22 april Afscheid Luc Mangnus en Dennis Steijaert

30 april 2022

Vrijdag 22 april namen we afscheid van 2 DB-leden die allebei hun DB-lidmaatschap verruilden voor een positie als wethouder in de Gemeente Hulst. Ze werden opgevolgd door Wim van Gorsel (ongebouwd geborgd) en Carla Michielsen (CDA)

7 april Algemene Vergadering.

29 april 2022

Helaas verhinderde een virus (geen corona!) me om erbij te zijn maar het was gelukkig een beperkte agenda. In de voorbereiding heb ik gewerkt aan een een motie met Ad van Hees (geborgde natuurterreinen) en Ron de Kort (AV-lid PvdA) om geld te reserveren voor extra kosten voor tijdelijke inhuur/personele inzet op biodiversiteit en maaibeleid. Ik kwam er zo achter dat je bij ziekte wel een motie kunt ondersteunen (met een mailtje handig om te weten) maar natuurlijk niet in de stemming mee kunt.

Het DB-lid Weststrate had namelijk in de commissie Waterkeringen en Wegen aangekondigd dat het biodiversiteitsbeleid inclusief het maaibeleid voorlopig niet aan de AV kon worden gepresenteerd vanwege langdurige ziekte. Als fractie zien we dat er op het gebied van biodiversiteit door het huidige DB meer gedaan kan Ă©n moet worden. Vandaar ons voorstel om daar dan ook tijdelijk extra middelen voor in te zetten, zodat er werkelijk stappen gezet kunnen worden. Het Dagelijks Bestuur deed naar aanleiding van de motie tijdens de vergadering de toezegging om hetzij door extra middelen hetzij door herschikking voor de zomer nog met maaibeleid en stappen richting het aansluiten bij Deltaplan biodiversiteit te komen. Daarop werd de motie aangehouden. We wachten nog even af.

5 april overleg met Statenleden en Plastic Soup Foundation over rapport Westerschelde


5 april was ik bij een overleg naar aanleiding van een rapport dat gepubliceerd werd op de website van de Plastic Soup Foundation(PSF). Aanwezig waren diverse Statenleden, 2 medewerkers van PSF en ondergetekende.

Het gaat om dit rapport: https://www.plasticsoupfoundation.org/wp-content/uploads/2022/03/Westerschelde-plastic-nurdles-versie-definitief-21-11-2021-2.pdf

De kern van het rapport is dat de Westerschelde sterk vervuild is met zogenaamde nurdles (miljoenen), de grondstof voor plastic. De bronnen liggen bij Dow, Antwerpen en zelfs het Verenigd Koninkrijk.

Ik heb het DB-lid van Kralingen op het rapport gewezen omdat de vervuiling bij Dow vermoedelijk te maken heeft met overstort (lees lozing) bij sterke regenbuien. Een kennislunch bij het waterschap met medewerkers van de Plastic Soup Foundation zou een mogelijkheid zijn. Waarschijnlijk zullen we hier ook nog vragen over indienen. De statenleden bezien ook of zij binnen hun invloedssfeer deze zaak kunnen aanpakken.

 

Wordt vervolgd…………………………………………

Maandelijks bericht van de fractie

Eind maart, om precies te zijn 24 maart was er een algemene ledenvergadering van Water Natuurlijk Zeeland in Goes. Bestuur, fractie en leden wisselden van gedachten over wat er zich vanaf 2019 tot nu toe voordeed en hoe men de periode tot de volgende verkiezingen voor zich zag. Een van de punten die naar voren … Lees "Maandelijks bericht van de fractie" verder

Eind maart, om precies te zijn 24 maart was er een algemene ledenvergadering van Water Natuurlijk Zeeland in Goes. Bestuur, fractie en leden wisselden van gedachten over wat er zich vanaf 2019 tot nu toe voordeed en hoe men de periode tot de volgende verkiezingen voor zich zag. Een van de punten die naar voren kwam was dat men te weinig van de fractie hoorde en/of zag. Afgesproken werd om vanuit de fractie twee maandelijks de highlights op een rijtje te zetten. In de fractie is afgesproken dit via de website te doen. Ik besloot deze handschoen op te nemen en dus bij deze een overzicht van wat ik zoal deed.

 

Vriendelijke groet

Marleen

 

Wanneer je vragen, suggesties of opmerkingen hebt laat het me weten!

 

Water Natuurlijk legt partijen langs de meetlat

6 maart 2021

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer deze hebben directe gevolgen voor het beleid en de wetgeving voor het werk van de waterschappen. Om duidelijkheid te krijgen over de opstelling van de partijen is een aantal de programma’s van hen onderzocht gelet op de volgende vragen:

 • Vinden ze water belangrijk is bij de verdeling van de ruimte in Nederland?
 • Hoe reageren ze op heftige regenbuien en toenemende droogte?
 • Wordt er aandacht geschonken aan natuur, biodiversiteit, kwaliteit van water?
 • Moet de vervuiler van water betalen?
De verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen zijn langs de meetlat gelegd met criteria die kritiek zijn voor een toekomstbestendig waterbeleid: het WaterRad. Om tijds- en capaciteitsredenen zijn niet alle partijen onderzocht: elke partij is door minstens twee mensen beoordeeld.

Zeker voor bijvoorbeeld de Randstad is het nationale beleid op het gebied van water van groot belang. Bescherming tegen overstroming en een goed beheer van water om droge voeten en waterkwaliteit te garanderen zijn cruciaal om in de delta te kunnen wonen en werken. Met het WaterRad laat Water Natuurlijk zien hoe politieke partijen over de watertoekomst van ons land denken.

Tevoren had Water Natuurlijk een manifest gestuurd naar de partijen die mee doen met verkiezingen. Hierin zijn de belangrijke water thema’s verwoord. Achteraf is beoordeeld hoe belangrijk deze partijen water vinden en hoe ze hier in het landelijk beleid mee om willen gaan. Alle partijen hebben de gelegenheid gehad om op onze analyse te reageren.

De scores – van 34% voor FVD en PVV tot 97% voor GroenLinks – geven aan in hoeverre Water Natuurlijk haar WaterRad-visie terugziet bij de partijen.

GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren scoorden boven de 90% en vinden dus met Water Natuurlijk dat water en waterveiligheid voor ons land van groot belang zijn.

Water Natuurlijk is de groene stem van de waterschappen en staat voor veilig, voldoende, schoon en gezond water voor mens, plant en dier; onderwerpen die in het WaterRad aan de orde komen.

Joost Kievit MSc

Water Natuurlijk Zeeland is voor het afschaffen van geborgde zetels.

3 juli 2020
In februari van dit jaar stelde de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een “Adviescommissie geborgde zetels bij Waterschappen” in. Deze commissie heeft nu het advies uitgebracht.  De Minister schrijft dat het de bedoeling is om in de komende periode het rapport te bespreken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen, zodat zij kunnen reflecteren … Lees "Water Natuurlijk Zeeland is voor het afschaffen van geborgde zetels." verder

In februari van dit jaar stelde de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een “Adviescommissie geborgde zetels bij Waterschappen” in. Deze commissie heeft nu het advies uitgebracht.  De Minister schrijft dat het de bedoeling is om in de komende periode het rapport te bespreken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen, zodat zij kunnen reflecteren op het rapport. De commissie adviseert het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen.

Water Natuurlijk Zeeland heeft met instemming kennis genomen van het advies van de commissie. Klik hier voor het volledig advies.

De conclusie van het advies is dat in toekomstige besturen van Waterschappen er geen ruimte meer is voor geborgde zetels.

Water Natuurlijk Zeeland is blij met het uitvoerig beargumenteerd advies. De partij heeft zich vanaf haar oprichting voorstander getoond voor het afschaffen van kwaliteitszetels, die bezet worden door benoemingen i.p.v. verkiezingen en daarmee in wezen ondemocratisch zijn .

Bij het Waterschap Scheldestromen werden de afgelopen zittingsperiodes  steeds coalities gevormd met het toegestane maximale aantal van twee dagelijks bestuurders uit de geborgde vertegenwoordigingen ongebouwd en bedrijven. Van oudsher leveren coalitiepartijen als CDA en SGP echter ook al vertegenwoordigers van die specifieke belangen voor het Dagelijks Bestuur. Het democratisch gehalte is volledig in onbalans. Ook komt daarmee het belang van biodiversiteit en natuur, zoals blijkt uit de praktijk, steeds verder in het nauw.

De belangrijkste overwegingen uit het advies zijn:

 • Omdat de vraagstukken waarover het waterschapsbestuur debatteert steeds meer gaan over het in het kader van de klimaatontwikkeling voor het gebied noodzakelijke generieke waterbeleid, omdat de via verkiezingen in het bestuur gekomen (politieke) partijen uitstekend in staat blijken deze discussies binnen de kaders van het functionele takenpakket van de waterschappen met inbegrip van alle in het geding zijn belangen te voeren,
 • omdat van de trits ‘belang, betaling, zeggenschap’ alleen de relatie ‘belang-zeggenschap’ nog betekenis heeft en de partijen bij de samenstelling van hun kandidatenlijsten en bij de inhoud van hun programma’s nu al rekening houden met de specifieke belangen in het gebied en dat in de toekomst nog verder kunnen versterken,

Hierbij maakt de commissie nog drie aanvullende opmerkingen:

 • De commissie is zich bewust van de historisch belangrijke en constructieve rol van de geborgde zetels in de waterschappen. Zij hecht er aan te benadrukken dat de perspectieven van met name agrarisch ongebouwd en van natuurterreinen ook voor de toekomst onverminderd van belang zijn. Haar advies is gebaseerd op de vaststelling dat deze perspectieven in een waterschapsbestuur inmiddels ook zonder apart geborgde zetels tot hun recht komen.
 • Daarnaast kan via klantenpanels, adviesraden, zetels in adviescommissies, klankbordgroepen bij specifieke projecten, etc. op allerhande manieren een verdere invulling aan allerlei participatievormen gegeven worden.
 • De commissie beveelt de waterschappen aan daar – uiteraard naar behoefte en wens – maximaal gebruik van te maken. In het bestuursrecht is naar mening van de commissie tot slot afdoende geregeld hoe betrokkenen in het gebied nog aanvullend specifieke invloed kunnen uitoefenen op bestuursbesluiten van het waterschap. De commissie is ervan overtuigd dat bij het handhaven van het huidige stelsel van geborgde zetels, en van de gegroeide praktijk waarbij het onderscheid in het waterschapsbestuur tussen fracties uit geborgde zetels en politieke fracties in hoge mate diffuus is geworden, de discussie over nut en noodzaak daarvan zich periodiek zal herhalen. Dat lijkt de commissie een ongewenste situatie.

Op naar een modern Waterschap!

 

Namens het bestuur Water Natuurlijk Zeeland  Ad van de Kreeke, voorzitter

Namens de fractie van Water Natuurlijk bij het Waterschap Scheldestromen Kees Polderman, fractievoorzitter.

 

Water Natuurlijk Zeeland: “Niet bouwen op primaire waterkeringen”

15 maart 2019

Beantwoording vragen van de fractie Water Natuurlijk van Waterschap Scheldestromen over bouwen op waterkeringen bij Baarland d.d. 23-4-2018

Hierbij een reactie op de door u gestelde vragen over het krantenartikel in de PZC van 14 maart jl. betreffende de plannen voor De Landing in Baarland. Vooraf willen we graag opmerken dat het waterschap niet betrokken is geweest bij de inhoud van dit bericht. De informatie is gegeven door de woordvoerder van camping Scheldeoord die tevens de initiatiefnemer is voor de plannen in Baarland.

Beantwoording van de vragen:

 1. Is de berichtgeving correct?

De berichtgeving is niet correct als het gaat over het standpunt van het waterschap. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 2.

 1. Is waterschap Scheldestromen inderdaad positief over dit plan?

Het dagelijks bestuur heeft geen positief advies gegeven over de plaatsing van ‘slaaphuisjes’ op de dijk. Het standpunt van het waterschap is dat, in afwachting van (1) de beoordeling van het dijktraject aan de nieuwe normering en mogelijk daaruit volgende maatregelen voor een versterkingsopgave (HWBP) en (2) het in het verlengde van de Zeeuwse Kustvisie een mogelijk door de Provincie uit te brengen visie op ontwikkelingen langs de Westerschelde, er op dit moment geen medewerking wordt verleend aan (een pilot voor) dijkslaaphuisjes bij camping Scheldeoord te Baarland.

De heer De Smet heeft namens het dagelijks bestuur dit standpunt in een gesprek aan de initiatiefnemer, de heer Northolt, medegedeeld en toegelicht. Het dagelijks bestuur wil voorkomen dat een toekomstige versterkingsopgave gehinderd wordt. Er is een gerede kans dat in de toekomst er ter plaatse versterkingsmaatregelen plaats moeten vinden.  Op 13 februari 2017 heeft bestuurlijk overleg tussen Provincie, gemeente Borsele en waterschap plaatsgevonden met de initiatiefnemer. In dit overleg is het standpunt van het waterschap nader toegelicht.

 1. Zijn er van de kant van het waterschap al toezeggingen gedaan?

Zie beantwoording vraag 2. Het waterschap heeft geen concrete toezeggingen gedaan.

 1. Is hier sprake van bouwen op de zeewering (i.c. een primaire waterkering)?

Ja, de dijk langs de Westerschelde is een primaire waterkering.

 1. Waarom is dit project nog geen agendapunt geweest op een van de vergaderingen van de commissie Waterkeringen en Wegen?

Vergunningverlening is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Dergelijke initiatieven worden daarom niet geagendeerd voor de commissie Waterkeringen en Wegen.

Li An Phoa komt naar Zeeland op 14 maart in Kruiningen.

12 maart 2019

Water Natuurlijk Zeeland heeft Li An Phoa uitgenodigd om op donderdag 14 maart a.s. naar Zeeland te komen.

Zij zal een toelichting geven op haar werk en zich uit spreken over het belang van het aanleggen van en het juiste beheer van natuurvriendelijke oevers.

Deze oevers zijn een belangrijk middel om de kwaliteit van oppervlaktewater in de provincie te vergroten en daarmee natuurwaarde en biodiversiteit te vergroten.

Li An Phoa maakt een wandeling in de buurt van Kruiningen. Als je mee wilt lopen, kan dat! Speciaal voor geĂŻnteresseerden deelt ze op die dag vanaf 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur haar ervaringen en inzichten tijdens een wandeling langs de Westerschelde en een nabij gelegen natuurvriendelijke oever. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar fvk@zeelandnet.nl De exacte locatie wordt dan doorgegeven. Hieraan zij geen kosten verbonden. Donaties komen volledig ten goede aan Drinkable Rivers.

Li An Phoa doceert een onderdeel in de module ‘Duurzame Transitie en Stewardship’ aan Nyenrode en heeft in de afgelopen tien jaar het keuzevak ‘Companies in Ecologies’ aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam gegeven. Naast haar studie Bedrijfskunde rondde Li An Phoa (38) tevens de studies Filosofie en Holistic Science af. Zij staat nr. 19 in de Trouw duurzame Top 100. Bijna veertien jaar geleden besloot Li An Phoa, na haar studie Bedrijfskunde, in een kano de Canadese rivier de Rupert af te varen, toen nog een drinkbare rivier. “Nog maar een paar generaties geleden waren alle rivieren drinkbaar, nu is dat zeldzaam. Rivieren tonen ons hoe het is gesteld met de (levens)kwaliteit van het landschap, van een stroomgebied. De kwaliteit van rivierwater zou een leidend beginsel kunnen zijn van de strategie van een bedrijf of financiĂ«le dienstverleners.”

Water Natuurlijk wil aandacht voor de kwaliteit van ons oppervlaktewater en daarom hebben wij Li An Phoa gevraagd om daaraan medewerking te verlenen. Wij willen wijzen op de relatie van lozingen afkomstig uit landbouwgebieden met de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee op de ecologische kwaliteit van een gebied. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het verbeteren van de waterkwaliteit en de bijdrage die dit levert aan natuurwaarden. In dit geheel spelen natuurvriendelijke oevers een belangrijke rol. Zij hebben een grote toegevoegde waarde. Nutriënten worden opgenomen. Biodiversiteit wordt vergroot.

 

Informatie over Li An Phoa is verder te vinden op internet: Drinkable rivers LinkedIn Instagram Kijk ook naar een artikel in Trouw: https://www.trouw.nl/groen/li-an-phoa-wil-ervoor-zorgen-dat-we-straks-gewoon-uit-de-maas-kunnen-drinken~a181a95d/

Motie Biodiversiteit en geld ervoor opzij zetten!!!!

24 januari 2019

Motie Water Natuurlijk
Betreft aansluiting bij het Deltaplan voor biodiversiteit.

De AV Waterschap Scheldestromen, kennis nemend van “het droombeeld” verwoord op de website van de beweging “ Deltaplan voor biodiversiteit”, draag het dagelijks bestuur op om het Waterschap Scheldestromen bij deze beweging aan te sluiten.

Ook willen we van de andere partijen weten of ze bereid zijn om hiervoor geld opzij te zetten.

Water Natuurlijk heeft al meerdere malen binnen de Algemene Vergadering van het Waterschap Scheldestromen gepleit voor maatregelen voor bescherming en herstel van biodiversiteit. Onlangs werd de “visie op biodiversiteit” door het Waterschap vastgesteld en wordt in de organisatie op basis van deze nota gewerkt. Voor Water Natuurlijk ging de ambitie hierin niet ver genoeg. Het was echter wel een begin van het omdenken op dit onderwerp. De tijd schrijdt voort en er zijn steeds meer geluiden, die duiden op een sterke teloorgang van de diversiteit van leven. Er is nu door een grote verscheidenheid aan organisaties een initiatief genomen om te komen tot een Deltaplan voor biodiversiteit. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Zij stellen “Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur Ă©n is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart”. Ook Waterschappen worden genoemd als organisaties die nodig zijn voor een concrete verdere uitwerking.

Water Natuurlijk wil graag een motie indienden tijdens de eerstvolgende AV-vergadering met als oogmerk om het Waterschap Scheldestromen aan te sluiten bij deze beweging.

De visie van Water Natuurlijk wordt vervat in een tekst op de website van het Deltaplan voor Biodiversiteit. Daarom voeren wij deze tekst op als overweging bij het voorstel.
Het droombeeld voor 2030: een florerende delta voor mens en natuur
In 2030 herbergt de groene ruimte van Nederland een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Het landschap sprankelt van de diversiteit en mensen leven, werken en recreëren er graag. Landschappen zijn herkenbaar aan hun inrichting en begroeiing, mensen identificeren zich hiermee en zijn er trots op.
Alle Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, handelen daar naar als burger Ă©n als consument en dragen zo gezamenlijk bij aan natuurrijke landschappen. De activiteiten van (semi)overheden, alle ondernemers in de agrarische waardeketen (boeren, handelaren, producten en Retail) en natuurbeschermingsorganisaties versterken elkaar op slimme manieren, ondersteund door innovatieve economische modellen en wet- en regelgeving. De hoge biodiversiteit wordt onderhouden door beheer van natuur in natuurgebieden, agrarische productiesystemen en openbare ruimte.
Het beheer van terreinen van natuurbeschermingsorganisaties is optimaal voor het versterken van de ter plekke karakteristieke biodiversiteit en ze krijgen daar een aantrekkelijke beloning voor van leden en overheid. Natuurgebieden zijn effectief met elkaar verbonden via natuurgebieden, agrarisch gebied en/of openbare ruimte, en het beheer in natuurgebieden en op landbouwgrond is op elkaar afgestemd en versterkt elkaar.
Agrarische productiesystemen op rijke en gezonde bodems zijn circulair geworden en maken gebruik van functionele biodiversiteit, ondersteund door technologische innovaties. Hierdoor is de kwaliteit van water, bodem en lucht goed. Agrarisch ondernemers produceren kwalitatief hoogwaardige en gezonde producten en consumenten en burgers waarderen agrarisch ondernemers om hun rol in de voedselvoorziening en hun inzet om dit met duurzame teeltsystemen te realiseren. Agrarisch ondernemers krijgen een prijs die past bij de natuur-inclusiviteit van hun producten en een aantrekkelijke beloning voor het produceren van biodiversiteit door natuur- en landschapsbeheer en andere agro-milieudiensten door ketenpartijen en overheid. Het verdienmodel is dusdanig aantrekkelijk dat ook toekomstige generaties graag agrarisch ondernemer willen worden.
In de openbare ruimte zijn biodiversiteit en landschappelijke identiteit, naast veiligheid en aantrekkelijkheid, kerndoelen geworden van het beheer door (semi) overheden. Uitbreidingen van bebouwing en infrastructuur worden zo uitgevoerd dat ze natuur bevorderen, samenwerking met andere grondgebruikers stimuleren en een positief effect hebben op natuur in het omliggende landelijk gebied.
Dit alles is gerealiseerd via een gebiedsgerichte benadering en regionaal maatwerk die het mogelijk maken om win-win situaties in het beheer van natuur, landbouw en openbare ruimte te benutten. Van alle beheerders van de groene ruimte worden de effecten van inrichting, maatregelen en beheer op biodiversiteit en bedrijfsvoering en de publieke en financiële waardering doorlopend gemonitord met behulp van eenvoudig te meten indicatoren. Dit stimuleert de continue aanpassing van de Nederlandse natuur aan een blijvend veranderende samenleving en klimaat en zorgt ervoor dat biodiversiteit vanuit ontwikkeling behouden blijft voor toekomstige generaties.

E.e.a. valt na te lezen op https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp (art. 33 lid 4)
de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen, bijeen op 14 februari 2019

De AV Waterschap Scheldestromen, kennis nemend van “het droombeeld” verwoord op de website van de beweging “ Deltaplan voor biodiversiteit”, draag het dagelijks bestuur op om het Waterschap Scheldestromen bij deze beweging aan te sluiten.

Namens de fractie van Water Natuurlijk:
Frans van Kollem
Kees Polderman

12345