Uit de praktijk van Agnes van Zoelen, dagelijks bestuurder HHSK

Water Natuurlijk aan de slag!

Mijn portefeuille gaat in de volle breedte over het watersysteem en daarnaast aangevuld met de portefeuille overstijgende onderdelen duurzaamheid en innovatie.

Watersysteem gaat over waterkwaliteit en waterkwantiteit. Om de waterkwaliteit te verbeteren hebben we het programma Kader Richtlijn Water (KRW), dat opgeknipt is in drie delen. We voeren nu het tweede (2016-2021)  stroomgebiedsplan uit. Een van de maatregelen waar we komend jaar mee aan de gang gaan is de integrale aanpak van de Bleiswijkse Zoom: afvissen van de bodemwoelende vissoorten, baggeren van de waterbodem, aanleggen van natuurvriendelijke oevers etc. om uiteindelijk een plas te krijgen vrij van blauwalg en fijn om in te zwemmen.

Een ander mooi project is de aanleg van een aanzienlijke lengte aan natuurvriendelijk oevers in de Rotte. Dat draagt niet alleen bij aan een mooiere Rotte, maar is ook essentieel voor het ecologisch herstel.

Waterkwantiteit heeft alles te maken met het waterpeil dat gehandhaafd wordt. Zo’n waterpeil, dat waar mogelijk, flexibel wordt vastgesteld, moet regelmatig herzien worden. Dit komend jaar wordt er een nieuw peilbesluit voorbereid voor de Krimpenerwaard. Een veenweidegebied met verschillende belangen, die goed afgewogen moeten worden. Alle partijen, overheden, organisaties, maar ook bewoners worden uitgenodigd om hierover mee te praten. Eind van dit jaar moet er een nieuw peilbesluit liggen. 

In de nota duurzaamheid is vastgesteld dat we in 2025 zelfvoorzienend willen zijn in ons energiegebruik. Daar gaan we ook komend jaar weer aan werken. Vorig jaar is er krediet gekomen voor zonnepanelen op de zuiveringen Kralingse Veer en Kortenoord, dit jaar gaan we op zoek naar andere locaties in ons gebied. Dit jaar zal de innovatieve techniek Themista in gebruik worden genomen. Dit is een techniek, waardoor we het  zuiveringsslib efficiënter kunnen vergisten, waardoor we vervolgens meer energie uit het slib kunnen opwekken. We gaan dit jaar ook kijken hoe we energie besparende maatregelen in het watersysteem kunnen toepassen. Dus door zowel besparende maatregelen, als ook maatregelen om meer energie op te wekken komen we steeds dichter bij ons einddoel. 

Dit jaar gaan we ook aan de slag om het stedelijk gebied beter voor te bereiden op klimaatverandering in de toekomst. Alle gemeenten hebben een zogenaamde “stresstest” gedaan, om in beeld te brengen waar er knelpunten zitten op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en gevolgen van overstroming. Met de gemeente Rotterdam loopt er al een heel plan met 7 verschillende projecten, waar we dit jaar aan gaan werken, maar ook met de andere gemeenten gaan we nu aan de slag. 

Tot zover een korte blik op het komend jaar.

Agnes van Zoelen, maart 2020

Uitgelicht: Elske Schreuder

Elske Schreuder, Rotterdam.

Heeft een man en diverse soorten kinderen: eigen, stief, schoon, stiefschoon, en stiefklein. En een kat. Woont in een oud huis op houten fundamenten, die vervangen moeten worden vanwege paalrot.

 

Sinds mijn studententijd (Rechten, aan de EUR) woon en werk ik voornamelijk in Rotterdam en Den Haag. Anders dan veel anderen, voel ik me ook best wel een ‘Zuid Hollandse’. Het landschap met die rechte sloten heb ik ook altijd mooi gevonden. Saai? Nee, zeker niet als de zon er zo op schittert.

Mijn werk was in eerste instantie op de rechtbank: procedures, burgers, overheden… hoe dien je het algemeen belang zonder een individueel belang te schaden, en omgekeerd?

Ook heb ik in de sociale sector gewerkt: gemeentes adviseren over participatie, maatschappelijke organisaties trainen in het vinden en binden van vrijwilligers.

 

Mijn politieke loopbaan (namens D66) leidde onder andere tot het ‘deelraadswethouderschap’ van Deelgemeente Noord in Rotterdam, met de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.

Daar kwam ik heel direct in aanraking met zaken als verzakking van straten en stoepen (plm 5 centimeter per jaar….). Toen, rond 1995, waren zaken als grondwaterpeil, de stad als hitte-eiland, medicijnresten in het drinkwater, droogte en zoute kwel nog niet algemeen bekend. Dat veranderde later wel! Maar bijvoorbeeld dat riolen vervangen moeten worden, en wel slim en goedkoop en duurzaam: dat wisten we maar al te goed.

Als lid van Provinciale Staten zag ik pas goed hoe belangrijk water voor Zuid-Holland is: vervoer over water, de duinen, het Groene Hart: water is hier een bedreiging, daar een kans, maar altijd aanwezig en…. onvoorspelbaar.

Inmiddels ben ik op een geografisch bescheiden schaal actief als volksvertegenwoordiger: in de Wijkraad Blijdorp. En als zelfstandig trainer Vrijwilligersmanagement: waar vind je belangstellende burgers voor jouw organisatie, hoe benut je hun know how?

 

Dit overziend wekt het dus geen verbazing dat ik interesse kreeg voor het waterschap, en me aansloot bij Water Natuurlijk. Bij de verkiezingen van maart 2019 zette ik me in voor de kandidatenlijst en de campagne. Zo kon ik er aan meewerken dat we als WN HHSK met 6 zetels de grootste gekozen fraktie zijn geworden.

Ik ben eerste opvolger, dus ik sta klaar als één van de zes ooit zijn/haar zetel zou moeten opgeven – laat die dag niet komen! En ik kan nu al mijn ervaring inzetten voor de organisatie van de Vereniging Water Natuurlijk. Veel leden en hun relevante contakten kunnen bottom-up input geven aan onze vertegenwoordigers in het waterschapbestuur, een interessant programma van aktiviteiten verspreidt het gedachtengoed van Water Natuurlijk, een bloeiend ledenbestand vormt een solide basis als er over een paar jaar weer kandidaten welkom zijn voor de verkiezingen en er weer een verkiezingsprogramma geschreven moet worden.

Als ‘trekker’ van de Permanente Campagnecommissie PCC WN-HHSK ben ik de contaktpersoon voor alle leden, om je ideeën te delen!

Elske.Schreuder@indalo.NU