BELEID VOOR GRONDWATER VASTGESTELD

21 december 2018
Besluit van de verenigde vergadering hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent Beleidsuitwerking Grondwater De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard heeft, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, op 28 november 2018 besloten de Beleidsuitwerking Grondwater vast te stellen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) … Continue reading "BELEID VOOR GRONDWATER VASTGESTELD"

Besluit van de verenigde vergadering hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent Beleidsuitwerking Grondwater

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard heeft, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, op 28 november 2018 besloten de Beleidsuitwerking Grondwater vast te stellen.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) streeft samen met de omliggende waterschappen, provincie en gemeenten naar een duurzaam grond watersysteem. Het belangrijkste daarbij is de bescherming van de grondwater afhankelijke functies. Andere doelstellingen zijn het voorkomen van onomkeerbare schade, het in stand houden van de zoetwatervoorraad, het mogelijk maken van economische ontwikkeling en het verbeteren van de (KRW) waterkwaliteit. De invulling van deze taak doet HHSK via rolbewuste samenwerking, heldere informatievoorziening en tijdige, transparante communicatie.

Het grondwaterbeleid van HHSK laat zien aan de provincie, gemeenten, burgers en bedrijven wat de visie is op de grondwaterbeheertaak van het hoogheemraadschap en hoe de afwegingen binnen de vergunningverlening, peilbesluiten en advisering worden gemaakt.

De beleidsuitwerking heeft ter inzage gelegen van 20 juli tot en met 31 augustus 2018. Van één persoon is een zienswijze ontvangen. De beleidsuitwerking en de nota waarin de zienswijze is beantwoord, zijn vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 28 november 2018.

De beleidsuitwerking grondwater treedt in werking op 1 januari 2019 en heeft een geldigheidsduur tot en met 2022. Eind 2022 wordt het functioneren van de beleidsuitwerking geëvalueerd.

Gedurende een periode van zes weken kunt u de beleidsuitwerking grondwater inzien op het kantoor van het hoogheemraadschap. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via BeleidsuitwerkingGrondwater.

WATERSCHAPSBELASTING STIJGT MINIMAAL

30 november 2018
De inwoners en bedrijven in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan volgend jaar minder belasting betalen dan gepland. Met een minimale stijging van 0,4% over de waterschap heffingen in totaal, blijft het hoogheemraadschap ver onder de gemiddelde landelijke stijging van 3%. Het hoogheemraadschap heeft te maken met een toename in … Continue reading "WATERSCHAPSBELASTING STIJGT MINIMAAL"

De inwoners en bedrijven in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan volgend jaar minder belasting betalen dan gepland. Met een minimale stijging van 0,4% over de waterschap heffingen in totaal, blijft het hoogheemraadschap ver onder de gemiddelde landelijke stijging van 3%.

Het hoogheemraadschap heeft te maken met een toename in de kosten van 1,4 miljoen euro voor 2019 op een totale begroting van ruim 93 miljoen euro. De kostenstijging wordt onder meer veroorzaakt door de toename aan werkzaamheden voor het klimaatbestendig maken van dit gebied. De klimaatverandering vraagt extra investeringen om de gevolgen van zowel lange droogte, als extreme piekbuien op te kunnen vangen. Dit in combinatie met een voortschrijdende zeespiegelstijging en bodemdaling. De inflatie (nu geschat op 2,4%), de cao-ontwikkeling voor het personeel, extra investeringen in IT en cyber security, en een hogere afdracht aan het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma in 2019 hebben directe invloed op deze extra kosten ten opzichte van wat was voorzien voor 2019.

VEILIGHEID, SCHOON WATER, KLIMAAT EN CIRCULAIRE ECONOMIE IN 2019

Het hoogheemraadschap investeert  in dijkversterking langs de Hollandsche IJssel, slimme oplossingen voor wateropvang in het stedelijk gebied in Schieland  en andere oplossingen voor droge voeten en schoon water. Zo voert het hoogheemraadschap in 2019 onderhoud uit aan 13 kilometer dijk en aan 90 kilometer watergangen. Ook de reconstructie van de Tiendweg Oost in Ouderkerk en de Koolwijkseweg in de Krimpenerwaard wordt uitgevoerd in 2019.

We werken samen met gemeenten nu klimaatstresstests uit om de opgave helder te maken wat waar nodig is om ons gebied bestand te maken tegen de klimaatverandering. Samen met de gemeente Rotterdam hebben we al een specifiek programma voor de uitvoering van projecten om zo veel mogelijk wateroverlast te voorkomen. Daarnaast werken we samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en de betrokken eigenaren aan oplossingen voor de problematisch wordende bodemdaling in het restveengebied in de Zuidplaspolder.

In 2019 blijven we werken aan de waterkwaliteit en gaan we door met de uitvoering van het project Emissieloze kas voor de glastuinbouw. Op de afvalwaterzuivering Kralingse Veer naast de Brienenoordbrug in Capelle aan den IJssel werken we verder aan mogelijkheden van grondstoffenterugwinning uit afvalwater.

BEGROTING BEKIJKEN?

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stemde unaniem in met de begroting 2019. Op deze website kunt u de begroting en de tarieven digitaal inzien en zijn de kosten per programma te bekijken.

Kandidatenlijst Water Natuurlijk Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard bekend

23 november 2018
Agnes van Zoelen is gekozen tot lijsttrekker van Water Natuurlijk voor de komende Waterschapsverkiezingen in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Agnes is nu dagelijks bestuurder in het Hoogheemraadschap. Op plek 2 staat Josien van Cappelle, voormalig wethouder duurzaam uit Capelle aan den IJssel. Marvin Biljoen, voorzitter wijkraad Agniesebuurt Rotterdam staat op plek 3. … Continue reading "Kandidatenlijst Water Natuurlijk Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard bekend"

Agnes van Zoelen is gekozen tot lijsttrekker van Water Natuurlijk voor de komende Waterschapsverkiezingen in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Agnes is nu dagelijks bestuurder in het Hoogheemraadschap.

Op plek 2 staat Josien van Cappelle, voormalig wethouder duurzaam uit Capelle aan den IJssel. Marvin Biljoen, voorzitter wijkraad Agniesebuurt Rotterdam staat op plek 3. Ron Gast, de huidige fractievoorzitter woonachtig in Moordrecht, bezet de vierde plaats. De lijst wordt aangevuld met onder meer Erik Hovingh (Rotterdam), Chris Veldhuysen (Zoetermeer) en Elske Schreuder (Rotterdam).

Lijsttrekker Agnes van Zoelen zegt ‘Het werk van het waterschap wordt door de huidige klimaatveranderingen, met de kenmerkende afwisseling van droogte en plensbuien, steeds belangrijker. Water Natuurlijk staat hierbij voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen. Met deze breed samengestelde kandidatenlijst kunnen we ervoor zorgen dat ons gebied niet alleen op de toekomst is voorbereid, maar ook aantrekkelijker en duurzaam wordt’.

De volledige (concept) kandidatenlijst inclusief woonplaats is:

1 Agnes van Zoelen (Rotterdam), 2 Josien van Cappelle (Capelle aan den IJssel), 3 Marvin Biljoen (Rotterdam), 4 Ron Gast (Moordrecht), 5 Erik Hovingh (Rotterdam), 6 Chris Veldhuysen (Zoetermeer), 7 Elske Schreuder (Rotterdam), 8 Rieks van der Zee (Rotterdam), 9 Paul Steinmann (Rotterdam), 10 Jirja Kool (Rotterdam), 11 Erik van der Kroft (Rotterdam), 12 Hans Bongers (Zoetermeer), 13 Korrie Louwes (Rotterdam), 14 Liselotte de Haan (Rotterdam).

De waterschapsverkiezingen worden gehouden op 20 maart 2019 tegelijk met de Provinciale Staten verkiezingen.

Water Natuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij. De partij zet zich in voor natuur, duurzaamheid, landschap en recreatie. Het beheersgebied van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard bestrijkt het globaal gezien het gebied tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer.

 

OVERHEDEN INVESTEREN 600 MILJOEN IN KLIMAATBESTENDIG NEDERLAND

20 november 2018
Op 20 november tekenen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken. De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden … Continue reading "OVERHEDEN INVESTEREN 600 MILJOEN IN KLIMAATBESTENDIG NEDERLAND"

Op 20 november tekenen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat klimaatverandering geen toekomstscenario is en dat een snelle aanpak nodig is om schade door weersextremen zoveel mogelijk te beperken. Dit doen de gemeenten, provincies en waterschappen door steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Met het extra geld dat met dit bestuursakkoord beschikbaar komt kunnen dit soort maatregelen versneld worden uitgevoerd.

VERSNELLING AANPAK WATEROVERLAST EN DROOGTE

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Dit is echt een aan-de-slag-akkoord. Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.”

Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “Met de beschikbare financiële middelen kan de schop snel de grond in en is er voldoende geld om in elke gemeente in het land een extra stimulans te geven aan het klimaatrobuuster inrichten van de woon- en leefomgeving. Alleen door samen te investeren kunnen we de veranderende omstandigheden een stapje voor blijven.”

SCHADE ZOVEEL MOGELIJK VOORKOMEN

De extreme hoosbuien die het KNMI had voorspeld voor 2050 komen nu al geregeld voor, en 2018 was de warmste zomer in 300 jaar. Door de klimaatverandering is er meer kans op overstromingen, wateroverlast bij extreme piekbuien en langdurige droogte en hittestress in steden. Er moeten maatregelen worden genomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen. Als er geen maatregelen genomen worden, kan de schade door extreme regenval en langdurige droogte tot 2050 oplopen naar circa 71 miljard euro.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat maatregelen bevat om Nederland beter voor te bereiden op extremer weer. Het doel van de betrokken partijen is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is. Met het plan wordt het proces van ruimtelijke adaptatie versneld en geïntensiveerd. Met het Bestuursakkoord Ruimtelijke adaptatie wordt een extra impuls gegeven aan deze plannen.

 

 

Lijsttrekkers Water Natuurlijk Regio West

18 november 2018
Op 17 november 2018 hebben de leden van Water Natuurlijk Regio West in de RLV de lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen van 2019 gekozen. Agnes van Zoelen – Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard Bianca van Wijs – Water Natuurlijk Hollandse Delta Els Otterman – Water Natuurlijk Stichtse Rijnlanden Marcel Belt – Water Natuurlijk Delfland Waldo von Faber – Water Natuurlijk Rijnland … Continue reading "Lijsttrekkers Water Natuurlijk Regio West"

Op 17 november 2018 hebben de leden van Water Natuurlijk Regio West in de RLV de lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen van 2019 gekozen.

Agnes van Zoelen – Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard
Bianca van Wijs – Water Natuurlijk Hollandse Delta
Els Otterman – Water Natuurlijk Stichtse Rijnlanden
Marcel Belt – Water Natuurlijk Delfland
Waldo von Faber – Water Natuurlijk Rijnland

Gefeliciteerd!!

 

Water Natuurlijk HHSK zoekt nieuwe kandidaten

21 mei 2018
Wie helpt zorgen voor veilige dijken, schoon water en droge voeten? Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland, en de groenste! Water Natuurlijk Regio West zoekt voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen. … Continue reading "Water Natuurlijk HHSK zoekt nieuwe kandidaten"

Wie helpt zorgen voor veilige dijken, schoon water en droge voeten?

Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland, en de groenste!

Water Natuurlijk Regio West zoekt voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen. Onderaan deze pagina staan de benodigde documenten, namelijk het Water Natuurlijk profiel van de kandidaat-waterschapsbestuurder, Water Natuurlijk bereidheidsverklaring en kandidaatstellingsformulier.

Water Natuurlijk Regio West bestaat uit de waterschappen Delfland, de Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hollandse Delta en Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoe kun je je kandidatuur kenbaar maken?

– Vul het kandidaatsstellingsformulier in
– Schrijf een motivatie
– Wordt lid van Water Natuurlijk
– Lees de bereidheidsverklaring door en onderteken die
– Mail het kandidaatsstellingsformulier, de motivatie, en de bereidheidsverklaring naar Water Natuurlijk Regio West, t.a.v. Tjark Reininga: teceer@ziggo.nl.
Kom ook naar de Regiobijeenkomst op 9 juni van 10.45 – 16.00 uur in Studio 011, Gasthuisplaats 1, Delft.

Een kandidatencommissie bepaalt op basis van deze documentatie welke kandidaten zij voor een gesprek over een mogelijke kandidatuur uitnodigt. Op basis van deze gesprekken stelt de commissie een advies op aan de regionale ledenvergadering.

De kandidatenlijsten voor de betrokken waterschappen worden vastgesteld in de Regionale Ledenvergadering van Water Natuurlijk regio West in november 2018.

Voor aanvullende vragen over de kandidaatstellingsprocedure kunt je terecht bij de regionale contactpersoon: Tjark Reininga, teceer@ziggo.nl

Aanmelden kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019

Onderstaande documenten zijn in pdf, met uitzondering van het aanmeldformulier; om het invullen te vergemakkelijken is dit een Word-document.

Informatie kandidaatstelling

Het profiel van de kandidaat waterschapsbestuurder voor Water Natuurlijk (pdf)

Bereidheidsverklaring verkiezingskandidaat Water Natuurlijk (Pdf)

Aanmeldformulier kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019 (Word)

Tjitte Nauta

2 maart 2015
Kandidaat 3 bij Schieland e/d Krimpenerwaard Tjitte Nauta: Ik wil me maximaal inzetten voor een sterk waterschap dat zorgt voor een schone,veilige,gezonde en betaalbare leef- en woonomgeving voor stad en platteland. Mijn huidige inzet als fractievoorzitter Water Natuurlijk bij HHSK voor het merkbaar verbeteren van de waterkwaliteit, het actiever betrekken van de burgers bij het … Continue reading "Tjitte Nauta"

Kandidaat 3 bij Schieland e/d Krimpenerwaard


linkinicoon van Tjitte NautaTjitte Nauta: Ik wil me maximaal inzetten voor een sterk waterschap dat zorgt voor een schone,veilige,gezonde en betaalbare leef- en woonomgeving voor stad en platteland. Mijn huidige inzet als fractievoorzitter Water Natuurlijk bij HHSK voor het merkbaar verbeteren van de waterkwaliteit, het actiever betrekken van de burgers bij het waterschap en het sneller inpassen van duurzame en innovatieve oplossingen verdient blijvende aandacht.

Het besturen van ons waterschap moet hierbij niet langs de partijlijn van politieke partijen en/of eigen netwerken plaatsvinden. Als strategisch adviseur waterbeheer bij het nationale kennisinstituut Deltares streef ik naar meer inhoudelijke kwaliteit in het waterschapsbestuur om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie optimaal te behartigen!

Agnes van Zoelen

26 februari 2015
Kandidaat 2 Schieland e/d Krimpenerwaard     Als ecoloog heb ik mijn kennis al jaren bestuurlijk in kunnen zetten voor het Hoogheemraadschap. Eerst als lid van het algemeen bestuur en de laatste 6 jaren als Hoogheemraad, dagelijks bestuurder, voor Water Natuurlijk met als portefeuille o.a. waterkwaliteit en duurzaamheid. Ik ben lid van D66. Er is … Continue reading "Agnes van Zoelen"

Kandidaat 2 Schieland e/d Krimpenerwaard

foto van Agnes van Zoelen water natuurlijk

twitter icoon van Agnes van Zoelen linkinicoon van Agnes van Zoelen

 

 

Als ecoloog heb ik mijn kennis al jaren bestuurlijk in kunnen zetten voor het Hoogheemraadschap. Eerst als lid van het algemeen bestuur en de laatste 6 jaren als Hoogheemraad, dagelijks bestuurder, voor Water Natuurlijk met als portefeuille o.a. waterkwaliteit en duurzaamheid. Ik ben lid van D66.

Er is al veel bereikt maar er is desondanks nog veel te doen.
Iedereen vindt waterveiligheid belangrijk, maar het gaat om meer dan dat. We willen ook dat er in de stad geen wateroverlast is en dat er bij heftige regen geen rioolwater in de singels komt. Dat het water er mooi en schoon uitziet, met planten en vissen die erin thuis horen. Dat er geen gif in het water zit en dat kinderen veilig in het water kunnen zwemmen. Daar wil ik me opnieuw voor inzetten.

Antoin Deul

24 februari 2015
Lijsttrekker bij Schieland en de Krimpenerwaard 1     Het Waterschap speelt een cruciale rol om ons unieke polderlandschap en stedelijk gebied – dat rijk is aan water, groen en cultuurhistorisch erfgoed – duurzamer en klimaatbestendig te maken. Dat is onze opgave voor de komende jaren. Daar ligt ook mijn kracht. Ik ben opgeleid als … Continue reading "Antoin Deul"

Lijsttrekker bij Schieland en de Krimpenerwaard 1

foto van Antoin Deul, lijsttrekker Schieland en de krimpenerwaard

twitter icoon van Antoin Deullinkinicoon van Antoin Deulemail-wn-kandidaten

 

 

Het Waterschap speelt een cruciale rol om ons unieke polderlandschap en stedelijk gebied – dat rijk is aan water, groen en cultuurhistorisch erfgoed – duurzamer en klimaatbestendig te maken. Dat is onze opgave voor de komende jaren. Daar ligt ook mijn kracht. Ik ben opgeleid als Technisch Scheikundige met een focus op duurzame processen, groene innovatie en integraal waterbeheer. Ik leid al jarenlang grote duurzame (internationale) water- en energieprojecten voor de industriële en publieke sector. Daarnaast ben ik ook bestuurlijk actief als landelijk partijbestuurder van GroenLinks en als OR voorzitter van een groot internationaal bedrijf in de watersector. De opgave waar wij voor staan vraagt om een fris, vernieuwend en daadkrachtig waterschapsbestuur. Een bestuur met passie voor groen en blauw. Ik ben die bestuurder en lijsttrekker. Wij gaan kansen pakken en werken aan: schoner water zonder schadelijke stoffen, groene klimaatbestendige steden, duurzaam en betaalbaar waterbeheer.

Antoin Deul (50) werkt als Sustainability manager met een focus op de watersector voor een internationaal bedrijf. Hij is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam als technisch scheikundige. Deul heeft brede kennis en (internationale) ervaring o.a. in het integraal watermanagement, waterzuiveringstechnieken, waterfootprinting en innovatie van duurzame technologieën.Hij is politiek bestuurlijk actief als lid van het landelijk partijbestuur van GroenLinks.

Antoin Deul

10 februari 2015
Lijsttrekker en kandidaat 1 op de lijst bij Schieland en de Krimpenerwaard.Antoin Deul (50) werkt als Sustainability manager met een focus op de watersector voor een internationaal bedrijf. Hij is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam als technisch scheikundige. Deul heeft brede kennis en (internationale) ervaring o.a. in het integraal watermanagement, waterzuiveringstechnieken, waterfootprinting en innovatie … Continue reading "Antoin Deul"

foto van Antoin Deul, lijsttrekker Schieland en de krimpenerwaardLijsttrekker en kandidaat 1 op de lijst bij Schieland en de Krimpenerwaard.Antoin Deul (50) werkt als Sustainability manager met een focus op de watersector voor een internationaal bedrijf. Hij is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam als technisch scheikundige. Deul heeft brede kennis en (internationale) ervaring o.a. in het integraal watermanagement, waterzuiveringstechnieken, waterfootprinting en innovatie van duurzame technologieën.Hij is politiek bestuurlijk actief als lid van het landelijk partijbestuur van GroenLinks.