Circulaire economie – Aquafarm in Dodewaard – Water Natuurlijk zet zich in voor natuurlijke waterzuivering

Ons afvalwater bevat, naast verontreiniging, vele waardevolle grondstoffen waar nu te weinig mee wordt gedaan. Het verduurzamen van ons drinkwater, de zorg voor de circulaire economie en voor ons ecosysteem, maakt dat we slimmer met grondstoffen en water om moeten gaan om zo te komen tot schoon gezuiverd water met hoogwaardige grondstoffen als bijproduct.

Tot voor kort werd rioolwater als afvalwater gezien wat met grote zorg en hoge kosten gezuiverd moest worden. Het Aquafarm project zorgt voor een kanteling in dit denken door te zoeken naar het terugwinnen van de waardevolle grondstoffen die vervolgens hun weg vinden naar marktpartijen.

Wat is Aquafarm? Kort gezegd: waterzuivering en biomassaproductie.

Hoe werkt Aquafarm? Door monoculturen te laten groeien op afvalwater gebruikt Aquafarm natuurlijke omzettingsprincipes om water te zuiveren en tegelijkertijd hoogwaardige grondstoffen als eiwitten en vetten te oogsten.

Anderhalf jaar lang hebben de Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Wageningen, onderzoekscentrum B-Ware, initiatievenfabriek P2 en 3 Waterschappen  ( Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Noorderkwartier) kennis gebundeld en onderzoek gedaan naar het nabootsen van het natuurlijke waterzuiveringsproces en het versterken van de daarin voorkomende biologische groeiprocessen.  Zo is naar voren gekomen dat 2 organismen heel goed kunnen samenwerken, nl zoetwaterwormen voor de afbraak van slibdeeltjes en de grote kroosvaren welke zorgt voor de opname van opgeloste nutriënten als bv fosfor. En dit is nog maar het begin! In de toekomst kunnen nog veel meer organismen toegevoegd worden zoals bv mossels en kreeftjes.  Het resultaat van dit onderzoek is in de Waterzuiveringsinstallatie Dodewaard op haalbaarheid getest en dit laat mooie en veelbelovende resultaten zien. Dit is een eerste stap: in de toekomst kan Aquafarm ook gaan helpen bij het bestrijden van emissiegassen bij bv biomassaproductie of het op een natuurlijke manier verwijderen van medicijnresten uit ons afvalwater.

Aquafarm bootst het natuurlijke waterzuiveringsproces na, zet de keten van bv algen, wormpjes, mossels en plantjes compacter en sneller achter elkaar en het resultaat is minder energieverbruik en minder gebruik van chemicaliën bij de waterzuivering. En daar ligt het directe rendement voor de waterschappen: een meer kosteneffectieve en duurzame vorm van het vervullen van hun wettelijke taak: het zuiveren van ons afvalwater.

WaterNatuurlijk als uitgesproken waterpartij is een groot voorstander van dit project en steunt dit project dan ook volledig.

Wat hebben we bereikt van 2015 tot nu

Beste Rivierenlanders!

Ik ben trots. Op Waterschap Rivierenland en op onze club Water Natuurlijk. Want in de afgelopen 4 jaar hebben we gezien dat investeren in duurzaamheid loont.

Onze visie is dan ook: Consequent kiezen voor duurzame en toekomstbestendige maatregelen, deze in daden omzetten zodat het zich ook uitbetaalt. Daar krijg, zeker ik energie van. Letterlijk en figuurlijk.

Water Natuurlijk heeft de afgelopen jaren gewerkt aan verandering binnen het waterschap. Daar willen we mee doorgaan, want deze succesvolle ontwikkelingen smaken naar meer.

Zo bedachten we 8 jaar geleden dat het mooi zou zijn als we van al ons afvalwater energie zouden kunnen maken. En kijk, nu ronden we de voorbereidingen voor onze laatste energiefabriek af en daarmee wordt nu 100% van ons afvalwater omgezet in duurzame energie. Droomden we 4 jaar geleden nog van een energieneutraal waterschap, nu leggen we al onze rioolwaterzuiveringsinstallaties vol met zonnepanelen, investeren we in windenergie en bieden we de warmte en koude die opgeslagen zit in ons buitenwater aan onze omgeving aan, zodat niet alleen wijzelf energieneutraal kunnen zijn, maar dat wij ook concreet bijdragen aan de energietransitie van onze partners, gemeenten en woningbouwcorporaties.
Maar we maken ook samen met gemeenten werk van klimaatbestendige steden en dorpen. Zorgen ervoor dat bij grote dijkversterkingsprojecten burgers van meet af aan mee worden genomen. Dat was 8 jaar geleden nog niet vanzelfsprekend. Nu in 2018 wel. Simpelweg omdat, mede dankzij Water Natuurlijk de scoop is gewijzigd; dijken zijn niet meer alleen van het waterschap, maar van ons allemaal. Ook hebben we een belangrijke impuls gegeven aan een duurzaam beheer van onze bermen en dijken. De vondst van het Het rood bosvogeltje, zoals de Nederlandse naam van de bijzondere orchidee luidt, is daar een mooi gevolg van! Daar willen we onverminderd mee door gaan. Want investeren in biodiversiteit loont.
Lonend waren ook onze inspanningen om onze prachtige nieuwe zwemwaterlocaties, de Lentse en Oosterhoutse plas in Nijmegen vrij te houden van vervuild slib. De inspanningen betaalden zich uit. Het slib werd niet gestort. Bewoners van Rivierenland moeten immers met een gerust hart in natuurwater kunnen zwemmen. Schoon water is van het allergrootste belang. En daar staan wij als Water Natuurlijk voor. Vandaar ook dat we concreet aan de slag om onze medicijnresten uit het afvalwater te halen, te beginnen in Groesbeek waar we begin volgend jaar een extra zuiveringsstap gaan inbouwen. Mooie verandering, waar ik energie van krijg. Daar gaan we graag mee door. Doe je mee?

Hennie Roorda
Lijsttrekker Water Natuurlijk Rivierenland