Overheden gaan vervuiling in Binnenveld en stankoverlast in Ede tegen

11 juni 2017
De afgelopen jaren hebben de Provincie Gelderland, de gemeenten Ede en Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe de voorbereidingen getroffen om kwetsbare wateren in deze gemeenten te beschermen tegen vervuild grondwater. Dit vervuilde grondwater is afkomstig van het voormalige Enkaterrein in Ede, dat jaren geleden is gesaneerd en omgevormd tot woongebied. Het gaat om … Lees "Overheden gaan vervuiling in Binnenveld en stankoverlast in Ede tegen" verder

De afgelopen jaren hebben de Provincie Gelderland, de gemeenten Ede en Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe de voorbereidingen getroffen om kwetsbare wateren in deze gemeenten te beschermen tegen vervuild grondwater. Dit vervuilde grondwater is afkomstig van het voormalige Enkaterrein in Ede, dat jaren geleden is gesaneerd en omgevormd tot woongebied. Het gaat om water dat zich bevindt op grote diepte, tussen de 20 en 40 meter.

De vervuiling bestaat uit sulfaat. Sulfaat is opgebouwd uit zwavel en zuurstof. Van nature komt deze stof al voor in het grond- en oppervlaktewater, maar in lagere concentraties.  In de huidige situatie bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid. Als we niets doen, dan komt dit water terecht in de oostelijke vijvers in de wijk Rietkampen in Ede, de wetering in het landelijk gebied en in het natuurgebied de Bennekomse Meent (het Binnenveld). Als het grondwater in de vijvers terecht komt, dan kan het in droge tijden naar rotte eieren gaan stinken. In het Binnenveld komen bijzondere planten en dieren voor die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de waterkwaliteit door het inspoelen van sulfaat.

Het liefst zou het waterschap het water zuiveren of schoonmaken, maar dat is buitensporig duur en naar verhouding levert het te weinig op. Na grondig onderzoek is gekozen voor het afvoeren van het vervuilde water op de Nederrijn. Via een ondergrondse leiding wordt 17 liter per seconde naar de Nederrijn afgevoerd. Ter vergelijking: in de Nederrijn passeert bij de laagste waterstand (in de zomer) 25.000 liter/seconde. De concentratie aan sulfaat wordt daarmee heel snel verdund.  We schatten nu in dat het 100 jaar duurt voordat alle vervuiling uit het diepe grondwater is verdwenen. Maar het kan best zijn dat er in de toekomst een techniek beschikbaar komt die zuivering mogelijk maakt en bovendien betaalbaar is. Als dat het geval is dan kunnen we alsnog voor zuivering kiezen

Second opinion De partijen zijn niet over een nacht ijs gegaan. Nadat bureau Tauw onderzoek had gedaan is er op aanvraag van de plaatselijke Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de vereniging Mooi Wageningen een second opinion aangevraagd. Bureau KWR komt tot ongeveer dezelfde conclusie als Tauw: het zuiveren is weliswaar mogelijk, maar het aanleggen van een leiding is de meest haalbare optie en voorlopig ook de meest doeltreffende.

Vragen bewoners De totale kosten bedragen 3,5 miljoen euro voor de aanleg van de leiding. Daarnaast is er jaarlijks € 70.000 nodig voor beheer en onderhoud.  Een veel gestelde vraag van bewoners is of deze kosten niet te verhalen zijn op de vervuiler:  Enka/Akzo. Dat is een gepasseerd station. Bij de sluiting van de fabriek in 2002 heeft Enka aangeboden het terrein inclusief het ondiepe grondwater van dit terrein te willen zuiveren. Voorwaarde was dat Enka gevrijwaard zou blijven voor de aanpak van het diepe grondwater. Het deel dat door Enka werd aangepakt is groter dan wettelijk afgedwongen kon worden. De overheid heeft hiermee ingestemd. Dit is vastgelegd tussen Enka, provincie en gemeente Ede.

Een andere vraag die bewoners stellen is of het alleen gaat om een hoge concentratie sulfaat. Vooralsnog is alleen sulfaat aanleiding voor een vervolgaanpak, omdat deze verontreiniging zich het snelst verspreidt. Over zo’n twintig jaar kunnen ook andere stoffen meekomen, zoals nikkel, zink, chloorkoolwaterstoffen en chloorfenolen. Deze stoffen komen echter in veel lagere hoeveelheden voor, worden vertraagd door de bodem en zijn dus minder verspreid. Het afgevoerde water wordt overigens continu gemonitord en indien nodig wordt zuivering toegepast op overige stoffen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het waterschap.


Stresstest voor wateroverlast

8 juni 2017
Nederland heeft mede onder invloed van klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme regenval. Het aantal hoosbuien is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De Adviescommissie Water (AcW) wil daarom dat gemeenten en waterschappen verplicht een stresstest voor wateroverlast gaan gebruiken. Het rijk zou snel afspraken met gemeenten en waterschappen moeten maken over een … Lees "Stresstest voor wateroverlast" verder

Nederland heeft mede onder invloed van klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme regenval. Het aantal hoosbuien is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De Adviescommissie Water (AcW) wil daarom dat gemeenten en waterschappen verplicht een stresstest voor wateroverlast gaan gebruiken. Het rijk zou snel afspraken met gemeenten en waterschappen moeten maken over een gestandaardiseerde stresstest.

Sinds de jaren ’50 zijn, onder invloed van de woningbouwopgave en de behoefte aan ruimte voor bedrijventerreinen, natuurlijke watersystemen, zoals beken, rivieren, moeras- en overloopgebieden sterk in ruimte ingeperkt. De oplossing werd gezocht in het zo snel mogelijk afvoeren van het water en het bouwen van hogere waterkeringen. Intussen wordt op een aantal plaatsen met deze trend gebroken en wordt bijvoorbeeld langs onze rivieren weer ruimte aan de rivier teruggegeven en mogen beken (in beperkte mate) weer meanderen. Toch bestaat altijd de neiging, zeker als een gebied te maken heeft gehad met een incident, de oplossing te zoeken in technische maatregelen die de snelle afvoer bevorderen maar afbreuk doen aan natuurwaarden of op andere momenten in het jaar zorgen voor droogte en hittestress. Robuuste oplossingen waarbij het natuurlijke systeem zoveel mogelijk wordt benut hebben de voorkeur. Denk hierbij aan oplossingen zoals:

· Groen-blauwe dooradering van steden waarbij meer stedelijk groen en water in de stad wordt teruggebracht.

· De natuurlijke buffercapaciteit (vasthouden en bergen) van het landelijk gebied optimaal benutten waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel het grondwatersysteem, de mogelijkheden op maaiveld als het oppervlaktewater.

· De omslag maken van peil volgt functie naar functie volgt peil (en nieuwe teelten). Hierbij is meer alertheid nodig om bijvoorbeeld de recente regeling voor bedrijfsbeëindiging van melkveebedrijven te benutten om deze omslag te maken.

· Locatiekeuze voor onder andere nieuwbouw van woningen afstemmen op de wateropgaven (de watertoets kan dit proces faciliteren).

Regionale ledenvergadering en excursie Zutphen

1 juni 2017
Op zaterdag 20 mei was de regionale ledenvergadering met excursie van Water Natuurlijk Midden-Nederland. Alle leden van Water Natuurlijk in het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland waren uitgenodigd. Op de RLV kwam naar voren dat dat sociale vernieuwing voor onze fracties in alle drie de waterschappen een heel … Lees "Regionale ledenvergadering en excursie Zutphen" verder

Op zaterdag 20 mei was de regionale ledenvergadering met excursie van Water Natuurlijk Midden-Nederland. Alle leden van Water Natuurlijk in het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland waren uitgenodigd.

Op de RLV kwam naar voren dat dat sociale vernieuwing voor onze fracties in alle drie de waterschappen een heel belangrijk punt is. Het succes van Water Natuurlijk is verbinden; niet op de borst kloppen. Maar er zit natuurlijk ook een zeker spanningsveld tussen deze collegiale waterschapscultuur en zichtbaar zijn voor de achterban.

Roelof van Loenen Martinet, de voorzitter van Water Natuurlijk Midden-Nederland, concludeerde dat profilering noodzaak is voor Water Natuurlijk. Omdat dit voor de gekozenen lastiger ligt, hebben regiobestuur en fracties al eerder afgesproken dat het bestuur daar meer accent op zal leggen. Een van de manieren waarop dat gebeurt is via de sociale media. Volg ons daar dus vooral, en stuur berichten vooral ook door!  Het verslag is hier te downloaden. En foto’s en een kort videoverslag zijn ook te bekijken.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken 

De excursie voerde ons onder andere langs gemaal Helbergen langs de IJssel, waar het waterschap een vistrap heeft aangelegd

Apeldoorn Klimaatbestendige Gemeente.

28 mei 2017
Apeldoorn is een van de gemeenten die al samen met het waterschap druk in de weer zijn om de stad en omgeving klimaatbestendig te maken. De gemeente heeft hier zelfs een speciale website over gemaakt. In Apeldoorn regent het het vaakst van heel Nederland. En het gaat dus straks ook harder regenen. Dat kan het … Lees "Apeldoorn Klimaatbestendige Gemeente." verder

Apeldoorn is een van de gemeenten die al samen met het waterschap druk in de weer zijn om de stad en omgeving klimaatbestendig te maken. De gemeente heeft hier zelfs een speciale website over gemaakt.

In Apeldoorn regent het het vaakst van heel Nederland. En het gaat dus straks ook harder regenen. Dat kan het riool niet aan. Op de site staan allerlei tips voor bewoners; wat kunnen ze zelf doen? Voorbeelden zijn afkoppelen van regenwater van het riool, en groener maken van tuinen. Ook komt aan de orde wat de gemeente zelf doet, zoals beken en sprengen herstellen, en asfaltverharding vervangen door waterdoorlatende klinkers.

https://www.apeldoorn.nl/klimaat
Gemeente Apeldoorn Klimaat

Het wordt warmer. Het gaat vaker en harder regenen. Wat betekent dat?

Nog meer over het weer via andere sites:

Wij zijn het KNMI

Het weer is grillig, de bodem beweegt en het klimaat verandert. Voor onze veiligheid en welvaart moeten we weten welke risico’s en kansen dit oplevert. En: hoe we ons het beste kunnen voorbereiden. Die kennis heeft het KNMI in huis als het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. Betrouwbaar, onafhankelijk en gericht op wat Nederland nodig heeft.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Klimaataanpassing: nietsdoen kost Amersfoort 60 tot 145 miljoen

30 april 2017
Een goede waterhuishouding is al lang geen zaak meer van het waterschap alleen. Daarom zocht waterschap Vallei en Veluwe voor het maken van een langetermijnvisie aansluiting bij gemeenteland. In de gemeente Amersfoort blijken de kosten van ‘niets doen’ op te lopen van ruim €60 miljoen in de gematigde schatting tot bijna €145 miljoen voor de … Lees "Klimaataanpassing: nietsdoen kost Amersfoort 60 tot 145 miljoen" verder

Een goede waterhuishouding is al lang geen zaak meer van het waterschap alleen. Daarom zocht waterschap Vallei en Veluwe voor het maken van een langetermijnvisie aansluiting bij gemeenteland. In de gemeente Amersfoort blijken de kosten van ‘niets doen’ op te lopen van ruim €60 miljoen in de gematigde schatting tot bijna €145 miljoen voor de hoge schatting, contant gemaakt naar 2013, het jaar waarin de analyse is uitgevoerd. Wateroverlast en hittestress blijken in Amersfoort de grootste schadeposten.

De schade die optreedt bij wateroverlast is gebaseerd op directe kosten, zoals het droogpompen van huizen, winkels, andere categorieën gebouwen en herstelwerkzaamheden. Indirecte kosten volgen uit (tijdelijke) verhuizing, misgelopen omzet door bijvoorbeeld waterschade in winkels, en de uitval van vitale functies in de maatschappij.

Hittestress genereert de hoogste lasten. Gemiddeld genomen hebben we een kleine week per jaar te maken met hittestress, met dagen boven de 30 graden en nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden daalt. Dat vertaalt zich in meer ziekenhuisopnames, een hogere sterfte, afnemende arbeidsproductiviteit en toenemende energievraag door koeling. We weten inmiddels dat de kans op zware neerslag en het aantal hittestressdagen hoger ligt dan 30 jaar geleden en dat die trend zal doorzetten, met hogere kosten tot gevolg.

De kosten van waterveiligheid zijn het minst voorspelbaar, maar als schadepost niet onrealistisch. Als de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen doorbreekt, komt het water via de Gelderse Vallei tot aan Amersfoort.

Wateroverlast en hittestress zijn in potentie verreweg de belangrijkste schadeposten in Amersfoort. Droogte is vooral een bedreiging voor bomen. Bomen kunnen minder goed tegen verdroging. Hoe meer water je buffert in de bodem, des te beter is het systeem bestand tegen klimaatverandering. Bron: IenM Klimaatspecial

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Versterking Grebbedijk in 2023 van start

23 april 2017
Waterschap Vallei en Veluwe begint in 2023 aan versterking van de Grebbedijk. De dijk tussen Wageningen en Rhenen moet op diverse plekken verbeterd worden om aan de nieuwe normen van waterveiligheid te voldoen. Zo moet de dijk over vrijwel de gehele lengte van ruim vijf kilometer verhoogd worden. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse die het … Lees "Versterking Grebbedijk in 2023 van start" verder

Waterschap Vallei en Veluwe begint in 2023 aan versterking van de Grebbedijk. De dijk tussen Wageningen en Rhenen moet op diverse plekken verbeterd worden om aan de nieuwe normen van waterveiligheid te voldoen.

Zo moet de dijk over vrijwel de gehele lengte van ruim vijf kilometer verhoogd worden. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse die het Waterschap Vallei en Veluwe heeft laten uitvoeren.

De analyse leerde dat op diverse plekken in de dijk piping voorkomt, wat betekent dat er water onder de dijk doorstroomt. Dat leidt tot verzwakking van de dijk. Ook is vastgesteld dat de dijktaluds te steil zijn, waardoor de draagkracht van het dijklichaam onvoldoende kan blijken te zijn.

Om aan de nieuwe veiligheidsnormen van het Rijk te kunnen voldoen gaat het waterschap de dijk versterken. De Grebbedijk is in het Hoogwaterbeschermingsprogramma aangemerkt als prioriteit. De dijk tussen Wageningen en Rhenen beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen water van de Nederrijn.

Voordat in 2023 begonnen wordt aan het herstel, brengt Waterschap Vallei en Veluwe eerst in kaart wat er precies moet gaan gebeuren om de dijk toekomstbestendig te maken. Bij de plannenmakerij wordt de omgeving betrokken, want er wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van natuur, recreatie, toerisme en verkeersveiligheid.

Het waterschap vraagt naast provincies, gemeentes, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer bewoners en ondernemers mee te denken. Scholen zijn eveneens benaderd met het verzoek plannen te maken voor de inrichting van het dijktraject en de nabije omgeving.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Mestbeleid onvoldoende voor goede waterkwaliteit.

16 april 2017
Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. De Meststoffenwet is de Nederlandse uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn, die gericht is … Lees "Mestbeleid onvoldoende voor goede waterkwaliteit." verder

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%.

De Meststoffenwet is de Nederlandse uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn, die gericht is op verbetering van de waterkwaliteit door minder vervuiling uit de landbouw. Met het mestbeleid wordt het nitraatdoel voor grondwater in het zandgebied gemiddeld wel gehaald, ondanks dat de normen in deelgebieden buiten bereik blijven. Maar het oppervlaktewater wordt niet schoon genoeg. De fosfaatdoelen in het oppervlaktewater worden op de helft van de meetlocaties in het regionale oppervlaktewater overschreden, gemiddeld met bijna een factor 2. Landbouwgronden zijn hiervoor de belangrijkste bron.

Nederland behoort tot de Europese landen die meer mest mogen uitrijden dan volgens de algemene Europese norm is toegestaan. Deze zogenaamde derogatie wordt opnieuw herzien in 2018. De verbetering van de waterkwaliteit en het niet overschrijden van het fosfaatplafond zijn voorwaarden voor de derogatie.

Met krimp van de melkveestapel en het invoeren van fosfaatrechten wil de overheid er nu voor zorgen dat de mestproductie beneden het fosfaatplafond blijft en de Nederlandse landbouw voldoet aan de voorwaarden voor derogatie. Krimp van de veestapel betekent minder druk op de mestmarkt maar heeft geen directe relatie met het gebruik van de hoeveelheid mest en dus de verbetering van de waterkwaliteit.

Er zijn mogelijkheden om milieudoelstellingen te halen door efficiënter te bemesten als onderdeel van een goede landbouwpraktijk en door de aanpak van de mestfraude. Dit voorkomt meer ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals aanpassingen in gewaskeuzes en krimp van veestapel. Aangezien de beleidsopgaven en de effectiviteit van oplossingsrichtingen sterk uiteenlopen van regio tot regio, vormt een gebiedsgerichte benadering een ander perspectief om de milieudoelstellingen te realiseren. Dat vraagt om maatwerk in de regelgeving en samenwerking met boeren en andere belanghebbenden binnen de regio.  Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Illustratie van de druk op de mestmarkt op gemeenteniveau in 2012: gemeentelijke mestproductie gedeeld door de gemeentelijke gebruiksruimte in kg fosfaat Bron: Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Als illustratie van de regionale druk op de mestmarkt is de regionale mestproductie in fosfaat gedeeld door de regionale plaatsingsruimte in fosfaat gebaseerd op de gebruiksnorm maal de oppervlakte. Het resultaat daarvan is per gemeente weergegeven in figuur 4.9. In twee regio’s (gemeenten op de grens van Noord-Brabant en Limburg en gemeenten in de Westelijke Veluwe) was de fosfaatproductie een factor vier hoger dan de maximale plaatsingsruimte.

Meer aandacht voor water in steden en dorpen!

14 april 2017
Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we Vallei en Veluwe tijdig op voorbereiden. Gelukkig ziet waterschap Vallei en Veluwe water … Lees "Meer aandacht voor water in steden en dorpen!" verder

Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we Vallei en Veluwe tijdig op voorbereiden.

Gelukkig ziet waterschap Vallei en Veluwe water in de stad als belangrijke prioriteit voor de komende jaren. Frans ter Maten, heemraad namens Water Natuurlijk, heeft het waterschap uitgedaagd met een vernieuwende werkwijze te komen. En die is er nu met het programma ‘Veerkrachtige toekomstbestendige steden’! Het waterschap heeft hier een budget van € 500.000 voor vrijgemaakt.

Dit bedrag is niet vastgespijkerd, maar is bedoeld om in een open en gelijkwaardige samenwerking met gemeenten zinvol te besteden. Vallei en Veluwe gaat actief op zoek naar overlap tussen de doelen van het waterschap en van gemeenten. Via deze open benadering hoopt ons waterschap bij onze partners de bekendheid met het waterschap en het waterbewustzijn te vergroten.

De doelen van het waterschap staan hieronder op de zogenaamde praatplaat.

Praatplaat

Astrid Meier,

Algemeen Bestuurslid voor Water Natuurlijk bij waterschap Vallei en Veluwe

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Bevers afschieten?

1 april 2017
Lange tijd ging het slecht met de bever in Nederland. Inmiddels neemt het aantal bevers gelukkig weer toe. Een positieve ontwikkeling, die Water Natuurlijk van harte toejuicht. Het is dan ook erg jammer dat elders in het land, zoals in Limburg, al weer jachtbeluste lieden zijn opgestaan om de bever als ‘probleembever’ te framen. De … Lees "Bevers afschieten?" verder

Lange tijd ging het slecht met de bever in Nederland. Inmiddels neemt het aantal bevers gelukkig weer toe. Een positieve ontwikkeling, die Water Natuurlijk van harte toejuicht. Het is dan ook erg jammer dat elders in het land, zoals in Limburg, al weer jachtbeluste lieden zijn opgestaan om de bever als ‘probleembever’ te framen.

De bever bouwt nu eenmaal dammen. Dat draagt zeer bij aan natuurlijker wateren. Maar dat ziet niet iedereen zitten. ‘Er zijn bijna geen alternatieven meer om de overlast tegen te gaan’, schreef gedeputeerde Hubert Mackus eind 2016 in een brief.

Moeten we dan maar bevers gaan afschieten? Dat lijkt ons in Vallei en Veluwe een zeer voorbarige discussie. Hopelijk blijft de beverpopulatie zich ook bij ons ontwikkelen. Mocht er ergens schade ontstaan, dan zijn daar altijd schadevergoedingsregelingen voor. Maar laten we eerst eens even genieten van de terugkeer van deze sympathieke waterbouwer.

Een prachtige foto van Hans Dissel . De Bever laat zich niet zo eenvoudig vastleggen. Natuurmonumenten 2016.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Woekerende waterplanten door onnatuurlijk diepe beken

27 maart 2017
Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Ze staan ecologische doelen in de weg en zorgen bovendien voor hoge onderhoudskosten. Onderzoek aan waterbodems in Oost-Gelderland heeft duidelijk gemaakt dat de waterbodem een belangrijk handvat biedt om de woekering van waterplanten aan te pakken. Naarmate de externe belasting van onze oppervlaktewateren steeds … Lees "Woekerende waterplanten door onnatuurlijk diepe beken" verder

Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Ze staan ecologische doelen in de weg en zorgen bovendien voor hoge onderhoudskosten. Onderzoek aan waterbodems in Oost-Gelderland heeft duidelijk gemaakt dat de waterbodem een belangrijk handvat biedt om de woekering van waterplanten aan te pakken.

Naarmate de externe belasting van onze oppervlaktewateren steeds verder afneemt zal de waterbodem steeds bepalender worden voor de productiviteit van het aquatische milieu. Voor de beken in de Achterhoek lijken de groei en de productiviteit van de waterplanten vooral bepaald te worden door de fosforrijkdom van de onderwaterbodem. De sliblaag bevat in het algemeen een hogere concentratie fosfor in het porievocht dan de onderliggende vaste bodem. Het verwijderen van de voedselrijke sliblaag zou dus kunnen bijdragen aan een lagere bedekking van woekerende waterplanten.

Uiteraard zal baggeren, zonder het nemen van bronmaatregelen, slechts tijdelijk een positief effect hebben. Bronmaatregelen die ervoor zorgen dat er minder belasting van het oppervlaktewater plaatsvindt via RWZI’s, maar waarschijnlijk vooral ook met voedselrijke bodemdeeltjes die via erosie in de beek terecht komen, kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een voedselarme(re) bodem. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanleg van bufferstroken tussen de akkers en de beken.

Maar ook een hogere stroomsnelheid kan de accumulatie van fijnere, voedselrijkere slib- en bodemdeeltjes voorkomen. Waterschappen hebben in het verleden hun watergangen steeds breder en dieper gemaakt om overstromingen koste wat kost te voorkomen. De stroomsnelheden zijn hierdoor flink gedaald. Het was al langer duidelijk dat dit ten koste is gegaan van de biodiversiteit. Deze studie heeft laten zien dat een dergelijke inrichting ook een aanmerkelijke directe kostenpost voor de waterschappen kan betekenen omdat het, via slibophoping, ook zorgt voor hoge onderhoudskosten. Het zou interessant zijn om met dit gegeven in het achterhoofd nog eens opnieuw te kijken naar de kosten van incidentele overstromingen als gevolg van smallere beekprofielen. Bron: H2O

Beken

123456789101112131415161718192021222324252627