Tamme Seijnstra voor Water Natuurlijk Scheldestromen

17 februari 2015
In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als tweede is Tamme Seijnstra aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen Behalve voor een goede waterhuishouding zorgt het waterschap Scheldestromen in Zeeland ook voor het beheer … Continue reading "Tamme Seijnstra voor Water Natuurlijk Scheldestromen"

In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als tweede is Tamme Seijnstra aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen

Tamme SeijnstraBehalve voor een goede waterhuishouding zorgt het waterschap Scheldestromen in Zeeland ook voor het beheer van plattelandswegen en fietspaden. Fietsers zijn – ook in onze provincie – verhoudingsgewijs heel vaak betrokken bij verkeersongevallen. Daarom wil ik me namens Water Natuurlijk inzetten voor het autoluw maken van plattelandswegen en – waar dat op bezwaren stuit – voor aanleg van solitaire fietspaden. De toename van het gebruik van de (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer vereist tevens de ontwikkeling van snelfietsroutes. Verbreding van fietspaden is noodzakelijk vanwege de snelheidsverschillen die ontstaan doordat ook e-bikes en scooters er gebruik van maken.

Mountainbikers zijn voor de beoefening van hun sport vaak aangewezen op voetpaden. Om overlast voor wandelaars te voorkomen wil ik pleiten voor de aanleg van speciale mountainbikeroutes.

Als natuurliefhebber wil ik namens Water Natuurlijk streven naar een verantwoord beheer van bermen en oevers, waarbij rekening gehouden wordt met de natuurwaarden daarvan.

Ted Sluijter voor Water Natuurlijk Scheldestromen

11 februari 2015
In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als eerste is Ted Sluijter aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen. Water. Niet teveel, maar ook niet te weinig. Water is leven! Strijden tĂ©gen water is … Continue reading "Ted Sluijter voor Water Natuurlijk Scheldestromen"

In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als eerste is Ted Sluijter aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

portret lijst water natuurlijk 27jan15 lowres-loes_foto-11Water. Niet teveel, maar ook niet te weinig. Water is leven! Strijden tégen water is onverstandig, want dan ligt verlies eeuwig op de loer. Laten we leren van het water en er mee samenwerken. Dat is goedkoper en dan houden we het langer uit in Zeeland.

Ik ben Ted Sluijter, geboren in 1956. Op Neeltje Jans heb ik als pr- en voorlichtingsman kennisgemaakt met waterbouw en het belang van kustverdediging. Dit onderwerp heeft mij 28 jaar lang geboeid en leren inzien dat samenwerken met natuurwetten slimmer is dan er tegen te vechten. Sinds begin 2008 ben ik boswachter bij Natuurmonumenten. De achteruitgang van de natuur in ons land, in onze provincie, is alarmerend. Als wij in Zeeland natuur willen beschermen of willen verbeteren dan is water en waterbeheer een sleutelfactor. Samen met andere belangenorganisaties uit de landbouw en recreatie moeten we zoeken naar win-win situaties en reken maar dat die er zijn!.

Daar is iedereen bij gebaat. Want zeg nu eerlijk: je kunt toch beter uitgaan van hetgeen ons bindt en niet van wat ons scheidt. Daar is geen enkele samenleving bij gebaat.

Kandidaten waterschap Scheldestromen

4 februari 2015

Vlnr: Tjeerd Blauw, Tamme Seijnstra, Gert-Jan Buth, Pieter van Eck, Alex van Hootegem; zittend: Loes de Jong, Frans van Kollem en Heidie Menheere. Niet op de foto nummer 2, Kees Polderman.

Vlnr: Tjeerd Blauw, Tamme Seijnstra, Gert-Jan Buth, Pieter van Eck, Alex van Hootegem; zittend: Loes de Jong, Frans van Kollem en Heidie Menheere. Niet op de foto nummer 2, Kees Polderman.

De kandidaten voor waterschap Scheldestromen staan in de startblokken. De komende waterschapsverkiezingen zetten zij zich in om Zeeland weer een beetje groener te maken. Een van de pleidooien van Water Natuurlijk, om de waterschappen democratischer te maken is in de Provinciale Staten opgepakt. Een motie van D66, Groen Links en andere partijen om de geborgde zetels tot het wettelijk minimum te beperken is aangenomen. Dit betekent dat er meer zetels te winnen zijn voor Water Natuurlijk.

Onze kandidaten zijn: 1 Frans van Kollem, lijsttrekker, 2 Kees Polderman, 3 Pieter van Eck, 4 Alex van Hootegem, 5 Leen Harpe, 6 Heidie Menheere, 7 Loes de Jong, 8 Gert-Jan Buth, 9 Tjeerd Blauw en 10 Lucien Calle. Op de kandidatenpagina zullen zij zich in de komende tijd voorstellen. Natuurlijk brengen de kandidaten hun expertise mee. Daarom lichten we hier alvast in het kort een tipje van de sluier. Frans van Kollem en Kees Polderman zijn als zittende algemeen bestuursleden al door de wol geverfd. Pieter van Eck is voormalig raadslid van de gemeente Vlissingen, Alex van Hootegem is eigenaar van ‘de Grote Verleiding’ een biologische webwinkel en boerderij en Leen Harpe is werkzaam bij Rijkswaterstaat en tot 18 maart lid van Provinciale Staten van Zeeland. Samen met Heidie Menheere, actief in het onderwijs, Loes de Jong, Rijkswaterstaat programma Zuidwestelijke Delta, fotografe en medeoprichter van Water Natuurlijk regio Zeeland, Gert-Jan Buth, cursusleider waterschapsbestuurders en actief in Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Tjeerd Blauw, gepensioneerd waterdeskundige provincie Zeeland en Lucien Calle van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland zullen de komende vier jaar het team van Water Natuurlijk Scheldestromen vormen.

Het team kan voortborduren op een van de successen van de afgelopen weken. Op 2 februari heeft het dagelijks bestuur van Scheldestromen de toezegging om schaapskuddes in te zetten voor het ‘reguliere beheer’ van een aantal markante dijken in Zeeland. (zie hiervoor ook de berichten op Facebook)

Medicijnresten bedreigen de waterkwaliteit

16 december 2014

Medicijnresten bedreigen de waterkwaliteit en blijken risicovol voor vissen en andere waterorganismen!

Dinsdag 16 december heeft de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen schriftelijke vragen gesteld aan het DB van het waterschap over het gevoerde en te voeren beleid op de schadelijke effecten van medicijnresten in het oppervlaktewater. Uitkomsten uit recent wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat waterorganismen risico lopen door blootstelling aan medicijnresten.

Afbeelding8

Kees Polderman, ‘Waterschap Scheldestromen heeft in de achterliggende jaren voor miljoenen geĂŻnvesteerd in vispassages bij gemalen. Daaruit blijkt dat ons waterschap het nut en de noodzaak onderkent van een gezond aquatisch ecosysteem en een gevarieerde aquacultuur in poldersloten en waterlopen. Nu blijkt echter dat een nieuw probleem zich aandient. En dat is dat medicijnresten de waterkwaliteit bedreigen. Medicijnresten blijken risicovol voor vissen en andere waterorganismen als die chronisch worden blootgesteld aan chemische stoffen zoals: ethinylestradiol, estradiol en diclofenac.’

Mengsels van geneesmiddelen in lage concentraties werden lange tijd als ‘veilig’ beschouwd. Het blijkt echter dat chemische residuen een negatief effect hebben op de waterhabitat. Gedacht moet  daarbij worden aan: misvormingen van vissen, vissterfte, verstoring van gedrag en negatieve effecten op de voortplanting van vissen Ă©n de aantasting van andere waterorganismen.

De fractie WATER NATUURLIJK heeft met het oog op het keren van deze gevaren de volgende vragen gesteld:

  1. Wat doet Scheldestromen op dit moment om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen?
  2. Wordt er ook aan monitoring gedaan op dit terrein? En zo ja, wat zijn de resultaten daarvan?
  3. Op welke wijze is het mogelijk medicijnresten te scheiden, welke middelen heeft Scheldestromen hiervoor beschikbaar en in hoeverre worden die middelen ook ingezet?
  4. Kunnen er aanpassingen worden gedaan op afvalwaterzuiveringsinstallaties om medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren?
  5. Wat is er al aan onderzoek gedaan of waar kunnen we op onderzoek inhaken (bv. door inschakeling van het lectoraat Water Technology van HZ University of applied sciences te Vlissingen)?
  6. Wat doet Scheldestromen aan bewustwording in de waterketen en met name bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen (die veel medicijnen gebruiken) door het wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en het leveren van een bijdrage aan meedenken aan oplossingen om dit probleem bij de bron aan te pakken?

Kees Polderman
Frans van Kollem

Symposium Biodiversiteit krijgt een vervolg!

27 april 2014
Op de agenda van de commissievergaderingen in mei staan de uitkomsten van het Symposium Biodiversiteit. In het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap staan de aanbevelingen die op het Symposium werden gepresenteerd en de reactie van de afdelingen van het Waterschap dat met de verschillende onderdelen van het beleid zijn betrokken. Water Natuurlijk zal … Continue reading "Symposium Biodiversiteit krijgt een vervolg!"

Op de agenda van de commissievergaderingen in mei staan de uitkomsten van het Symposium Biodiversiteit. In het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap staan de aanbevelingen die op het Symposium werden gepresenteerd en de reactie van de afdelingen van het Waterschap dat met de verschillende onderdelen van het beleid zijn betrokken.

Water Natuurlijk zal alles in het werk stellen om de aanbevelingen in beleid te laten omzetten!

WN wil geen uitstel aanleg vispassages

24 februari 2010
Het waterschap beschouwt de aanleg van vispassages bij gemalen tot Ă©Ă©n van haar taken. Uit bezuinigingsoverwegingen is besloten deze werkzaamheden uit te stellen. WN is van mening dat de aanleg van vispassages juist prioriteit moet hebben.

Het waterschap beschouwt de aanleg van vispassages bij gemalen tot Ă©Ă©n van haar taken. Uit bezuinigingsoverwegingen is besloten deze werkzaamheden uit te stellen.

WN is van mening dat de aanleg van vispassages juist prioriteit moet hebben. Met name voor de aal, een vis die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staat,  kan de aanleg van passages geen uitstel verdragen. Gemalen zonder deze voorziening vormen een ernstige belemmering voor de aal om de paaigebieden te bereiken. Daarmee wordt deze bedreigde diersoort hard getroffen.

WN is van mening dat het waterschap alles in het werk moet stellen om uitvoering te geven aan de Europese Aalverordening die gericht is op herstel van de aalpopulaties.

Kees Polderman heeft namens de fractie van WN in het waterschapsbestuur een motie ingediend, waar in gevraagd werd de aanleg van vispassages bij gemalen niet uit te stellen maar juist naar voren te halen en uit te voeren in periode van 2010 tot 2015. Voorgesteld werd dit te bekostigen uit financiële meevallers in de laatste jaren.

De motie kreeg alleen steun van de oppositie en kreeg dus onvoldoende stemmen. De overige bestuursleden waren niet overtuigd van de noodzaak van de vervroegde aanleg van vispassages. Dan zou elk bestuurslid bij financiĂ«le meevallers wel  met een lijstje ‘goede doelen’ aan kunnen komen, werd opgemerkt. Zulke lijstjes werden echter door niemand gepresenteerd.

Afwijzing nieuwe waterschapstarieven

14 november 2008
Het financieringsstelsel van de nieuwe waterschapswet verplicht de waterschappen om een nieuwe ‘kostentoedelingsverordening’ op te stellen. Daarbij gaat het vooral om de verdeling van de lasten over de verschillende categorieĂ«n (bedrijven, landbouw, inwoners) Het huidige bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden koos in september in meerderheid voor een verschuiving in de grondslag van de tarievenregeling, die … Continue reading "Afwijzing nieuwe waterschapstarieven"

Het financieringsstelsel van de nieuwe waterschapswet verplicht de waterschappen om een nieuwe ‘kostentoedelingsverordening’ op te stellen. Daarbij gaat het vooral om de verdeling van de lasten over de verschillende categorieĂ«n (bedrijven, landbouw, inwoners)

Het huidige bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden koos in september in meerderheid voor een verschuiving in de grondslag van de tarievenregeling, die een verdere verlaging van de tarieven voor de landbouw inhoudt. Voor de burgers betekent dit besluit vanaf 2009 aanzienlijke tariefstijgingen.

Water Natuurlijk wijst deze regeling af.
“Op deze manier gaan burgers de komende jaren meer betalen voor het waterschap en de boeren minder”, aldus lijsttrekker Jikkie van der Giessen.
“Wat ons vooral steekt is dat het besluit nu genomen is door het waterschapsbestuur, terwijl de uitvoering plaatsvindt nĂ  de waterschapsverkiezingen. Dat kan natuurlijk niet. Water Natuurlijk zal het besluit daarom onmiddellijk ter discussie stelen na de verkiezingen. Liever hebben we natuurlijk dat er een goed besluit wordt genomen. Dat kan, want met de nieuwe waterschapswet in de hand en is het ook mogelijk om te kiezen voor een beperkte lastenverlichting voor de agrarische sector, bedrijven en voor huurders en een beperkte stijging voor huiseigenaren. Het besluit zoals nu is vastgesteld, pakt vooral nadelig uit voor Ă©Ă©npersoonshuishoudens: met de al voorgenomen algemene tariefsstijging van 3% gaan die volgend jaar ruim 205 meer betalen! Het gaat om maar liefst 30.000 huishoudens. ook huiseigenaren moeten zo’n 10% meer betalen.”

Water Natuurlijk is van mening dat over het graf heen regeren van het huidige bestuur niet past in de nieuwe stijl van het waterschapsbestuur. Jikkie roept daarom alle kiesgerechtigden op in ieder geval gebruik te maken van zijn/haar stemrecht bij de verkiezingen voor het nieuwe bestuur van het waterschap: “Ga vooral stemmen en maak het ons mogelijk om iets te doen aan deze onrechtvaardige verdeling van de waterschapslasten”.

Via het kieskompas kan iedereen bepalen of men zich het beste thuis voelt bij Water Natuurlijk of bij een andere partij. Water Natuurlijk wijst er wel op dat de bestuursleden Mol en Kodde (nu de nummers 1 en 3 op de lijst van het CDA) voor de nieuwe, oneerlijke, tariefregeling stemden. Een motie van Joop Roodenburg (nu kandidaat voor Water Natuurlijk) om de tarieven eerlijker te verdelen, werd afgestemd.

1234