10 oktober: Fiets-excursie langs de Rotte!

19 september 2020

Ga je mee lekker langs de Rotte fietsen? Luisteren naar verhalen over waterkwaliteit, waterberging en biodiversiteit? Samen met dé natuurorganisatie Rotta en de fractie van WaterNatuurlijk trekken we het gebied in. Je bent van harte welkom!
We verzamelen (met fiets) om 13.30 uur bij een restaurant langs de Rotte, rond 16.30 uur zijn we daar weer terug. Deelname is gratis, alleen na aanmelding (Josien.WaterNatuurlijk@gmail.com) met een maximum van 20. Tegelijk met de bevestiging ontvang je de exacte locatie. Tot dan!

Impuls waterkwaliteit van ruim 4 miljoen.

13 september 2020

Het hoogheemraadschap gaat de komende jaren ruim 4 miljoen investeren om de waterkwaliteit te verbeteren. De maatregelen worden opgenomen in het plan voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027 (KRW). Deze inspanning is ook nodig, want de waterkwaliteit kan op verschillende plaatsen nog veel beter. Ook hadden we de afgelopen jaren geregeld last van blauwalg. 

pastedGraphic.png                                          Boot omringd door blauwalg.

In het hele gebied worden diverse maatregelen genomen samen met onze partners. Het belangrijkste aspect om de waterkwaliteit te verbeteren is het terugdringen van vervuiling en voedingsstoffen. Deze komen vanuit de bodem, de land- en tuinbouw, maar ook door flora en fauna en zelfs door uitspoeling van hondenpoep. De maatregelen zijn in drie soorten maatregelen op te splitsen. 

 1. Gebiedsgerichte aanpak,
 2. Locatie specifieke maatregelen,
 3. Exotenbestrijding.
 1. Gebiedsgerichte aanpak

Binnen de gebiedsgerichte aanpak springen er twee projecten uit: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Krimpenerwaard (DAW) en het project Emissieloze Kas. Het project Emissieloze kas wordt in 2021 geëvalueerd en op basis van die evaluatie wordt bekeken of er nog meer inzet vanuit het hoogheemraadschap nodig is. 

Binnen DAW Krimpenerwaard kijkt men gezamenlijk met de sector naar een integrale aanpak voor agrarisch waterbeheer. Binnen het project wordt ingezet op kansrijke maatregelen die praktisch toepasbaar zijn, het gaat dan om:

 • Kringlopen optimaliseren (inclusief duurzaam graslandbeheer),
 • Verminderen erfemissie,
 • Natuurvriendelijk baggeren en slootschonen,
 • Het ontwikkelen van onderwaterdrainage.

Ook voor de komende jaren tot en met 2023 is er geld gereserveerd voor dit project in de Krimpenerwaard.

 1. Locatie specifieke maatregelen

Door het hele beheersgebied heen worden in de verschillende waterlichamen door het waterschap met haar partners maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Sommige van deze maatregelen moeten eerst nog onderzocht worden zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers achter het gemaal Kroes. Andere zijn al concreet en opgenomen in de plannen. Het gaat om:

 • Integrale aanpak Kralingse Plas: Samen met de gemeente Rotterdam wordt al een aantal jaar gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Kralingse Plas. Verwacht wordt dat in of na 2022 de laatste belangrijkste stap kan worden gezet door de aanpak van de fosfaatrijke waterbodem.
 • Integrale aanpak Bergse Plassen: De Bergse Plassen hadden tussen 2005 en 2015 een uitstekende kwaliteit. Helaas zijn door verschillende oorzaken de voedingsstoffen in de plassen sterk toegenomen en voldoen ze niet meer aan de goede ecologische toestand. Om de waterkwaliteit weer op orde te krijgen zijn de volgende maatregelen nodig:
  • verminderen invloed vanuit de Rotte door aanleg van een gemaal bij de sluis,
  • defosfateren van het plaswater, 
  • behandeling van de waterbodem,
  • actief biologisch beheer.
 • Watermaatregelen Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard: Samen met de Provincie en de gemeente  ontwikkelen we nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Het waterschap draagt zorg voor:
  • Hydrologisch isoleren van de gebieden,
  • Verhogen van het waterpeil,
  • Instellen van flexibel peil.

                        Sloot in NNN-gebied Krimpenerwaard

 • AWZI Bergambacht: Het water wat vanuit de AWZI Bergambacht in de polder wordt geloosd, voldoet aan de huidige regelgeving. Desondanks draagt het geloosde water merkbaar bij aan een te hoge nutriëntenbelasting van de polder. Door aanpassen van de beluchtingsregeling en metaalzoutdosering kan de bijdrage vanuit de zuivering flink omlaag worden gebracht.
 1. Exotenbestrijding.

De rode Amerikaanse rivierkreeft vormt een grote bedreiging voor de waterkwaliteit in ons beheersgebied. Uit recent onderzoek blijkt dat de uitheemse kreeft al in de hele Krimpenerwaard wordt aangetroffen en in het midden van de Krimpenerwaard rond Berkenwoude in grote getale. Op 1 locatie werden zelfs meer dan honderd kreeften gevangen. Het is dan ook niet toevallig dat we in het midden van de Krimpenerwaard de afgelopen jaren last hadden van blauwalg. Water Natuurlijk vind de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft dan ook erg belangrijk. De uitheemse kreeften verstoren het waterleven compleet wat grote gevolgen heeft voor de waterkwaliteit en de inheemse flora en fauna.

 In het plan voor de KRW 2022-2027 zijn twee maatregelen opgenomen waar wij erg tevreden mee zijn:

 • Monitoren van de ontwikkeling van de Rode Amerikaanse rivierkreeft;
 • Pilot bestrijden van de Rode Amerikaanse rivierkreeft;

Tot slot is het van belang wat andere overheden doen. Met name de landelijke en Europese regelgeving omtrent meststoffen en het verbieden van stoffen, zoals bijvoorbeeld wegwerpplastic hebben een groot effect op de waterkwaliteit.

Voor meer informatie: Erik Hovingh

Aandacht voor natuurwaarden bij zonnepanelen


Met plaatsing van zonnepanelen op de daken van de afvalwaterzuiveringen (awzi) Kortenoord en Kralingseveer is het hoogheemraadschap weer een stapje verder richting volledig energieneutraal in 2025. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor grondgebonden opstellingen op de bedrijfsterreinen van de awzi’s De Grote Zaag, Kralingseveer en Groenedijk. 

Bij de afvalwaterzuivering (awzi) Kortenoord is ruimte voor grond-gebonden zonnepanelen. Wij hebben aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om de natuurwaarden te versterken door verhoogde plaatsing van de panelen. Hiermee wordt rekening gehouden. 

De awzi Kralingseveer is natuurlijk een top-zichtlocatie. Daarom wordt bij het plaatsen van de grond-gebonden zonnepanelen  ook rekening gehouden met de landschappelijke inpasbaarheid.

Voor meer informatie: Josien van Cappelle

Overige onderwerpen voor de Verenigde Vergadering 7 oktober 2020

Op de agenda van de Verenigde Vergadering op 7 oktober staat, naast de andere in de nieuwsbrief genoemde onderwerpen, ook: de bestuursrapportage eerste halfjaar 2020, uitvoeringskrediet Koolwijkseweg, rapportage informatievoorziening, onderzoek werving & selectie, onderzoek van de rekenkamercommissie, bijstellen financiële bijdrage Agniesebuurt en inzet en rol HHSK bij het proces Veenweidestrategie Krimpenerwaard. Deze onderwerpen zijn besproken in … Lees "Overige onderwerpen voor de Verenigde Vergadering 7 oktober 2020" verder

Op de agenda van de Verenigde Vergadering op 7 oktober staat, naast de andere in de nieuwsbrief genoemde onderwerpen, ook: de bestuursrapportage eerste halfjaar 2020, uitvoeringskrediet Koolwijkseweg, rapportage informatievoorziening, onderzoek werving & selectie, onderzoek van de rekenkamercommissie, bijstellen financiële bijdrage Agniesebuurt en inzet en rol HHSK bij het proces Veenweidestrategie Krimpenerwaard. Deze onderwerpen zijn besproken in de commissies van 9 en 10 september.

De bestuursrapportage van het eerste halfjaar 2020 laat zien dat het hoogheemraadschap, ondanks Corona, nog behoorlijk goed op schema ligt. Veel (buiten)werkzaamheden zijn doorgegaan. Lastiger ligt het voor de projecten die afstemming en samenwerking met andere partijen behoeven.  Zorgwekkend zijn en blijven natuurlijk wel de kostenstijgingen die buiten de invloedssfeer van het hoogheemraadschap liggen, zoals van de gemeenschappelijke regelingen en GOA (grensoverschrijdend afvalwater).

De Koolwijkseweg in Stolwijk wordt gereconstrueerd. Goed is dat waar mogelijk een gerecycled en recyclebaar asfaltmengsel wordt gebruikt waarmee wordt bijgedragen aan minder CO2 uitstoot en meer circulair inkopen. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 170 kilometer weg en ongeveer 200 wegbruggen in het landelijk gebied. Water Natuurlijk vindt dat deze wegen en wegbruggen zo snel mogelijk moeten worden overgedragen aan de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Tot het zover is vinden wij dat het Hoogheemraadschap moet zorgen voor goed begaanbare en veilige wegen.

De rapportage informatievoorziening gaat over het voldoen van het interne informatie- en archiefbeheer aan wet- en regelgeving. Hoewel dit nog niet voldoende op orde is zien wij wel dat stappen in de goede richting  gezet.

Het onderzoek werving en selectie gaat in op de kansen en mogelijkheden van een moderne vorm van werven en selecteren van kandidaten voor het hoogheemraadschap. Goed dat dit is onderzocht – het is en blijft moeilijk om in deze arbeidsmarkt goede medewerkers te vinden.

Het rapport van de Rekenkamercommissie geeft inzicht in de informatievoorziening over de status van de aanbevelingen en de getroffen maatregelen of acties met betrekking tot de eerder uitgevoerde onderzoeken. Het oordeel van de rekenkamercommissie is positief, met een aantal aanbevelingen.

Nieuw gedragen plan voor klimaatbestendige Agniesebuurt in uitvoering. In het voorjaar is gestart met de uitvoering van het plan om de Agniesebuurt klimaatbestendig te maken. Er is nu een wateropgave en verouderde riolering die veel regenwater naar de riolwaterzuivering afvoert. Het oorspronkelijke plan is op verzoek van de bewoners na een intensief participatietraject aangepast. De bewoners hadden grote zorgen over de effecten van het oude plan op de grondwaterstanden. Zij vreesden voor natte tuinen en kelders en sterfte van bomen. In het nieuwe plan is rekening gehouden met de bezwaren van de bewoners, maar wordt nog steeds een groot deel van de problemen opgelost. Wel blijft er nog een kleine wateropgave over die in de komende jaren moet worden gerealiseerd. Gezien de creatieve oplossingen die er reeds aanwezig zijn (waterplein Benthemplein) en ook weer in dit plan zijn gevonden hebben wij alle vertrouwen in dat dit met een goed participatietraject zal worden gerealiseerd.

Voor meer informatie: Josien van Cappelle

Restauratie Prinsenmolen


Water Natuurlijk steunt van harte de restauratie van het Rijksmonument Prinsenmolen.   De molen staat tussen de Bergse Voorplas en de Rotte en stamt uit 1648. De molen bemaalde de polder Berg en Broek totdat een nieuw elektrisch gemaal in 1966 de bemaling overnam. Met deze renovatie wordt onder andere de complete rietkap vervangen, en worden ook direct isolerende maatregelen genomen. Ook wordt alleen met duurzame materialen gewerkt. Totale kosten zijn ongeveer 650.000 euro, vanuit het Rijk wordt een subsidie van meer dan 100.000 euro ontvangen.

Voor meer informatie: Josien van Cappelle

Start voorbereidingen nieuw gemaal in Hitland


De polder Esse, Gans- en Blaardorp wordt bemalen door het gemaal Hitland. Dit gemaal is aan vervanging toe, omdat de betrouwbaarheid en capaciteit ontoereikend is. Hierdoor ontstaat er af en toe wateroverlast bij o.a. de golfbaan. Het nieuwe gemaal zal een grotere capaciteit krijgen dan het oude gemaal en wordt daarnaast tweezijdig vispasseerbaar, zodat vissen kunnen migreren tussen de polder en de Hollandsche IJssel.

Met deze mogelijkheid tot het inlaten van water vanuit de Hollandsche IJssel is er een extra stuurmiddel voor de waterstand en zal de waterkwaliteit verbeteren. 

Ook wordt gekeken of in de toekomst het gemaal uitgebreid kan worden om een groter bied te gaan bemalen. Hier zal bij het ontwerp van het gebouw rekening mee worden gehouden.

pastedGraphic.png

Foto: Google streetview

pastedGraphic_1.png

Kaartje HHSK

Voor meer informatie: Erik Hovingh

Herziening belastingstelsel waterschappen


Het is een vraagstuk wat sinds 2014 bij de waterschappen leeft. Hoe komen we tot een gedragen belastingstelsel? De Commissie Aanpassing Belastingstelsel heeft een poging gewaagd met haar voorstel in 2018, maar zonder succes. Er was geen unanimiteit onder de 21 waterschappen om het voorstel te steunen. Het is nu tijd voor een nieuwe (laatste) poging.

Wat als het niet lukt?

Als de 21 waterschappen het er niet over eens worden over de inrichting van het nieuwe belastingstelsel kan het Ministerie van I&W besluiten om in te grijpen met alle politieke gevolgen van dien. Een eigen belastingstelsel voor de waterschappen is ontzettend belangrijk en dé beste garantie voor voldoende schoon oppervlaktewater en waterveiligheid. Dat moet niet worden afgewogen tegen andere belangen. Daarom is er begin januari een nieuwe stuurgroep onder leiding van onafhankelijk voorzitter Menno Snel gestart met daarin alle dagelijks bestuurders – portefeuillehouder financiën – van de 21 waterschappen.  Zij hebben de opdracht om met een gedragen voorstel te komen die voorgelegd moet worden aan de Unie van Waterschappen in december 2020.

Wat moet er opgelost worden?

In het huidige belastingstelsel zijn een aantal knelpunten. De opdracht voor de stuurgroep beperkt zich tot het oplossen van de volgende drie: de gelijkmatige tariefontwikkeling in de watersysteemheffing voor alle betalende categorieën; het herstellen van ‘de weeffout’ in de methodiek van kostentoedeling in de watersysteemheffing en wijziging van de heffingsformule voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing, zodat bij het bepalen van de vervuilingswaarde geen gebruik meer wordt gemaakt van mens- en milieubelastende stoffen.

Wat is ons standpunt?

Water Natuurlijk Schieland en de Krimpenerwaard heeft van begin af aan benadrukt het te betreuren dat er gekozen is voor de beperkte scope waar er geen grote lastenverschuivingen kunnen/mogen plaatsvinden. Dat is niet uitlegbaar aan inwoners van met name stedelijke gebieden die substantieel meer betalen dan de overige gebruikers. Bovendien is het traject van een wetswijziging een erg lang proces en zien we dus graag dat het in één keer goed gebeurt. 

In het huidige proces blijven we de stuurgroep wijzen op het principe “de vervuiler betaald” en geven zoveel mogelijk input om dit te waarborgen. Begin oktober komt de stuurgroep weer bijeen en wordt er gewerkt aan een eindvoorstel die voorgelegd zal worden aan alle 21 waterschappen.

Wordt vervolgd…

Meer informatie: Marvin Biljoen

Is die zetel nog van deze tijd?

9 september 2020

Het Algemeen Bestuur van HHSK bestaat uit 30 vertegenwoordigers. Slechts tweederde daarvan zijn democratisch gekozen: 9 zijn de zogenaamde Geborgde Zetels. Bij voorbaat worden die toegewezen aan ‘bedrijven’, 5; ‘ongebouwd’(landbouw, veeteelt, 3), en eentje voor ‘natuureigenaren’.
Nu ligt er een advies om dit systeem te moderniseren.
Een prominent lid van Water Natuurlijk vindt daar wat van.Goed dat de discussie over afschaffing van de geborgde zetels weer gevoerd wordt. Wat mij betreft is het tijd voor verandering. Het waterbeleid staat steeds meer in het teken van het klimaatbeleid. Een zaak van ons allen.Het systeem van geborgde zetels is dus allang achterhaald net als de verplichte vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur van waterschappen. Voor een eerlijke democratische vertegenwoordiging moeten de geborgde zetels zo spoedig mogelijk opgeheven worden.

Met vriendelijke groet,

Chantal Zeegers, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Rotterdam

 

Ron draagt stokje over aan Elske

11 juli 2020

‘Een doener en direct toegankelijk voor contacten’ – zo omschrijft Ron Gast Elske Schreuder, zijn opvolger in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Elske omschrijft haar voorganger als deskundig, betrokken en met een groot netwerk in met name het landelijk gebied. 

Ron geeft aan: “Voor mijn recente verhuizing naar Dordrecht woonde ik in Moordrecht. Als voormalig-wethouder van Moordrecht en voorzitter van de Stichting Groene Hart ligt het landelijk gebied met het Restveengebied, de Groene Waterparel en de Zuidplaspolder mij inderdaad nauw aan het hart. Ook de ontwikkelingen in de Krimpenerwaard volgde ik op de voet: gelukkig is ook daar het inzicht gekomen dat het waterpeil omhoog moet om ook op de langere termijn droge voeten te houden.” Dat lijkt een tegenstrijdige keuze maar als natuurbeschermer bij uitstek weet Ron hoe belangrijk een goed waterbeheer voor de natuur in de veenweidegebieden zijn.

Ron noemt ook speciaal de aandacht voor water in de stad. Elske steunt hem daar van harte in: “Als echt stadsmens zie ik dat het klimaatbestendig maken van de stad hard nodig is. Als ik mensen spreek dan merk ik dat zij zeker iets willen doen voor het klimaat, maar dat ze vaak net een zetje in de rug nodig hebben om tot actie over te gaan. Dat is vaak meer informatie hoe ze iets moeten aanpakken, soms een klein beetje geld. Een mooi voorbeeld vind ik de “Natte Krat”,  een middel om overtollig water op te vangen, dat met een kleine subsidie van onder andere het Hoogheemraadschap nu van de grond komt. Dat soort kleine initiatieven, waarmee je betrokkenheid met het klimaat kunt omzetten in daden, daar wil ik mij voor inzetten” aldus Elske. 

Gevraagd naar tips voor zijn opvolger zegt Ron na enig nadenken: “Betrokkenheid van inwoners vanaf het begin van projecten en ontwikkelingen is cruciaal. Het ging vroeger te vaak over de inwoners en niet met de inwoners. Nu zie je dat gelukkig wel steeds meer gebeuren. Een zwarte bladzijde was voor mij de sloop van de oude Snelle Sluis in Moordrecht. Ondanks de meer dan 1000 handtekeningen van inwoners is toen toch besloten om de sluis te slopen, terwijl we juist trots moeten zijn op onze historie. Je kunt daarmee goed de strijd tegen het water toen en nu laten zien”. 

Geschiedenis is ook bij Elske in goede handen: juist het feit dat het waterschap een van de oudste democratische instituties is, maakte dat zij zich in 2018 opgaf voor de door Prodemos georganiseerde leergang over het Waterschap. Deze leergang werd destijds georganiseerd om belangstellenden kennis te laten maken met het waterschap, en om hen voor te bereiden op een mogelijke rol binnen het bestuur. Nu Ron uit het werkgebied van het Hoogheemraadschap vertrekt kan Elske deze kennis als lid van het Algemeen Bestuur ook in de praktijk gaan brengen. Elske neemt politieke ervaring (voormalig lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland) en juridische kennis mee. 

Na ruim 6 jaar lid van het Algemeen Bestuur te zijn geweest, kijkt Ron nu terug op een periode waarin participatie veel prominenter op de agenda van het waterschap is gekomen. Ron vertelt: “Wat ik belangrijk vind is dat de inwoners veel beter begrijpen hoe belangrijk water in ons dagelijks leven is. Niet te veel water, maar ook niet te weinig water.” Elske neemt dit stokje graag van hem over: “Mijn wens is dat het waterschap en Water Natuurlijk de komende jaren nog veel zichtbaarder worden. De droogte en de plensbuien maken nut en noodzaak van een innovatief en klimaatbestendig waterbeleid steeds duidelijker. Ik wil daar graag aan bijdragen”. 

Zou het eigenlijk toeval zijn dat Ron verhuisd is juist naar Dordrecht, de oudste WATERstad van Holland? Van Elske krijgt Ron in ieder geval het boek ‘de oudste stad van Holland’ van Henk ’t Jong, dat de geschiedenis van de stad beschrijft vanaf de ontginningen in het begin van de elfde eeuw en de stormvloeden in de eeuwen daarna waarbij in 1421 de Biesbosch ontstond. De strijd tussen Land en Water, of toch ook de harmonie ….

Josien 

Besluiten van de Verenigde Vergadering 24 juni 2020

10 juli 2020

De Verenigde Vergadering heeft op 24 juni een groot aantal besluiten genomen. De stukken, alsmede een video-opname van de vergadering zijn terug te vinden via deze link. Hieronder een kort overzicht van de bespreekstukken. Bijzonder is dat alle besluiten unaniem zijn genomen. Complimenten aan het college!

Voor de fractie van Water Natuurlijk was natuurlijk het afscheid van Ron Gast en de komst van Elske Schreuder een bijzonder moment. Zie hier het afscheidsfilmpje van Ron.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al geschreven over het ambitieuze Meerjarenperspectief, met nieuwe plannen voor klimaatadaptatie, een zoetwaterfabriek en innovatie. Water Natuurlijk is bijzonder verheugd dat deze plannen konden rekenen op veel lof en unanieme instemming van alle partijen.

Ook is ingestemd met de eerste opzet van de waterschapsverordening, met voorgenomen inhoudelijke wijzigingen. Deze zal de huidige keur en algemene regels vervangen en zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. Voor het waterschap was het uitstel van de omgevingswet tot 1 januari 2022 dus niet nodig geweest.

Het meetnet waterstanden wordt uitgebreid. Dit meetnet is nodig om het beheer van de peilen in het gebied (de na te streven waterstand) in het oppervlaktewater uit te kunnen voeren. ‘Door de uitbreiding van het meetnet waterstanden wordt de dekking van het inzicht in de waterstanden in ons oppervlakte water vergroot. Dit levert beter inzicht in ons functioneren van het watersysteem, geeft ons een betere positie in geschillen over het peilbeheer, en maakt het mogelijk om scherper te sturen in het beperken van wateroverlast en het voorzien in voldoende water”, zo wordt de investering van 130.000 euro eenmalig en 15.000 euro jaarlijks voor onderhoud onderbouwd. Iedereen heeft altijd toegang tot deze gegevens via deze link. 

Voor de reconstructie van delen van de 216 kilometer regionale waterkeringen is ingestemd met een krediet van ruim 2 miljoen euro. Het betreft (delen van) de Rottekade en Vaart Polder Bleiswijk. Voor een aantal kadevakken in Gouda, Zuidplas/Rotterdam en Waddinxveen is een voorbereidingskrediet aangevraagd. 

Bij de hamerstukken is met name het voorstel over de Kader Richtlijn Water (KRW) waterlichamen en doelen 2022-2027 relevant. Deze plannen worden elke zes jaar bijgesteld. Het waterschap heeft hierbij de taak om de provincie (degene die uiteindelijk de keuzes maakt over de KRW-waterlichamen en de ecologische doelen) te adviseren. In de afgelopen jaren is het gebied van HHSK goed in kaart gebracht, zodat nu realistischer doelen zijn opgesteld. De komende maanden worden nu de te nemen maatregelen in kaart gebracht om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Meer informatie bij Josien: j.van.cappelle@hhsk.nl

1234