Sandra Dobbelaar kandidaat Scheldestromen

1 maart 2015
In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu is Sandra Dobbelaar uit Vogelwaarde aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Mijn naam is Sandra Dobbelaar, 39 jaar en werkzaam bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland, … Lees "Sandra Dobbelaar kandidaat Scheldestromen" verder

In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu is Sandra Dobbelaar uit Vogelwaarde aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Sandra Dobbelaar (2)Mijn naam is Sandra Dobbelaar, 39 jaar en werkzaam bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland, onder andere aan het vergroten van biodiversiteit en het behoud van kleine cultuurhistorische elementen. Daarbij proberen we zo goed mogelijk samen te werken met eigenaren en organisaties zoals het waterschap. Bijvoorbeeld als het gaat om maaibeheer of historische grenspalen.

Via Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut zet ik me in voor het behoud van de biodiversiteit in de streek. Samen met andere redactieleden, maken we een blad waarin een speciaal deel zit voor de jeugd. Het al op jonge leeftijd vertrouwd maken met de natuur en bewust maken van de kwetsbaarheid daarvan, is van groot belang.

Ik ben vooral een doe mens en help graag mee aan het beheer van het landschap. Samen met de hele ploeg knotwilgen knotten of maaien en hooien. Momenteel staat dat vanwege mijn gezin op een wat lager pitje, maar zijn er mogelijkheden, dan zijn we de partij. Wandelen en fietsen doe ik graag. Een goed onderhouden netwerk van paden en rustige mooie en groene plekken om te kunnen wandelen zijn van belang om lekker te kunnen ontspannen. Water Natuurlijk zet zich als geen andere partij in voor deze zaken.

Jouke Heringa kandidaat Scheldestromen

27 februari 2015
In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Jouke Heringa uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. In Zeeland nemen zoet en zout water een belangrijke plaats in. Ik wil … Lees "Jouke Heringa kandidaat Scheldestromen" verder

In de komende periode stellen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voor. Nu is Jouke Heringa uit Middelburg aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

In Zeeland nemen zoet en zout water een belangrijke plaats in. Ik wil me inzetten om meer ruimte (letterlijk en figuurlijk) te cre√ęren voor allerlei functies die in/met het zoete en zoute water mogelijk zijn.

Jouke HeringaIk ben Jouke Heringa, 55 jaar oud. Ik ben geboren in Zierikzee en momenteel werkzaam bij de HZ University of Applied Sciences als hogeschooldocent bij de opleiding Aquatische Ecotechnologie (waterbeheer).  Daarnaast coördineer het praktijkgerichte onderzoek  op het gebied van zilte aquacultuur bij de HZ. Ik ben getrouwd en samen hebben we twee dochters (17en 19 jaar). Naast mijn werk,  ben ik ook lid van de  Raad van Toezicht van het Zeeuws Landschap.

Door mijn werk op de Hogeschool kom ik zeer regelmatig in aanraking met waterbeherende instanties als het Waterschap. Ik vind dat de aanwezigheid en het gebruik van het zoete en zoute water een veel belangrijker plaats in het bestaan van de inwoners van Zeeland mag krijgen en zou willen dat de kansen die de aanwezigheid van zoveel water biedt beter worden benut. Dat betekent dat de wateren in Zeeland best wat diverser kunnen zijn.  Dus niet meer van hetzelfde, maar meer oog voor verschillen in  locatie en (hoofd)gebruiker van het water.

Verder pleit ik ervoor dat er meer aandacht voor waterkwaliteit komt. Als laatste wil ik me sterk maken voor het vergroten van het waterbewustzijn (met name bij de Zeeuwse jeugd).

Voor bovengenoemde zaken wil ik me via Water Natuurlijk inzetten.

Peter Hofstede & Chris van Overbeeke

26 februari 2015
Peter Hofstede en Chris van Overbeeke stellen zich voor. In de komende periode zullen¬†alle kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu zijn Peter Hofstede uit Sint Kruis en Chris van Overbeeke uit Heinkenszand aan de beurt. Hieronder geven zij aan wat Water Natuurlijk voor hen betekent en waarom zij zich kandidaat stellen voor de … Lees "Peter Hofstede & Chris van Overbeeke" verder

Peter Hofstede en Chris van Overbeeke stellen zich voor. In de komende periode zullen alle kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu zijn Peter Hofstede uit Sint Kruis en Chris van Overbeeke uit Heinkenszand aan de beurt. Hieronder geven zij aan wat Water Natuurlijk voor hen betekent en waarom zij zich kandidaat stellen voor de komende waterschapsverkiezingen.

Peter Hofstede

IMGM8482 Peter Hofstede kleinVolgens velen ben ik een 63 jarige import Zeeuws Vlaming. Maar ik woon met veel plezier in Sint Kruis, werk als directeur voor 3 scholen van Speciaal Onderwijs in Goes en Zierikzee. Ik ben directeur van mytylschool de Sprienke, de Zeeuwse school voor lichamelijk ‚Äď en meervoudig gehandicapte en langdurig zieke leerlingen, de Deltaschool en de Beatrixschool voor Zeer Moeilijk Lerende Leerlingen.

Vanuit mijn politieke overtuiging past het programma van Water Natuurlijk goed bij mij. De verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die betrokken zijn bij water staan er duidelijk in vermeld. Daar vorm aan geven zie ik wel als interessante taak waar ik me voor wil inzetten. De rol van de waterschappen in de toekomst en de relatie en verhoudingen met de keuzes die we maken; in welke gebieden waar de aandacht komt te liggen.

In Zeeland is het water een belangrijke pijler onder de economie. Industrie en toerisme en de problematiek van de doorvoer naar de Antwerpse haven. In Zeeland werken provincie en waterschap niet optimaal samen. De provinciale en ook landelijke politiek zullen beter beleid moeten formuleren voor de langere termijn.¬†Zeeland moet heldere keuzes maken om zo naar de bevolking en zeker ook naar de landelijke politiek de grenzen aan te geven. Water Natuurlijk heeft daarvoor de goede idee√ęn.

 Chris van Overbeeke

Chris van OverbeekeNa enige jaren het waterschap Scheldestromen en Water Natuurlijk van een afstand te hebben bekeken ben ik mij er een jaar geleden actief mee gaan bemoeien. De afgelopen Statenperiode 2011-2015 heb ik als burgercommissielid van D66 ook de politiek gevolgd en van zeer dichtbij meegemaakt. Ik heb hierdoor veel ervaring opgedaan op verschillende terreinen. Daar had ik te maken met vraagstukken als de crisis, Zalco, Thermphos, Zeeland Seaport en laatstelijk nog Delta. Daarnaast was ik betrokken bij de totstandkoming van de motie over de geborgde zetels in het waterschap. In de komende waterschapsperiode wil ik ook mijn steentje bijdragen aan het succes van Water Natuurlijk Zeeland. We hebben in Zeeland al wat bereikt, maar dat is nog lang niet voldoende.

Water Natuurlijk Zeeland wil bijensterfte stoppen

25 februari 2015
De fractie van Water Natuurlijk in Zeeland maakt zich zorgen over de in de afgelopen jaren gesignaleerde bijensterfte. Het is een ontwikkeling die niet los staat van andere ontwikkelingen van de biodiversiteit. Er is hieraan ook in Zeeland een belangrijke economische component verbonden. Het Waterschap is een belangrijke terreinbeheerder en kan invloed uitoefenen op dit … Lees "Water Natuurlijk Zeeland wil bijensterfte stoppen" verder

De fractie van Water Natuurlijk in Zeeland maakt zich zorgen over de in de afgelopen jaren gesignaleerde bijensterfte. Het is een ontwikkeling die niet los staat van andere ontwikkelingen van de biodiversiteit. Er is hieraan ook in Zeeland een belangrijke economische component verbonden. Het Waterschap is een belangrijke terreinbeheerder en kan invloed uitoefenen op dit gebied. Tijdens een Symposium in 2013 dat op voorstel van de fractie door het Waterschap werd georganiseerd, bleek dat met relatief eenvoudige aanpassingen van het beleid, veel winst te behalen zou zijn. Daarbij werden genoemd: keuze voor een andere vegetatie, een betere controle op het beheer, afvoeren van maaisel en begrazing door gescheperde schaapkuddes. De fractie van Water Natuurlijk is van mening dat die stappen genomen moeten worden. Daarom stelt zij, conform Reglement van orde artikel 37, de hieronder genoemde vragen aan het dagelijks bestuur Waterschap Scheldestromen:

De fractie van Water Natuurlijk heeft met verontrusting kennis genomen van de resultaten van onderzoeken die betrekking hebben op bijensterfte.

De relatie met de inrichting van de agrarische landschappen:

bijenIn 2013 concludeerden onderzoekers in Science dat wilde bestuivers zorgen voor een grotere voedselproductie en ook dat een divers landschap zorgt voor veel wilde bestuivers. Het is dus belangrijk om onze landbouwgebieden beter in te richten zodat wilde bijen in grote aantallen kunnen zorgen voor meer productie.

Onderzoekers concluderen dat wilde bijen in hogere aantallen voorkomen in gevarieerde landbouwsystemen dan in gebieden met monocultuur. In boerenland met √©√©n bepaald soort gewas moeten meer pesticiden en synthetische meststoffen worden ingezet, terwijl in gebieden met verschillende soorten gewassen de ecologische interacties op zichzelf leiden tot hogere productie. Daarbij is het zo langzamerhand wel bekend dat er een relatie is tussen het gebruik van neonicotino√Įden en sterfte onder bijen.

De manier waarop wij onze boerderijen en agrarische landschappen beheren is belangrijk voor onze voedselproductie. Gewassen die van bestuiving afhankelijk zijn, voorzien in ongeveer een derde van onze calorie√ęn en een groot deel van onze belangrijkste voedingsstoffen. Onderzoeksresultaten bieden sterke ondersteuning voor het belang van biologisch gediversifieerde landbouw, die op haar beurt zorgt voor duurzame voedselsystemen voor de toekomst.
De relatie met de diversiteit van planten:

Uit onderzoek in 2014 van stuifmeel van bijen uit museumcollecties blijkt dat het verlies aan bloemen in het landschap een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van wilde bijensoorten is. Dit werd al langer vermoed, maar tot op heden ontbrak hiervoor het bewijs. Dat bewijs is nu geleverd aan de hand van museumcollecties.

De achteruitgang van wilde bijen wordt vaak toegeschreven aan de achteruitgang van het landschap, in die zin dat er steeds minder bloeiende planten voorkomen en de bijen dus minder voedsel kunnen verzamelen.

Om de achteruitgang van de bijen te keren, zijn we er niet met het inzaaien van standaard bloemenmengsels, zoals nu veel gebeurt. Dat biedt slechts soelaas aan een beperkt deel van de Nederlandse bijensoorten. Volgens onderzoekers zijn gerichte maatregelen nodig om de beschikbaarheid van de voorkeurswaardplanten van de verschillende soorten in het landschap te bevorderen.

De relatie met de diversiteit van planten:

vosjeDat het slecht gaat met de bijen en andere insecten is ook het gevolg van het verdwijnen van geschikte biotopen. Medeoorzaak van biotoopverdwijning en het verdwijnen van voedsel voor bijen is het klepelen van bermen en het te vroeg knotten van knotwilgen. Maaien en afvoeren van bermen of beter nog het begrazen van bermen zou samen met het gefaseerd knotten van wilgen een rijker ecologisch en bijvriendelijk beheer ten goede komen. De regering heeft met betrokken instanties een actieprogramma bijengezondheid opgesteld. Daaruit is o.a. het z.g. bijenberaad gekomen dat de diverse acties van overheden en organisaties monitort. Het is onze fractie bekend dat bij de laatste bijeenkomst van dit beraad, vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen niet aanwezig waren.

Met het oog op bovenstaande stelt de fractie van Water Natuurlijk de volgende vragen:

 1. Is het college bereid om in het eigen beheersgebied de nodige maatregelen te nemen bij o.a. het bermbeheer om bijensterfte tegen te gaan? Om strikter toe te zien op eigen regelgeving met betrekking tot klepelen, met name meer te letten op de maximale breedte die geklepeld zou mogen worden? Om op meer plekken in Zeeland over te gaan op een gefaseerd maai- en knotbeleid? Om de komende begrazing met gescheperde kuddes waar mogelijk uit te breiden om ook daar tot een beter ecologisch beheer te komen?
 2. Is het college het met de fractie van Water Natuurlijk eens dat de in Nederland gesignaleerde bijensterfte een groot gevaar betekent voor de biodiversiteit en grote economische schade kan veroorzaken?
 3. Is het college er van doordrongen dat een betere bestuiving óók de Zeeuwse landbouw en fruitteelt ten goede zal komen?
 4. Is het college er van op de hoogte dat wilde bijen en andere insecten minstens net zo belangrijk zijn als (tamme) honingbijen bij deze bestuiving?
 5. Is het college bereid om initiatieven te nemen om partijen in Zeeland bijeen te brengen die een rol kunnen spelen bij het opstellen van een actieplan om voortijdige bijensterfte terug te dringen?
 6. Is het college bereid om inspanningen te doen in de richting van de Unie van Waterschappen om te bevorderen dat deze organisatie actief deelneemt aan het bijenberaad?

Namens de fractie Water Natuurlijk Scheldestromen,

Frans van Kollem en Kees Polderman

Ria Geluk voor Scheldestromen

24 februari 2015
In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu is Ria Geluk uit Nieuwerkerk aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich als lijstduwer kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Vanaf de oprichting van Water Natuurlijk Zeeland in 2008 ben ik … Lees "Ria Geluk voor Scheldestromen" verder

Ria GelukIn de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu is Ria Geluk uit Nieuwerkerk aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich als lijstduwer kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Vanaf de oprichting van Water Natuurlijk Zeeland in 2008 ben ik betrokken geweest bij de groene waterschapspartij met hart voor blauw. Ik heb de beweging gesteund om mee te kunnen doen en mijn betrokkenheid bij de taken van het waterschap om te zetten in daden. In de beginperiode ben ik voorzitter van Water Natuurlijk Zeeland geweest. Ik was in die jaren al een groot voorstander van de fusie van de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen tot het waterschap Scheldestromen. Halverwege 2014 heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Ad van de Kreeke.

Natuurlijk steun ik tijdens de komende waterschapsverkiezingen de kandidaten van Water Natuurlijk en duw mee op de lijst om stemmen te werven. Vanuit mijn activiteiten in verschillende maatschappelijke organisaties volg ik de politiek in Zeeland en daar hoort ook de bestuurslaag Waterschap bij. Nog meer en betere samenwerking tussen de overheidslagen, zeker in een overzichtelijke provincie als Zeeland is gewenst om tot betere afstemming te komen en hopelijk ook tot enige “uitdunning” van de diverse geledingen. De doelstellingen van Water Natuurlijk steun ik van harte.

Jaap Verherbrugge voor Scheldestromen

18 februari 2015
In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu is Jaap Verherbrugge uit Breskens aan de beurt. Hieronder geeft hij aan¬†wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Het meest aansprekend voor mij is de integrale aanpak waarbij alle actoren, alle facetten, … Lees "Jaap Verherbrugge voor Scheldestromen" verder

In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu is Jaap Verherbrugge uit Breskens aan de beurt. Hieronder geeft hij aan¬†wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. DSCN1331 Jaap VerherbruggeHet meest aansprekend voor mij is de integrale aanpak waarbij alle actoren, alle facetten, natuur, economie, agrarische activiteiten, recreatie, veiligheid en leefbaarheid in alle besluiten een rol spelen. Alleen zo kom je tot een evenwichtige kostenverdeling en blijft schoon water voor de toekomst gewaarborgd. Toekomstvisie is wat er vaak ontbreekt, bij Water Natuurlijk is deze visie wel duidelijk aanwezig. Wat mij het meeste motiveert is de invloed van de bewoners op het handelen van het Waterschap vergroten. De dominantie van de agrarische organisaties terug naar “normale” verhoudingen brengen. Vervolgens ben ik voorstander van het integreren van Waterschapstaken naar een andere bestuurlijke vorm/organisatie waarbij Provincie grenzen geen begrenzing vormen en een integraal bestuur in een geografische regio bevorderen. Water moet worden gezien als onmisbare grondstof en als zodanig ook worden benaderd.

Tamme Seijnstra voor Water Natuurlijk Scheldestromen

17 februari 2015
In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als tweede is Tamme Seijnstra aan de beurt. Hieronder geeft hij aan¬†wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen Behalve voor een goede waterhuishouding zorgt het waterschap Scheldestromen in Zeeland ook voor het beheer … Lees "Tamme Seijnstra voor Water Natuurlijk Scheldestromen" verder

In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als tweede is Tamme Seijnstra aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen

Tamme SeijnstraBehalve voor een goede waterhuishouding zorgt het waterschap Scheldestromen in Zeeland ook voor het beheer van plattelandswegen en fietspaden. Fietsers zijn ‚Äď ook in onze provincie ‚Äď verhoudingsgewijs heel vaak betrokken bij verkeersongevallen. Daarom wil ik me namens Water Natuurlijk inzetten voor het autoluw maken van plattelandswegen en – waar dat op bezwaren stuit – voor aanleg van solitaire fietspaden. De toename van het gebruik van de (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer vereist tevens de ontwikkeling van snelfietsroutes. Verbreding van fietspaden is noodzakelijk vanwege de snelheidsverschillen die ontstaan doordat ook e-bikes en scooters er gebruik van maken.

Mountainbikers zijn voor de beoefening van hun sport vaak aangewezen op voetpaden. Om overlast voor wandelaars te voorkomen wil ik pleiten voor de aanleg van speciale mountainbikeroutes.

Als natuurliefhebber wil ik namens Water Natuurlijk streven naar een verantwoord beheer van bermen en oevers, waarbij rekening gehouden wordt met de natuurwaarden daarvan.

Ted Sluijter voor Water Natuurlijk Scheldestromen

11 februari 2015
In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als eerste is Ted Sluijter aan de beurt. Hieronder geeft hij aan¬†wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Water. Niet teveel, maar ook niet te weinig. Water is leven! Strijden t√©gen water is … Lees "Ted Sluijter voor Water Natuurlijk Scheldestromen" verder

In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als eerste is Ted Sluijter aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

portret lijst water natuurlijk 27jan15 lowres-loes_foto-11Water. Niet teveel, maar ook niet te weinig. Water is leven! Strijden tégen water is onverstandig, want dan ligt verlies eeuwig op de loer. Laten we leren van het water en er mee samenwerken. Dat is goedkoper en dan houden we het langer uit in Zeeland.

Ik ben Ted Sluijter, geboren in 1956. Op Neeltje Jans heb ik als pr- en voorlichtingsman kennisgemaakt met waterbouw en het belang van kustverdediging. Dit onderwerp heeft mij 28 jaar lang geboeid en leren inzien dat samenwerken met natuurwetten slimmer is dan er tegen te vechten. Sinds begin 2008 ben ik boswachter bij Natuurmonumenten. De achteruitgang van de natuur in ons land, in onze provincie, is alarmerend. Als wij in Zeeland natuur willen beschermen of willen verbeteren dan is water en waterbeheer een sleutelfactor. Samen met andere belangenorganisaties uit de landbouw en recreatie moeten we zoeken naar win-win situaties en reken maar dat die er zijn!.

Daar is iedereen bij gebaat. Want zeg nu eerlijk: je kunt toch beter uitgaan van hetgeen ons bindt en niet van wat ons scheidt. Daar is geen enkele samenleving bij gebaat.

Kandidaten waterschap Scheldestromen

4 februari 2015

Vlnr: Tjeerd Blauw, Tamme Seijnstra, Gert-Jan Buth, Pieter van Eck, Alex van Hootegem; zittend: Loes de Jong, Frans van Kollem en Heidie Menheere. Niet op de foto nummer 2, Kees Polderman.

Vlnr: Tjeerd Blauw, Tamme Seijnstra, Gert-Jan Buth, Pieter van Eck, Alex van Hootegem; zittend: Loes de Jong, Frans van Kollem en Heidie Menheere. Niet op de foto nummer 2, Kees Polderman.

De kandidaten voor waterschap Scheldestromen staan in de startblokken. De komende waterschapsverkiezingen zetten zij zich in om Zeeland weer een beetje groener te maken. Een van de pleidooien van Water Natuurlijk, om de waterschappen democratischer te maken is in de Provinciale Staten opgepakt. Een motie van D66, Groen Links en andere partijen om de geborgde zetels tot het wettelijk minimum te beperken is aangenomen. Dit betekent dat er meer zetels te winnen zijn voor Water Natuurlijk.

Onze kandidaten zijn: 1 Frans van Kollem, lijsttrekker, 2 Kees Polderman, 3 Pieter van Eck, 4 Alex van Hootegem, 5 Leen Harpe, 6 Heidie Menheere, 7 Loes de Jong, 8 Gert-Jan Buth, 9 Tjeerd Blauw en 10 Lucien Calle. Op de kandidatenpagina zullen zij zich in de komende tijd voorstellen. Natuurlijk brengen de kandidaten hun expertise mee. Daarom lichten we hier alvast in het kort een tipje van de sluier. Frans van Kollem en Kees Polderman zijn als zittende algemeen bestuursleden al door de wol geverfd. Pieter van Eck is voormalig raadslid van de gemeente Vlissingen, Alex van Hootegem is eigenaar van ‚Äėde Grote Verleiding‚Äô een biologische webwinkel en boerderij en Leen Harpe is werkzaam bij Rijkswaterstaat en tot 18 maart lid van Provinciale Staten van Zeeland. Samen met Heidie Menheere, actief in het onderwijs, Loes de Jong, Rijkswaterstaat programma Zuidwestelijke Delta, fotografe en medeoprichter van Water Natuurlijk regio Zeeland, Gert-Jan Buth, cursusleider waterschapsbestuurders en actief in Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Tjeerd Blauw, gepensioneerd waterdeskundige provincie Zeeland en Lucien Calle van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland zullen de komende vier jaar het team van Water Natuurlijk Scheldestromen vormen.

Het team kan voortborduren op een van de successen van de afgelopen weken. Op 2 februari heeft het dagelijks bestuur van Scheldestromen de toezegging om schaapskuddes in te zetten voor het ‚Äėreguliere beheer‚Äô van een aantal markante dijken in Zeeland. (zie hiervoor ook de berichten op Facebook)

Medicijnresten bedreigen de waterkwaliteit

16 december 2014

Medicijnresten bedreigen de waterkwaliteit en blijken risicovol voor vissen en andere waterorganismen!

Dinsdag 16 december heeft de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen schriftelijke vragen gesteld aan het DB van het waterschap over het gevoerde en te voeren beleid op de schadelijke effecten van medicijnresten in het oppervlaktewater. Uitkomsten uit recent wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat waterorganismen risico lopen door blootstelling aan medicijnresten.

Afbeelding8

Kees Polderman, ‘Waterschap Scheldestromen heeft in de achterliggende jaren voor miljoenen ge√Įnvesteerd in vispassages bij gemalen. Daaruit blijkt dat ons waterschap het nut en de noodzaak onderkent van een gezond aquatisch ecosysteem en een gevarieerde aquacultuur in poldersloten en waterlopen. Nu¬†blijkt echter dat een nieuw probleem zich aandient. En dat is dat medicijnresten de waterkwaliteit bedreigen. Medicijnresten blijken risicovol voor vissen en andere waterorganismen als die chronisch worden blootgesteld aan chemische stoffen zoals: ethinylestradiol, estradiol en diclofenac.’

Mengsels van geneesmiddelen in lage concentraties werden lange tijd als ‚Äėveilig‚Äô beschouwd. Het blijkt echter dat chemische residuen een negatief effect hebben op de waterhabitat. Gedacht moet¬† daarbij worden aan: misvormingen van vissen, vissterfte, verstoring van gedrag en negatieve effecten op de voortplanting van vissen √©n de aantasting van andere waterorganismen.

De fractie WATER NATUURLIJK heeft met het oog op het keren van deze gevaren de volgende vragen gesteld:

 1. Wat doet Scheldestromen op dit moment om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen?
 2. Wordt er ook aan monitoring gedaan op dit terrein? En zo ja, wat zijn de resultaten daarvan?
 3. Op welke wijze is het mogelijk medicijnresten te scheiden, welke middelen heeft Scheldestromen hiervoor beschikbaar en in hoeverre worden die middelen ook ingezet?
 4. Kunnen er aanpassingen worden gedaan op afvalwaterzuiveringsinstallaties om medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren?
 5. Wat is er al aan onderzoek gedaan of waar kunnen we op onderzoek inhaken (bv. door inschakeling van het lectoraat Water Technology van HZ University of applied sciences te Vlissingen)?
 6. Wat doet Scheldestromen aan bewustwording in de waterketen en met name bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen (die veel medicijnen gebruiken) door het wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en het leveren van een bijdrage aan meedenken aan oplossingen om dit probleem bij de bron aan te pakken?

Kees Polderman
Frans van Kollem

12345