Water Natuurlijk staat voor… Gezamenlijk

SCHONE ENERGIE MAKEN WE SAMEN

 • We werken mee aan projecten als vruchtbare kringloop en de wijk van de toekomst.
 • Met gemeenten, provincies, burgers en bedrijven werken we intensief samen om de energietransitie vorm te geven.
 • We streven ernaar om onze opgave met de opgaven van andere partners te combineren.

WE WERKEN SAMEN MET U AAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

 • We investeren in innovatieve trajecten en producten, zodat we onze taken sneller, beter, goedkoper en duurzamer uit kunnen voeren.
 • Daarbij zorgen we ook voor experimenteerruimte voor innovaties.
 • Investeren in sociale innovatie, ontwikkelen met bewoners nieuwe duurzame initiatieven.

Water Natuurlijk staat voor…Gezond

GEZOND WATER VOOR MENS EN DIER

 • We zorgen voor geschikte schone zwemplekken, waarbij bronmaatregelen blauwalg en schadelijke bacteriĂ«n voorkomen
 • Als het gaat om het opsporen en straffen van overtreders, kiezen wij voor een voortvarende aanpak
 • Toezicht en handhaving worden geĂŻntensiveerd.
 • Wij zetten onverminderd in op een verbod op microplastics

GEEN BESTRIJDINGSMIDDELEN  EN MEDICIJNRESTEN IN ONS WATER

 • We weren medicijnresten uit ons buitenwater door een bronaanpak en extra zuiveringstappen op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 • We pleiten voor een permanent verbod op de schadelijkste bestrijdingsmiddelen
  (bv. neo-nicotinoiden).
 • We voorkomen uitspoeling van meststoffen door gebruik te maken van teelt-vrije zones en bufferstroken

Water Natuurlijk staat voor…Genieten

GEZOND WATER VOOR MENS EN DIER

 • We werken aan herstel van landschap, door ruimtelijke inrichtingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld beekherstel.
 • Ons water-erfgoed behouden en toegankelijk maken
 • Door een slimme en multifunctionele inrichting van ons buitengebied combineren we functies, zoals natuur- en recreatiegebieden in te zetten als bergingsgebieden.
 • We maken, ten tijde van vorst ijspret / schaatsen mogelijk door stuwen en gemalen uit te zetten

ZORGELOOS GENIETEN

 • We verbinden stad en land door middel van “groen-blauwe” aders.
 • We investeren in maatregelen voor recreanten op en aan het water en zorgen voor openstelling van schouwpaden langs onze wateren.
 • Water in de stad gebruiken we als bron voor biodiversiteit; groen, schaduw, plezier en ontspanning.
 • We verhinderen dat vervuilde industriĂ«le grond of bagger in onze plassen wordt gestort.

 

Water Natuurlijk staat voor… Duurzaam

WE ZIJN KLIMAATBESTENDIG EN CIRCULAIR

 • We investeren in klimaatbestendige steden, dorpen en buitengebieden.
 • Maken werk van groene daken, minder tegels en meer water in tuinen, parken, pleinen en afkoppelen van het riool.
 • We investeren in biodiversiteit in en langs watergangen (natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en vispassages).
 • We bestrijden invasieve en schadelijke exoten
 • Onze dijken, bermen en oevers beheren we op een ecologische manier
 • Wij zetten in op vasthouden, bergen en afvoeren en geven rivieren daar waar kan de ruimte
 • Bij nieuw in te zaaien dijkvakken gebruiken we inheemse zaadmengsels
 • De doelen voor schoon water halen we voor 2027
 • We kiezen voor een natuurlijker peilbeheer, grotere peilgebieden en voor het vasthouden van gebiedseigen water (regen of kwel)
 • We besparen fors op ons energieverbruik.
 • (Afval)water, zon, wind en biogas gebruiken we als duurzame energiebronnen
 • We zorgen voor een circulair waterschap en hergebruiken onze reststromen

Programma Rivierenland

Water Natuurlijk werkt in het waterschapsbestuur van waterschap Rivierenland aan veilig, gezond en schoon water met aandacht voor de natuur, landschap en recreatie.

Water Natuurlijk is een groene organisatie met hart voor blauw en wordt ondersteund door belangrijke natuur- en watersportorganisaties, maar ook door de politieke partijen D66 en GroenLinks. Daarom is Water Natuurlijk uw logische keuze!

Het verkiezingsprogramma 2019 van Water Natuurlijk Rivierenland is nu te downloaden