Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!

21 juni 2018
Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en … Continue reading "Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!"

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur. De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Sinds 10 jaar bestaat Water Natuurlijk. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendige steden en dorpen, natuurlijk water en gezonde leefgebieden voor plant en dier, recreatief medegebruik voor wandelaars en sportvissers, ecologisch sloot- en peilbeheer, en een duurzame afvalwaterzuivering; het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde.

In maart 2019 zijn de volgende waterschap verkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig die het belang van mens en natuur voorop stellen! Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen en/of die de lijst willen ondersteunen.

Houd onze sociale media (Facebook en Twitter) in de gaten voor de activiteiten die we in 2018 organiseren voor Water Natuurlijk-leden en belangstellenden.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Meld je aan op de landelijke site van Water Natuurlijk en neem contact op met:

Fractie Water Natuurlijk Scheldestromen, Frans van Kollem fvk@zeelandnet.nl

Bestuur Water Natuurlijk Zeeland, Annet de Bruyne, annetdebruyne@zeelandnet.nl

Bestuursvragen over Internationale samenwerking

21 april 2016
Vandaag stelt de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen vragen aan het DB over internationale samenwerking. Mede naar aanleiding van het thema van het aprilnummer (2016) van Het Waterschap waarin melding wordt gemaakt van de grenzeloze samenwerking tussen het (vooruitstrevende) waterschap Roer en Overmaas met Duitse en Belgische waterschappen. De terreinen waarop wordt samengewerkt zijn: Grensoverschrijdende afwatering … Continue reading "Bestuursvragen over Internationale samenwerking"

Vandaag stelt de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen vragen aan het DB over internationale samenwerking. Mede naar aanleiding van het thema van het aprilnummer (2016) van Het Waterschap waarin melding wordt gemaakt van de grenzeloze samenwerking tussen het (vooruitstrevende) waterschap Roer en Overmaas met Duitse en Belgische waterschappen.

506521De terreinen waarop wordt samengewerkt zijn:

 • Grensoverschrijdende afwatering
 • De rioolproblematiek en de zuivering van afvalwater
 • De bestrijding van muskus- en beverratten
 • Gezamenlijk onderzoek naar de waterkwaliteit, de ecosystemen, de waterbodems en de probleemstoffen in het water

De samenwerking gaat zover dat gesproken wordt van gezamenlijke onderhoudsovereenkomsten.

Onze vragen zijn:

 1. Is er al sprake van grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen en zo ja op welke gebieden?

Omdat bovengenoemde zaken voor waterschap Scheldestromen in hun relatie met de Vlaamse Polders ook actueel zijn en in de toekomst alleen maar actueler zullen worden, vraagt de fractie van Water Natuurlijk ook

 1. Of het Dagelijks Bestuur op korte termijn initiatieven wil ontplooien die de ‘internationale samenwerking’ met Vlaanderen (verder) gestalte geven.

Natuurlijk hopen we dat snel een positief antwoord krijgen.

Water Natuurlijk: Scheldestromen bescherm de Zeeuwse kust!

15 januari 2016
Er is in Zeeland en andere provincies veel onrust ontstaan door het besluit van het Kabinet om restricties op te heffen bij het bouwen aan de Nederlandse kust. Water Natuurlijk stelt daarom ook: Scheldestromen bescherm de kust. Water Natuurlijk is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om bouw tegen te gaan die … Continue reading "Water Natuurlijk: Scheldestromen bescherm de Zeeuwse kust!"

Er is in Zeeland en andere provincies veel onrust ontstaan door het besluit van het Kabinet om restricties op te heffen bij het bouwen aan de Nederlandse kust. Water Natuurlijk stelt daarom ook: Scheldestromen bescherm de kust.

Water Natuurlijk is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om bouw tegen te gaan die landschap, natuur en milieu schaadt. Voorbeelden in Zeeland waarvan hier in de toekomst sprake kan zijn, als dit allemaal door kan gaan zijn o.a.: Vlissingen Nollebos, Schelphoek en strandhuisjes op Schouwen. Een heel duidelijk volledig beeld is te vinden op www.beschermdekust.nl. Hier kan men zich zelfs opgeven als Baywatcher. Er ontstaan diverse vormen van verzet tegen de voorgenomen plannen. Bij de Natuur- en Milieubeweging, bij de bevolking, maar ook bij de organisatie van recreatieondernemers.

Zeewering bij Westkapelle

Sussende woorden van Minister en andere overheden

Angst voor massale recreatiebebouwing in de Nederlandse kuststrook is onnodig. De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. De waterkerende functie van duinen blijft altijd prioriteit.

De waterschappen stellen dat bebouwing aan de kust alleen mogelijk is wanneer de waterkerende functie van de kust niet in het geding komt. Ook het Europese natuurbeleid werpt een drempel op voor bouwen langs de kust.

Beleidslijn kust

Kort van het kerstreces besloot de ministerraad meer ruimte te bieden voor initiatieven in het kustgebied. Zo meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied vervalt.

Kamervragen

In de Tweede Kamer groeit door dit besluit de vrees voor ‘Belgische toestanden’ langs de Nederlandse kust. PvdA, D66 en SP hebben Kamervragen gesteld over bebouwing in de duinen. Ook natuurorganisaties uiten hun zorg over bouwplannen aan de kust.

Volgens de Unie van Waterschappen is het maar de vraag of er meer ruimte komt voor ontwikkelingen in de kuststrook. De strekking van het nieuwe beleid is dat het Rijk zich minder bemoeit met de ruimtelijke ordening aan de kust, omdat deze gedecentraliseerd is. IenM beoordeelt initiatieven alleen nog op gevolgen voor de waterkerende functie.

Geen volgebouwde kust

Toine Poppelaars, dijkgraaf waterschap Scheldestromen: “Het waterschap stelt zelf vast waar uit veiligheid langs de kust niet mag worden gebouwd. Daarnaast kunnen provincie en gemeenten zones toevoegen vanwege bijvoorbeeld bescherming van natuur. Waterschap, gemeenten en provincie overleggen daarover intensief met elkaar.

Nieuwe duinen bij Westkapelle?

Er is in Zeeland dus een goede afstemming over waar wel en niet langs de kust mag worden gebouwd. Als het beleid zou zijn om alles vol te plempen, zou dat het begin van het einde zijn. Dat zit in Zeeland echt wel tussen de oren. Dus de kust zal echt niet volgebouwd worden.”

Lees hieronder de tekst van de motie:

MOTIE                                                           

 De Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen, in vergadering bijeen op 18 februari 2016,

Gelezen het besluit van de regering tot aanpassing van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening zodat de Rijksoverheid eventuele bebouwing en andere ruimtelijke activiteiten langs de kust alleen nog beoordeelt op de vraag of deze de waterveiligheid beïnvloeden en daarmee het algehele bouwverbod beëindigt,

 Gelezen de reactie van de Unie van Waterschappen (zie bijlage) en ook andere reacties via deze Link en dat deze beleidswijziging van het Rijk geen gevolgen zal hebben voor landschap en natuur op en langs de kust en het directe achterland,

 Van mening:

 • dat als gevolg van deze beleidswijziging op Rijksniveau gemeenten, provincies en waterschap gezamenlijk voor de taak staan de Nederlandse kust te beschermen, zowel wat de veiligheid betreft als inzake de kwaliteit van de leefomgeving (natuur, landschap, openheid),  In Zeeland door de betrokkenheid van partijen bij de totstandkoming van de kustvisie,
 • dat het waterschap in het bijzonder moet letten op de waterveiligheid, maar ook verantwoordelijkheden heeft voor de kwaliteit van de kust op andere aspecten,

 Dringt er bij het Dijkgraaf en het dagelijks bestuur in het kader van vergunningverlening op aan:

 • het veiligheidsaspect conform de huidige keur niet alleen zwaar te laten wegen en geen onnodige risico’s te nemen, maar ook ieder ander juridisch houdbaar argument te hanteren om materieel het bouwverbod voor de kustzone in stand te houden,
 • dit standpunt bij gemeenten en provincie Zeeland uit te dragen en samen met hen naar blijvende bescherming van de kustzone te streven,
 • maatschappelijke initiatieven die er op gericht zijn verdere aantasting van natuurwaarden van de kust te voorkomen zoveel mogelijk te steunen

 en gaat over tot de orde van de dag.

Onbevredigend antwoord beloningenbeleid Waterschapsbank

30 september 2015
Begin september stelde de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen schriftelijke vragen over het toekomstige beloningenbeleid van de Nederlandse Waterschapsbank. Uit de voorstellen bleek dat de salarissen ruim boven de bovengrens van de Wet Normering Topinkomens zouden uitkomen. Om even het geheugen op te frissen hebben we de vragen er nog maar eens bijgevoegd. Uit de … Continue reading "Onbevredigend antwoord beloningenbeleid Waterschapsbank"
Frans van Kollem
Frans van Kollem

Begin september stelde de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen schriftelijke vragen over het toekomstige beloningenbeleid van de Nederlandse Waterschapsbank. Uit de voorstellen bleek dat de salarissen ruim boven de bovengrens van de Wet Normering Topinkomens zouden uitkomen. Om even het geheugen op te frissen hebben we de vragen er nog maar eens bijgevoegd. Uit de beantwoording blijkt dat het DB van het waterschap Scheldestromen vindt dat ze niet anders kunnen dan de voorstellen steunen. Wij wilden graag weten hoe de andere fracties hierin staan en hebben verzocht de beantwoording te behandelen tijdens de AV van 8 oktober. Het heeft Frans van Kollem zeer veel moeite gekost om de beantwoording op de agenda te krijgen maar het is gelukt. Hieronder kan je de vragen en antwoorden nog eens nalezen en je eigen oordeel vellen.

Vraag 1

Waarom is er door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen geen contact gezocht met de AV over een in te nemen standpunt op eerstvolgende de aandeelhoudersvergadering waar het beloningsbeleid op de agenda staat? Bent u bereid om dit alsnog te doen?

Antwoord:

Artikel 84 van de Waterschapswet bepaalt dat het dagelijks bestuur (DB) belast is met de dagelijks aangelegenheden en het de besluiten van het algemeen bestuur uitvoert. In de context van deelname aan rechtspersonen kan dit vertaald worden als volgt: het algemeen bestuur beslist over de deelname daaraan en over de statuten daarvan; de uitvoering van de statuten is een zaak van het dagelijks bestuur. Krachtens de statuten van de Waterschapbank is het beleid voor de beloning van de directie een zaak van de aandeelhoudersvergadering. De dijkgraaf treedt in deze op namens het waterschap in acht nemend de besluitvorming door het DB. Het beloningsbeleid van de NWB is daarmee een DB bevoegdheid. Aangelegenheden m.b.t. de NWB worden gebruikelijk binnen de bevoegdheid van het DB afgehandeld. Zo ook deze eindrapportage inzake het beloningsbeleid binnen de NWB. Hierbij was het gezien de doorlooptijd niet meer mogelijk om consultatie in de commissie/AV te laten plaatsvinden (voorstel is 26 augustus bij ons binnengekomen, behandeling voorstel in DB heeft op 9 september plaatsgevonden en aandeelhoudersvergadering is op 14 september).

Vraag 2

Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat het gepresenteerde “compromis” niet meer is dan een onverbloemde poging, om zich niet te conformeren aan de hoogte van bedragen in de NWT en de uitkomst van het daarbij achterliggende maatschappelijke debat?

Antwoord:

Binnen het DB is de “Eindrapportage aandeelhouderscommissie beloningsbeleid directie NWB bank” besproken en is er naar het oordeel van het DB sprake van een acceptabel beloningsbeleid waarbij rekening is gehouden met enerzijds een bij het publiek belang passende sobere beloning (waarbij de Wet Normering Topinkomens een belangrijke rol speelt) en anderzijds met de beloningen die worden gehanteerd binnen deze arbeidsmarkt. Hierbij willen wij benadrukken dat het voorgestelde beloningsbeleid er in de toekomst toe leidt dat een nieuwe directievoorzitter, en daarvan als afgeleide de directie, een lagere beloning krijgen dan in de huidige situatie het geval is. Tot slot willen wij benadrukken dat wij voorstander waren van het onderzoek van een aandeelhouderscommissie (waarin diverse belangen waren vertegenwoordigd om te komen tot een goede afweging) naar het beloningsbeleid van de NWB vanuit de maatschappelijke discussie die leeft.

We delen derhalve uw mening van “het gepresenteerde … maatschappelijk debat” niet.

Vraag 3

Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat vanuit Zeeland het voorstel gebaseerd op het advies van de commissie niet kan worden gesteund?

Antwoord:

Gezien het bovenstaande standpunt van het DB zal in de aandeelhoudersvergadering namens ons waterschap worden ingestemd met het door de aandeelhouderscommissie voorgestelde eindadvies.

 

voorstel beloningen Nederlandse Waterschapsbank ongepast

11 september 2015
De fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen stelt vragen over het wijzigingsvoorstel voor de aanpassing van de beloningsstructuur voor de directie van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een vooraanstaande financiële dienstverlener. Zij bieden korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden en op maat. De NWB Bank richt zich exclusief … Continue reading "voorstel beloningen Nederlandse Waterschapsbank ongepast"

De fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen stelt vragen over het wijzigingsvoorstel voor de aanpassing van de beloningsstructuur voor de directie van de Nederlandse Waterschapsbank N.V.

NWB-Bank1De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een vooraanstaande financiële dienstverlener. Zij bieden korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden en op maat. De NWB Bank richt zich exclusief op de Nederlandse publieke sector met de financiering van decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies), instellingen onder garantie van (decentrale) overheden en Publiek-Private-Samenwerking (“PPS”). Het is daarmee een bijzondere bank: alleen de Staat der Nederlanden en andere publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn. Momenteel is 81 procent van de aandelen van de NWB Bank in handen van de gezamenlijke waterschappen. Daarmee hebben de Waterschappen dus ook invloed op het beleid. Deze invloed wordt aangewend door de dagelijkse besturen.

Binnenkort vergaderen de aandeelhouders van de Waterbank. Op de agenda staat een voorstel over de beloningsstructuur voor de directie. Dit punt stond in 2013 ook al op de agenda, maar is toen aangehouden. Dat was vanwege een motie met als strekking dat het salaris van medewerkers in het semipublieke domein (zoals de NWB) zou moeten aansluiten bij de normen in de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen’ (WNT), ook al geldt die wet officieel niet voor de semipublieke sector.

Inmiddels is er door een speciaal ingestelde commissie een advies uitgebracht: een compromis dat erop neerkomt dat de directie van de NWB ongeveer het dubbele van het WNT-maximum zou ontvangen. Voor de directievoorzitter maximaal 272.000 euro en voor overige directieleden 231.000 euro. Dit alles los van verdere emolumenten en extra vergoedingen die de commissie ook in het advies heeft meegenomen.  Het maximum volgens de WNT zou rond de 144.000 euro komen te liggen.

Deze uitkomst wordt gepresenteerd als een compromis tussen de resultaten van een onderzoek van een “Peergroup” waarbij men inkomens noteert rond de 450.000 euro en het zich conformeren aan de WNT. De NWB is 100% overheidseigendom en overwegend eigendom van de gezamenlijke waterschappen in Nederland. Aangezien de NWB een NV-structuur heeft en daarmee niet valt onder de Wet Normering Topinkomens, de WNT die beloningen in welke vorm ook maximeert op een ministerssalaris, dienen keuzes gemaakt te worden via de commissarissen door de aandeelhouders, overwegend dus de waterschappen.

Sobere beloning

De fractie van Water Natuurlijk Zeeland vindt het advies echter ongepast: het sluit niet aan bij de maatschappelijk breed gedragen opvatting dat inkomens binnen de (semi)publieke sector strak genormeerd moeten worden. Onze fractie onderschrijft dat ook topposities bij de NWB sober beloond worden: al is de Waterbank een besloten vennootschap, dus geen publieke organisatie, deze bank werkt wel uitsluitend voor de publieke zaak. De juridische structuur zou daarbij niet bepalend moeten zijn.

Wij stelden het DB van het waterschap Scheldestromen naar aanleiding hiervan de hierna volgende vragen:

1          Waarom is er door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen geen contact gezocht met de AV over een in te nemen standpunt op eerstvolgende de aandeelhoudersvergadering waar het beloningsbeleid op de agenda staat? Bent u bereid om dit alsnog te doen?

2          Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat het gepresenteerde “compromis” niet meer is dan een onverbloemde poging, om zich niet te conformeren aan de hoogte van bedragen in de NWT en de uitkomst van het daarbij achterliggende maatschappelijke debat?

3          Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat vanuit Zeeland het voorstel gebaseerd op het advies van de commissie niet kan worden gesteund?

Vanwege de dringendheid van het innemen van een standpunt verzoeken wij het dagelijks bestuur dringend om deze vragen op 14 september te beantwoorden.

Vragen over groen afval projecten aan scheldestomen

25 augustus 2015
De fractie Water Natuurlijk stelde deze week vragen aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen over mogelijke groenafval projecten. De fractie wil dat het dagelijks bestuur ernst maakt met verduurzaming en innovatie. In juli van dit jaar bracht Kees Polderman de Plantpaal onder de aandacht. Om een duidelijk antwoord te krijgen zijn die vragen op papier gezet en op 25 … Continue reading "Vragen over groen afval projecten aan scheldestomen"

De fractie Water Natuurlijk stelde deze week vragen aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen over mogelijke groenafval projecten. De fractie wil dat het dagelijks bestuur ernst maakt met verduurzaming en innovatie. In juli van dit jaar bracht Kees Polderman de Plantpaal onder de aandacht. Om een duidelijk antwoord te krijgen zijn die vragen op papier gezet en op 25 augustus opnieuw gesteld.

De waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa’s en Vechtstromen hebben in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het bedrijf Millvison en Hogeschool Emmen een uniek groenproduct voor walbeschoeiing ontwikkeld. Deze milieuvriendelijke vorm van walbeschoeiing onder de naam van Plantpaal wordt gemaakt van bermmaaisel.

[su_youtube url=”https://youtu.be/eodn8JSLEN0″ width=”580″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Vraag 1.

Kan dit initiatief door waterschap Scheldestromen worden nagevolgd en kan de studierichting Watermanagement/Aquatische Ecotechnologie van HZ University daarbij worden ingeschakeld?

Vraag 2.

Op welke wijze gaat Scheldestromen op dit moment om met groen afval en welke (innovatieve) plannen zijn er voor de toekomst?

De waterschappen Brabantse Delta, de Dommel en Fryslân zijn samen met een aantal bedrijven en kennisinstellingen een proefproject gestart met als doel snel afbreekbaar plastic te maken van rioolslib. De proef vindt plaats op de grens van Zeeuws en Brabants grondgebied bij de RWZI Bath.

Vraag 3.

Wat zijn de redenen dat Scheldestromen niet betrokken is bij deze innovatieve proef?

Kees Polderman en  Frans van Kollem

Kees Polderman

 

Water Natuurlijk stemt tegen bestuursprogramma

6 juli 2015
Tijdens de behandeling van het bestuursprogramma 2015-2019 van het waterschap Scheldestromen op donderdag 2 juli heeft de fractie van Water Natuurlijk als enige tegen het bestuursprogramma gestemd. De fractie kon zich niet vinden in de vage inhoudelijke richting die het Dagelijks Bestuur presenteerde. Volgens Frans van Kollem is het programma in blokjes onvoldragen en er … Continue reading "Water Natuurlijk stemt tegen bestuursprogramma"

Tijdens de behandeling van het bestuursprogramma 2015-2019 van het waterschap Scheldestromen op donderdag 2 juli heeft de fractie van Water Natuurlijk als enige tegen het bestuursprogramma gestemd. De fractie kon zich niet vinden in de vage inhoudelijke richting die het Dagelijks Bestuur presenteerde.

Frans van Kollem

Volgens Frans van Kollem is het programma in blokjes onvoldragen en er is geen strategische visie neergelegd. “Bij het ontwerpen van het programma mocht elke fractie voor hen belangrijk onderwerpen inbrengen. Maar bijna alles wat werd geroepen belandde uiteindelijk in een blokje en dat samenspel van blokjes wordt nu gepresenteerd onder de noemer bestuursprogramma.” Het wachten is op de strategienota die pas in de vergadering op 4 september zal worden behandeld. “Waar stemmen we hier dan mee in? De meerjarenraming is volgens mij niet gebaseerd op concrete plannen want die worden pas in de strategienota gepresenteerd.” Volgens de fractie is juist het financiële deel slecht onderbouwd.

Van Kollem: “Er wordt de komende periode teveel voorschot genomen op de toekomst. De financiële positie wordt te rooskleurig ingeschat en het DB gaat er te gemakkelijk van uit dat de hoge schuldenlast in de toekomst wel zal teruglopen.”

Frans van Kollem lijsttrekker Scheldestromen

10 maart 2015
De afgelopen maand hebben de kandidaten van Water Natuurlijk Scheldestromen zich hier voorgesteld. De laatste die zich hier zal presenteren is lijsttrekker Fans van Kollem uit Zuiddorpe. Hij geeft aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Mijn naam is Frans van Kollem, geboren in 1951, … Continue reading "Frans van Kollem lijsttrekker Scheldestromen"

De afgelopen maand hebben de kandidaten van Water Natuurlijk Scheldestromen zich hier voorgesteld. De laatste die zich hier zal presenteren is lijsttrekker Fans van Kollem uit Zuiddorpe. Hij geeft aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Frans van KollemMijn naam is Frans van Kollem, geboren in 1951, werkzaam bij Saint-Gobain Benelux als auditor VGWM, woonachtig in Zuiddorpe.

In de nieuwe periode wil ik mij inzetten samen met zoveel mogelijk andere vertegenwoordigers van Water Natuurlijk om Zeeland klimaatbestendig te maken. Door de klimaatverandering die zich aandient met veel regenwater, grote aanvoer van water door de rivieren en de stijging van de zeespiegel moet het Waterschap aan de slag. Daarbij moet de veiligheid van de bewoners van Zeeland voorop staan. Maar ook hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat er nieuwe, natuurlijker technieken worden toegepast. Technieken die ook elders in de wereld kunnen worden ingezet.

Het is noodzakelijk dat er door overheden in Zeeland wordt samengewerkt, waardoor alles efficiënter en goedkoper kan. Ook wil ik er op toezien dat de soortenrijkdom van planten en dieren niet wordt aangetast en soms ook wordt verbeterd. Het Waterschap moet naar alle geledingen in de maatschappij een transparante partner zijn. Niet alleen de kosten, maar ook de diensten moeten op een rechtvaardige wijze over de verschillende categorieën worden verdeeld. Samen met burgers wil Water natuurlijk deze uitdagingen voor de toekomst aangaan. Dat is mijn inzet, dat is de inzet van Water Natuurlijk. Mijn persoonlijke motto’s, (inter)nationale solidariteit, van verspilling naar duurzaamheid en een levende democratie sluiten hier naadloos bij aan.

Pieter van Eck kandidaat Scheldestromen

In de komende periode stellen de kandidaten van Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Pieter van Eck uit Vlissingen aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Ik ben Pieter van Eck, 51 jaar, en sinds 1990 voor D66 … Continue reading "Pieter van Eck kandidaat Scheldestromen"

In de komende periode stellen de kandidaten van Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Pieter van Eck uit Vlissingen aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Pieter van EckIk ben Pieter van Eck, 51 jaar, en sinds 1990 voor D66 actief in de lokale en de provinciale politiek. Ik was van 1990 tot 1998 raadslid voor de gemeente Vlissingen met de portefeuille ruimtelijke ordening, verkeer en milieu. Oorspronkelijk ben ik opgeleid als docent voor de middenschool in het vakgebied Oriëntatie op Mens en Samenleving. Het onderdeel fysische geografie en gerelateerd grondgebruik vond ik tijdens mijn studie al zeer interessant en die kennis kan in het waterschap Scheldestromen goed van pas komen.

Waterhuishouding

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het klimaat veranderd en dat we maatregelen moeten nemen om de gevolgen van die verandering te keren. Dijken beschermen ons voorlopig nog tegen hoog water maar als er teveel water in een korte tijd uit de lucht valt, heeft voor ons allemaal grote gevolgen. Straten, pleinen, tuinen en plantsoenen staan dan vaker onder water. Riolen hebben nu al te weinig capaciteit om het regenwater snel genoeg af te voeren. En, als we dit overtollige water dan via rivieren willen afvoeren zetten we onze dijken opnieuw onder druk. Het waterschap heeft een belangrijke taak in het afvoeren van dit ‘overtollige water’. De manier waarop dit gebeurt en het tempo waarin zijn de keuzes die in het waterschap worden gemaakt. Steden, landbouw- en natuurgebieden vragen ieder voor zich verschillende invullingen van het waterbeheer. Water Natuurlijk durft die keuzes te maken en kiest voor duurzame en milieuvriendelijke oplossingen.

Democratischer waterschap

Op 13 februari is het waterschap Scheldestromen door een besluit van Provinciale Staten een stapje dichterbij een echte democratische organisatie gekomen. Het terugbrengen van de geborgde zetels tot het wettelijke minimum van zeven maakt de invloed van de ingezetenen sterker en biedt meer mogelijkheden voor andere, groenere coalities.

In de komende periode wil ik mij vooral richten op het waterbeheer in – en vergroening van stedelijke gebieden. Meer groene waterberging in de stad vergroot de leefbaarheid en heeft positieve effecten op de biodiversiteit. Stem Natuurlijk, stem Water Natuurlijk.

Kees Polderman kandidaat Scheldestromen

9 maart 2015
In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Kees Polderman uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid wil ik meewerken aan de modernisering van ons … Continue reading "Kees Polderman kandidaat Scheldestromen"

In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Kees Polderman uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid wil ik meewerken aan de modernisering van ons nieuwe waterschap Scheldestromen. Als natuurliefhebber wil ik me met name inzetten voor een betere waterkwaliteit en een betere visstand.

Persoonlijk
Kees PoldermanIk ben 60 jaar, ben gehuwd, vader van vier kinderen en opa van vier kleinkinderen. Ik ben als docent verbonden aan de HZ University of applied sciences voor de courses Algemene Economie, Overheidsfinanciëncommunicatie en Ondedrzoek. Ik heb economische wetenschappen in Tilburg en sociale wetenschappen in Rotterdam gestudeerd en ben aan de Erasmusuniversiteit gepromoveerd in communicatiewetenschappen. Ik ben een geboren en getogen Zeeuw, al heb ik ook een tijdlang op het “vasteland” gewoond. Ik ben acht jaar Statenlid geweest en tien jaar mentor van de Zeeuwse studentenvereniging. Op dit moment ben ik voorzitter van een bovenregionale klachtencommissie in het onderwijs en ouderling van de Marnixkerk in Vlissingen. Binnen het waterschap ben ik de afgelopen periode met plezier voorzitter geweest van de commissie waterkeringen en wegen.

Als de tijd het toelaat ben ik graag buiten in het veld en bij het water. Verder ben ik een liefhebber van vis en vissen. Weliswaar heb ik nooit bestuursfuncties gehad binnen een hengelsportvereniging, maar ik ben wel sinds 2002 voorzitter van de Visstandbeheercommissie Volkerak-Zoommeer. De georganiseerde Sportvisserij heb ik daar leren kennen als een gewaardeerde en actieve partij in de verschillende overlegorganen.

Water Natuurlijk
De programmapunten van de onafhankelijke waterschapspartij Water Natuurlijk – veiligheid, natuurlijkheid, goede waterkwaliteit en betaalbaarheid – zullen alle Zeeuwen aanspreken. Waterkwaliteit in de vorm van schoon, fris gezond water spreekt me zelf het meest aan. Daarnaast liggen mij fraaie visarijke viswateren met paai- en overwinteringsgebieden, een gezonde visstand en bereikbare visstekken me na aan het hart.

Speerpunten
De visstand en visserij moeten voor het waterschap meer zijn dan instrumenten waarmee het probeert waterkwaliteitsdoelen te halen. Vandaar dat er meer aandacht geschonken moet worden aan de visstand (bv door het uitzetten van forel in het Veerse Meer), het herstel van watersystemen en (de aanleg van) natuurvriendelijke oevers, en goed bereikbare visstekken. Ik sta een goed doordacht lange termijnbeleid voor dat duidelijk wordt gecommuniceerd met alle Zeeuwen en belanghebbende partijen.

Motivatie
Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid en een coöperatieve insteek zou ik graag in  waterschap Scheldestromen blijven participeren en een positieve bijdrage willen leveren aan een (verdere) modernisering van het waterschap en aan het efficiënt en natuurvriendelijk beheren van waterlopen, waterkeringen en wegen.

1234