Voorbereid op de toekomst met Water Natuurlijk

26 maart 2018
Klimaatverandering, duurzame landbouw, nieuwe woonwijken. De toekomst kan grote veranderingen brengen. Dat stelt het waterbeheer voor nieuwe problemen, of nieuwe kansen. Zo leidt klimaatverandering tot meer droogteschade en ook meer wateroverlast. Duurzame landbouw kan kansen bieden voor natuurlijker peilbeheer, minder verdroging en schoner water. Een paar voorbeelden: De totale jaarlijkse kosten voor het zuiveren van … Lees "Voorbereid op de toekomst met Water Natuurlijk" verder

Klimaatverandering, duurzame landbouw, nieuwe woonwijken. De toekomst kan grote veranderingen brengen. Dat stelt het waterbeheer voor nieuwe problemen, of nieuwe kansen.

Zo leidt klimaatverandering tot meer droogteschade en ook meer wateroverlast. Duurzame landbouw kan kansen bieden voor natuurlijker peilbeheer, minder verdroging en schoner water.

Een paar voorbeelden:

 • De totale jaarlijkse kosten voor het zuiveren van rioolwater in Nederland bedragen 1,3 miljard euro. Ruim een derde van deze kosten is gerelateerd aan het ‘verwerken’ van regenwater. Hoe minder regenwater er in het rioolstelsel komt, hoe lager de kosten voor de zuivering dus worden. Het is daarom zeer de moeite waard in de steden zoveel mogelijk woningen en bedrijven af te koppelen van het riool. Vanwege klimaatveranderingen die vaker zware buien met zich meebrengt, moet regenwater in stedelijke watersystemen bovendien meer ruimte krijgen.
 • Gemeenten en waterschappen hebben beloofd om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering in beeld te brengen met een gestandaardiseerde stresstest. Wij willen in de eerste plaats proberen wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door regenwater langer vast te houden op de plaatsen waar het valt en tijdelijk te bergen in gebieden die we speciaal daarvoor inrichten.
 • Water vasthouden en tijdelijk bergen heeft ook een ander voordeel: in perioden van langdurige droogte hebben we een grotere waterbuffer achter de hand. Deze maatregelen zijn bovendien te combineren met schaduwrijk groen in de stad, als bron van koelte bij extreme hitte.
 • Wij vinden dat water leidend moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen: ‘water als ordenend principe’. Daarom vinden wij het belangrijk dat het waterschap vanaf het begin meedenkt over nieuwbouwprojecten en stedelijke herstructurering van bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Waar(de) voor geld!

25 maart 2018
Wij hebben ambities! Veilig, schoon en mooi water. Een belangrijke plaats voor landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie in het waterbeheer. Samenwerken met inwoners, grondeigenaren, bedrijven en andere overheden. Maar wat kost dat? Waterschappen heffen zelf belasting. Dat is belangrijk, want zo zijn cruciale zaken als waterveiligheid en schoon water onafhankelijk van de afwegingen die de … Lees "Waar(de) voor geld!" verder

Wij hebben ambities! Veilig, schoon en mooi water. Een belangrijke plaats voor landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie in het waterbeheer. Samenwerken met inwoners, grondeigenaren, bedrijven en andere overheden. Maar wat kost dat?

Waterschappen heffen zelf belasting. Dat is belangrijk, want zo zijn cruciale zaken als waterveiligheid en schoon water onafhankelijk van de afwegingen die de rijksoverheid en provincies dagelijks maken. Maar belasting heffen geeft een grote verantwoordelijkheid. Wij willen de belastingdruk beperken door de uitgaven van het waterschap binnen de perken te houden.

Met onze aanpak zetten we belastinggeld zuinig en zorgvuldig in. Door met iedere maatregel meerdere doelen te dienen, door geleidelijk in te spelen op de toekomst, door te zoeken naar efficiënte innovaties en anderen te betrekken bij het waterbeheer. Zo houden wij het waterschapswerk betaalbaar, nu en in de toekomst.

Ons uitgangspunt bij alle uitgaven is: de vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor geleverde diensten.

Een paar voorbeelden:

 • Inwoners van steden en dorpen betalen het grootste deel van de lasten voor het binnendijkse waterbeheer. Maar de meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. We vinden het daarom voor de hand liggen dat onze waterschappen steviger gaan investeren in het waterbeheer in steden en dorpen, zeker met het oog op de klimaatverandering. Ook vinden we het belangrijk dat onze waterschappen investeren in andere zaken die onze inwoners van belang vinden: de kwaliteit van natuur, landschap en recreatie. De Voorstellen van de landelijke Commissie Aanpassing Belastingstelsel om onze inwoners nog zwaarder te belasten zonder dat daar ook maar iets tegenover staat, wijzen we sterk af.
 • Wij willen dat het waterschap gebiedscollectieven voor duurzaam agrarisch waterbeheer stimuleert. De agrarische sector (LTO) heeft hiervoor het initiatief genomen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Agrariërs die in een zo’n collectief samenwerken, kunnen via de provincies Europese subsidies aanvragen voor duurzame landbouw. Een collectief kan effectiever werken aan duurzaamheid dan afzonderlijke individuele agrariërs.

Het waterschap besteedt veel geld aan muskusrattenbeheer. Elk jaar worden in het beheergebied veel dieren gevangen en gedood. Wij willen vangstmethodes die bijvangsten van watervogels en andere zoogdieren zoveel mogelijk tegengaan. Daarnaast willen we onderzoek naar alternatieven voor de huidige wijze van bestrijding met zo min mogelijk dierenleed.Wij vinden dat het waterschap straks de hand moet houden aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. We willen illegale lozers actiever opsporen. Het waterschap moet de handhaving goed op orde houden en de zuiveringslasten eerlijk over de vervuilers verdelen. Dat doet ook recht aan alle goedwillende ondernemers die een gezonde bedrijfsvoering combineren met de zorg voor een goede waterkwaliteit. Goed gedrag willen we belonen.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Oproep kandidaatstelling voor Waterschapsverkiezingen 2019 Rijn en IJssel

22 maart 2018
Beste lezers, We willen jullie graag oproepen om je aan te melden als kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2019. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Alle kandidaten zijn welkom. Of je graag bovenaan de lijst wilt staan, lijstduwer wilt zijn. Of je nu actief aan de campagne mee … Lees "Oproep kandidaatstelling voor Waterschapsverkiezingen 2019 Rijn en IJssel" verder

Beste lezers,

We willen jullie graag oproepen om je aan te melden als kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2019. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

Alle kandidaten zijn welkom. Of je graag bovenaan de lijst wilt staan, lijstduwer wilt zijn. Of je nu actief aan de campagne mee wilt doen, of de actievelingen vooral tot morele steun wilt zijn. Meld je aan! We willen het liefst vanuit elke gemeente een kandidaat op de lijst.

Voor de duidelijkheid; wie op een verkiesbare plaats komt te staan, staat nog helemaal open. Per waterschap stellen we een onafhankelijke kandidatencommissie in. Die stelt een advies op voor de lijst. Dus geef vooral ruimte aan je ambities!

En meld je vooral ook aan als je lokaal grote bekendheid geniet, ook al heb je minder tijd voor de campagne. Of als je het juist leuk vindt om actief campagne te voeren, maar niet op verkiesbare plaats hoeft te staan.

Hartelijke groet,

Roelof van Loenen Martinet, Rienk Kuiper, Frank Maasland en Daphne Willems

Bestuur Water Natuurlijk regio Midden-Nederland

Nog geen lid van Water Natuurlijk?
Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen?
Vraag dan via 
WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Samen met inwoners en andere partijen

20 maart 2018
Wij willen het waterbeheer op een andere manier aanpakken: meerdere belangen dienen, inspelen op de toekomst en zoeken naar innovaties. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. Wij zoeken samenwerking met anderen. Steeds vaker zien we dat anderen zelf het initiatief nemen en ons opzoeken om samen te werken aan een betere woon- of … Lees "Samen met inwoners en andere partijen" verder

Wij willen het waterbeheer op een andere manier aanpakken: meerdere belangen dienen, inspelen op de toekomst en zoeken naar innovaties. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. Wij zoeken samenwerking met anderen.

Steeds vaker zien we dat anderen zelf het initiatief nemen en ons opzoeken om samen te werken aan een betere woon- of werkomgeving.

Wij willen dat het waterschap nog meer inspeelt op deze maatschappelijke ontwikkeling: initiatieven stimuleren en ondersteunen en partijen actief uitnodigen aan het begin van een project.

We zien tal van kansen voor samenwerking in ons gebied: met inwoners, organisaties voor landschap, natuur en cultuurhistorie, vrijwilligersgroepen, bedrijven, agrariërs, natuurbeheerders, scholen en kennisinstituten, de provincie en gemeenten.

Een paar voorbeelden:

 • Wij willen graag met de agrariërs in ons gebied samenwerken. We willen dat het waterschap regionale agrarische samenwerkingsverbanden gaat stimuleren en deze gaat inzetten om waterdoelen te bereiken. Dit willen we bijvoorbeeld doen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en met Europees geld van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
 • De concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting moet worden aangepakt. Nederland heeft van de Europese Commissie een aantal specifieke aanbevelingen gekregen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er moet allereerst een duidelijkere strategie komen om met heldere maatregelen de vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Dit zou in nauwe samenwerking met de agrarische sector moeten gebeuren, om zo meer draagvlak te creëren. Ook moet Nederland in zijn plannen beter aangeven hoe het de Europese waterkwaliteitsdoelen wil gaan halen.
 • Stedelijk water maakt de woonomgeving aantrekkelijk. Daarom helpen wij graag bewoners die het water willen gebruiken om ervan te genieten. Bijvoorbeeld met voorzieningen voor oeverrecreatie, visstekken en doorgaande kano- en schaatsroutes. Met dit soort projecten in de woonomgeving, kan het waterschap inwoners actief betrekken bij het waterbeheer. Inwoners kunnen meedenken over plannen en helpen met de uitvoering.
 • Wij vinden dat we onze kennis en ervaring niet voor onszelf moeten houden: het is een maatschappelijke taak waterkennis te delen. Zo maken we de Nederlandse topsector water nog sterker. Ook willen wij onze waterschapskennis internationaal beschikbaar stellen. Niet ‘kennis is macht’, maar ‘kennis delen is macht’.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

 Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

Actief met innovatie in regio midden

18 maart 2018
Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland zijn koplopers met het toepassen van innovaties. Daar zijn we trots op en die positie willen wij behouden. Met sommige innovaties kunnen we energie of grondstoffen besparen of opleveren. Andere innovaties leveren meer rendement of een beter resultaat op. Of we kunnen er meerdere doelen tegelijk … Lees "Actief met innovatie in regio midden" verder

Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland zijn koplopers met het toepassen van innovaties. Daar zijn we trots op en die positie willen wij behouden. Met sommige innovaties kunnen we energie of grondstoffen besparen of opleveren.

Andere innovaties leveren meer rendement of een beter resultaat op. Of we kunnen er meerdere doelen tegelijk mee dienen.

Wij vinden daarom dat onze waterschappen moeten blijven werken aan innovaties: aan grootschalige toepassingen en kleinschalige proeftuinen met bijvoorbeeld inwoners.

Een paar voorbeelden:

 • De komende jaren zijn in het hele rivierengebied nieuwe dijkversterkingen nodig. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen om de gevolgen voor omwonenden, cultuurhistorie, landschap en natuur te beperken. Denk bijvoorbeeld aan flexibele keringen, zanddicht textiel, damwanden en klimaatdijken. Daarmee gaat de omgeving er vaak zelfs op vooruit. Dat past bij onze inzet om doelen te verbinden.
 • Wij gaan voor energieneutrale waterschappen en duurzaam gebruik van grondstoffen. Dat is prima mogelijk, bijvoorbeeld door grondstoffen en warmte terug te winnen uit afvalwater. Goede voorbeelden zijn de energie- en grondstoffenfabrieken in Amersfoort, Apeldoorn, Zutphen en Nijmegen. Daar worden bij de rioolwaterzuiveringen biogas en kunstmest uit afvalwater gewonnen.
 • De energietransitie zet ons voor een enorme opgave. Er zijn veel grote spelers op de markt. Wij zetten ons ervoor in dat er ook lokale energieproductie met zon en wind van de grond komt. Goed voor het milieu, en noodzakelijk voor het draagvlak.
 • Er komt maar geen einde aan het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Waterkwaliteit en de natuur hebben daar zwaar onder te lijden. We willen dat de waterschappen zich in Den Haag sterkt blijven maken voor een snel verbod op de meest schadelijke middelen.
 • Wij willen voorkomen dat medicijnresten en hormonen in het water terecht komen. Daarom zetten wij in op voorlichting en innovatieve methoden voor zuivering of scheiding bij de bron. Maar vooralsnog blijven er veel medicijnen in het water zitten. Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat moet dan ook gaan gebeuren.
 • Microplastics vormen een steeds grotere bedreiging voor het leven in het water. Maar zwerfvuil zorgt er ook voor dat er jaarlijks veel vee overlijdt. Het opruimen van al het zwerfvuil kost het waterschap en dus ook ons veel geld. Water Natuurlijk is daarom een groot voorstander van het invoeren van statiegeld op verpakkingen.
 • Wij kiezen voor landbouw mét de natuur en voor natuur mét de landbouw. Vroeger was het waterbeheer vooral afgestemd op de landbouweisen. Tegenwoordig is onze verantwoordelijkheid breder. Nu heeft peilbeheer voor de landbouw vaak verdroging van natuur tot gevolg. Door nieuwe gewassen te telen en innovaties in de bedrijfsvoering toe te passen, is de verdroging te verminderen.

Kijk ook eens op de site van uw waterschap. Hier een mooi artikel van  Waterschap Vallei en Veluwe

Medicijnresten blijken goed uit rioolwater te halen

16 februari 2018
Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Stowa. Stowa concludeert dat vier technieken nu al direct toepasbaar zijn. Op de rioolwaterzuivering Papendrecht (Waterschap Rivierenland) loopt al een praktijkproef met poederkooldosering aan actief slib. Tijdens het … Lees "Medicijnresten blijken goed uit rioolwater te halen" verder

Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Stowa. Stowa concludeert dat vier technieken nu al direct toepasbaar zijn. Op de rioolwaterzuivering Papendrecht (Waterschap Rivierenland) loopt al een praktijkproef met poederkooldosering aan actief slib. Tijdens het onderzoek naar de verwijderingstechnieken heeft Stowa ook gewerkt aan een landelijke Hotspotanalyse. Deze brengt brengt de bijdrage in beeld van rioolwaterzuiveringsinstallaties aan geneesmiddelen in oppervlaktewater en in drinkwaterbronnen. Dit rapport laten zien dat ongeveer vijftig procent van de totale concentratieverhoging bij lozingspunten in het oppervlaktewater veroorzaakt wordt door tien procent van de zuiveringsinstallaties (31 stuks).

Rioolwaterzuiveringen waarvan medicijnresten grote invloed hebben op kwaliteit oppervlaktewater

Rioolwaterzuiveringen waarvan medicijnresten grote invloed hebben op kwaliteit oppervlaktewaterInstallaties met een hoge concentratiebijdrage liggen helaas ook in ons gebied; bijvoorbeeld bij Bennekom en Woudenberg (waterschap Vallei en Veluwe), Wehl (waterschap rijn en IJssel), Groesbeek-Bredeweg (waterschap Rivierenland).

We hebben ook een nieuwsbrief. Iedereen kan de nieuwsbrief digitaal toegestuurd krijgen via deze link. De nieuwsbrief is hier te downloaden.

Storm en hoogwater

10 februari 2018
Wat een geweldige maand januari hebben we als waterliefhebbers achter de rug! Eerst op 3 januari een storm, waar alle vijf de grote stormvloedkeringen dicht gingen. Wel werd er een beetje gesmokkeld, want normaal gaat de Maeslantkering pas dicht op 3 m boven NAP en dit jaar op 2,6 m boven NAP. Want voor de veiligheid … Lees "Storm en hoogwater" verder

Wat een geweldige maand januari hebben we als waterliefhebbers achter de rug! Eerst op 3 januari een storm, waar alle vijf de grote stormvloedkeringen dicht gingen. Wel werd er een beetje gesmokkeld, want normaal gaat de Maeslantkering pas dicht op 3 m boven NAP en dit jaar op 2,6 m boven NAP. Want voor de veiligheid wil Rijkswaterstaat de kering ook testen onder stormcondities.

Vervolgens kregen we hoogwater door veel regen in Duitsland en sneeuw in Zwitserland. En doordat het water bij Lobith boven de 14 meter steeg, werden ook bij waterschap Vallei en Veluwe voorbereidingen getroffen. De geul bij Veessen-Wapenfeld wordt weliswaar pas bij een waterstand boven de 15 meter geopend, maar om de geul te openen moeten eerst de cilinders op de kleppen van de inlaat gemonteerd worden. Deze cilinders liggen normaal in opslag, waardoor er veel minder onderhoud nodig is en zij veel langer meegaan. Dijkgraaf Tanja Klip legde het in dit filmpje van TV Gelderland nog eens helder uit.

En wat een mooie beelden kwamen er uit het hele rivierengebied! Misschien wel de mooiste waren deze van het hoogwater tussen Zwolle en Deventer.

Gelukkig is het nergens echt spannend geworden, wat de waterexperts zeker ook toeschreven aan alle maatregelen die getroffen zijn de afgelopen jaren binnen Ruimte voor de Rivier.

Astrid Meier,
lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe voor Water Natuurlijk

Geslaagde hoveniersavond waterschap Vallei en Veluwe

5 februari 2018
Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde op 22 januari in Nijkerk al weer de derde hoveniersavond. Doel van de avond was om hoveniers en leerling hoveniers te inspireren om hun (toekomstige) klanten te verleiden om meer groen en blauw en minder steen toe te laten passen in hun tuinen. Dit om op lokale schaal een bijdrage … Lees "Geslaagde hoveniersavond waterschap Vallei en Veluwe" verder

Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde op 22 januari in Nijkerk al weer de derde hoveniersavond. Doel van de avond was om hoveniers en leerling hoveniers te inspireren om hun (toekomstige) klanten te verleiden om meer groen en blauw en minder steen toe te laten passen in hun tuinen. Dit om op lokale schaal een bijdrage te leveren aan klimaatbestendige leefomgeving.

Onder leiding van dagvoorzitter Frans ter Maten (heemraad waterschap Vallei en Veluwe namens Water Natuurlijk) deed Annette Vermaas (directeur van groene school AERES Nijkerk) de aftrap. Daarna liet Fred Booy, ‘de meest groene man van DS Landschapsarchitecten’ een mooi scala aan door hem ontworpen klimaatbestendige buitenruimten zien. Een aantal leerlingen presenteerden hun ontwerpen voor levende tuinen. Tot slot beklom Lodewijk Hoekstra (Eigen Huis & Tuin en NL Greenlabel) het podium. Hij vertelde uit eigen werk en benadrukte het belang van hoveniers bij het verder klimaatbestendig maken van de private groene ruimtes en tuinen. Zijn stelling dat ze daarbij ook nog een goede boterham kunnen verdienen werd nog net niet met gejuich ontvangen. Ook deze derde hoveniersavond van Vallei en Veluwe was dus zeer geslaagd. Als het aan de interesse en het enthousiasme van de aanwezige hoveniers ligt, gaat de buitenruimte een heel klimaatbestendige toekomst tegemoet!

Waternieuwsbrief voor Midden-Nederland!

1 februari 2018
Een paar maanden geleden hielden we een lezersenquête. Die wees uit dat veel lezers de nieuwsbrief van Water Natuurlijk voor het gebied van waterschap Vallei en Veluwe zeer op prijs stelden. Dat succes smaakt naar meer! Daarom hebben we besloten om de nieuwsbrief vanaf 2018 uit te breiden tot heel Midden-Nederland. Dat wil zeggen de … Lees "Waternieuwsbrief voor Midden-Nederland!" verder

Een paar maanden geleden hielden we een lezersenquête. Die wees uit dat veel lezers de nieuwsbrief van Water Natuurlijk voor het gebied van waterschap Vallei en Veluwe zeer op prijs stelden.

Dat succes smaakt naar meer! Daarom hebben we besloten om de nieuwsbrief vanaf 2018 uit te breiden tot heel Midden-Nederland. Dat wil zeggen de gebieden van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Bijdragen en tips zijn uiterwaard zeer welkom. Stuur deze naar WaterNatuurlijkMN@gmail.com

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2018. Het is de bedoeling om dit nieuws ongeveer 4 keer per jaar te brengen. Iedereen kan de nieuwsbrief digitaal toegestuurd krijgen via deze link. De nieuwsbrief is hier te downloaden.

Samenwerken aan een klimaatbestendige toekomst

21 december 2017
Achtentwintig gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe hebben hun handtekening gezet onder een manifest om samen te werken aan een klimaatbestendige toekomst. Dit is de regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het is voor het eerst dat op deze grote schaal zoveel gemeenten ‘ja’ zeggen tegen het samen … Lees "Samenwerken aan een klimaatbestendige toekomst" verder

Achtentwintig gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe hebben hun handtekening gezet onder een manifest om samen te werken aan een klimaatbestendige toekomst. Dit is de regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het is voor het eerst dat op deze grote schaal zoveel gemeenten ‘ja’ zeggen tegen het samen aan de slag gaan om klaar te zijn voor de toekomst als het gaat om het klimaat.

Ze overhandigden gelijk dit Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie aan Deltacommissaris Wim Kuijken. In deze overeenkomst staan verwachtingen, ambities en afspraken om samen onze regio klimaatbestendig in te richten.

Natuurlijk werken gemeenten, provincie en waterschap al veel samen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Met het manifest wordt de samenwerking intensiever en wordt in 2018 samengewerkt aan bijvoorbeeld stresstesten om te kijken of de eigen gemeente klimaatbestendig is. Met deze nulmeting kunnen we kwetsbaarheden en kansen in kaart brengen en daarop in gezamenlijkheid handelen.

Er gebeurt al veel, zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater. Belangrijk is de samenwerking met de inwoners. Zo kunnen stresstesten bijvoorbeeld uitwijzen dat er op een locatie geregeld wateroverlast is. Het creëren van een natuurlijke waterspeeltuin kan dan een oplossing zijn. Het realiseren hiervan gebeurt altijd in samenwerking met inwoners. Samen zorgen we ervoor dat regenwater goed zijn weg kan vinden. Het manifest zorgt er nu voor dat alle gemeenten meedoen op structurele basis. Er is een korte film gemaakt over de samenwerking tussen de 28 gemeenten en het waterschap.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

12345678910111213141516171819202122232425262728293031