Waterschappen bij de Statiegeldalliantie

8 mei 2018
Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment ver-antwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Vele daarvan komen ook in onze rivieren, beken en sloten te-recht. Dat was goed te zien aan de … Lees "Waterschappen bij de Statiegeldalliantie" verder

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment ver-antwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Vele daarvan komen ook in onze rivieren, beken en sloten te-recht. Dat was goed te zien aan de strook zwerfafval die tevoorschijn kwam, toen het hoge water in de rivieren weer zakte.

Meer dan drie op de vier Nederlanders en Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dieren-leed. Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen.

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen euro per jaar (15,10 euro jaarlijks per inwoner).

Lokale overheden proberen hun grondgebied netjes te houden maar kijken aan tegen een torenhoge factuur voor het opruimen van zwerfvuil, dat voor 40 procent uit drank-verpakkingen bestaat. Deze kosten worden uiteindelijk

opgehaald bij alle belastingbetalers via de jaarlijkse gemeen-tebelasting. Studies tonen aan dat statiegeld voor Neder-landse gemeenten jaarlijks een besparing tot 80 miljoen euro op kunnen leveren. De Statiegeldalliantie vraagt aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.

Al meer dan 570 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. We zijn heel blij dat waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland daar ook bij zitten!

“Waterschap Vallei en Veluwe werkt elke dag aan schoon oppervlaktewater. Water waarin geleefd wordt, waarvan kan worden genoten. De laatste jaren neemt de vervuiling van ons oppervlaktewater echter steeds verder toe. De plastic soep die daardoor veroorzaakt wordt, bedreigt onze water- en voedselkringloop. Daarom sluiten wij ons graag

aan bij de statiegeldalliantie. Omdat wij geloven dat we met elkaar een vuist kunnen maken tegen plastic soep en voor een gezonder leefomgeving.”

Waterschap Rijn en IJssel: “Veel zwerfafval, waaronder plas-tic, belandt in de beken en rivieren. De kleine plastic deel-tjes zijn schadelijk voor de dieren en planten in en om het water. Ons waterschap wil het water en de omgeving mooi, schoon en gezond houden. Verontreiniging willen we voor-komen en aanpakken bij de bron. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Een

afvalvrije samenleving begint bij minder en duurzamere verpakkingen – en herge-bruik van afval. Ook het afvalwater van huishoudens en bedrijven, dat wij zuiveren in de waterzuiveringen, is een bron van waardevolle grondstoffen en energie. Steeds meer stoffen kunnen waterschappen eruit halen en herge-bruiken. Op deze manier bouwen we samen aan een circu-laire economie.”

Als Water Natuurlijk blijven we het jammer vinden dat dit niet door de Unie van Waterschappen is opgepakt, dat had het ons inziens nog sterker gemaakt!

Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe

4 april 2018
Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe In het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Water Natuurlijk 3 zetels (Astrid Meier, Dirk Wever en Frans ter Maten). In het Dagelijks Bestuur zit onze heemraad Frans ter Maten. Dit waren de kandidaten van Water Natuurlijk voor Vallei en Veluwe in 2015. Meld je nu … Lees "Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe" verder

Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Water Natuurlijk 3 zetels (Astrid Meier, Dirk Wever en Frans ter Maten). In het Dagelijks Bestuur zit onze heemraad Frans ter Maten.

Dit waren de kandidaten van Water Natuurlijk voor Vallei en Veluwe in 2015.
Meld je nu aan als kandidaat voor 2019!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successen in Vallei en Veluwe

Klimaatbestendige steden
In de (versteende) stad zijn de negatieve effecten van de verandering van ons klimaat overduidelijk voelbaar. Water Natuurlijk heeft zich daarom de afgelopen paar jaar stevig ingezet voor water in de stad. In de periode 2016-2022 stelt Vallei en Veluwe 12 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te helpen in bestaand stedelijk gebied regenwater van de riolering af te koppelen. Waterschap Vallei en Veluwe ondersteunt gemeenten, inwoners en bedrijven bij het klimaatbestendig maken van hun eigendommen. Het waterschap doet inmiddels actief mee met operatie Steenbreek en het initiatief Groen aan de Buurt. Ook zijn er tientallen schoolpleinen vergroend met steun van het waterschap.

Recreatie en natuur
Wij hebben ons sterk gemaakt om de beleidsmatige scheiding tussen water in de stad en water in landelijk gebied af te zwakken, omdat zij in praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is het gebied De Schammer ten oosten van Amersfoort. Een prachtig natuur- en recreatiegebied dat met een zeer duidelijk doel is aangelegd: waterberging bij piekafvoeren om te zorgen dat de stad Amersfoort droge voeten houdt. Een ander voorbeeld is de Modderbeek. Deze rechtgetrokken beek is tussen de Glind en Leusden drastisch aangepakt en natuurlijker gemaakt. Het gevolg is een prachtig beekdal dat tegelijk water buffert bij grote waterafvoeren.

Laten meeliften
Ook hebben we ons sterk gemaakt om bij alle waterschapsactiviteiten de ‘brede blik’ toe te passen. Dat wil zeggen dat het waterschap altijd samen met anderen kijkt of het bij waterwerkzaamheden tegelijk de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden van ons gebied kan versterken. Zo blijft het waterschap de aanleg van klompenpaden en ommetjes ondersteunen, het bekenstelsel op de Veluwe herstellen en onderhouden (samen met de gemeenten en de vrijwilligers van de bekengroepen). Ook pleegt het waterschap op zijn terreinen (bijvoorbeeld dijken) meer ecologisch beheer. Met als doel bij-vriendelijke bloemrijke dijken.

Blijven innoveren
We vragen continu aandacht om innovatief te blijven werken. Waterschap Vallei en Veluwe doet dit gelukkig al jaren succesvol, bijvoorbeeld in de Energie- en Grondstoffenfabrieken. Dat moeten we goed vasthouden.

Water Natuurlijk vindt het heel belangrijk dat het waterschap de kennis en kunde van inwoners waar mogelijk gebruikt, en hun betrokkenheid bij de omgeving inzet om zaken voor elkaar te krijgen. Hoe krijgen we actieve betrokkenheid van inwoners bij ons werk? Hoe betrekken we kinderen en jongeren? Een voorbeeld daarvan is de Kinderraad die het waterschap nu aan het opzetten is.

Water Natuurlijk heeft ook aan de wieg gestaan van een nieuwe aanpak binnen het waterschap zelf. Hoe werken we als functioneel én collegiaal bestuur (vanuit de inhoud en niet vanuit de macht van het aantal zetels)? In een proces met het hele Algemeen Bestuur en veel medewerkers heeft het waterschap zijn beleid voor de komende jaren vastgesteld. Dat leverde drie stevige pijlers op: het werk van het waterschap moet een bijdrage leveren aan de leegomgeving in ons werkgebied, we streven naar 100% circulair werken binnen 10 jaar, en naar een energieneutraal waterschap in 2020.

Meer dan waterveiligheid
Waterveiligheid is ook zo’n belangrijke taak van het waterschap. Wij hebben de afgelopen periode van harte het interactieve gebiedsproces rond de Grebbedijk ondersteund. In andere dijkversterkingsprojecten (zoals Noordelijke Randmeerdijken) stimuleren wij innovatieve oplossingen om de versterkingsopgave te realiseren.

De IJssel heeft veel meer ruimte gekregen dankzij de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de Wilpse Klei. Dat is niet alleen goed voor de waterveiligheid, maar er is ook geïnvesteerd in natuur, landschap en recreatie.

Vistrappen
Het waterschap heeft vistrappen aangelegd. Zoals in Barneveldse beek bij Achterveld. Die helpt de vissen om tegen de stroom in te zwemmen, op weg naar hun hoger gelegen paargebieden. Tot in de jaren ’60 was de Barneveldse Beek een meanderende beek. Rond 1970 werd de beek net als veel andere beken in Nederland gekanaliseerd.

Verdroging van natuur aangepakt


Waterschap Vallei en Veluwe heeft de afgelopen jaren de verdroging van natuurgebieden stevig aangepakt. Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn te vinden in Groot Zandbrink bij Leusden, Soesterveen, het Vossenbroek (bij Emst, tussen Epe en Vaassen), het Wisselse en Tongerense Veen.

Uitdagingen voor de toekomst
· De Gelderse Vallei en delen van de IJsselvallei kennen veel intensieve landbouw. Het lukt maar niet om de waterkwaliteit in deze gebieden echt te verbeteren. Toch moet dat; voor milieu en natuur, maar ook vanwege Europese verplichtingen.
· Deltaprogramma waterveiligheid: wateroverlast en watertekort door klimaatverandering.
· Tegengaan van de verdroging in mooie natuurgebieden als het Binnenveld, en in het landgoederengebied tussen Leusden, Woudenberg, Renswoude en Barneveld komen verspreid verdroogde natuurgebieden voor. Ook aan de oostkant van de Veluwe en in de IJsselvallei liggen nog enkele gebieden op aanpak te wachten.
· Er is al het nodige gebeurd, maar we moeten door blijven gaan met stevig inzetten op energieterugwinning uit afvalwater. Ook kunnen we nog meer grondstoffen gaan terugwinnen uit afvalwater.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Waar we voor staan

30 maart 2018
Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, en recreatie in en om het water. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, de 12 provinciale natuur- … Lees "Waar we voor staan" verder

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, en recreatie in en om het water. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, de 12 provinciale natuur- en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is landelijk de grootste waterschapspartij. We hebben in veel waterschappen dan ook de toon gezet voor een groener waterschap, met meer aandacht voor natuur, landschap cultuurhistorie en recreatief medegebruik. En we hebben innovatief en duurzaam werken op de agenda gezet. En dat is zeker het geval geweest in de drie waterschappen in Midden-Nederland: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Dit succes willen we na de waterschapsverkiezingen van maart 2019 voortzetten.

Groepsfoto kandidaten Midden 2015
Foto Rapha‘l Drent, Tiel.

Water Natuurlijk staat voor veilig, schoon en mooi water. Daarin verschillen wij niet van andere partijen. Wat ons onderscheidt, is de manier waarop we dit willen bereiken.

Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we ons tijdig op voorbereiden. Tot slot anticiperen we op de veranderingen in de samenleving. Inwoners willen steeds vaker zelf hun woonomgeving verbeteren of en beheren. Wij zoeken actief de samenwerking met deze inwoners en ook met andere overheden, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

 Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Eén maatregel, meerdere doelen

28 maart 2018
Het waterschap zorgt voor bescherming tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Daar zijn maatregelen voor nodig, zoals dijkonderhoud, aanleg van waterbergingsgebieden en zuivering van afvalwater. Wij vinden dat een maatregel meerdere doelen moet dienen als het kan. We gaan tenslotte ook niet voor één pak melk naar de supermarkt. Dat is niet efficiënt. Een … Lees "Eén maatregel, meerdere doelen" verder

Het waterschap zorgt voor bescherming tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Daar zijn maatregelen voor nodig, zoals dijkonderhoud, aanleg van waterbergingsgebieden en zuivering van afvalwater. Wij vinden dat een maatregel meerdere doelen moet dienen als het kan. We gaan tenslotte ook niet voor één pak melk naar de supermarkt. Dat is niet efficiënt.

Een paar voorbeelden:

· Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water is een belangrijk onderdeel van onze woon- en leefomgeving. Water is in Nederland ook belangrijk (cultureel) erfgoed. Waterschappen moeten de eigen gebieden zoveel mogelijk toegankelijk maken voor wandelen, fietsen, varen, schaatsen, vissen en ander recreatief medegebruik.

Waterschappen houden zich gelukkig al lang bezig met het behoud en herstel van hun grote cultuurhistorische rijkdom. Denk aan het herstel van beken en sprengen aan de Veluwezoom, in de Gelderse Vallei, De Achterhoek en bij Nijmegen, of aan de versterking van de Diefdijk met respect voor de sporen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat vinden we belangrijk.

· Veilige dijken en kades zijn bij ons ook waardevolle natuurlinten, wandelroutes en onderdeel van ons cultuurlandschap. Als een dijkversterking nodig is, willen wij vanaf het begin rekening houden met deze belangen. Ook bij de toekomstige versterking willen wij ruimte geven aan natuur, recreatie en cultuurhistorie. Geen kale deltadijken!

· Wij vinden dat er in de stad plaatsen moeten komen om bij hevige neerslag tijdelijk water op te vangen. Dat is prima te combineren met meer groen in de stad.

· Nederland is steeds dieper ontwaterd voor de landbouw. Dat heeft geleid tot verdroging van onze natuur. We vinden het belangrijk dat de waterschappen verder gaan met het bestrijden van de verdroging van onze natuurgebieden.

· Ook op het platteland zijn waterbergingsgebieden nodig, om gebiedseigen water langer vast te houden en hevige neerslag op te vangen. Deze gebieden willen wij zo inrichten dat ze ook bijdragen aan bijvoorbeeld natuur en recreatie.

· In Nederland zijn veel sportvissers. Voor hen is het belangrijk dat onze wateren goed bereikbaar en bevisbaar zijn. Daar willen wij sportvissers bij helpen en de ruimte voor geven. Waar mogelijk dragen we bij aan een goede visstand, bijvoorbeeld door vistrappen aan te leggen en door in het peil- en maaibeheer rekening te houden met de leefwijze van vis.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Voorbereid op de toekomst met Water Natuurlijk

26 maart 2018
Klimaatverandering, duurzame landbouw, nieuwe woonwijken. De toekomst kan grote veranderingen brengen. Dat stelt het waterbeheer voor nieuwe problemen, of nieuwe kansen. Zo leidt klimaatverandering tot meer droogteschade en ook meer wateroverlast. Duurzame landbouw kan kansen bieden voor natuurlijker peilbeheer, minder verdroging en schoner water. Een paar voorbeelden: De totale jaarlijkse kosten voor het zuiveren van … Lees "Voorbereid op de toekomst met Water Natuurlijk" verder

Klimaatverandering, duurzame landbouw, nieuwe woonwijken. De toekomst kan grote veranderingen brengen. Dat stelt het waterbeheer voor nieuwe problemen, of nieuwe kansen.

Zo leidt klimaatverandering tot meer droogteschade en ook meer wateroverlast. Duurzame landbouw kan kansen bieden voor natuurlijker peilbeheer, minder verdroging en schoner water.

Een paar voorbeelden:

 • De totale jaarlijkse kosten voor het zuiveren van rioolwater in Nederland bedragen 1,3 miljard euro. Ruim een derde van deze kosten is gerelateerd aan het ‘verwerken’ van regenwater. Hoe minder regenwater er in het rioolstelsel komt, hoe lager de kosten voor de zuivering dus worden. Het is daarom zeer de moeite waard in de steden zoveel mogelijk woningen en bedrijven af te koppelen van het riool. Vanwege klimaatveranderingen die vaker zware buien met zich meebrengt, moet regenwater in stedelijke watersystemen bovendien meer ruimte krijgen.
 • Gemeenten en waterschappen hebben beloofd om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering in beeld te brengen met een gestandaardiseerde stresstest. Wij willen in de eerste plaats proberen wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door regenwater langer vast te houden op de plaatsen waar het valt en tijdelijk te bergen in gebieden die we speciaal daarvoor inrichten.
 • Water vasthouden en tijdelijk bergen heeft ook een ander voordeel: in perioden van langdurige droogte hebben we een grotere waterbuffer achter de hand. Deze maatregelen zijn bovendien te combineren met schaduwrijk groen in de stad, als bron van koelte bij extreme hitte.
 • Wij vinden dat water leidend moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen: ‘water als ordenend principe’. Daarom vinden wij het belangrijk dat het waterschap vanaf het begin meedenkt over nieuwbouwprojecten en stedelijke herstructurering van bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Waar(de) voor geld!

25 maart 2018
Wij hebben ambities! Veilig, schoon en mooi water. Een belangrijke plaats voor landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie in het waterbeheer. Samenwerken met inwoners, grondeigenaren, bedrijven en andere overheden. Maar wat kost dat? Waterschappen heffen zelf belasting. Dat is belangrijk, want zo zijn cruciale zaken als waterveiligheid en schoon water onafhankelijk van de afwegingen die de … Lees "Waar(de) voor geld!" verder

Wij hebben ambities! Veilig, schoon en mooi water. Een belangrijke plaats voor landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie in het waterbeheer. Samenwerken met inwoners, grondeigenaren, bedrijven en andere overheden. Maar wat kost dat?

Waterschappen heffen zelf belasting. Dat is belangrijk, want zo zijn cruciale zaken als waterveiligheid en schoon water onafhankelijk van de afwegingen die de rijksoverheid en provincies dagelijks maken. Maar belasting heffen geeft een grote verantwoordelijkheid. Wij willen de belastingdruk beperken door de uitgaven van het waterschap binnen de perken te houden.

Met onze aanpak zetten we belastinggeld zuinig en zorgvuldig in. Door met iedere maatregel meerdere doelen te dienen, door geleidelijk in te spelen op de toekomst, door te zoeken naar efficiënte innovaties en anderen te betrekken bij het waterbeheer. Zo houden wij het waterschapswerk betaalbaar, nu en in de toekomst.

Ons uitgangspunt bij alle uitgaven is: de vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor geleverde diensten.

Een paar voorbeelden:

 • Inwoners van steden en dorpen betalen het grootste deel van de lasten voor het binnendijkse waterbeheer. Maar de meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. We vinden het daarom voor de hand liggen dat onze waterschappen steviger gaan investeren in het waterbeheer in steden en dorpen, zeker met het oog op de klimaatverandering. Ook vinden we het belangrijk dat onze waterschappen investeren in andere zaken die onze inwoners van belang vinden: de kwaliteit van natuur, landschap en recreatie. De Voorstellen van de landelijke Commissie Aanpassing Belastingstelsel om onze inwoners nog zwaarder te belasten zonder dat daar ook maar iets tegenover staat, wijzen we sterk af.
 • Wij willen dat het waterschap gebiedscollectieven voor duurzaam agrarisch waterbeheer stimuleert. De agrarische sector (LTO) heeft hiervoor het initiatief genomen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Agrariërs die in een zo’n collectief samenwerken, kunnen via de provincies Europese subsidies aanvragen voor duurzame landbouw. Een collectief kan effectiever werken aan duurzaamheid dan afzonderlijke individuele agrariërs.

Het waterschap besteedt veel geld aan muskusrattenbeheer. Elk jaar worden in het beheergebied veel dieren gevangen en gedood. Wij willen vangstmethodes die bijvangsten van watervogels en andere zoogdieren zoveel mogelijk tegengaan. Daarnaast willen we onderzoek naar alternatieven voor de huidige wijze van bestrijding met zo min mogelijk dierenleed.Wij vinden dat het waterschap straks de hand moet houden aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. We willen illegale lozers actiever opsporen. Het waterschap moet de handhaving goed op orde houden en de zuiveringslasten eerlijk over de vervuilers verdelen. Dat doet ook recht aan alle goedwillende ondernemers die een gezonde bedrijfsvoering combineren met de zorg voor een goede waterkwaliteit. Goed gedrag willen we belonen.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Oproep kandidaatstelling voor Waterschapsverkiezingen 2019 Rijn en IJssel

22 maart 2018
Beste lezers, We willen jullie graag oproepen om je aan te melden als kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2019. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Alle kandidaten zijn welkom. Of je graag bovenaan de lijst wilt staan, lijstduwer wilt zijn. Of je nu actief aan de campagne mee … Lees "Oproep kandidaatstelling voor Waterschapsverkiezingen 2019 Rijn en IJssel" verder

Beste lezers,

We willen jullie graag oproepen om je aan te melden als kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2019. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

Alle kandidaten zijn welkom. Of je graag bovenaan de lijst wilt staan, lijstduwer wilt zijn. Of je nu actief aan de campagne mee wilt doen, of de actievelingen vooral tot morele steun wilt zijn. Meld je aan! We willen het liefst vanuit elke gemeente een kandidaat op de lijst.

Voor de duidelijkheid; wie op een verkiesbare plaats komt te staan, staat nog helemaal open. Per waterschap stellen we een onafhankelijke kandidatencommissie in. Die stelt een advies op voor de lijst. Dus geef vooral ruimte aan je ambities!

En meld je vooral ook aan als je lokaal grote bekendheid geniet, ook al heb je minder tijd voor de campagne. Of als je het juist leuk vindt om actief campagne te voeren, maar niet op verkiesbare plaats hoeft te staan.

Hartelijke groet,

Roelof van Loenen Martinet, Rienk Kuiper, Frank Maasland en Daphne Willems

Bestuur Water Natuurlijk regio Midden-Nederland

Nog geen lid van Water Natuurlijk?
Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen?
Vraag dan via 
WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Samen met inwoners en andere partijen

20 maart 2018
Wij willen het waterbeheer op een andere manier aanpakken: meerdere belangen dienen, inspelen op de toekomst en zoeken naar innovaties. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. Wij zoeken samenwerking met anderen. Steeds vaker zien we dat anderen zelf het initiatief nemen en ons opzoeken om samen te werken aan een betere woon- of … Lees "Samen met inwoners en andere partijen" verder

Wij willen het waterbeheer op een andere manier aanpakken: meerdere belangen dienen, inspelen op de toekomst en zoeken naar innovaties. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. Wij zoeken samenwerking met anderen.

Steeds vaker zien we dat anderen zelf het initiatief nemen en ons opzoeken om samen te werken aan een betere woon- of werkomgeving.

Wij willen dat het waterschap nog meer inspeelt op deze maatschappelijke ontwikkeling: initiatieven stimuleren en ondersteunen en partijen actief uitnodigen aan het begin van een project.

We zien tal van kansen voor samenwerking in ons gebied: met inwoners, organisaties voor landschap, natuur en cultuurhistorie, vrijwilligersgroepen, bedrijven, agrariërs, natuurbeheerders, scholen en kennisinstituten, de provincie en gemeenten.

Een paar voorbeelden:

 • Wij willen graag met de agrariërs in ons gebied samenwerken. We willen dat het waterschap regionale agrarische samenwerkingsverbanden gaat stimuleren en deze gaat inzetten om waterdoelen te bereiken. Dit willen we bijvoorbeeld doen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en met Europees geld van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
 • De concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting moet worden aangepakt. Nederland heeft van de Europese Commissie een aantal specifieke aanbevelingen gekregen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er moet allereerst een duidelijkere strategie komen om met heldere maatregelen de vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Dit zou in nauwe samenwerking met de agrarische sector moeten gebeuren, om zo meer draagvlak te creëren. Ook moet Nederland in zijn plannen beter aangeven hoe het de Europese waterkwaliteitsdoelen wil gaan halen.
 • Stedelijk water maakt de woonomgeving aantrekkelijk. Daarom helpen wij graag bewoners die het water willen gebruiken om ervan te genieten. Bijvoorbeeld met voorzieningen voor oeverrecreatie, visstekken en doorgaande kano- en schaatsroutes. Met dit soort projecten in de woonomgeving, kan het waterschap inwoners actief betrekken bij het waterbeheer. Inwoners kunnen meedenken over plannen en helpen met de uitvoering.
 • Wij vinden dat we onze kennis en ervaring niet voor onszelf moeten houden: het is een maatschappelijke taak waterkennis te delen. Zo maken we de Nederlandse topsector water nog sterker. Ook willen wij onze waterschapskennis internationaal beschikbaar stellen. Niet ‘kennis is macht’, maar ‘kennis delen is macht’.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

 Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Actief met innovatie in regio midden

18 maart 2018
Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland zijn koplopers met het toepassen van innovaties. Daar zijn we trots op en die positie willen wij behouden. Met sommige innovaties kunnen we energie of grondstoffen besparen of opleveren. Andere innovaties leveren meer rendement of een beter resultaat op. Of we kunnen er meerdere doelen tegelijk … Lees "Actief met innovatie in regio midden" verder

Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland zijn koplopers met het toepassen van innovaties. Daar zijn we trots op en die positie willen wij behouden. Met sommige innovaties kunnen we energie of grondstoffen besparen of opleveren.

Andere innovaties leveren meer rendement of een beter resultaat op. Of we kunnen er meerdere doelen tegelijk mee dienen.

Wij vinden daarom dat onze waterschappen moeten blijven werken aan innovaties: aan grootschalige toepassingen en kleinschalige proeftuinen met bijvoorbeeld inwoners.

Een paar voorbeelden:

 • De komende jaren zijn in het hele rivierengebied nieuwe dijkversterkingen nodig. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen om de gevolgen voor omwonenden, cultuurhistorie, landschap en natuur te beperken. Denk bijvoorbeeld aan flexibele keringen, zanddicht textiel, damwanden en klimaatdijken. Daarmee gaat de omgeving er vaak zelfs op vooruit. Dat past bij onze inzet om doelen te verbinden.
 • Wij gaan voor energieneutrale waterschappen en duurzaam gebruik van grondstoffen. Dat is prima mogelijk, bijvoorbeeld door grondstoffen en warmte terug te winnen uit afvalwater. Goede voorbeelden zijn de energie- en grondstoffenfabrieken in Amersfoort, Apeldoorn, Zutphen en Nijmegen. Daar worden bij de rioolwaterzuiveringen biogas en kunstmest uit afvalwater gewonnen.
 • De energietransitie zet ons voor een enorme opgave. Er zijn veel grote spelers op de markt. Wij zetten ons ervoor in dat er ook lokale energieproductie met zon en wind van de grond komt. Goed voor het milieu, en noodzakelijk voor het draagvlak.
 • Er komt maar geen einde aan het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Waterkwaliteit en de natuur hebben daar zwaar onder te lijden. We willen dat de waterschappen zich in Den Haag sterkt blijven maken voor een snel verbod op de meest schadelijke middelen.
 • Wij willen voorkomen dat medicijnresten en hormonen in het water terecht komen. Daarom zetten wij in op voorlichting en innovatieve methoden voor zuivering of scheiding bij de bron. Maar vooralsnog blijven er veel medicijnen in het water zitten. Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat moet dan ook gaan gebeuren.
 • Microplastics vormen een steeds grotere bedreiging voor het leven in het water. Maar zwerfvuil zorgt er ook voor dat er jaarlijks veel vee overlijdt. Het opruimen van al het zwerfvuil kost het waterschap en dus ook ons veel geld. Water Natuurlijk is daarom een groot voorstander van het invoeren van statiegeld op verpakkingen.
 • Wij kiezen voor landbouw mét de natuur en voor natuur mét de landbouw. Vroeger was het waterbeheer vooral afgestemd op de landbouweisen. Tegenwoordig is onze verantwoordelijkheid breder. Nu heeft peilbeheer voor de landbouw vaak verdroging van natuur tot gevolg. Door nieuwe gewassen te telen en innovaties in de bedrijfsvoering toe te passen, is de verdroging te verminderen.

Kijk ook eens op de site van uw waterschap. Hier een mooi artikel van  Waterschap Vallei en Veluwe

Medicijnresten blijken goed uit rioolwater te halen

16 februari 2018
Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Stowa. Stowa concludeert dat vier technieken nu al direct toepasbaar zijn. Op de rioolwaterzuivering Papendrecht (Waterschap Rivierenland) loopt al een praktijkproef met poederkooldosering aan actief slib. Tijdens het … Lees "Medicijnresten blijken goed uit rioolwater te halen" verder

Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Stowa. Stowa concludeert dat vier technieken nu al direct toepasbaar zijn. Op de rioolwaterzuivering Papendrecht (Waterschap Rivierenland) loopt al een praktijkproef met poederkooldosering aan actief slib. Tijdens het onderzoek naar de verwijderingstechnieken heeft Stowa ook gewerkt aan een landelijke Hotspotanalyse. Deze brengt brengt de bijdrage in beeld van rioolwaterzuiveringsinstallaties aan geneesmiddelen in oppervlaktewater en in drinkwaterbronnen. Dit rapport laten zien dat ongeveer vijftig procent van de totale concentratieverhoging bij lozingspunten in het oppervlaktewater veroorzaakt wordt door tien procent van de zuiveringsinstallaties (31 stuks).

Rioolwaterzuiveringen waarvan medicijnresten grote invloed hebben op kwaliteit oppervlaktewater

Rioolwaterzuiveringen waarvan medicijnresten grote invloed hebben op kwaliteit oppervlaktewaterInstallaties met een hoge concentratiebijdrage liggen helaas ook in ons gebied; bijvoorbeeld bij Bennekom en Woudenberg (waterschap Vallei en Veluwe), Wehl (waterschap rijn en IJssel), Groesbeek-Bredeweg (waterschap Rivierenland).

We hebben ook een nieuwsbrief. Iedereen kan de nieuwsbrief digitaal toegestuurd krijgen via deze link. De nieuwsbrief is hier te downloaden.

123456789101112131415161718192021222324252627