtingen op. Deze zijn gebundeld in een conceptnotitie die is in te zien op de website van het project.

Bij dit project past tot op zekere hoogte dezelfde kanttekening als bij de Grebbedijk. De uiterwaarden zijn ook hier Europees beschermd natuurgebied. Maar dit gebiedsproces biedt ook veel kansen. Door rivierverruiming is er minder dijkverhoging nodig. Tegelijkertijd ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld meer (water)natuur, behoud van historische hagen dwars op de stroomrichting, een betere toegankelijkheid van de uiterwaarden en vormen van duurzame energie.

Oplossingsrichtingen voor de Grebbedijk

11 mei 2018
De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied, met steden als Veenendaal en Amersfoort, onder water. De dijk moet worden versterkt. De afgelopen maanden hebben omwonenden, bedrijven, verenigingen, diverse belangengroepen en de inwoners van Wageningen met … Lees "Oplossingsrichtingen voor de Grebbedijk" verder

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied, met steden als Veenendaal en Amersfoort, onder water. De dijk moet worden versterkt.

De afgelopen maanden hebben omwonenden, bedrijven, verenigingen, diverse belangengroepen en de inwoners van Wageningen met de provincies, waterschap en gemeenten meegedacht over invullingen van het gebied. Daaruit kwamen zes oplossingsrichtingen voort. De komende maanden vinden diverse onderzoeken plaats die tot drie kansrijke varianten moeten leiden.

In een van de zes oplossingsrichting zijn vier deelgebieden te onderscheiden met elk zijn eigen karakter. Per deelgebied is er een passende manier om de dijk te verstevigen. Er wordt in deze oplossingsrichting bij Wageningen ingezet op een grote variatie in recreatie: van de wandelaar en fietser tot de recreatievaart, de jachthaven, unieke verblijfsrecreatie, roeien, zeilen, zwemplek en horeca. De industriehaven behoudt een industrieel karakter en vraagt bijvoorbeeld om een andere ontsluiting dan de andere zones. De jachthaven wordt verplaatst richting Wageningen stad als impuls voor de recreatieve activiteit en de relatie staduiterwaarden.

Als Water Natuurlijk waarderen we de open aanpak van het waterschap zeer. Wel vinden we het jammer dat provincie en waterschap aan het begin van het proces niet wat duidelijker zijn geweest over de randvoorwaarden. Zo zijn de uiterwaarden Europees beschermd natuurgebied. Daar is het eenvoudigweg niet toegestaan om jachthavens en roeibanen te gaan graven. Het is jammer dat bij sommige mensen verkeerde verwachtingen worden gewekt. De teleurstelling is dan groot als zaken toch niet blijken te mogen. En dat kan dit mooie gebiedsproces alleen maar in de weg gaan zitten.

Waterschappen bij de Statiegeldalliantie

5 mei 2018
Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Vele daarvan komen ook in onze rivieren, beken en sloten terecht. Dat was goed te zien aan de … Lees "Waterschappen bij de Statiegeldalliantie" verder

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Vele daarvan komen ook in onze rivieren, beken en sloten terecht. Dat was goed te zien aan de strook zwerfafval die tevoorschijn kwam, toen het hoge water in de rivieren weer zakte.

Meer dan drie op de vier Nederlanders en Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed. Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen.

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen euro per jaar (15,10 euro jaarlijks per inwoner).

Lokale overheden proberen hun grondgebied netjes te houden maar kijken aan tegen een torenhoge factuur voor het opruimen van zwerfvuil, dat voor 40 procent uit drankverpakkingen bestaat. Deze kosten worden uiteindelijk opgehaald bij alle belastingbetalers via de jaarlijkse gemeentebelasting. Studies tonen aan dat statiegeld voor Nederlandse gemeenten jaarlijks een besparing tot 80 miljoen euro op kunnen leveren. De Statiegeldalliantie vraagt aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.

Al meer dan 570 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. We zijn heel blij dat waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland daar ook bij zitten!

“Waterschap Vallei en Veluwe werkt elke dag aan schoon oppervlaktewater. Water waarin geleefd wordt, waarvan kan worden genoten. De laatste jaren neemt de vervuiling van ons oppervlaktewater echter steeds verder toe. De plastic soep die daardoor veroorzaakt wordt, bedreigt onze water- en voedselkringloop. Daarom sluiten wij ons graag aan bij de statiegeldalliantie. Omdat wij geloven dat we met elkaar een vuist kunnen maken tegen plastic soep en voor een gezonder leefomgeving.”

Waterschap Rijn en IJssel: “Veel zwerfafval, waaronder plastic, belandt in de beken en rivieren. De kleine plastic deeltjes zijn schadelijk voor de dieren en planten in en om het water. Ons waterschap wil het water en de omgeving mooi, schoon en gezond houden. Verontreiniging willen we voor-komen en aanpakken bij de bron. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Een afvalvrije samenleving begint bij minder en duurzamere verpakkingen – en hergebruik van afval. Ook het afvalwater van huishoudens en bedrijven, dat wij zuiveren in de waterzuiveringen, is een bron van waardevolle grondstoffen en energie. Steeds meer stoffen kunnen waterschappen eruit halen en hergebruiken. Op deze manier bouwen we samen aan een circulaire economie.”

Als Water Natuurlijk blijven we het jammer vinden dat dit niet door de Unie van Waterschappen is opgepakt, dat had het ons inziens nog sterker gemaakt!

Water Natuurlijk steunt intentieverklaring Unesco nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

8 juni 2017
Tiel, Houten, – De Water Natuurlijk fracties in het Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zijn verheugd. Het Landelijk Bestuur van Water Natuurlijk heeft de intentieverklaring Unesco nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie op ondertekend. Dit alles is voor het verkrijgen van de werelderfgoed status. Water Natuurlijk zet zich nu en in de toekomst naar vermogen in om … Lees "Water Natuurlijk steunt intentieverklaring Unesco nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie" verder

Tiel, Houten, – De Water Natuurlijk fracties in het Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zijn verheugd. Het Landelijk Bestuur van Water Natuurlijk heeft de intentieverklaring Unesco nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie op ondertekend. Dit alles is voor het verkrijgen van de werelderfgoed status. Water Natuurlijk zet zich nu en in de toekomst naar vermogen in om de uitzonderlijke universele waarde van dit toekomstig werelderfgoed te beschermen, te ontwikkelen en uit te dragen.

Water Natuurlijk-Rivierenland
De Water Natuurlijk fractie in Waterschap Rivierenland geeft aan dat “aandacht voor cultuurhistorie niet alleen het behouden van het oude is maar juist samen inzetten voor de toekomst. Dat laat de Diefdijklinie zien. Daarom ondersteunt Water Natuurlijk Rivierenland de plaatsing van de NHW op de Unescolijst van harte!”

Water Natuurlijk-Stichtse Rijnlanden
De Water Natuurlijk fractie in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden geeft aan dat  “De nieuwe waterberging op het eiland van Schalkwijk laat zien hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie werkte. Een prachtig voorbeeld van het combineren van waterbeheer en geschiedenis. Een mooi project waar we bijzonder trots op zijn. Het ondertekenen van de intentieverklaring versterkt dit”

Water Natuurlijk
Het Landelijk Bestuur van Water Natuurlijk schrijft in de Intentieverklaring dat Water Natuurlijk maakt zich sterk voor gezond en schoon water, voor waterveiligheid, ook op de langere duur, en voor genoeg water. We willen de gebruiks- en belevingswaarde van het water versterken. Daar hoort respect voor het water-gerelateerde erfgoed bij. Een mooie, goed beschermde Nieuwe Hollandse Waterlinie vergroot het draagvlak voor goed waterbeheer en het besef van onze afhankelijkheid van goed waterbeheer.

Met de steunbetuiging bevestigt Water Natuurlijk zich nu en in de toekomst naar vermogen in te zetten om de uitzonderlijke universele waarde van dit toekomstig werelderfgoed te beschermen, te ontwikkelen en uit te dragen. We zetten ons in om aantasting tegen te gaan, de linie te beschermen en om deze zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken en te houden.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke getuigenis van de nauwe relatie die Nederland van oudsher heeft met het water. Hoewel water ook elders als verdedigingsmiddel werd ingezet is de schaal en nauwkeurigheid waarmee dat in Nederland gebeurde uniek. Water Natuurlijk is op het moment de grootste groepering in de besturen van de waterschappen is.

Twee mooie Nieuwe Hollandse Waterlinie projecten in de regio’s

  • De Diefdijklinie is een dijkverbeteringsproject van Waterschap Rivierenland.
  • Het demonstratie inundatieveld Blokhoven van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Diefdijklinie
Een bijzonder project is de Diefdijklinie, vanwege de rijke historie van het gebied en de grote landschappelijke waarde. Al ruim 10 jaar wordt er in dit project intensief samengewerkt met gemeenten, bewoners, provincies. Het project is inspirerend door de integrale omgevingsaanpak. Zo ontstond één plan, met één overheidsloket, één (wettelijke) procedure en één uitvoerder. Door deze aanpak heeft de Unie van Waterschappen Waterschap Rivierenland gekozen tot winnaar van de waterinnovatieprijs 2016 in de categorie ‘Waterveiligheid’. Er is gewerkt aan behoud van het karakteristieke profiel, de bewoning en handhaving van hoogstamfruit. Er zijn wandelpaden, dijktrappen, verblijfplekken en parkeerplaatsen aangelegd om recreatie mogelijk te maken. “Mooi hoe hier beleving, cultuurhistorie en veiligheid gecombineerd worden en zorgen voor veel draagvlak bij omgeving. Een aanpak die volgens Water Natuurlijk-Rivierenland navolging verdient.”

Inundatieveld Blokhoven (eiland van Schalkwijk)
Op 24 mei 2017 heeft de Water Natuurlijk Hoogheemraad Guus Beugelink in hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden door de ingebruikname van het demonstratie inundatieveld Blokhoven de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot leven gebracht. Guus Beugelink is tevens waterambassadeur voor de Nieuw Hollandse Waterlinie. Bij de aanleg van de polder zijn ook de recreatieve functie van het gebied versterkt met onder meer wandelpaden en kano-in- en uitstapplaatsen. Verder is aandacht besteed aan de goede leefomstandigheden voor planten en dieren. Het inundatieveld Blokhoven ligt (oostelijk van Fort aan de korte Uitweg) in Schalkwijk.

Vóór iedereen, dóór iedereen; een klimaatbestendig Rivierenland!

8 december 2016
Bij de behandeling van de begroting 2017 is door onze fractievoorzitter, Anne-Margreet van Putten, aandacht gevraagd voor de gevolgen van de klimaatverandering en inzetten op burgerkracht. Haar motto was daarbij “Een klimaatbestendig Rivierenland, vóór iedereen, dóór iedereen!”. Een jaar geleden zaten we hier, na de aanslagen in Parijs en na het klimaatakkoord in een mengeling … Lees "Vóór iedereen, dóór iedereen; een klimaatbestendig Rivierenland!" verder

Bij de behandeling van de begroting 2017 is door onze fractievoorzitter, Anne-Margreet van Putten, aandacht gevraagd voor de gevolgen van de klimaatverandering en inzetten op burgerkracht. Haar motto was daarbij “Een klimaatbestendig Rivierenland, vóór iedereen, dóór iedereen!”.

Een jaar geleden zaten we hier, na de aanslagen in Parijs en na het klimaatakkoord in een mengeling van hoop en vrees.Water Natuurlijk benadrukte daarbij dat we vooral onze hoop en daarmee onze inzet voor een betere, klimaat bestendige, wereld niet moesten laten varen. Maar juist met vereende krachten, zoveel mogelijk samen met onze partners en inwoners in gesprek moesten blijven ėn aan de slag moesten gaan.

Aan de slag om onze taken op te pakken en zo goed mogelijk samen met de omgeving te realiseren.

Aan de slag om er samen voor te zorgen dat we onze omgeving, de wereld een beetje beter en mooier achter laten voor onze kinderen.

Dat doen we niet alleen door ons te richten op de kerntaken van dit waterschap, schoon water, voldoende water en droge voeten maar ook telkens meer door er voor te zorgen dat we het Rivierenland klimaatbestendig maken. Het is niet voor niets dat in het voorstel bij deze begroting wordt aangekondigd dat we als organisatie hier een taak hebben en dat hiervoor in de volgende vergadering een voorstel komt. Water Natuurlijk kijkt hier naar uit in de verwachting dat we dit net zo serieus oppakken als al onze taken die het Rivierengebied klaar moeten maken voor de toekomst. Een toekomst waarin klimaatverandering nu eenmaal een gegeven is.

Ook het afgelopen jaar zijn er weer mooie en aansprekende resultaten geboekt om ons waterschap klaar voor deze toekomst te maken. Resultaten waaruit blijkt dat samenwerken met partners zoals bij de Diefdijk, loont. Al voordat de term meekoppelkansen bestond werd er samen gewerkt, met veel organisaties en belanghebbenden, aan versterking van de Diefdijk en haar omgeving. Een samenwerking die ook de Waterinnovatieprijs 2016 heeft mogen ontvangen.

Wat een mooie opsteker voor onze organisatie en alle mensen binnen en buiten die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Wat water natuurlijk betreft smaakt dit naar meer!
Daarom willen we ook graag meer ruimte scheppen om binnen ons waterschap een open en benaderbaar te zijn voor mensen en organisaties die plannen hebben. Mensen die plannen hebben binnen ons gebied en kansen zien om die klimaatadaptatie te koppelen aan ruimtelijke kwaliteit en economische meerwaarde.

Verder hebben we er vertrouwen in dat het komende jaar de ingezette lijn om klimaatneutraal te worden, wordt door gezet. Bij de pilots klimaatactieve steden waar energie uit water wordt gehaald, door de energiefabrieken bij de waterzuivering, maar ook door serieus in te zetten op meer gebruik van zon-, water en wind. Energiebronnen die zoals u weet niet opraken zoals de fossiele brandstoffen en ook een fors mindere klimaat/milieubelasting hebben.

Daarnaast kunnen we zo zelfvoorzienend worden.

Een volgend punt waarbij het afgelopen jaar een forse stap gezet is, is het thema “waterbewustzijn”. We hebben als AB een aantal locaties aangewezen waar wij als waterschap duidelijk maken wat we doen, hoe we het doen maar vooral ook waarom  we het doen. We gaan fysiek de boer op met de camper, SRV-wagen en blauwe caravan en op tv wordt dit ondersteund door de serie “Als de dijken breken”. Waar in het buitenland vol verbazing wordt gekeken naar het laagland, Nederland, is voor veel van onze inwoners het leven onder NAP “gewoon” geworden. Het is zo vanzelfsprekend dat steeds minder mensen zich kunnen voorstellen wat er kan gebeuren als daadwerkelijk dijken breken.

Om te voorkomen dat onze dijken breken zet ons waterschap o.a. sterk in op innovaties. Het is goed om te zien dat pilots op gebied van veiligheid en duurzaamheid niet enkel goed zijn om kennis en kunde in de organisatie te verbreden maar ook daadwerkelijk navolging krijgen. Wij zijn een lerende organisatie en daar is Water Natuurlijk blij mee.

En al die taken doen we zo efficiënt dat de lastenontwikkeling voor onze ingezeten, boeren, burgers, bedrijven en buitenlui binnen de perken blijft. En we houden een sociaal vangnet voor degene die (tijdelijk) de lasten niet kunnen opbrengen. Ook dat sociale gezicht waarderen we.

Als we terug kijken op de afgelopen periode is er genoeg reden om ook positief vóóruit te kunnen kijken. Wat Water Natuurlijk betreft zijn we goed op koers maar er is er nog veel energie nodig om het Rivierenland goed op te toekomst voor te bereiden. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we ál onze partners, belangenorganisaties en inwoners van Rivierenland bij nodig.

Onze toekomst is een klimaatbestendig Rivierenland, vóór iedereen, dóór iedereen!

Medicijnen horen niet in ons water!

Ons oppervlakte water kan en moet schoner. Met dat doel zijn wij als Waterschap Rivierenland samen met andere waterketenpartners van het project Schone Maaswaterketen gestart met onderzoek naar een innovatieve methode om resten van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen tegen zo laag mogelijke kosten op rioolwaterzuiveringen te verwijderen. We worden steeds ouder. Dat is goed nieuws! … Lees "Medicijnen horen niet in ons water!" verder

Ons oppervlakte water kan en moet schoner. Met dat doel zijn wij als Waterschap Rivierenland samen met andere waterketenpartners van het project Schone Maaswaterketen gestart met onderzoek naar een innovatieve methode om resten van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen tegen zo laag mogelijke kosten op rioolwaterzuiveringen te verwijderen.

We worden steeds ouder. Dat is goed nieuws! Krijgen we te maken met ziektes, dan kunnen we die met een diversiteit aan medicijnen steeds beter bestrijden. Dat is ook geweldig nieuws. Maar daar zit ook een keerzijde aan dit goede nieuws. Door het toenemend medicijngebruik, zien we ook steeds meer resten daarvan terug in ons oppervlaktewater. Hoe komt dat? Wordt dat er bij de rioolwaterzuivering niet uitgefilterd? Nee helaas nog niet in voldoende mate. De rioolwaterzuiveringen zoals we die nu in Nederland kennen, halen deze medicijnresten er slechts voor een klein deel uit. Uit een recentelijke verschenen rapport van het RIVM “Geneesmiddelen en waterkwaliteit” blijkt dat er jaarlijks 140 ton medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen. Met alle gevolgen van dien. Medicijnresten zijn namelijk biologisch actieve stoffen, die weefselschade kunnen veroorzaken bij waterorganismen, evenals hormoonverstoring en gedragsverandering. Tijd dus om aan de slag te gaan. En dat doen we dan ook!

Opening van de proef om medicijnresten te verwijderen bij de Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Papendrecht.
Opening van de proef om medicijnresten te verwijderen bij de Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Papendrecht.

Proef

Op 24 oktober hebben wij als Waterschap Rivierenland samen met de Brabantse en Limburgse waterschapen, drinkwaterbedrijven en het Ministerie van IenM een veelbelovende proef op onze Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Papendrecht geopend.In deze proef onderzoeken we of het mogelijk is om op grote schaal microverontreinigingen te verwijderen door actieve kool toe te voegen. Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die allerlei stoffen aan zich kan binden. Door toevoeging van actieve kool wordt er meer vuil uit het oppervlaktewater gefilterd, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater toeneemt. In Papendrecht vindt het zuiveren van het rioolwater plaats in twee volledig gescheiden, maar wel gelijke processen. De proef vindt plaats in één van de twee processen. Zo kan het effect van de kooltoevoeging optimaal gemeten worden. De proef is gestart 1 juli 2016 en duurt negen maanden, zodat het effect bij warm en koud weer kan worden vastgesteld.

Hennie Roorda interviewt Peter Heij (Directeur Generaal IeM), Carla Moonen (Dijkgraaf Brabantse Delta) en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf)
Hennie Roorda interviewt Peter Heij (Directeur Generaal IeM), Carla Moonen (Dijkgraaf Brabantse Delta)
en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf)

Voorkomen beter dan genezen

Schoon oppervlaktewater is van belang voor mens, natuur, recreatie en de productie van drink- en proceswater. Naast de extra zuiveringsstappen op de rioolwaterzuiveringsinstalatie, moeten ook andere partijen maatregelen treffen om te voorkomen dat medicijnresten überhaupt het afvalwater inkomen. Van zorgsector tot farmacie. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De Koornwaard, 2 vliegen met één klap? Meekoppel(kans)en in de praktijk.

1 december 2016
Het waterschap is verantwoordelijk voor de watergangen in het Rivierenland. Een in het oogspringende daarvan is natuurlijk de Linge. Enkele jaren geleden bleek dat de Linge vanwege het aanzettende slip te ondiep werd voor de scheepvaart. Er moest dus worden gebaggerd. Tussen Buurmalsen en Gorinchem is in 2 jaar tijd ruim 400.000 bagger verwijderd. Dit … Lees "De Koornwaard, 2 vliegen met één klap? Meekoppel(kans)en in de praktijk." verder

Het waterschap is verantwoordelijk voor de watergangen in het Rivierenland. Een in het oogspringende daarvan is natuurlijk de Linge. Enkele jaren geleden bleek dat de Linge vanwege het aanzettende slip te ondiep werd voor de scheepvaart. Er moest dus worden gebaggerd.

Tussen Buurmalsen en Gorinchem is in 2 jaar tijd ruim 400.000 bagger verwijderd. Dit bagger is niet vervoerd naar een verwerkingslokatie maar naar de nabij gelegen Koornwaard (Heukelum). Daar heeft Staatsbosbeheer de in Natura 2000-gebied gelegen plas gedeeltelijk ondieper gemaakt en eilandjes aangelegd. Hierdoor verbeterd de ecologische kwaliteit aanzienlijk.Voor vogels ontstaan bijvoorbeeld waardevolle rietmoerassen en vissen profiteren van het ondiepe water.

Ook aan de recreanten is gedacht, er is een voetveertje aangelegd en voor de visvereniging is een mooie nieuwe stijger gerealiseerd. Bij dit project zijn niet 2 vliegen maar zeker 4 vliegen met één klap geslagen. Al met al een mooi voorbeeld van het koppelen van kansen waarbij alle partijen tevreden op terug kijken. Kansen die ook bij veel andere projecten voor het oprapen liggen als er bij de aanvang breed met betrokkenen wordt overlegd!

koornwaard-visstijger

123456789101112131415161718192021