Algemene Vergadering 2 juni en 30 juni Informatieve vergadering 6 juli

6 augustus 2022

Juni en Juli bij Scheldestromen

Zo vlak voor de zomer stapelt het werk zich in veel organisaties op. Zo ook bij het waterschap Scheldestromen.

 AV van 2 juni

In deze AV stonden meerdere onderwerpen op de agenda. We hebben vanuit Water Natuurlijk aangedrongen op analyse van de toename van het aantal muskusratten. d

Wie de vergadering wil beluisteren kan dat via deze link

AV van 30 juni

30 juni was de laatste reguliere vergadering voor het reces. De voorjaarsnota en een nieuw maaibeleid waren twee belangrijke onderwerpen. De inflatie zet de tarieven sterk onder druk. Na de zomer zal tijdens de begrotingsbespreking duidelijk worden of de aannames van het Dagelijks Bestuur te handhaven zijn. Onze verwachting is dat de huidige ramingen te optimistisch zijn. Vandaar ook dat we met de PvdA een motie hadden voorbereid om de bijdrage van ons waterschap in de kosten  het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Dagelijks Bestuur gaf aan dat in een informatieve AV 6 juli veel van onze bezwaren zouden worden weggenomen. Daarop besloten we de motie aan te houden.

Maaibeleid

Het maaibeleid was ons al geruime tijd beloofd. Maar op de een of andere manier lukte het maar niet om het te agenderen. In dat opzicht waren we blij dat we uiteindelijk konden kennis nemen van de voornemens. Toch hebben we ook onze teleurstelling uitgesproken. Het feit dat dit in ons waterschap pas op dit moment op de agenda staat, terwijl de inzichten over maaien en bevorderen biodiversiteit al geruime tijd bekend zijn betreuren we. We hebben het Dagelijks Bestuur gesuggereerd om bij de pilots ook te kijken naar de Agrarische Natuur Landschap Beheers-clusters (ANLB) zo kan je met ecologisch bermbeheer een gebied naar een hoger ecologisch niveau brengen.

De vergadering terugluisteren kan hier

Hansweert

De laatste vergadering op 6 juli was een informatieve vergadering over het project dijkverzwaring Hansweert. 7 september zal de besluitvorming in een openbare vergadering plaatsvinden. Het Dagelijks Bestuur gaf samen met een aantal projectteamleden een toelichting op de uitgangspunten en manieren om de kosten zo optimaal mogelijk te beheersen.

Maai mei niet: Vragen over maaibeheer dijken

7 juni 2022
Vragen over Heerenkeet In het voorjaar ontstaat geregeld discussie over het maaibeheer van bermen en dijken. Zo ook dit jaar. De aanleiding was dit keer maaien bij de Heerenkeet op Schouwen Duiveland. Samen met de geborgde vertegenwoordiger namens natuur stelden we eind april de volgende vragen en kregen daarop ook  antwoord Uit de antwoorden blijkt … Lees "Maai mei niet: Vragen over maaibeheer dijken" verder

Vragen over Heerenkeet

In het voorjaar ontstaat geregeld discussie over het maaibeheer van bermen en dijken. Zo ook dit jaar. De aanleiding was dit keer maaien bij de Heerenkeet op Schouwen Duiveland. Samen met de geborgde vertegenwoordiger namens natuur stelden we eind april de volgende vragen en kregen daarop ook  antwoord

Uit de antwoorden blijkt dat er ten opzichte van vorig jaar op dit deel van de dijken gelukkig het nodige is veranderd. Water Natuurlijk blijft aandringen op het uitbreiden van de terreinen die op ecologische wijze worden beheerd. Het is aangetoond dat soortenrijkdom van de begroeiing bijdraagt aan robuustheid en veerkracht en beter is in periodes van droogte en extreme neerslag. Ook draagt een bloemrijke dijk bij aan landschap, natuur en cultuurwaarden. En het is gewoon mooier! Wie meer wil lezen daarover kan terecht bij Stowa  informatie over bloemrijke dijken

Vragen over pachten en gebruik van middelen

Maar in Zeeland worden veel percelen verpacht. Dijken zijn dan niet in eigen beheer bij het waterschap. Daarom hebben we ook vragen gesteld over het pachtbeleid en het gebruik van (bestrijdings)middelen . Op die antwoorden wachten we nog…

22 april Afscheid Luc Mangnus en Dennis Steijaert

30 april 2022
Vrijdag 22 april namen we afscheid van 2 DB-leden die allebei hun DB-lidmaatschap verruilden voor een positie als wethouder in de Gemeente Hulst. Ze werden opgevolgd door Wim van Gorsel (ongebouwd geborgd) en Carla Michielsen (CDA)

Vrijdag 22 april namen we afscheid van 2 DB-leden die allebei hun DB-lidmaatschap verruilden voor een positie als wethouder in de Gemeente Hulst. Ze werden opgevolgd door Wim van Gorsel (ongebouwd geborgd) en Carla Michielsen (CDA)

7 april Algemene Vergadering.

29 april 2022

Helaas verhinderde een virus (geen corona!) me om erbij te zijn maar het was gelukkig een beperkte agenda. In de voorbereiding heb ik gewerkt aan een een motie met Ad van Hees (geborgde natuurterreinen) en Ron de Kort (AV-lid PvdA) om geld te reserveren voor extra kosten voor tijdelijke inhuur/personele inzet op biodiversiteit en maaibeleid. Ik kwam er zo achter dat je bij ziekte wel een motie kunt ondersteunen (met een mailtje handig om te weten) maar natuurlijk niet in de stemming mee kunt.

Het DB-lid Weststrate had namelijk in de commissie Waterkeringen en Wegen aangekondigd dat het biodiversiteitsbeleid inclusief het maaibeleid voorlopig niet aan de AV kon worden gepresenteerd vanwege langdurige ziekte. Als fractie zien we dat er op het gebied van biodiversiteit door het huidige DB meer gedaan kan én moet worden. Vandaar ons voorstel om daar dan ook tijdelijk extra middelen voor in te zetten, zodat er werkelijk stappen gezet kunnen worden. Het Dagelijks Bestuur deed naar aanleiding van de motie tijdens de vergadering de toezegging om hetzij door extra middelen hetzij door herschikking voor de zomer nog met maaibeleid en stappen richting het aansluiten bij Deltaplan biodiversiteit te komen. Daarop werd de motie aangehouden. We wachten nog even af.

5 april overleg met Statenleden en Plastic Soup Foundation over rapport Westerschelde


5 april was ik bij een overleg naar aanleiding van een rapport dat gepubliceerd werd op de website van de Plastic Soup Foundation(PSF). Aanwezig waren diverse Statenleden, 2 medewerkers van PSF en ondergetekende.

Het gaat om dit rapport: https://www.plasticsoupfoundation.org/wp-content/uploads/2022/03/Westerschelde-plastic-nurdles-versie-definitief-21-11-2021-2.pdf

De kern van het rapport is dat de Westerschelde sterk vervuild is met zogenaamde nurdles (miljoenen), de grondstof voor plastic. De bronnen liggen bij Dow, Antwerpen en zelfs het Verenigd Koninkrijk.

Ik heb het DB-lid van Kralingen op het rapport gewezen omdat de vervuiling bij Dow vermoedelijk te maken heeft met overstort (lees lozing) bij sterke regenbuien. Een kennislunch bij het waterschap met medewerkers van de Plastic Soup Foundation zou een mogelijkheid zijn. Waarschijnlijk zullen we hier ook nog vragen over indienen. De statenleden bezien ook of zij binnen hun invloedssfeer deze zaak kunnen aanpakken.

 

Wordt vervolgd…………………………………………

Maandelijks bericht van de fractie

Eind maart, om precies te zijn 24 maart was er een algemene ledenvergadering van Water Natuurlijk Zeeland in Goes. Bestuur, fractie en leden wisselden van gedachten over wat er zich vanaf 2019 tot nu toe voordeed en hoe men de periode tot de volgende verkiezingen voor zich zag. Een van de punten die naar voren … Lees "Maandelijks bericht van de fractie" verder

Eind maart, om precies te zijn 24 maart was er een algemene ledenvergadering van Water Natuurlijk Zeeland in Goes. Bestuur, fractie en leden wisselden van gedachten over wat er zich vanaf 2019 tot nu toe voordeed en hoe men de periode tot de volgende verkiezingen voor zich zag. Een van de punten die naar voren kwam was dat men te weinig van de fractie hoorde en/of zag. Afgesproken werd om vanuit de fractie twee maandelijks de highlights op een rijtje te zetten. In de fractie is afgesproken dit via de website te doen. Ik besloot deze handschoen op te nemen en dus bij deze een overzicht van wat ik zoal deed.

 

Vriendelijke groet

Marleen

 

Wanneer je vragen, suggesties of opmerkingen hebt laat het me weten!

 

Water Natuurlijk legt partijen langs de meetlat

6 maart 2021

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer deze hebben directe gevolgen voor het beleid en de wetgeving voor het werk van de waterschappen. Om duidelijkheid te krijgen over de opstelling van de partijen is een aantal de programma’s van hen onderzocht gelet op de volgende vragen:

 • Vinden ze water belangrijk is bij de verdeling van de ruimte in Nederland?
 • Hoe reageren ze op heftige regenbuien en toenemende droogte?
 • Wordt er aandacht geschonken aan natuur, biodiversiteit, kwaliteit van water?
 • Moet de vervuiler van water betalen?
De verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen zijn langs de meetlat gelegd met criteria die kritiek zijn voor een toekomstbestendig waterbeleid: het WaterRad. Om tijds- en capaciteitsredenen zijn niet alle partijen onderzocht: elke partij is door minstens twee mensen beoordeeld.

Zeker voor bijvoorbeeld de Randstad is het nationale beleid op het gebied van water van groot belang. Bescherming tegen overstroming en een goed beheer van water om droge voeten en waterkwaliteit te garanderen zijn cruciaal om in de delta te kunnen wonen en werken. Met het WaterRad laat Water Natuurlijk zien hoe politieke partijen over de watertoekomst van ons land denken.

Tevoren had Water Natuurlijk een manifest gestuurd naar de partijen die mee doen met verkiezingen. Hierin zijn de belangrijke water thema’s verwoord. Achteraf is beoordeeld hoe belangrijk deze partijen water vinden en hoe ze hier in het landelijk beleid mee om willen gaan. Alle partijen hebben de gelegenheid gehad om op onze analyse te reageren.

De scores – van 34% voor FVD en PVV tot 97% voor GroenLinks – geven aan in hoeverre Water Natuurlijk haar WaterRad-visie terugziet bij de partijen.

GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren scoorden boven de 90% en vinden dus met Water Natuurlijk dat water en waterveiligheid voor ons land van groot belang zijn.

Water Natuurlijk is de groene stem van de waterschappen en staat voor veilig, voldoende, schoon en gezond water voor mens, plant en dier; onderwerpen die in het WaterRad aan de orde komen.

Joost Kievit MSc

Water Natuurlijk Zeeland is voor het afschaffen van geborgde zetels.

3 juli 2020
In februari van dit jaar stelde de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een “Adviescommissie geborgde zetels bij Waterschappen” in. Deze commissie heeft nu het advies uitgebracht.  De Minister schrijft dat het de bedoeling is om in de komende periode het rapport te bespreken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen, zodat zij kunnen reflecteren … Lees "Water Natuurlijk Zeeland is voor het afschaffen van geborgde zetels." verder

In februari van dit jaar stelde de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een “Adviescommissie geborgde zetels bij Waterschappen” in. Deze commissie heeft nu het advies uitgebracht.  De Minister schrijft dat het de bedoeling is om in de komende periode het rapport te bespreken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen, zodat zij kunnen reflecteren op het rapport. De commissie adviseert het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen.

Water Natuurlijk Zeeland heeft met instemming kennis genomen van het advies van de commissie. Klik hier voor het volledig advies.

De conclusie van het advies is dat in toekomstige besturen van Waterschappen er geen ruimte meer is voor geborgde zetels.

Water Natuurlijk Zeeland is blij met het uitvoerig beargumenteerd advies. De partij heeft zich vanaf haar oprichting voorstander getoond voor het afschaffen van kwaliteitszetels, die bezet worden door benoemingen i.p.v. verkiezingen en daarmee in wezen ondemocratisch zijn .

Bij het Waterschap Scheldestromen werden de afgelopen zittingsperiodes  steeds coalities gevormd met het toegestane maximale aantal van twee dagelijks bestuurders uit de geborgde vertegenwoordigingen ongebouwd en bedrijven. Van oudsher leveren coalitiepartijen als CDA en SGP echter ook al vertegenwoordigers van die specifieke belangen voor het Dagelijks Bestuur. Het democratisch gehalte is volledig in onbalans. Ook komt daarmee het belang van biodiversiteit en natuur, zoals blijkt uit de praktijk, steeds verder in het nauw.

De belangrijkste overwegingen uit het advies zijn:

 • Omdat de vraagstukken waarover het waterschapsbestuur debatteert steeds meer gaan over het in het kader van de klimaatontwikkeling voor het gebied noodzakelijke generieke waterbeleid, omdat de via verkiezingen in het bestuur gekomen (politieke) partijen uitstekend in staat blijken deze discussies binnen de kaders van het functionele takenpakket van de waterschappen met inbegrip van alle in het geding zijn belangen te voeren,
 • omdat van de trits ‘belang, betaling, zeggenschap’ alleen de relatie ‘belang-zeggenschap’ nog betekenis heeft en de partijen bij de samenstelling van hun kandidatenlijsten en bij de inhoud van hun programma’s nu al rekening houden met de specifieke belangen in het gebied en dat in de toekomst nog verder kunnen versterken,

Hierbij maakt de commissie nog drie aanvullende opmerkingen:

 • De commissie is zich bewust van de historisch belangrijke en constructieve rol van de geborgde zetels in de waterschappen. Zij hecht er aan te benadrukken dat de perspectieven van met name agrarisch ongebouwd en van natuurterreinen ook voor de toekomst onverminderd van belang zijn. Haar advies is gebaseerd op de vaststelling dat deze perspectieven in een waterschapsbestuur inmiddels ook zonder apart geborgde zetels tot hun recht komen.
 • Daarnaast kan via klantenpanels, adviesraden, zetels in adviescommissies, klankbordgroepen bij specifieke projecten, etc. op allerhande manieren een verdere invulling aan allerlei participatievormen gegeven worden.
 • De commissie beveelt de waterschappen aan daar – uiteraard naar behoefte en wens – maximaal gebruik van te maken. In het bestuursrecht is naar mening van de commissie tot slot afdoende geregeld hoe betrokkenen in het gebied nog aanvullend specifieke invloed kunnen uitoefenen op bestuursbesluiten van het waterschap. De commissie is ervan overtuigd dat bij het handhaven van het huidige stelsel van geborgde zetels, en van de gegroeide praktijk waarbij het onderscheid in het waterschapsbestuur tussen fracties uit geborgde zetels en politieke fracties in hoge mate diffuus is geworden, de discussie over nut en noodzaak daarvan zich periodiek zal herhalen. Dat lijkt de commissie een ongewenste situatie.

Op naar een modern Waterschap!

 

Namens het bestuur Water Natuurlijk Zeeland  Ad van de Kreeke, voorzitter

Namens de fractie van Water Natuurlijk bij het Waterschap Scheldestromen Kees Polderman, fractievoorzitter.

 

Water Natuurlijk Zeeland: “Niet bouwen op primaire waterkeringen”

15 maart 2019

Beantwoording vragen van de fractie Water Natuurlijk van Waterschap Scheldestromen over bouwen op waterkeringen bij Baarland d.d. 23-4-2018

Hierbij een reactie op de door u gestelde vragen over het krantenartikel in de PZC van 14 maart jl. betreffende de plannen voor De Landing in Baarland. Vooraf willen we graag opmerken dat het waterschap niet betrokken is geweest bij de inhoud van dit bericht. De informatie is gegeven door de woordvoerder van camping Scheldeoord die tevens de initiatiefnemer is voor de plannen in Baarland.

Beantwoording van de vragen:

 1. Is de berichtgeving correct?

De berichtgeving is niet correct als het gaat over het standpunt van het waterschap. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 2.

 1. Is waterschap Scheldestromen inderdaad positief over dit plan?

Het dagelijks bestuur heeft geen positief advies gegeven over de plaatsing van ‘slaaphuisjes’ op de dijk. Het standpunt van het waterschap is dat, in afwachting van (1) de beoordeling van het dijktraject aan de nieuwe normering en mogelijk daaruit volgende maatregelen voor een versterkingsopgave (HWBP) en (2) het in het verlengde van de Zeeuwse Kustvisie een mogelijk door de Provincie uit te brengen visie op ontwikkelingen langs de Westerschelde, er op dit moment geen medewerking wordt verleend aan (een pilot voor) dijkslaaphuisjes bij camping Scheldeoord te Baarland.

De heer De Smet heeft namens het dagelijks bestuur dit standpunt in een gesprek aan de initiatiefnemer, de heer Northolt, medegedeeld en toegelicht. Het dagelijks bestuur wil voorkomen dat een toekomstige versterkingsopgave gehinderd wordt. Er is een gerede kans dat in de toekomst er ter plaatse versterkingsmaatregelen plaats moeten vinden.  Op 13 februari 2017 heeft bestuurlijk overleg tussen Provincie, gemeente Borsele en waterschap plaatsgevonden met de initiatiefnemer. In dit overleg is het standpunt van het waterschap nader toegelicht.

 1. Zijn er van de kant van het waterschap al toezeggingen gedaan?

Zie beantwoording vraag 2. Het waterschap heeft geen concrete toezeggingen gedaan.

 1. Is hier sprake van bouwen op de zeewering (i.c. een primaire waterkering)?

Ja, de dijk langs de Westerschelde is een primaire waterkering.

 1. Waarom is dit project nog geen agendapunt geweest op een van de vergaderingen van de commissie Waterkeringen en Wegen?

Vergunningverlening is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Dergelijke initiatieven worden daarom niet geagendeerd voor de commissie Waterkeringen en Wegen.

12345