Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert 8 innovatieve projecten

9 september 2020

Koninginnenpage
Koninginnenpage

Acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland hebben een financiĂ«le bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden samen om de biodiversiteit gebiedsgericht te versterken.

De toegekende aanvragen zijn door het bestuur van de St.Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen uit een totaal van 130 ingezonden projecten. “Geweldig dat we met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, deze inspirerende projecten kunnen realiseren’’, zegt Louise Vet, voorzitter van de stichting. “De 130 aanvragen kwamen vanuit het hele land! Al deze aanvragen Ă©n de inzendingen van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs eerder dit jaar laten zien hoeveel er mogelijk is als burgers, boeren en grondeigenaren de handen ineenslaan.’’

Water Natuurlijk voorzitter Hollandse Delta Joost Kievit is trots op de erkenning die deze projecten krijgen. En met name natuurlijk voor het project in de Hoekse Waard.

Burgers en grondeigenaren voor biodiversiteitsherstel

In de gekozen projecten gaan burgers en grondeigenaren samen aan de slag om biodiversiteit in hun omgeving te herstellen en behouden. De toegekende aanvragen zijn:

  • Duizend bloemen, Overijssel: is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen.
  • Salland biodivers, Overijssel: gaat biodiversiteit terugbrengen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap.
  • Groene verbindingen Hondsrug Haren, Drenthe/Groningen:  wil een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties Ă©n kennisverspreiding.
  • Kilometers bloemrijke oevers, Zuid-Holland: zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap, kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden.
  • Bloeiend Nieuwegein, Utrecht: wil biodiversiteit verhogen in de buurt en jeugd betrekken bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.
  • Hoeksche Waard Zoemt, Zuid-Holland: waaraan wordt meegewerkt door Water Natuurlijk Hollandse Delta  wordt biodiversiteitsherstel gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied.
  • Bedrijventerreinen die bruisen, Gelderland: wil laten zien dat natuurontwikkeling op bedrijventerreinen de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beĂŻnvloeden: dĂ© sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.
  • Patrijs in het Bentwoud, Zuid-Holland:  wil een toename van de patrijzenstand realiseren, gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied.

> Lees meer over de acht toegekende projecten

Samenwerking stimuleren

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

 

 

Sturen op een toekomstbestendig waterschap

20 mei 2019
Op 15 mei is het coalitie-akkoord “Sturen op een toekomstbestendig waterschap” door de Verenigde Vergadering aangenomen en zijn de Hoogheemraden benoemd. Water Natuurlijk had, als grootste partij, het voortouw bij de formatie. Wij zijn een coalitie aangegaan met de VVD, bedrijven en de SGP-CU. Onze Hoogheemraad is Agnes van Zoelen, met een prachtige portefeuille, namelijk … Lees "Sturen op een toekomstbestendig waterschap" verder

Op 15 mei is het coalitie-akkoord “Sturen op een toekomstbestendig waterschap” door de Verenigde Vergadering aangenomen en zijn de Hoogheemraden benoemd. Water Natuurlijk had, als grootste partij, het voortouw bij de formatie. Wij zijn een coalitie aangegaan met de VVD, bedrijven en de SGP-CU. Onze Hoogheemraad is Agnes van Zoelen, met een prachtige portefeuille, namelijk watersystemen en duurzaamheid.

Wij zijn bijzonder tevreden met het resultaat. Een van de hoofdthema is ‘relatie met de omgeving’ – wat betekent dat wij graag alle partijen willen betrekken. Zo is 5 miljoen extra beschikbaar voor klimaat-adaptieve maatregelen, met name in de vorm van gezamenlijke projecten met partners. Ook bij het onderwerp bodemdaling geldt dat wij actief met andere overheden en belanghebbenden het gesprek aan gaan om samen te zoeken naar oplossingen. En onze partners hebben wij natuurlijk ook nodig om samen te werken aan innovatieve technieken als auqathermie en hergebruik van grondstoffen uit ons afvalwater.

Ook, of misschien wel juist, zijn onze inwoners een belangrijke speler. Hun gedrag is van grote invloed: als zij meer groene tuinen en daken aanleggen, zij vaker meedenken over innovatieve watervraagstukken, zij gesteund door het waterschap projecten in eigen buurt uitvoeren, helpen bij monitoren en allemaal klimaatbewust zijn heeft dat enorme impact. Hier wil Water Natuurlijk nadrukkelijk op in zetten.

In de commissie Integraal Waterbeheer zitten Josien van Cappelle (fractievoorzitter), Erik Hovingh en Chris Veldhuyzen. In de commissie Algemene Zaken zitten Marvin Biljoen en Ron Gast.

Het coalitieakkoord kunt u HIER lezen.

Hoe belangrijk zijn de waterschapsverkiezingen? – Open Rotterdam

16 maart 2019

Hoe belangrijk zijn de waterschapsverkiezingen? ?

AgnesVanZoelen legt dat uit ? op @openrotterdam ?☔

Kijk hier naar de aflevering >> http://bit.ly/2W6zZ3k <<

Berkenwoude

15 maart 2019

Vandaag leveren we een uniek stukje natuur op. Bij de zuivering in #Berkenwoude is de nieuw aangelegde Waterharmonica de ecologische schakel tussen gezuiverd water uit de zuivering en het water in de polder.


Water en natuur gaan hand in hand. Als waterschap zorgen wij voor schoon en voldoende water. We zuiveren rioolwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. Bij de zuivering in Berkenwoude is de nieuw aangelegde Waterharmonica de ecologische schakel tussen beide.

UNIEKE SCHAKEL TUSSEN WATER EN NATUUR

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Berkenwoude zuivert het afvalwater uit de kern Berkenwoude in de gemeente Krimpenerwaard. Het is een relatief kleine awzi die het gezuiverde afvalwater direct loost op polderwater, een kleinschalig en daardoor kwetsbaar watersysteem. De zogeheten Waterharmonica is een moerassysteem, waarin het gezuiverde afvalwater wordt omgezet naar natuurlijk ‘levend’ water. In het ondiepe watergebied worden overgebleven voedingsstoffen (nutriĂ«nten) uit het water gehaald. Vervolgens wordt het water – dat nu geschikt is voor flora en fauna – geloosd op het naastgelegen polderwater. Het werk is in 2017 voorbereid. In 2018 is de waterharmonica aangelegd, waarbij dit gebied is omgetoverd tot een mooi stukje natuurgebied.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: “Water en de flora en fauna, erin en eromheen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaag leveren we een uniek stukje natuur op dat ervoor zorgt dat water en natuur elkaar versterken.”

EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR BETERE WATERKWALITEIT

De Europese Unie heeft in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geĂŻntroduceerd. Deze regelgeving is bedoeld om de kwaliteit van al het grond- en oppervlaktewater binnen de EU te beschermen, te verbeteren en duurzaam gebruik van water te bevorderen.

Alle KRW-doelstellingen moeten uiterlijk in 2027 zijn bereikt. Een van de maatregelen die ons waterschap heeft opgenomen, is de Waterharmonica. Wat wij nog meer doen aan betere waterkwaliteit is te lezen op: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/hoe-kunnen-we-optimaal-van-water-genieten/schoon-water-in-uitvoering-1/schoon-water-in-uitvoering.

Het project waarover u net hebt gelezen, wordt mede gefinancierd vanuit het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Wie zijn onze kandidaten?

2 maart 2019

Wie zijn onze kandidaten, wat drijft ze? We zetten ze graag een voor een in de spotlights. Klik op de foto en lees wat hun motivatie is om actief te worden voor Water Natuurlijk!

ROTTERDAMS WEERWOORD: SAMEN DE STAD VOORBEREIDEN OP EEN EXTREMER KLIMAAT

23 februari 2019

De gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf gaan de komende jaren samen met bewoners verder bouwen aan een sterker Rotterdam. Dit doen ze in stad, straat en tuin, om voorbereid te zijn op een extremer klimaat. Op 22 februari 2019 ondertekenden de vijf partijen daarom een intentieovereenkomst. Inzet is om dit jaar te komen tot uitvoeringsafspraken op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dat werd deze week vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Als stad in de delta van Nederland met een dalende bodem is Rotterdam kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie, het aanpassen van Rotterdam aan die verandering, is nodig. Want de gevolgen van extremer weer raken iedereen.

Samen aan zet

Om hevige regenval, maar ook langdurige droogte en hitte, grondwateronder- en overlast en bodemdaling aan te pakken zijn, zowel in openbaar als op particulier terrein, sneller en meer ingrepen noodzakelijk. Overheden en hun partners, andere organisaties, bedrijven en bewoners kunnen samen het verschil maken.

Nu maatregelen nemen vermindert schade straks en in de toekomst. Tegelijk is flexibiliteit nodig om de aanpak bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau. Regenwater kan daar juist ook waardevol zijn, door het ter plekke op te vangen en te benutten bij het aantrekkelijker maken van wijken: groenere straten, tuinen en daken. Aansprekende voorbeelden zijn hiervan al te vinden, bijvoorbeeld in het Oude Westen.

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats in het Spartastadion. Rond het stadion is een Urban Waterbuffer gemaakt, een goed voorbeeld van samenwerking in de geest van het Rotterdams Weerwoord. Deze buffer vangt regenwater op dat na filtering in de bodem wordt opgeslagen. Het water is later te gebruiken voor het besproeien van het veld. En voor de waterzuil op het plein, een mooie speelplek voor kinderen. Het opvangen en in de bodem brengen van (zoet) regenwater levert ook een bijdrage aan het tegengaan van de verzilting van het grondwater.

Rotterdams Weerwoord: Samen de stad voorbereiden op een extremer klimaat

v.l.n.r. Agnes van Zoelen (HHSK), Annette Ottolini (Evides), Bert Wijbenga (Gemeente Rotterdam), Lies Struik(WSHD), Marcel Houtzager(HHD)

Felicitaties voor Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard

30 januari 2019
Op woensdag 30 januari 2019 heeft Water Natuurlijk als eerste partij in het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard de benodigde documenten om deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen ingeleverd. Deze documenten bevatten onder andere de instemmingsverklaring die elke kandidaat ondertekend. Na een zorgvuldige controle bij het Hoogheemraadschap bleek alles volledig en correct te zijn en … Lees "Felicitaties voor Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard" verder

Op woensdag 30 januari 2019 heeft Water Natuurlijk als eerste partij in het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard de benodigde documenten om deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen ingeleverd.

Deze documenten bevatten onder andere de instemmingsverklaring die elke kandidaat ondertekend. Na een zorgvuldige controle bij het Hoogheemraadschap bleek alles volledig en correct te zijn en volgden warme felicitaties over en weer.

Dit betekent ook dat de kandidatenlijst definitief is.

Benieuwd wie er op de lijst staan?

Vanaf vrijdag 1 februari stellen we ze voor!

Hou van Natuur. Stem Natuurlijk. Op 20 maart 2019. Water Natuurlijk!

BELEID VOOR GRONDWATER VASTGESTELD

21 december 2018
Besluit van de verenigde vergadering hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent Beleidsuitwerking Grondwater De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard heeft, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, op 28 november 2018 besloten de Beleidsuitwerking Grondwater vast te stellen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) … Lees "BELEID VOOR GRONDWATER VASTGESTELD" verder

Besluit van de verenigde vergadering hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent Beleidsuitwerking Grondwater

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard heeft, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, op 28 november 2018 besloten de Beleidsuitwerking Grondwater vast te stellen.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) streeft samen met de omliggende waterschappen, provincie en gemeenten naar een duurzaam grond watersysteem. Het belangrijkste daarbij is de bescherming van de grondwater afhankelijke functies. Andere doelstellingen zijn het voorkomen van onomkeerbare schade, het in stand houden van de zoetwatervoorraad, het mogelijk maken van economische ontwikkeling en het verbeteren van de (KRW) waterkwaliteit. De invulling van deze taak doet HHSK via rolbewuste samenwerking, heldere informatievoorziening en tijdige, transparante communicatie.

Het grondwaterbeleid van HHSK laat zien aan de provincie, gemeenten, burgers en bedrijven wat de visie is op de grondwaterbeheertaak van het hoogheemraadschap en hoe de afwegingen binnen de vergunningverlening, peilbesluiten en advisering worden gemaakt.

De beleidsuitwerking heeft ter inzage gelegen van 20 juli tot en met 31 augustus 2018. Van Ă©Ă©n persoon is een zienswijze ontvangen. De beleidsuitwerking en de nota waarin de zienswijze is beantwoord, zijn vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 28 november 2018.

De beleidsuitwerking grondwater treedt in werking op 1 januari 2019 en heeft een geldigheidsduur tot en met 2022. Eind 2022 wordt het functioneren van de beleidsuitwerking geëvalueerd.

Gedurende een periode van zes weken kunt u de beleidsuitwerking grondwater inzien op het kantoor van het hoogheemraadschap. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via BeleidsuitwerkingGrondwater.

WATERSCHAPSBELASTING STIJGT MINIMAAL

30 november 2018
De inwoners en bedrijven in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan volgend jaar minder belasting betalen dan gepland. Met een minimale stijging van 0,4% over de waterschap heffingen in totaal, blijft het hoogheemraadschap ver onder de gemiddelde landelijke stijging van 3%. Het hoogheemraadschap heeft te maken met een toename in … Lees "WATERSCHAPSBELASTING STIJGT MINIMAAL" verder

De inwoners en bedrijven in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan volgend jaar minder belasting betalen dan gepland. Met een minimale stijging van 0,4% over de waterschap heffingen in totaal, blijft het hoogheemraadschap ver onder de gemiddelde landelijke stijging van 3%.

Het hoogheemraadschap heeft te maken met een toename in de kosten van 1,4 miljoen euro voor 2019 op een totale begroting van ruim 93 miljoen euro. De kostenstijging wordt onder meer veroorzaakt door de toename aan werkzaamheden voor het klimaatbestendig maken van dit gebied. De klimaatverandering vraagt extra investeringen om de gevolgen van zowel lange droogte, als extreme piekbuien op te kunnen vangen. Dit in combinatie met een voortschrijdende zeespiegelstijging en bodemdaling. De inflatie (nu geschat op 2,4%), de cao-ontwikkeling voor het personeel, extra investeringen in IT en cyber security, en een hogere afdracht aan het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma in 2019 hebben directe invloed op deze extra kosten ten opzichte van wat was voorzien voor 2019.

VEILIGHEID, SCHOON WATER, KLIMAAT EN CIRCULAIRE ECONOMIE IN 2019

Het hoogheemraadschap investeert  in dijkversterking langs de Hollandsche IJssel, slimme oplossingen voor wateropvang in het stedelijk gebied in Schieland  en andere oplossingen voor droge voeten en schoon water. Zo voert het hoogheemraadschap in 2019 onderhoud uit aan 13 kilometer dijk en aan 90 kilometer watergangen. Ook de reconstructie van de Tiendweg Oost in Ouderkerk en de Koolwijkseweg in de Krimpenerwaard wordt uitgevoerd in 2019.

We werken samen met gemeenten nu klimaatstresstests uit om de opgave helder te maken wat waar nodig is om ons gebied bestand te maken tegen de klimaatverandering. Samen met de gemeente Rotterdam hebben we al een specifiek programma voor de uitvoering van projecten om zo veel mogelijk wateroverlast te voorkomen. Daarnaast werken we samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en de betrokken eigenaren aan oplossingen voor de problematisch wordende bodemdaling in het restveengebied in de Zuidplaspolder.

In 2019 blijven we werken aan de waterkwaliteit en gaan we door met de uitvoering van het project Emissieloze kas voor de glastuinbouw. Op de afvalwaterzuivering Kralingse Veer naast de Brienenoordbrug in Capelle aan den IJssel werken we verder aan mogelijkheden van grondstoffenterugwinning uit afvalwater.

BEGROTING BEKIJKEN?

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stemde unaniem in met de begroting 2019. Op deze website kunt u de begroting en de tarieven digitaal inzien en zijn de kosten per programma te bekijken.

123