Programma Scheldestromen

Het verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Scheldestromen 2015-2019 vindt je op deze pagina. Het waterschap zorgt voor veiligheid tegen overstromingen en voor gezond en schoon water voor mens, plant en dier. Het waterschap zorgt voor genoeg en niet teveel water, maar ook voor de kwaliteit van het water. Het waterschap onderhoudt bovendien vele kilometers wegbermen. Het waterschap is daarmee van groot belang voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Bij het water zijn vele belangen betrokken. Het bestuur van het waterschap moet die belangen tegen elkaar afwegen en daarbij keuzes maken. Waarom is het belangrijk om aan de verkiezingen voor het waterschap mee te doen? Waarom is het belangrijk om dan op Water Natuurlijk te stemmen?

Voor Water Natuurlijk wegen de belangen van natuur en milieu zwaar.

Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door diverse natuur- en recreatieorganisaties om een partij neer te zetten die naast de economische belangen van het water oog heeft voor mooi, natuurlijk en gezond water.

Water Natuurlijk staat voor duurzaam integraal waterbeheer, zowel van het zichtbare oppervlaktewater als van het grondwater. Water moet voldoende voorhanden zijn zonder tot onacceptabele overlast te leiden, het moet schoon zijn en natuurlijke functies vervullen in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Dit betekent dat wij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie, cultuurhistorie, landbouw, wonen en werken met elkaar in verband en in evenwicht brengen.

Water Natuurlijk wil, dat het Waterschap kansen grijpt om bij de uitvoering van zijn taken de waarde van het water voor de natuur, de recreatie en het woongenot van de burgers te versterken.

Water Natuurlijk staat ook voor een kostenbewust waterschap. Uitvoering van taken dient plaats te vinden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten met een goede verdeling van die kosten over de vervuilers en gebruikers van waterdiensten. Wij streven naar een aanpak van de vervuiling zo dicht mogelijk bij de bron.

Wat kunt u van Water Natuurlijk verwachten?

Water Natuurlijk voor een klimaatbestendig Zeeland

De komende decennia zullen in het teken staan van de uitvoering van het Deltaprogramma, dat er voor moet zorgen, dat Nederland en dus ook Zeeland voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatsverandering.

Water Natuurlijk zal zich er voor inzetten, dat bij de noodzakelijke versterking van de waterkeringen de kwaliteit van landschap en natuur niet verslechtert, maar juist verbetert. Water Natuurlijk wil, dat het Waterschap het initiatief neemt om samen met andere partijen zoals de gemeenten, de provincie en maatschappelijke organisaties de uitvoering te koppelen aan maatregelen, die goed zijn voor de natuur, de recreatie en de kwaliteit van het landschap.

Water Natuurlijk wil, dat het waterschap samen met de gemeenten en de provincie werkt aan een klimaatbestendige ruimtelijke ordening, zodat bij het onverhoopt falen van de waterkeringen de gevolgen beperkt blijven. Het Waterschap moet daartoe al vanaf het begin bij de planvorming betrokken worden.

Water Natuurlijk zal zich er voor inzetten, dat maatregelen worden genomen om wateroverlast tegen te gaan door vergroting van de berging van extreme neerslag en door het beperken van het verharde oppervlak.

Het areaal aan natuurvriendelijke oevers van waterlopen moet verder worden uitgebreid. Dit levert extra berging op, die kan dienen als buffer om wateroverlast te voorkomen. Het levert tevens een bijdrage aan de biodiversiteit.

Water Natuurlijk wil, dat burgers en het bedrijfsleven door financiële prikkels gestimuleerd worden om het verhard oppervlak van hun terreinen en tuinen te beperken. Regenwater moet zo weinig mogelijk via het vuilwaterriool afgevoerd worden. Daarvoor is een optimale afstemming nodig tussen gemeenten en het waterschap (de waterketen).

Water Natuurlijk wil zich inzetten voor het zuinig omgaan met het beschikbare zoete water en voor het nemen van maatregelen om de zoetwatervoorraden te vergroten. Zij staat daarbij positief tegenover het op kleine schaal over laten van het peilbeheer aan grondgebruikers.

Mocht besloten wordt het Volkerak-Zoommeer zout te maken, dan zal eerst de zoetwatervoorziening geregeld moeten zijn. (“Eerst het zoet, dan het zout”).

Water Natuurlijk wil, dat het waterschap de regie neemt bij de aanleg van de alternatieve zoetwatervoorziening voor Tholen, St. Philipsland en de Reigersberger Polder.

Water Natuurlijk voor gezonder water met een hoge biodiversiteit

Water Natuurlijk zal zich inzetten voor ecologisch gezond water en een goede waterkwaliteit voor mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Water Natuurlijk wil dat het Waterschap zich inzet voor het meetbaar versterken van de biodiversiteit in zijn beheersgebied.

Daarom wil Water Natuurlijk:

  • de verbindingen tussen wateren verbeteren ten behoeve van de vismigratie.
  • overbemesting in de nabijheid van kwetsbare wateren terugdringen.
  • een verbod van bestrijdingsmiddelen die zeer schadelijk zijn voor een natuurlijk functionerend watersysteem, zoals neo-nicotinoїden. En een terughoudend gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van het groen, de wegen en de parkeerplaatsen.
  • de aanwezigheid van medicijnresten in het oppervlaktewater terugdringen.
  • de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een maaibeheer, dat de biodiversiteit verhoogt.
  • Een inventarisatie van waar een natuurlijk peilbeheer mogelijk is

Water Natuurlijk kiest voor landbouw mèt de natuur. Waar het waterbeheer vroeger met name afgestemd was op de landbouweisen, moet het nu in een breder perspectief bekeken worden. De landbouw zal zelf ook op zoek moeten naar gewassen en een bedrijfsvoering die minder afhankelijk zijn van kunstmatig lage waterpeilen en watertoevoer van elders en die minder vervuilend zijn. Landbouw zal de negatieve invloed op water en ecologie moeten verminderen. Water Natuurlijk wil meewerken aan een gezonde toekomst-bestendige landbouw zonder milieubelastende stoffen en afgestemd op ecologisch gewenste flexibele peilen.

Water Natuurlijk voor mooier water en mooiere waterkeringen

Iedereen moet kunnen genieten van de natuur. Wandelaars, fietsers, sportvissers, watersporters, duikers etc. Water Natuurlijk wil de natuurgebieden, de oevers van watergangen en de dijken toegankelijk maken. Denk daarbij aan toegankelijke fietspaden langs de Deltawateren. Alleen in en langs zeer kwetsbare natuurgebieden en tijdens het broedseizoen worden beperkingen opgelegd.

Water Natuurlijk wil de sportvisserij aantrekkelijk maken door de bereikbaarheid van de oevers te vergroten, de waterkwaliteit te verbeteren, te zorgen voor een gevarieerde en aantrekkelijke visstand en de vismigratie verder mogelijk te maken.

Water Natuurlijk wil, dat de bewoners meer gebruik kunnen maken en genieten van het stedelijk water in hun omgeving. Denk daarbij aan oeverrecreatie en het inrichten van visstekken en vaarroutes voor kano’s.

Water Natuurlijk hecht aan de cultuurhistorie en wil, dat het waterschap zich inzet voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle waterwerken, zoals oude gemalen en sluizen.

Water Natuurlijk is voorstander van een natuurlijk beheer van bermen en dijken. De inzet van schaapskuddes met een herder ondersteunt dat beheer. Dat kan besparingen opleveren, zoals blijkt uit een onderzoek, dat in opdracht van het Waterschap op initiatief van Water Natuurlijk is uitgevoerd. Daarnaast zorgen gescheperde schaapskuddes voor meer natuur en meer biodiversiteit. Het verhoogt ook nog eens de recreatieve beleving en vormt bovendien een impuls voor de agrarische sector.

Water Natuurlijk voor veilige en mooi in het landschap gelegen wegen.

Water Natuurlijk wil, dat het waterschap komt met een samenhangende visie op de functies van de vele polderwegen en fietspaden in onze provincie.

Het Waterschap beheert meer dan 400 km wegen. Water Natuurlijk vindt de veiligheid op die wegen van het allergrootste belang. Zij is voorstander van het verder aanleggen van gescheiden fietspaden. Ook vindt Water Natuurlijk, dat grote landbouwmachines geweerd moeten worden van de kleinere wegen, bij voorkeur door het stellen van een maximum aan de asdruk. (Landbouw-) verkeer door kwetsbare natuurgebieden dient te worden vermeden.

Wegbermen en wegbeplantingen hebben een zeer belangrijke waarde voor het landschap en de biodiversiteit. Water Natuurlijk wil, dat het maaien en snoeien zo beperkt mogelijk en met respect voor natuur en landschap wordt uitgevoerd. Door een slimmer maai- en snoeibeheer kan geld worden bespaard en de biodiversiteit sterk worden verbeterd.

Water Natuurlijk wil een duurzaam waterschap.

Voor Water Natuurlijk is duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen vanzelfsprekend. Waterschappen kunnen vanuit verschillende rollen een voorbeeldfunctie vervullen: als overheid, bedrijf, werkgever en gebiedspartner. Belangrijk is ook om te laten zien dat duurzaamheid méér is dan alleen fair trade koffie.

Water Natuurlijk maakt zich sterk om de duurzaamheidsdoelen in concrete maatregelen om te zetten en uit te voeren. Niet alleen 100% duurzaam inkopen, maar ook het aanbesteden van goederen en diensten kan veel milieubewuster. Dat betekent bv: geen gebruik van bestrijdingsmiddelen op eigen terrein.

Water Natuurlijk wil dat het Waterschap een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van duurzaam energieverbruik. Water Natuurlijk streeft naar energie-neutrale waterschappen. Met terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater valt veel milieuwinst te boeken.

Duurzaamheid is: slim combineren van maatschappelijke doelen en maatregelen. Dat leidt tot lagere kosten van het beheer, dus tot lagere belastingen. Duurzaamheid is ook: wat kunnen we grensoverschrijdend, in Europees verband en op wereldschaal aan onze watervoetafdruk doen?

Water Natuurlijk wil een democratischer en doelmatiger waterbeheer

Water Natuurlijk wil, dat de geborgde zetels afgeschaft worden. Geborgde zetels passen niet in een democratisch stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Daarom moeten Regering en Parlement de Waterschapswet aanpassen.

Water Natuurlijk wil de betrokkenheid van de burgers bij het werk van het waterschap vergroten, b.v. door het ontwikkelen van vrijwilligersparticipatie.

Water Natuurlijk wil een onderzoek of samenvoeging van bestuurlijke lagen in Zeeland, zoals de provincie en het waterschap, tot meer doelmatigheid leidt.

Water Natuurlijk biedt meer waar(de) voor je geld.

Water Natuurlijk wil een betaalbaar waterschap, waarin de middelen efficiënt, evenwichtig en rechtvaardig worden ingezet voor mens, natuur en economie.

Water Natuurlijk zet zich in voor een evenwichtiger verhouding in de kostentoedeling. Daarbij gaat Water Natuurlijk uit van de oude waterprincipes: de vervuiler betaalt voor het schoonmaken, de

gebruiker betaalt voor het water dat hij benut en iedereen, die baat heeft bij bepaalde maatregelen betaalt daaraan mee.

Water Natuurlijk wil de uitgaven slimmer doen door waterprojecten in samenhang met andere projecten (bijvoorbeeld van gemeenten en de provincie) te bekijken en waar mogelijk mee te koppelen. Dat kost minder en levert meer op.

Water Natuurlijk vindt, dat mensen, die bijdragen aan de doelen van het waterschap daarvoor beloond moeten worden. Bijvoorbeeld door lagere belastingen.

Water natuurlijk wil, dat mensen, die de belastingen niet kunnen betalen in aanmerking moeten komen voor kwijtschelding. Daarnaast wil Water Natuurlijk, dat invordering op sociaal verantwoorde wijze plaats vindt.

Middelburg, 13 december 2014