Aanpak bestrijdingsmiddelen

16 januari 2019

Gewasbeschermingsmiddelen (chemische bestrijdingsmiddelen) gaan niet selectief te werk en tasten ook goede begroeiing en wortels aan. Als schadelijke stoffen in sloten en beken terechtkomen dan heeft dit ernstige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de flora en fauna en grondwater. Ook kan bijvoorbeeld onkruid resistent raken voor een middel, waardoor meer gif moet worden gebruikt.

Water Natuurlijk zet in op een permanent verbod bestrijdingsmiddelen, die zeer schadelijk zijn voor een natuurlijk functionerend (water)systeem, zoals neo-nicotino√Įden. Bij het handhaven van bestaande en het toestaan van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen zet Water Natuurlijk in op gesloten systemen (zoals kassen kunnen zijn) of op bewezen onschadelijkheid voor mens en natuur, om negatieve effecten op het (water)systeem te voorkomen.

Zwerfvuil in bermen en sloten.

11 januari 2019

Vragen aan het dagelijks bestuur:

Al wandelend kom je steeds meer zwerfvuil tegen. Langs grotere wegen, maar ook langs polderwegen waar je geen plastic, blikjes, flesjes en andere rommel zou verwachten. Voor velen is het een doorn in het oog. Het valt steeds meer op en is naast de vervuiling van oceanen en rivieren met voornamelijk plastic vaker onderwerp van gesprek. Sedert een aantal maanden hebben leden van Water Natuurlijk het woord bij de daad gevoegd en werd tijdens wandelingen zwerfvuil opgepakt en meegenomen. Onlangs werd er in de media aandacht geschonken aan een soortgelijk initiatief met een bredere aanpak en met een aantal vrijwilligers. Water Natuurlijk wil dat het Waterschap concrete ondersteuning gaat leveren aan dergelijke initiatieven. Het Waterschap Scheldestromen beheert bijna 4.000 kilometer wegen. Er zijn aan weerzijden bermen die we schoon willen houden. Inclusief de slootkanten. Ook lijkt ons preventie door te communiceren met de Zeeuwse bevolking en andere gebruikers van de wegen ondertussen op zijn plaats. Ook andere wegbeheerders kunnen daarbij worden betrokken.

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen

_______________________________
Vragen:

1. Bent u het eens met de fractie van Water Natuurlijk dat het de spuigaten uitloopt met de aanwezigheid van zwerfvuil langs de door het Waterschap Scheldestromen beheerde wegen?

2. Is uw bestuur bereid maatregelen te treffen om particuliere initiatieven te ondersteunen die er op gericht zijn om het afval te verwijderen?

3. Is uw bestuur bereid om in het kader van preventie samen met andere wegbeheerders een communicatieplan op te stellen, waarbij op deze problematiek wordt ingegaan?

Water Natuurlijk Zeeland stelt vragen over medicijnresten in het riool en oppervlaktewater

8 januari 2019
Samenvatting: Het gebruik van medicijnen neemt toe. Dit zorgt nu al voor onwenselijke aanwezigheid van medicijnresten in het oppervlaktewater en levert op termijn risico‚Äôs op voor de kwaliteit van het drinkwater. Dit probleem heeft al geruime tijd de aandacht. Concrete stappen blijven vooralsnog uit om hieraan het hoofd te bieden. Naar onze mening wordt er … Lees "Water Natuurlijk Zeeland stelt vragen over medicijnresten in het riool en oppervlaktewater" verder
Samenvatting:

Het gebruik van medicijnen neemt toe. Dit zorgt nu al voor onwenselijke aanwezigheid van medicijnresten in het oppervlaktewater en levert op termijn risico’s op voor de kwaliteit van het drinkwater. Dit probleem heeft al geruime tijd de aandacht. Concrete stappen blijven vooralsnog uit om hieraan het hoofd te bieden. Naar onze mening wordt er door overheden in Zeeland te traag gereageerd. Er is behoefte aan samenwerking en afstemming op dit terrein. In Brabant gaat men aan de slag. Water Natuurlijk wil dat Scheldestromen het initiatief neemt om samen met gemeenten en organisaties in de zorg aan de slag te gaan.

Vragen:

1. Is het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen bereid om het voorbeeld in Brabant te volgen en binnen SAZ+ te komen tot een intensievere gezamenlijke aanpak? Is het noodzakelijk dat het project m.b.t. het inzamelen van geneesmiddelen versneld wordt ge√ęvalueerd?
2. Is het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen bereid om de communicatie met vervuilers aan de bron te intensiveren om de medicijnenproblematiek bij hen beter ‚Äėtussen de oren‚Äô te krijgen?
3. Is het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen bereid om de met de Belgische overheden in contact te treden en ze aan te moedigen om medewerking te verlenen aan een bronaanpak op het gebied van ‚Äėantropogene stoffen‚Äô? De (medicijnen)vervuiling van oppervlaktewater kan dan geco√∂rdineerd worden aangepakt.
4. Overweegt het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen evenals het Brabantse waterschap Aa en Maas extra reinigingen toe te passen op het effluent uit de RWZI’s?
5. Staat het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen open om het initiatief te nemen voor een gecoördineerde actie in de richting van de farmaceutische industrie? Waarom wel/niet?

Aanleiding

Door vergrijzing en medicalisering neemt het medicijngebruik in Nederland toe. Dat zal ook in Zeeland het geval zijn. Resten hiervan komen in het rioolwater en het oppervlaktewater terecht. Daarbij zijn bepaalde medicijnen schadelijker voor het milieu dan werd gedacht. De vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN) wijst erop dat dit een toekomstig risico oplevert voor de kwaliteit van het drinkwater. In de Green deal duurzame zorg in 2015 werd het weren en terugdringen van medicijnresten in afvalwater al tot een speerpunt van beleid gemaakt. Dit is nu recent nog herbevestigd met een focus op een brede aanpak met zowel klimaatdoelstellingen en een gezonde leefomgeving en milieu. Water Natuurlijk steunt deze aanpak. In het verkiezingsprogramma wordt dan ook de nadruk gelegd op een brede aanpak: Medicijnresten, middelen om onkruid te bestrijden of gewassen te beschermen, allerlei nieuwe stoffen die vrijkomen bij productiebedrijven, microplastics: ze horen niet thuis in het water. Als die stoffen in het riool terechtkomen, zijn de kosten om het afvalwater te zuiveren hoog. Als ze in de sloot of de bodem terechtkomen, kunnen ze flora en fauna en ook onze eigen gezondheid aantasten. Duurzaam waterbeheer betekent ook het in stand houden van voldoende en goed grond en oppervlakte water voor de drinkwatervoorziening. Goede controle van afvalwaterlozing op het riool is nodig en vooral op het voork√≥men van vervuiling, door samen met de ‚Äėvervuilers‚Äô te zoeken naar innovaties. Een voorbeeld is het gebruik van andere, minder vervuilende middelen, of zuivering bij de bron zoals in een ziekenhuis.

Situatie Zeeland

In 2016 presenteerde Scheldestromen nog een overzicht van de situatie van de waterkwaliteit in het kader van de 2e nota gewasbescherming. Toen bleek er nog veel werk aan de winkel was t.a.v. de biologische en chemische kwaliteit van het water in Zeeland. Er werd een Intentieverklaring Delta-aanpak gelanceerd met oog voor mest en nutri√ęnten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten,
beschermen bronnen voor drinkwater, kennisimpuls, het deltaprogramma agrarisch waterbeheer en microplastics. Ook werd in 2017 nog eens aan de commissie Waterbeer gerapporteerd, dat bij de kwaliteit van effluent uit de waterzuiveringen verschillende stoffen een rol spelen. Op basis van monitoring van nutri√ęnten en chloridegehalten komt het water van een heel aantal zuiveringen in aanmerking voor landbouwkundig gebruik. Een andere groep stoffen vormt echter wel een risico. Het gaat om de toxische stoffen, organische microverontreinigingen zoals medicijn(rest)en, hormoon verstorende stoffen en bestrijdingsmiddelen, maar ook om het risico van bacteri√ęle besmetting en besmetting met antibiotica resistente organismen. Algemeen is nog veel onbekend over de effecten van deze stoffen op mens en omgeving, waardoor deze risico‚Äôs nog niet concreet te benoemen zijn. Zo ook vanuit de optiek van voedselveiligheid. Landelijk is het standpunt om vanwege deze risico‚Äôs, sterker nog dan in 2012, erg terughoudend te zijn met gebruik van effluent zonder extra nabehandeling.
Binnen de samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+) werdì al een project gestart waarbij er samen met stakeholders in de gezondheidszorg geprobeerd wordt om te voorkomen dat veel mensen hun ongebruikte medicijnen in de vuilnisbak gooien of doorspoelen in het toilet. Oude medicijnen mogen niet gedumpt, maar netjes ingeleverd worden bij apothekers, drogisten en milieustraten.
De fractie van Water Natuurlijk wil een versnelling in de aanpak van deze problematiek. In Brabant is er recent voor gekozen om door samenwerking van de verschillende stakeholders. Overheden en zorginstellingen. Het is gericht op het op korte termijn sterk verminderen van de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater. Hoe sneller, hoe beter!
Omdat velen nog maar nauwelijks doordrongen zijn van de gevaren die dit oplevert, is het mede een taak van het waterschap om hierop te wijzen en initiatieven te ontplooien.
‚ÄĘ Via communicatie met de Zeeuwse burgers en de ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, bejaardenoorden e.d. moet bewustwording van de gevaren op gang worden gebracht.
‚ÄĘ Omdat veel van ons oppervlaktewater uit Belgi√ę komt moet ook met de Vlaamse overheden hierover worden gecommuniceerd en de urgentie van het probleem onder hun aandacht worden gebracht.
‚ÄĘ Naast bovengenoemde ‚Äėbronaanpak‚Äô kan waterschap Scheldestromen ook zelf als ‚Äėend of pipe‚Äô-oplossing het afvalwater nog verder zuiveren door bijvoorbeeld poederkool aan het afvalwater toe te voegen op onze rioolwaterzuiveringen (RWZI‚Äôs).
‚ÄĘ Omdat de farmaceutische industrie tot nu toe niet of nauwelijks bereid is gebleken haar verantwoordelijkheid te nemen, lijkt het zinvol dat ons waterschap samen met andere stakeholders dit probleem onder de aandacht te brengen en ze aan te moedigen de productie van ‚Äėgroene farma‚Äô ter hand te nemen.

 

 

 

Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!

21 juni 2018
Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en … Lees "Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!" verder

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recre√ęren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur.¬†De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Sinds 10 jaar bestaat Water Natuurlijk. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendige steden en dorpen, natuurlijk water en gezonde leefgebieden voor plant en dier, recreatief medegebruik voor wandelaars en sportvissers, ecologisch sloot- en peilbeheer, en een duurzame afvalwaterzuivering; het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde.

In maart 2019 zijn de volgende waterschap verkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig die het belang van mens en natuur voorop stellen! Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen en/of die de lijst willen ondersteunen.

Houd onze sociale media (Facebook en Twitter) in de gaten voor de activiteiten die we in 2018 organiseren voor Water Natuurlijk-leden en belangstellenden.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Meld je aan op de landelijke site van Water Natuurlijk en neem contact op met:

Fractie Water Natuurlijk Scheldestromen, Frans van Kollem fvk@zeelandnet.nl

Bestuur Water Natuurlijk Zeeland, Annet de Bruyne, annetdebruyne@zeelandnet.nl

Bestuursvragen over Internationale samenwerking

21 april 2016
Vandaag stelt de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen vragen aan het DB over internationale samenwerking. Mede naar aanleiding van het thema van¬†het aprilnummer (2016) van Het Waterschap waarin melding wordt gemaakt van de grenzeloze samenwerking tussen het (vooruitstrevende) waterschap Roer en Overmaas met Duitse en Belgische waterschappen. De terreinen waarop wordt samengewerkt zijn: Grensoverschrijdende afwatering … Lees "Bestuursvragen over Internationale samenwerking" verder

Vandaag stelt de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen vragen aan het DB over internationale samenwerking. Mede naar aanleiding van het thema van het aprilnummer (2016) van Het Waterschap waarin melding wordt gemaakt van de grenzeloze samenwerking tussen het (vooruitstrevende) waterschap Roer en Overmaas met Duitse en Belgische waterschappen.

506521De terreinen waarop wordt samengewerkt zijn:

 • Grensoverschrijdende afwatering
 • De rioolproblematiek en de zuivering van afvalwater
 • De bestrijding van muskus- en beverratten
 • Gezamenlijk onderzoek naar de waterkwaliteit, de ecosystemen, de waterbodems en de probleemstoffen in het water

De samenwerking gaat zover dat gesproken wordt van gezamenlijke onderhoudsovereenkomsten.

Onze vragen zijn:

 1. Is er al sprake van grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen en zo ja op welke gebieden?

Omdat bovengenoemde zaken voor waterschap Scheldestromen in hun relatie met de Vlaamse Polders ook actueel zijn en in de toekomst alleen maar actueler zullen worden, vraagt de fractie van Water Natuurlijk ook

 1. Of het Dagelijks Bestuur op korte termijn initiatieven wil ontplooien die de ‚Äėinternationale samenwerking‚Äô met Vlaanderen (verder) gestalte geven.

Natuurlijk hopen we dat snel een positief antwoord krijgen.

Water Natuurlijk: Scheldestromen bescherm de Zeeuwse kust!

15 januari 2016
Er is in Zeeland en andere provincies veel onrust ontstaan door het besluit van het Kabinet om restricties op te heffen bij het bouwen aan de Nederlandse kust. Water Natuurlijk stelt daarom ook: Scheldestromen bescherm de kust. Water Natuurlijk is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om bouw tegen te gaan die … Lees "Water Natuurlijk: Scheldestromen bescherm de Zeeuwse kust!" verder

Er is in Zeeland en andere provincies veel onrust ontstaan door het besluit van het Kabinet om restricties op te heffen bij het bouwen aan de Nederlandse kust. Water Natuurlijk stelt daarom ook: Scheldestromen bescherm de kust.

Water Natuurlijk is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om bouw tegen te gaan die landschap, natuur en milieu schaadt. Voorbeelden in Zeeland waarvan hier in de toekomst sprake kan zijn, als dit allemaal door kan gaan zijn o.a.: Vlissingen Nollebos, Schelphoek en strandhuisjes op Schouwen. Een heel duidelijk volledig beeld is te vinden op www.beschermdekust.nl. Hier kan men zich zelfs opgeven als Baywatcher. Er ontstaan diverse vormen van verzet tegen de voorgenomen plannen. Bij de Natuur- en Milieubeweging, bij de bevolking, maar ook bij de organisatie van recreatieondernemers.

Zeewering bij Westkapelle

Sussende woorden van Minister en andere overheden

Angst voor massale recreatiebebouwing in de Nederlandse kuststrook is onnodig. De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. De waterkerende functie van duinen blijft altijd prioriteit.

De waterschappen stellen dat bebouwing aan de kust alleen mogelijk is wanneer de waterkerende functie van de kust niet in het geding komt. Ook het Europese natuurbeleid werpt een drempel op voor bouwen langs de kust.

Beleidslijn kust

Kort van het kerstreces besloot de ministerraad meer ruimte te bieden voor initiatieven in het kustgebied. Zo meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied vervalt.

Kamervragen

In de Tweede Kamer groeit door dit besluit de vrees voor ‚ÄėBelgische toestanden‚Äô langs de Nederlandse kust. PvdA, D66 en SP hebben Kamervragen gesteld over bebouwing in de duinen. Ook natuurorganisaties uiten hun zorg over bouwplannen aan de kust.

Volgens de Unie van Waterschappen is het maar de vraag of er meer ruimte komt voor ontwikkelingen in de kuststrook. De strekking van het nieuwe beleid is dat het Rijk zich minder bemoeit met de ruimtelijke ordening aan de kust, omdat deze gedecentraliseerd is. IenM beoordeelt initiatieven alleen nog op gevolgen voor de waterkerende functie.

Geen volgebouwde kust

Toine Poppelaars, dijkgraaf waterschap Scheldestromen: “Het waterschap stelt zelf vast waar uit veiligheid langs de kust niet mag worden gebouwd. Daarnaast kunnen provincie en gemeenten zones toevoegen vanwege bijvoorbeeld bescherming van natuur. Waterschap, gemeenten en provincie overleggen daarover intensief met elkaar.

Nieuwe duinen bij Westkapelle?

Er is in Zeeland dus een goede afstemming over waar wel en niet langs de kust mag worden gebouwd.¬†Als het beleid zou zijn om alles vol te plempen, zou dat het begin van het einde zijn. Dat zit in Zeeland echt wel tussen de oren. Dus de kust zal echt niet volgebouwd worden.‚ÄĚ

Lees hieronder de tekst van de motie:

MOTIE                                                           

 De Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen, in vergadering bijeen op 18 februari 2016,

Gelezen het besluit van de regering tot aanpassing van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening zodat de Rijksoverheid eventuele bebouwing en andere ruimtelijke activiteiten langs de kust alleen nog beoordeelt op de vraag of deze de waterveiligheid be√Įnvloeden en daarmee het algehele bouwverbod be√ęindigt,

 Gelezen de reactie van de Unie van Waterschappen (zie bijlage) en ook andere reacties via deze Link en dat deze beleidswijziging van het Rijk geen gevolgen zal hebben voor landschap en natuur op en langs de kust en het directe achterland,

 Van mening:

 • dat als gevolg van deze beleidswijziging op Rijksniveau gemeenten, provincies en waterschap gezamenlijk voor de taak staan de Nederlandse kust te beschermen, zowel wat de veiligheid betreft als inzake de kwaliteit van de leefomgeving (natuur, landschap, openheid),¬† In Zeeland door de betrokkenheid van partijen bij de totstandkoming van de kustvisie,
 • dat het waterschap in het bijzonder moet letten op de waterveiligheid, maar ook verantwoordelijkheden heeft voor de kwaliteit van de kust op andere aspecten,

 Dringt er bij het Dijkgraaf en het dagelijks bestuur in het kader van vergunningverlening op aan:

 • het veiligheidsaspect conform de huidige keur niet alleen zwaar te laten wegen en geen onnodige risico’s te nemen, maar ook ieder ander juridisch houdbaar argument te hanteren om materieel het bouwverbod voor de kustzone in stand te houden,
 • dit standpunt bij gemeenten en provincie Zeeland uit te dragen en samen met hen naar blijvende bescherming van de kustzone te streven,
 • maatschappelijke initiatieven die er op gericht zijn verdere aantasting van natuurwaarden van de kust te voorkomen zoveel mogelijk te steunen

 en gaat over tot de orde van de dag.

Onbevredigend antwoord beloningenbeleid Waterschapsbank

30 september 2015
Begin september stelde de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen schriftelijke vragen over het toekomstige beloningenbeleid van de Nederlandse Waterschapsbank. Uit de voorstellen bleek dat de salarissen ruim boven de bovengrens van de Wet Normering Topinkomens zouden uitkomen. Om even het geheugen op te frissen hebben we de vragen er nog maar eens bijgevoegd. Uit de … Lees "Onbevredigend antwoord beloningenbeleid Waterschapsbank" verder
Frans van Kollem
Frans van Kollem

Begin september stelde de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen schriftelijke vragen over het toekomstige beloningenbeleid van de Nederlandse Waterschapsbank. Uit de voorstellen bleek dat de salarissen ruim boven de bovengrens van de Wet Normering Topinkomens zouden uitkomen. Om even het geheugen op te frissen hebben we de vragen er nog maar eens bijgevoegd. Uit de beantwoording blijkt dat het DB van het waterschap Scheldestromen vindt dat ze niet anders kunnen dan de voorstellen steunen. Wij wilden graag weten hoe de andere fracties hierin staan en hebben verzocht de beantwoording te behandelen tijdens de AV van 8 oktober. Het heeft Frans van Kollem zeer veel moeite gekost om de beantwoording op de agenda te krijgen maar het is gelukt. Hieronder kan je de vragen en antwoorden nog eens nalezen en je eigen oordeel vellen.

Vraag 1

Waarom is er door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen geen contact gezocht met de AV over een in te nemen standpunt op eerstvolgende de aandeelhoudersvergadering waar het beloningsbeleid op de agenda staat? Bent u bereid om dit alsnog te doen?

Antwoord:

Artikel 84 van de Waterschapswet bepaalt dat het dagelijks bestuur (DB) belast is met de dagelijks aangelegenheden en het de besluiten van het algemeen bestuur uitvoert. In de context van deelname aan rechtspersonen kan dit vertaald worden als volgt: het algemeen bestuur beslist over de deelname daaraan en over de statuten daarvan; de uitvoering van de statuten is een zaak van het dagelijks bestuur. Krachtens de statuten van de Waterschapbank is het beleid voor de beloning van de directie een zaak van de aandeelhoudersvergadering. De dijkgraaf treedt in deze op namens het waterschap in acht nemend de besluitvorming door het DB. Het beloningsbeleid van de NWB is daarmee een DB bevoegdheid. Aangelegenheden m.b.t. de NWB worden gebruikelijk binnen de bevoegdheid van het DB afgehandeld. Zo ook deze eindrapportage inzake het beloningsbeleid binnen de NWB. Hierbij was het gezien de doorlooptijd niet meer mogelijk om consultatie in de commissie/AV te laten plaatsvinden (voorstel is 26 augustus bij ons binnengekomen, behandeling voorstel in DB heeft op 9 september plaatsgevonden en aandeelhoudersvergadering is op 14 september).

Vraag 2

Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat het gepresenteerde ‚Äúcompromis‚ÄĚ niet meer is dan een onverbloemde poging, om zich niet te conformeren aan de hoogte van bedragen in de NWT en de uitkomst van het daarbij achterliggende maatschappelijke debat?

Antwoord:

Binnen het DB is de ‚ÄúEindrapportage aandeelhouderscommissie beloningsbeleid directie NWB bank‚ÄĚ besproken en is er naar het oordeel van het DB sprake van een acceptabel beloningsbeleid waarbij rekening is gehouden met enerzijds een bij het publiek belang passende sobere beloning (waarbij de Wet Normering Topinkomens een belangrijke rol speelt) en anderzijds met de beloningen die worden gehanteerd binnen deze arbeidsmarkt. Hierbij willen wij benadrukken dat het voorgestelde beloningsbeleid er in de toekomst toe leidt dat een nieuwe directievoorzitter, en daarvan als afgeleide de directie, een lagere beloning krijgen dan in de huidige situatie het geval is. Tot slot willen wij benadrukken dat wij voorstander waren van het onderzoek van een aandeelhouderscommissie (waarin diverse belangen waren vertegenwoordigd om te komen tot een goede afweging) naar het beloningsbeleid van de NWB vanuit de maatschappelijke discussie die leeft.

We delen derhalve uw mening van ‚Äúhet gepresenteerde ‚Ķ maatschappelijk debat‚ÄĚ niet.

Vraag 3

Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat vanuit Zeeland het voorstel gebaseerd op het advies van de commissie niet kan worden gesteund?

Antwoord:

Gezien het bovenstaande standpunt van het DB zal in de aandeelhoudersvergadering namens ons waterschap worden ingestemd met het door de aandeelhouderscommissie voorgestelde eindadvies.

 

voorstel beloningen Nederlandse Waterschapsbank ongepast

11 september 2015
De fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen stelt vragen over het wijzigingsvoorstel voor de aanpassing van de beloningsstructuur voor de directie van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een vooraanstaande financi√ęle dienstverlener. Zij bieden korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden en op maat. De NWB Bank richt zich exclusief … Lees "voorstel beloningen Nederlandse Waterschapsbank ongepast" verder

De fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen stelt vragen over het wijzigingsvoorstel voor de aanpassing van de beloningsstructuur voor de directie van de Nederlandse Waterschapsbank N.V.

NWB-Bank1De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een vooraanstaande financi√ęle dienstverlener. Zij bieden korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden en op maat. De NWB Bank richt zich exclusief op de Nederlandse publieke sector met de financiering van decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies), instellingen onder garantie van (decentrale) overheden en Publiek-Private-Samenwerking (“PPS”). Het is daarmee een bijzondere bank: alleen de Staat der Nederlanden en andere publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn. Momenteel is 81 procent van de aandelen van de NWB Bank in handen van de gezamenlijke waterschappen. Daarmee hebben de Waterschappen dus ook invloed op het beleid. Deze invloed wordt aangewend door de dagelijkse besturen.

Binnenkort vergaderen de aandeelhouders van de Waterbank. Op de agenda staat een voorstel over de beloningsstructuur voor de directie. Dit punt stond in 2013 ook al op de agenda, maar is toen aangehouden. Dat was vanwege een motie met als strekking dat het salaris van medewerkers in het semipublieke domein (zoals de NWB) zou moeten aansluiten bij de normen in de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen’ (WNT), ook al geldt die wet officieel niet voor de semipublieke sector.

Inmiddels is er door een speciaal ingestelde commissie een advies uitgebracht: een compromis dat erop neerkomt dat de directie van de NWB ongeveer het dubbele van het WNT-maximum zou ontvangen. Voor de directievoorzitter maximaal 272.000 euro en voor overige directieleden 231.000 euro. Dit alles los van verdere emolumenten en extra vergoedingen die de commissie ook in het advies heeft meegenomen.  Het maximum volgens de WNT zou rond de 144.000 euro komen te liggen.

Deze uitkomst wordt gepresenteerd als een compromis tussen de resultaten van een onderzoek van een “Peergroup” waarbij men inkomens noteert rond de 450.000 euro en het zich conformeren aan de WNT. De NWB is 100% overheidseigendom en overwegend eigendom van de gezamenlijke waterschappen in Nederland. Aangezien de NWB een NV-structuur heeft en daarmee niet valt onder de Wet Normering Topinkomens, de WNT die beloningen in welke vorm ook maximeert op een ministerssalaris, dienen keuzes gemaakt te worden via de commissarissen door de aandeelhouders, overwegend dus de waterschappen.

Sobere beloning

De fractie van Water Natuurlijk Zeeland vindt het advies echter ongepast: het sluit niet aan bij de maatschappelijk breed gedragen opvatting dat inkomens binnen de (semi)publieke sector strak genormeerd moeten worden. Onze fractie onderschrijft dat ook topposities bij de NWB sober beloond worden: al is de Waterbank een besloten vennootschap, dus geen publieke organisatie, deze bank werkt wel uitsluitend voor de publieke zaak. De juridische structuur zou daarbij niet bepalend moeten zijn.

Wij stelden het DB van het waterschap Scheldestromen naar aanleiding hiervan de hierna volgende vragen:

1          Waarom is er door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen geen contact gezocht met de AV over een in te nemen standpunt op eerstvolgende de aandeelhoudersvergadering waar het beloningsbeleid op de agenda staat? Bent u bereid om dit alsnog te doen?

2¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat het gepresenteerde “compromis” niet meer is dan een onverbloemde poging, om zich niet te conformeren aan de hoogte van bedragen in de NWT en de uitkomst van het daarbij achterliggende maatschappelijke debat?

3          Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat vanuit Zeeland het voorstel gebaseerd op het advies van de commissie niet kan worden gesteund?

Vanwege de dringendheid van het innemen van een standpunt verzoeken wij het dagelijks bestuur dringend om deze vragen op 14 september te beantwoorden.

Vragen over groen afval projecten aan scheldestomen

25 augustus 2015
De fractie Water Natuurlijk¬†stelde deze week vragen aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen over¬†mogelijke¬†groenafval¬†projecten. De fractie wil dat het dagelijks bestuur ernst maakt met verduurzaming¬†en innovatie. In juli van dit jaar bracht Kees Polderman de Plantpaal onder de aandacht. Om een duidelijk antwoord te krijgen zijn die vragen op papier gezet en op 25 … Lees "Vragen over groen afval projecten aan scheldestomen" verder

De fractie Water Natuurlijk stelde deze week vragen aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen over mogelijke groenafval projecten. De fractie wil dat het dagelijks bestuur ernst maakt met verduurzaming en innovatie. In juli van dit jaar bracht Kees Polderman de Plantpaal onder de aandacht. Om een duidelijk antwoord te krijgen zijn die vragen op papier gezet en op 25 augustus opnieuw gesteld.

De waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa’s en Vechtstromen hebben in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het bedrijf Millvison en Hogeschool Emmen een uniek groenproduct voor walbeschoeiing ontwikkeld. Deze milieuvriendelijke vorm van walbeschoeiing onder de naam van Plantpaal wordt gemaakt van bermmaaisel.

[su_youtube url=”https://youtu.be/eodn8JSLEN0″ width=”580″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Vraag 1.

Kan dit initiatief door waterschap Scheldestromen worden nagevolgd en kan de studierichting Watermanagement/Aquatische Ecotechnologie van HZ University daarbij worden ingeschakeld?

Vraag 2.

Op welke wijze gaat Scheldestromen op dit moment om met groen afval en welke (innovatieve) plannen zijn er voor de toekomst?

De waterschappen Brabantse Delta, de Dommel en Frysl√Ęn zijn samen met een aantal bedrijven en kennisinstellingen een proefproject gestart met als doel snel afbreekbaar plastic te maken van rioolslib. De proef vindt plaats op de grens van Zeeuws en Brabants grondgebied bij de RWZI Bath.

Vraag 3.

Wat zijn de redenen dat Scheldestromen niet betrokken is bij deze innovatieve proef?

Kees Polderman en  Frans van Kollem

Kees Polderman

 

Water Natuurlijk stemt tegen bestuursprogramma

6 juli 2015
Tijdens de behandeling van het bestuursprogramma 2015-2019 van het waterschap Scheldestromen op donderdag 2 juli heeft de fractie van Water Natuurlijk als enige tegen het bestuursprogramma gestemd. De fractie kon zich niet vinden in de vage inhoudelijke richting die het Dagelijks Bestuur presenteerde. Volgens Frans van Kollem is het programma in blokjes onvoldragen en er … Lees "Water Natuurlijk stemt tegen bestuursprogramma" verder

Tijdens de behandeling van het bestuursprogramma 2015-2019 van het waterschap Scheldestromen op donderdag 2 juli heeft de fractie van Water Natuurlijk als enige tegen het bestuursprogramma gestemd. De fractie kon zich niet vinden in de vage inhoudelijke richting die het Dagelijks Bestuur presenteerde.

Frans van Kollem

Volgens Frans van Kollem is het programma in blokjes onvoldragen en er is geen strategische visie neergelegd. “Bij het ontwerpen van het programma mocht elke fractie voor hen belangrijk onderwerpen inbrengen. Maar bijna alles wat werd geroepen belandde uiteindelijk in een blokje en dat samenspel van blokjes wordt nu gepresenteerd onder de noemer bestuursprogramma.” Het wachten is op de strategienota die pas in de vergadering op 4 september zal worden behandeld. “Waar stemmen we hier dan mee in? De meerjarenraming is volgens mij niet gebaseerd op concrete plannen want die worden pas in de strategienota gepresenteerd.” Volgens de fractie is juist het financi√ęle deel slecht onderbouwd.

Van Kollem: “Er wordt de komende periode teveel voorschot genomen op de toekomst. De financi√ęle positie wordt te rooskleurig ingeschat en het DB gaat er te gemakkelijk van uit dat de hoge schuldenlast in de toekomst wel zal teruglopen.”

12345