Programma Schieland en Krimpenerwaard

Hieronder vind je het concept verkiezingsprogramma van water natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard.

De kandidaten waarop u op 20 maart 2019 kunt stemmen zetten zich graag in om de onderstaande speerpunten waar te maken.

Verkiezingsprogramma Schieland en  Krimpenerwaard

rode potlood waterschapsverkiezingen

Water Natuurlijk voor Klimaatactieve Stad

Door klimaatverandering zullen regenbuien niet alleen frequenter voorkomen, maar zullen vooral in hevigheid toenemen. Hiervoor moet de stad klimaatbestendig worden ingericht, zodat wateroverlast voorkomen wordt. Water Natuurlijk Schieland en de Krimpenerwaard wil dat het waterschap samen met de gemeenten, burgers en de provincie werkt aan een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.De waterpleinen, natuurvriendelijk oevers,stadslandbouw en dakakkers die in de afgelopen periode in Rotterdam zijn aangelegd zijn daar goede voorbeelden van. Schoon regenwater moet beter benut wordt in de wijk en niet met het vuile rioolwater worden vermengd. Wij gaan samen aan de slag om oplossingen te vinden voor schoon water, droge voeten en een groene stad.

Water Natuurlijk voor Gezond Water

Ecologisch gezond en helder water daar staat Water Natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard voor. Oppervlaktewater waar de natuur profijt van heeft en waar we nu en in de toekomst zorgeloos in kunnen spelen, zwemmen, vissen en verblijven. De waterkwaliteit in Schieland en Krimpenerwaard laat vaak te wensen over. Veel water is ecologisch ongezond en zwemmen is niet altijd zonder risico. Dit komt door mestvervuiling en bestrijdingsmiddelen uit landbouwbedrijven, medicijnresten, hormoonstoffen en micro-plastics.Water Natuurlijk wil de water kwaliteit verbeteren in veel bezochte recreatiewateren zoals de Rotte en de Bleiswijkse zoom en zwemwater locaties, de Kralingseplas in Rotterdam en Krimpenerhout in Krimpen aan den IJssel moeten in de zomer geen last hebben van blauwalgen. Water Natuurlijk streeft naar concrete verbeteringen door samen te werken met de agrarische sector, bedrijven, gemeenten en burgers en inzet van innovatieve maatregelen.

Water Natuurlijk Duurzamer

Voor Water Natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard is duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen vanzelfsprekend. Daarom vinden wij dat het waterschap Schieland en Krimpenerwaard zelf een voorbeeldfunctie heeft. Water Natuurlijk wil dat de overheid en bedrijven zich houden aan de klimaat-akkoorden en CO2 neutraal worden. Wij maken ons sterk voor nieuwe concepten voor afvalwaterzuivering om zelf energie (biogas) op te wekken en grondstoffen (zoals fosfaat en cellulose) uit het afvalwater te halen en zo een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.Water Natuurlijk wil dat landschappelijke waarde nadrukkelijker in de besluitvorming meegenomen wordt voor het behouden van natuur en cultuurhistorische waarden.Wij willen dat er meer te genieten vals van onze leefomgeving. Water Natuurlijk staat hierbij voor schoon en natuurlijk ingericht water, fraaie watersystemen, natuurrijke oevers en van goed in stand gehouden cultuurhistorische elementen in een mooi landschap. We willen ruimte en rust en sport- en recreatiemogelijkheden vinden op of rond het water. De Krimpenerwaard is zeer waardevol, omdat het een van de laatste restveengebieden in Nederland is. Behoud van dit unieke veengebied heeft hoge prioriteit.

Water Natuurlijk Huis van de Vis

Water Natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard wil vispassages en natuurvriendelijke oevers aanleggen zodat vissen ongehinderd weer in gebieden kunnen komen om te paaien en voor nakomelingen zorgen. Wij willen dat bedreigde soorten zoals paling en stekelbaars weer een toekomst hebben. In de afgelopen periode is al een goede start gemaakt met de ‘vispasseerbaarheid’ van gemalen.

Water Natuurlijk Veilig!

Vanzelfsprekend staat Water Natuurlijk voor waterschappen die onze veiligheid garanderen en zowel wateroverlast als droogte weten te voorkomen. Onze dijken en kades moeten betrouwbaar zijn en goed worden onderhouden. Veiligheid gaat volgens ons heel goed samen met een mooi landschap en met natuur. Door water de ruimte te geven op plaatsen waar dat kan en het zo lang mogelijk bovenstrooms vast te houden, nemen we de toenemende druk op lager gelegen gebieden weg.Minder met steen en beton, meer met groen. Daar waar mogelijk willen wij gebruik maken van natuurlijke processen: zoals het aanleggen van vooroevers met rietlanden en het gebruik van natuurlijke erosiebestendige vegetatie. Water Natuurlijk vind dat verbetering van de waterveiligheid hand in hand moet gaan met landschappelijke kwaliteit.[/su-expand]

Water Natuurlijk meer waar(de) voor je geld

Water Natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard wil de kosten van het waterbeheer rechtvaardig en betaalbaar houden! Water Natuurlijk staat voor betaalbaar water voor iedereen, maar ook voor zinvol investeren in de toekomst. Daar betalen we immers (waterschaps)belasting voor. Door een efficiënte aanpak bij het verzamelen van afvalwater (riolering) en de zuivering (rioolwaterzuiveringsinstallaties) kunnen we kosten besparen.Water Natuurlijk wil daarom het waterschap, gemeenten, inwoners en drinkwaterbedrijven stimuleren om nog verdergaand samen te werken. Belangrijk is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Daar waar kosten voor gemaakt worden, moet er ook voor betaald worden. Inwoners en watergebruikers die zuinig omgaan met water betalen wat ons betreft minder, we willen dat vervuilers en verspillers juist meer gaan betalen. De baten van investeringen in een gezond leefmilieu zijn voor iedereen! Water Natuurlijk levert waar(de) voor je geld!

Water Natuurlijk voor de inwoners!

Resultaten bereik je alleen als er voldoende draagvlak is. Bekendheid van het waterschap en wat het doet en waarom, is onontbeerlijk. Plannen in een vroeg stadium bij de inwoners brengen zodat ze kunnen meedenken en meebeslissen, vergroot de kans van slagen. Het spreekt vanzelf dat u ook wilt weten wat Schieland en de Krimpenerwaard voor u doet en wat u dat zal kosten. Daarom wil Water Natuurlijk dat uw waterschap een inzichtelijke en kostenbewuste organisatie is.Wij willen dat het waterschap u tijdig betrekt bij de plannen bij u in de buurt en luistert naar uw suggesties!

Kortom:

Water Natuurlijk Schieland en Krimpenerwaard biedt veiliger water, gezonder water, mooier water, verbindend water en tevens betaalbaar water ofwel meer waar(de) voor je geld!


Wilt u het nog eens rustig nalezen? Download dan het concept verkiezingsprogramma van Water natuurlijk Schieland en de Krimpenerwaard in PDF.

Download het concept verkiezingsprogramma