Onbevredigend antwoord beloningenbeleid Waterschapsbank

30 september 2015
Begin september stelde de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen schriftelijke vragen over het toekomstige beloningenbeleid van de Nederlandse Waterschapsbank. Uit de voorstellen bleek dat de salarissen ruim boven de bovengrens van de Wet Normering Topinkomens zouden uitkomen. Om even het geheugen op te frissen hebben we de vragen er nog maar eens bijgevoegd. Uit de … Continue reading "Onbevredigend antwoord beloningenbeleid Waterschapsbank"
Frans van Kollem
Frans van Kollem

Begin september stelde de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen schriftelijke vragen over het toekomstige beloningenbeleid van de Nederlandse Waterschapsbank. Uit de voorstellen bleek dat de salarissen ruim boven de bovengrens van de Wet Normering Topinkomens zouden uitkomen. Om even het geheugen op te frissen hebben we de vragen er nog maar eens bijgevoegd. Uit de beantwoording blijkt dat het DB van het waterschap Scheldestromen vindt dat ze niet anders kunnen dan de voorstellen steunen. Wij wilden graag weten hoe de andere fracties hierin staan en hebben verzocht de beantwoording te behandelen tijdens de AV van 8 oktober. Het heeft Frans van Kollem zeer veel moeite gekost om de beantwoording op de agenda te krijgen maar het is gelukt. Hieronder kan je de vragen en antwoorden nog eens nalezen en je eigen oordeel vellen.

Vraag 1

Waarom is er door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen geen contact gezocht met de AV over een in te nemen standpunt op eerstvolgende de aandeelhoudersvergadering waar het beloningsbeleid op de agenda staat? Bent u bereid om dit alsnog te doen?

Antwoord:

Artikel 84 van de Waterschapswet bepaalt dat het dagelijks bestuur (DB) belast is met de dagelijks aangelegenheden en het de besluiten van het algemeen bestuur uitvoert. In de context van deelname aan rechtspersonen kan dit vertaald worden als volgt: het algemeen bestuur beslist over de deelname daaraan en over de statuten daarvan; de uitvoering van de statuten is een zaak van het dagelijks bestuur. Krachtens de statuten van de Waterschapbank is het beleid voor de beloning van de directie een zaak van de aandeelhoudersvergadering. De dijkgraaf treedt in deze op namens het waterschap in acht nemend de besluitvorming door het DB. Het beloningsbeleid van de NWB is daarmee een DB bevoegdheid. Aangelegenheden m.b.t. de NWB worden gebruikelijk binnen de bevoegdheid van het DB afgehandeld. Zo ook deze eindrapportage inzake het beloningsbeleid binnen de NWB. Hierbij was het gezien de doorlooptijd niet meer mogelijk om consultatie in de commissie/AV te laten plaatsvinden (voorstel is 26 augustus bij ons binnengekomen, behandeling voorstel in DB heeft op 9 september plaatsgevonden en aandeelhoudersvergadering is op 14 september).

Vraag 2

Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat het gepresenteerde ‚Äúcompromis‚ÄĚ niet meer is dan een onverbloemde poging, om zich niet te conformeren aan de hoogte van bedragen in de NWT en de uitkomst van het daarbij achterliggende maatschappelijke debat?

Antwoord:

Binnen het DB is de ‚ÄúEindrapportage aandeelhouderscommissie beloningsbeleid directie NWB bank‚ÄĚ besproken en is er naar het oordeel van het DB sprake van een acceptabel beloningsbeleid waarbij rekening is gehouden met enerzijds een bij het publiek belang passende sobere beloning (waarbij de Wet Normering Topinkomens een belangrijke rol speelt) en anderzijds met de beloningen die worden gehanteerd binnen deze arbeidsmarkt. Hierbij willen wij benadrukken dat het voorgestelde beloningsbeleid er in de toekomst toe leidt dat een nieuwe directievoorzitter, en daarvan als afgeleide de directie, een lagere beloning krijgen dan in de huidige situatie het geval is. Tot slot willen wij benadrukken dat wij voorstander waren van het onderzoek van een aandeelhouderscommissie (waarin diverse belangen waren vertegenwoordigd om te komen tot een goede afweging) naar het beloningsbeleid van de NWB vanuit de maatschappelijke discussie die leeft.

We delen derhalve uw mening van ‚Äúhet gepresenteerde ‚Ķ maatschappelijk debat‚ÄĚ niet.

Vraag 3

Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat vanuit Zeeland het voorstel gebaseerd op het advies van de commissie niet kan worden gesteund?

Antwoord:

Gezien het bovenstaande standpunt van het DB zal in de aandeelhoudersvergadering namens ons waterschap worden ingestemd met het door de aandeelhouderscommissie voorgestelde eindadvies.

 

voorstel beloningen Nederlandse Waterschapsbank ongepast

11 september 2015
De fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen stelt vragen over het wijzigingsvoorstel voor de aanpassing van de beloningsstructuur voor de directie van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een vooraanstaande financi√ęle dienstverlener. Zij bieden korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden en op maat. De NWB Bank richt zich exclusief … Continue reading "voorstel beloningen Nederlandse Waterschapsbank ongepast"

De fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen stelt vragen over het wijzigingsvoorstel voor de aanpassing van de beloningsstructuur voor de directie van de Nederlandse Waterschapsbank N.V.

NWB-Bank1De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een vooraanstaande financi√ęle dienstverlener. Zij bieden korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden en op maat. De NWB Bank richt zich exclusief op de Nederlandse publieke sector met de financiering van decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies), instellingen onder garantie van (decentrale) overheden en Publiek-Private-Samenwerking (“PPS”). Het is daarmee een bijzondere bank: alleen de Staat der Nederlanden en andere publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn. Momenteel is 81 procent van de aandelen van de NWB Bank in handen van de gezamenlijke waterschappen. Daarmee hebben de Waterschappen dus ook invloed op het beleid. Deze invloed wordt aangewend door de dagelijkse besturen.

Binnenkort vergaderen de aandeelhouders van de Waterbank. Op de agenda staat een voorstel over de beloningsstructuur voor de directie. Dit punt stond in 2013 ook al op de agenda, maar is toen aangehouden. Dat was vanwege een motie met als strekking dat het salaris van medewerkers in het semipublieke domein (zoals de NWB) zou moeten aansluiten bij de normen in de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen’ (WNT), ook al geldt die wet officieel niet voor de semipublieke sector.

Inmiddels is er door een speciaal ingestelde commissie een advies uitgebracht: een compromis dat erop neerkomt dat de directie van de NWB ongeveer het dubbele van het WNT-maximum zou ontvangen. Voor de directievoorzitter maximaal 272.000 euro en voor overige directieleden 231.000 euro. Dit alles los van verdere emolumenten en extra vergoedingen die de commissie ook in het advies heeft meegenomen.  Het maximum volgens de WNT zou rond de 144.000 euro komen te liggen.

Deze uitkomst wordt gepresenteerd als een compromis tussen de resultaten van een onderzoek van een “Peergroup” waarbij men inkomens noteert rond de 450.000 euro en het zich conformeren aan de WNT. De NWB is 100% overheidseigendom en overwegend eigendom van de gezamenlijke waterschappen in Nederland. Aangezien de NWB een NV-structuur heeft en daarmee niet valt onder de Wet Normering Topinkomens, de WNT die beloningen in welke vorm ook maximeert op een ministerssalaris, dienen keuzes gemaakt te worden via de commissarissen door de aandeelhouders, overwegend dus de waterschappen.

Sobere beloning

De fractie van Water Natuurlijk Zeeland vindt het advies echter ongepast: het sluit niet aan bij de maatschappelijk breed gedragen opvatting dat inkomens binnen de (semi)publieke sector strak genormeerd moeten worden. Onze fractie onderschrijft dat ook topposities bij de NWB sober beloond worden: al is de Waterbank een besloten vennootschap, dus geen publieke organisatie, deze bank werkt wel uitsluitend voor de publieke zaak. De juridische structuur zou daarbij niet bepalend moeten zijn.

Wij stelden het DB van het waterschap Scheldestromen naar aanleiding hiervan de hierna volgende vragen:

1          Waarom is er door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen geen contact gezocht met de AV over een in te nemen standpunt op eerstvolgende de aandeelhoudersvergadering waar het beloningsbeleid op de agenda staat? Bent u bereid om dit alsnog te doen?

2¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat het gepresenteerde “compromis” niet meer is dan een onverbloemde poging, om zich niet te conformeren aan de hoogte van bedragen in de NWT en de uitkomst van het daarbij achterliggende maatschappelijke debat?

3          Bent u het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat vanuit Zeeland het voorstel gebaseerd op het advies van de commissie niet kan worden gesteund?

Vanwege de dringendheid van het innemen van een standpunt verzoeken wij het dagelijks bestuur dringend om deze vragen op 14 september te beantwoorden.

Vragen over groen afval projecten aan scheldestomen

25 augustus 2015
De fractie Water Natuurlijk¬†stelde deze week vragen aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen over¬†mogelijke¬†groenafval¬†projecten. De fractie wil dat het dagelijks bestuur ernst maakt met verduurzaming¬†en innovatie. In juli van dit jaar bracht Kees Polderman de Plantpaal onder de aandacht. Om een duidelijk antwoord te krijgen zijn die vragen op papier gezet en op 25 … Continue reading "Vragen over groen afval projecten aan scheldestomen"

De fractie Water Natuurlijk stelde deze week vragen aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen over mogelijke groenafval projecten. De fractie wil dat het dagelijks bestuur ernst maakt met verduurzaming en innovatie. In juli van dit jaar bracht Kees Polderman de Plantpaal onder de aandacht. Om een duidelijk antwoord te krijgen zijn die vragen op papier gezet en op 25 augustus opnieuw gesteld.

De waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa’s en Vechtstromen hebben in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het bedrijf Millvison en Hogeschool Emmen een uniek groenproduct voor walbeschoeiing ontwikkeld. Deze milieuvriendelijke vorm van walbeschoeiing onder de naam van Plantpaal wordt gemaakt van bermmaaisel.

[su_youtube url=”https://youtu.be/eodn8JSLEN0″ width=”580″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Vraag 1.

Kan dit initiatief door waterschap Scheldestromen worden nagevolgd en kan de studierichting Watermanagement/Aquatische Ecotechnologie van HZ University daarbij worden ingeschakeld?

Vraag 2.

Op welke wijze gaat Scheldestromen op dit moment om met groen afval en welke (innovatieve) plannen zijn er voor de toekomst?

De waterschappen Brabantse Delta, de Dommel en Frysl√Ęn zijn samen met een aantal bedrijven en kennisinstellingen een proefproject gestart met als doel snel afbreekbaar plastic te maken van rioolslib. De proef vindt plaats op de grens van Zeeuws en Brabants grondgebied bij de RWZI Bath.

Vraag 3.

Wat zijn de redenen dat Scheldestromen niet betrokken is bij deze innovatieve proef?

Kees Polderman en  Frans van Kollem

Kees Polderman

 

Water Natuurlijk stemt tegen bestuursprogramma

6 juli 2015
Tijdens de behandeling van het bestuursprogramma 2015-2019 van het waterschap Scheldestromen op donderdag 2 juli heeft de fractie van Water Natuurlijk als enige tegen het bestuursprogramma gestemd. De fractie kon zich niet vinden in de vage inhoudelijke richting die het Dagelijks Bestuur presenteerde. Volgens Frans van Kollem is het programma in blokjes onvoldragen en er … Continue reading "Water Natuurlijk stemt tegen bestuursprogramma"

Tijdens de behandeling van het bestuursprogramma 2015-2019 van het waterschap Scheldestromen op donderdag 2 juli heeft de fractie van Water Natuurlijk als enige tegen het bestuursprogramma gestemd. De fractie kon zich niet vinden in de vage inhoudelijke richting die het Dagelijks Bestuur presenteerde.

Frans van Kollem

Volgens Frans van Kollem is het programma in blokjes onvoldragen en er is geen strategische visie neergelegd. “Bij het ontwerpen van het programma mocht elke fractie voor hen belangrijk onderwerpen inbrengen. Maar bijna alles wat werd geroepen belandde uiteindelijk in een blokje en dat samenspel van blokjes wordt nu gepresenteerd onder de noemer bestuursprogramma.” Het wachten is op de strategienota die pas in de vergadering op 4 september zal worden behandeld. “Waar stemmen we hier dan mee in? De meerjarenraming is volgens mij niet gebaseerd op concrete plannen want die worden pas in de strategienota gepresenteerd.” Volgens de fractie is juist het financi√ęle deel slecht onderbouwd.

Van Kollem: “Er wordt de komende periode teveel voorschot genomen op de toekomst. De financi√ęle positie wordt te rooskleurig ingeschat en het DB gaat er te gemakkelijk van uit dat de hoge schuldenlast in de toekomst wel zal teruglopen.”

Frans van Kollem lijsttrekker Scheldestromen

10 maart 2015
De afgelopen maand hebben de kandidaten van Water Natuurlijk Scheldestromen zich hier voorgesteld. De laatste die zich hier zal presenteren is lijsttrekker Fans van Kollem uit Zuiddorpe. Hij geeft aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Mijn naam is Frans van Kollem, geboren in 1951, … Continue reading "Frans van Kollem lijsttrekker Scheldestromen"

De afgelopen maand hebben de kandidaten van Water Natuurlijk Scheldestromen zich hier voorgesteld. De laatste die zich hier zal presenteren is lijsttrekker Fans van Kollem uit Zuiddorpe. Hij geeft aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Frans van KollemMijn naam is Frans van Kollem, geboren in 1951, werkzaam bij Saint-Gobain Benelux als auditor VGWM, woonachtig in Zuiddorpe.

In de nieuwe periode wil ik mij inzetten samen met zoveel mogelijk andere vertegenwoordigers van Water Natuurlijk om Zeeland klimaatbestendig te maken. Door de klimaatverandering die zich aandient met veel regenwater, grote aanvoer van water door de rivieren en de stijging van de zeespiegel moet het Waterschap aan de slag. Daarbij moet de veiligheid van de bewoners van Zeeland voorop staan. Maar ook hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat er nieuwe, natuurlijker technieken worden toegepast. Technieken die ook elders in de wereld kunnen worden ingezet.

Het is noodzakelijk dat er door overheden in Zeeland wordt samengewerkt, waardoor alles effici√ęnter en goedkoper kan. Ook wil ik er op toezien dat de soortenrijkdom van planten en dieren niet wordt aangetast en soms ook wordt verbeterd. Het Waterschap moet naar alle geledingen in de maatschappij een transparante partner zijn. Niet alleen de kosten, maar ook de diensten moeten op een rechtvaardige wijze over de verschillende categorie√ęn worden verdeeld. Samen met burgers wil Water natuurlijk deze uitdagingen voor de toekomst aangaan. Dat is mijn inzet, dat is de inzet van Water Natuurlijk. Mijn persoonlijke motto’s, (inter)nationale solidariteit, van verspilling naar duurzaamheid en een levende democratie sluiten hier naadloos bij aan.

Kees Polderman kandidaat Scheldestromen

9 maart 2015
In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Kees Polderman uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid wil ik meewerken aan de modernisering van ons … Continue reading "Kees Polderman kandidaat Scheldestromen"

In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Kees Polderman uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid wil ik meewerken aan de modernisering van ons nieuwe waterschap Scheldestromen. Als natuurliefhebber wil ik me met name inzetten voor een betere waterkwaliteit en een betere visstand.

Persoonlijk
Kees PoldermanIk ben 60 jaar, ben gehuwd, vader van vier kinderen en opa van vier kleinkinderen. Ik ben als docent verbonden aan de HZ University of applied sciences voor de courses Algemene Economie, Overheidsfinanci√ęncommunicatie en Ondedrzoek. Ik heb economische wetenschappen in Tilburg en sociale wetenschappen in Rotterdam gestudeerd en ben aan de Erasmusuniversiteit gepromoveerd in communicatiewetenschappen. Ik ben een geboren en getogen Zeeuw, al heb ik ook een tijdlang op het ‚Äúvasteland‚ÄĚ gewoond. Ik ben acht jaar Statenlid geweest en tien jaar mentor van de Zeeuwse studentenvereniging. Op dit moment ben ik voorzitter van een bovenregionale klachtencommissie in het onderwijs en ouderling van de Marnixkerk in Vlissingen. Binnen het waterschap ben ik de afgelopen periode met plezier voorzitter geweest van de commissie waterkeringen en wegen.

Als de tijd het toelaat ben ik graag buiten in het veld en bij het water. Verder ben ik een liefhebber van vis en vissen. Weliswaar heb ik nooit bestuursfuncties gehad binnen een hengelsportvereniging, maar ik ben wel sinds 2002 voorzitter van de Visstandbeheercommissie Volkerak-Zoommeer. De georganiseerde Sportvisserij heb ik daar leren kennen als een gewaardeerde en actieve partij in de verschillende overlegorganen.

Water Natuurlijk
De programmapunten van de onafhankelijke waterschapspartij Water Natuurlijk ‚Äď veiligheid, natuurlijkheid, goede waterkwaliteit en betaalbaarheid ‚Äď zullen alle Zeeuwen aanspreken. Waterkwaliteit in de vorm van schoon, fris gezond water spreekt me zelf het meest aan. Daarnaast liggen mij fraaie visarijke viswateren met paai- en overwinteringsgebieden, een gezonde visstand en bereikbare visstekken me na aan het hart.

Speerpunten
De visstand en visserij moeten voor het waterschap meer zijn dan instrumenten waarmee het probeert waterkwaliteitsdoelen te halen. Vandaar dat er meer aandacht geschonken moet worden aan de visstand (bv door het uitzetten van forel in het Veerse Meer), het herstel van watersystemen en (de aanleg van) natuurvriendelijke oevers, en goed bereikbare visstekken. Ik sta een goed doordacht lange termijnbeleid voor dat duidelijk wordt gecommuniceerd met alle Zeeuwen en belanghebbende partijen.

Motivatie
Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid en een co√∂peratieve insteek zou ik graag in¬† waterschap Scheldestromen blijven participeren en een positieve bijdrage willen leveren aan een (verdere) modernisering van het waterschap en aan het effici√ęnt en natuurvriendelijk beheren van waterlopen, waterkeringen en wegen.

Alex van Hootegem kandidaat Scheldestromen

8 maart 2015
In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Alex van Hootegem uit Kruiningen aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Natuurlijk gaat het om de invulling. Daar zit ook gelijk de uitdaging. … Continue reading "Alex van Hootegem kandidaat Scheldestromen"

In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Alex van Hootegem uit Kruiningen aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Alex van HootegemNatuurlijk gaat het om de invulling. Daar zit ook gelijk de uitdaging. Als biologisch boer ervaar ik de gevolgen van het handelen van het waterschap. Vaak positief, op enkele punten duidelijk voor verbetering vatbaar. Eigenlijk jeuken mijn handen om vanuit het waterschap verschillende veranderingen in gang te zetten.

Het maaibeheer is ondoelmatig, ineffectief, cumulerend kostenverhogend en bezwarend voor andere (hoofd)functies in het gebied. Voortschrijdend inzicht maakt veranderingen noodzakelijk en ook mogelijk. De inrichting van woon en werkgebieden en grote (verharde) infrastructurele werken leggen een enorme druk op het watersysteem. Het betrekken van de ondergrond bij de behoefte om (zoet) water te bergen is noodzakelijk. Er lijken praktisch haalbare oplossingen voor handen die wachten op implementatie.¬†Er is niet of nauwelijks aandacht voor het (zoet)water-bufferend vermogen van landbouwgrond. De potentie is groot. En als klein puntje zou ik een lans willen breken voor de biologische bedrijven in het gebied. Het is evident dat de uitstoot van nutri√ęnten en chemische middelen naar het oppervlakte water veel lager is. Daarnaast lijkt het erop dat biologische landbouwgrond beter om gaat met (zoet)water. Het is verdedigbaar een lagere waterschapsbijdrage in rekening te brengen. En natuurlijk gaat het om hetgeen wat wordt gerealiseerd. Naast met goede argumenten anderen overtuigen zal ik zoeken naar coalities om hetgeen ik wil tot uitvoer te brengen

Heidie Menheere kandidaat Scheldestromen

7 maart 2015
In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Heidie Menheere uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Mijn naam is Heidie Menheere, 50 jaar, woonachting in Middelburg, getrouwd en moeder … Continue reading "Heidie Menheere kandidaat Scheldestromen"

In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Heidie Menheere uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Heidie  MenheereMijn naam is Heidie Menheere, 50 jaar, woonachting in Middelburg, getrouwd en moeder van twee zonen. Sinds 2012 ben ik docent Engels aan het Odyzee College in Kloetinge. Dit is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarvoor heb ik ruim 10 jaar lesgegeven aan het ROC Zeeland, het huidige SCALDA.

Sinds 2010 ben ik voorzitter van D66 Walcheren. Zo ben ik ook in aanraking gekomen met Water Natuurlijk. Ik stel mij kandidaat voor het Waterschap omdat ik het belangrijk vind dat naast de agrarische sector ook een partij die oog heeft voor het milieu en natuur een goede vertegenwoordiging heeft binnen het waterschap. Ik ben dan ook voorstander van het afschaffen van de geborgde zetels, zodat ook het Waterschap een veel groter democratisch gehalte krijgt.

Loes de Jong kandidaat Scheldestromen

6 maart 2015
In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Loes de Jong uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Als kandidaat voor Water Natuurlijk sta ik voor een Zeeland met een … Continue reading "Loes de Jong kandidaat Scheldestromen"

In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Loes de Jong uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Loes de JongAls kandidaat voor Water Natuurlijk sta ik voor een Zeeland met een unieke deltanatuur. Deltanatuur die zich in de deltawateren heeft ontwikkeld na de Deltawerken naast de oorspronkelijke natuur. Overal in de deltawateren krijgt die oorspronkelijke natuur weer een kans, zoals in het Rammegors bij St Philipsland. Maar vooral ontstaan er kansen om de nieuwe en de oude natuur samen te brengen zoals in de plannen voor het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen. Maak van de deltawateren geen rivierengebied of Biesbosch, maar benut de unieke ligging tussen de rivieren en de zee.

Het waterschap kan hier actief aan werken, bijvoorbeeld bij het minder hard maken van de scheiding tussen water en land door het aanleggen van vispassages, door schorren of oevers op een semi-natuurlijke wijze te beschermen en door uitwisseling tussen deltawateren mee mogelijk te maken. Het Waterschap kan in zo’n grotere ambitie meegaan door niet alleen te wijzen op de voorwaarden (goede zoetwatervoorziening) maar ook kansen te zien (innovatieve manieren om zuiniger met zoetwater om te gaan, andere aanvoerroutes voor goed zoetwater, anticiperen op toenemende verzilting van grondwater door klimaatverandering).

Door actief samen te werken in een groter verband, dat van de Zuidwestelijke Delta kan het waterschap krachtiger opereren samen met de waterschappen Brabantse delta en Hollandse delta.

Water Natuurlijk staat voor een meer pro-actieve koers, gericht is op een krachtige samenwerking met waterschappen, provincies en gemeenten aan een veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta!

Gert-Jan Buth kandidaat Scheldestromen

5 maart 2015
In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Gert-Jan Buth uit Serooskerke (Schouwen) aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Vanaf 1979 werk ik als bioloog in Zeeland, en ben hierdoor zeer … Continue reading "Gert-Jan Buth kandidaat Scheldestromen"

In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Gert-Jan Buth uit Serooskerke (Schouwen) aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Gert-Jan ButhVanaf 1979 werk ik als bioloog in Zeeland, en ben hierdoor zeer verknocht geraakt aan onze provincie. Ik zet mij in voor het landschap, de natuur en cultuurhistorie. Zowel middels mijn werk, en als actief natuurbeschermer in eigen tijd, en als eerder bestuurslid, ken ik de waterschaporganisatie al vele jaren goed. Dit zowel wat betreft bestuurlijke zaken, als de uitvoering van praktische projecten, bijvoorbeeld aangaande waterkwaliteit, peilbeheer, kustversterking, of plattelandswegen.

Ik vind het belangrijk dat zowel de Zeeuwen als recreanten al wandelend of fietsend zoveel mogelijk kunnen genieten van het Zeeuwse buitengebied. Als afgevaardigde van Water Natuurlijk zal ik mij hiervoor inzetten, naast het extra aandacht schenken aan natuur en milieu.

Het waterschap is direct, of indirect mede bepalend voor natuur-, landschap- en recreatiebelangen in Zeeland. Het is daarom belangrijk dat er straks een aantal groene waterschapbestuurders gekozen zullen worden.

1234