Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Spannend najaarseizoen 2018 wetterskip Fryslân!

De zomer ligt inmiddels achter ons. Een zomer die zich heeft gekenmerkt door fantastisch  weer. Een hoogzomers karakter van een gewaardeerd jaargetijde waarbij het buitenleven door velen is beproefd op zijn mogelijkheden te genieten van een veelheid van activiteiten. Uiteraard afhankelijk waar de persoonlijke voorkeur naar uitging. Vakantie vieren in eigen land of op buitenplaatsen elders. In de zon zitten, zwemmen, varen, wandelen, fietsen of gewoon even niets doen omdat het gewoon te warm was.

Een zomer ook die zich in onze provincie heeft gekenmerkt door een veelheid aan activiteiten in het kader van CH LF 2018 waarbij het bezoek van de reuzen aan Leeuwarden wel een van de hoogtepunten was.

Ook de zwemtocht van Maarten van de Weijden langs de elfsteden was een voorbeeld van waar de Mienskip van Fryslân warm voor liep. Ongekende belangstelling en support heeft geleid tot een inzameling van meer dan 4,5 miljoen euro voor onderzoeken naar de bestrijding van kanker. Het mee zwemmen van supporters kon helaas geen doorgang door de slechte zwemwaterkwaliteit langs de route. Een van de oorzaken van de langdurige periode van droogte waardoor kwaliteit zodanig slecht was dat mee zwemmen niet verantwoord was.

Maar ook een zomer die zich heeft gekenmerkt door een droogte met ongekende omvang. Nooit was het zo lang zo droog. Met alle gevolgen van dien.

Schade voor de landbouw en natuur, een minder hoge waterdruk op het waterleidingnet, verlaagde waterstanden in de rivieren waarvan de scheepvaart hinder ondervindt, een verlaagde waterkwaliteit in open zwemwater (algengroei, e-colie bacterie, vissterfte door te weinig zuurstof in het water). Een droogte zelfs zodanig dat er op landelijk niveau discussie werd gevoerd over het gebruik van de nationale regenton i.c. het IJsselmeer door de waterschappen. Us wetterskip kon minder water afnemen om de boezem op peil te houden. Een beregeningsverbod voor de landbouw en particuliere ingezetenen heeft het peil moeten reguleren.

Het beregeningsverbod is inmiddels verleden tijd. Maar dat laat onverlet dat it wetterskip de komende jaren na moet gaan denken over het probleem van droogte. Immers door de klimaatveranderingen gaat dit fenomeen volgens de wetenschap vaker voorkomen. Tijdig inspelen op dit soort ontwikkelingen is een voorwaarde voor een goed beheersbaar watersysteem waarbij de negatieve gevolgen van de droogte zoveel als mogelijk is worden voorkomen.

Dat hierbij een verschil van mening kan optreden tussen de verschillende fracties binnen it wetterskip lijkt niet ondenkbaar. Water Natuurlijk staat nu eenmaal dichterbij een natuurlijke manier van peilbeheer waarbij  bijvoorbeeld in de zomer een aanmerkelijk hoger zomerpeil wordt gehanteerd. Dit voorkomt immers droogteschade voor landbouw en natuur. Bouw een grotere buffer op in de boezem en in de poldersystemen dan nu het geval is.

De uitdaging voor het najaar zit in discussie over een landelijk advies over het systeem van waterschapsbelastingen. Dan gaat het om de toegepaste zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing. Volgens een rapport van de Organisatie voor Economische ontwikkeling moet dat systeem transparanter en toekomstbestendiger met meer relatie tussen vervuiler en heffingen. Dat zal ongetwijfeld leiden tot hogere heffingen voor ingezetenen. Dat hier spanning opstaat tussen Water Natuurlijk en andere partijen is voor het onderscheid waar die partijen voor staan alleen maar plezierig. Dat geldt ook v oor de discussie over de veenweidevisie waar Water Natuurlijk uitkijkt naar het uitvoeringsplan 2020 – 2030 waarin duidelijk zal moeten worden of er daadwerkelijk een begin wordt gemaakt met het terugdringen van de CO2 uitstoot door de steeds lagere wordende peilen in het veengebied.

Voor Water Natuurlijk geldt daarbij er zichtbaar stappen moeten worden gemaakt naar een omslag in denken. Niet langer waterpeil volgt functie maar functie volgt waterpeil.  En een landbouwsector die de omslag maakt naar een meer natuurinclusieve landbouw! Zo liggen er meer spanningsvolle dossiers op de plank die het onderscheid zichtbaar maken tussen waar Water Natuurlijk voor staat en een aantal andere partijen binnen het wetterskip. O.a. het probleem van de toenemende verzilting in het noordwestelijk kleigebied, toekomstig watersysteembeheer, de invulling van het klimaatakkoord op weg naar een klimaatneutraal wetterskip….

Kortom genoeg stof tot een zinvolle discussie in het algemeen bestuur van het wetterskip in de aanloop naar de verkiezingen op 20 maart 2019.

Martin Dijkhoff – Water Natuurlijk Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *