Water Natuurlijk Zeeland: “Niet bouwen op primaire waterkeringen”

15 maart 2019

Beantwoording vragen van de fractie Water Natuurlijk van Waterschap Scheldestromen over bouwen op waterkeringen bij Baarland d.d. 23-4-2018

Hierbij een reactie op de door u gestelde vragen over het krantenartikel in de PZC van 14 maart jl. betreffende de plannen voor De Landing in Baarland. Vooraf willen we graag opmerken dat het waterschap niet betrokken is geweest bij de inhoud van dit bericht. De informatie is gegeven door de woordvoerder van camping Scheldeoord die tevens de initiatiefnemer is voor de plannen in Baarland.

Beantwoording van de vragen:

 1. Is de berichtgeving correct?

De berichtgeving is niet correct als het gaat over het standpunt van het waterschap. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 2.

 1. Is waterschap Scheldestromen inderdaad positief over dit plan?

Het dagelijks bestuur heeft geen positief advies gegeven over de plaatsing van ‘slaaphuisjes’ op de dijk. Het standpunt van het waterschap is dat, in afwachting van (1) de beoordeling van het dijktraject aan de nieuwe normering en mogelijk daaruit volgende maatregelen voor een versterkingsopgave (HWBP) en (2) het in het verlengde van de Zeeuwse Kustvisie een mogelijk door de Provincie uit te brengen visie op ontwikkelingen langs de Westerschelde, er op dit moment geen medewerking wordt verleend aan (een pilot voor) dijkslaaphuisjes bij camping Scheldeoord te Baarland.

De heer De Smet heeft namens het dagelijks bestuur dit standpunt in een gesprek aan de initiatiefnemer, de heer Northolt, medegedeeld en toegelicht. Het dagelijks bestuur wil voorkomen dat een toekomstige versterkingsopgave gehinderd wordt. Er is een gerede kans dat in de toekomst er ter plaatse versterkingsmaatregelen plaats moeten vinden.  Op 13 februari 2017 heeft bestuurlijk overleg tussen Provincie, gemeente Borsele en waterschap plaatsgevonden met de initiatiefnemer. In dit overleg is het standpunt van het waterschap nader toegelicht.

 1. Zijn er van de kant van het waterschap al toezeggingen gedaan?

Zie beantwoording vraag 2. Het waterschap heeft geen concrete toezeggingen gedaan.

 1. Is hier sprake van bouwen op de zeewering (i.c. een primaire waterkering)?

Ja, de dijk langs de Westerschelde is een primaire waterkering.

 1. Waarom is dit project nog geen agendapunt geweest op een van de vergaderingen van de commissie Waterkeringen en Wegen?

Vergunningverlening is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Dergelijke initiatieven worden daarom niet geagendeerd voor de commissie Waterkeringen en Wegen.

Li An Phoa komt naar Zeeland op 14 maart in Kruiningen.

12 maart 2019

Water Natuurlijk Zeeland heeft Li An Phoa uitgenodigd om op donderdag 14 maart a.s. naar Zeeland te komen.

Zij zal een toelichting geven op haar werk en zich uit spreken over het belang van het aanleggen van en het juiste beheer van natuurvriendelijke oevers.

Deze oevers zijn een belangrijk middel om de kwaliteit van oppervlaktewater in de provincie te vergroten en daarmee natuurwaarde en biodiversiteit te vergroten.

Li An Phoa maakt een wandeling in de buurt van Kruiningen. Als je mee wilt lopen, kan dat! Speciaal voor ge√Įnteresseerden deelt ze op die dag vanaf 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur haar ervaringen en inzichten tijdens een wandeling langs de Westerschelde en een nabij gelegen natuurvriendelijke oever. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar fvk@zeelandnet.nl De exacte locatie wordt dan doorgegeven. Hieraan zij geen kosten verbonden. Donaties komen volledig ten goede aan Drinkable Rivers.

Li An Phoa doceert een onderdeel in de module ‚ÄėDuurzame Transitie en Stewardship‚Äô aan Nyenrode en heeft in de afgelopen tien jaar het keuzevak ‚ÄėCompanies in Ecologies‚Äô aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam gegeven. Naast haar studie Bedrijfskunde rondde Li An Phoa (38) tevens de studies Filosofie en Holistic Science af. Zij staat nr. 19 in de Trouw duurzame Top 100. Bijna veertien jaar geleden besloot Li An Phoa, na haar studie Bedrijfskunde, in een kano de Canadese rivier de Rupert af te varen, toen nog een drinkbare rivier. ‚ÄúNog maar een paar generaties geleden waren alle rivieren drinkbaar, nu is dat zeldzaam. Rivieren tonen ons hoe het is gesteld met de (levens)kwaliteit van het landschap, van een stroomgebied. De kwaliteit van rivierwater zou een leidend beginsel kunnen zijn van de strategie van een bedrijf of financi√ęle dienstverleners.‚ÄĚ

Water Natuurlijk wil aandacht voor de kwaliteit van ons oppervlaktewater en daarom hebben wij Li An Phoa gevraagd om daaraan medewerking te verlenen. Wij willen wijzen op de relatie van lozingen afkomstig uit landbouwgebieden met de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee op de ecologische kwaliteit van een gebied. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het verbeteren van de waterkwaliteit en de bijdrage die dit levert aan natuurwaarden. In dit geheel spelen natuurvriendelijke oevers een belangrijke rol. Zij hebben een grote toegevoegde waarde. Nutri√ęnten worden opgenomen. Biodiversiteit wordt vergroot.

 

Informatie over Li An Phoa is verder te vinden op internet: Drinkable rivers LinkedIn Instagram Kijk ook naar een artikel in Trouw: https://www.trouw.nl/groen/li-an-phoa-wil-ervoor-zorgen-dat-we-straks-gewoon-uit-de-maas-kunnen-drinken~a181a95d/

Motie Biodiversiteit en geld ervoor opzij zetten!!!!

24 januari 2019

Motie Water Natuurlijk
Betreft aansluiting bij het Deltaplan voor biodiversiteit.

De AV Waterschap Scheldestromen, kennis nemend van ‚Äúhet droombeeld‚ÄĚ verwoord op de website van de beweging ‚Äú Deltaplan voor biodiversiteit‚ÄĚ, draag het dagelijks bestuur op om het Waterschap Scheldestromen bij deze beweging aan te sluiten.

Ook willen we van de andere partijen weten of ze bereid zijn om hiervoor geld opzij te zetten.

Water Natuurlijk heeft al meerdere malen binnen de Algemene Vergadering van het Waterschap Scheldestromen gepleit voor maatregelen voor bescherming en herstel van biodiversiteit. Onlangs werd de ‚Äúvisie op biodiversiteit‚ÄĚ door het Waterschap vastgesteld en wordt in de organisatie op basis van deze nota gewerkt. Voor Water Natuurlijk ging de ambitie hierin niet ver genoeg. Het was echter wel een begin van het omdenken op dit onderwerp. De tijd schrijdt voort en er zijn steeds meer geluiden, die duiden op een sterke teloorgang van de diversiteit van leven. Er is nu door een grote verscheidenheid aan organisaties een initiatief genomen om te komen tot een Deltaplan voor biodiversiteit. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Zij stellen ‚ÄúHerstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur √©n is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart‚ÄĚ. Ook Waterschappen worden genoemd als organisaties die nodig zijn voor een concrete verdere uitwerking.

Water Natuurlijk wil graag een motie indienden tijdens de eerstvolgende AV-vergadering met als oogmerk om het Waterschap Scheldestromen aan te sluiten bij deze beweging.

De visie van Water Natuurlijk wordt vervat in een tekst op de website van het Deltaplan voor Biodiversiteit. Daarom voeren wij deze tekst op als overweging bij het voorstel.
Het droombeeld voor 2030: een florerende delta voor mens en natuur
In 2030 herbergt de groene ruimte van Nederland een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Het landschap sprankelt van de diversiteit en mensen leven, werken en recre√ęren er graag. Landschappen zijn herkenbaar aan hun inrichting en begroeiing, mensen identificeren zich hiermee en zijn er trots op.
Alle Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, handelen daar naar als burger én als consument en dragen zo gezamenlijk bij aan natuurrijke landschappen. De activiteiten van (semi)overheden, alle ondernemers in de agrarische waardeketen (boeren, handelaren, producten en Retail) en natuurbeschermingsorganisaties versterken elkaar op slimme manieren, ondersteund door innovatieve economische modellen en wet- en regelgeving. De hoge biodiversiteit wordt onderhouden door beheer van natuur in natuurgebieden, agrarische productiesystemen en openbare ruimte.
Het beheer van terreinen van natuurbeschermingsorganisaties is optimaal voor het versterken van de ter plekke karakteristieke biodiversiteit en ze krijgen daar een aantrekkelijke beloning voor van leden en overheid. Natuurgebieden zijn effectief met elkaar verbonden via natuurgebieden, agrarisch gebied en/of openbare ruimte, en het beheer in natuurgebieden en op landbouwgrond is op elkaar afgestemd en versterkt elkaar.
Agrarische productiesystemen op rijke en gezonde bodems zijn circulair geworden en maken gebruik van functionele biodiversiteit, ondersteund door technologische innovaties. Hierdoor is de kwaliteit van water, bodem en lucht goed. Agrarisch ondernemers produceren kwalitatief hoogwaardige en gezonde producten en consumenten en burgers waarderen agrarisch ondernemers om hun rol in de voedselvoorziening en hun inzet om dit met duurzame teeltsystemen te realiseren. Agrarisch ondernemers krijgen een prijs die past bij de natuur-inclusiviteit van hun producten en een aantrekkelijke beloning voor het produceren van biodiversiteit door natuur- en landschapsbeheer en andere agro-milieudiensten door ketenpartijen en overheid. Het verdienmodel is dusdanig aantrekkelijk dat ook toekomstige generaties graag agrarisch ondernemer willen worden.
In de openbare ruimte zijn biodiversiteit en landschappelijke identiteit, naast veiligheid en aantrekkelijkheid, kerndoelen geworden van het beheer door (semi) overheden. Uitbreidingen van bebouwing en infrastructuur worden zo uitgevoerd dat ze natuur bevorderen, samenwerking met andere grondgebruikers stimuleren en een positief effect hebben op natuur in het omliggende landelijk gebied.
Dit alles is gerealiseerd via een gebiedsgerichte benadering en regionaal maatwerk die het mogelijk maken om win-win situaties in het beheer van natuur, landbouw en openbare ruimte te benutten. Van alle beheerders van de groene ruimte worden de effecten van inrichting, maatregelen en beheer op biodiversiteit en bedrijfsvoering en de publieke en financi√ęle waardering doorlopend gemonitord met behulp van eenvoudig te meten indicatoren. Dit stimuleert de continue aanpassing van de Nederlandse natuur aan een blijvend veranderende samenleving en klimaat en zorgt ervoor dat biodiversiteit vanuit ontwikkeling behouden blijft voor toekomstige generaties.

E.e.a. valt na te lezen op https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp (art. 33 lid 4)
de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen, bijeen op 14 februari 2019

De AV Waterschap Scheldestromen, kennis nemend van ‚Äúhet droombeeld‚ÄĚ verwoord op de website van de beweging ‚Äú Deltaplan voor biodiversiteit‚ÄĚ, draag het dagelijks bestuur op om het Waterschap Scheldestromen bij deze beweging aan te sluiten.

Namens de fractie van Water Natuurlijk:
Frans van Kollem
Kees Polderman

Aanpak bestrijdingsmiddelen

16 januari 2019

Gewasbeschermingsmiddelen (chemische bestrijdingsmiddelen) gaan niet selectief te werk en tasten ook goede begroeiing en wortels aan. Als schadelijke stoffen in sloten en beken terechtkomen dan heeft dit ernstige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de flora en fauna en grondwater. Ook kan bijvoorbeeld onkruid resistent raken voor een middel, waardoor meer gif moet worden gebruikt.

Water Natuurlijk zet in op een permanent verbod bestrijdingsmiddelen, die zeer schadelijk zijn voor een natuurlijk functionerend (water)systeem, zoals neo-nicotino√Įden. Bij het handhaven van bestaande en het toestaan van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen zet Water Natuurlijk in op gesloten systemen (zoals kassen kunnen zijn) of op bewezen onschadelijkheid voor mens en natuur, om negatieve effecten op het (water)systeem te voorkomen.

Zwerfvuil in bermen en sloten.

11 januari 2019

Vragen aan het dagelijks bestuur:

Al wandelend kom je steeds meer zwerfvuil tegen. Langs grotere wegen, maar ook langs polderwegen waar je geen plastic, blikjes, flesjes en andere rommel zou verwachten. Voor velen is het een doorn in het oog. Het valt steeds meer op en is naast de vervuiling van oceanen en rivieren met voornamelijk plastic vaker onderwerp van gesprek. Sedert een aantal maanden hebben leden van Water Natuurlijk het woord bij de daad gevoegd en werd tijdens wandelingen zwerfvuil opgepakt en meegenomen. Onlangs werd er in de media aandacht geschonken aan een soortgelijk initiatief met een bredere aanpak en met een aantal vrijwilligers. Water Natuurlijk wil dat het Waterschap concrete ondersteuning gaat leveren aan dergelijke initiatieven. Het Waterschap Scheldestromen beheert bijna 4.000 kilometer wegen. Er zijn aan weerzijden bermen die we schoon willen houden. Inclusief de slootkanten. Ook lijkt ons preventie door te communiceren met de Zeeuwse bevolking en andere gebruikers van de wegen ondertussen op zijn plaats. Ook andere wegbeheerders kunnen daarbij worden betrokken.

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen

_______________________________
Vragen:

1. Bent u het eens met de fractie van Water Natuurlijk dat het de spuigaten uitloopt met de aanwezigheid van zwerfvuil langs de door het Waterschap Scheldestromen beheerde wegen?

2. Is uw bestuur bereid maatregelen te treffen om particuliere initiatieven te ondersteunen die er op gericht zijn om het afval te verwijderen?

3. Is uw bestuur bereid om in het kader van preventie samen met andere wegbeheerders een communicatieplan op te stellen, waarbij op deze problematiek wordt ingegaan?

Water Natuurlijk Zeeland stelt vragen over medicijnresten in het riool en oppervlaktewater

8 januari 2019
Samenvatting: Het gebruik van medicijnen neemt toe. Dit zorgt nu al voor onwenselijke aanwezigheid van medicijnresten in het oppervlaktewater en levert op termijn risico‚Äôs op voor de kwaliteit van het drinkwater. Dit probleem heeft al geruime tijd de aandacht. Concrete stappen blijven vooralsnog uit om hieraan het hoofd te bieden. Naar onze mening wordt er … Lees "Water Natuurlijk Zeeland stelt vragen over medicijnresten in het riool en oppervlaktewater" verder
Samenvatting:

Het gebruik van medicijnen neemt toe. Dit zorgt nu al voor onwenselijke aanwezigheid van medicijnresten in het oppervlaktewater en levert op termijn risico’s op voor de kwaliteit van het drinkwater. Dit probleem heeft al geruime tijd de aandacht. Concrete stappen blijven vooralsnog uit om hieraan het hoofd te bieden. Naar onze mening wordt er door overheden in Zeeland te traag gereageerd. Er is behoefte aan samenwerking en afstemming op dit terrein. In Brabant gaat men aan de slag. Water Natuurlijk wil dat Scheldestromen het initiatief neemt om samen met gemeenten en organisaties in de zorg aan de slag te gaan.

Vragen:

1. Is het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen bereid om het voorbeeld in Brabant te volgen en binnen SAZ+ te komen tot een intensievere gezamenlijke aanpak? Is het noodzakelijk dat het project m.b.t. het inzamelen van geneesmiddelen versneld wordt ge√ęvalueerd?
2. Is het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen bereid om de communicatie met vervuilers aan de bron te intensiveren om de medicijnenproblematiek bij hen beter ‚Äėtussen de oren‚Äô te krijgen?
3. Is het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen bereid om de met de Belgische overheden in contact te treden en ze aan te moedigen om medewerking te verlenen aan een bronaanpak op het gebied van ‚Äėantropogene stoffen‚Äô? De (medicijnen)vervuiling van oppervlaktewater kan dan geco√∂rdineerd worden aangepakt.
4. Overweegt het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen evenals het Brabantse waterschap Aa en Maas extra reinigingen toe te passen op het effluent uit de RWZI’s?
5. Staat het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen open om het initiatief te nemen voor een gecoördineerde actie in de richting van de farmaceutische industrie? Waarom wel/niet?

Aanleiding

Door vergrijzing en medicalisering neemt het medicijngebruik in Nederland toe. Dat zal ook in Zeeland het geval zijn. Resten hiervan komen in het rioolwater en het oppervlaktewater terecht. Daarbij zijn bepaalde medicijnen schadelijker voor het milieu dan werd gedacht. De vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN) wijst erop dat dit een toekomstig risico oplevert voor de kwaliteit van het drinkwater. In de Green deal duurzame zorg in 2015 werd het weren en terugdringen van medicijnresten in afvalwater al tot een speerpunt van beleid gemaakt. Dit is nu recent nog herbevestigd met een focus op een brede aanpak met zowel klimaatdoelstellingen en een gezonde leefomgeving en milieu. Water Natuurlijk steunt deze aanpak. In het verkiezingsprogramma wordt dan ook de nadruk gelegd op een brede aanpak: Medicijnresten, middelen om onkruid te bestrijden of gewassen te beschermen, allerlei nieuwe stoffen die vrijkomen bij productiebedrijven, microplastics: ze horen niet thuis in het water. Als die stoffen in het riool terechtkomen, zijn de kosten om het afvalwater te zuiveren hoog. Als ze in de sloot of de bodem terechtkomen, kunnen ze flora en fauna en ook onze eigen gezondheid aantasten. Duurzaam waterbeheer betekent ook het in stand houden van voldoende en goed grond en oppervlakte water voor de drinkwatervoorziening. Goede controle van afvalwaterlozing op het riool is nodig en vooral op het voork√≥men van vervuiling, door samen met de ‚Äėvervuilers‚Äô te zoeken naar innovaties. Een voorbeeld is het gebruik van andere, minder vervuilende middelen, of zuivering bij de bron zoals in een ziekenhuis.

Situatie Zeeland

In 2016 presenteerde Scheldestromen nog een overzicht van de situatie van de waterkwaliteit in het kader van de 2e nota gewasbescherming. Toen bleek er nog veel werk aan de winkel was t.a.v. de biologische en chemische kwaliteit van het water in Zeeland. Er werd een Intentieverklaring Delta-aanpak gelanceerd met oog voor mest en nutri√ęnten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten,
beschermen bronnen voor drinkwater, kennisimpuls, het deltaprogramma agrarisch waterbeheer en microplastics. Ook werd in 2017 nog eens aan de commissie Waterbeer gerapporteerd, dat bij de kwaliteit van effluent uit de waterzuiveringen verschillende stoffen een rol spelen. Op basis van monitoring van nutri√ęnten en chloridegehalten komt het water van een heel aantal zuiveringen in aanmerking voor landbouwkundig gebruik. Een andere groep stoffen vormt echter wel een risico. Het gaat om de toxische stoffen, organische microverontreinigingen zoals medicijn(rest)en, hormoon verstorende stoffen en bestrijdingsmiddelen, maar ook om het risico van bacteri√ęle besmetting en besmetting met antibiotica resistente organismen. Algemeen is nog veel onbekend over de effecten van deze stoffen op mens en omgeving, waardoor deze risico‚Äôs nog niet concreet te benoemen zijn. Zo ook vanuit de optiek van voedselveiligheid. Landelijk is het standpunt om vanwege deze risico‚Äôs, sterker nog dan in 2012, erg terughoudend te zijn met gebruik van effluent zonder extra nabehandeling.
Binnen de samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+) werdì al een project gestart waarbij er samen met stakeholders in de gezondheidszorg geprobeerd wordt om te voorkomen dat veel mensen hun ongebruikte medicijnen in de vuilnisbak gooien of doorspoelen in het toilet. Oude medicijnen mogen niet gedumpt, maar netjes ingeleverd worden bij apothekers, drogisten en milieustraten.
De fractie van Water Natuurlijk wil een versnelling in de aanpak van deze problematiek. In Brabant is er recent voor gekozen om door samenwerking van de verschillende stakeholders. Overheden en zorginstellingen. Het is gericht op het op korte termijn sterk verminderen van de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater. Hoe sneller, hoe beter!
Omdat velen nog maar nauwelijks doordrongen zijn van de gevaren die dit oplevert, is het mede een taak van het waterschap om hierop te wijzen en initiatieven te ontplooien.
‚ÄĘ Via communicatie met de Zeeuwse burgers en de ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, bejaardenoorden e.d. moet bewustwording van de gevaren op gang worden gebracht.
‚ÄĘ Omdat veel van ons oppervlaktewater uit Belgi√ę komt moet ook met de Vlaamse overheden hierover worden gecommuniceerd en de urgentie van het probleem onder hun aandacht worden gebracht.
‚ÄĘ Naast bovengenoemde ‚Äėbronaanpak‚Äô kan waterschap Scheldestromen ook zelf als ‚Äėend of pipe‚Äô-oplossing het afvalwater nog verder zuiveren door bijvoorbeeld poederkool aan het afvalwater toe te voegen op onze rioolwaterzuiveringen (RWZI‚Äôs).
‚ÄĘ Omdat de farmaceutische industrie tot nu toe niet of nauwelijks bereid is gebleken haar verantwoordelijkheid te nemen, lijkt het zinvol dat ons waterschap samen met andere stakeholders dit probleem onder de aandacht te brengen en ze aan te moedigen de productie van ‚Äėgroene farma‚Äô ter hand te nemen.

 

 

 

Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!

21 juni 2018
Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en … Lees "Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!" verder

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recre√ęren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur.¬†De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Sinds 10 jaar bestaat Water Natuurlijk. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendige steden en dorpen, natuurlijk water en gezonde leefgebieden voor plant en dier, recreatief medegebruik voor wandelaars en sportvissers, ecologisch sloot- en peilbeheer, en een duurzame afvalwaterzuivering; het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde.

In maart 2019 zijn de volgende waterschap verkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig die het belang van mens en natuur voorop stellen! Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen en/of die de lijst willen ondersteunen.

Houd onze sociale media (Facebook en Twitter) in de gaten voor de activiteiten die we in 2018 organiseren voor Water Natuurlijk-leden en belangstellenden.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Meld je aan op de landelijke site van Water Natuurlijk en neem contact op met:

Fractie Water Natuurlijk Scheldestromen, Frans van Kollem fvk@zeelandnet.nl

Bestuur Water Natuurlijk Zeeland, Annet de Bruyne, annetdebruyne@zeelandnet.nl

Bestuursvragen over Internationale samenwerking

21 april 2016
Vandaag stelt de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen vragen aan het DB over internationale samenwerking. Mede naar aanleiding van het thema van¬†het aprilnummer (2016) van Het Waterschap waarin melding wordt gemaakt van de grenzeloze samenwerking tussen het (vooruitstrevende) waterschap Roer en Overmaas met Duitse en Belgische waterschappen. De terreinen waarop wordt samengewerkt zijn: Grensoverschrijdende afwatering … Lees "Bestuursvragen over Internationale samenwerking" verder

Vandaag stelt de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen vragen aan het DB over internationale samenwerking. Mede naar aanleiding van het thema van het aprilnummer (2016) van Het Waterschap waarin melding wordt gemaakt van de grenzeloze samenwerking tussen het (vooruitstrevende) waterschap Roer en Overmaas met Duitse en Belgische waterschappen.

506521De terreinen waarop wordt samengewerkt zijn:

 • Grensoverschrijdende afwatering
 • De rioolproblematiek en de zuivering van afvalwater
 • De bestrijding van muskus- en beverratten
 • Gezamenlijk onderzoek naar de waterkwaliteit, de ecosystemen, de waterbodems en de probleemstoffen in het water

De samenwerking gaat zover dat gesproken wordt van gezamenlijke onderhoudsovereenkomsten.

Onze vragen zijn:

 1. Is er al sprake van grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen en zo ja op welke gebieden?

Omdat bovengenoemde zaken voor waterschap Scheldestromen in hun relatie met de Vlaamse Polders ook actueel zijn en in de toekomst alleen maar actueler zullen worden, vraagt de fractie van Water Natuurlijk ook

 1. Of het Dagelijks Bestuur op korte termijn initiatieven wil ontplooien die de ‚Äėinternationale samenwerking‚Äô met Vlaanderen (verder) gestalte geven.

Natuurlijk hopen we dat snel een positief antwoord krijgen.

Water Natuurlijk: Scheldestromen bescherm de Zeeuwse kust!

15 januari 2016
Er is in Zeeland en andere provincies veel onrust ontstaan door het besluit van het Kabinet om restricties op te heffen bij het bouwen aan de Nederlandse kust. Water Natuurlijk stelt daarom ook: Scheldestromen bescherm de kust. Water Natuurlijk is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om bouw tegen te gaan die … Lees "Water Natuurlijk: Scheldestromen bescherm de Zeeuwse kust!" verder

Er is in Zeeland en andere provincies veel onrust ontstaan door het besluit van het Kabinet om restricties op te heffen bij het bouwen aan de Nederlandse kust. Water Natuurlijk stelt daarom ook: Scheldestromen bescherm de kust.

Water Natuurlijk is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om bouw tegen te gaan die landschap, natuur en milieu schaadt. Voorbeelden in Zeeland waarvan hier in de toekomst sprake kan zijn, als dit allemaal door kan gaan zijn o.a.: Vlissingen Nollebos, Schelphoek en strandhuisjes op Schouwen. Een heel duidelijk volledig beeld is te vinden op www.beschermdekust.nl. Hier kan men zich zelfs opgeven als Baywatcher. Er ontstaan diverse vormen van verzet tegen de voorgenomen plannen. Bij de Natuur- en Milieubeweging, bij de bevolking, maar ook bij de organisatie van recreatieondernemers.

Zeewering bij Westkapelle

Sussende woorden van Minister en andere overheden

Angst voor massale recreatiebebouwing in de Nederlandse kuststrook is onnodig. De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. De waterkerende functie van duinen blijft altijd prioriteit.

De waterschappen stellen dat bebouwing aan de kust alleen mogelijk is wanneer de waterkerende functie van de kust niet in het geding komt. Ook het Europese natuurbeleid werpt een drempel op voor bouwen langs de kust.

Beleidslijn kust

Kort van het kerstreces besloot de ministerraad meer ruimte te bieden voor initiatieven in het kustgebied. Zo meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied vervalt.

Kamervragen

In de Tweede Kamer groeit door dit besluit de vrees voor ‚ÄėBelgische toestanden‚Äô langs de Nederlandse kust. PvdA, D66 en SP hebben Kamervragen gesteld over bebouwing in de duinen. Ook natuurorganisaties uiten hun zorg over bouwplannen aan de kust.

Volgens de Unie van Waterschappen is het maar de vraag of er meer ruimte komt voor ontwikkelingen in de kuststrook. De strekking van het nieuwe beleid is dat het Rijk zich minder bemoeit met de ruimtelijke ordening aan de kust, omdat deze gedecentraliseerd is. IenM beoordeelt initiatieven alleen nog op gevolgen voor de waterkerende functie.

Geen volgebouwde kust

Toine Poppelaars, dijkgraaf waterschap Scheldestromen: “Het waterschap stelt zelf vast waar uit veiligheid langs de kust niet mag worden gebouwd. Daarnaast kunnen provincie en gemeenten zones toevoegen vanwege bijvoorbeeld bescherming van natuur. Waterschap, gemeenten en provincie overleggen daarover intensief met elkaar.

Nieuwe duinen bij Westkapelle?

Er is in Zeeland dus een goede afstemming over waar wel en niet langs de kust mag worden gebouwd.¬†Als het beleid zou zijn om alles vol te plempen, zou dat het begin van het einde zijn. Dat zit in Zeeland echt wel tussen de oren. Dus de kust zal echt niet volgebouwd worden.‚ÄĚ

Lees hieronder de tekst van de motie:

MOTIE                                                           

 De Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen, in vergadering bijeen op 18 februari 2016,

Gelezen het besluit van de regering tot aanpassing van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening zodat de Rijksoverheid eventuele bebouwing en andere ruimtelijke activiteiten langs de kust alleen nog beoordeelt op de vraag of deze de waterveiligheid be√Įnvloeden en daarmee het algehele bouwverbod be√ęindigt,

 Gelezen de reactie van de Unie van Waterschappen (zie bijlage) en ook andere reacties via deze Link en dat deze beleidswijziging van het Rijk geen gevolgen zal hebben voor landschap en natuur op en langs de kust en het directe achterland,

 Van mening:

 • dat als gevolg van deze beleidswijziging op Rijksniveau gemeenten, provincies en waterschap gezamenlijk voor de taak staan de Nederlandse kust te beschermen, zowel wat de veiligheid betreft als inzake de kwaliteit van de leefomgeving (natuur, landschap, openheid),¬† In Zeeland door de betrokkenheid van partijen bij de totstandkoming van de kustvisie,
 • dat het waterschap in het bijzonder moet letten op de waterveiligheid, maar ook verantwoordelijkheden heeft voor de kwaliteit van de kust op andere aspecten,

 Dringt er bij het Dijkgraaf en het dagelijks bestuur in het kader van vergunningverlening op aan:

 • het veiligheidsaspect conform de huidige keur niet alleen zwaar te laten wegen en geen onnodige risico’s te nemen, maar ook ieder ander juridisch houdbaar argument te hanteren om materieel het bouwverbod voor de kustzone in stand te houden,
 • dit standpunt bij gemeenten en provincie Zeeland uit te dragen en samen met hen naar blijvende bescherming van de kustzone te streven,
 • maatschappelijke initiatieven die er op gericht zijn verdere aantasting van natuurwaarden van de kust te voorkomen zoveel mogelijk te steunen

 en gaat over tot de orde van de dag.

1234