Natte natuur in het Land van Heusden en Altena

27 augustus 2019

Na de aanleg van nieuwe waterberging in het gebied Andelsch Broek / Pompveld, zetten Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland nu in op versterking van de natte natuur. Deelgebieden worden één geheel, historisch landschap keert terug en de toegang tot het gebied voor recreanten wordt verbeterd.

Andelsch Broek / Pompveld is als Natura2000 gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en bovendien een Natte Natuurparel in Noord-Brabant. Bijzondere soorten als de bittervoorn en grote en kleine modderkruiper komen er voor. Het gehele natuurgebied is straks zo’n 250 hectare groot, vergelijkbaar met 500 voetbalvelden.

Een belangrijke maatregel is het omleggen van een hoofdwatergang die nu nog een scheiding vormt tussen Andelsch Broek en Pompveld. Door de watergang langs de oostelijke rand te leggen, vormen de gebiedsdelen één leefgebied voor bijzondere soorten als de bittervoorn en grote en kleine modderkruiper.

Via de hoofdwatergang kwam ook water uit agrarisch gebied rechtstreeks in het natuurgebied. Straks komt water vooral nog binnen via het al bestaande helofytenfilter, een natuurlijk zuiveringsproces dat wordt verbeterd. In diverse gedeelten van het gebied wordt het historisch landschap teruggebracht van voor de ruilverkavelingen: het eeuwenoude slootpatroon dat ook al zichtbaar is in de waterberging. Deze greppels houden ook meer water vast.

Naar een weerbare Alblasserwaard


Als we de sponswerking van het veen in de Alblasserwaard met hogere winterpeilen beter kunnen benutten, levert dat een belangrijke aanvulling op van de grondwaterstanden. Het is ook beter voor de groei van het gras in het droge zomerhalfjaar. Dat staat in het rapport ‘Naar een weerbare Waard’, dat de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van Zuid-Holland heeft laten opstellen.

Hoe harder we pompen, hoe harder de veengrond van de Alblasserwaard zakt. Als we op langere termijn het zwarte veen kwijtraken, dan raken we ook een grondsoort kwijt met een hoog organisch stofgehalte, met een rijk bodemleven, met een groot vochtvasthoudend vermogen. En niet alleen de bodem daalt, met het ‘verbranden’ van het veen, komt er ook CO2 vrij.

Waterschap Rivierenland laat een groot gemaal bouwen bij Hardinxveld-Giessendam. Daarvoor wordt ook een 1,5 kilometer lang en 100 meter breed boezemkanaal gegraven. Een groot gemaal bij Hardinxveld is volgens berekeningen het beste bij het beheersen van de waterpeilen.

Het te bouwen gemaal moet straks 1200 kuub water per minuut kunnen afvoeren. Qua grootte is dit ongeveer vergelijkbaar met het Kok-gemaal bij Kinderdijk. Het gemaal is belangrijk om het waterpeil beter te kunnen handhaven.

Maar nog dieper ontwateren is niet de bedoeling. Uit het oogpunt van bodemdaling is er veel voor te zeggen om, meer dan tot op heden gebeurt, het water langer vast te houden in de Waard zelf.

PAS-geld voor maatregelen tegen verdroging?


Op basis van het programma aanpak stikstof (PAS) werd alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

De praktijk laat namelijk zien dat de neerslag van stikstof door onder andere verkeer en landbouw niet afneemt. Ook is er twijfel of de verschillende natuurherstelmaatregelen die onder de PAS vielen wel het beoogde effect opleveren. Daarom heeft de rechter een streep gezet door dit programma.

Vanuit de PAS werd ook bijgedragen aan maatregelen die de verdroging van natuurgebieden moeten tegengaan. Door de onzekere toekomst van de PAS, is het nu ook onzeker of deze financiering voortgezet zal worden. Water Natuurlijk vindt dat de waterschappen alvast moeten kijken hoe de verdrogingsbestrijding met volle kracht voortgezet kan worden.

Minister wil giflozingen legaliseren

3 juli 2019

Al jaren protesteren bewoners van de Drechtsteden en de Alblasserwaard tegen de illegale giflozingen van het Dordtse chemiebedrijf Chemours. Al jarenlang zijn er illegale lozingen van PFOA (C8) en GenX rechtstreeks op de rivier of C8 illegaal via de rioolwaterzuivering. C8 is een kankerverwekkende stof, die op de Europese lijst staat van zeer zorgwekkende stoffen. Sinds 2012 mag Chemours deze stof niet meer gebruiken.

De vele incidenten waren telkens aanleiding voor meer
onderzoek en toezicht. Vergunningen zijn aangescherpt en er is veel onderzoek gedaan in de Dordtse regio naar mogelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid. Ook drinkwaterbedrijf Oasen heeft Chemours voor de rechter gedaagd in verband met de langere-termijn-effecten voor
de drinkwaterwinning.

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft onlangs op voordracht van Nederland besloten om de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek het predikaat van ‘zeer zorgwekkende stof’ (ZZS) te geven. Het gaat hier om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten
veroorzaken en niet afbreken in het milieu.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is niet van plan om snel een einde te maken aan deze giflozingen. Terwijl het bedrijf in de Verenigde Staten een lozingsverbod kent, wil de minister het chemiebedrijf in ons land vergunning geven om jaarlijks maximaal vijf kilo GenX-stoffen en twee kilo PFOA te lozen op het oppervlaktewater en de rivier de Nieuwe Merwede. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Op deze manier wil Van Nieuwenhuizen met een vergunning de geconstateerde, maar niet vergunde, directe lozingen op het oppervlaktewater van GenX legaliseren en de lozing van PFOA verlengen.

De minister wijst erop dat de lozing van GenX en PFOA de laatste jaren sterk zijn teruggedrongen. Daardoor zijn er volgens haar geen risico’s voor het drinkwater.

Voor de lozing op het oppervlaktewater is de minister verantwoordelijk. Voor overige vergunningverlening, toezicht en handhaving is dat de provincie Zuid-Holland. Daarin schiet Zuid-Holland nog steeds ernstig tekort. De provincie geeft bedrijven zoals Chemours veel te veel ruimte om ongestraft door te gaan. Eerder en effectiever ingrijpen is zeer noodzakelijk voor volksgezondheid en milieu.

Overstromingsrisico uit Duitsland verkleinen


In Nederland wordt zonder extra maatregelen niet overal voldaan aan het Nederlandse beleidsdoel van basisveiligheid in 2050 als gevolg van mogelijke overstromingen vanuit het Duitse deel van het gebied. Dat concludeert de minister van  Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van een gezamenlijke Nederlands-Duitse studie.

De studie laat zien dat het lopende dijkversterkingsprogramma in Nordrhein-Westfalen een aanzienlijke verbetering betekent voor de veiligheid aan weerszijden van de grens. Na afronding ervan (planning 2025) is het beschermingsniveau tegen hoogwater aan weerszijden van degrens vergelijkbaar.

Na 2025 gaat Nederland zijn dijken in het grensgebied waar nodig versterken om in 2050 aan de nieuwe waterveiligheidsnormen voor primaire keringen te voldoen. Over extra maatregelen in Duitsland bestaan nog geen afspraken.

 

 

 

Met Water Natuurlijk op excursie in Amersfoort


Water Natuurlijk organiseerde op 17 mei een boeiende excursie naar Elisabeth Groen.
Dit voormalige ziekenhuisterrein langs de Heiligenbergerbeek ten zuiden van Amersfoort wordt op bewonersinitiatief omgetoverd in een fraai park. Het park ligt langs de Heiligenbergerbeek. Het bijzondere is, dat de bewoners ook een grote rol hebben in het beheer van het park.

Delen zijn al klaar, maar er wordt ook nog hard gewerkt. Een groot deel van het ziekenhuisgebouw is inmiddels in een berg puin veranderd. Ook hier komt straks groen!

Water Natuurlijk levert veel heemraden

1 juli 2019

 

Water Natuurlijk heeft zijn landelijke winst bij de waterschapsverkiezingen goed kunnen verzilveren.

Het overzichtsschema (met dank aan de maker: Paul van de Vijver) laat zien dat Water Natuurlijk nu in 16 van de 21 waterschappen een heemraad levert. Daar zitten ook de drie waterschappen in Midden-Nederland bij: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Ons beleid van de afgelopen jaren was al sterk op duurzaamheid en vergroening gericht. Daar willen we de komende periode nog een extra stimulans aan geven. Het komende jaar willen we in ieder geval extra inzetten op het herstel van biodiversiteit.

 

Kijk ook bij onze nieuwe nieuwsbrief.

Excursie Amersfoort

3 mei 2019

Water Natuurlijk nodigt iedereen van harte uit voor een boeiende waterexcursie naar Amersfoort. We bezoeken Elisabeth Groen. Bewoners hebben een paar jaar gelden het initiatief genomen om dit voormalige ziekenhuisterrein om te toveren in een mooi natuur- en parkgebied. Ook het beheer van het park is de bewoners van Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor én door bewoners noemen. De eerste fase van het park was einde 2018 klaar. Dit jaar volgt de tweede fase, op de plaats waar het onlangs gesloopte ziekenhuisgebouw stond.

Lia Bouma leidt ons vanuit Elisabeth Groen rond. Tijdens de excursie vertelt Henk Nobbe van waterschap Vallei en Veluwe meer over het bekensysteem in de Gelderse Vallei.

Afsluiting met een drankje.

Vertrek 14.30u: De Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144
Graag aanmelden
Amersfoort, vrijdag 17 mei 2019, 14.30-17.00u

Kiezers bedankt!

17 april 2019

Op woensdag 20 maart 2019 waren er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. De opkomst was hoger dan ooit tevoren en meer dan ooit hebben stemmers aangegeven water, natuur, leefomgeving en klimaat belangrijk te vinden.

Water Natuurlijk was al de grootste waterschapspartij van Nederland. En we zijn nog groter geworden! In 9 van de 21 waterschappen werden we zelfs de grootste fractie in het nieuwe algemeen bestuur. Er waren wel duidelijke verschillen. Water Natuurlijk haalde opmerkelijk goede verkiezingsresultaten in waterschappen in het noorden, oosten, midden en zuiden van het land.

Ook in Rivierenland behaalde Water Natuurlijk een zetel winst, en in Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe wisten we onze positie vast te houden en bleef het aantal zetels gelijk.

In het westen van land ligt er nog een duidelijke uitdaging voor Water Natuurlijk. In enkele waterschappen waar lokale partijen of de PvdD goed scoorden, bleef de stembusuitslag voor Water Natuurlijk achter.

Water Natuurlijk Rivierenland van 3 naar 4 zetels

Water Natuurlijk behaalde in waterschap Rivierenland een forse stemmenwinst. We gingen er van 3 naar 4 zetels!

Met de verkiezingen zijn 22 bestuurders democratisch gekozen. 8 bestuurders zijn door hun organisaties aangewezen voor de geborgde zetels. De opkomst bij de verkiezingen was hoog: 53,5%.

Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren en 50PLUS hebben er ieder één zetel bij gekregen. AWP en LRR zijn elk twee zetels kwijtgeraakt. De ChristenUnie verloor er één.

Bijna de helft van het algemeen bestuur (14 leden) neemt voor het eerst plaats in het bestuur van het waterschap. Een derde van de bestuursleden is vrouw. Het zijn er nu tien; voorheen waren het er vijf.

Namens Water Natuurlijk zijn Hennie Roorda, Michiel Alexander de Raaf, Marc Laeven en Moana van IJsseldijk gekozen in het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland.

Waterschap Vallei en Veluwe

In Vallei en Veluwe behaalde Water Natuurlijk een forse stemmenwinst. Het aantal zetels bleef met 3 gelijk. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverden een zetel in.

De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe was hoger dan het landelijk gemiddelde, respectievelijk 58,3 procent versus 51,4 procent.

Tevens zijn zes algemeen bestuursleden van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw. Vijf vrouwen zijn gekozen en één daarvan wordt geïnstalleerd op één van de zogenoemde ‘geborgde zetels’. Hiermee is 20 procent van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw.

Kandidaten van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe vieren de verkiezingsuitslag

 

Waterschap Rijn en IJssel

In Rijn en IJssel consolideerde Water Natuurlijk zijn 5 zetels.

De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht.

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden.

 

Bedankt voor je stem!

21 maart 2019

“Bij het vallen van de avond spreidt de zwaan zijn vleugels uit in Rivierenland’s wateren en ziet dat het goed gaat met WaterNatuurlijk.”

Beste mensen we zijn ontzettend blij met de definitieve uitslag!
We hebben met onze zichtbaarheid de kiezer kunnen overtuigen dat hun Waterschapsstem bij ons in goede handen is. Onze “Top-4” kandidaten in zijn afgelopen donderdag, 28 maart, officieel toegetreden tot het Algemeen Bestuur van het Waterschap en is een zetel in het Dagelijks Bestuur, de Heemraad, is zo goed als zeker.

Er rust bij Hennie, Michiel, Marc en Moana nu de taak onze programmapunten zo goed mogelijk te gaan realiseren in het Waterschap en ons, burgers, te blijven informeren over waarom er wat besloten en gerealiseerd gaat worden in ons Rivierenland.

De definitieve uitslag

De definitieve zetelverdeling

123456789101112