Speerpunten Water Natuurlijk Zeeland

Zo gaan we ons Waterschap vergroenen:

0. Aanpak Zwerfvuil!

1. Maximaal 1 vertegenwoordiger van de geborgde zetels in het dagelijks   bestuur. Volgens de wet is dit minimaal 1 zetel. Water Natuurlijk wil dit tevens als maximum zien.
2. Een duurzaam en rechtvaardig financieel beleid, zonder dat steeds opnieuw reserves moeten worden aangesproken. Daarom wil Water Natuurlijk eerst per jaar uitrekenen hoeveel geld het waterschap nodig heeft en vervolgens de tarieven bepalen.
3. Het instellen van een rekenkamercommissie of een auditcommissie, ter controle van het financieel beleid van het Waterschap.
4. Vergroten van de biodiversiteit via gericht beheer door het Waterschap van bermen, oevers en dijken. Dit kan door o.a. het stimuleren van insectenvriendelijke vegetaties en maatregelen om de vismigratie te vergroten.
5. Strikte naleving van de terugplantplicht voor bomen.
6. Intensieve samenwerking met de ZLTO, uitgaande van dezelfde doelen en idealen als de nieuwe bestuurders in de agrarische sector.
7. De aanleg van een alternatieve zoetwatervoorziening vanuit West-Brabant naar Tholen, Sint-Philipsland en de Hals van Zuid Beveland, zowel bij een zout, als bij een zoet Volkerak-Zoommeer.
8. Veilige wegen met de nadruk op meer aandacht voor en uitvoering van het aanleggen van verbrede en nieuwe fietspaden.
9. Het aan banden leggen van de recreatieve wildgroei langs de randen van de Deltawateren, in navolging van de kustvisie.
10. Het Waterschap dient een voorbeeldfunctie te vervullen bij het terugdringen van broeikasgassen in de meest brede zin en het creëren van een circulaire economie.