Speerpunten Scheldestromen

Wat gaat we de komende periode doen?

De fractie heeft samen met het bestuur een denktank opgericht van geïnteresseerde leden en sympathisanten. De denktank adviseert de fractie gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen. Allereerst hebben we samen met deze groep gekeken naar het bestuursprogramma 2015-2019. Veel van de leden vonden het een vaag programma, veel woordelijke voornemens zonder gedegen financiële onderbouwing. Verdere uitwerking van het bestuursprogramma volgt in strategienota’s die pas na de zomer worden behandeld. Op deze wijze heeft de coalitie zichzelf uitstel gegeven en worden moeilijke beslissingen pas later genomen.

Coalitie

De partijen die tot 2019 een lid voor het dagelijks bestuur leveren zijn: CDA, SGP, Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen en de geborgde zetels bedrijven en ongebouwd. Het tekent de verhoudingen in Zeeland. Ook deze periode zullen we zoveel mogelijk samen met de geborgde zetel voor natuurterreinen optrekken.

Biodiversiteit, schaapskuddes en biologisch grondgebruik

Natuurlijk wachten we de strategienota’s niet af. We hebben hier en daar al een voorschot genomen op ons eigen werkplan. Zo zullen we nadrukkelijker inzetten op innovatieve combinaties voor natuurherstel. De denktank zal gaan werken aan concrete plannen om soortenrijkdom te versterken. In samenwerking met de zetel natuurterreinen gaan we ons hard maken voor ecologisch berm- en dijkgraslandbeheer.

Het onderzoek naar de beheerskosten van begrazing door schaapskuddes is succesvol geweest. Het waterschap zal vaker en op meer plaatsen schaapskuddes inzetten in plaats van maaimachines.Sheep_eating klein

 Wegenstructuur zwakke weggebruiker

Er wordt door Water Natuurlijk regelmatig gewezen op de belangen van de zwakke weggebruiker. Het Waterschap heeft anders dan in de rest van Nederland wegen in beheer. Het dagelijks bestuur stelt voor de komende periode maar een kleine uitbreiding voor. Slecht 15 kilometer aan fietspaden is opgenomen in het bestuursprogramma. Ook hier moeten we wachten op een strategienota. De fractie zal in samenwerking met de onder andere de fietsersbond deze nota beoordelen. Wij willen dat er naast fietspaden ook voldoende autoluwe stukken in de plannen worden opgenomen.

Energiefabriek en Zuiveringsslib

Gelukkig wordt er in deze periode gestart met het omvormen van de RWZI Ritthem (Rioolwater Zuiveringsinstallatie) tot energiefabriek. De vergisting van het rioolslib kan zo’n 380 huishoudens van energie gaan voorzien. Water Natuurlijk zal blijven streven naar een energieneutraal waterschap.

Bestuur

De fractie zal ook de komende periode pleiten voor een open en transparante houding van het waterschap en van het dagelijks bestuur verlangen dat er werk wordt gemaakt van een intensievere samenwerking tussen de Zeeuwse overheden. Het hernieuwde overleg binnen de tafel van 15 is bemoedigend maar we moeten het DB blijven aansporen hierin proactief op te treden.