Marc Laeven, een hernieuwde kennismaking

30 november 2016
In november is Marc Laeven, Susanne Agtenbosch opgevolgd als burgerlid in de commissie Waterketen. Hieronder stelt hij zich voor; Ik ben Marc Laeven, net 52 jaar geworden en ben getrouwd en heb 3 kinderen. Sinds ruim 10 jaar woon ik met veel plezier in de Betuwe in Culemborg. Als gepassioneerd hardloper geniet ik vaak van … Lees "Marc Laeven, een hernieuwde kennismaking" verder

In november is Marc Laeven, Susanne Agtenbosch opgevolgd als burgerlid in de commissie Waterketen. Hieronder stelt hij zich voor;

marc-laeven-burgerlid-wn-wsrl

Ik ben Marc Laeven, net 52 jaar geworden en ben getrouwd en heb 3 kinderen. Sinds ruim 10 jaar woon ik met veel plezier in de Betuwe in Culemborg. Als gepassioneerd hardloper geniet ik vaak van het mooie open rivierengebied waarin we wonen.

Ik heb vanaf 2006 één periode in het algemeen bestuur en de commissie watersysteem van het Waterschap Rivierenlandvervolgens een periode als burgerlid in de commissie waterkering. Als burgerlid keer ik nu terug (commissie waterketen). Mijn kennis en ervaring met water heb ik – naast dit bestuurswerk – opgedaan via studies (fysische geografie en geohydrologie) en werk: tien jaar bij een onderzoeks- en adviesbureau op watervlak, vijftien jaar bij een onafhankelijke milieuorganisatie en momenteel weer bij een adviesbureau.

Vanuit deze kennis en ervaring in praktijk en beleid op milieu- en watergebied draag ik graag bij aan een duurzaam en robuust watersysteem, waarin ons waterschap veiligheid, natuur en recreatie op een natuurlijke manier combineert. Water Natuurlijk is dan natuurlijk de partij die daar voor staat!

Jachtverhuur onwenselijk in ecologische verbindingszones

22 maart 2016
Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur), die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones (EVZ’s) worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen). De jachtverhuur in dergelijke zones verdraagt zich niet met deze doelstelling. Bij de waterschappen Aa en Maas, … Lees "Jachtverhuur onwenselijk in ecologische verbindingszones" verder

Een ecjachtverhuur onwenselijk in EVZ's 2ologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur), die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones (EVZ’s)
worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen). De jachtverhuur in dergelijke zones verdraagt zich niet met deze doelstelling. Bij de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel is het beleid dat het jachtrecht en beheer en schadebestrijding van alle waterschapsgronden is verhuurd aan Wildbeheereenheden ( WBE’s). De bedoeling is daarmee bij te dragen aan vermindering van wildschade en instandhouding van een goede wildstand. Bovendien zou het niet verhuren betekenen dat jachtvelden doorsneden worden en daardoor niet meer voldoen aan de wettelijke eis van een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 40 hectare per jachthouder.

Vanwege ecologische belangen wordt reguliere jacht in o.a. EVZ’s volgens het beleid van de waterschappen niet gewenst. Dat geldt ook wanneer in het aangrenzende gebied jagen niet is toegestaan. Voor deze gebieden is uitgangspunt dat daar alleen jacht op afroep mogelijk is in het geval dat er een probleem met aanzienlijke wildschade speelt. Het initiatief voor jacht op afroep ligt dus bij het waterschap.

In de praktijk blijkt dit beleid echter niet te werken. In een aantal gevallen is geconstateerd, dat door jagers in EVZ’s wordt gejaagd, zonder dat door het waterschap om optreden is gevraagd. Voor zover daarbij leden van WBE’s betrokken zijn, worden de afgesloten faunabeheerovereenkomsten daarbij dus geschonden.

Tot nu toe is niet gebleken dat druk op de WBE’s tot verbetering heeft geleid. De waterschappen zullen dan ook de bestaande overeenkomsten moeten ontbinden met dergelijke WBE’s, waarvan leden betrokken zijn bij illegale jachtpraktijken.

jachtverhuur onwenselijk in EVZ's 1 Dat dit ingrijpende consequenties kan hebben voor de aansluitende jachtvelden vanwege de doorsnijding komt daarbij voor risico van de betrokken WBE. Dit betekent dat de jacht op gronden van het waterschap in de toekomst mogelijk niet meer verhuurd wordt. Dit heeft ook consequenties voor het waterschap. Als er namelijk grote wildschade op eigen terrein of bij de directe buren speelt, dan zal het waterschap voor die situaties zelf over een jachtopziener moeten beschikken.

Gerrit Janssen

2030; waterschap Rivierenland energieneutraal!

2 maart 2016
Hennie Roorda is naast heemraad voor Water Natuurlijk in Rivierenland ook bestuurslid Klimaatverbond tevens klimaatambassadeur voor het Rijk. Dit is een waardevolle combinatie zoals blijkt uit het onderstaande artikel wat ook is geplaatst in enkele regionale dagbladen. Waterschappen ervaren klimaatverandering Waterschap Rivierenland ondervindt als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten de … Lees "2030; waterschap Rivierenland energieneutraal!" verder

Hennie Roorda is naast heemraad voor Water Natuurlijk in Rivierenland ook bestuurslid Klimaatverbond tevens klimaatambassadeur voor het Rijk. Dit is een waardevolle combinatie zoals blijkt uit het onderstaande artikel wat ook is geplaatst in enkele regionale dagbladen.

010rd_waterschap Hennie Roorda

Waterschappen ervaren klimaatverandering

Waterschap Rivierenland ondervindt als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten de komende jaren worden versterkt om ons Rivierengebied veilig en leefbaar te houden. Het klimaatbestendig maken van de Nederlandse delta brengt hoge (maatschappelijke) kosten met zich mee. Per jaar investeert Waterschap Rivierenland zo’ n 100 miljoen euro in dijkverbetering. Er staat een nieuwe miljardenopgave voor de deur, want nieuwe klimaatscenario’s wijzen uit dat willen onze rivierdijken ook voor de toekomst toereikend zijn, er nog heel veel werk verzet moet worden. Om die veiligheid in een delta zoals Nederland, te kunnen waarborgen, hebben waterschap rivierenland en haar 950.000 inwoners, er dan ook alle belang bij dat er niet alleen gewerkt wordt aan veiligheid, maar dat er tevens iets aan de oorzaken van de stijging van rivierwater en zeespiegel gedaan wordt.

Energieneutraal 2030

Het tegengaan van klimaatverandering vraagt om een ambitieus maar realistisch doel; 2030 energieneutraal is daarbij door ons als vertrekpunt genomen. Dat vereist echter wel de nodige inzet. Want, let wel, het waterschap is een grootverbruiker van energie. Er draaien dag en nacht 37 zuiveringen, 200 rioolgemalen, tientallen grote watergemalen en honderden kleinere. Van de Duitse grens tot Dordrecht worden door het waterschap miljoenen en miljoenen liters (afval)water getransporteerd, aan- en afgevoerd. Het feit dat we als waterschap grootverbruiker zijn, heeft er toe geleid dat (duurzame) energiebeleid sinds een 10 tal jaar hoog op de agenda staat bij het waterschap. Uitgangspunt is eigenlijk heel eenvoudig; zo weinig mogelijk energie gebruiken en zoveel mogelijk energie zelf duurzaam opwekken. De eerste focus is hierbij besparing. Want energie die niet nodig is, hoeft ook niet opgewekt te worden, dus ook niet duurzaam. Dat maakt de meest duurzame vorm van energie bespaarde energie. De afgelopen jaren hebben we steeds 2% energie efficiency weten te realiseren. Daarmee gaan we de komende jaren onverminderd door. Dat is namelijk de grootste winst! Zo hebben we bijvoorbeeld dankzij een innovatieve aanpak van de procesautomatisering in de afvalwaterketen en de realisatie van een Centrale Regiekamer ruim 20% energiebesparing weten te realiseren, maar worden ook bij alle renovaties structureel energiebesparende maatregelen meegenomen en hebben we al forse stappen gezet om de vervoersmobiteit te verduurzamen.

Eigen duurzame energieproductie verdubbeld

Door energie als belangrijk speerpunt van de organisatie te benoemen, is de eigen duurzame energieproductie de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Bij de productie van energie richten we ons in eerste instantie op energie uit afvalwater: rioolwaterzuiveringsinstallaties worden energiefabrieken en leveren biogas.  Maar we zetten ook in op energieopwekking/warmte, -en koude winning uit oppervlaktewater en uit gemalen. Om in 2030 klimaatneutraal te worden, hebben we, naast energie uit (afval)water ook andere duurzame energiebronnen nodig. Daarom treffen we nu alvast voorbereidingen voor het plaatsen van windmolens en zonne-energie. Ook investeren we in nieuwe technologische ontwikkelingen, waardoor we nog meer energie uit ons (afval)water kunnen halen en nog meer energie kunnen besparen. Samen de schouders eronder is het motto, en wat het mooie is, dat geeft heel veel energie, letterlijk en figuurlijk!

Hennie Roorda

Heemraad Waterschap Rivierenland (Water Natuurlijk)

Bestuurslid Klimaatverbond tevens klimaatambassadeur voor het Rijk

Pareltjes in de begroting geven aan; het kan wél!

Water Natuurlijk heeft naast een groot hart voor groen en blauw ook vertrouwen in de toekomst. Een toekomst die we samen met u vormgeven. Daarom willen wij dat óók het waterschap ruim baan geeft aan duurzame initiatieven van mensen die hun energie graag inzetten voor de (ruimtelijke) kwaliteit van hun (leef)omgeving. (Hieronder vindt u de … Lees "Pareltjes in de begroting geven aan; het kan wél!" verder

Water Natuurlijk heeft naast een groot hart voor groen en blauw ook vertrouwen in de toekomst. Een toekomst die we samen met u vormgeven. Daarom willen wij dat óók het waterschap ruim baan geeft aan duurzame initiatieven van mensen die hun energie graag inzetten voor de (ruimtelijke) kwaliteit van hun (leef)omgeving.

(Hieronder vindt u de tekst uitgesproken door onze fractievoorzitter Anne-Margreet van Putten tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting van waterschap Rivierenland 2016)

Liniewacht genomineerd voor Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit
Liniewacht genomineerd voor Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

Vandaag behandelen we de eerste begroting van het nieuwe bestuur. Voor Water Natuurlijk toch weer een mooi moment, het geeft aan dat de afspraken die we hebben gemaakt in het bestuursakkoord ook werkelijk worden ingezet. Al zullen sommigen onder u zeggen dat er weinig nieuws onder de zon is. Maar volgens ons bevat deze begroting ook prachtige parels.

Veel belangrijke besluiten stonden in de stijgers toen we het bestuursakkoord opstelden. Zo was het Waterbeheerprogramma in concept al afgerond en hebben we afgesproken dat proces en de inhoud te respecteren. En ook op de weg van de verduurzaming waren we samen al stappen aan het zetten. Dat dit expliciet terug komt in de begroting is ook daarmee ook geen verrassing.

Daarnaast heb je mensen die zich afvragen waar we ons eigenlijk druk overmaken bij dat waterschap. Wat heb je aan overheden en instituties terwijl de onrust in de wereld toeneemt en steeds dichterbij komt. Waar maken wij ons druk over? Over een klimaatbestendig Rivierenland terwijl er partijen zijn die chaos veroorzaken en angst zaaien waardoor onze inspanningen in het niet lijken te vallen.

Waar Parijs 2 weken geleden de lichtstad was. De stad van de liefde maar ook de stad waar een zeer belangrijke klimaattop werd voorbereid is Parijs nu onlosmakelijk verbonden met de strijd tussen vrijheid en onvrijheid. De klimaattop is uitgekleed en de publieksmanifestaties zijn verboden. Ook de wandeltocht van Marian Minnesma en Urgenda, de Climat Miles, die door ons mooie Rivierenland ging lijkt ondergesneeuwd te zijn.

Waar maken we ons in deze turbulente wereld hier in Rivierenland eigenlijk druk om? Met onze dijken, waterkwaliteit die op sommige plekken nog steeds niet voldoende is, energiefabrieken en muskusrattenbestrijding? Dat zijn wel de vragen die me de afgelopen weken tijdens het voorbereiden van de vergadering door mijn hoofd schoten.

En toch, en toch…….

We zitten hier met mensen van goede wil, mensen die ondanks de storm in de wereld, de onvermijdelijke klimaatverandering, er toch in blijven geloven.

Mensen die de overtuiging hebben dat hun inzet er wel toe doet en die samen kleine stappen zetten. Lokaal en regionaal. Zo hebben we in ons bestuursakkoord afgesproken dat we per 2030 energieneutraal willen zijn als organisatie. De eerste energiefabriek waar we bij de waterzuivering meer energie opwekken dan verbruiken is een feit. En er volgen er nog twee. Daarmee belasten we de wereld minder en geven we tegelijkertijd een positief voorbeeld aan mede overheden en instanties. Daarmee zeggen we, het kan wél!

En omdat we weten dat het kan en vinden dat het moet hebben we in het bestuursakkoord afgesproken elk jaar €250.000 extra te reserveren voor innovatie en duurzaamheidsinitiatieven. Vooralsnog alleen voor deze bestuursperiode maar Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat zelfs op deze korte termijn er voldoende resultaat zal zijn om ook na 2019 hiermee door te gaan.

Er worden meer kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd en in de praktijk blijkt dat ecologisch beheer van de bermen niet alleen goed is voor de natuur en ecologie maar ook financiële voordelen heeft. En bovenal zorgt het ecologisch beheer er voor dat men de omgeving positiever waardeert. Het kan wél en levert resultaten op.

En er heeft in het kader van de dijkversterking Tiel Waardenburg een camper rond gereden, die de band van onze burgers met hun omgeving en hun dijklandschap goed in beeld heeft gebracht. De wensen van bewoners zijn divers maar naast een veilige omgeving willen ze ook de mogelijkheid hebben om te genieten van het dijklandschap. En ook hier denken wij dat het wél kan, veiligheid combineren met beleving en recreatie. Binnen de huidige kaders van de “kerntaken” en het in huis levende motto “geen cent te veel” zijn er ook prachtige parels te vinden, als je maar weet waar je moet zoeken. Meekoppelkansen, zoals knotploegen, het plaatsen van roofvogelkasten door natuurverenigingen om overlast en schade van muizen tegen te gaan en de Ploegdriever die actief is in het beheer in de Ooijpolder. We leven in een prachtige Rivierengebied waar heel veel mensen en sterke band mee hebben en van genieten….., laten we ons daar bewust  van zijn.

Die pareltjes geven mij het vertrouwen dat we als bestuur, als organisatie ook een ander onderdeel van het bestuursakkoord goed handen en voeten zullen geven.

Het onderdeel burgerparticipatie en burgerkracht.

Uit camper blijkt de hoge betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving. En naast waardering voor de inzet van ons waterschap om de veiligheid te waarborgen spreekt er ook een grote wens uit. De wens om het dijklandschap meer toegankelijk en beleefbaar te maken. Zodat ze nog meer kunnen genieten van hun leefomgeving. Daarbij worden vaak als voorbeeld meer wandelpaden, bijvoorbeeld over schouwpaden en meer fietspaden genoemd. En dat het wél kan blijkt uit een recent voorbeeld in Lent waar een schouwpad zal worden benut als wandelpad.

Goede ideeën van burgers moeten we daarom juist omarmen. En dat doen we door belemmeringen wegnemen. De mooiste kansen liggen in de samenwerking en liggen dicht bij de mensen. Het gaat per slot om hun leefomgeving. Door herkenbaar en benaderbaar te zijn kunnen we zo ook een slag maken om de Awareness Gab te verkleinen.

Wat zou het mooi zijn wij ook daadwerkelijk die organisatie zijn die naast veiligheid ook samen met burgers zorgt voor een mooie leefomgeving. Een organisatie die initiatiefnemers ondersteund bij het uitwerken van hun ideeën. De organisatie die ze de weg wijst zodat ze niet verdwalen in het doolhof, ook wel overheid genaamd. En wat zou het mooi zijn als we die ondersteuning daadwerkelijk handen en voeten kunnen geven door daar ook wat geld voor vrij te maken. Water Natuurlijk denkt daarbij specifiek aan het budget van 80.000 wat niet benut is tijdens het verkiezingsproces.

Als stimulans voor initiatieven en aanjager om ook als organisatie nog meer van buiten naar binnen te denken en te werken.

Water Natuurlijk ziet veel goede wil binnen de organisatie een toenemend enthousiasme ook in de top en in het bestuur. Er wordt gewerkt aan een voorstel. Wij willen graag van het College weten wat de voortgang is. Daarbij willen we specifiek weten  of er voldoende middelen beschikbaar zijn, in menskracht én waar nodig ook in euro’s,  om dit belangrijke onderwerp goed op te pakken.

Want nu is volgens ons het moment om door te pakken, daadwerkelijk uiting te geven aan onze inzet en zichtbaar te zijn voor initiatiefnemers. En wij kunnen ons goed voorstellen dat het bedrag van €80.000 daarbij een steun in de rug kan zijn.

Water Natuurlijk wil graag van de huidige pareltjes een prachtige lange ketting maken. En zo samen met u laten zien dat, ondanks de chaos in de wereld, wij als waterschap en als bestuur het vertrouwen blijven houden in elkaar en onze inwoners. Het kan WEL!

Afronding ecologische verbindingszone Derriekreek in Steenbergen

20 januari 2016
Waterschap Brabantse Delta is samen met de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) gestart met de afronding van het laatste gedeelte van ecologische verbindingszone (EVZ) Derriekreek. De Derriekreek vormt de verbinding tussen het Mark-Vlietkanaal en de Dintel. Bij deze afrondende fase wordt de Derriekreek tussen de Noordzeedijk en Noordlangeweg ingericht. Over een traject van 1 kilometer worden de oevers … Lees "Afronding ecologische verbindingszone Derriekreek in Steenbergen" verder
afronding ecologische verbindingszone Derriekreek
afronding ecologische verbindingszone Derriekreek

Waterschap Brabantse Delta is samen met de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) gestart met de afronding van het laatste gedeelte van ecologische verbindingszone (EVZ) Derriekreek. De Derriekreek vormt de verbinding tussen het Mark-Vlietkanaal en de Dintel. Bij deze afrondende fase wordt de Derriekreek tussen de Noordzeedijk en Noordlangeweg ingericht. Over een traject van 1 kilometer worden de oevers van de bestaande kreek schuin afgegraven en wordt beplanting geplaatst. Een deel van de Derriekreek krijgt met herstelwerkzaamheden de oude staat terug, waardoor ook hier een natuurvriendelijke inrichting ontstaat en planten en dieren zich thuis zullen voelen. Zij kunnen deze EVZ gebruiken om zich van het ene naar het andere natuurgebied te verplaatsen. Hierdoor versterken ecologie en waterkwaliteit.

De TOM, het waterschap en de provincie financieren samen de werkzaamheden. Doordat de TOM de EVZ-werkzaamheden bij de aanleg van andere werkzaamheden in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland meeneemt, bundelen het waterschap en de TOM krachten. Dit zorgt voor een efficiëntere, duurzame en goedkopere aanpak. De TOM legt ook compenserende waterberging aan en combineert deze werkzaamheden met die van de EVZ. Na afronding van de werkzaamheden is binnen het glastuinbouwgebied ongeveer 2 kilometer ecologische verbindingszone, 0,8 km beek- en kreekherstel en 13.000m3 waterberging gerealiseerd. De werkzaamheden zijn half oktober 2015 gestart en duren tot eind 2015.

Suzanne de Zoeten

Duurzaamheid wordt standaard bij Brabantse Delta

15 januari 2016
Bij de start van de nieuwe bestuursperiode bij Brabantse Delta is een grote stap gemaakt als het gaat om verdere verduurzaming van het waterschap. In de portefeuilles van alle leden van het Dagelijks Bestuur is nu innovatie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat standaard opgenomen. En dit is ook het geval binnen alle projectplannen. Dat … Lees "Duurzaamheid wordt standaard bij Brabantse Delta" verder

Bij de start van de nieuwe bestuursperiode bij Brabantse Delta is een grote stap gemaakt als het gaat om verdere verduurzaming van het waterschap. In de portefeuilles van alle leden van het Dagelijks Bestuur is nu innovatie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat standaard opgenomen. En dit is ook het geval binnen alle projectplannen. Dat is echt grote winst!!

Wieke Bonthuis
Wieke Bonthuis

Water Natuurlijk is bij waterschap Brabantse Delta geen coalitiepartij, maar heeft wel de trekkersrol van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing op zich genomen. In deze werkgroep is aandacht voor sturen op hoofdlijnen volgens Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. De fractievoorzitters vormen de agendacommissie. De Bestuurlijke Vernieuwing heeft ook geleid tot een nieuwe commissie. In de vorige bestuursperiode waren er 2 commissies en was er voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur een technisch vragenrondje. Nu komen er 3 commissies en hebben deze andere bevoegdheden: meer een adviesrol en debatfunctie. En de commissies beoordelen ook de rijpheid van de stukken voor het Algemeen Bestuur.

Wieke Bonthuis/Suzanne de Zoeten

Succesvolle ledenvergadering Water Natuurlijk in het Watermuseum

16 november 2015
Zaterdag 14 november jl. had Regio Midden van Water Natuurlijk de eer om gastvrouw te zijn van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De ledenvergadering vond plaats in het Watermuseum te Arnhem. De dag had als thema “Zichtbaar en herkenbaar op weg naar 2019!”‘. In de ochtend was er ruimte voor verenigingszaken zoals de afsluiting van het … Lees "Succesvolle ledenvergadering Water Natuurlijk in het Watermuseum" verder

Zaterdag 14 november jl. had Regio Midden van Water Natuurlijk de eer om gastvrouw te zijn van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De ledenvergadering vond plaats in het Watermuseum te Arnhem. De dag had als thema “Zichtbaar en herkenbaar op weg naar 2019!”‘.

Hennie Roorda en Susanne Agterbosch ontvangen de leden
Hennie Roorda en Susanne Agterbosch ontvangen de leden

In de ochtend was er ruimte voor verenigingszaken zoals de afsluiting van het boekjaar en de begroting voor de komende periode, de contributie voor 2016 en de behandeling van een motie over de geborgde zetels. Daarna gaf Hein Pieper, dijkgraaf van Rijn en IJssel een inspirerende lezing. Hij vroeg op indringende wijze aandacht voor de positie van de overheid en de waterschappen in de veranderende wereld. Daarbij is het voor waterschappen van belang om aangesloten te zijn en actief betrokken te zijn ontwikkelingen in de samenleving. En meer “van buiten naar binnen” te denken en te handelen.

Het door Hein Pieper aangereikte thema werd in de middag verder uitgewerkt. Zo waren er diverse werksessies met de Founding Fathers van Water Natuurlijk over samen-werken, een sessie over het samen met je netwerk resultaten behalen en een sessie over (informatie)uitwisseling tussen de Water Natuurlijk fracties in het land. Daarnaast was er de mogelijkheid om op bezoek te gaan bij het burgerinitiatief “Expeditie Coehoorn”, of te kiezen uit een rondleiding in Sonsbeekpark met zijn vele waterlopen en een rondleiding in het museum. Vanzelfsprekend werd de dag afgesloten in de brasserie waar we met elkaar door konden praten over de ideeën die we hadden opgedaan.

Al met al kijken wij terug op een geslaagde dag. Een inspirerende dag die ons voldoende aangrijpingspunten heeft gegeven om, ook binnen Rivierenland, uit te werken.

Vispassages en Water Natuurlijk

13 oktober 2015
Waterschap Rivierenland investeert € 3,5 mln in vispassages om vismigratie te stimuleren. Daar zijn wij als fractie heel blij mee. De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor meer vispassages. Waarom? Dat vertelt Wim van Dijk, u hieronder.  Wat is een vispassage? Een vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven … Lees "Vispassages en Water Natuurlijk" verder

Waterschap Rivierenland investeert € 3,5 mln in vispassages om vismigratie te stimuleren. Daar zijn wij als fractie heel blij mee. De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor meer vispassages. Waarom? Dat vertelt Wim van Dijk, u hieronder. 

Wat is een vispassage?

Een vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw, sluis of door een gemaal ontoegankelijk geworden achterland. Dan kan een passage of trap aangelegd worden om doorgang te bevorderen.

vispassage
Vispassage

Door verdergaande waterbeheersing, hetzij om “droge voeten” te houden of economisch belangen, denk bv aan landbouwbelangen, zijn in de loop van de tijd deze belemmeringen voor de vis aangelegd. In eerste instantie is nooit gedacht over de welstand van de vis, nee, andere belangen overheersten. Toch kwam de gedachte op om maatregelen te treffen, in eerste instantie niet omdat de welstand van de vis zo belangrijk werd geacht, nee, economisch ontstond schade, de visstand van bepaalde soorten, zoals paling of bepaalde soorten witvis, zoals snoek, snoekbaars of zeelt ging zodanig achteruit dat toen pas de gedachte ontstond dat er teveel belemmeringen waren die natuurlijke vistrek tegen hielden. Paling kon de zee niet meer bereiken om te gaan paaien, zalm kon de rivieren niet meer optrekken om hun voortplanting te regelen.

Waarom vindt Water Natuurlijk het belangrijk dat er meer passages worden aangelegd?

Naast deze economische teruggang ontstond ook de gedachte dat belemmeringen als sluizen, dijken, dammen en stuwen ook de natuur schade deden. Want vis is een natuurlijke bewoner met zijn eigen habitat, die door de kunstwerken verstoord werd. Naast de economische belangen gingen ook de stekelbaars en zo meetellen. Het heeft eigenlijk bestwel lang geduurd voordat het besef doordrong dat hieraan wat gedaan moest worden. Ook voor Water Natuurlijk is dit een belangrijk punt. Wij zetten ons in voor de natuur in al z’n facetten en daar horen vistrappen en vispassages ook bij.

Het heeft ook de tijd nodig gehad om het juiste middel te vinden. We weten van zalm en forel dat zij al springend hindernissen kunnen nemen, terwijl van andere soorten zoals de winde, stekelbaars er een doorgang moet zijn die zij zwemmend moeten kunnen nemen. Het is van essentieel belang dat vismigratie die gebieden aan elkaar verbindt die voor de vis aantrekkelijk genoeg is voor paai-, opgroei- en schuil- en overwinteringsplaatsen.

Driedoornige stekelbaars, (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat)
Driedoornige stekelbaars, (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat)

De investering van 3,5 miljoen is een eerste stap

Waterschap Rivierenland heeft in de vergadering van juni een krediet van € 3,5 mln beschikbaar gesteld om vismigratie te stimuleren. Dat is een stap in de goede richting, maar dan zijn we er nog niet. Vispassages mogelijk maken is 1, ervoor zorgen dat dan  belangrijk economische soorten voor of na de passage niet weggevangen worden is 2. Het kan niet zo zijn dat met veel geld vismigratie wordt ondersteund, terwijl het mogelijk is om voor of na de passage een rijk gedekte economisch dis gevonden wordt.

Conclusie: Vispassages, in welke vorm dan ook een must, maar toezicht na de uitvoering zeer zeker ook. Ook hierin moeten wij als Water Natuurlijk onze rol spelen, dan kan ons water weer veel natuurlijker worden.

Wim van Dijk, lid AB Rivierenland
Wim van Dijk, lid AB Rivierenland

Hennie Roorda; Heemraad waterketen, innovatie en duurzaamheid

21 april 2015
Water Natuurlijk levert in het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden de portefeuillehouder waterketen, innovatie en duurzaamheid. Hennie Roorda, nu ook verantwoordelijk voor een deel van deze onderwerpen, zal deze taak op haar nemen. Op maandag 20 april zijn Water Natuurlijk, CDA, fractie Ongebouwd, SGP/CU en PvdA overeengekomen samen het college van Dijkgraaf en Heemraden … Lees "Hennie Roorda; Heemraad waterketen, innovatie en duurzaamheid" verder

Water Natuurlijk levert in het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden de portefeuillehouder waterketen, innovatie en duurzaamheid. Hennie Roorda, nu ook verantwoordelijk voor een deel van deze onderwerpen, zal deze taak op haar nemen.

150331 WSRL foto Hennie

Op maandag 20 april zijn Water Natuurlijk, CDA, fractie Ongebouwd, SGP/CU en PvdA overeengekomen samen het college van Dijkgraaf en Heemraden te vormen. Het akkoord op hoofdlijnen heeft een sterke focus op innovatie. We hebben er vertrouwen in dat we samen met onze partners mooie stappen kunnen zetten naar een duurzaam en modern waterschap met oog voor uw belang en ruimte voor uw inbreng.

Op vrijdag 24 april presenteren de 5 partijen het bestuursakkoord op hoofdlijnen aan de leden van het Algemeen Bestuur in een informele bijeenkomst. De vaststelling van het akkoord en de beëdiging van de heemraden zal plaatsvinden op 11 mei.

WSRL wr_logo_met_randen_72dpi

Persbericht

Dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland gevormd

20 april 2015

Waterschap Rivierenland krijgt een dagelijks bestuur dat bestaat uit de partijen CDA, Ongebouwd, Water Natuurlijk, SGP/CU en PvdA.

Op 18 maart waren de waterschapsverkiezingen. Bij Waterschap Rivierenland zijn het CDA en de fractie Ongebouwd de grootste partijen geworden. Jan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, is als informateur aangesteld.

De afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met alle partijen in het nieuwe algemeen bestuur. Na de eerste gespreksronde spraken 5 partijen de intentie uit om samen een dagelijks bestuur te vormen. Na rijp beraad hebben deze 5 partijen in gezamenlijkheid besloten om toch niet samen verder te gaan vanwege een verschil van inzicht over de uitvoering van het bestuursakkoord met de VVD. Vervolgens is de PvdA benaderd. Deze partij heeft net als de VVD drie zetels. Met de nieuwe coalitie van 5 partijen is overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord op hoofdlijnen en de portefeuilleverdeling. Het nieuwe college van dijkgraaf en heemraden zal op 11 mei worden geïnstalleerd.

Water Natuurlijk in nieuw college Rivierenland

3 april 2015
Water Natuurlijk is weer vertegenwoordigd in het college van Dijkgraaf en Heemraden in Rivierenland. De afgelopen week heeft de informateur gesprekken gevoerd met alle partijen. Uit de terugkoppeling hiervan bleek dat alle partijen Water Natuurlijk graag weer in het college zien. Wij zijn blij dat alle partijen de toegevoegde waarde zien van onze inbreng binnen het bestuur … Lees "Water Natuurlijk in nieuw college Rivierenland" verder

Water Natuurlijk is weer vertegenwoordigd in het college van Dijkgraaf en Heemraden in Rivierenland.

WSRL wr_logo_met_randen_72dpiDe afgelopen week heeft de informateur gesprekken gevoerd met alle partijen. Uit de terugkoppeling hiervan bleek dat alle partijen Water Natuurlijk graag weer in het college zien. Wij zijn blij dat alle partijen de toegevoegde waarde zien van onze inbreng binnen het bestuur en gaan graag de verdiepende gesprekken aan. Ons doel daarbij zal zijn; een duurzaam en innovatief bestuur dat openstaat voor samenwerking met haar omgeving.

Hieronder ziet u het persbericht van Waterschap Rivierenland over de vorming van het dagelijks bestuur.

Coalitie dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland bekend

Een week na de beëdiging van de nieuwe bestuursleden van Waterschap Rivierenland hebben vijf partijen de intentie uitgesproken het dagelijks bestuur te gaan vormen: CDA, fractie Ongebouwd, Water Natuurlijk, SGP/ChristenUnie en VVD. De afgelopen week voerde informateur Jan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, gesprekken met alle partijen van het nieuwe bestuur.

Op basis van inhoudelijke standpunten en de huidige goede samenwerking gaan de coalitiepartners een bestuursakkoord op hoofdlijnen opstellen dat ruimte laat voor nadere uitwerking en debat.

De coalitiepartijen vinden inbreng van partijen die niet aan de coalitie deelnemen, ook belangrijk. Heijkoop is verheugd over de gang van zaken: “De constructieve opstelling van de partijen leidt tot een snel en goed resultaat.”De coalitiepartners hopen volgende week een concept-bestuursakkoord aan de overige partijen voor te leggen. Ruim een week later zou het nieuwe dagelijks bestuur benoemd kunnen worden door het algemeen bestuur.

 Otter Blauwe Laarzen transparant

123456789101112131415161718192021