Even voorstellen: Frans ter Maten Kandidaat 2

2 januari 2019
Ik ben Frans ter Maten. Ik ben geboren, getogen en woon nog steeds met genoegen in Leusden. Op fiets- en wandelafstand van de Eempolders, de Gelderse vallei, de Utrechtse heuvelrug en de historische binnenstad Amersfoort (aan het begin van de mooie rivier de Eem). Ik ben getrouwd en we hebben een dochter en een zoon. … Lees "Even voorstellen: Frans ter Maten Kandidaat 2" verder

Ik ben Frans ter Maten. Ik ben geboren, getogen en woon nog steeds met genoegen in Leusden. Op fiets- en wandelafstand van de Eempolders, de Gelderse vallei, de Utrechtse heuvelrug en de historische binnenstad Amersfoort (aan het begin van de mooie rivier de Eem). Ik ben getrouwd en we hebben een dochter en een zoon. Na een lange loopbaan als directeur/bestuurder bij Landschapsbeheer Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht ben ik sinds 2015, namens Water Natuurlijk, Heemraad (soort wethouder) bij Waterschap Vallei en Veluwe. Mijn portefeuilles zijn Waterveiligheid, stedelijk water, internationale samenwerking, cultuurhistorie en vrijwilligerswerk.

Sinds mijn jeugd (lang geleden) weet ik dat water van uitzonderlijk belang is voor leven op aarde. Mens, plant en dier zijn er voor 100% van afhankelijk. Daarom moeten we zeer goed voor ons water zorgen. Naast “droge” voeten, hebben we schoon en voldoende water nodig voor de natuur, de landbouw en de mens (recreatie). Daar probeer ik in mijn werk voor te zorgen. En ik vind dat iedereen zijn of haar steentje daaraan ook zou moeten bijdragen. Ik voel mij zeer thuis bij WaterNatuurlijk. “Mijn partij” staat voor die brede zorg voor water en komt op voor het belang van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie.

Ik maak mij grote zorgen om de effecten van de klimaatverandering; voor de wereld, voor Nederland, en voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De effecten voor de wereld en zelfs voor Nederland gaan wij niet oplossen. Maar we kunnen wel heel veel doen in onze eigen leefomgeving. Met WaterNatuurlijk wil ik daar met vele inwoners de komende 4 jaar verder aan werken.

Even voorstellen: Astrid Meier, lijsttrekker

Hallo, ik ben Astrid Meier en ben de lijsttrekker van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe. Ik ben 50 jaar en woon samen met mijn zoon van 14 in Amersfoort. Ik werk als zelfstandig adviseur in de watersector, onder meer als trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair Terreinbeheer. Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met … Lees "Even voorstellen: Astrid Meier, lijsttrekker" verder

Hallo, ik ben Astrid Meier en ben de lijsttrekker van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe. Ik ben 50 jaar en woon samen met mijn zoon van 14 in Amersfoort. Ik werk als zelfstandig adviseur in de watersector, onder meer als trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair Terreinbeheer. Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten, net als: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn
kernwaarden duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid – in mijn dagelijks leven en in mijn werk. Daarbij hebben nieuwe manieren van denken en werken in water en groen altijd mijn aandacht. Dit zet ik met veel plezier al 4 jaar in als Algemeen Bestuurslid van ons waterschap en dat doe ik met veel energie graag nog 4 jaar!

Droogte ijlt lang na

22 december 2018
De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost en Zuid-Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Berekeningen van Deltares laten zien dat bij een normaal winterscenario de grondwaterstand aan het begin van het volgende … Lees "Droogte ijlt lang na" verder

De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost en Zuid-Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Berekeningen van Deltares laten zien dat bij een normaal winterscenario de grondwaterstand aan het begin van het volgende groeiseizoen (1 april 2019) in Zuid- en Oost-Nederland decimeters tot meer dan een meter lager zal zijn dan normaal. Zelfs als de winter nat wordt, zullen er in een deel van de zandgebieden lagere grondwaterstanden zijn dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het onderzoek wijst uit dat alleen bij een zeer nat scenario met veel regen de grondwaterstand zich geheel zal herstellen.

Rijn en IJssel houdt water vast!

Waterschap Rijn en IJssel roept grondeigenaren dan ook op om komende winter zo veel mogelijk regenwater vast te houden. Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd. Om dit te stimuleren stelt het waterschap professionele duikerafsluiters ter beschikking aan onder andere agrariërs, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Het is zo droog dat de grond- en oppervlaktewaterstanden voor het voorjaar 2019 niet genoeg zullen herstellen, tenzij het de komende maanden heel veel gaat regenen. Dit blijkt uit berekeningen die het Waterschap Rijn en IJssel heeft laten uitvoeren specifiek voor zijn grondgebied.

Om de grondwaterstanden weer op niveau te krijgen is regen nodig, veel regen. Er moet komende winter net zoveel regen vallen als er normaal in een heel jaar valt. Gebeurt dit niet dan zal dit volgend voorjaar jaar direct merkbaar zijn. Watergangen worden eerder afvoer loos en vallen eerder droog, de watertemperatuur stijgt dan sneller en grondwater zal eerder in het seizoen niet meer beschikbaar zijn voor gewassen. Hierdoor zullen de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur van afgelopen jaar eerder herhalen en mogelijk langer duren.

 

Klimaatadaptatie

18 december 2018
Minimaal 42 miljard euro nodig voor klimaatadaptatie in de stad? De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat klimaatverandering geen toekomstscenario is en dat een snelle aanpak nodig is om schade door weersextremen zoveel mogelijk te beperken. Dit doen de gemeenten, provincies en waterschappen door steden te vergroenen en extra waterberging in … Lees "Klimaatadaptatie" verder

Minimaal 42 miljard euro nodig voor klimaatadaptatie in de stad?

De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat klimaatverandering geen toekomstscenario is en dat een snelle aanpak nodig is om schade door weersextremen zoveel mogelijk te beperken. Dit doen de gemeenten, provincies en waterschappen door steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Op 20 november tekenen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Dit bedrag steekt nog wat schraal af tegen de enorme totale kosten. De totale kosten om Nederlandse steden te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering bedragen namelijk maar liefst 42 tot 83 miljard Euro. Dat blijkt uit een studie van ingenieursadviesbureau Sweco. Het bureau berekende ook de verwachte schade als gevolg van extreme weersomstandigheden. Als er geen maatregelen worden genomen bedraagt de schade in 2050 36 tot 62 miljard Euro.

Voor het berekenen van de schadekosten is o.a. aandacht besteed aan schade als gevolg van wateroverlast in woningen, straten en sporen, de daling van arbeidsproductiviteit en de toename van ziekenhuisopnames en sterfgevallen door hittestress en de schade aan houten paalfunderingen en wegen door droogte.

Uit de berekeningen blijkt dat de kosten voor maatregelen bij een hoog adaptatieniveau op landelijk niveau vergelijkbaar of hoger uitvallen dan de vermeden schade. Het is daarom verstandig om bij het opstellen van lokale uitvoeringsprogramma’s onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit van maatregelen.

 

Eemland over natuurinclusieve landbouw

17 december 2018
  Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Onderzoekers van Wageningen Research gingen in gesprek met melkveehouders in Eemland en akkerbouwers in Flevoland. Als een boer natuurinclusiever wil worden, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij verwacht dat … Lees "Eemland over natuurinclusieve landbouw" verder

 

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Onderzoekers van Wageningen Research gingen in gesprek met melkveehouders in Eemland en akkerbouwers in Flevoland.

Als een boer natuurinclusiever wil worden, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij verwacht dat ook te kunnen. Bedrijfseconomische overwegingen en onzekerheden over risico’s spelen een rol, met name op de langere termijn. Boeren hebben een bepaald bedrijfssysteem opgebouwd waarin natuurinclusieve maatregelen tot op zekere hoogte zijn in te passen. Maar op een gegeven moment past het niet meer: dan is het nodig om het bedrijfssysteem aan te passen. Huidige subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer zijn daar niet op berekend.

Voor een serieuze beweging richting natuurinclusieve landbouw zijn de boeren het erover eens dat er geld bij moet. Liever nog dan een subsidieregeling voor natuurinclusieve landbouw zien ze een waardering via de marktprijs. Ook los van geld vragen ze erkenning en waardering voor hun inspanningen voor de natuur. Daarnaast zou het de boeren helpen als goedkope grond beschikbaar komt: hoge grondkosten dwingen hen om hoge producties na te streven.

Het onderzoek levert veel aanknopingspunten op om boeren te stimuleren om natuurinclusieve keuzes te maken.

Waterschapsverkiezingen

15 december 2018
Eens per vier jaar verkiezingen zijn er waterschapsverkiezingen. De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019. Deze verkiezing vindt gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Met de waterschapsverkiezingen worden de nieuwe leden voor de Algemene Besturen van alle 21 waterschappen gekozen. Het is belangrijk om te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. Met uw … Lees "Waterschapsverkiezingen" verder

Eens per vier jaar verkiezingen zijn er waterschapsverkiezingen. De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019. Deze verkiezing vindt gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Met de waterschapsverkiezingen worden de nieuwe leden voor de Algemene Besturen van alle 21 waterschappen gekozen.

Het is belangrijk om te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. Met uw stem heeft u invloed op het waterbeheer in Nederland. Waterschappen hebben de kerntaak om te zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. Er zijn meerdere waterschapspartijen, die behoorlijk van elkaar verschillen; iedere partij kijkt net even anders aan tegen onderwerpen als natuur, landbouw, economie en recreatie. De keus is aan de kiezer.

Water Natuurlijk onderscheidt zich door onze inzet voor natuur, landschap en recreatie. Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk zoekt altijd naar een goede balans vinden tussen veilig, mooi, gezond en betaalbaar water: Tussen natuur en recreatie, tussen ecologie en economie, tussen functioneel en maatschappelijk verantwoord.

De bestuurders van Water Natuurlijk zetten zich binnen de waterschappen in voor de kwaliteit, betaalbaarheid en beleefbaarheid van het water. Doordat we in alle waterschappen vertegenwoordigd zijn, hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. De steunende organisaties en onze actieve leden zorgen voor aanvullende expertise, ideeën, lokale inbreng en breed draagvlak.

Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe staan 31 mensen.

1. Astrid Meier (Amersfoort) 2. Frans ter Maten (Leusden)​ 3. Theo van Es (Apeldoorn)​ 4. Margo Meeuwissen (Oosterbeek​) 5. Greet Eijkelenboom (Wageningen​) 6. Henk Pijper (Amersfoort​) 7. Yvonne de Graaf (Apeldoorn​) 8. Hayat Chidi (Amersfoort​) 9. Dirk  Wever (Nijkerk)​ 10. Jos Witjes (Elburg​) 11. Marianna van den Broek (Wageningen​) 12. Rienk Kuiper (Wageningen) 13. Willem de Bruijn (Harderwijk​) 14. Rita van Biesbergen (Wageningen)​ 15. Enrico van den Bogaard (Wageningen)​ 16. Joep Dirkx (Wageningen​) 17. Elsa Loosjes (Bennekom​) 18. Marc Schmitz (Amersfoort)​ 19. Willem Seine (Deventer)​ 20. Jacob Ruijter (Apeldoorn)​ 21. Ronald Roosjen (Putten​) 22. Hans Brons (Wageningen)​ 23. Harry Post (Ede)​ 24. Monique Zwetsloot (Wageningen) 25. Suzette Stumpel-Rienks (Bennekom​) 26. Mark Reijerman (Wageningen) 27. Marcel Godschalk (Garderen​) 28. Yolande Gastelaars (Soest)​ 29. Jaap Zuidema (Veenendaal​) 30. Jan Aalbers (Epe)​ 31. Pieter Minderhoud (Oosterbeek)

Waterwereld

Wildernis Onder Water II uitgezonden In navolging van de succesvolle NPO2 serie Wildernis Onder Water is er afgelopen jaar hard gewerkt aan een tweede reeks afleveringen. De serie wordt deze week uitgezonden. Wildernis Onder Water gunt kijkers een blik onder de waterspiegel. Een wereld die voor ons doorgaans onzichtbaar is. De tweede serie afleveringen neemt … Lees "Waterwereld" verder

Wildernis Onder Water II uitgezonden

In navolging van de succesvolle NPO2 serie Wildernis Onder Water is er afgelopen jaar hard gewerkt aan een tweede reeks afleveringen. De serie wordt deze week uitgezonden.

Wildernis Onder Water gunt kijkers een blik onder de waterspiegel. Een wereld die voor ons doorgaans onzichtbaar is. De tweede serie afleveringen neemt ons wederom mee naar de onderwaterwereld, maar laat ook zien welk werk verzet wordt om de waternatuur te verbeteren. Waterbeheerders zijn aan de slag om de waternatuur te herstellen of meer ruimte te geven. Wat levert dat op onder en boven de waterspiegel? In Wildernis Onder Water II is daar volop aandacht voor.

In aflevering 6 komt de Oude IJsselstreek even aan bod.

De serie wordt van 12 t/m 20 december iedere werkdag om 19.45 op NPO2 uitgezonden:

* Woensdag 12 december – aflevering 1 Het Geheim van de Beek

* Donderdag 13 december – aflevering 2 Lang leve de regen (met o.a. Gerard over De Onlanden)

* Maandag 17 december – aflevering 3 Onzichtbare natuur tussen land en zee (met o.a. Esther en Silvia over de dijkversterking in Delfzijl)

* Dinsdag 18 december – aflevering 4 Onder water in de boerensloot

* Woensdag 19 december – aflevering 5 Op de bodem van de Zuiderzee

* Donderdag 20 december – aflevering 6 Historisch Water

Interactieve kaart

14 december 2018
Op onderstaande kaart zie je wat Water Natuurlijk op bepaalde locaties graag wil bereiken. De kaart wordt nog verder aangevuld.

Op onderstaande kaart zie je wat Water Natuurlijk op bepaalde locaties graag wil bereiken. De kaart wordt nog verder aangevuld.


‘Waterfabriek’ in Wilp-Achterhoek

20 november 2018

De waterzuivering Terwolde waar het rioolwater van de regio Voorst naar toe gaat is verouderd. Nieuwbouw is noodzakelijk. Door de capaciteit te splitsen in twee zuiveringen hoeft het rioolwater geen grote afstanden af te leggen door rioolpijpen en persleidingen en kan waterschap Vallei en Veluwe de Twellose Beek van schoon water voorzien. In Wilp komt een Waterfabriek om het rioolwater ten zuiden van de A1 te behandelen.

Met de bouw van de Waterfabriek Wilp wil het waterschap twee doelstellingen in één keer halen: schoon water in de Twellose beek en een toekomstbestendige waterzuivering. Dat laatste wil zeggen dat het waterschap alle grondstoffen die het mogelijk kan onttrekken, uit het rioolwater wil halen en circulair inzetten. De grondstoffen worden opgewerkt tot waardevolle producten.

Daarnaast wordt een installatie gebouwd voor het behandelen van rioolwater en wordt regenwater apart behandeld in een natuurlijk systeem. Hierdoor wordt de technische installatie veel kleiner en kunnen ook microverontreiniging, zoals geneesmiddelen en microplastics worden verwijderen.

De ‘waterzuivering van de toekomst’ komt bij afvalverwerker Attero of bij plantenveredelaar Schoneveld Breeding in Wilp-Achterhoek. Voor de tweede locatie is waterschap Vallei en Veluwe afhankelijk van de provincie. Die moet hiervoor de bestemmingsplanmogelijkheden verruimen. Provinciale Staten beslissen hier op 18 december over.

In december moet het bestuur van het waterschap eerst akkoord gaan met het plan voor de waterfabriek.

Uitstel omstreden waterschapsbelasting

19 november 2018
  Eerder kwam de Unie van waterschappen naar buiten met een voorstel om de waterschapsbelasting voor natuur sterk te verhogen. Water Natuurlijk stond daar erg kritisch tegenover. Gelukkig heeft de Unie van Waterschappen besloten om het omstreden voorstel voor aanpassing van de waterschapsbelasting aan te houden. Er komen nu eerst twee verdere studies. Die moeten … Lees "Uitstel omstreden waterschapsbelasting" verder

 

Eerder kwam de Unie van waterschappen naar buiten met een voorstel om de waterschapsbelasting voor natuur sterk te verhogen. Water Natuurlijk stond daar erg kritisch tegenover. Gelukkig heeft de Unie van Waterschappen besloten om het omstreden voorstel voor aanpassing van de waterschapsbelasting aan te houden. Er komen nu eerst twee verdere studies. Die moeten duidelijk maken of burgers meer moeten gaan betalen ten opzichte van boeren, en in hoeverre de waterschapsbelasting voor natuur moet worden verhoogd. In de eigen woorden van de Unie:

‘De Unie van Waterschappen stelt voor om een bestuurlijke commissie in te stellen die zich gaat buigen over de zogeheten BBP-systematiek voor de uitwerking van het profijtbeginsel binnen de watersysteemheffing. Opdracht is om de kostentoedeling aan gebouwd (eigenaren gebouwen) en ongebouwd (grondeigenaren) door te ontwikkelen, te verbeteren en te concretiseren. Hierbij moet in voldoende mate rekening worden gehouden met de verschillen tussen waterschappen.

Daarnaast stelt de Unie van Waterschappen voor om een commissie, bestaande uit externe deskundigen, te vragen advies uit te brengen over een reële en vanuit het oogpunt van profijt te motiveren bijdrage van natuur aan de kosten van het watersysteembeheer, daarbij rekening houdend met het collectieve belang van natuur en de aard van lokale belasting vanuit de waterschappen.’

Hoe hoopvol voor natuur dit nadere onderzoek zal zijn , moet overigens nog blijken. De Unie schrijft in reactie op het binnengekomen commentaar van de waterschappen het volgende:

‘Het helemaal niet meer meebetalen door natuur aan de kosten van het watersysteembeheer staat haaks op het uitgangspunt dat het profijtbeginsel beter moet worden verankerd in de watersysteemheffing. De waterschappen zorgen voor veel voorzieningen waarvan de natuurterreinbeheerders profiteren, zij zijn dan ook een belangrijke belanghebbende groep bij de watersysteemtaak en kunnen om deze reden niet volledig buiten het belastingstelsel blijven.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031