Van klimaateffectatlas naar klimaat-stresstest

21 oktober 2017
In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat gemeenten en waterschappen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering in beeld brengen met een gestandaardiseerde stresstest. Op basis van de stresstest moeten ze in 2020 uitvoeringsprogramma’s hebben opgesteld. De vernieuwde Klimaateffectatlas geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering, van hoosbuien tot hittestress. De atlas gaat uit van vier soorten … Lees "Van klimaateffectatlas naar klimaat-stresstest" verder

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat gemeenten en waterschappen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering in beeld brengen met een gestandaardiseerde stresstest. Op basis van de stresstest moeten ze in 2020 uitvoeringsprogramma’s hebben opgesteld. De vernieuwde Klimaateffectatlas geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering, van hoosbuien tot hittestress. De atlas gaat uit van vier soorten “bedreigingen” waar rekening mee moet worden gehouden bij het inrichten van gebieden: overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte, met een verwachting voor de situatie in 2050.

De atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van de ordegrootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is gratis te gebruiken en een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaat-stresstest. Naast lokale en regionale overheden is de atlas relevant voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en burgers. Voor de nieuwe versie van de atlas is veel nieuw kaartmateriaal ontwikkeld, mede op basis van de behoeften van de gebruikers. In de atlas zijn ook de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI geïntegreerd.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken.

Gaat Europa bodem- en watervergiftiging met glyfosaat stoppen?

19 oktober 2017
Eén van de bestrijdingsmiddelen die we liever niet in grond- en oppervlaktewater willen tegenkomen is glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup. De onkruidverdelger is zelfs al aangetroffen bij onderzoek naar ijs van Ben & Jerry’s in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Onderzoek van Wageningen Universiteit laat zien dat inmiddels 45 procent … Lees "Gaat Europa bodem- en watervergiftiging met glyfosaat stoppen?" verder

Eén van de bestrijdingsmiddelen die we liever niet in grond- en oppervlaktewater willen tegenkomen is glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup. De onkruidverdelger is zelfs al aangetroffen bij onderzoek naar ijs van Ben & Jerry’s in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Onderzoek van Wageningen Universiteit laat zien dat inmiddels 45 procent van de Europese landbouwgronden glyfosaat en het afbraakproduct AMPA bevat. Verlenging van de toelating vindt men dan ook niet verstandig. De Unie van Waterschappen maakt zich ernstige zorgen over de waterkwaliteit. De Unie voert daarom een stevige lobby bij de Tweede Kamer om het gebruik van glyfosaat terug te dringen. En met enig succes, want de Tweede Kamer nam dit jaar twee moties aan die hieraan moeten bijdragen. De Kamer verzoekt de regering om, ongeacht de eventuele toelating door de Europese Commissie, met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken. Sommige gemeenten zetten nog fors in op het gebruik van glyfosaat. Daarom verzoekt de Kamer de regering om in overleg te gaan met VNG, IPO en Unie van Waterschappen om te komen tot afspraken om het gebruik van glyfosaat door overheden zo veel mogelijk te beperken.

Toch pakt de Tweede Kamer helaas niet door. Een motie van GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PVV om met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat binnen de landbouw zoveel mogelijk te beperken kwam er in juni helaas niet door. De motie kreeg te toelating van toen nog de steun van GroenLinks, D66, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, Denk, 50Plus en PVV. Ook een motie van begin oktober om de toelating van glyfosaat in ieder geval niet langer dan voor drie jaar te verlengen kreeg helaas geen meerderheid.

Het is voor onze waterkwaliteit en gezondheid te hopen dat andere Europese landen de verlenging van de toelating van glyfosaat in de EU wél weten tegen te houden.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

7 oktober 2017
Op Prinsjesdag verscheen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gericht op de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Bij de inrichting van de stad en het landelijk gebied moet steeds meer rekening worden gehouden met klimaatverandering. Zo zorgen extreme hoosbuien de laatste jaren plaatselijk voor veel overlast. Ook komen er bijvoorbeeld steeds langere perioden van droogte … Lees "Deltaplan Ruimtelijke adaptatie" verder

Op Prinsjesdag verscheen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gericht op de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Bij de inrichting van de stad en het landelijk gebied moet steeds meer rekening worden gehouden met klimaatverandering. Zo zorgen extreme hoosbuien de laatste jaren plaatselijk voor veel overlast. Ook komen er bijvoorbeeld steeds langere perioden van droogte voor. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, onderdeel van het Deltaprogramma 2018, staan maatregelen waarmee Nederland zich kan wapenen tegen deze grillen van het klimaat.

De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.

Met een jaarlijkse enquête meten Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen de voortgang. De enquêtes van 2015 (nulmeting), 2016 en 2017 laten zien dat alle overheden met de thema’s aan de slag zijn, waarbij de waterschappen het verst gevorderd lijken. Alle partijen zijn bekend met de gevolgen van klimaatverandering voor wateroverlast, waterveiligheid en droogte. Hittestress heeft minder aandacht. De tussentijdse evaluatie van 2017 laat zien dat versnelling en intensivering van de aanpak noodzakelijk is. De partijen hebben daarom het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgesteld.

In 2017 wordt een gestandaardiseerde stresstest opgesteld als hulpmiddel voor gemeenten, waterschappen provincies en het Rijk om de kwetsbaarheden in hun gebied in kaart te brengen.

Verder wordt een netwerk voor kennisdeling opgezet (Platform Samen Klimaatbestendig) met als doel het delen van praktijkkennis tussen decentrale overheden en private professionals die lokaal en regionaal werken aan ruimtelijke adaptatie.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken.

De ‘miracle mile’ van de waterschappen

30 september 2017
De ‘miracle mile’ van de waterschappen Het is 1954. Roger Bannister is een hardloper die als eerste binnen de magische grens van vier minuten de Engelse mijl loopt. Zijn ambitie had hij kenbaar gemaakt. Deskundigen zeiden dat het fysiek onmogelijk was. Bannister trok zich er niets van aan, had het lef en de overtuiging om … Lees "De ‘miracle mile’ van de waterschappen" verder

De ‘miracle mile’ van de waterschappen

Het is 1954. Roger Bannister is een hardloper die als eerste binnen de magische grens van vier minuten de Engelse mijl loopt. Zijn ambitie had hij kenbaar gemaakt. Deskundigen zeiden dat het fysiek onmogelijk was. Bannister trok zich er niets van aan, had het lef en de overtuiging om door te gaan. En met succes. Op 6 mei 1954 liep hij de Engelse mijl in 3 minuten en 58 seconden. Dat record staat bekend als ‘miracle mile’.

Klimaatverandering

Waarom vertel ik dit? Het is mijn overtuiging dat wij als waterschappen de mentaliteit van Roger Bannister hebben. We durven ambities te stellen die niet haalbaar lijken, die over de grenzen van onze wettelijke taken en onze bestuurlijke invloed gaan. En waarvan velen zeggen: onmogelijk. Vervolgens gaan we creatief en inspirerend aan de slag als ‘IJzeren Hein’. We móeten ook wel om de kwaliteit van leven voor de toekomst te garanderen!

Grote ambities stellen is eenvoudig; ze waarmaken is ongelooflijk lastig. Het beleidsplan van de Unie van Waterschappen is ambitieus. De investeringsagenda die we samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben opgesteld over circulaire economie, klimaatverandering en energie, legt de lat hoog. Het waarmaken ervan vraagt om lef. Het vraagt om initiatieven zonder angst voor mogelijke risico’s. En wat als het nieuwe kabinet geen steun geeft aan onze investeringsagenda? Zijn we dan bereid om het zelf uit te voeren? Mijn antwoord is: ja. We kunnen niet anders.

Duurzame maatschappij

Bestuur en directie van Waterschap Vallei en Veluwe beseffen dat zij een belangrijke en actieve rol moeten spelen bij de transitie naar een duurzame maatschappij. Op basis van unanieme afspraken voorafgaand aan de waterschapverkiezingen, lukte het ons om een dagelijks bestuur van vier heemraden samen te stellen met brede steun van het algemeen bestuur. Niet gestoeld op een coalitieprogramma, maar op het nieuwe waterbeheerprogramma. Daarin heeft het bestuur speerpunten benoemd: de kracht van water in de stad, circulaire economie, bodem en innovatie. Het bedenken en uitwerken hiervan gebeurde in denktanks. Dat was een onbekend en succesvol traject.

Een logische stap was de aanpassing van de Voorjaarsnota van een soort concept-begroting naar een strategisch visiedocument met keuze-opties voor komend begrotingsjaar en verder. We ontwikkelden zeven scenario’s met diverse ambitieniveaus. Uiteindelijk koos het algemeen bestuur voor een samenvoeging van twee scenario’s met verregaande ambities rond leefkwaliteit, circulaire economie en energietransitie. De Voorjaarsnota kreeg als titel: ‘Meer waarde als Watermerk’.

Investeringsagenda

De ambitie is neergezet en de Voorjaarsnota aangenomen. Wat we als Waterschap Vallei en Veluwe nu doen is – precies zoals Roger Bannister – de ‘miracle mile’ lopen. Dat kunnen we niet alleen. In ons werkgebied doen we dat samen met inwoners, andere overheden en het bedrijfsleven. En in Nederland doen we dat samen als waterschappen, onder de vlag van de Unie van Waterschappen, met een ambitieuze nationale investeringsagenda. Laat het wonder maar gebeuren, de toekomst is immers duurzaam!

Frans ter Maten
Heemraad waterschap Vallei en Veluwe voor Water Natuurlijk

 

 

 

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Renkums Beekdal

1 september 2017
Het Renkums Beekdal is een toeristische attractie voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Maar het relatief nieuwe natuurgebied kampt met een probleem, want de beekjes in het gebied staan ’s zomers vaak droog. Dit is zeer schadelijk voor het water en het leven van waterdieren en –planten in de beek. Dat moet veranderen, dus hebben de … Lees "Renkums Beekdal" verder

Het Renkums Beekdal is een toeristische attractie voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Maar het relatief nieuwe natuurgebied kampt met een probleem, want de beekjes in het gebied staan ’s zomers vaak droog. Dit is zeer schadelijk voor het water en het leven van waterdieren en –planten in de beek.

Dat moet veranderen, dus hebben de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe de handen in één geslagen. Samen met de terreinbeherende organisaties en andere belanghebbenden bedachten ze oplossingen en in het najaar moet dit plan worden uitgevoerd.

Enkele jaren terug verplaatste de provincie in het Renkums beekdal de bedrijvigheid op industrieterrein Beukenlaan. De grond is gesaneerd en de natuur hersteld. Het resultaat is een afwisselend natuurgebied en een belangrijke ecologische verbindingszone.

Het project is hoofdzakelijk gericht op verbetering van de wateromstandigheden voor de natuurfuncties in de beken (verdrogingsbestrijding). Naast natuur gaat het ook om cultuurhistorie en landschap, aanliggend grondgebruik en recreatieve belangen.

Als oplossing zal er op bepaalde plekken waar veel water de grond inzakt, een leemlaag van zo’n 30 centimeter in de grond worden gelegd. Daarnaast moet er ook schaduw zijn voor het water in de beken. Want als het water koel blijft, groeien de planten beter en dat is natuurlijk bevorderlijk voor het gebied. Ook moet er variatie in de stroming komen, door de bodem op sommige plekken te versmallen.

Zo moet er een betere leefomgeving ontstaan voor bijvoorbeeld steenvliegen, libellen en vlokreeften. Deze soorten komen voor in een beek van het hoogste ecologisch niveau.

Het Renkums Beekdal

Er zijn prachtige wandelroutes in deze regio.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Regenwater het riool uit levert honderden miljoenen op

30 augustus 2017
Op de studiedag ‘Hoe ontstenen we de stad’ van de Stowa lichtten diverse gemeenten hun eigen aanpak toe. Ook was er aandacht voor een regenwaterheffing die particulieren en bedrijven moet stimuleren af te koppelen, zoals in Duitsland en België al gebeurt. Op internet staat een interessant verslag van deze dag. De totale jaarlijkse kosten voor … Lees "Regenwater het riool uit levert honderden miljoenen op" verder

Op de studiedag ‘Hoe ontstenen we de stad’ van de Stowa lichtten diverse gemeenten hun eigen aanpak toe. Ook was er aandacht voor een regenwaterheffing die particulieren en bedrijven moet stimuleren af te koppelen, zoals in Duitsland en België al gebeurt. Op internet staat een interessant verslag van deze dag.

De totale jaarlijkse kosten voor het zuiveren van rioolwater in Nederland bedragen 1,3 miljard euro. Ruim een derde van deze kosten (36%) is gerelateerd aan het ‘verwerken’ van regenwater. Dat gaat om een slordige € 470 miljoen per jaar. Hoe minder regenwater er in het rioolstelsel komt, hoe lager de kosten voor de zuivering dus worden. Het is daarom zeer de moeite waard in de steden zoveel mogelijk woningen en bedrijven af te koppelen van het riool. Vanwege klimaatveranderingen die vaker zware buien met zich meebrengt, moet regenwater in stedelijke watersystemen bovendien meer ruimte krijgen. Deltares berekende al in 2012 dat als er in het stedelijk gebied niets gebeurt, de schade als gevolg van klimaatverandering in de steden tot 2050 kan oplopen tot € 71 miljard.

Een van de manieren om particuliere woningbezitters, huurders (via corporaties) en bedrijven te prikkelen om maatregelen te nemen – zoals afkoppelen van hemelwaterafvoer en het ‘ontstenen’ van tuinen – is het aanpassen van heffingen die waterschappen opleggen. De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) denkt nu aan een voorstel om de zuiveringsheffing te splitsen in een aparte afvalwater- en regenwaterheffing, zoals Duitsland nu al heeft. Nadat verschillende particulieren rechtszaken aanspanden tegen de overheid, bepaalden Duitse rechters een aantal jaar geleden dat één heffing voor afval- en regenwater niet volgens het recht is. De gemeenten zijn in Duitsland verantwoordelijk voor de heffing. Vastgesteld is dat de regenwaterheffing niet meer dan 12 procent mag zijn van totale heffing voor afvalwater en regenwater. Bewoners van meergezinshuizen en boerenbedrijven hebben lagere heffingen, bedrijven met veel verhard oppervlak krijgen hogere heffingen opgelegd.

De afvalwaterheffing is gekoppeld aan het drinkwatergebruik, terwijl de regenwaterheffing is gebaseerd op het daadwerkelijke aantal vierkante meters dak/bestrating waarvan regenwater wordt afgevoerd. Daarbij geldt voor een groen dak of doorlatende verharding een factor 0,3 in plaats van 1,0. Ook infiltratievoorzieningen en regenwateropslag met noodoverloop rekenen gunstig door. Particulieren moeten in Duitsland zelf de heffingskorting aanvragen en bewijzen welke maatregelen ze hebben getroffen. Gemeenten hebben precieze handleidingen en informatie beschikbaar. De controle gaat onder meer aan de hand van luchtfoto’s.

Bouwmarkten en tuincentra in Duitsland hebben goed ingespeeld op de invoering van de regenwaterheffing. Zij hebben een groot assortiment afkoppelvoorzieningen voor burgers

die zelf maatregelen willen treffen. Het is inmiddels een belangrijk onderdeel van hun omzet geworden.

Ook Vlaanderen heeft zijn beleid aangepast. Zo heeft de Vlaamse overheid bij wet bepaald dat de afvoer van hemelwater bij voorkeur moet worden opgevangen voor hergebruik. Anders moet worden geïnfiltreerd op eigen terrein, of er moet gebufferd worden met vertraagd lozen, dan wel geloosd worden in een regenwaterafvoerleiding in de straat. Pas als geen van deze technieken toegepast kan worden, is in Vlaanderen lozing van hemelwater in de riolering toegestaan.

Nederland zet tot nu toe vooral in om mensen met ‘verleiden’ te stimuleren om maatregelen te nemen. Toch zijn er ook voorbeelden van een verdergaande aanpak. Al in 2009 voerde Venray een gedifferentieerd riooltarief in. Wie geen hemelwater afvoert naar een rwzi, hoeft geen afvoerrecht voor hemelwater te betalen. Dat komt neer op een korting van 6 procent op de rioolheffing. In 2014 kwam er een nieuwe afkoppelsubsidieregeling voor burgers. Die regeling is dit jaar verruimd met deelname van het waterschap Limburg en in totaal vijftien gemeenten in de regio. Dit doet Venray onder het motto ‘Het regent subsidie, vang het op, in je eigen tuin’.

De gemeente Ede kiest niet voor een algemene afkoppelsubsidie. Dat is in 2007 wel in een wijk gedaan, maar dat bleek veel te kostbaar: zo’n 80 euro per afgekoppelde vierkante meter. Voor woningen en bedrijven kent Ede een vastrecht van € 166 per jaar. Bij bedrijven komt er een toeslag bovenop: boven de 500 kubieke meter afgevoerd afvalwater is dat €0,43 per kubieke meter, en bij meer dan 500 vierkante meter oppervlakte nog eens € 1,12 per vierkante meter. Het loont zodoende voor bedrijven met een hogere afvoer en/of oppervlakte om maatregelen te nemen.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Meer aandacht voor cultuurhistorie

28 augustus 2017
Waterschap Vallei en Veluwe is heel wat cultuurhistorisch belangrijke elementen rijk. De website van het waterschap geeft een mooi overzicht van alle historische bouwwerken, dijken en wateren. Daar zijn veel rijks- en gemeentelijke monumenten bij. Vaak zijn ze beeldbepalend in het landschap of in de bebouwde kom. Het waterschap houdt zich al lang bezig met … Lees "Meer aandacht voor cultuurhistorie" verder

Waterschap Vallei en Veluwe is heel wat cultuurhistorisch belangrijke elementen rijk. De website van het waterschap geeft een mooi overzicht van alle historische bouwwerken, dijken en wateren. Daar zijn veel rijks- en gemeentelijke monumenten bij. Vaak zijn ze beeldbepalend in het landschap of in de bebouwde kom.

Het waterschap houdt zich al lang bezig met het behoud en herstel van wat cultuurhistorische waardevol is. Denk aan het herstel van beken en sprengen aan de Veluwezoom en in de Gelderse Vallei, of aan de reconstructie van een stukje van de palendijk langs de Eem.

Maar het gaat niet alleen om het herstel van elementen. Het waterschap zorgt er ook voor dat nieuwe projecten plaatsvinden met respect voor cultuurhistorie. Denk bijvoorbeeld aan de dijkverbetering in Eemland. Dat heeft geleid tot nieuwe dijkprofielen die rechtdoen aan het vroegere profiel van de Grebbelinie.

Toch vraagt Water Natuurlijk graag meer aandacht voor cultuurhistorie. Bijvoorbeeld door de watergerelateerde cultuurhistorische monumenten beter zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar te maken. Want ‘om de toekomst op te bouwen, moet je het verleden kennen’.

De idyllische maar zwaar vervallen sluismuurtjes aan het Geeresteinse schut. Dit sluisje in de Oude Lunterse Beek (Heiligenberger Beek) bij Woudenberg heeft geen waterhuishoudkundige functie meer. Maar het is wel heel belangrijk geweest in de geschiedenis van het waterbeheer van de Gelderse Vallei.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

De Grebbedijk moet worden versterkt.

27 augustus 2017
Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde op 28 juni een bijeenkomst in Wageningen. De afgelopen tijd hebben de Dijkdenkers in een aantal bijeenkomsten actief meegedacht over de planvorming. Zij zijn een vertegenwoordiging van omwonenden, ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen van de dijk. Schoonheid (‘mooi’), natuur en veiligheid zijn aspecten waar de aanwezigen bij de Grebbedijk als … Lees "De Grebbedijk moet worden versterkt." verder

Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde op 28 juni een bijeenkomst in Wageningen. De afgelopen tijd hebben de Dijkdenkers in een aantal bijeenkomsten actief meegedacht over de planvorming. Zij zijn een vertegenwoordiging van omwonenden, ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen van de dijk.

Schoonheid (‘mooi’), natuur en veiligheid zijn aspecten waar de aanwezigen bij de Grebbedijk als eerste aan denken. Als er keuzes gemaakt moeten worden tussen belangen op het gebied van recreatie of natuur, dan blijkt het laatste thema gemiddeld net iets belangrijker gevonden te worden, al zijn de verschillen niet heel groot. Er is een verslag beschikbaar van deze avond. Water Natuurlijk organiseerde zelf ook al eerder een bijeenkomst over de Grebbedijk. De resultaten van beide bijeenkomsten lagen aardig in lijn met elkaar.

Op 23 september vervolg met de Dag van de Grebbedijk! Halverwege 2019 moet er een voorkeursalternatief voor versterking van de Grebbedijk op tafel liggen.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Groen tempert stedelijke hitte-eilanden

31 juli 2017
Op sommige plekken in de stad is het consequent een paar graden warmer dan elders. Het RIVM bracht deze hitte-eilanden in kaart, nadat heel wat adviesbureaus daarin al waren voorgegaan. Het hitte-eiland effect is het verschijnsel dat het in steden vaak vele graden warmer is dan in het omliggende gebied. De reden, kort gezegd: er … Lees "Groen tempert stedelijke hitte-eilanden" verder

Op sommige plekken in de stad is het consequent een paar graden warmer dan elders. Het RIVM bracht deze hitte-eilanden in kaart, nadat heel wat adviesbureaus daarin al waren voorgegaan.

Het hitte-eiland effect is het verschijnsel dat het in steden vaak vele graden warmer is dan in het omliggende gebied. De reden, kort gezegd: er is meer asfalt, steen en staal (die allemaal warmte absorberen), en minder groen.

Het hitte-eiland effect krijgt de laatste jaren meer aandacht, wegens de opwarming van de aarde. In de toekomst worden meer hittegolven verwacht. In combinatie met verdere verstedelijking geven die juist in de stad meer hittestress. Het kan leiden tot extra sterfte onder gevoelige groepen zoals ouderen en chronisch zieken; het kan de arbeidsproductiviteit verminderen; en het kan ook tot meer slaapstoornissen leiden. Dat schreven tien Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen drie jaar geleden in het rapport Climate Proof Cities.

Op de kaart kleuren de steden op als gloeiende kooltjes, in een zee van koel blauw. Het mooie van de kaart is dat je kunt inzoomen tot op wijkniveau. De waarden op de kaart zijn jaargemiddelden. Het temperatuurverschil tussen stad en omringend gebied blijft daardoor onder de 3 graden. Maar het kan best dat het verschil op bepaalde warme dagen tijdelijk oploopt tot 7 graden. Dergelijke verschillen doen zich vooral in de avonduren voor, omdat het platteland sneller afkoelt dan de stad.

De kaart is opgesteld om het effect van groen op de stadse temperatuur te laten zien. Als voorbeeld noemt hij Apeldoorn. In het buitengebied, rondom het centrum, liggen diverse parken. Daar is het op de kaart geel tot lichtblauw. Het temperatuurverschil met de omgeving is beperkt: 0,6 tot 0,8 graden. Het centrum kleurt veel roder. Ook rond sportvelden is het koeler.

Apeldoorn – Groen in de stad tempert de stedelijke hitte-eilanden

Klimaat en Kunst

25 juli 2017
Klimaat en kunst! IJsselbiënnale 2017  De IJsselbiënnale is een kunstroute met maar liefst 26 kunstwerken van internationale kunstenaars. Als gevolg van de klimaatverandering wereldwijd is ook de IJssel de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Daarom vragen we kunstenaars in te gaan op oorzaken en gevolgen van klimatologische veranderingen in de IJsselvallei. Onderwerpen als de maakbaarheid van … Lees "Klimaat en Kunst" verder

Klimaat en kunst! IJsselbiënnale 2017  De IJsselbiënnale is een kunstroute met maar liefst 26 kunstwerken van internationale kunstenaars. Als gevolg van de klimaatverandering wereldwijd is ook de IJssel de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Daarom vragen we kunstenaars in te gaan op oorzaken en gevolgen van klimatologische veranderingen in de IJsselvallei. Onderwerpen als de maakbaarheid van de natuur, hoog water en overstromingen leiden tot kunstwerken met dromen, wensbeelden of nietsontziende doemscenario’s.

De route meandert langs de rivier de IJssel. De kunstwerken vind je op bijzondere locaties in het landschap en in de historische Hanzesteden. In uiterwaarden en bij sluizen, steenfabrieken en landgoederen; daar waar je de IJssel kunt zien, ruiken en proeven.

In deze eerste editie van de IJsselbiënnale tonen kunstenaars hun visie van de invloed van de klimaatverandering op ons rivierenlandschap: van poëtische droombeelden en utopische toekomstvisies tot nietsontziende doemscenario’s. Samen met een rijk gevarieerd activiteitenprogramma van musea, culturele instellingen en kunstenaars uit de IJsselvallei, wordt het een zomer vol cultuur!

Anne ten Ham: Sluiswachtershuisje

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

123456789101112131415161718192021222324