Water Natuurlijk in 2020

Water Natuurlijk heeft als speerpunten: schoon, gezond en natuurlijk water; een groene stad zonder wateroverlast en een energie neutraal en circulair waterschap. In het coalitieakkoord staan hiervoor veel plannen opgenomen. De onderstaande onderwerpen staan in 2020 nadrukkelijk op onze agenda.

Innovatie

De afgelopen maanden kwam HHSK met mooie voorbeelden van innovatie in de pers. Zo is in oktober een proef gedaan met een drone boot met een camera erop. Met deze beelden kan je zien of wellicht met een leiding schadelijke stoffen worden geloosd, en hoe het staat met de begroeiing van de waterkanten. Ook is dit jaar voor het eerst met satellietbeelden de staat van het onderhoud van sloten gecontroleerd. (Op termijn) hoeven nu alleen die sloten nog beoordeeld te worden die afgekeurd zijn op basis van de satellietbeelden. Als ook deze proef goed verloopt kan preciezer, efficiënter en goedkoper worden gecontroleerd. Wij zijn een groot voorstander van innovaties binnen het werkterrein van HHSK. Daarom is hiervoor ook een bedrag van 150.000 gulden per jaar gereserveerd in het coalitie-akkoord. 

Klimaatadapatie

In het coalitie-akkoord hebben we afgesproken om de komende jaren per jaar 1 miljoen euro te bestemmen voor klimaatadaptatie-maatregelen. Voor Water Natuurlijk is het hierbij belangrijk dat de maatregelen in samenwerking met andere partijen (veelal gemeenten) worden genomen. Zo krijg je een breed draagvlak waarbij bewoners ook nadrukkelijk worden betrokken. De komende stresstesten van de gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. In deze stresstesten wordt per klimaatthema (wateroverlast, hitte, droogte en overstroming) aangegeven welke knelpunten en kansen er zijn. Dan kan gekeken worden welke projecten gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Interessant om de stresstest bij je eigen gemeente op te vragen, en je bevindingen te mailen naar de fractie!

Biodiversiteit

De biodiversiteit staat sterk onder druk. Niet alleen in de groene gebieden maar ook (juist?!) in de stad is het belangrijk om oog te hebben voor behoud, en liefst voor versterking van de biodiversiteit. Met de hoeveelheid watergangen, oevers en bermen die HHSK in beheer en onderhoud heeft is het noodzakelijk dat wij inzetten op versterking van de biodiversiteit. In de laatste vergadering heb ik dan ook aangedrongen op het meedoen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Toegezegd is te onderzoeken welke toegevoegde waarde dit kan hebben. Ook bij de eerder genoemde klimaatadaptatie-maatregelen hebben wij aan het dagelijks bestuur gevraagd om biodiversiteit hierin mee te nemen, wat ook is toegezegd. Ideeën hoe de biodiversiteit kan worden versterkt? Wij horen ze graag!

Waterbeheerplan 

Het huidige waterbeheerplan loopt tot 2021. Om te komen tot een goede nieuw plan vindt Water Natuurlijk dat een interactief proces met alle belanghebbenden moet worden gevoerd. De komende jaren zullen hiervoor worden benut. We houden je op de hoogte.

Naast bovenstaande onderwerpen zullen nog veel meer onderwerpen de aandacht van de fractie vragen. Denk bijvoorbeeld aan de voortgang van het project KIJK, Krachtige Ijsseldijken Krimpenerwaard, of aan de nadere uitwerking van de vernieuwing van het belastingstelsel. 

Josien van Cappelle maart 2020

Schieland e/d krimpenerwaard in beeld

Werken aan schoon water

Water Natuurlijk staat voor duurzame afvalwaterzuivering! De waterzuiveringsinstallaties zijn ook belangrijk bij het terugwinnen van energie (biogas) en fosfaat en andere waardevolle grondstoffen. AWZI’s worden grondstoffen- en energiefabrieken die groene stroom produceren.

Hoogheemraadschap gaat Mobiel Watermeten met een App

Mobiel Watermeten App aangeschaft. Voortaan het waterpeil meten door simpelweg een foto te maken van een peilschaal met de smartphone. Deze innovatie levert een flinke efficiëntieslag op.

Benthemplein als waterplein

Water Natuurlijk staat voor Klimaatactieve stad en groene oplossingen om wateroverlast te voorkomen. Het grijze, betonnen Benthemplein in Rotterdam is omgevormd tot een aantrekkelijk stadsplein met ruimte voor waterberging, sport en groen.

De Eendragtspolder

Water Natuurlijk is voor natuurlijke klimaatbuffers in buitenstedelijk gebied voor berging van water bij extreme regenval en voor recreatie. De Eendragtspolder, gelegen tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer, is een uniek gebied voor waterberging, sport en recreatie, met de internationale roeibaan Willem-Alexander Baan.