Ron draagt stokje over aan Elske

11 juli 2020

‘Een doener en direct toegankelijk voor contacten’ – zo omschrijft Ron Gast Elske Schreuder, zijn opvolger in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Elske omschrijft haar voorganger als deskundig, betrokken en met een groot netwerk in met name het landelijk gebied. 

Ron geeft aan: “voor mijn recente verhuizing naar Dordrecht woonde ik in Moordrecht. Als voormalig-wethouder van Moordrecht en voorzitter van de Stichting Groene Hart ligt het landelijk gebied met het Restveengebied, de Groene Waterparel en de Zuidplaspolder mij inderdaad nauw aan het hart. Ook de ontwikkelingen in de Krimpenerwaard volgde ik op de voet: gelukkig is ook daar het inzicht gekomen dat het waterpeil omhoog moet om ook op de langere termijn droge voeten te houden.” Dat lijkt een tegenstrijdige keuze maar als natuurbeschermer bij uitstek weet Ron hoe belangrijk een goed waterbeheer voor de natuur in de veenweidegebieden zijn.

Ron noemt ook speciaal de aandacht voor water in de stad. Elske steunt hem daar van harte in: “Als echt stadsmens zie ik dat het klimaatbestendig maken van de stad hard nodig is. Als ik mensen spreek dan merk ik dat zij zeker iets willen doen voor het klimaat, maar dat ze vaak net een zetje in de rug nodig hebben om tot actie over te gaan. Dat is vaak meer informatie hoe ze iets moeten aanpakken, soms een klein beetje geld. Een mooi voorbeeld vind ik de “ Natte Krat “,  een middel om overtollig water op te vangen, dat met een kleine subsidie van onder andere het Hoogheemraadschap nu van de grond komt. Dat soort kleine initiatieven, waarmee je betrokkenheid met het klimaat kunt omzetten in daden, daar wil ik mij voor inzetten” aldus Elske. 

Gevraagd naar tips voor zijn opvolger zegt Ron na enig nadenken: ”betrokkenheid van inwoners vanaf het begin van projecten en ontwikkelingen is cruciaal. Het ging vroeger te vaak over de inwoners en niet met de inwoners. Nu zie je dat gelukkig wel steeds meer gebeuren. Een zwarte bladzijde was voor mij de sloop van de oude Snelle Sluis in Moordrecht. Hieronder zie je daar mijn filmpje over. Ondanks de meer dan 1000 handtekeningen van inwoners is toen toch besloten om de sluis te slopen, terwijl we juist trots moeten zijn op onze historie. Je kunt daarmee goed de strijd tegen het water toen en nu laten zien”. 

 

Geschiedenis is ook bij Elske in goede handen: juist het feit dat het waterschap een van de oudste democratische instituties is, maakte dat zij zich in 2018 opgaf voor de door Prodemos georganiseerde leergang over het Waterschap. Deze leergang werd destijds georganiseerd om belangstellenden kennis te laten maken met het waterschap, en om hen voor te bereiden op een mogelijke rol binnen het bestuur. Nu Ron uit het werkgebied van het Hoogheemraadschap vertrekt kan Elske deze kennis als lid van het Algemeen Bestuur ook in de praktijk gaan brengen. Elske neemt politieke ervaring (voormalig lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland) en juridische kennis mee. 

Na ruim 6 jaar lid van het Algemeen Bestuur te zijn geweest, kijkt Ron nu terug op een periode waarin water veel prominenter op de agenda van het waterschap is gekomen. Ron vertelt: “wat ik belangrijk vind is dat de inwoners veel beter begrijpen hoe belangrijk water in ons dagelijks leven is. Niet te veel water, maar ook niet te weinig water.” Elske neemt dit stokje graag van hem over: “mijn wens is dat het waterschap en Water Natuurlijk de komende jaren nog veel zichtbaarder worden. De droogte en de plensbuien maken nut en noodzaak van een innovatief en klimaatbestendig waterbeleid steeds duidelijker. Ik wil daar graag aan bijdragen”. 

Zou het eigenlijk toeval zijn dat Ron verhuisd is juist naar Dordrecht, de oudste WATERstad van Holland? Van Elske krijgt Ron in ieder geval het boek ‘de oudste stad van Holland’ van Henk ’t Jong, dat de geschiedenis van de stad beschrijft vanaf de ontginningen in het begin van de elfde eeuw en de stormvloeden in de eeuwen daarna waarbij in 1421 de Biesbosch ontstond. De strijd tussen Land en Water, of toch ook de harmonie ….

Josien 

Besluiten van de Verenigde Vergadering 24 juni 2020

10 juli 2020

De Verenigde Vergadering heeft op 24 juni een groot aantal besluiten genomen. De stukken, alsmede een video-opname van de vergadering zijn terug te vinden via deze link. Hieronder een kort overzicht van de bespreekstukken. Bijzonder is dat alle besluiten unaniem zijn genomen. Complimenten aan het college!

Voor de fractie van Water Natuurlijk was natuurlijk het afscheid van Ron Gast en de komst van Elske Schreuder een bijzonder moment. Zie hier het afscheidsfilmpje van Ron.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al geschreven over het ambitieuze Meerjarenperspectief, met nieuwe plannen voor klimaatadaptatie, een zoetwaterfabriek en innovatie. Water Natuurlijk is bijzonder verheugd dat deze plannen konden rekenen op veel lof en unanieme instemming van alle partijen.

Ook is ingestemd met de eerste opzet van de waterschapsverordening, met voorgenomen inhoudelijke wijzigingen. Deze zal de huidige keur en algemene regels vervangen en zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. Voor het waterschap was het uitstel van de omgevingswet tot 1 januari 2022 dus niet nodig geweest.

Het meetnet waterstanden wordt uitgebreid. Dit meetnet is nodig om het beheer van de peilen in het gebied (de na te streven waterstand) in het oppervlaktewater uit te kunnen voeren. ‘Door de uitbreiding van het meetnet waterstanden wordt de dekking van het inzicht in de waterstanden in ons oppervlakte water vergroot. Dit levert beter inzicht in ons functioneren van het watersysteem, geeft ons een betere positie in geschillen over het peilbeheer, en maakt het mogelijk om scherper te sturen in het beperken van wateroverlast en het voorzien in voldoende water”, zo wordt de investering van 130.000 euro eenmalig en 15.000 euro jaarlijks voor onderhoud onderbouwd. Iedereen heeft altijd toegang tot deze gegevens via deze link. 

Voor de reconstructie van delen van de 216 kilometer regionale waterkeringen is ingestemd met een krediet van ruim 2 miljoen euro. Het betreft (delen van) de Rottekade en Vaart Polder Bleiswijk. Voor een aantal kadevakken in Gouda, Zuidplas/Rotterdam en Waddinxveen is een voorbereidingskrediet aangevraagd. 

Bij de hamerstukken is met name het voorstel over de Kader Richtlijn Water (KRW) waterlichamen en doelen 2022-2027 relevant. Deze plannen worden elke zes jaar bijgesteld. Het waterschap heeft hierbij de taak om de provincie (degene die uiteindelijk de keuzes maakt over de KRW-waterlichamen en de ecologische doelen) te adviseren. In de afgelopen jaren is het gebied van HHSK goed in kaart gebracht, zodat nu realistischer doelen zijn opgesteld. De komende maanden worden nu de te nemen maatregelen in kaart gebracht om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Meer informatie bij Josien: j.van.cappelle@hhsk.nl

Advies: opheffen geborgde zetels

5 juli 2020

Water Natuurlijk is van mening dat het grote aantal geborgde zetels en de verplichte vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur van waterschappen is achterhaald en niet past bij het lijstenstelsel dat sinds 2008 bestaat. Voor een eerlijke democratische vertegenwoordiging moeten de geborgde zetels zo spoedig mogelijk opgeheven worden. Dit staat met zoveel woorden in ons verkiezingsprogramma “Water Natuurlijk Schieland en de Krimpenerwaard 2019-2023”. Klik op de bijgevoegde link om het programma nog eens te lezen.

De meerderheid van de zetels in elk algemeen bestuur wordt gekozen door de ingezetenen. Daarnaast zijn er de zogenaamde geborgde zetels. Deze zetels worden door vertegenwoordigers van bedrijven, ongebouwd (agrarische sector) en natuurterreinen ingenomen. Respectievelijk benoemd door de Kamer van Koophandel, Land- en Tuinbouworganisatie en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (lees hierna HHSK) bestaat uit 30 leden. Negen leden vertegenwoordigen de genoemde organisaties. De rest van de leden (21) zijn de democratische vertegenwoordigers (lees de door jou en mij rechtstreeks gekozen leden). Water Natuurlijk heeft met de verkiezingen op 20 maart 2019 6 zetels behaald.

Medio maart 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de “Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen” ingesteld met als opdracht “te adviseren over een afgewogen en breed gedragen wijze van totstandkoming en samenstelling van waterschapsbesturen, toegespitst op het stelsel van de geborgde zetels”.

Op 5 juni 2020 heeft deze adviescommissie hierover een rapport uitgebracht aan de minister. Als je op de bijgevoegde link klikt, kun je kennis nemen van de inhoud van het rapport.

In tegenstelling tot eerdere commissies wordt in dit rapport onder andere aangegeven dat het stelsel van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur moet worden afgeschaft. De commissie geeft hierbij aan dat de gekozen politieke partijen in staat zijn om alle belangen af te wegen, ook die van bedrijven, ongebouwd en natuurterreinen. Bij de samenstelling van de kandidatenlijsten van de politieke partijen wordt eveneens rekening gehouden met specifieke belangen in het gebied. De commissie is voorts van mening dat omvang van het algemeen bestuur en het aantal en de verdeling van de geborgde zetels geen politiek besluit zou mogen zijn. De provincie bepaalt namelijk (tot nu toe) bij reglement en binnen wettelijke kaders de omvang van het algemeen bestuur en het aantal en de verdeling van de geborgde zetels. Als de geborgde zetels worden gehandhaafd, adviseert de commissie om in de Waterschapswet vast te leggen dat er voor alle waterschappen een gelijk aantal zetels per geborgde categorie is en dat er daarnaast een vaste omvang van alle waterschapsbesturen van 30 zetels is.

In het rapport wordt ter onderbouwing van de afschaffing van de geborgde zetels expliciet aangegeven dat het waterbeleid/beheer en de ruimtelijke inbedding hiervan en de dialoog hierover met de andere overheden (lees gemeente, provincie en rijk) belangrijke elementen zijn van het dagelijkse (bestuurlijke) werk van de waterschappen. Vraagstukken zoals klimaatverandering, hoe zorgen we ervoor dat het ook de komende decennia in Nederland goed wonen, werken en recreëren is, bepalen nu de bestuurlijke agenda’s.

Voor de goede orde moet nog vermeld worden dat eerdere adviescommissies van mening waren dat er geen aanleiding was om de geborgde zetels af te schaffen onder de mom van “zetels voor specifieke belangencategorieën in het waterschapsbestuur passen bij het functionele karakter en de taak van het waterschap” en “Belang-betaling-zeggenschap is een valide ordenend principe voor de samenstelling van het waterschapsbestuur. Het past goed bij het functionele karakter dat de waterschappen nog steeds hebben”.

De minister geeft in haar aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer dat zij in de komende periode van plan is het rapport te bespreken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen.

Water Natuur is erg tevreden met de inhoud van het rapport. Het ondersteunt het standpunt van Water Natuurlijk over de geborgde zetels en ook de rol van de waterschappen (lees ook HHSK) in de komende decennia als het gaat om klimaatadaptatie, voorbereid zijn op droogte en wateroverlast, schoon en gezond water, biodiversiteit, maatwerk voor stad en land, meedenken en meedoen, initiatieven en waterbewustzijn, veilig achter de dijken en geniet van water. Een aantal speerpunten uit ons verkiezingsprogramma van vorig jaar.

Water Natuurlijk ziet daarom het overleg van de waterschappen met de minister met vertrouwen tegemoet.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Meer informatie bij Rieks:  h.van.der.zee@live.nl

Column Agnes van Zoelen


Na een lange periode van droogte in het voorjaar, is er de laatste tijd gelukkig toch wat regen gevallen. Maar ondanks deze regen is het neerslagtekort nog steeds groot. Gaan we de droge zomer van 2018 evenaren of zelfs voorbij?

Droogte komt regelmatig in het nieuws, met name als het gaat om een tekort aan water voor de boeren in het oosten van het land. In het westen van het land, zoals in ons gebied speelt droogte vooral als het gaat om uitdroging van de veenkades. Door uitdroging kunnen scheuren ontstaan en in het verleden heeft dit zelfs geleid tot het afschuiven van een deel van de Rottekade. Extra inspectie is dus geboden.

Wat mensen minder beseffen is, dat hier door óf te weinig regen, óf door te weinig wateraanvoer van de Rijn (te weinig neerslag in het stroomgebied) we last krijgen van verzilting.Te zout water is én slecht voor de natuur (planten kunnen niet tegen schoksgewijze veranderingen) én slecht voor de boeren en tuinders.

Als de aanvoer vanuit de Rijn stagneert trekt het zoute zeewater verder landinwaarts de Nieuwe Maas op. De inlaatpunten (bijvoorbeeld bij gemaal Schilthuis), die we hebben om zoetwater aan te voeren in het gebied kunnen dan niet of te beperkt ingezet worden. We leven hier immers meters onder zeeniveau, waardoor er altijd zoute kwel naar boven wil komen. Dit moet door zoetwater aanvoer teruggedrongen worden.  

In een situatie van droogte hebben we twee noodmaatregelen achter de hand. De eerste is een extra wateraanvoer via de Bergsluis vanuit het hoogheemraadschap van Delfland. Deze tijdelijke aanvoer is in de afgelopen droogteperiode ook al daadwerkelijk ingezet. De tweede is een aanvoer vanuit de Lek door de Krimpenerwaard heen naar de Hollandse IJssel. Op die manier wordt daar een zoetwaterbel gecreëerd, waarmee we het (lage) Schielandse deel via de Snelle Sluis, bij Moordrecht, van zoetwater kunnen voorzien. Ook onze buur, het hoogheemraadschap van Rijnland, kan uit deze zoetwaterbel de kwetsbare natuur van de Nieuwkoopse Plassen bedienen.

Deze twee maatregelen werken nu al wel, maar zouden nog verder ontwikkeld en uitgebreid kunnen worden, om nog beter in de zoetwatervraag bij droogte te kunnen voorzien. Daarom staan deze twee maatregelen nu voor medefinanciering op het lijstje van het Deltaplan Zoetwater. Voor de doorvoer door de Krimpenerwaard moeten watergangen gegraven en verbreed worden om het water beter en met meer volume van de inlaat bij het gemaal Krimpenerwaard (Lek) naar het gemaal Verdoold (Hollandse IJssel) te laten lopen. Dit gebeurt onder vrij verval, het water hoeft niet verpompt te worden. Er kan zelfs bij het inlaten van het water, waterkracht energie worden opgewekt.

Laten we hopen dat deze zomer ons heel veel mooi weer brengt, maar af en toe een regenbui. Dat is goed voor het watersysteen, maar ook goed voor onze plantjes op het balkon of in de tuin.

Meer informatie bij Agnes: a.van.zoelen@hhsk.nl

Tim en Eva vangen watermonsters


Hoe goed is de waterkwaliteit bij jou in de buurt? Dat kun je nu zelf meten met een meetkit van natuur en milieu. Hiermee ontstaat een landelijk beeld van de waterkwaliteit in Nederland. Het is niet alleen nuttig, maar ook ontzettend leuk om te doen, kijk maar naar het het verhaal van Tim en Eva (scroll naar beneden om strip te bekijken!)

Meer informatie bij Erik: E.Hovingh@hhsk.nl

Elske Schreuder beëdigd als algemeen bestuurslid

24 juni 2020

Vanmiddag tijdens de digitale verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is Elske Schreuder beëdigd als algemeen bestuurslid.

Gefeliciteerd Elske 💚💙

Diergaarde Blijdorp krijgt wateropslag onder plein voor Rivièrahal

7 juni 2020

Diergaarde Blijdorp nog duurzamer door wateropslag onder het plein voor de Rivièrahal.

Als het aan Water Natuurlijk ligt wordt het plein voor de Rivièrahal, bij de entree aan de stadszijde (oude entree), omgetoverd tot een duurzaam plein, waaronder water wordt geborgen. Zo wordt water op het plein bij hevige neerslag voorkomen en is het water beschikbaar in tijde van droogte. Samen op weg naar een klimaat adaptieve diergaarde en stad.

 Wateropslag onder het plein voor de Rivièrahal

Iedereen kent dit grote plein. Zeker als je vanuit de stad de diergaarde binnenkomt via de oude entree. Aan je rechterhand zie je gelijk de flamingo’s en voor je het nieuwe indrukwekkende verblijf van de Gelada’s met de lichtblauwe bogen. Ook stop het treintje er en staat er het beeld van de twee nijlpaarden. Als je er met kinderen langsloopt dan willen ze er altijd opzitten. Dus vele mensen zullen een vergelijkbare foto thuis hebben. 

Deze is gemaakt in de winter. 

Bij hevige neerslag staat het plein echter vaak vol met plassen. Dit terwijl de dierentuin in droge periodes juist veel water nodig heeft voor de vele waterpartijen, bosschages en de dieren. Het plein moet dus nodig onder handen worden genomen. En omdat de diergaarde zo duurzaam mogelijk wil zijn, heeft het adviesbureau Field Factors samen met VPdelta, het hoogheemraadschap en de gemeente Rotterdam een plan opgesteld voor een klimaatbestendig plein, dat hergebruik van regenwater mogelijk maakt. De diergaarde is een van de proeftuinen vanuit het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPDelta) waar vele startups en grownups werken aan veelbelovende innovatieve producten. Voor meer informatie kan je kijken op de website VPdelta.nl

Het plan.

Het plan is om nog dit jaar een waterbuffer van 150 m3 aan te leggen onder het te renoveren plein.  Het project wordt uitgevoerd met Bufferblocks. Een Bufferblock is een hol betonnen element die geschakeld een solide waterberging vormt. Het gehele plein van 12.500 m2 koppelt straks af op de Bufferblocks. Om hergebruik van dit regenwater mogelijk te maken wordt het opgevangen regenwater gezuiverd in een bio-filterbed. Vanuit dit filterbed stroomt het schone regenwater richting een oude regenwaterkelder. Deze kelder is al in 1940 aangelegd en is jarenlang buiten gebruik geweest.

Vanuit de regenwaterkelder kan het water worden hergebruikt in de Victoriaserre en via een ringleiding naar dierenverblijven worden gepompt. Naar verwachting kan Blijdorp met dit nieuwe systeem jaarlijks circa 9.000 m3 kraanwater besparen. Maar liefst 30% van de jaarlijkse watervraag van de dierentuin. Tegelijk wordt regenwater afgekoppeld van het riool. Het afkoppelen heeft een positief effect op het aantal overstorten en waterkwaliteitsproblemen in de aangrenzende wateren Statensingel en Vroesenpark.

 

Een groene stad zonder wateroverlast! 

Een groene stad zonder wateroverlast was een van de drie Water Natuurlijk speerpunten tijdens de verkiezingen in 2019. Dit hebben we weten te vertalen naar het huidige coalitieprogramma: Sturen op een toekomstbestendig waterschap! Waarin jaarlijks 1 miljoen euro extra beschikbaar is voor klimaatadaptatiemaatregelen in de vorm van gezamenlijke projecten met onze partners. Agnes van Zoelen onze hoogheemraad heeft het programma Klimaat en Ruimte in haar portefeuille waar dit een onderdeel van is. De herinrichten van het plein is het eerste klimaat adaptieve project dat onder de vleugels van het programma Klimaat & Ruimte tot uitvoering komt.

Als het aan Water Natuurlijk ligt gaat het hoogheemraadschap hier aan bijdragen. In de VV van juni neemt de Verenigde Vergadering hier een besluit over. De kosten voor het project worden ingebracht door de Diergaarde zelf, de Gemeente Rotterdam en HHSK.

Educatie

Naast een grote besparing op de watervraag kan de Diergaarde met dit project een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om duurzaamheid, klimaatadaptatie en waterbewustzijn. Vele honderdduizenden bezoekers lopen jaarlijks over dit plein. Blijdorp weet als geen ander informatie op een toegankelijke en laagdrempelige wijze over te brengen op groot publiek. Op deze wijze kunnen de samenwerkende partijen, bezoekers laten zien wat zij zelf kunnen doen om hun huis en tuin klimaatbestendiger te maken en mensen te inspireren regenwater op te slaan en te hergebruiken. Het plan voor het waterbergingsplein is onderdeel van een groter plan voor een duurzaam waterbeheer in de Diergaarde. Naast waterhergebruik ligt de focus op waterkwaliteit en educatie. Het is de ambitie om in de toekomst het watersysteem verder te verduurzamen en verbeteren. 

Voor meer info: mail Erik Hovingh  (E.Hovingh@hhsk.nl)

Zonnepanelen

5 juni 2020

Water Natuurlijk staat voor duurzaamheid. In dit geval gaat het om de opwekking van energie door middel van zonnepanelen. Deze panelen worden geplaatst op de afvalzuiveringsinstallaties Groenedijk in Capelle aan den IJssel en Kortenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze installaties voorzien niet alleen in de eigen energie maar dragen ook bij aan in het terugdringen van de CO2-uitstoot.

In de verenigde vergadering (lees algemeen bestuur) van HHSK van 26 juni 2019 heeft Agnes van Zoelen, onze portefeuillehouder voor onder andere duurzaamheid, groen licht gekregen voor de aanleg van 2 zonneparken op deze daken van de afvalzuiveringsinstallaties

Voor de beide projecten heeft de verenigde vergadering een bedrag van € 750.000,– beschikbaar gesteld. Naar verwachting met een jaarlijkse opbrengst van 735.000 kWh. Voor nadere informatie kun je op de bijgevoegde link klikken. (https://hhsk.waterschapsinformatie.nl/document/7728536/1/H_6_Voorstel_Kredietvoorstel_productie_hernieuwbare_energie).

Inmiddels heeft de installatie Groenedijk als eerste zonnepanelen (1750) op de daken. In deze periode gaan deze panelen de eerste energie voor HHSK opwekken.

De installatie Kortenoord zal 890 panelen krijgen.

Het totale aantal zonnepanelen (2640) op beide installaties leveren, zoals hiervoor is aangegeven, uiteindelijk 763.000 kWh op. Het gaat om ongeveer 14% van het totale gebruik van deze installaties samen. Vergeleken met het gebruik van energie door huishoudens gaat het verbruik van 217 huishoudens per jaar.

Wij zijn verheugd dat het HHSK onze ambitie voor duurzaamheid deelt. Op naar de 100% energieneutraal in 2025!

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voor meer informatie: mail Rieks van der Zee (R.van.der.Zee@HHSK.nl)

Meerjarenperspectief 2021-2024


Ambitieus, gedegen, nieuwe plannen voor onder andere klimaatadaptatie, innovatie, een zoetwaterfabriek en beperkte tariefstijging:  Water Natuurlijk is zeer tevreden over het meerjarenperspectief. Besluitvorming over de nota vindt op 24 juni plaats in de Verenigde Vergadering. 

Het meerjarenperspectief 2021-2024 geeft ‘op basis van missie en strategie’ (waterbeheerplan) de ambitie, voorgenomen activiteiten en investeringen en financiele kaders voor de komende jaren aan en wordt jaarlijks vastgesteld. De ambities die in het coalitieakkoord zijn opgenomen zijn hierin verwerkt. De meest opvallende zijn:

 • Droogte wordt een steeds groter probleem. Water Natuurlijk staat daarom achter de projecten die zijn ingediend bij Deltaplan Zoetwater. Het project Robuuste doorvoerroute Krimpenerwaard zorgt voor een versterking van de doorvoerroute door de Krimpenerwaard. Dat is nodig omdat de Hollandsche IJssel, een belangrijke bron in de zoetwatervoorziening van West-Nederland, steeds meer verzilt als door langdurige droogte de aanvoer van regenwater vanuit de rivier afneemt. Het tweede kansrijke project is de afvalwaterzuiveringsinstallatie Kortenoord. Hier wordt door het verwijderen van medicijnresten en organische microverontreinigingen -de vierde trap- het mogelijk om afvalwater als zoetwater te gebruiken. Het derde project is de maatregel Beter Benutten Bergsluis. Tijdens extreme droogte kan de sluis beter benut worden om water door te voeren van het Hoogheemraadschap Delfland naar ons gebied. Dat kan natuurlijk alleen als de kwaliteit van het in te laten water voldoende is . In november 2020 zal landelijk besluitvorming plaatsvinden of deze projecten uitgevoerd kunnen worden;
 • Voor klimaatadaptieve maatregelen is 1 miljoen euro per jaar beschikbaar, bij voorkeur voor projecten in samenwerking met andere partners. Na de zomer verwachten wij een gedegen plan hoe deze bedragen effectief kunnen worden ingezet;
 • Focus op digitalisering van de informatie en het gebruik van deze informatie voor bijvoorbeeld risico-gestuurd beheer en onderhoud; 
 • Nadrukkelijkere inzet op innovatie: zowel technische innovatie als nieuwe manieren van samenwerking. 
 • Natuurlijk heeft Water Natuurlijk ook aandacht voor de basistaak veilige dijken. Als deze veiligheid niet is gewaarborgd hebben andere projecten ook niet veel nut.
 • Ook financieel gezien is Water Natuurlijk tevreden – een beperkte tariefstijging van iets minder dan 2% – een robuust en gedegen financieel beheer.

Voor meer info: mail Josien van Cappelle (J.van.Cappelle@HHSK.nl)

Biodiversiteit in kaart gebracht


We weten het allemaal: de biodiversiteit neemt in Nederland snel af. We zien het om ons heen – minder insecten, meer bramen, raapzaad en brandnetel. Water Natuurlijk vindt dat ook het Hoogheemraadschap de verplichting heeft om waar mogelijk de biodiversiteit te versterken.

Zo is het ook in het coalitieakkoord opgenomen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het Hoogheemraadschap gaat inventariseren wat zij nu doet op het gebied van biodiversiteit. Natuurlijk gebeurt al veel, denk bijvoorbeeld aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Rotte, het sinusmaaien in de Krimpenerwaard en de aanleg van vispassages. 

Wij denken dat een goede inventarisatie inzichtelijk maakt waar nog kansen liggen. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • de eigen terreinen van het Hoogheemraadschap rondom de zuiveringen en gemalen. Hoe is de beplanting en beheer? Zijn maatregelen genomen voor vogels en insecten?
 • de mogelijke samenwerking van privaat – en publiek: de BlueRoof die geplaatst is op de rwzi Kralingse Veer is gemaakt van ongewenste afval uit het riool (luiers, doekjes etc) en vangt nu water op bij hevige regenbuien. Wat is hier nog meer mogelijk?
 • het gebruik van alleen lokale zaaimengsels voor een biodiversiteit passend in onze omgeving,
 • het aantrekkelijk maken van recreatiegebieden door een aantrekkelijke en biodiverse samenstelling – in het Kralingse Bos zijn de orchissen en grote ratelaars weer volop terug. Waar liggen hier nog kansen om meer te genieten van deze gebieden?
 • het meten van de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit. Met de Kader Richtlijn Water is natuurlijk bekend hoe de kwaliteit van het water is. Een periodieke inventarisatie op onze eigen terreinen, bijvoorbeeld door de KNNV, kan ook goed helpen om de ontwikkeling van de biodiversiteit te monitoren.
 • vooral ook aan de samenwerking met anderen om de biodiversiteit te versterken – met andere overheden, bewonersorganisaties en inwoners. Samen is immers meer mogelijk!

Kortom, Water Natuurlijk vindt het systematisch in kaart brengen van wat nu gebeurd op het gebied van biodiversiteit in het gehele werkterrein van het Hoogheemraadschap een goede eerste stap om de biodiversiteit in ons gebied te versterken.

Heeft u ideeën hoe we de biodiversiteit kunnen versterken? Stuur dan een mailtje naar Josien van Cappelle (J.van.Cappelle@HHSK.nl)

123