Excursie Planten- en vogelparadijs Kees van Lohuizenpark

11 juli 2018
Excursie Planten- en vogelparadijs Kees van Lohuizenpark Het Kees van Lohuizenpark is één van de best bewaarde natuurgebieden van Ede, onder meer omdat het niet vrij toegankelijk is. Het natuurontwikkelingsgebied ligt namelijk binnen het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er komen circa 220 plantensoorten voor, waaronder vele zeldzame. Aan vogels zijn in de loop der jaren … Continue reading "Excursie Planten- en vogelparadijs Kees van Lohuizenpark"

Excursie Planten- en vogelparadijs Kees van Lohuizenpark

Het Kees van Lohuizenpark is één van de best bewaarde natuurgebieden van Ede, onder meer omdat het niet vrij toegankelijk is. Het natuurontwikkelingsgebied ligt namelijk binnen het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er komen circa 220 plantensoorten voor, waaronder vele zeldzame. Aan vogels zijn in de loop der jaren ongeveer 120 soorten waargenomen.

Kees van Lohuizen, toenmalig adjunct technisch directeur van de voorloper van het huidige waterschap en bedenker van het park, geeft voor geïnteresseerden een rondleiding. De excursie begint met een korte presentatie en koffie in de excursieruimte. Daarna volgt een rondleiding.

Datum en tijd: zaterdag 21 juli, 10.00-11.30u
Locatie: rioolwaterzuiveringsinstallatie, Dwarsweg 5, Ede
duur: 1,5-2 uur
Max. 20 deelnemers

Aan deze excursies zijn geen kosten verbonden. Opgave: redactie@nieuweveluwe.nl of 0317-425880.

Excursie Water Natuurlijk in Tiel. 25 mei 2018

5 mei 2018
Excursie Water Natuurlijk in Tiel Op dezelfde middag als de regionale Ledenvergadering organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland ook een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom! We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ … Continue reading "Excursie Water Natuurlijk in Tiel. 25 mei 2018"

Excursie Water Natuurlijk in Tiel

Op dezelfde middag als de regionale Ledenvergadering organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland ook een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom!

We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel.

Aanmelding.
Tiel, vrijdag 25 mei 2018, 14.45-17.00u

Centrale Regiekamer
De Centrale regiekamer is het regelhart van het waterschap. Hier kan het waterschap op afstand alle stuwen en gemalen bedienen, en zo snel inspelen op veranderende weersomstandigheden. Daarnaast hebben we door het slim instellen en inregelen van onze pompcapaciteiten in rioolgemalen al ruim 15% energie weten te besparen. Het calamiteitencentrum van het waterschap is ook gehuisvest bij de regiekamer, zodat in het geval van calamiteiten de organisatie snel kan beschikken over de benodigde informatie en daar ook kan vergaderen.
Bekijk hier alvast een leuk introductiefilmpje van de centrale regiekamer.

Waterplein
In 2007 startte een grote herstructurering om de Vogelbuurt in Tiel-Oost te behoeden voor verval. De woningbouwcoöperaties, waterschap Rivierenland en de bewoners hebben samen een plan van aanpak gemaakt. Er zijn woningen gesloopt en teruggebouwd, aan alle woningen is groot onderhoud gepleegd.

Het water kwam soms tot aan het maaiveld. Daarom is er drainage aangelegd, er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd, en alle daken zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool. Verder is er waterpasserende bestrating aangelegd in de wijk. Dat loste al een groot deel van de wateroverlast op.
Het sluitstuk van het project was de aanleg van een waterplein. Zo is er een aantrekkelijk buurtplein ontwikkeld, dat zowel de leerbaarheid van de wijk bevordert, als een veilige speelplek voor kinderen biedt en daarnaast wateroverlast tegengaat.

Hoogwatergeul Varik-Heesselt
Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Als het aan de stuurgroep ligt, komt er dus geen hoogwatergeul.

In juni brengt de stuurgroep een definitief advies uit, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbesluit neemt. Overigens wil het ministerie van IenW wél dat de planologische reservering (Barro) bij de keuze voor deze compensatievariant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, en dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep ligt van 15 maart tot 26 april ter consultatie. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies, dat zij zal voorleggen aan de minister. Ondertussen wordt er overigens doorgewerkt aan de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg.

Werkcafé

20 februari 2017
Mid-term Werkcafé Water Natuurlijk Vallei en Veluwe. Voor alle Water Natuurlijk-leden in Vallei en Veluwe en overige geïnteresseerden! Onze Water Natuurlijkfractie in waterschap Vallei en Veluwe organiseert een mid-term werkcafé. We zijn halverwege deze bestuursperiode en willen graag laten zien wat we tot nu toe hebben bereikt. Daarbij willen we het samen met jullie hebben … Continue reading "Werkcafé"

Mid-term Werkcafé Water Natuurlijk Vallei en Veluwe. Voor alle Water Natuurlijk-leden in Vallei en Veluwe en overige geïnteresseerden!

Onze Water Natuurlijkfractie in waterschap Vallei en Veluwe organiseert een mid-term werkcafé. We zijn halverwege deze bestuursperiode en willen graag laten zien wat we tot nu toe hebben bereikt. Daarbij willen we het samen met jullie hebben over wat we nog kunnen doen in de komende 2 jaar. En alvast vooruitkijken naar de verkiezingen in 2019. Maar ook… gaan we het veld in om de hoogwatergeul te bekijken en we krijgen uitleg over wat er de afgelopen jaren in het gebied is aangelegd en veranderd. De middag sluiten we af met een borrel en een hapje. Geef je hier op voor deelname.

Frans ter Maten, Dirk Wever en Astrid Meier

Veesser Enkweg 39 (keet waterschap), Veessen, vrijdag 21 april 2017, 15.00-17.30u

cartoon_watertoets_water_ro

 

 

 

 

 

 

 

Themabijeenkomst Water in de stad incl. excursie 20 mei 2016

11 mei 2016
Beste leden van Water Natuurlijk in de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland, en belangstellenden. Graag nodigen we jullie uit voor een themabijeenkomst over water in de stad incl. excursie, tevens onze jaarlijkse regionale ledenvergadering. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Een jaar na de waterschapsverkiezingen willen we graag in onze regio met … Continue reading "Themabijeenkomst Water in de stad incl. excursie 20 mei 2016"

Beste leden van Water Natuurlijk in de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland, en belangstellenden.

Graag nodigen we jullie uit voor een themabijeenkomst over water in de stad incl. excursie, tevens onze jaarlijkse regionale ledenvergadering. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Een jaar na de waterschapsverkiezingen willen we graag in onze regio met alle leden terugkijken op het afgelopen jaar en de bereikte resultaten. Ook willen we vooruitkijken naar de plannen die de fracties van Water Natuurlijk in onze regio hebben voor de volgende jaren. 

Als regionaal bestuur leggen we uit waar wij voor staan. De fracties van Water Natuurlijk in de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe geven aan wat in hun waterschappen zij de komende jaren willen bereiken.

Daarna gaan we het veld in! We zijn te gast bij Water Natuurlijk Vallei en Veluwe. Water in de stad is voor ons een belangrijk thema. We bezoeken een afkoppelingsproject in De Worp, de enige wijk van Deventer aan de westkant van de IJssel.

Ook bekijken we de nieuwe meestromende nevengeul in de IJsseluiterwaarden.

Voor meer informatie klik hier.

Met vriendelijke groet,

mede namens de WN-fractie Vallei en Veluwe,

Roelof van Loenen Martinet

Rienk Kuiper

Regiobestuur Water Natuurlijk Midden-Nederland

Graag hier aanmelden

Programma

Datum: 20 mei 2016

Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur

Locatie: ‘t Hovenhuus, Leliestraat 27, Deventer, De Worp

 

 

 

Brainstormavond Grebbedijk 16 maart 2016

1 maart 2016
Brainstormavond Grebbedijk Water Natuurlijk Vallei en Veluwe nodigt alle belangstellenden van harte uit om mee te praten en te denken over de toekomst van de Grebbedijk. Water Natuurlijk organiseert op woensdag 16 maart 2016 om 20.00 uur een brainstormavond. Deelname is kosteloos en iedereen is welkom. De Grebbedijk beschermt de hele Gelderse Vallei tegen overstroming. … Continue reading "Brainstormavond Grebbedijk 16 maart 2016"

Brainstormavond Grebbedijk

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe nodigt alle belangstellenden van harte uit om mee te praten en te denken over de toekomst van de Grebbedijk. Water Natuurlijk organiseert op woensdag 16 maart 2016 om 20.00 uur een brainstormavond. Deelname is kosteloos en iedereen is welkom.

De Grebbedijk beschermt de hele Gelderse Vallei tegen overstroming. Vanaf 2017 gaan nieuwe normen gelden voor de veiligheid van de dijken en dat betekent dat het waterschap Vallei en Veluwe (i.s.m. gemeenten en provincies) de Grebbedijk gaat versterken. Waterschapspartij Water Natuurlijk nodigt de achterban en andere geïnteresseerden daarom van harte uit voor een brainstormavond om mee te kijken en te denken over de kansen die dit biedt. Ook al zijn de technische normen voor de waterveiligheid nog niet vastgesteld, we willen de wensen en mogelijkheden zo vroeg mogelijk in beeld hebben.

We zijn benieuwd naar de ideeën die bij onze achterban en andere geïnteresseerden leven over de komende versterking van de Grebbedijk. Verbeteren van de waterveiligheid staat vanzelfsprekend voorop. Maar er is veel meer dan dat. Vragen die aan de orde kunnen komen:

  • verbeteren van de verkeersveiligheid op de Grebbedijk?
  • verplaatsing Wageningse jachthaven naar de uiterwaarden bij het stadscentrum?
  • nieuwe wandelroutes door de uiterwaarden en binnendijks?
  • meer natuurontwikkeling langs de Grebbedijk?
  • hoe bij dijkversterking om te gaan met de cultuurhistorie van de Grebbelinie?
  • uitzicht op Binnenveld behouden en in betere banen leiden van de verrommeling van het binnendijkse landschap?

Deelname is kosteloos en iedereen is welkom. Deelnemers kunnen zich hier aanmelden: https://ow.ly/YSB23

SAMSUNG CSC
Grebbedijk

Excursie Grebbedijk 27 februari 2016.

9 februari 2016
Op dit moment voldoet de Grebbedijk aan alle waterveiligheidsnormen. In 2017 stelt de Tweede Kamer in verband met de uitvoering van het Deltaprogramma nieuwe normen vast. Dan zal de Grebbedijk moeten gaan voldoen aan een hogere norm omdat een dijkdoorbraak grote economische en maatschappelijke gevolgen heeft. Op welke wijze de dijk verbeterd moet worden is … Continue reading "Excursie Grebbedijk 27 februari 2016."

Op dit moment voldoet de Grebbedijk aan alle waterveiligheidsnormen. In 2017 stelt de Tweede Kamer in verband met de uitvoering van het Deltaprogramma nieuwe normen vast. Dan zal de Grebbedijk moeten gaan voldoen aan een hogere norm omdat een dijkdoorbraak grote economische en maatschappelijke gevolgen heeft. Op welke wijze de dijk verbeterd moet worden is nu nog niet bekend. De verwachting is dat de dijk vooral steviger moet worden en op een enkele plaats wellicht iets hoger.

De waterschapspartij Water Natuurlijk Vallei en Veluwe maakt zich er sterk voor dat de Grebbedijk op korte termijn wordt versterkt tot superveilige en multifunctionele Deltadijk. Maar dijkversterking moet wel gebeuren met respect voor cultuurhistorie, en extra kansen bieden aan natuurontwikkeling en aan mooi en veilig wandelen en fietsen.

We zijn benieuwd naar de ideeën die bij onze achterban en andere geïnteresseerden leven over de versterking van de Grebbedijk. Water Natuurlijk organiseert daarom binnenkort zowel een excursie als een brainstormavond.

Waar hebben we het over bij de versterking van de Grebbedijk? En wat zijn er voor kansen en problemen op en langs de dijk? Dat valt verreweg het beste te zien in het veld! Daarom organiseert Water Natuurlijk op zaterdag 27 februari 2016 van 15.00 uur tot 17.00 uur een fietsexcursie. Het startpunt is op de Pabstendam bij de haven in Wageningen.
Meer info en deelname

grebbedijk foto van waterschap vallei en veluwe
De Grebbedijk. Foto van Waterschap Vallei en Veluwe.

Open Dag bij Waterschap Vallei en Veluwe zaterdag 20 juni 2015

18 juni 2015
Wij van Water Natuurlijk vinden het belangrijk dat de Waterschappen goed in beeld blijven. Waterschap Vallei en Veluwe heeft aankomende zaterdag (20 juni 2015) een open dag. Een mooie gelegenheid, indien uw agenda het toe laat, eens een bezoekje te brengen aan dit Waterschap. Klik hier voor meer informatie op de website of bekijk de publieksfolder (pdf, … Continue reading "Open Dag bij Waterschap Vallei en Veluwe zaterdag 20 juni 2015"

Wij van Water Natuurlijk vinden het belangrijk dat de Waterschappen goed in beeld blijven. Waterschap Vallei en Veluwe heeft aankomende zaterdag (20 juni 2015) een open dag. Een mooie gelegenheid, indien uw agenda het toe laat, eens een bezoekje te brengen aan dit Waterschap.

waterschap vallei en veluwe terein zuivering enz

Klik hier voor meer informatie op de website of bekijk de publieksfolder (pdf, 577 kB) met ook informatie over de locatie en de route.

5 maart 2015 19.30 Thema avond :Beken, Binnenveld en Grebbedijk

28 februari 2015
Water Natuurlijk organiseert op donderdagavond 5 maart een speciale avond over water in de zuidelijke Vallei en Veluwe. Alle bewoners uit Veenendaal, Ede, Wageningen, Renkum zijn van harte welkom. Drie onderwerpen staan centraal. Het herstel van de beken aan de zuidelijke Veluwezoom, de natuur in het Binnenveld, en de toekomstige versterking van de Grebbedijk. Kandidaten … Continue reading "5 maart 2015 19.30 Thema avond :Beken, Binnenveld en Grebbedijk"

Vraag en antwoord icoon voor berichtenWater Natuurlijk organiseert op donderdagavond 5 maart een speciale avond over water in de zuidelijke Vallei en Veluwe. Alle bewoners uit Veenendaal, Ede, Wageningen, Renkum zijn van harte welkom. Drie onderwerpen staan centraal. Het herstel van de beken aan de zuidelijke Veluwezoom, de natuur in het Binnenveld, en de toekomstige versterking van de Grebbedijk.

Kandidaten van de lijst Water Natuurlijk leiden de thema’s in en vertegenwoordigers van Vijf Dorpen in ’t Groen, Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) geven acte de présence. Daarbij gaan we in discussie met de zaal en willen we graag van gedachten wisselen over de inbreng van Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur in de komende jaren.

Speciale gasten zijn de lijsttrekker Water Natuurlijk van Waterschap Vallei en Veluwe, Frans ter Maten uit Leusden en wethouder Han ter Maat uit Wageningen. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Café Onder de Linden, Haagsteeg 16 in Wageningen.