Water Natuurlijk levert veel heemraden

1 juli 2019

 

Water Natuurlijk heeft zijn landelijke winst bij de waterschapsverkiezingen goed kunnen verzilveren.

Het overzichtsschema (met dank aan de maker: Paul van de Vijver) laat zien dat Water Natuurlijk nu in 16 van de 21 waterschappen een heemraad levert. Daar zitten ook de drie waterschappen in Midden-Nederland bij: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Ons beleid van de afgelopen jaren was al sterk op duurzaamheid en vergroening gericht. Daar willen we de komende periode nog een extra stimulans aan geven. Het komende jaar willen we in ieder geval extra inzetten op het herstel van biodiversiteit.

 

Kijk ook bij onze nieuwe nieuwsbrief.

Europese verkiezingen belangrijk voor water

15 mei 2019

 

Op donderdag 23 mei zijn in ons land de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Europa heeft veel te zeggen over natuur, landbouw en water. Veel van wat we nog hebben aan belangrijke natuur in Nederland en in andere Europese landen is een direct effect van Europees natuur-, landbouw en waterbeleid.

Wie een groen hart heeft; ga op 23 mei vooral stemmen!

Help verdere achteruitgang van de biodiversiteit stoppen

Eén van de grootste uitdagingen voor de EU op natuurgebied is het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit in 2020. Vogelbescherming Nederland maakte een analyse van de Europese verkiezingsprogramma’s. PvdA, CDA, 50Plus en de PVV besteden in hun programma’s geen aandacht aan biodiversiteit, ecosystemen of Europees beschermde Natura 2000-gebieden. Groen Links, D66 en de Partij voor de Dieren willen alle drie een stevige uitvoering van het Europese natuurbeleid. VVD, Christen Unie en SGP staan daar recht tegenover met de wens de regelgeving juist te versoepelen. De VVD wil af van veel Europese natuurregels en deze terugbrengen naar het nationale niveau. De SP beperkt zich tot het tegengaan van ontbossing.

De natuur in Europa gaat vooral sterk hard achteruit op het boerenland. De intensivering van de landbouw veroorzaakt een dramatische achteruitgang van soorten als patrijs, veldleeuwerik en kievit. Het Europees Landbouwbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld in de intensivering van de landbouw en zou dat ook kunnen doen in het herstel van de natuur op het boerenland. PvdA, Groen Links, D66 en Partij voor de Dieren geven ieder op eigen wijze aan dat het Europees landbouwbeleid flink op de schop moet ten gunste van onder andere natuur en milieu. CDA en Christen Unie/SGP verzetten zich juist tegen vergroening van het Europees Landbouw Beleid.

Vasthouden aan Europees waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft veel betekend voor de verbetering van de waterkwaliteit. Op dit moment is Brussel bezig om deze regeling tussentijds te evalueren (‘fitness check’). Veel natuurorganisaties zijn bang dat de eisen aan de waterkwaliteit worden versoepeld. Het halen van de normen is al twee keer uitgesteld van 2015 naar 2021 respectievelijk 2027.

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat als we op de huidige manier doorgaan in Nederland, in 2027 slechts de helft van de rijkswateren en slechts 15 procent van de regionale wateren voldoet aan de normen. Wat Water Natuurlijk betreft, is de Kaderrichtlijn Water nog steeds ‘fit for purpose’. Het laatste dat we moeten doen, is de normen naar beneden bijstellen. We hebben in het verleden belangrijke sprongen voorwaarts gemaakt met de waterkwaliteit. Toch moeten we juist nu versnellen. Het kan zijn dat Nederland in 2027 nog niet alle normen haalt. Dan moeten we wel aan Europa laten zien dat we alle maatregelen die mogelijk zijn, hebben genomen om de doelen te bereiken.

We moeten onze landbouw hoognodig verduurzamen. De Europese Commissie heeft Nederland laten weten dat we aanvullende maatregelen moeten nemen. Vanuit de Delta-aanpak Waterkwaliteit zijn vorig jaar gelukkig ook ‘versnellingstafels’ ingesteld. En we moeten de natuurlijke inrichting van waterlopen herstellen, zodat de natuur er ook echt op vooruit kan gaan.

De Europese Commissie heeft Nederland ook gevraagd om de druk van chemische verontreinigingen op het water op een betrouwbare manier vast te stellen. Nieuwe uitdagingen als opkomende stoffen en medicijnresten vragen om aanpak.

Het kan geen kwaad dat Europa in Nederland wat extra druk op de ketel zet. Wat Water Natuurlijk echt een slecht idee lijkt, is om Europese normen te gaan versoepelen omdat we te weinig hebben gedaan om ons water eindelijk eens echt schoon te krijgen.

 

Excursie Amersfoort

3 mei 2019

Water Natuurlijk nodigt iedereen van harte uit voor een boeiende waterexcursie naar Amersfoort. We bezoeken Elisabeth Groen. Bewoners hebben een paar jaar gelden het initiatief genomen om dit voormalige ziekenhuisterrein om te toveren in een mooi natuur- en parkgebied. Ook het beheer van het park is de bewoners van Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor én door bewoners noemen. De eerste fase van het park was einde 2018 klaar. Dit jaar volgt de tweede fase, op de plaats waar het onlangs gesloopte ziekenhuisgebouw stond.

Lia Bouma leidt ons vanuit Elisabeth Groen rond. Tijdens de excursie vertelt Henk Nobbe van waterschap Vallei en Veluwe meer over het bekensysteem in de Gelderse Vallei.

Afsluiting met een drankje.

Vertrek 14.30u: De Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144
Graag aanmelden
Amersfoort, vrijdag 17 mei 2019, 14.30-17.00u

Kiezers bedankt!

17 april 2019

Op woensdag 20 maart 2019 waren er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. De opkomst was hoger dan ooit tevoren en meer dan ooit hebben stemmers aangegeven water, natuur, leefomgeving en klimaat belangrijk te vinden.

Water Natuurlijk was al de grootste waterschapspartij van Nederland. En we zijn nog groter geworden! In 9 van de 21 waterschappen werden we zelfs de grootste fractie in het nieuwe algemeen bestuur. Er waren wel duidelijke verschillen. Water Natuurlijk haalde opmerkelijk goede verkiezingsresultaten in waterschappen in het noorden, oosten, midden en zuiden van het land.

Ook in Rivierenland behaalde Water Natuurlijk een zetel winst, en in Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe wisten we onze positie vast te houden en bleef het aantal zetels gelijk.

In het westen van land ligt er nog een duidelijke uitdaging voor Water Natuurlijk. In enkele waterschappen waar lokale partijen of de PvdD goed scoorden, bleef de stembusuitslag voor Water Natuurlijk achter.

Water Natuurlijk Rivierenland van 3 naar 4 zetels

Water Natuurlijk behaalde in waterschap Rivierenland een forse stemmenwinst. We gingen er van 3 naar 4 zetels!

Met de verkiezingen zijn 22 bestuurders democratisch gekozen. 8 bestuurders zijn door hun organisaties aangewezen voor de geborgde zetels. De opkomst bij de verkiezingen was hoog: 53,5%.

Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren en 50PLUS hebben er ieder één zetel bij gekregen. AWP en LRR zijn elk twee zetels kwijtgeraakt. De ChristenUnie verloor er één.

Bijna de helft van het algemeen bestuur (14 leden) neemt voor het eerst plaats in het bestuur van het waterschap. Een derde van de bestuursleden is vrouw. Het zijn er nu tien; voorheen waren het er vijf.

Namens Water Natuurlijk zijn Hennie Roorda, Michiel Alexander de Raaf, Marc Laeven en Moana van IJsseldijk gekozen in het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland.

Waterschap Vallei en Veluwe

In Vallei en Veluwe behaalde Water Natuurlijk een forse stemmenwinst. Het aantal zetels bleef met 3 gelijk. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverden een zetel in.

De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe was hoger dan het landelijk gemiddelde, respectievelijk 58,3 procent versus 51,4 procent.

Tevens zijn zes algemeen bestuursleden van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw. Vijf vrouwen zijn gekozen en één daarvan wordt geïnstalleerd op één van de zogenoemde ‘geborgde zetels’. Hiermee is 20 procent van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw.

Kandidaten van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe vieren de verkiezingsuitslag

 

Waterschap Rijn en IJssel

In Rijn en IJssel consolideerde Water Natuurlijk zijn 5 zetels.

De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht.

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden.

 

Het jaar van de Wulp.

27 maart 2019

Na de drukte van de verkiezingen even een mooi gedicht over een vogel. Coen Seur heef al eens eerder een mooi gedicht aangedragen voor onze website.

‘In het teken van onze bedreigde weidevogels is 2019 uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Wulp’. Zo’n vogel verdient een eigen gedicht. Waarvan akte.’

Wulp

In het wereldje

zijn de feiten

genoegzaam bekend –

De vogel die beter jodelt

dan Olga Lowina in haar hoogtijdagen,

of het ezelsbruggetje wulp-snavel-gulp

Niet dat het went –

Vanochtend

achter de dijk

mooi gedoe in een nog krappe lente

Vroege wulpen bij elkaar

Hun ijle roepen en het oude wonderlied

van opvliegen en met gejubel dalen

dat eerst rondzingt

in je hart

om dan te landen in

een soort verlangen naar

Coen Seur

 

Waterschappen uiten zorg over woningbouwplannen in Stadsblokken en Meinerswijk

11 maart 2019

De waterschappen Rivierenland en Valei en Veluwe maken zich zorgen over het plan om woningen te bouwen in Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. De besturen van beide waterschappen geven aan dat bouwen in de uiterwaarden risico’s met zich mee brengt. Het plan moet daarom niet alleen getoetst worden aan de huidige hoogwaternormen, maar ook aan toekomstige. Dit plan moet over 50 jaar nog steeds veilig zijn, vinden de beide waterschappen.

Bij beide waterschappen heeft het algemeen bestuur een motie aangenomen met als doel het hele bouwplan ter discussie te stellen. Arnhem wil meewerken aan de bouw van 430 woningen, waarvan de meeste op Stadsblokken.
Formeel hebben de waterschappen er niets over te zeggen, maar omdat ze bang zijn wel met de gevolgen te maken te krijgen, trekken ze nu wel aan de bel.

Klimaatverandering
Wij doen in Nederland alles om meer ruimte voor de rivieren te scheppen, met het oog op de klimaatverandering. Uit gegevens van de Deltacommissaris blijkt dat we rekening moeten houden met nog meer water dan we al dachten. Dan is het zeer onverstandig om juist in de uiterwaarden woningen te bouwen. De Rijn is ter plaatse al smal, hiermee zorg je voor extra problemen.

Ook veilig en betaalbaar na 2050
Mochten de  Arnhemse bouwplannen wel doorgaan, dat heeft dat op termijn ingrijpende gevolgen. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier. Daardoor krijgen we te maken met meer lange droge periodes én steeds hogere pieken veroorzaakt door extreme neerslag. Het is noodzaak daarop te anticiperen. Dus niet alleen te kijken naar de waterveiligheid tot 2050, maar ook te kijken naar de effecten daarna. Hoe flexibel ben je nog en zijn we dan ook nog in staat om waterveiligheid te garanderen en desinvesteringen te voorkomen? De keuze voor woningbouw in Meinerswijk heeft verstrekkende gevolgen voor rivier verruiming en dijkverhoging elders, of leidt tot meer risico’s hier in Arnhem of elders langs de rivier, en daarover spreken de waterschappen hun zorgen uit!

De gevolgen zijn nu misschien nog wel te compenseren met zaken als een nevengeul, maar op de langere termijn ontstaan problemen door gebrek aan flexibiliteit. Dat strekt verder dan regio Arnhem, je benadeelt heel Nederland. Is het verstandig dat je hier ruimte opgeeft en elders ruimte vraagt? Met alle financiële gevolgen van dien?

Water Natuurlijk haalt het nieuws in Amersfoort met actie Plastic Soup Server

8 maart 2019

Plastic Soup Surfer komt naar Amersfoort

Op zaterdag 16 maart komt de Plastic Soup Surfer naar Amersfoort. Samen met het publiek gaat hij gaat de Amersfoortse grachten en binnenstad plasticvrij maken.

Astrid Meier is lijsttrekker van de ‘Water Natuurlijk’ partij die meedoet aan de komende waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart. Meier coördineert deze schoonmaakactie. ,,Doel van deze actie is om plastic en zwerfafval uit het water en van de straat te halen”, vertelt Meier, ,,hiermee willen we bijdragen aan de vermindering van het plastic soepprobleem. Uiteindelijk komt een deel van het plastic uit onze stad ook in zee terecht.”

In het kader van de verkiezingen vraagt de partij hier aandacht voor. Ook surfers en suppers zijn van harte welkom om op het water mee te helpen. ,,Gooi ook geen plastic in de natuur”, benadrukt de lijstrekker, ,,het levert zoveel schade op. Het liefst zien we dat zo’n opruimactie niet een eenmalig gebeuren blijft, maar dat er op regelmatige basis wordt opgeruimd. Dan heeft het schoonmaken ook werkelijk zin.”

Bioloog en beeldend kunstenaar Merijn Tinga (44) ontpopte zich in 2014 als Plastic Soup Surfer. Tinga onderneemt in die rol acties om aandacht te vragen voor de problemen die veroorzaakt worden door zwerfvuil. De surfer vervaardigde zijn eerste plastic soup board van plastic afval dat hij zelf had verzameld. Hiermee kitesurfte hij 350 kilometer langs de Nederlandse en Belgische kust om aandacht te vragen voor het zwerfafval op zee, de zogenaamde plasticsoep.

De Plastic Soup Surfer kan het natuurlijk niet alleen opknappen. Wie helpt hem op zaterdag 16 maart mee met zijn schoonmaakactie? Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar waternatuurlijk.plasticsoup@gmail.com De actie start om 11.30 uur op de Vismarkten en eindigt rond 14.30 uur.

 

 

Watertoer Water Natuurlijk van Groenlo naar Winterswijk 10 maart 2019 vanaf 10.00 uur

7 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zondagmorgen 10 maart start de toer om 10.00 uur in Groenlo met een wandeling langs de Grolse Gracht. Het startpunt is Brouwersnös, Eibergseweg 1 in Groenlo.
Die middag gaat de watertoer verder met een wandeling door het Vragenderveen. Tijdens de wandeling van een uur wordt uitleg gegeven over de bijzondere natuur in dit gebied en de relatie tussen het waterbeheer en veenvorming. Deze wandeling start om 13.30 uur bij de observatiepost Vragenderveen, Dwarsdijk Vragender.
Daarna vervolgt de watertoer met een bezoek aan landgoed Sieverdink bij Kotten. In dit gebied wordt onder regie van het waterschap nieuwe natuur ontwikkeld. Hier heeft de lijsttrekker van Water Natuurlijk, Antoinet van Helvoirt, op 23 februari al een aantal bomen geplant. De excursie start om 16.00 uur aan de Buitinkweg 4 in Winterswijk Kotten.
Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl

Jan Terlouw trapt duurzame watertoer af op 9 maart 2019


 

Voormalig minister Jan Terlouw trapt op zaterdag 9 maart een duurzame watertoer af. Deze aftrap is stipt om 9.30 uur in (inloop vanaf 9 uur). De toer is de start van de verkiezingscampagne van waterschapspartij Water Natuurlijk in het kader van de waterschapsverkiezing op 20 maart.

Terlouw is ambassadeur voor Water Natuurlijk en heeft hart voor water, natuur en landschap. Na de aftrap om 10.30 uur is er een openbare wandelexcursie door het stadscentrum van Zutphen. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over onder meer het maaionderhoud, de te bouwen brug over de Berkel, de gedempte en wellicht te vullen gracht, de Berkelmonding en de gerenoveerde IJsselkade. Om 13 uur stappen de deelnemers van de duurzame toer bij de IJsselstroom op de fiets richting Almen. Op het biologisch pluimveebedrijf de Nieuwe Baankreis wordt ingegaan op de landbouw en hoe het waterschap daar mee om zou moeten gaan. Hierbij is ook melkveehouder en Water Natuurlijk ambassadeur Bert Wagenvoort aanwezig. Om 15.30 uur vervolgt de watertoer met een bijeenkomst voor jongeren in Borculo (locatie Voorstad 13A).

Voorafgaand aan de stadswandeling in Zutphen krijgt Terlouw het eerste exemplaar van een nieuw fietsboekje overhandigd. Het boekje Fietsen door het land van de Berkel beschrijft een nieuwe fietsroute vanaf de bron in het Duitse Billerbeck (zo’n 40 kilometer over de grens) tot aan de monding in de IJssel in Zutphen.

Deelname aan de duurzame toer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

Uitkomsten van het gesprek over “water in de stad” met het publiek in Dok Zuid, Apeldoorn op dinsdag 26 februari.

4 maart 2019
Met WaterNatuurlijk in gesprek over een klimaatbestendige toekomst Op dinsdag 26 februari jl vond in het Apeldoornse Dok Zuid een Watercafé-bijeenkomst plaats georganiseerd door waterschapspartij WaterNatuurlijk. Thema is “Klimaat in de stad”. Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, legt het hoe en waarom van klimaatadaptatie uit. De gemeente Apeldoorn zorgt op verschillende … Lees "Uitkomsten van het gesprek over “water in de stad” met het publiek in Dok Zuid, Apeldoorn op dinsdag 26 februari." verder

Met WaterNatuurlijk in gesprek over een klimaatbestendige toekomst

Op dinsdag 26 februari jl vond in het Apeldoornse Dok Zuid een Watercafé-bijeenkomst plaats georganiseerd door waterschapspartij WaterNatuurlijk. Thema is “Klimaat in de stad”. Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, legt het hoe en waarom van klimaatadaptatie uit. De gemeente Apeldoorn zorgt op verschillende manieren voor een evenwichtige waterhuishouding in de stad, zowel in periodes van droogte als bij hoosbuien.

Meer hitte

Volgens Straatsma zullen we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met extreem lange periodes van droogte, zoals in de zomer van 2018. Vooral in de steden zijn de nadelige gevolgen daarvan goed te merken. Bewoners kunnen last krijgen van hittestress. Apeldoorn wil voorkomen dat kwetsbare groepen als zieken en ouderen aan te hoge temperaturen worden blootgesteld. Groenvoorzieningen aanbrengen kan helpen voor aangenamere temperaturen. Maar groen heeft zelf ook voldoende water nodig wil het niet verdorren.

Water vasthouden Behalve aan maatregelen ter voorkoming van de schadelijke effecten van hitte denkt de gemeente Apeldoorn ook aan maatregelen om water beter en langer vast te houden. Met daktuinen en ondergrondse waterreservoirs kan het water worden vastgehouden. Ook door je regenpijp af te koppelen en het regenwater in je tuin te laten afvloeien wordt water vastgehouden. De gemeente stelt subsidie beschikbaar om inwoners te stimuleren hun bijdrage te leveren. Ook heeft de gemeente Apeldoorn een zogenaamde klimaatatlas voor de stad gemaakt. Hierin staat per wijk aangegeven hoe groot de kans is dat er water op straat komt te staan of waar de grootste hitte zal optreden.

Samenwerking

Apeldoorn wil niet alleen samenwerken met haar burgers. Ook met het waterschap Vallei en Veluwe wordt intensief samengewerkt om het stedelijk gebied klaar te maken voor het nieuwe klimaat, zoals Frans ter Maten, lijsttrekker WaterNatuurlijk en Heemraad Vallei en Veluwe volmondig beaamt. Veel kiezers vragen zich volgens Ter Maten nog steeds af hoe het waterschap is georganiseerd, wat het doet en wat nu eigenlijk de verschillen zijn tussen de partijen. Ter Maten: “Tot ruim tien jaar geleden kon een bestuurder zich individueel kandidaat stellen voor het waterschapbestuur, mits je voldoende handtekeningen van sympathisanten had verzameld. Tegenwoordig kun je kiezen uit landelijk bekende partijen maar ook uit typische waterschappartijen, zoals WaterNatuurlijk. WaterNatuurlijk is op dit moment landelijk de grootste”. De hoofdtaak van waterschappen is zorgen voor veilig en schoon water. WaterNatuurlijk wil dat deze taken worden uitgevoerd rekeninghoudend met natuur, cultuurerfgoed en recreatie, legt Ter Maten uit, maar niet van boven af opgelegd, maar gezamenlijk met inwoners, bedrijven, landbouwers en natuurorganisaties. Daarbij heeft WaterNatuurlijk de ambitie om het waterschap een “klimaatschap” te laten zijn. Met de juiste maatregelen inspelen op klimaatverandering wordt naar verwachting haar belangrijkste taak.

Waterschap Vallei en Veluwe koploper

Ons waterschap is in Nederland al ruim tien jaar koploper op het gebied van de productie van duurzame energie en het recyclen van grondstoffen. De eerste waterschaps-energiefabriek stond bij de RWZI in Apeldoorn. Deze koploperpositie van is mogelijk dankzij de unieke samenwerking van een groot aantal partijen in het algemeen bestuur. WaterNatuurlijk streeft ernaar deze koploperpositie op gebied van innovatie de komende vier jaar verder uit te bouwen.

Meer informatie bij Willem Seine, wkfseine@gmail.com

12345678910111213141516171819202122232425262728293031