Snel volgende stap naar nieuw belastingstelsel waterschappen nodig

Na bijna een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het eigen belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk vindt het positief dat er nu een breed gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de wetgever. Positief is ook dat het voorstel waterschapsbesturen de mogelijkheid geeft om de inwoners een rechtvaardiger tarief in rekening te brengen. Toch moet er nog méér gebeuren om te zorgen voor een betere en eerlijker manier om de kosten voor veilig, schoon en voldoende water te verdelen. De grootste waterschapspartij ziet het voorstel daarom vooral als een eerste stap.

In december 2019 bleek er na jaren praten toch geen draagvlak voor een uitgebreid voorstel over hoe precies de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Daarom is met een uitgekleed eisenpakket een alternatief uitgewerkt dat alleen de belangrijkste knelpunten oplost. Dat is nu dus gelukt.

Inwoners betalen nog steeds teveel

De fracties van Water Natuurlijk in de 21 waterschapsbesturen hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het pakket: niet omdat dit hét model voor de toekomst is, maar omdat het voor nu een goede eerste stap is om de meest urgente problemen op te lossen. Voorwaarde voor Water Natuurlijk was wel dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze volgens Water Natuurlijk toch al teveel betalen. De datajournalisten van Pointer schreven daar een lezenswaardig artikel over. Die optie maakt nu onderdeel uit van het pakket aan voorstellen.

Nu de volgende stappen

De uitgeklede aanpak leidt nu weliswaar tot het oplossen van knelpunten bij enkele waterschappen, maar nog niet tot een beter en eerlijker belastingsysteem. De OESO heeft daar al in 2014 aanbevelingen voor gedaan, en Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet toepassen. Het gaat onder meer om het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de mogelijkheid om goed gedrag te belonen. Zo betaalt een tweepersoonshuishouden nu voor drie zgn. vervuilingseenheden mee aan de rioolwaterzuivering, maar een huishouden van zes betaalt hetzelfde. Dat vindt Water Natuurlijk niet alleen niet eerlijk, maar ook geen stimulans om minder van ons kostbare water door de wc te spoelen.
Ook vindt Water Natuurlijk dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden: natuur is een collectief goed dat voor iederéén van essentieel belang is. Bij de volgende stap mag ook niet, zoals nu is gebeurd, op voorhand worden bepaald dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen: zo’n voorwaarde maakt immers een eerlijker systeem op voorhand onmogelijk.

Water Natuurlijk rekent erop dat deze onderwerpen het komende jaar met eenzelfde voortvarendheid en een even zorgvuldig proces worden opgepakt, en blijft daarin graag een constructieve en kritische inbreng leveren.

VRIEND WORDEN!

Drie vrouwelijke lijsttrekkers voor Water Natuurlijk in Gelderland!

 

Op 20 maart mogen we, naast de verkiezingen voor de provinciale staten ook weer naar de stembus voor de Waterschappen. En waar de meeste partijen die meedoen oude witte mannen hoog op lijst hebben staan, doet Water Natuurlijk dat geheel anders.

In Gelderland, wordt voor alle drie de waterschappen de Water Natuurlijk kar getrokken door een vrouw!

Wat beweegt jullie jonge vrouwen om in deze oude besturen plaats te nemen?
Antoinet van Helvoirt, lijsttrekker voor het waterschap Rijn en IJssel en inmiddels al weer bijna 8 jaar bestuurder in dit waterschap,  begint enthousiast te vertellen: Het werk van de waterschappen is belangrijk, ze zorgen voor droge voeten, veilige dijken en schoon water. “Maar dat wil toch iedereen?”  hoor ik je zeggen, “daar hoef je toch niet voor naar de stembus?” “Ik zeg dan altijd: Vergelijk het maar eens met goede zorg of goed onderwijs, dat wil toch ook iedereen? De vraag is niet of je het belangrijk vindt, maar hoe je vindt dat het geregeld moet worden en dat vraagt wel degelijk om keuzes. Wij van water Natuurlijk kiezen daarbij voor de vier g’s: Groen, Gezond, Gezamenlijk en Genieten!”

Welke keuzes maakt Water Natuurlijk dan anders?
“Water Natuurlijk heeft de afgelopen jaren laten zien dat investeren in duurzaamheid loont”, gaat Astrid Meijer, lijsttrekker voor Vallei en Veluwe verder. “We hebben onze visie: consequent kiezen voor duurzame en toekomstbestendige maatregelen, in daden weten om te zetten en hebben aangetoond dat dit zich ook in financiële zin uitbetaalt. En daar krijg je energie van, letterlijk en figuurlijk”. Astrid, is naast lijsttrekker ook fractievoorzitter en werkt als zelfstandig adviseur in de watersector, onder meer als trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair Terreinbeheer. “Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten, net als: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn kernwaarden, namelijk duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid”.

Verandering
“Bovendien heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren hard gewerkt aan veranderingen binnen het waterschap,” vult de Nijmeegse Hennie Roorda, lijsttrekker voor Rivierenland aan. “We willen hier graag mee door gaan”. “Deze ontwikkelingen, ze smaken naar meer”. “Zo bedachten we 8 jaar geleden dat het mooi zou zijn als we uit al ons afvalwater energie zouden kunnen maken”. “En kijk. Nu ronden we de voorbereidingen af voor onze laatste energiefabriek en daarmee wordt 100% van ons afvalwater ingezet om duurzame energie te produceren”. “Droomden we 4 jaar geleden nog van een energieneutraal waterschap, nu leggen we al onze rioolwaterzuiveringsinstallaties vol met zonnepanelen, investeren we in windenergie en leveren we de warmte en koude energie, die opgeslagen zit in ons buitenwater, aan complete woonwijken in de omgeving, zodat niet alleen het waterschap energieneutraal werkt, maar dat zij ook een concrete bijdrage kan leveren aan de duurzame energietransitie in de woningen binnen onze waterschappen”.

Burgers als partners
Hennie Roorda vertelt gedreven verder: “ Maar we maken ook samen met de gemeenten werk van klimaatbestendige steden en dorpen. We zien erop toe dat bij grote dijkversterkingsprojecten burgers van meet af aan mee worden genomen. Dat was 8 jaar geleden niet vanzelfsprekend. Nu in 2019 wel. Simpelweg omdat, dankzij Water Natuurlijk, de visie binnen de waterschappen is gewijzigd; Dijken zijn niet meer alleen meer van het waterschap, maar ze zijn van ons allemaal. Ook hebben we, Water Natuurlijk, een belangrijke impuls gegeven aan het duurzaam beheren van onze bermen en dijken. Dit heeft onder andere de vondst van een bijzondere orchidee opgeleverd; het Rood Bosvogeltje, genaamd! Ook daar willen we met Water Natuurlijk, onverminderd mee door gaan, want investeren in biodiversiteit is investeren in ons klimaat.

Onze inspanningen om prachtige nieuwe zwemwaterlocaties te creëren hebben ook hun vruchten afgeworpen. Bijvoorbeeld; de Lentse en Oosterhoutse plassen in Nijmegen hebben we, ondanks veel verzet van de gemeente, toch vrij weten te houden van vervuild slib.

Bewoners van onze 3 waterschappen; Rivierenland Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, moeten immers met een gerust hart in ons natuurwater kunnen zwemmen. Schoon water is daarom van het allergrootste belang, vinden wij van Water Natuurlijk.

Vandaar dat we ook bezig zijn om medicijnresten uit het afvalwater te halen. Onze inspanningen hebben daartoe geleid dat begin volgend jaar in de waterzuiveringsinstallatie in Groesbeek een speciale zuiveringsstap wordt ingebouwd die deze scheiding gaat realiseren. Een mooi resultaat waar we energie van krijgen, daar doen we het voor”, vervolgt Hennie.

Diversiteit
“Wat wij ook anders doen dan de andere partijen is dat wij evenveel mannen als vrouwen op onze lijst hebben staan”, vertelt Antoinet. “Juist op de verkiesbare plaatsen”, voegt ze daar snel aan toe. Ze vindt het jammer dat er nog altijd te weinig diversiteit is binnen het waterschapsbestuur. “Uit onderzoek in het bedrijfsleven is gebleken dat bedrijven met een divers samengestelde top succesvoller zijn, meer winst maken en minder vaak failliet gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ook openbare besturen gebaat zijn bij diversiteit.” Aan ons, Water Natuurlijk, zal het in ieder geval niet liggen!”, vervolgt ze.

De  goedlachse Antoinet van Helvoirt is inmiddels al weer 8 jaar dagelijks bestuurder van het waterschap Rijn en IJsel en wil een bestuurder zijn, die dichtbij de mensen staat, die benaderbaar is. “Mensen kunnen me altijd bellen. Als er initiatieven zijn vanuit de lokale gemeenschap of bij ondernemers dan moeten zij mij of het waterschap snel kunnen vinden en een positieve gesprekspartner aantreffen die met ze meedenkt. Dan pas doen we ons werk goed”.

Water Natuurlijk pleit voor natuurvriendelijk bermbeheer in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Water Natuurlijk heeft in het bestuur van Waterschap Rivierenland steeds gepleit voor meer ecologisch bermbeheer in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Nu gesproken wordt over overdracht van de wegentaak aan de inliggende gemeenten, bepleiten wij met klem het volgende:

  • Zowel het waterschap als de gemeenten moeten mee gaan doen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een landelijk initiatief van natuurbeschermingsorganisaties en allerlei sectoren van het bedrijfsleven, waaronder De Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Rabobank, Duurzame Zuivelketen, BoerenNatuur en LTO Nederland. Dit plan moet leiden tot grootschalig herstel van de biodiversiteit en duurzaam beheer van stad, platteland en de natte en droge infrastructuur. Een belangrijke aanleiding voor het plan was de constatering, enkele jaren geleden, van de enorme achteruitgang van de insectenrijkdom sinds 1990.
  • Als de wegentaak in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt overgedragen aan de gemeenten, moet ook de daarvoor benodigde kennis worden overgedragen. Het is noodzakelijk dat de gemeenten ecologen in dienst nemen die weten hoe het moet en die ingeschakelde aannemers goed kunnen aansturen en controleren.
  • Het areaal natuurvriendelijk beheerde bermen mag niet worden verkleind, integendeel: het kan nog worden uitgebreid. In het huidige werkgebied van het waterschap zijn nog enkele weinig verstoorde, voldoende brede wegbermen te vinden die nog niet ecologisch beheerd worden maar die daarvoor wel geschikt zijn. Als de gemeenten het overnemen, kunnen zij het areaal verder uitbreiden door ook geschikte bermen binnen de bebouwde kommen natuurvriendelijk te gaan beheren.

De natte oevers van het Merwedekanaal zijn al zeer bloemrijk.

Achtergrond
Waterschap Rivierenland beheert in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook de polderwegen buiten de bebouwde kom. Deze wegentaak is bij de waterschapsfusie in 2005 overgenomen van het voormalige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Elders in Rivierenland worden vergelijkbare polderwegen door de inliggende Gelderse en Noord-Brabantse gemeenten beheerd.

Kaart: Natuurparels (vlinders) en ecologisch beheerde bermen (parelsnoeren) in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bron: Prachtlint (https://www.prachtlint.nl/parels/).

Het waterschap wil nu ook in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de wegentaak overdragen aan de gemeenten en voert hierover verkennende gesprek met Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden. In die gesprekken zal ongetwijfeld gesproken worden over financiële aspecten: de bekostiging en de verdeling van kosten over de gemeenten.

Een belangrijk aspect dat ook besproken moet worden, is de manier waarop de wegen beheerd worden. Het voormalige Hoogheemraadschap is er al rond 2000 toe overgegaan een klein deel van de wegbermen ecologisch te beheren. Het doel daarvan was: iets doen voor de natuur, in het kader van de ‘brede kijk’ van het waterschap. De ‘brede kijk’ houdt in: het ondersteunen van het werk van andere overheden en maatschappelijke organisaties. Ecologisch beheer komt erop neer dat de bermen veel bloemrijker worden gemaakt en dat bij het maaien goed rekening wordt gehouden met de fauna, zoals bijen, vlinders en andere insecten.

De bermen van het Merwedekanaal worden ecologisch beheerd door de Provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland. Op de foto wordt maaisel afgevoerd. Dat maakt de bodem schraler, waardoor snelle groeiers, zoals brandnetels, fluitenkruid en gewone berenklauw, worden afgeremd. Er komt meer ruimte voor traag groeiende planten, de bloemrijkdom neemt geleidelijk toe. Foto: Dick Kerkhof.

Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen jaren bij het bermbeheer belangrijke stappen gezet. Zo is het aantal ecologisch beheerde bermen fors uitgebreid. Het waterschap heeft ook het beheerconvenant Prachtlint medeondertekend (evenals o.a. de provincie Zuid-Holland en enkele gemeenten). Het Prachtlint beoogt de ontwikkeling van een netwerk van bloem- en insectenrijke bermen en soortenrijke watergangen, waarmee ‘Natuurparels’ (zowel grote officiële natuurgebieden als kleine particuliere eldorado’s) onderling verbonden worden.

Circulaire economie – Aquafarm in Dodewaard – Water Natuurlijk zet zich in voor natuurlijke waterzuivering

Ons afvalwater bevat, naast verontreiniging, vele waardevolle grondstoffen waar nu te weinig mee wordt gedaan. Het verduurzamen van ons drinkwater, de zorg voor de circulaire economie en voor ons ecosysteem, maakt dat we slimmer met grondstoffen en water om moeten gaan om zo te komen tot schoon gezuiverd water met hoogwaardige grondstoffen als bijproduct.

Tot voor kort werd rioolwater als afvalwater gezien wat met grote zorg en hoge kosten gezuiverd moest worden. Het Aquafarm project zorgt voor een kanteling in dit denken door te zoeken naar het terugwinnen van de waardevolle grondstoffen die vervolgens hun weg vinden naar marktpartijen.

Wat is Aquafarm? Kort gezegd: waterzuivering en biomassaproductie.

Hoe werkt Aquafarm? Door monoculturen te laten groeien op afvalwater gebruikt Aquafarm natuurlijke omzettingsprincipes om water te zuiveren en tegelijkertijd hoogwaardige grondstoffen als eiwitten en vetten te oogsten.

Anderhalf jaar lang hebben de Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Wageningen, onderzoekscentrum B-Ware, initiatievenfabriek P2 en 3 Waterschappen  ( Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Noorderkwartier) kennis gebundeld en onderzoek gedaan naar het nabootsen van het natuurlijke waterzuiveringsproces en het versterken van de daarin voorkomende biologische groeiprocessen.  Zo is naar voren gekomen dat 2 organismen heel goed kunnen samenwerken, nl zoetwaterwormen voor de afbraak van slibdeeltjes en de grote kroosvaren welke zorgt voor de opname van opgeloste nutriënten als bv fosfor. En dit is nog maar het begin! In de toekomst kunnen nog veel meer organismen toegevoegd worden zoals bv mossels en kreeftjes.  Het resultaat van dit onderzoek is in de Waterzuiveringsinstallatie Dodewaard op haalbaarheid getest en dit laat mooie en veelbelovende resultaten zien. Dit is een eerste stap: in de toekomst kan Aquafarm ook gaan helpen bij het bestrijden van emissiegassen bij bv biomassaproductie of het op een natuurlijke manier verwijderen van medicijnresten uit ons afvalwater.

Aquafarm bootst het natuurlijke waterzuiveringsproces na, zet de keten van bv algen, wormpjes, mossels en plantjes compacter en sneller achter elkaar en het resultaat is minder energieverbruik en minder gebruik van chemicaliën bij de waterzuivering. En daar ligt het directe rendement voor de waterschappen: een meer kosteneffectieve en duurzame vorm van het vervullen van hun wettelijke taak: het zuiveren van ons afvalwater.

WaterNatuurlijk als uitgesproken waterpartij is een groot voorstander van dit project en steunt dit project dan ook volledig.

Wat hebben we bereikt van 2015 tot nu

Beste Rivierenlanders!

Ik ben trots. Op Waterschap Rivierenland en op onze club Water Natuurlijk. Want in de afgelopen 4 jaar hebben we gezien dat investeren in duurzaamheid loont.

Onze visie is dan ook: Consequent kiezen voor duurzame en toekomstbestendige maatregelen, deze in daden omzetten zodat het zich ook uitbetaalt. Daar krijg, zeker ik energie van. Letterlijk en figuurlijk.

Water Natuurlijk heeft de afgelopen jaren gewerkt aan verandering binnen het waterschap. Daar willen we mee doorgaan, want deze succesvolle ontwikkelingen smaken naar meer.

Zo bedachten we 8 jaar geleden dat het mooi zou zijn als we van al ons afvalwater energie zouden kunnen maken. En kijk, nu ronden we de voorbereidingen voor onze laatste energiefabriek af en daarmee wordt nu 100% van ons afvalwater omgezet in duurzame energie. Droomden we 4 jaar geleden nog van een energieneutraal waterschap, nu leggen we al onze rioolwaterzuiveringsinstallaties vol met zonnepanelen, investeren we in windenergie en bieden we de warmte en koude die opgeslagen zit in ons buitenwater aan onze omgeving aan, zodat niet alleen wijzelf energieneutraal kunnen zijn, maar dat wij ook concreet bijdragen aan de energietransitie van onze partners, gemeenten en woningbouwcorporaties.
Maar we maken ook samen met gemeenten werk van klimaatbestendige steden en dorpen. Zorgen ervoor dat bij grote dijkversterkingsprojecten burgers van meet af aan mee worden genomen. Dat was 8 jaar geleden nog niet vanzelfsprekend. Nu in 2018 wel. Simpelweg omdat, mede dankzij Water Natuurlijk de scoop is gewijzigd; dijken zijn niet meer alleen van het waterschap, maar van ons allemaal. Ook hebben we een belangrijke impuls gegeven aan een duurzaam beheer van onze bermen en dijken. De vondst van het Het rood bosvogeltje, zoals de Nederlandse naam van de bijzondere orchidee luidt, is daar een mooi gevolg van! Daar willen we onverminderd mee door gaan. Want investeren in biodiversiteit loont.
Lonend waren ook onze inspanningen om onze prachtige nieuwe zwemwaterlocaties, de Lentse en Oosterhoutse plas in Nijmegen vrij te houden van vervuild slib. De inspanningen betaalden zich uit. Het slib werd niet gestort. Bewoners van Rivierenland moeten immers met een gerust hart in natuurwater kunnen zwemmen. Schoon water is van het allergrootste belang. En daar staan wij als Water Natuurlijk voor. Vandaar ook dat we concreet aan de slag om onze medicijnresten uit het afvalwater te halen, te beginnen in Groesbeek waar we begin volgend jaar een extra zuiveringsstap gaan inbouwen. Mooie verandering, waar ik energie van krijg. Daar gaan we graag mee door. Doe je mee?

Hennie Roorda
Lijsttrekker Water Natuurlijk Rivierenland