Waar we voor staan

30 maart 2018
Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, en recreatie in en om het water. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, de 12 provinciale natuur- … Lees "Waar we voor staan" verder

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, en recreatie in en om het water. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, de 12 provinciale natuur- en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is landelijk de grootste waterschapspartij. We hebben in veel waterschappen dan ook de toon gezet voor een groener waterschap, met meer aandacht voor natuur, landschap cultuurhistorie en recreatief medegebruik. En we hebben innovatief en duurzaam werken op de agenda gezet. En dat is zeker het geval geweest in de drie waterschappen in Midden-Nederland: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Dit succes willen we na de waterschapsverkiezingen van maart聽2019 voortzetten.

Groepsfoto kandidaten Midden 2015
Foto Rapha聭l Drent, Tiel.

Water Natuurlijk staat voor veilig, schoon en mooi water. Daarin verschillen wij niet van andere partijen. Wat ons onderscheidt, is de manier waarop we dit willen bereiken.

Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we ons tijdig op voorbereiden. Tot slot anticiperen we op de veranderingen in de samenleving. Inwoners willen steeds vaker zelf hun woonomgeving verbeteren of en beheren. Wij zoeken actief de samenwerking met deze inwoners en ook met andere overheden, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties.

Nog geen lid van Water Natuurlijk?聽Meld je aanbij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via聽WaterNatuurlijkMN@gmail.com聽het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat,聽lees onze nieuwsbrief!

E茅n maatregel, meerdere doelen

28 maart 2018
Het waterschap zorgt voor bescherming tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Daar zijn maatregelen voor nodig, zoals dijkonderhoud, aanleg van waterbergingsgebieden en zuivering van afvalwater. Wij vinden dat een maatregel meerdere doelen moet dienen als het kan. We gaan tenslotte ook niet voor 茅茅n pak melk naar de supermarkt. Dat is niet effici毛nt. Een … Lees "E茅n maatregel, meerdere doelen" verder

Het waterschap zorgt voor bescherming tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Daar zijn maatregelen voor nodig, zoals dijkonderhoud, aanleg van waterbergingsgebieden en zuivering van afvalwater. Wij vinden dat een maatregel meerdere doelen moet dienen als het kan. We gaan tenslotte ook niet voor 茅茅n pak melk naar de supermarkt. Dat is niet effici毛nt.

Een paar voorbeelden:

路 Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water is een belangrijk onderdeel van onze woon- en leefomgeving. Water is in Nederland ook belangrijk (cultureel) erfgoed. Waterschappen moeten de eigen gebieden zoveel mogelijk toegankelijk maken voor wandelen, fietsen, varen, schaatsen, vissen en ander recreatief medegebruik.

Waterschappen houden zich gelukkig al lang bezig met het behoud en herstel van hun grote cultuurhistorische rijkdom. Denk aan het herstel van beken en sprengen aan de Veluwezoom, in de Gelderse Vallei, De Achterhoek en bij Nijmegen, of aan de versterking van de Diefdijk met respect voor de sporen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat vinden we belangrijk.

路 Veilige dijken en kades zijn bij ons ook waardevolle natuurlinten, wandelroutes en onderdeel van ons cultuurlandschap. Als een dijkversterking nodig is, willen wij vanaf het begin rekening houden met deze belangen. Ook bij de toekomstige versterking willen wij ruimte geven aan natuur, recreatie en cultuurhistorie. Geen kale deltadijken!

路 Wij vinden dat er in de stad plaatsen moeten komen om bij hevige neerslag tijdelijk water op te vangen. Dat is prima te combineren met meer groen in de stad.

路 Nederland is steeds dieper ontwaterd voor de landbouw. Dat heeft geleid tot verdroging van onze natuur. We vinden het belangrijk dat de waterschappen verder gaan met het bestrijden van de verdroging van onze natuurgebieden.

路 Ook op het platteland zijn waterbergingsgebieden nodig, om gebiedseigen water langer vast te houden en hevige neerslag op te vangen. Deze gebieden willen wij zo inrichten dat ze ook bijdragen aan bijvoorbeeld natuur en recreatie.

路 In Nederland zijn veel sportvissers. Voor hen is het belangrijk dat onze wateren goed bereikbaar en bevisbaar zijn. Daar willen wij sportvissers bij helpen en de ruimte voor geven. Waar mogelijk dragen we bij aan een goede visstand, bijvoorbeeld door vistrappen aan te leggen en door in het peil- en maaibeheer rekening te houden met de leefwijze van vis.

Nog geen lid van Water Natuurlijk?聽Meld je aanbij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via聽WaterNatuurlijkMN@gmail.com聽het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat,聽lees onze nieuwsbrief!

Voorbereid op de toekomst met Water Natuurlijk

26 maart 2018
Klimaatverandering, duurzame landbouw, nieuwe woonwijken. De toekomst kan grote veranderingen brengen. Dat stelt het waterbeheer voor nieuwe problemen, of nieuwe kansen. Zo leidt klimaatverandering tot meer droogteschade en ook meer wateroverlast. Duurzame landbouw kan kansen bieden voor natuurlijker peilbeheer, minder verdroging en schoner water. Een paar voorbeelden: De totale jaarlijkse kosten voor het zuiveren van … Lees "Voorbereid op de toekomst met Water Natuurlijk" verder

Klimaatverandering, duurzame landbouw, nieuwe woonwijken. De toekomst kan grote veranderingen brengen. Dat stelt het waterbeheer voor nieuwe problemen, of nieuwe kansen.

Zo leidt klimaatverandering tot meer droogteschade en ook meer wateroverlast. Duurzame landbouw kan kansen bieden voor natuurlijker peilbeheer, minder verdroging en schoner water.

Een paar voorbeelden:

 • De totale jaarlijkse kosten voor het zuiveren van rioolwater in Nederland bedragen 1,3 miljard euro. Ruim een derde van deze kosten is gerelateerd aan het 鈥榲erwerken鈥 van regenwater. Hoe minder regenwater er in het rioolstelsel komt, hoe lager de kosten voor de zuivering dus worden. Het is daarom zeer de moeite waard in de steden zoveel mogelijk woningen en bedrijven af te koppelen van het riool. Vanwege klimaatveranderingen die vaker zware buien met zich meebrengt, moet regenwater in stedelijke watersystemen bovendien meer ruimte krijgen.
 • Gemeenten en waterschappen hebben beloofd om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering in beeld te brengen met een gestandaardiseerde stresstest. Wij willen in de eerste plaats proberen wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door regenwater langer vast te houden op de plaatsen waar het valt en tijdelijk te bergen in gebieden die we speciaal daarvoor inrichten.
 • Water vasthouden en tijdelijk bergen heeft ook een ander voordeel: in perioden van langdurige droogte hebben we een grotere waterbuffer achter de hand. Deze maatregelen zijn bovendien te combineren met schaduwrijk groen in de stad, als bron van koelte bij extreme hitte.
 • Wij vinden dat water leidend moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen: 鈥榳ater als ordenend principe鈥. Daarom vinden wij het belangrijk dat het waterschap vanaf het begin meedenkt over nieuwbouwprojecten en stedelijke herstructurering van bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven.

Nog geen lid van Water Natuurlijk?聽Meld je aanbij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via聽WaterNatuurlijkMN@gmail.com聽het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat,聽lees onze nieuwsbrief!

Waar(de) voor geld!

25 maart 2018
Wij hebben ambities! Veilig, schoon en mooi water. Een belangrijke plaats voor landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie in het waterbeheer. Samenwerken met inwoners, grondeigenaren, bedrijven en andere overheden. Maar wat kost dat? Waterschappen heffen zelf belasting. Dat is belangrijk, want zo zijn cruciale zaken als waterveiligheid en schoon water onafhankelijk van de afwegingen die de … Lees "Waar(de) voor geld!" verder

Wij hebben ambities! Veilig, schoon en mooi water. Een belangrijke plaats voor landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie in het waterbeheer. Samenwerken met inwoners, grondeigenaren, bedrijven en andere overheden. Maar wat kost dat?

Waterschappen heffen zelf belasting. Dat is belangrijk, want zo zijn cruciale zaken als waterveiligheid en schoon water onafhankelijk van de afwegingen die de rijksoverheid en provincies dagelijks maken. Maar belasting heffen geeft een grote verantwoordelijkheid. Wij willen de belastingdruk beperken door de uitgaven van het waterschap binnen de perken te houden.

Met onze aanpak zetten we belastinggeld zuinig en zorgvuldig in. Door met iedere maatregel meerdere doelen te dienen, door geleidelijk in te spelen op de toekomst, door te zoeken naar effici毛nte innovaties en anderen te betrekken bij het waterbeheer. Zo houden wij het waterschapswerk betaalbaar, nu en in de toekomst.

Ons uitgangspunt bij alle uitgaven is: de vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor geleverde diensten.

Een paar voorbeelden:

 • Inwoners van steden en dorpen betalen het grootste deel van de lasten voor het binnendijkse waterbeheer. Maar de meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. We vinden het daarom voor de hand liggen dat onze waterschappen steviger gaan investeren in het waterbeheer in steden en dorpen, zeker met het oog op de klimaatverandering. Ook vinden we het belangrijk dat onze waterschappen investeren in andere zaken die onze inwoners van belang vinden: de kwaliteit van natuur, landschap en recreatie. De Voorstellen van de landelijke Commissie Aanpassing Belastingstelsel om onze inwoners nog zwaarder te belasten zonder dat daar ook maar iets tegenover staat, wijzen we sterk af.
 • Wij willen dat het waterschap gebiedscollectieven voor duurzaam agrarisch waterbeheer stimuleert. De agrarische sector (LTO) heeft hiervoor het initiatief genomen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Agrari毛rs die in een zo鈥檔 collectief samenwerken, kunnen via de provincies Europese subsidies aanvragen voor duurzame landbouw. Een collectief kan effectiever werken aan duurzaamheid dan afzonderlijke individuele agrari毛rs.

Het waterschap besteedt veel geld aan muskusrattenbeheer. Elk jaar worden in het beheergebied veel dieren gevangen en gedood. Wij willen vangstmethodes die bijvangsten van watervogels en andere zoogdieren zoveel mogelijk tegengaan. Daarnaast willen we onderzoek naar alternatieven voor de huidige wijze van bestrijding met zo min mogelijk dierenleed.Wij vinden dat het waterschap straks de hand moet houden aan het principe van 鈥榙e vervuiler betaalt鈥. We willen illegale lozers actiever opsporen. Het waterschap moet de handhaving goed op orde houden en de zuiveringslasten eerlijk over de vervuilers verdelen. Dat doet ook recht aan alle goedwillende ondernemers die een gezonde bedrijfsvoering combineren met de zorg voor een goede waterkwaliteit. Goed gedrag willen we belonen.

Nog geen lid van Water Natuurlijk?聽Meld je aanbij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via聽WaterNatuurlijkMN@gmail.com聽het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat,聽lees onze nieuwsbrief!

Oproep kandidaatstelling voor Waterschapsverkiezingen 2019 Rijn en IJssel

22 maart 2018
Beste lezers, We willen jullie graag oproepen om je aan te melden als kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2019. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Alle kandidaten zijn welkom. Of je graag bovenaan de lijst wilt staan, lijstduwer wilt zijn. Of je nu actief aan de campagne mee … Lees "Oproep kandidaatstelling voor Waterschapsverkiezingen 2019 Rijn en IJssel" verder

Beste lezers,

We willen jullie graag oproepen om je aan te melden als kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2019. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

Alle kandidaten zijn welkom. Of je graag bovenaan de lijst wilt staan, lijstduwer wilt zijn. Of je nu actief aan de campagne mee wilt doen, of de actievelingen vooral tot morele steun wilt zijn. Meld je aan! We willen het liefst vanuit elke gemeente een kandidaat op de lijst.

Voor de duidelijkheid; wie op een verkiesbare plaats komt te staan, staat nog helemaal open. Per waterschap stellen we een onafhankelijke kandidatencommissie in. Die stelt een advies op voor de lijst. Dus geef vooral ruimte aan je ambities!

En meld je vooral ook aan als je lokaal grote bekendheid geniet, ook al heb je minder tijd voor de campagne. Of als je het juist leuk vindt om actief campagne te voeren, maar niet op verkiesbare plaats hoeft te staan.

Hartelijke groet,

Roelof van Loenen Martinet, Rienk Kuiper, Frank Maasland en Daphne Willems

Bestuur Water Natuurlijk regio Midden-Nederland

Nog geen lid van Water Natuurlijk?
Meld je aanbij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen?
Vraag dan via聽
WaterNatuurlijkMN@gmail.com聽het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons聽verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat,聽lees onze nieuwsbrief!

Samen met inwoners en andere partijen

20 maart 2018
Wij willen het waterbeheer op een andere manier aanpakken: meerdere belangen dienen, inspelen op de toekomst en zoeken naar innovaties. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. Wij zoeken samenwerking met anderen. Steeds vaker zien we dat anderen zelf het initiatief nemen en ons opzoeken om samen te werken aan een betere woon- of … Lees "Samen met inwoners en andere partijen" verder

Wij willen het waterbeheer op een andere manier aanpakken: meerdere belangen dienen, inspelen op de toekomst en zoeken naar innovaties. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. Wij zoeken samenwerking met anderen.

Steeds vaker zien we dat anderen zelf het initiatief nemen en ons opzoeken om samen te werken aan een betere woon- of werkomgeving.

Wij willen dat het waterschap nog meer inspeelt op deze maatschappelijke ontwikkeling: initiatieven stimuleren en ondersteunen en partijen actief uitnodigen aan het begin van een project.

We zien tal van kansen voor samenwerking in ons gebied: met inwoners, organisaties voor landschap, natuur en cultuurhistorie, vrijwilligersgroepen, bedrijven, agrari毛rs, natuurbeheerders, scholen en kennisinstituten, de provincie en gemeenten.

Een paar voorbeelden:

 • Wij willen graag met de agrari毛rs in ons gebied samenwerken. We willen dat het waterschap regionale agrarische samenwerkingsverbanden gaat stimuleren en deze gaat inzetten om waterdoelen te bereiken. Dit willen we bijvoorbeeld doen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en met Europees geld van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
 • De concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting moet worden aangepakt. Nederland heeft van de Europese Commissie een aantal specifieke aanbevelingen gekregen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er moet allereerst een duidelijkere strategie komen聽om met heldere maatregelen de vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Dit zou in nauwe samenwerking met de agrarische sector moeten gebeuren, om zo meer draagvlak te cre毛ren. Ook moet Nederland in zijn plannen beter aangeven hoe het de Europese waterkwaliteitsdoelen wil gaan halen.
 • Stedelijk water maakt de woonomgeving aantrekkelijk. Daarom helpen wij graag bewoners die het water willen gebruiken om ervan te genieten. Bijvoorbeeld met voorzieningen voor oeverrecreatie, visstekken en doorgaande kano- en schaatsroutes. Met dit soort projecten in de woonomgeving, kan het waterschap inwoners actief betrekken bij het waterbeheer. Inwoners kunnen meedenken over plannen en helpen met de uitvoering.
 • Wij vinden dat we onze kennis en ervaring niet voor onszelf moeten houden: het is een maatschappelijke taak waterkennis te delen. Zo maken we de Nederlandse topsector water nog sterker. Ook willen wij onze waterschapskennis internationaal beschikbaar stellen. Niet 鈥榢ennis is macht鈥, maar 鈥榢ennis delen is macht鈥.

Nog geen lid van Water Natuurlijk?聽Meld je aanbij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via聽WaterNatuurlijkMN@gmail.com聽het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat,聽lees onze nieuwsbrief!

Actief met innovatie in regio midden

18 maart 2018
Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland zijn koplopers met het toepassen van innovaties. Daar zijn we trots op en die positie willen wij behouden. Met sommige innovaties kunnen we energie of grondstoffen besparen of opleveren. Andere innovaties leveren meer rendement of een beter resultaat op. Of we kunnen er meerdere doelen tegelijk … Lees "Actief met innovatie in regio midden" verder

Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland zijn koplopers met het toepassen van innovaties. Daar zijn we trots op en die positie willen wij behouden. Met sommige innovaties kunnen we energie of grondstoffen besparen of opleveren.

Andere innovaties leveren meer rendement of een beter resultaat op. Of we kunnen er meerdere doelen tegelijk mee dienen.

Wij vinden daarom dat onze waterschappen moeten blijven werken aan innovaties: aan grootschalige toepassingen en kleinschalige proeftuinen met bijvoorbeeld inwoners.

Een paar voorbeelden:

 • De komende jaren zijn in het hele rivierengebied nieuwe dijkversterkingen nodig. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen om de gevolgen voor omwonenden, cultuurhistorie, landschap en natuur te beperken. Denk bijvoorbeeld aan flexibele keringen, zanddicht textiel, damwanden en klimaatdijken. Daarmee gaat de omgeving er vaak zelfs op vooruit. Dat past bij onze inzet om doelen te verbinden.
 • Wij gaan voor energieneutrale waterschappen en duurzaam gebruik van grondstoffen. Dat is prima mogelijk, bijvoorbeeld door grondstoffen en warmte terug te winnen uit afvalwater. Goede voorbeelden zijn de energie- en grondstoffenfabrieken in Amersfoort, Apeldoorn, Zutphen en Nijmegen. Daar worden bij de rioolwaterzuiveringen biogas en kunstmest uit afvalwater gewonnen.
 • De energietransitie zet ons voor een enorme opgave. Er zijn veel grote spelers op de markt. Wij zetten ons ervoor in dat er ook lokale energieproductie met zon en wind van de grond komt. Goed voor het milieu, en noodzakelijk voor het draagvlak.
 • Er komt maar geen einde aan het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Waterkwaliteit en de natuur hebben daar zwaar onder te lijden. We willen dat de waterschappen zich in Den Haag sterkt blijven maken voor een snel verbod op de meest schadelijke middelen.
 • Wij willen voorkomen dat medicijnresten en hormonen in het water terecht komen. Daarom zetten wij in op voorlichting en innovatieve methoden voor zuivering of scheiding bij de bron. Maar vooralsnog blijven er veel medicijnen in het water zitten. Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat moet dan ook gaan gebeuren.
 • Microplastics vormen een steeds grotere bedreiging voor het leven in het water. Maar zwerfvuil zorgt er ook voor dat er jaarlijks veel vee overlijdt. Het opruimen van al het zwerfvuil kost het waterschap en dus ook ons veel geld. Water Natuurlijk is daarom een groot voorstander van het invoeren van statiegeld op verpakkingen.
 • Wij kiezen voor landbouw m茅t de natuur en voor natuur m茅t de landbouw. Vroeger was het waterbeheer vooral afgestemd op de landbouweisen. Tegenwoordig is onze verantwoordelijkheid breder. Nu heeft peilbeheer voor de landbouw vaak verdroging van natuur tot gevolg. Door nieuwe gewassen te telen en innovaties in de bedrijfsvoering toe te passen, is de verdroging te verminderen.

Kijk ook eens op de site van uw waterschap. Hier een mooi artikel van聽聽Waterschap Vallei en Veluwe

Medicijnresten blijken goed uit rioolwater te halen

16 februari 2018
Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat blijkt uit een聽onderzoek van Stowa. Stowa concludeert dat vier technieken nu al direct toepasbaar zijn. Op de rioolwaterzuivering Papendrecht (Waterschap Rivierenland) loopt al een praktijkproef met poederkooldosering aan actief slib. Tijdens het … Lees "Medicijnresten blijken goed uit rioolwater te halen" verder

Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat blijkt uit een聽onderzoek van Stowa. Stowa concludeert dat vier technieken nu al direct toepasbaar zijn. Op de rioolwaterzuivering Papendrecht (Waterschap Rivierenland) loopt al een praktijkproef met poederkooldosering aan actief slib. Tijdens het onderzoek naar de verwijderingstechnieken heeft Stowa ook gewerkt aan een landelijke Hotspotanalyse. Deze brengt brengt de bijdrage in beeld van rioolwaterzuiveringsinstallaties aan geneesmiddelen in oppervlaktewater en in drinkwaterbronnen.聽Dit rapport聽laten zien dat ongeveer vijftig procent van de totale concentratieverhoging bij lozingspunten in het oppervlaktewater veroorzaakt wordt door tien procent van de zuiveringsinstallaties (31 stuks).

Rioolwaterzuiveringen waarvan medicijnresten grote invloed hebben op kwaliteit oppervlaktewater

Rioolwaterzuiveringen waarvan medicijnresten grote invloed hebben op kwaliteit oppervlaktewaterInstallaties met een hoge concentratiebijdrage liggen helaas ook in ons gebied; bijvoorbeeld bij Bennekom en Woudenberg (waterschap Vallei en Veluwe), Wehl (waterschap rijn en IJssel), Groesbeek-Bredeweg (waterschap Rivierenland).

We hebben ook een nieuwsbrief.聽Iedereen kan de nieuwsbrief digitaal toegestuurd krijgen聽via deze link. De nieuwsbrief is聽hier聽te downloaden.

Storm en hoogwater

10 februari 2018
Wat een geweldige maand januari hebben we als waterliefhebbers achter de rug! Eerst op 3 januari een storm, waar聽alle vijf de grote stormvloedkeringen dicht gingen. Wel werd er een beetje gesmokkeld, want normaal gaat de Maeslantkering pas dicht op 3 m boven NAP en dit jaar op 2,6 m boven NAP. Want voor de veiligheid … Lees "Storm en hoogwater" verder

Wat een geweldige maand januari hebben we als waterliefhebbers achter de rug! Eerst op 3 januari een storm, waar聽alle vijf de grote stormvloedkeringen dicht gingen. Wel werd er een beetje gesmokkeld, want normaal gaat de Maeslantkering pas dicht op 3 m boven NAP en dit jaar op 2,6 m boven NAP. Want voor de veiligheid wil Rijkswaterstaat de kering ook testen onder stormcondities.

Vervolgens kregen we hoogwater door veel regen in Duitsland en sneeuw in Zwitserland. En doordat het water bij Lobith boven de 14 meter steeg, werden ook bij waterschap Vallei en Veluwe voorbereidingen getroffen. De geul bij Veessen-Wapenfeld wordt weliswaar pas bij een waterstand boven de 15 meter geopend, maar om de geul te openen moeten eerst de cilinders op de kleppen van de inlaat gemonteerd worden. Deze cilinders liggen normaal in opslag, waardoor er veel minder onderhoud nodig is en zij veel langer meegaan.聽Dijkgraaf Tanja Klip legde het in dit filmpje聽van TV Gelderland nog eens helder uit.

En wat een mooie beelden kwamen er uit het hele rivierengebied! Misschien wel de mooiste waren聽deze van het hoogwater tussen Zwolle en Deventer.

Gelukkig is het nergens echt spannend geworden, wat de waterexperts zeker ook toeschreven aan alle maatregelen die getroffen zijn de afgelopen jaren binnen Ruimte voor de Rivier.

Astrid Meier,
lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe voor Water Natuurlijk

Geslaagde hoveniersavond waterschap Vallei en Veluwe

5 februari 2018
Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde op 22 januari in Nijkerk al weer de derde hoveniersavond. Doel van de avond was om hoveniers en leerling hoveniers te inspireren om hun (toekomstige) klanten te verleiden om meer groen en blauw en minder steen toe te laten passen in hun tuinen. Dit om op lokale schaal een bijdrage … Lees "Geslaagde hoveniersavond waterschap Vallei en Veluwe" verder

Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde op 22 januari in Nijkerk al weer de derde hoveniersavond. Doel van de avond was om hoveniers en leerling hoveniers te inspireren om hun (toekomstige) klanten te verleiden om meer groen en blauw en minder steen toe te laten passen in hun tuinen. Dit om op lokale schaal een bijdrage te leveren aan klimaatbestendige leefomgeving.

Onder leiding van dagvoorzitter Frans ter Maten (heemraad waterschap Vallei en Veluwe namens Water Natuurlijk) deed Annette Vermaas (directeur van groene school AERES Nijkerk) de aftrap. Daarna liet Fred Booy, 鈥榙e meest groene man van DS Landschapsarchitecten鈥 een mooi scala aan door hem ontworpen klimaatbestendige buitenruimten zien. Een aantal leerlingen presenteerden hun ontwerpen voor levende tuinen. Tot slot beklom Lodewijk Hoekstra (Eigen Huis & Tuin en NL Greenlabel) het podium. Hij vertelde uit eigen werk en benadrukte het belang van hoveniers bij het verder klimaatbestendig maken van de private groene ruimtes en tuinen. Zijn stelling dat ze daarbij ook nog een goede boterham kunnen verdienen werd nog net niet met gejuich ontvangen. Ook deze derde hoveniersavond van Vallei en Veluwe was dus zeer geslaagd. Als het aan de interesse en het enthousiasme van de aanwezige hoveniers ligt, gaat de buitenruimte een heel klimaatbestendige toekomst tegemoet!

123456789101112131415161718192021222324