OVERHEDEN INVESTEREN 600 MILJOEN IN KLIMAATBESTENDIG NEDERLAND

20 november 2018
Op 20 november tekenen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken. De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden … Lees "OVERHEDEN INVESTEREN 600 MILJOEN IN KLIMAATBESTENDIG NEDERLAND" verder

Op 20 november tekenen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat klimaatverandering geen toekomstscenario is en dat een snelle aanpak nodig is om schade door weersextremen zoveel mogelijk te beperken. Dit doen de gemeenten, provincies en waterschappen door steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Met het extra geld dat met dit bestuursakkoord beschikbaar komt kunnen dit soort maatregelen versneld worden uitgevoerd.

VERSNELLING AANPAK WATEROVERLAST EN DROOGTE

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat: ‚ÄúDit is echt een aan-de-slag-akkoord. Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.‚ÄĚ

Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: ‚ÄúMet de beschikbare financi√ęle middelen kan de schop snel de grond in en is er voldoende geld om in elke gemeente in het land een extra stimulans te geven aan het klimaatrobuuster inrichten van de woon- en leefomgeving. Alleen door samen te investeren kunnen we de veranderende omstandigheden een stapje voor blijven.‚ÄĚ

SCHADE ZOVEEL MOGELIJK VOORKOMEN

De extreme hoosbuien die het KNMI had voorspeld voor 2050 komen nu al geregeld voor, en 2018 was de warmste zomer in 300 jaar. Door de klimaatverandering is er meer kans op overstromingen, wateroverlast bij extreme piekbuien en langdurige droogte en hittestress in steden. Er moeten maatregelen worden genomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen. Als er geen maatregelen genomen worden, kan de schade door extreme regenval en langdurige droogte tot 2050 oplopen naar circa 71 miljard euro.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat maatregelen bevat om Nederland beter voor te bereiden op extremer weer. Het doel van de betrokken partijen is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is. Met het plan wordt het proces van ruimtelijke adaptatie versneld en ge√Įntensiveerd. Met het Bestuursakkoord Ruimtelijke adaptatie wordt een extra impuls gegeven aan deze plannen.

 

 

Lijsttrekkers Water Natuurlijk Regio West

18 november 2018
Op 17 november 2018 hebben de leden van Water Natuurlijk Regio West in de RLV de lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen van 2019 gekozen. Agnes van Zoelen – Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard Bianca van Wijs –¬†Water Natuurlijk Hollandse Delta Els Otterman –¬†Water Natuurlijk Stichtse Rijnlanden Marcel Belt –¬†Water Natuurlijk Delfland Waldo von Faber –¬†Water Natuurlijk Rijnland … Lees "Lijsttrekkers Water Natuurlijk Regio West" verder

Op 17 november 2018 hebben de leden van Water Natuurlijk Regio West in de RLV de lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen van 2019 gekozen.

Agnes van Zoelen – Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard
Bianca van Wijs –¬†Water Natuurlijk Hollandse Delta
Els Otterman –¬†Water Natuurlijk Stichtse Rijnlanden
Marcel Belt –¬†Water Natuurlijk Delfland
Waldo von Faber –¬†Water Natuurlijk Rijnland

Gefeliciteerd!!

 

Water Natuurlijk HHSK zoekt nieuwe kandidaten

21 mei 2018
Wie helpt zorgen voor veilige dijken, schoon water en droge voeten? Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland, en de groenste! Water Natuurlijk Regio West zoekt voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je v√≥√≥r 1 september 2018 kandidaat stellen. … Lees "Water Natuurlijk HHSK zoekt nieuwe kandidaten" verder

Wie helpt zorgen voor veilige dijken, schoon water en droge voeten?

Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland, en de groenste!

Water Natuurlijk Regio West zoekt voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen. Onderaan deze pagina staan de benodigde documenten, namelijk het Water Natuurlijk profiel van de kandidaat-waterschapsbestuurder, Water Natuurlijk bereidheidsverklaring en kandidaatstellingsformulier.

Water Natuurlijk Regio West bestaat uit de waterschappen Delfland, de Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hollandse Delta en Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoe kun je je kandidatuur kenbaar maken?

‚Äď Vul het kandidaatsstellingsformulier in
‚Äď Schrijf een motivatie
‚Äď Wordt lid van Water Natuurlijk
‚Äď Lees de bereidheidsverklaring door en onderteken die
‚Äď Mail het kandidaatsstellingsformulier, de motivatie, en de bereidheidsverklaring naar Water Natuurlijk Regio West, t.a.v. Tjark Reininga: teceer@ziggo.nl.
Kom ook naar de Regiobijeenkomst op 9 juni van 10.45 ‚Äď 16.00 uur in Studio 011, Gasthuisplaats 1, Delft.

Een kandidatencommissie bepaalt op basis van deze documentatie welke kandidaten zij voor een gesprek over een mogelijke kandidatuur uitnodigt. Op basis van deze gesprekken stelt de commissie een advies op aan de regionale ledenvergadering.

De kandidatenlijsten voor de betrokken waterschappen worden vastgesteld in de Regionale Ledenvergadering van Water Natuurlijk regio West in november 2018.

Voor aanvullende vragen over de kandidaatstellingsprocedure kunt je terecht bij de regionale contactpersoon: Tjark Reininga, teceer@ziggo.nl

Aanmelden kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019

Onderstaande documenten zijn in pdf, met uitzondering van het aanmeldformulier; om het invullen te vergemakkelijken is dit een Word-document.

Informatie kandidaatstelling

Het profiel van de kandidaat waterschapsbestuurder voor Water Natuurlijk (pdf)

Bereidheidsverklaring verkiezingskandidaat Water Natuurlijk (Pdf)

Aanmeldformulier kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019 (Word)

bericht 8

20 februari 2018
OP WEG NAAR HET NIEUWE WATERBEHEERPLAN Hans Bongers Met het afsluiten van het coalitieakkoord van HHSK voor de periode 2019-2023 zijn de beleidsdoelen voor de komende jaren geschetst. Voor Water¬†Natuurlijk¬†was dit¬†uiteraard¬†een belangrijke mijlpaal: daarin hebben¬†we¬†een aantal belangrijke speerpunten uit ons verkiezingsprogramma kunnen inbrengen. Minstens even interessant belooft het komend jaar te worden. Dit jaar loopt … Lees "bericht 8" verder

OP WEG NAAR HET NIEUWE WATERBEHEERPLAN

Hans Bongers

Met het afsluiten van het coalitieakkoord van HHSK voor de periode 2019-2023 zijn de beleidsdoelen voor de komende jaren geschetst. Voor Water Natuurlijk was dit uiteraard een belangrijke mijlpaal: daarin hebben we een aantal belangrijke speerpunten uit ons verkiezingsprogramma kunnen inbrengen.

Minstens even interessant belooft het komend jaar te worden. Dit jaar loopt het¬†WaterBeheerplan¬†(WBP) 2016-2021 af en moet er een nieuw¬†waterbeheerplan worden vastgesteld. Want afspraken zijn mooi, maar het gaat natuurlijk om de¬†concrete maatregelen die worden genomen. Veel van die afspraken moet hun beslag krijgen in dit WBP. En het mooie van het WBP 2022-2028 is dat zes jaar ook een planperiode biedt die het mogelijk maakt plannen op de rails te zetten¬†ńón¬†te realiseren.

Waterveiligheid en een goede waterkwaliteit zijn de kerntaken van HHSK. Al een hele uitdaging voor ons ‚Äėmudvolle‚Äô waterschap met¬†hoogstedelijk¬†gebied, toptuinbouw en unieke bedreigde (veen-Interne link) landschappen. Met een waterkwaliteit waar nog een forse slag moet worden gemaakt. Met telkens nieuwe uitdagingen: verwijdering medicijnresten, PFAS, etc.

De rode draad van de inzet van Water¬†Natuurlijk¬†is het concretiseren van de coalitie-afspraken over ‚Äėkwaliteit en toekomstbestendigheid‚Äô: kwaliteit van water, van natuur, van stedelijk gebied. Zoals de aanpak voor het beschermen van onze meest bedreigde restveengebieden. Het stevig doorzetten van ons beleid gericht op meer natuurvriendelijke oevers, cruciaal gezien de groeiende zorgen over biodiversiteit. Maar ook de leefbaarheid van stedelijk gebied, een ander hot issue. Onze inzet is daar van ‚Äėbedreiging naar zegen‚Äô: door stedelijk gebied zo in te richten dat potentieel wateroverlast zo goed mogelijk in het gebied wordt geabsorbeerd en het ook prettiger toeven is. Immers, water en groen zijn niet alleen leuk, maar zijn ook een ‚Äėnatuurlijke airco‚Äô voor stedelijk gebied. De herontwikkeling rondom het station Alexanderpolder vormt zo‚Äôn leuke uitdaging.

En de mooie de coalitie-afspraken over energietransitie en circulariteit is ook een belangrijk issue: van energiegebruiker naar energieproducent; hoe benutten we nuttige producten uit ons slib. En natuurlijk: de volgende stappen in verbetering waterkwaliteit.

Gelukkig is er ook de afgelopen jaren het een en ander gebeurd¬†waar op¬†kan worden voortgeborduurd. Een mooi voorbeeld is het succesvolle Aqua¬†Reuse¬†proefproject waar ‚Äėonze‚Äô dagelijks bestuurder Agnes van Zoelen zich samen met tuinbouwbedrijven sterk voor gemaakt heeft. Schoon gietwater uit hun eigen afvalwater! Dat smaakt naar meer.

En dankzij een extra innovatiebudget kan er meer werk gemaakt worden van het leren van expertise die elders is opgedaan.

De HHSK-organisatie zal het komend jaar in een paar ronden haar voorstellen aan het Algemeen Bestuur voorleggen. Voor ons als Water Natuurlijk is het natuurlijk ook erg belangrijk om te weten wat er bij onze achterban aan inzichten zijn. Zodat wij Рgewapend met die informatie Рoptimaal in staat zijn onze inbreng te verzorgen. De komende maanden willen daarover met onze achterban in gesprek gaan. U hoort nog van ons!

bericht 7

De waterkwaliteit in de Bergse Plassen, waar ging het fout en wat kunnen we¬†hier van¬†leren In de verenigde vergadering van 26 juni 2019 is het gesproken over de evaluatie van de waterkwaliteit in de Bergse plassen. Voor Water Natuurlijk een belangrijk onderwerp. Hieronder een korte weergave van de evaluatie en wat we¬†hier vankunnen leren om … Lees "bericht 7" verder

De waterkwaliteit in de Bergse Plassen, waar ging het fout en wat kunnen we hier van leren

In de verenigde vergadering van 26 juni 2019 is het gesproken over de evaluatie van de waterkwaliteit in de Bergse plassen. Voor Water Natuurlijk een belangrijk onderwerp. Hieronder een korte weergave van de evaluatie en wat we hier vankunnen leren om de waterkwaliteit in heel ons gebied te verbeteren. Op verschillende plekken zoals de Bergse plassen, maar ook in de Kralingseplas komt nog steeds regelmatig blauwalg voor.

Sinds 2016 wordt er in de zomer jaarlijks melding gemaakt van overlast door blauwalgenbloei in de Bergse Plassen. Dit is opmerkelijk omdat de periode daarvoor (2005-2015) de waterkwaliteit in de Bergse Plassen uitstekend is. In de jaren negentig was de waterkwaliteit in de Bergse Plassen slecht en kwam er vaak een blauwalgenbloei voor. Om dit aan te pakken zijn er vanaf 2000 verschillende maatregelen uitgevoerd. Als gevolg van de maatregelen verbetert de waterkwaliteit aanzienlijk. Het doorzicht van het water in de plassen neemt toe. Daarna neemt langzaam de bedekking van de waterbodem met waterplanten toe. De visstand verbetert en er treedt geen overlast meer op van blauwalgenbloei. Met andere woorden het doel is bereikt de plas heeft de gewenste ecologische toestand.

Met ingang van 2016 treedt er jaarlijks opnieuw een blauwalgenbloei op. De hoeveelheid voedingstoffen in de plas (fosfaat en stikstof) neemt vooral in de zomer maanden toe en het aandeel brasem in de visstand stijgt en de omvang van de visstand neemt toe. Wat blijkt de hoeveelheid fosfaat in de plas is toegenomen waardoor de plas een ecologische terugval vertoont. Dit komt door twee incidenten in 2016 en 2017,

‚ąí¬†In juni 2016 is er vanwege dreigende wateroverlast, door heftige regen, water vanuit

Schiebroek op de plas gepompt.

‚ąí¬†In 2017 heeft er¬†na onderhoud¬†in juni een grote hoeveelheid drijvend maaisel van waterplanten in de plas gelegen. Uit dit ronddrijvend maaisel is een aanzienlijke hoeveelheid voedingsstoffen vrijgekomen.

Het door deze incidenten toegenomen hoeveelheid fosfaat blijft in de plassen achter en wordt opgeslagen in de waterbodem om daar vervolgens jaarlijks weer uit vrij te komen. Met andere worden er zijn weer te veel voedingsstoffen aanwezig wat leidt tot een slechte waterkwaliteit en in de zomer tot een blauwalgenbloei die overlast veroorzaakt voor omwonende en recreanten.

Deze evaluatie laat zien dat een goede waterkwaliteit een complex natuurlijk evenwicht is en dat dit evenwicht door enkele incidenten verstoort kan worden. Wat deze evaluatie verder laat zien is:

‚ąí¬†Hoe succesvol de maatregelen waren om de waterkwaliteit in de plassen te verbeteren met de gewenste ecologische doelstelling, gedurende 10 jaar.
‚ąí¬†Dat het terugdringen van voedingsstoffen in het¬†oppervlakte water¬†heel¬†belangrijk¬†is.
‚ąí¬†Het van groot belang¬†is¬†dat maaisel afgevoerd wordt tijdens onderhoud.

Dit is iets dat we samen doen met de gemeente en dat we ook bij hun het belang van de waterkwaliteit onder de aandacht blijven brengen.

‚ąí¬†Het belangrijk is¬†om de gevolgen voor waterkwaliteit mee te nemen in calamiteitenplannen voor wateroverlast.

In de komende periode zullen wij aandacht blijven vragen voor een goede waterkwaliteit en voor het terugdringen van voedingsstoffen in het oppervlakte water. We zullen blijven inzetten op het terugdringen van het aantal riooloverstoren, maar ook op het beperken van het afspoelen van hondenpoep in het water.

Waterkwaliteitsverbeterende maatregelen Bergse Plassen

‚ąí¬†Saneren van de met koper en zink verontreinigde waterbodem door deze te baggeren en af te voeren (2000-2002);
‚ąí¬†Saneren van de voedselrijke waterbodem op de schone plekken door te baggeren en af te voeren (2000-2002);
‚ąí¬†Met koper en zink verontreinigt verontreinigd slib (laagdikte >1m) in een deel van de plas af te dekken met een zandlaag van 30 cm (2000-2002);
‚ąí¬†Overige delen van de¬†Achterplas¬†af te dekken met een zandlaag van 30 cm zodat de gehele oppervlakte van de plas afgedekt is (2000-2002);
‚ąí¬†De blootliggende veenbodem in de gesaneerde vakken in de Voorplas af te dekken met een zandlaag van 30 cm dik (2000-2002);
‚ąí¬†De recreatiewoningen op de eilanden aan te sluiten op de¬†riolering(2002);
‚ąí¬†Het toestromende water via gemaal Ringdijk, uit de wijk Schiebroek, te defosfateren met behulp van ijzerchloride (2003);
‚ąí¬†De uitstroom van gemaal Berg en Broek verlaat in de lengterichting van de Rotte te geleiden (2003);
‚ąí¬†Aanpassen van de visstand in de plassen om deze in balans te brengen met de draagkracht van de plassen (2004-2006).
‚ąí¬†Aanleg van een paaiplaats voor snoeken in het Berg en Broek park (2005-2006).
‚ąí¬†De onafgedekte delen van de waterbodem in de Voorplas afdekken met een zandlaag, dit is het project: ‚ÄúDe bodem bedekt‚ÄĚ (2011-2012);
‚ąí¬†Poly-aluminiumchloride (PAC) onder een deel van de zandlaag aanbrengen om via grondwater toestromend fosfaat af te vangen (2011-2012).
‚ąí¬†Aanleg van een duiker onder de Ankie Verbeek¬†Ohrlaanzodat het water uit de wijken Schiebroek en¬†Honderdentienmorgen¬†voor het grootste deel afgevoerd kan worden via de polder Bleiswijk naar de Rotte (2015).
‚ąí¬†Het stichten van gemaal Bergweg-Zuid zodat al het water uit de wijken Schiebroek en¬†Honderdentienmorgenafgevoerd kan worden via de polder Bleiswijk naar de Rotte (2018).

bericht 6

Contacten¬†¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Elske Schreuder Van veel onderwerpen die in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de orde komen, wil Water Natuurlijk graag de visie van andere organisaties horen. Daarom gaat Water Natuurlijk regelmatig op bezoek … Lees "bericht 6" verder

Contacten                                          Elske SchreuderInterne link

Van veel onderwerpen die in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de orde komen, wil Water Natuurlijk graag de visie van andere organisaties horen. Daarom gaat Water Natuurlijk regelmatig op bezoek bij relevante gesprekspartners.

We waren bij diverse politieke en stedelijke conferenties binnen en buiten Rotterdam, bij leden van het Zuidhollandseprovinciebestuur, bij Rotta èn bij Stichting Plezierrivier de Rotte….

Een selectie.

. Rieks van der Zee en Ron Gast hebben op 23 oktober 2019 gesproken met vertegenwoordigers

van¬†“groene “organisaties in de¬†Zuidplaspolder¬†(Platform Mooi Zuidplas) over

de plannen van de gemeente Zuidplas om een (zo geheten) Vijfde Dorp te bouwen

in het Middengebied tussen de 4 kernen van Zuidplas.

Zij vroegen aandacht voor het aspect Water als integraal onderdeel van het Landschap.

Het Platform Mooi Zuidplas stelt een reactie op.

. Ron Gast en Hans Bongers spraken (op 15 november) met de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland, Alex Ouwehand.

Gespreksonderwerpen waren ondermeer:

Planvorming Stedelijk Groen Rotterdam waarin diverse topprojecten zijn te noemen zoals o.m. het Knooppunt Alexanderpolder (met de verbinding A13/16 en de Rotte) .Er is nog steeds financiering mogelijk uit het project ‚ÄėBestaand Rotterdams Gebied‚Äô dat nog resteert van de aanleg Maasvlakte 2. (dankzij¬†motie¬†Aubert¬†. Het waterschap kan mee helpen met zijn kennis om tot een optimale groene uitvoering te komen.

Zeer Zorgelijke Stoffen (REACH/ZZS) , met name uitstoot van Chemour (het vroegere DuPont) uit Dordrecht. Dit is een onderwerp dat ook ons waterschap flink kan gaan raken. Deze uitstoot wordt weliswaar elders gepleegd, maar levert gevaar op voor de Krimpenerwaard bij het inlaten van gebiedsvreemd water.  Waterbedrijf Oasis maakt zich al zorgen.
Hier gaat nu vooral om een agenderingsvraagstuk voor de waterschappen. Een gewaarschuwd Hoogheemraadschap telt voor twee.

Strategisch zouden Hoogheemraadschap en de Natuur en Milieufederatie veel meer kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Elkaar wederzijds¬†‚Äėvoeden‚Äô met inzichten , maar ook voor derden beschikbaar met inzichten en overwegingen van het beleid van Schieland.
Hierin zijn twee potentiele lijnen:
РKorte termijn en/of praktische zaken zoals direct contact met Natuurorganisatie vertegenwoordigers: .
РLange termijn visie-uitwisseling: bijvoorbeeld gezamenlijke sessies ter voorbereiding van majeure ;waterbeslissingen’: overleg met relevante stakeholders uit het milieu netwerk in aanloop naar het nieuwe Waterbeheerplan.

 

bericht 5

Uit de Verenigde Vergaderingen: waar heeft de fractie zich voor ingezet? ¬† ¬† ¬† ¬†Erik Hovingh Aanleg Zonnepanelen op de twee zuiveringen van Schieland en de Krimpenerwaard. In de¬†verenigde vergadering van 26¬†juni¬†2019¬†hebben we¬†Agnes van Zoelen,¬†onze Portefeuillehouder duurzaamheid,gesteund bij het beschikbaar krijgen van gelden voor de aanleg van 2 zonneparken op de daken van de afvalwaterzuiveringen¬†Kortenoord¬†en¬†Groenedijk¬†en … Lees "bericht 5" verder

Uit de Verenigde Vergaderingen: waar heeft de fractie zich voor ingezet?        Erik Hovingh

Aanleg Zonnepanelen op de twee zuiveringen van Schieland en de Krimpenerwaard.

In de verenigde vergadering van 26 juni 2019 hebben we Agnes van Zoelen, onze Portefeuillehouder duurzaamheid,gesteund bij het beschikbaar krijgen van gelden voor de aanleg van 2 zonneparken op de daken van de afvalwaterzuiveringen Kortenoord en Groenedijk en voor een verkenning van de productie van hernieuwbare energie.

Het waterschap heeft de ambitie en doelstelling om in 2025 volledig energieneutraal te zijn. Hiermee dringen we ook de CO2-uitstoot van de eigen organisatie terug. In 2018 zaten we op ongeveer 65% energieneutraal. Om energieneutraal te worden wil het waterschap zowel, energie besparen als zelf hernieuwbare energie produceren.

Deze¬†twee projecten,¬†waarvoor de verenigde vergadering ‚ā¨ 750.000 beschikbaar heeft gesteld, brengen naar verwachting jaarlijks ongeveer¬†735.000 kWh¬†op. Hiermee stijgen we naar ongeveer 68% energieneutraal. Een mooie stap op weg naar de 100%.

Interne link

Regionale energiestrategie

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Parallel aan de landelijke onderhandelingen, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s op initiatief van gemeenten, provincies en waterschappen. Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Vanaf het najaar 2019 gaan de diverse regio’s aan de slag om voor 1 juni 2020 een concept-RES op te stellen. Ons waterschap valt binnen 2 regio’s, RES Midden-Holland en RES Rotterdam Den Haag.

De regionale energiestrategie is voor ons belangrijk. Het is een podium om onze duurzaamheidsvisie goed uit te dragen. Op weg naar een energieneutraal en circulair waterschap.

Nieuwe inlaat in Krimpen aan den IJsel

In de verenigde vergaderingen van 26 juni en 27 november 2019 hebben we geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van het project inlaten in de Krimpenerwaard. Het projectheeft als doel de ecologische waterkwaliteit en de robuustheid van het watersysteem in de Krimpenerwaard te verbeteren. Het gaat om:

a. een inlaat bij Krimpen a/d IJssel,

b. het vispasseerbaar maken van de inlaat gemaal Krimpenerwaard,

c. een nieuwe inlaat in het peilgebied Kromme Geer en Zijde.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling.

De inlaat Kromme Geer en Zijde is reeds gerealiseerd. Het vispasseerbaar maken van de inlaat gemaal Krimpenerwaard start in het voorjaar. De voorbereiding van de realisatie van de inlaat bij Krimpen aan den IJssel is in volle gang.

De inlaat in Krimpen aan den IJssel

De inlaat in Krimpen aan den IJssel is van groot belang om de waterkwaliteit in de gemeente te verbeteren. Ook is het een van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (er is een waterlichaam aangewezen). Ook is er midden in de gemeente een zwemwaterlocatie.

In 2017 is er een waterplan op gesteld. Dit waterplan verving het oude, waterplan uit 2004.

Uit het nieuwe waterplan blijkt dat de waterkwaliteit slecht is, zeker in het noordoosten van de gemeente. Dit ondanks de vele maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo zijn er veel rioleringsmaatregelen genomen en is er gebaggerd. De randvoorwaarde voor een goede waterkwaliteit zijn aanwezig. Echter zijn er 2 problemen. De kwaliteit van het inlaatwater is voedselrijk, omdat het uit het naastgelegen landelijke gebied komt en er zijn veel rivierkreeften aanwezig die alle waterplanten opeten waardoor er lege sloten ontstaan met in het zomerhalfjaar veel kroos.

Door het realiseren van de nieuwe inlaat nemen de voedingsstoffen in het water af waardoor deze onder de kritische grens zullen zakken. Dit is ook de reden dat wij voor deze maatregel zijn.

Rivierkreeften

Rest nog wel het punt van de rivierkreeften. Dit speelt niet alleen in Krimpen aan den IJssel, maar in heel de Krimpenerwaard. Ook hier vragen wij aandacht voor in de Verenigde Vergadering. Ook Agnes vindt de ontwikkeling van de rivierkreeften zorgelijk voor de waterkwaliteit en de doelen waarvoor zij aan de lat staat in de KRW. Zij heeft dan ook meerdere malen aangegeven hier bij de unie van waterschappen aandacht voor te vragen. Het probleem is nu echter, dat we eigenlijk niet veel kunnen doen. Het Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) heeft in juli een literatuurstudie gepresenteerd waaruit blijkt dat het vangen van de kreeft alleen succesvol is als je dit zeer grondig doet en blijft doen. Dit is echter zeer kostbaar. Ook is het risico dat je de grote, dominante kreeften wegvangt, waardoor de populatie alleen maar toeneemt.

Op 13 september is er in unieverband afgesproken verder onderzoek te doen naar een geschikte manieren om deze exoten terug te dringen en de waterkwaliteit te verbeteren. Wordt dus vervolgd.

 

bericht 4

Water Natuurlijk aan de slag! De verkiezingen lijken¬†al weer¬†zo lang geleden, maar het was toch precies een jaar geleden dat we midden in de hectiek van de verkiezingscampagne¬†zaten. Dat we zo‚Äôn grote verkiezingsoverwinning in maart zouden behalen hadden we toen niet durven dromen. Voor het eerst de grootste partij in dit waterschap! Intussen zijn we … Lees "bericht 4" verder

Water Natuurlijk aan de slag!

De verkiezingen lijken al weer zo lang geleden, maar het was toch precies een jaar geleden dat we midden in de hectiek van de verkiezingscampagne zaten. Dat we zo’n grote verkiezingsoverwinning in maart zouden behalen hadden we toen niet durven dromen. Voor het eerst de grootste partij in dit waterschap! Intussen zijn we als coalitie een beetje aan elkaar gewend en zijn we goed van start gegaan. Mijn portefeuille gaat in de volle breedte over het watersysteem en daarnaast de portefeuille-overstijgende onderdelen duurzaamheid en innovatie. Een portefeuille die heel erg goed past bij Water Natuurlijk.

Watersysteem gaat over waterkwaliteit en waterkwantiteit. Om de waterkwaliteit te verbeteren hebben we het programma Kader Richtlijn Water (KRW). We voeren nu het tweede stroomgebiedsplan (2016-2021) uit. Een van de maatregelen die komend jaar uitgevoerd wordt, is de integrale aanpak van de Bleiswijkse Zoom: afvissen van de bodemwoelende vissoorten, baggeren van de waterbodem, aanleggen van natuurvriendelijke oevers etc. om uiteindelijk een plas te krijgen vrij van blauwalg en fijn om in te zwemmen.Een ander mooi project is de aanleg van een aanzienlijke lengte aan natuurvriendelijk oevers in de Rotte. Dat draagt niet alleen bij aan een mooiere Rotte, maar is ook essentieel voor het ecologisch herstel.

Waterkwantiteit heeft alles te maken met het waterpeil in sloten, plassen en vaarten. Het waterpeil, dat waar mogelijk, flexibel wordt vastgesteld, moet regelmatig herzien worden. Komend jaar wordt er een nieuw peilbesluit voorbereid voor de Krimpenerwaard. In dit veenweidegebied zijn er veelverschillende belangen, die goed afgewogen moeten worden. Alle partijen, overheden, organisaties, maar ook bewoners worden uitgenodigd om hierover mee te praten. Eind van dit jaar moet er een nieuw peilbesluit liggen.

We hebben als waterschap¬†vastgesteld dat we in 2025 zelfvoorzienend willen zijn in ons energiegebruik¬†(nota duurzaamheid).We¬†zijn daar volop mee bezig.¬†Zo leggen we¬†zonnepanelenaan¬†op de zuiveringen¬†Kralingse¬†Veer en¬†Kortenoord, dit jaar gaan we op zoek naar andere locaties in ons gebied¬†waar we nog meer zonnepanelen aan kunnen¬†leggen..¬†Dit jaar zal de innovatieve techniek¬†Themista¬†in gebruik worden genomen. Dit is een techniek, waardoor we¬†het ¬†zuiveringsslib¬†effici√ęnter kunnen vergisten, waardoor we vervolgens meer energie uit het slib kunnen opwekken. We gaan dit jaar ook kijken hoe we¬†energie besparende¬†maatregelen in het watersysteem kunnen toepassen. Dus door zowel besparende maatregelen, als ook maatregelen om meer energie op te wekken komen we steeds dichter bij ons einddoel.

Dit jaar gaan we ook aan de slag om het stedelijk gebied beter voor te bereiden op klimaatverandering in de toekomst. Alle gemeenten hebben een zogenaamde ‚Äústresstest‚ÄĚ gedaan, om in beeld te brengen waar er knelpunten zitten op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en gevolgen van overstroming. Met de gemeente Rotterdam loopt er al een heel plan met 7 verschillende projecten, waar we dit jaar aan gaan werken, maar ook met de andere gemeenten¬†gaan¬†we nu aan de slag.

Tot zover een korte blik op het komend jaar. In een volgende nieuwsbrief zal ik u weer op de hoogte houden!

Agnes van Zoelen, Hoogheemraad

 

bericht 3

Uit de vereniging –¬†Terugblik campagne en verkiezingen Al een jaar voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019 begonnen we met de voorbereidingen: een verkiezingsprogramma,¬†werving en selectie van¬†kandidaten, een lijsttrekker‚Ķ Een relatief klein team wist alles op tijd klaar te hebben. In de koude winterdagen van januari 2019 ging de campagne goed van start.¬†Materiaal ‚Äď posters, stickers, … Lees "bericht 3" verder

Uit de vereniging

–¬†Terugblik campagne en verkiezingen

Al een jaar voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019 begonnen we met de voorbereidingen: een verkiezingsprogramma, werving en selectie van kandidaten, een lijsttrekker…

Een relatief klein team wist alles op tijd klaar te hebben.

In de koude winterdagen van januari 2019 ging de campagne goed van start.¬†Materiaal ‚Äď posters, stickers, folders ‚Äď kregen we van Water Natuurlijk landelijk, maar we hebben ook eigen flyers laten maken.

We legden in de strategie de nadruk op een aantal elementen: gebruikmaken van lokaal ‚Äėbekende namen‚Äô zoals ex-wethouders, folders huis aan huis verspreiden in kansrijke wijken (waarbij we vooral dachten aan wijken waar bij vorige verkiezingen GroenLinks en D66 hoog hadden gescoord), folders neerleggen op relevante plaatsen. Bij het flyeren op bijvoorbeeld de markt of bij stations haakten we¬†waar mogelijkaan bij genoemde partijen die daar aanwezig waren voor hun campagnes voor Provinciale Staten.¬†Maar¬†evenzovaak¬†bleek het mensen aan te spreken als we benadrukten dat wijzelf geen politieke partij waren ‚Äď anders dan de meeste concurrenten voor de waterschappen.

Verder waren we in bescheiden mate aanwezig bij verkiezingsdebatten of op verkiezingsmarkten; radio of (huis-aan-huis-)krant hebben we nauwelijks kunnen benutten. Wel deden we mee aan het Kieskompas.

Na 20 maart bleek dat Water Natuurlijk in bijna alle vaderlandse waterschappen de grootste partij was geworden of gebleven.

De inzet van alle betrokkenen in HHSK heeft zeker bijgedragen aan de verkiezingsuitslag (6 zetels). Snelle analyse van de stembureau’s waar we bijzonder goed gescoord hebben (zoals Rotterdam Noord) leverde op dat GroenLinks en D66 daar ook veel stemmen hebben gekregen.

In het hele land geldt het volgende: mensen die voor de provincie voor bijvoorbeeld VVD of CDA kozen, konden makkelijk diezelfde partij terugvinden op het stembiljet voor de waterschappen; genoemde twee ‚Äėgroene‚Äô partijen doen, zoals bekend, niet onder eigen naam mee aan de waterschapsverkiezingen maar¬†steunen ons. Dat verklaart de samenloop in kiezers¬†voor een groot deel.

En het geeft ook aanknopingspunten voor ons structurele relatiebeheer: we weten waar we succesvol contact mee kunnen onderhouden, naast de ons verwante natuur- en milieuorganisaties!

–¬†Afdeling in oprichting

Water Natuurlijk bestaat nu ruim 10 jaar als landelijke vereniging, en de interne organisatie stabiliseert gestaag. Tot nu toe waren er zgn regio’s, die soms diverse waterschapsgebiedenomvatten: HHSK als onderdeel van Regio West. De wens en de mogelijkheid (menskracht!) neemt toe om de decentrale structuur van de vrijwilligersorganisatie meer de grenzen van de afzonderlijke waterschappen te laten volgen. Bij ons in HHSK heeft dat ertoe geleid dat het Campagneteam is gaan fungeren als bestuur in oprichting van de afdeling in oprichting WN HHSK.

Als voorzitter in oprichting trek ik het team, dat ‚Äď nog ‚Äď bestaat uit een enkele¬†linking-pin met de fractie en¬†een klein aantal‚Äėgewone‚Äô WN-leden. ¬†We zijn bezig met de afbakening van de taken, in goed overleg met de fractie, waarbij we ook kijken naar de taakverdeling bij andere afdelingen (in oprichting).

Het afdelingsbestuur zal zich uiteraard niet direct met politieke en waterinhoudelijke zaken bezig houden, maar wel met alles wat bij een vrijwilligersorganisatie komt kijken.

Zoals bekend, is dat het enthousiasmeren en werven van leden, het delen van interessante ontwikkelingen en bijeenkomsten in het gebied en daar ook bij aanwezig zijn, en het voeden van de fractie en onze DBster met ervaringen van inwoners in de landelijke en stedelijke gebieden in HHSK.

Website Interne linken deze digitale ledenbrief, maar ook Facebook en twitter, zijn onze instrumenten.

Vele handen maken licht werk, dus aarzel niet om een actieve rol te komen spelen!

Informatie bij elske.schreuder@indalo.NU of WNHHSK@indalo.NU.

bericht 2

Water Natuurlijk in 2020¬†¬† ¬† ¬† ¬†¬†‚Äč‚Äč‚ÄčJosien¬†van¬†Cappelle, fractievoorzitter In 2020 wil de fractie Water Natuurlijk zich inzetten voor de speerpunten: een schoon, gezond en natuurlijk water; een groene stad zonder wateroverlast en een energie neutraal en circulair waterschap. In het coalitieakkoord (GRAAG OPNEMEN LINK) staan hiervoor veel plannen opgenomen. Hieronder tref je een aantal onderwerpen … Lees "bericht 2" verder

Water Natuurlijk in 2020¬†¬† ¬† ¬† ¬†¬†‚Äč‚Äč‚ÄčJosien¬†van¬†Cappelle, fractievoorzitter

In 2020 wil de fractie Water Natuurlijk zich inzetten voor de speerpunten: een schoon, gezond en natuurlijk water; een groene stad zonder wateroverlast en een energie neutraal en circulair waterschap. In het coalitieakkoord (GRAAG OPNEMEN LINK) staan hiervoor veel plannen opgenomen. Hieronder tref je een aantal onderwerpen die in 2020 nadrukkelijk op onze agenda zullen staan.

Innovatie

De afgelopen maanden kwam HHSK met mooie voorbeelden van innovatie in de pers. Zo is in oktober een proef gedaan met een drone boot met een camera erop. Met de op deze wijze verkregen beelden kan je zien of wellicht met een leiding schadelijke stoffen worden geloosd, en hoe het staat met de begroeiing van de waterkanten. Ook is dit jaar voor het eerst met satellietbeelden de¬†staat van het onderhoud van sloten gecontroleerd, zodat (op termijn) alleen die sloten nog beoordeeld hoeven te worden die afgekeurd zijn op basis van de satellietbeelden. Als ook deze proef goed verloopt kan op termijn preciezer, effici√ęnter en goedkoper¬†worden gecontroleerd. Wij zijn een grote voorstander van innovaties binnen het werkterrein van HHSK, daarom is hiervoor ook een bedrag van 150.000¬†euroInterne link¬†per jaar gereserveerd in het¬†coalitie-akkoord.

Klimaatadapatie

In het coalitie-akkoord hebben we afgesproken om de komende jaren per jaar 1 miljoen euro te bestemmen voor klimaatadaptatie-maatregelen. Voor ons is het hierbij belangrijk dat de maatregelen in samenwerking met andere partijen (veelal gemeenten) worden genomen, om zo een breed draagvlak te krijgen waarbij bewoners ook nadrukkelijk worden betrokken. De komende stresstesten van de gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. In deze stresstesten wordt per klimaatthema (wateroverlast, hitte, droogte en overstroming) aangegeven welke knelpunten en kansen er zijn zodat gekeken kan worden welke projecten gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Interessant om de stresstest bij je eigen gemeente op te vragen, en je bevindingen te mailen naar de fractie!

Biodiversiteit

De biodiversiteit staat sterk onder¬†druk. Niet alleen in de groene gebieden maar ook (juist?!) in de stad is het belangrijk om oog te hebben voor behoud, en liefst voor versterking van de biodiversiteit. Met de hoeveelheid watergangen, oevers en bermen die HHSK in beheer en onderhoud heeft¬†is het noodzakelijk dat wij inzetten op versterking van de biodiversiteit. In de laatste vergadering heb ik dan ook aangedrongen op het meedoen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Toegezegd is te onderzoeken welke toegevoegde waarde dit kan hebben. Ook bij de¬†eerder genoemde¬†klimaatadaptatie-maatregelen heb ik gevraagd om biodiversiteit hierin mee te nemen, wat ook is toegezegd.¬†Idee√ęn¬†hoe de biodiversiteit kan worden versterkt? Ik hoor ze graag!

Waterbeheerplan

Het huidige waterbeheerplan loopt tot 2021. Om te komen tot een goede nieuw plan vindt Water Natuurlijk dat een interactief proces met alle belanghebbenden moet worden gevoerd. De komende jaren zullen hiervoor worden benut. We houden je op de hoogte.

Naast bovenstaande onderwerpen zullen nog veel meer onderwerpen de aandacht van de fractie vragen. Denk bijvoorbeeld aan de voortgang van het project KIJK, Krachtige IjsseldijkenKrimpenerwaard, of aan de nadere uitwerking van de vernieuwing van het belastingstelsel.

Tot slot: het HHSK heeft een financi√ęle regeling voor een¬†groen-blauwe¬†omgeving, met name voor nieuwe idee√ęn en oplossingen in het waterbeheer. Meet informatie staat op de HHSK-website. Maak daar gebruik van!

123