De A16 Rotterdam en het effect op het watersysteem.

24 juni 2021

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de A16 Rotterdam: De nieuwe snelweg tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Een dergelijk groot project heeft natuurlijk effect op het watersysteem. Zo wordt de Rotte gekruist met een tunnel, worden watergangen tijdelijk gedempt, maar ook definitief omgelegd. En er is zelfs een gemaal vernieuwd en vergroot. 

pastedGraphic.png

Tracébesluit, Staatscourant 2016.

Dit alles kan alleen maar in nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap tijdens de uitvoering, maar zeker ook al vooraf. Al in een heel vroeg stadium werd het hoogheemraadschap betrokken bij een dergelijk project. De locatiekeuze is heel belangrijk, de bodem en het watersysteem bepalen voor een deel waar een weg of een andere ruimtelijke ontwikkeling kan komen te liggen. Zo praten medewerkers van het hoogheemraadschap nu al mee over de mogelijke nieuwe oeververbinding in Rotterdam. Een project dat volgt uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Ook de A16 was een project uit dit programma.

Inmiddels wordt er gebouwd en zijn er voor alle aanpassingen aan het watersysteem vergunningen verleend. Er wordt op toe gezien dat de bouwers zich ook aan deze vergunningen houden. Tijdens een dergelijk project is er veelvuldig contact met onder andere het hoogheemraadschap en worden er lopende het project, in goed overleg,  zaken aangepast.

Al met al veranderd er heel wat in en aan het watersysteem. De grootste ingreep is de kruising met de Rotte. De Rotte is een vaarweg bij het hoogheemraadschap in beheer. Het is de belangrijkste hoofdader in het “Schielands deel” van het hoogheemraadschap! Alle achterliggende polders wateren namelijk af op de Rotte en het water wordt in Rotterdam bij het Oostplein door gemaal Schilthuis naar de Nieuwe Maas gepompt. In een droge periode zal het water uit de Nieuwe Maas via de Rotte naar de polders stromen. Het is daarom van groot belang dat deze verbinding ook tijdens de bouw instant blijft. 

pastedGraphic_1.png

Er wordt hard gewerkt aan de kruising van de Rotte

Het gaat dus niet alleen om de huidige en de uiteindelijke watersysteem, maar ook de situatie tijdens de aanleg. Daarnaast is het van belang dat de waterkeringen aan weerszijde van de Rotte voldoende hoog en sterk blijven. Dit kan als dijk uit klei bestaat, maar ook door een technische constructie die goed aansluit op de bestaande kering.

De nieuwe weg doorsnijdt het landschap en het watersysteem. Dit vergt aanpassingen om problemen te voorkomen Tegelijkertijd biedt het ook kansen om bestaande problemen op te lossen. Daarbij de volgende voorbeelden.

De A16 doorsnijdt de polder Bleiswijk. In de naastgelegen polder waarin de Rotterdamse wijk Schiebroek is gelegen waren twee problemen. Het grootste probleem was de waterkwaliteit. Het minder schone en met name voedselrijkere water uit de wijk werd afgevoerd via de Bergse plassen. De nutriënten zorgden daar voor een slechte waterkwaliteit en zomers vaak voor blauwalg. Daarnaast kon het watersysteem ook wel wat robuuster worden om hevige regenbuien af te kunnen voeren. Vooruitlopend op de komst van de A16 zijn de genoemde problemendoor de aanleg van het gemaal Bergweg-Zuid aangepakt. In de uiteindelijk situatie gaat dit gemaal het water uit de wijken Hillegersberg en Schiebroek afvoeren naar het gemaal Lansingerland.

pastedGraphic_2.png

Gemaal Bergweg-Zuid

De snelweg zelf zou het watersysteem ook kunnen vervuilen. Denk dan aan olie, rubber en strooizout. Allemaal zaken die we als Water Natuurlijk liever niet in het watersysteem hebben. Om te voorkomen dat het watersysteem vervuild, wordt het afstromende hemelwater opgevangen in zuiverende voorzieningen. De wegsloten en zuiverende voorzieningen vormen zo als het ware een eigen watersysteem. Pas als het water door de zuiverende voorzieningen is gestroomd komt het terecht in het omliggende watersysteem.

Niet op tijd (kunnen) betalen van de belastingaanslag

22 juni 2021

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hoogheemraadschap) heft haar eigen waterschapsbelasting. Dankzij de opbrengsten van deze belastingen, die ieder huishouden en elk bedrijf betaalt, kan het hoogheemraadschap haar taken (zorgen voor sterke dijken, de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit en het zuiveren van rioolwater) zelf bekostigen en hoeven noodzakelijke investeringen in het waterbeheer niet ten koste te gaan van andere overheidsuitgaven.

Voor het innen van de belasting maakt het hoogheemraadschap deel uit van een gemeenschappelijke regeling met het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Delft, de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Regionale Belasting Groep (RBG). De RBG zorgt ervoor dat er op een efficiënte en klantgerichte wijze belasting wordt opgehaald. Maar soms lukt dat niet.

Helaas lukt het niet iedereen om de belastingaanslagen (op tijd) te kunnen betalen. Gelukkig stuurt de RBG aan op maatwerk voor het uitvoeren van haar taken. De Nationale ombudsman een onderzoek uitgevoerd naar de invordering gestart en is tot de conclusie gekomen dat de RBG zorgt voor maatwerk en persoonlijk contact bij de invordering en dat dit een goed voorbeeld is – ook voor andere instanties – hoe je behoorlijk kan invorderen. 

In deze tijden van corona neemt de RBG proactief contact op met particulieren en ondernemers waarbij geduld, maatwerk en begrip voor de situatie centraal staat. Particulieren kunnen gebruik maken van automatische incasso, betalingsregelingen of de kwijtscheldingsmogelijkheid. Ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen, gebruik maken van automatisch incasso of maatwerk bij een betalingsregeling. Er wordt slechts beperkt ingezet op dwanginvordering, wat een forse afname betekent van de incassokosten. In plaats van een deurwaarder gaat de RBG zelf op klantbezoek. Er wordt gebeld of gemaild en ook herinnerd aan de betalingsregeling. Daarnaast vindt er overleg plaats met bewindsvoerders/schuldhulpverlening. In 2020 is er door deze wijze goed betaald. 

Er kan ook sprake zijn van problematische schulden. Ontstaan door: overlevingsschulden, overbestedingsschulden, aanpassingsschulden, compensatieschulden, psychosociale problemen of wanbetaling. De RBG is in 2019 een project gestart om deze problematische schulden terug te dringen. Door intensief contact en individuele klantbehandeling zijn er sinds de start hier al 4000 klanten mee geholpen.

Voor aanslagen tot 5.000 euro kunnen huishoudens en bedrijven gebruik maken van betalingstermijnen (maximaal 10 termijnen). Particulieren kunnen ook in aanmerking komen voor kwijtschelding. Belangrijkste voorwaarden voor kwijtschelding zijn dat het inkomen op of onder bijstandsniveau is, er geen spaargeld is en ze niet in bezit zijn van een koopwoning of nieuwe auto met een waarde boven 2269 euro. Van de 356.000 belastingaanslagen opgelegd in het beheergebied van het hoogheemraadschap worden er 26.000 deels kwijtgescholden.

Het belangrijkste blijft om als particulier of ondernemer zelf contact op te nemen met de RBG als er betalingsproblemen worden voorzien. Door het maatwerk wat de RBG biedt, kan er altijd een oplossing worden gevonden.

Meer info Marvin Biljoen (M.Biljoen@hhsk.nl)

Bericht van de regiovoorzitter

21 juni 2021
U hebt al eerder kunnen lezen dat Water Natuurlijk Schieland en de Krimpenerwaard sinds begin 2021 een eigen regiobestuur heeft. Het gaat heel goed met Water Natuurlijk en dat was aanleiding om de organisatie van de partij eens tegen het licht te houden. Water Natuurlijk is als grote waterpartij actief in het hele land en … Lees "Bericht van de regiovoorzitter" verder

U hebt al eerder kunnen lezen dat Water Natuurlijk Schieland en de Krimpenerwaard sinds begin 2021 een eigen regiobestuur heeft. Het gaat heel goed met Water Natuurlijk en dat was aanleiding om de organisatie van de partij eens tegen het licht te houden. Water Natuurlijk is als grote waterpartij actief in het hele land en dat vraagt naast een landelijk bestuur ook bestuurlijke kracht in de regio’s. De oude indeling in regio’s was te groot om voldoende ondersteuning te kunnen geven. Daarom is gekozen voor een indeling in kleinere regio’s en bestaat er nu een aparte regio voor het werkgebied Schieland en de Krimpenerwaard.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie van Water Natuurlijk in onze regio. De fractie kan zich concentreren op de politieke inhoud en vertegenwoordiging. Het bestuur zorgt voor de verenigingsactiviteiten, ledenvergaderingen, de afstemming met Water Natuurlijk landelijk en de andere regio’s, de afdelingsfinanciën en de regionale organisatie voor de waterschapsverkiezingen. En we staan de fractie terzijde wanneer dat nuttig is. Volop werk aan de winkel dus! Als grootste waterpartij in onze regio willen we ook de komende verkiezingen weer sterk voor de dag komen. Met deze nieuwe organisatiestructuur en gelet op het enthousiasme van de mensen in fractie en bestuur ben ik ervan overtuigd dat we goed op weg zijn.

Maar het bestuur is er vanzelfsprekend juist ook voor onze leden. Door de pandemie hebben wij het afgelopen jaar helaas heel weinig kunnen doen om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Leden van Water Natuurlijk zijn typisch mensen die genieten van de natuur en het leven buiten. Wij zijn blij dat het met de beheersing van Covid-19 de goede kant lijkt op te gaan. Dat betekent dat we waarschijnlijk weer mogelijkheden krijgen om elkaar in persoon te ontmoeten en dat gaan we voor het komende najaar organiseren. Het bestuur kijkt uit naar de mogelijkheid om elkaar te spreken en nader kennis te maken. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Hebt u vragen aan het bestuur of wilt u met ons contact? Laat het ons weten. Vul een bericht in op de website en we nemen contact met u op. Ik kijk er naar uit om van u te horen.

Hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,

Arjan Neeleman, regiovoorzitter

‘Een weiland zonder weidevogels is als een stadion zonder supporters”


Dat is de lijfspreuk van de familie Mulder uit Vlist. Zij werken hard om de weidevogels te beschermen, en dat vertelden zij bij de inspirerende excursie van de Proeftuin Krimpenerwaard. Wil je weten hoe het apparaat op de foto bijdraagt aan meer weidevogels? Lees dan verder…

Op excursie!

Ruim veertig gemeenteraadsleden uit de Krimpenerwaard, ambtenaren en algemeen bestuursleden van HHSK hoorden, met het groene petje met de lijfspreuk van de familie Mulder op het hoofd, hoe hardwerkende, jonge boeren over 20 jaar nog steeds in de Krimpenerwaard willen boeren. En dat gaat, gezien de bodemdaling, oprukkende stad en de droogte niet vanzelf. Ze zetten in op weidevogelbeheer, nieuwe technieken zoals veenverrijking met klei en waterinfiltratie en samenwerking. En wat daar gebeurt is zo inspirerend dat we jullie op de hoogte gaan houden van wat daar speelt. Deze keer over waterinfiltratie.

Wat is de Proeftuin Krimpenerwaard?

Voluit is het Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard. Hier werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor landbouw op veen. Gezien de bodemdaling en klimaatverandering is het niet vanzelfsprekend dat dit altijd zo kan blijven. Kernwoord is adaptieve landbouw, ‘landbouw aangepast aan de natuurlijke omstandigheden, welke benut worden voor een goede productie. Het doel van adaptieve landbouw is de productie van gezond voedsel met passende verdiensten en behoud van natuur- en landschapskwaliteit’, zo staat op hun website www.proeftuinkrimpenerwaard.nl. Op deze website is veel meer te lezen over wat zij doen en welke projecten spelen.

Wat is waterinfiltratie?

Op het veen zijn de weilanden in de zomers vaak te droog en in de winter te nat. In het midden van een weiland ontstaat dan zomers een holletje, en in de winter een bolletje waar je dan vaak water ziet liggen (capillaire werking). Met een drainagebuis die in het weiland wordt gelegd kan in de winter dit overtollige water worden afgevoerd, en in de zomer juist worden aangevoerd. Het waterpeil onder het weiland blijft dan dichter bij het waterpeil in de sloot dan zonder drainagesysteem. Omdat het veen nu zomers ook vochtig blijft vindt minder oxidatie plaats (en dus minder CO2 uitstoot), en wordt de bodemdaling vertraagd.

Ook voor weidevogels werkt drainage positief, als het land te droog is kunnen ze niet bij hun voedsel in de bodem (de wormen kruipen dan naar beneden), als het te nat is zitten de wormen te hoog aan de oppervlakte en eten de vogels al het bodemleven op. De familie Mulder vertelde dat met dit systeem de bodemdaling gehalveerd kan worden. 

Wat is het experiment?

Bij twee pilotbedrijven in de Krimpenerwaard is in totaal ruim 7 kilometer infiltratieslangen in het land aangebracht. Hierna wordt gemeten hoe hoog het waterniveau is in de bodem.

 Een drainagepomp

Op de bijgaande foto staat een drainagepomp, die werkt op basis van zonnepanelen. Zoals je ziet, is het geheel goed afgesloten om ervoor te zorgen dat de rivierkreeft niet in de leidingen gaat zitten. De rivierkreeft is in de gehele Krimpenerwaard een enorm probleem. De kreeften eten alle waterplanten op, met als gevolg blauwalg. Een serieus probleem waar vol op ingezet moet worden.

Het neerleggen van een drainagesysteem is niet makkelijk. De buizen waardoor het water loopt moeten 100% strak liggen, anders stroomt het water er natuurlijk niet door. De eerste leiding ligt zo’n 6 meter uit de kant, en dan elke 4,5 meter een nieuwe leiding tot aan de volgende sloot. Mooi dat in de Krimpenerwaard een bedrijf is dat de leidingen kan aanleggen. En GPS weet exact waar de leidingen liggen.

Is onderwaterdrainage de ultieme oplossing?

Hoewel waterinfiltratie een goede oplossing lijkt, is het zeker van belang ook andere experimenten te doen. Het nadeel van dit systeem is dat het in de zomer veel water vraagt om de veenweiden vochtig te houden. En de vraag is, met de steeds vaker voorkomende droogte, of we in de toekomst voldoende water in ons gebied beschikbaar hebben om aan deze extra watervraag te voldoen. Waterbuffering zou hier wellicht weer een oplossing voor kunnen bieden. Daarvoor is echter weer ruimte nodig. Kortom, een prachtig en kansrijk experiment, waarbij nog veel vragen beantwoord moeten worden. 

Meer informatie: Josien van Cappelle (J.van.Cappelle@hhsk.nl)

Funderingsherstel onder het huis van Elske Schreuder: een terugblik.


In de vorige twee edities van de Water Natuurlijk-nieuwsbrief heb ik al een aantal ervaringen over het funderingsherstel in onze woning gedeeld. 

De dorpen en steden in ons gebied kennen veel oude panden die op houten palen gefundeerd zijn. Vroeger of later treedt verzakking op vanwege paalrot. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Wie het betreft zal op zoek gaan naar vergelijkbare gevallen; daarom geef ik graag wat informatie en tips.

Lees verder….

Een pand uit 1905 in de Rotterdamse binnenstad, met houten funderingspalen.

Enige jaren geleden begonnen we te zien dat de scheuren in de kamermuren langer en breder werden, later kwam er nog bij dat binnendeuren gingen klemmen. Het overleg met de buren over hoe de problemen aan te pakken heeft jaren gekost. Het ging hierbij om vragen als: hoe dringend is het, welke mogelijkheden zijn er, wie laat welke muur doen, hoe zit iedereen er in qua tijd en geld, welke aannemer geven we opdracht, hoe verdelen we de kosten precies.

In oktober 2020 begon de uitvoering aan het pand naast onze buurvrouw. In januari 2021 was ons huis aan de beurt: keldervloer wegbreken, extra diep klei weggraven om de oude fundamenten bloot te leggen en de nieuwe palen (in stukken van een meter) de grond in te boren (ruim 20 meter diep, tot op de stevige zandlaag) 

Begin maart was dat zover. Nadat de nieuwe keldervloer was gestort, was de eigenlijke herfundering half maart klaar. De muren steunen via de nieuwe vloer op de nieuwe palen. Het verzakken is dus gestopt. 

Per pand verschilt hoeveel er daarna nog moet gebeuren. Zo laat de buurvrouw een souterrain op de nieuwe keldervloer aanleggen Wij gebruiken de uitgegraven aarde (tientallen kubieke meters) om de tuin op te hogen. Dat zal nog weken duren, omdat onder meer de regenwaterafvoer goed geregeld moet worden. We willen natuurlijk niet dat er water de vernieuwde kelder in kan stromen.

Nu deel ik graag wat suggesties/ervaringen voor wie ook een funderingsherstel moet laten verrichten. Kijk ook naar onze ervaringen zoals ik die eerder heb beschreven!

In willekeurige volgorde.

 • Het duurt meestal langer dan je denkt, en het proces is veelal ingewikkelder èn duurder.
 • Een aannemer die alles met eigen personeel doet, kan sneller werken dan eentje die onderaannemers inhuurt.
 • Soms wordt er een dag  niet gewerkt. Nadeel: het gaat langer duren. Voordeel:  Geen lawaai van bijvoorbeeld boren, hakken, zagen, lopende band, graafmachine en betonmolen. Pompen blijven trouwens wel altijd aan, 24/7.
 • Het komt voor dat de werklieden op zaterdag om 7 uur al op de stoep staan….
 • Er is enige begeleiding en onder voorwaarden subsidie van de gemeente. Dit is echter alleen bedoeld voor het vooronderzoek. Maar niet als je in de volgende fase zoekt naar een aannemer en de bijkomende aspecten als selectie, technische keuzes, offerte, programma van eisen, planning en juridische aspecten. Niet-deskundige burgers moeten dit maar in hun vrije tijd uitzoeken, terwijl het om je huis gaat èn zeer hoge kosten, in ons geval € 180.000,-.
 • Een vloer een halve of hele meter (extra) laten uitgraven levert veel meer kubieke meters grond op dan je denkt. Dat kan met een lopende band worden afgevoerd, of met een soort super-stofzuiger-container-vrachtwagen.
 • De werkzaamheden geven sowieso een takkeherrie.
 • Alle planningen zijn voorlopig. Tijdens de sneeuw- en vooral vorstperiodes lag het werk bij ons stil, maar dat kan ook als het te warm is. De hele planning ligt vervolgens overhoop, zeker als er mensen en/of materiaal van andere organisaties moet komen.
 • Soms komen er interessante dingen naar boven: een oude jeneverkruik, mooie houten stukken balk van 100 jaar oud, die je in je tuin kan gebruiken.
 • Investeer tijd en aandacht in de voorbereiding. Het gaat niet om alleen technische aspecten (wat voor palen, hoeveel). Ook juridische (wie is waarvoor aansprakelijk, verzekeringen, hoe worden de kosten van de gedeelde – ‘mandelige’- muren tussen de buren verdeeld) en financiële aspecten (meer- en minderwerk, schade, betaaltermijnen) en sociale aspecten (wie vergaderen wanneer: minimaal elke week bouwoverleg met de aannemer en/of de buren, wie maakt een verslag) verdienen de aandacht. 
 • De meeste bouwvakkers willen suiker èn melk in hun koffie. Veel.
 • Wees beducht op onverwachte noodzakelijke procedures en technische ingrepen. Zo moet de gemeente een vergunning afgeven voor het gebruik van de parkeerplaatsen. De bouwinspecteur moet akkoord gaan met een volgende stap. De waterleiding wordt tijdelijk afgesloten. Idem het gas of de elektriciteit. Reken er niet op dat je aannemer je alles – tijdig – meldt! 
 • De kat, van jou of van de buren, kan ineens in de bouwput vallen of over het natte cement lopen.

Meer specifieke informatie is bij mij op te vragen elske.schreuder@indalo.NU 

Uit de commissies van 2 en 3 juni 2021

Op de agenda van beide commissie stonden onder andere het jaarverslag en het meerjarenperspectief. In de commissie IBW kwam o.a. de regionale energiestrategie en de waterkwaliteitsdoelen niet-KRW (Kader Richtlijn Water) aan de orde. Hieronder een toelichting op enkele belangrijke agendapunten. De stukken zijn terug te vinden via deze link. Regionale energiestrategie In het werkgebied van … Lees "Uit de commissies van 2 en 3 juni 2021" verder

Op de agenda van beide commissie stonden onder andere het jaarverslag en het meerjarenperspectief. In de commissie IBW kwam o.a. de regionale energiestrategie en de waterkwaliteitsdoelen niet-KRW (Kader Richtlijn Water) aan de orde. Hieronder een toelichting op enkele belangrijke agendapunten. De stukken zijn terug te vinden via deze link.

Regionale energiestrategie

In het werkgebied van HHSK hebben zowel de regio Midden-Holland als de regio Rotterdam Den Haag een Regionale Energiestrategie opgesteld. In deze strategie wordt aangegeven hoe de beide regio’s omgaan met de verduurzaming van de energievoorziening. Het doel is om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. 

De opgave voor ons hoogheemraadschap is duidelijk: energieneutraal in 2025, en we stellen gronden en andere assets ter beschikking aan derden, voor zover dat past binnen de voorwaarden van het eigen waterbeheer. Water Natuurlijk vindt dat duidelijke doelen waar wij volledig achter staan. 

Maar wij zien ook een wat onderbelichte andere belangrijkere rol, namelijk het inzetten van de kennis en kunde van onze medewerkers. Want 1 weiland vol zonnepanelen heeft wellicht geen effect op de watersystemen, maar wat als alle weilanden in Midden-Holland vol komen te liggen? 1 windturbine op een dijk kan wellicht, maar ook als het er 20 zijn? Welke risico’s brengt dat met zich mee, niet alleen voor de waterhuishouding maar ook voor de mooie Krimpenerwaard? Water Natuurlijk vindt het heel belangrijk dat wij onze kennis en kunde, actief, gevraagd en ongevraagd, vroegtijdig ter beschikking stellen aan andere overheden, bedrijven en particulieren.

Deze Regionale energiestrategieën worden niet alleen door het hoogheemraadschap, maar ook door de betrokken gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen vastgesteld. Water Natuurlijk heeft deze strategieën alleen beoordeeld op die aspecten waar het hoogheemraadschap ook over gaat, dus alleen de eigen inzet. Wij geven geen oordeel over die onderwerpen waar we niet over gaan. Zo is het niet aan het hoogheemraadschap om iets te vinden van waar windmolens komen, maar wel wat de gevolgen daarvan zijn op het watersysteem. En we hebben ook de middelen om iets af te dwingen, bijvoorbeeld door geen vergunning verlenen van een windmolen op een dijk of wanneer extra verharding van oppervlakte plaatsvindt. De vraag is natuurlijk wel of de lezers van de regionale energiestrategieën deze rolopvatting van het hoogheemraadschap herkenbaar vinden. De portefeuillehouder is gevraagd om op dit dilemma terug te komen. 

Waterkwaliteitsdoelen niet-KRW wateren

We hebben net weer kunnen lezen dat natuurorganisaties de beheerplannen van Europese rivieren beneden de maat vinden. ‘Onverminderd veel overheidsgeld wordt uitgegeven aan beleid en sectoren die het behalen van een goede ecologische, chemische en kwantitatieve toestand van het water frustreren’, zo las ik in het digitale nieuws van H2O. Daar stond dat de conclusie van het onderzoek ‘the final sprint fit Europe’s Rivers’ was dat 11 van de 13 onderzochte stroomgebieden ook in 2027 niet gezond zullen zijn. En dat is ernstig.

Bijzonder in de systematiek die voor zowel KRW als niet-KRW maatregelen is opgelegd in regelgeving is, dat het uitgangspunt de huidige gebruikssituatie is. Aan de hand van een watersysteemanalyse wordt bepaald óf en hoe de biologische kwaliteit kan worden verbeterd. Je hebt dan een lijst met verbetermaatregelen, maar als deze maatregelen significante schade aan andere belangen tot gevolg hebben valt de maatregel af. Van de resterende maatregelen wordt gekeken in welke mate de biologie zal verbeteren. Tezamen met de uitgangssituatie wordt dit het biologische doel. De maatregelen worden uitgevoerd, en vervolgens wordt gemonitord of de situatie niet weer verslechterd.

De crux zit natuurlijk in het feit dat de functie die er nu is niet hoeft te worden gewijzigd, en een maatregel die een significante schade aan andere belangen toebrengt niet wordt meegenomen. De vraag is hoe we dat anders kunnen inrichten, want anders zal het lang duren voordat onze rivieren, sloten en plassen schoon zijn.

Jaarverslag en Meerjarenperspectief

Het jaarverslag 2021 gaf, ondanks het coronajaar weinig aanleiding tot discussie, ook omdat in maart de bestuursrapportage al was besproken. Nieuw is het instellen van een baggerreserve voor het buitengewoon onderhoud van watergangen. Het doel van deze reserve is het tegengaan van jaarlijkse schommelingen in de baggerkosten als gevolg van allerlei oorzaken, zoals lange voorbereidingstrajecten, samenwerking met gemeentes en de complexiteit van het gebied. 

Dit jaar wordt het nieuwe Waterbeheerprogramma opgesteld en in 2022 vastgesteld. Hierin is de koers voor de komende zes jaar opgenomen. In het nu voorliggende meerjarenperspectief kan dat nog niet worden meegenomen, waardoor deze beleidsarm is, en dus weinig stof voor discussie opleverde. 

Het riooleindgemaal Willem Schurmannstraat (ten noorden van de metro Oostplein) in Rotterdam is het op twee na grootste rioolgemaal van Nederland Dit gemaal is aan een grootschalige renovatie toe. Het afvalwater uit de districten Oost, Noorden, Hillegersberg en Schiebroek wordt hier ingezameld en direct getransporteerd naar de afvalwaterzuivering Kralingseveer. Goed nieuws is dat met deze renovatie ook aan de trillingenproblematiek voor omwonenden naar verwachting een einde komt. Natuurlijk worden ook energiezuinige elektromotoren gebruikt. De totale renovatie kost naar verwachting ruim € 11 miljoen, waarvan HHSK ruim vier miljoen voor zijn rekening neemt en de gemeente Rotterdam, die eigenaar is, de rest. Start van de renovatie is naar verwachting half 2022.

Iedereen die wel eens langs de Gerardus van Sillevoldtstraat in Rotterdam loopt ziet dat de kade niet overal hoog genoeg is. HHSK gaat starten om, samen met de bewoners, te onderzoeken hoe dit het beste kan worden aangepakt. 

Ruim € 3 miljoen is beschikbaar gesteld om bij de Awzi’s Groenedijk, Kralingseveer, Grote Zaag en gemeenlandhuis zonnepanelen te plaatsen op daken en de grond. Water Natuurlijk is natuurlijk positief over de combinatie van besparen en eigen productie van hernieuwbare energie. En zeker ook omdat nu aandacht is voor de omgeving: bij grondgebonden panelen wordt de opstelling gekozen die het minst effect heeft op het bodemleven, mogelijkheden voor educatie samen met de omgeving worden onderzocht, bomen worden alleen gekapt bij einde levensduur (met herplanting) in andere gevallen alleen getopt en de biodiversiteit op de locatie wordt gestimuleerd. 

Overige onderwerpen die wellicht voor de lezers interessant zijn maar die hier niet verder worden besproken: Financieel kaderprogramma klimaat en ruimte, beschikbaar stellen van krediet voor realisatie wegbruggen, aanvraag voorbereidingskrediet verbetering waterafvoer polder Zestienhoven, masterplan Middengebied Zuidplas, Voortgang verbreding A20 Nieuwerkerk en Gouda, actualisatie overeenkomst vaarwegbeheer en subsidieregeling klimaat en ruimte. Over deze laatste regeling volgende nieuwsbrief meer!

Voor meer informatie Josien van Cappelle (J.van.Cappelle@hhsk.nl)

Het klimaat verandert, maar veranderen we wel mee?

Als we meer in ons eigen land op vakantie gaan lijkt het soms wel aantrekkelijk dat de zomers gemiddeld genomen warmer worden en het ook soms voor langere perioden heel droog is, maar daartegenover staat dat als het regent het harder en vaak langer regent met grote wateroverlast als gevolg. En niet iedereen is even … Lees "Het klimaat verandert, maar veranderen we wel mee?" verder

Als we meer in ons eigen land op vakantie gaan lijkt het soms wel aantrekkelijk dat de zomers gemiddeld genomen warmer worden en het ook soms voor langere perioden heel droog is, maar daartegenover staat dat als het regent het harder en vaak langer regent met grote wateroverlast als gevolg. En niet iedereen is even blij met zulke hete zomers, met name ouderen kunnen veel hittestress ervaren met zelfs sterfte als gevolg. Door het KNMI worden regelmatig klimaatscenario’s ontwikkeld. Dit zijn verkenningen van het toekomstig klimaat van Nederland met een tijdshorizon van 50 tot 100 jaar.  Deze klimaatscenario’s geven aan dat wij ons nu al goed moeten voorbereiden om naar de toekomst toe nog steeds een aantrekkelijk woongebied te hebben, dat bestand is tegen die droogte, hitte, wateroverlast van dat moment. Hoe gaan we dat doen….

De omgeving aanpassen aan de veranderingen in het klimaat noemen we klimaatadaptatie. Er is zelfs een Deltaprogramma voor: het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het rijk stelt daarmee miljoenen beschikbaar om de gemeenten en waterschappen financieel te helpen om de leefomgeving beter in te richten. Denk aan waterbergende constructies onder het wegdek, zoals de nieuw ingerichte Coolsingel, waterbergende pleinen, zoals het Benthemplein, waterdoorlatende bestrating.

In het coalitieakkoord is in ons waterschap voor 5 jaren, 5 miljoen beschikbaar gesteld om klimaatadaptatie handen en voeten te geven. In de komende verenigde vergadering zal waarschijnlijk besloten worden over de verdeling van dit geld om zo effectief mogelijk stappen te zetten. 

Voor een groot deel zal er geld beschikbaar zijn om samen met gemeenten, in combinatie met de subsidie uit het DPRA,  in de openbare ruimte klimaatadaptatie te stimuleren. Wetende dat er ook heel veel tuinen en terreinen in bezit zijn van particulieren en bedrijven, stellen we hier ook geld voor beschikbaar, d.m.v. een subsidieregeling. Iedereen die in de bebouwde kom woont kan aanspraak maken op een bijdrage door goede plannen voor waterbergende oplossingen. Ten derde houden we een potje beschikbaar voor projecten die interessant zijn, maar niet in deze regeling vallen. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van het voorplein van Diergaarde Blijdorp, waar we hebben bijgedragen aan de aanleg van zogenaamde “bufferblocks” voor ondergrondse opslag van regenwater, dat gebruikt kan worden voor de dieren en planten in de diergaarde. Tenslotte houden we ook geld beschikbaar om onze eigen waterschapsgebouwen en terreinen klimaatbestendig te maken, het adagium “practice what you preach”.

Als Water Natuurlijk zijn we heel blij met deze voortvarende aanpak, klimaatadaptatie is tenslotte een van onze speerpunten van ons huidige en waarschijnlijk ook ons toekomstige verkiezingsprogramma.

We zijn er nog lang niet klaar mee!

Belevenissen van een vrijwillige dijkwacht

7 mei 2021

Uit de regen en storm doemt een figuur op. Langzaam worden de stoere zuidwester, de lange regenjas en hoge laarzen zichtbaar. In de hand een grote stok, een hond volgt braaf. Ja, het is de dijkwacht!! Nu komt alles goed. 

Dat was althans mijn wat romantische beeld van een dijkwacht. Dus toen vorig jaar de oproep kwam om je aan te melden als vrijwillige dijkwacht heb ik dat meteen gedaan. Eind maart was de eerste digitale bijeenkomst voor een groepje nieuwe dijkwachten. Diverse pluimage: uit Nieuwerkerk, Lekkerkerk en Rotterdam. Fysieke banen, creatieve – en zakelijke beroepen. Meest mannen, maar ook een meisje dat lang geleden in de klas bij mijn jongste zoon zat. Totaal zijn zo’n 100 personen vrijwillige dijkwacht bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. 

In ons gebied hebben we zo’n 71 kilometer primaire waterkering (bescherming tegen rivierwater) en 206 kilometer regionale waterkeringen die ons tegen boezemwater beschermen. Daarnaast nog wat dijken die een functie hebben voor het watersysteem, maar niet zozeer voor onze veiligheid. Het hoogheemraadschap zorgt natuurlijk zelf goed voor de veiligheid van de dijken door het periodiek ophogen en het versterken van de dijken, zodat deze voldoen aan de veiligheidseisen. Ook wordt regulier onderhoud uitgevoerd zoals het maaien van de bermen.

De vrijwillige dijkwacht wordt ingezet om bij (dreigende) calamiteiten te inspecteren en indien nodig maatregelen te nemen. Bij calamiteiten denk je al gauw aan hoogwater, maar door de komst van de Maaslandkering is dat niet zo’n groot risico meer. In ons gebied speelt de laatste jaren met name droogte een belangrijke rol, vooral bij de veendijken. Het gaat om zo’n 90 kilometer dijk die in het droge seizoen ongeveer 1 keer in de 2 à 3 weken moet worden geïnspecteerd. Gevonden scheuren moeten dan in een speciale inspectie-app worden genoteerd en gefotografeerd, zodat het waterschap direct kan beoordelen of maatregelen nodig zijn. 

Eind mei vindt de eerste oefening in de praktijk plaats. We gaan dan -coronaproof- in groepjes de dijken op om te leren waar we op moeten letten en hoe de inspectie-app gebruikt moet worden. Ik kijk ernaar uit!

 Voor meer informatie: Josien van Cappelle (J.van.Cappelle@hhsk.nl)

Schone rivieren, ook in Rotterdam!


Schone Rivieren is een initiatief van IVN-natuureducatie, Plastic Soep Foundation en Stichting De Noordzee. Zo’n 1.100 getrainde vrijwilligers brengen in kaart wat langs de oevers van rivieren wordt gevonden met als doel: plastic vrije rivieren in 2030!

De aanpak bestaat uit vier O’s: opruimen, onderzoeken, ontdekken en oplossen. Samen met de vrijwilligers, organisaties en gemeenten wordt het afval langs de rivieren opgeruimd. Natuurlijk is het de bedoeling dat de onderzoekers ook media-aandacht vragen voor hun acties, om zo het bewustzijn rondom het afvalprobleem te vergroten. Vandaar dit bericht!

Waarom belangrijk?

Nu ook de kleine wateren in Rotterdam aan dit project zijn toegevoegd was dat een goede reden om mij aan te melden als vrijwilliger. Als waterschapper vind ik de kwaliteit van het water heel belangrijk, en met dit project voorkom je dat (micro)plastics in het water terecht komen. Nu is maar liefst 81% van het rivierafval plastic en dat draagt uiteindelijk bij aan de enorme plastic soep in de oceanen. Dus voorkomen en opruimen is nuttig, want het zuiveren van water op microplastics is wel onze wens, maar nog steeds lastig en kostbaar om uit te voeren. Sterk aan het concept vind ik ook dat samen met fabrikanten gekeken wordt hoe het zwerfafval kan worden verminderd, bijvoorbeeld door een andersoortige of zelfs geen verpakking meer. Dat past bij het principe van Water Natuurlijk:  “de vervuiler betaalt”, of in dit geval “de vervuiler lost op”.

Wat doe je als vrijwilliger?

Als vrijwilliger start je met een training van een avond. Daarna krijg je een traject van zo’n 100 meter aangewezen langs de waterkant. Hier moet je samen met je mede-onderzoeker al het afval opruimen, en scoren op een standaardlijst wat je hebt aangetroffen. Ons traject lag langs de Rotte, vlak naast de A20. Wij vonden dit eigenlijk niet zo’n goed traject, omdat het afval hier niet is aangespoeld maar door mensen vanaf de kant is achtergelaten. In de praktijk blijkt dat veel van de locaties in en rondom Rotterdam niet in contact te staan met het water, zoals dat  bij de grotere rivieren wel het geval is. De gemeente heeft aangegeven dat zij ook voor deze locaties geïnteresseerd is naar de hoeveelheid en samenstelling afval, omdat het een mogelijke bron kan zijn van afval dat in het water beland. Dat kan goed zijn, maar voor de volgende actie hopen wij toch op een andere locatie!

Wat vonden wij?

Opvallend genoeg troffen wij op ons stukje Goudse pijpenkoppen aan en scherven van Delfts blauwe potten. Even een flits: ‘zouden we iets bijzonders gevonden hebben?’. Maar helaas, de pijpenkoppen zijn waarschijnlijk voor drugsgebruik. Ook de vele ballonnen die overal liggen voorspellen niet veel goeds voor de toekomstige hoeveelheid plastic in het water. Een overall, een snelbinder en een beluchtingspijp van een boom. En veel stukjes plastic: sigarettenfolie, doppen, flesjes en kleine stukjes. Ook namen moeten worden doorgegeven, zoals blikjes van Red Bull, wikkels van lolly’s van Chuppa Chups.Wat kan jij doen?

Wil je zelf ook iets doen aan het zwerfaval? Wordt dan ook “Schone rivieren onderzoeker”! Aanmelden kan via www.schonerivieren.org.

Ook kan je de Litterati-app gebruiken. Hiermee kan je zelf (herkenbaar) zwerfafval doorgeven, zodat producenten daarop kunnen worden aangesproken.

Uit de Verenigde Vergadering april 2021 en meer

In de commissie integraal waterbeheer van eind maart was een stevige discussie gevoerd over de peilbesluiten, zoals besproken in de vorige nieuwsbrief (LINK). Het toen toegezegde afwegingskader heeft voor de meerderheid van de partijen voor voldoende inzicht gezorgd. Voor de gebieden De Nesse en Achterbroek zal de maaivelddaling niet worden gevolgd, maar wordt een vast … Lees "Uit de Verenigde Vergadering april 2021 en meer" verder

In de commissie integraal waterbeheer van eind maart was een stevige discussie gevoerd over de peilbesluiten, zoals besproken in de vorige nieuwsbrief (LINK). Het toen toegezegde afwegingskader heeft voor de meerderheid van de partijen voor voldoende inzicht gezorgd. Voor de gebieden De Nesse en Achterbroek zal de maaivelddaling niet worden gevolgd, maar wordt een vast peil ingesteld. Over vier jaar wordt dit geëvalueerd. 

Ook bij de overige onderwerpen heeft besluitvorming conform voorstel plaatsgevonden.

Waterbeheerprogramma (WBP)

Het waterbeheerprogramma, waar het waterschap aangeeft hoe zij de komende zes jaar te werk wil gaan, vordert gestaag. Na de consultatieronde van eind vorig jaar staan de eerste concept-stukken nu klaar op www.waterbeheerprogramma.hhsk.nl. De fracties hebben nu gelegenheid hun eerste reactie te geven, waarna in mei/juni terugkoppeling plaatsvindt naar de stakeholders, zoals de gemeenten en deelnemers aan de digitale bijeenkomsten. In de verenigde vergadering van 30 juni spreken de fracties over het concept-waterbeheerprogramma, waarna naar verwachting in de vergadering van 6 oktober het ontwerp-WPB wordt vastgesteld. Daarna volgt het ter inzage leggen en de inspraakprocedure. Doel is om op 2 februari 2022 het WPB inclusief het KRW-plan vast te stellen. We horen graag jullie ideeën en meningen, en houd ook goed de formele procedure in de gaten!

Mollen

Gezien de vele gedode mollen bij een aangrenzend waterschap hadden wij gevraagd hoe en of mollen binnen ons waterschap worden bestreden. Met veel plezier hebben wij kunnen lezen dat ons waterschap diervriendelijk met de mollen omgaat. 

 

 

12345678