Gescheurde mestsilo als ‘eye-opener’

22 maart 2017
Gescheurde mestsilo is ‘eye-opener' voor waterschap.

In de nacht van 23 op 24 februari scheurde een mestsilo bij een agrarisch bedrijf in Aalten. Hierdoor stroomde er zo’n 3000 kuub mest over het land van de eigenaar en de nabijgelegen grond. De schade valt mee, maar bezinning op locaties van dergelijke silo’s is gewenst.

Zo’n 2000 kuub mest kwam terecht in een watergang die uitkomt in de Schaarsbeek. Vanuit die beek stroomt het water via de Keizersbeek en de Aa-Strang naar de Oude IJssel en uiteindelijk naar de Gelderse IJssel. De watergang is door waterschap Rijn en IJssel afgedamd en leeggepompt. Het vervuilde water is vervolgens door de eigenaar van de mestsilo over zijn land uitgereden.

Oog van de naald

Bij de gescheurde mestsilo in Aalten is men eind februari door het oog van de naald gekropen, stelt waterschap Rijn en IJssel. Dankzij de relatief hoge waterstand en het feit dat het groeiseizoen nog niet begonnen is, viel de schade mee. Het waterschap vermoedt dat bij nieuwe vergunningaanvragen wel kritischer wordt gekeken naar de locatie van dergelijke silo’s. Water Natuurlijk is benieuwd wat dit voor het gebied van Vallei en Veluwe gaat betekenen.

een mestsilo
Meer informatie: waterschap Rijn en IJssel

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Radicale herziening Landbouw gewenst.

19 maart 2017
De Europese Commissie is gestart met een publieke consultatie over een herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid is bepalend voor de wijze waarop boeren en tuinders in heel Europa ondernemen. Meer dan 130 Europese natuur- en milieuorganisaties vragen aandacht voor hun visie op een betere landbouw. Nederlandse natuur-, milieu- en boerenorganisaties hebben onlangs … Lees "Radicale herziening Landbouw gewenst." verder

De Europese Commissie is gestart met een publieke consultatie over een herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid is bepalend voor de wijze waarop boeren en tuinders in heel Europa ondernemen. Meer dan 130 Europese natuur- en milieuorganisaties vragen aandacht voor hun visie op een betere landbouw.

Nederlandse natuur-, milieu- en boerenorganisaties hebben onlangs ook bij de Tweede Kamer en staatssecretaris Van Dam van het ministerie van Economische Zaken aangedrongen op een stevige herziening. De gezamenlijke organisaties willen dat het GLB ervoor gaat zorgen dat de land- en tuinbouw ecologisch verantwoord gaat ondernemen. Nu is de agrarische sector een belangrijke veroorzaker van natuurverlies en milieudruk, maar is volgens de organisaties ook onderdeel van de oplossing. De landbouw heeft de diensten die de natuur levert bovendien hard nodig om ook in de toekomst voldoende voedsel te kunnen produceren. Landbouw en natuur zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden: landbouwproductie is in veel gebieden een belangrijk onderdeel van het ecosysteem en vormt samen met natuur de karakteristieke landschappen waar boer en natuur van afhankelijk zijn.  Bron: Natuurmonumenten

Landbouwbeleid

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Meer groen

17 maart 2017
Meer groen, meer vogels in de tuin Vogels maken graag gebruik van tuinen. Iedereen kan vogels daarbij helpen, ook als je een balkon hebt of een kleine stadstuin. Vogelbescherming heeft veel praktische tips om uw tuin vogelvriendelijk te maken op een rij gezet. Komt u er niet uit? Schakel dan een van hun Tuinvogelconsulenten in … Lees "Meer groen" verder

Groen RoodborstjeMeer groen, meer vogels in de tuin

Vogels maken graag gebruik van tuinen. Iedereen kan vogels daarbij helpen, ook als je een balkon hebt of een kleine stadstuin.

Vogelbescherming heeft veel praktische tips om uw tuin vogelvriendelijk te maken op een rij gezet. Komt u er niet uit? Schakel dan een van hun Tuinvogelconsulenten in voor een persoonlijk tuinadvies.

Veel vogels profiteren van een boom (boompje) in de tuin, zoals merels, zanglijsters, huismussen, boomkruipers, boomklevers en mezen. Ook maakt u kans op gaaien en grote bonte spechten. Bomen bieden uitzicht, voedsel, veiligheid en maken voortplanting mogelijk doordat er plek is voor nesten.

Roodborsten, merels, zanglijsters, heggenmussen: ze scharrelen graag in uw tuin tussen de struiken op zoek naar eten. Vaste planten en onderbeplanting vergroten de mogelijkheden om ongemerkt insectjes weg te pikken. Later in het seizoen zijn de zaden ook aantrekkelijk. Laat uitgebloede planten staan tot het voorjaar. Bron: Vogelbescherming

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Brussel: Nederlandse waterkwaliteit zorgwekkend door overbemesting

6 maart 2017
De concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting moet worden aangepakt. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Door intensivering van de veehouderij na het vervallen van de melkquotaregeling is de waterkwaliteit in Nederland verslechterd. Het evaluatierapport over Nederland stelt: ‘Nederland heeft met Europa afgesproken … Lees "Brussel: Nederlandse waterkwaliteit zorgwekkend door overbemesting" verder

De concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting moet worden aangepakt. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid.

Door intensivering van de veehouderij na het vervallen van de melkquotaregeling is de waterkwaliteit in Nederland verslechterd. Het evaluatierapport over Nederland stelt: ‘Nederland heeft met Europa afgesproken dat de fosfaatproductie het niveau van 2002 (172,9 miljoen kg) niet zou overschrijden. Als gevolg van de recent groei van de veeteelt hebben de fosfaatconcentraties de bovenvermelde grenzen toch overschreden. Dat leidt tot extra bezorgdheid over het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen en heeft de Europese Commissie ertoe aangezet om een onderzoek te openen.’

Nederland heeft een aantal specifieke aanbevelingen gekregen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er moet allereerst een duidelijkere strategie komen  om met heldere maatregelen de vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Dit zou in nauwe samenwerking met de agrarische sector moeten gebeuren, om zo meer draagvlak te creëren.

Ook moet Nederland in zijn plannen beter aangeven hoe het de Europese waterkwaliteitsdoelen wil gaan halen. Tenslotte benadrukt de Europese Commissie nogmaals dat Nederland voor teveel waterlichamen uitzonderingen heeft aangevraagd zonder geldige verklaring. Dit aantal moet naar beneden.

Het veranderende klimaat

27 februari 2017
Waterschap Vallei en Veluwe heeft het veranderende klimaat op een wervende website in beeld gebracht. Sinds 1901 nam de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in het waterschapsgebied toe met 25 procent. De meeste neerslag in Nederland valt op de Veluwe. Het KNMI-station Beekbergen is met 981 mm zelfs het natste plekje in Nederland in het huidige klimaat. … Lees "Het veranderende klimaat" verder

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het veranderende klimaat op een wervende website in beeld gebracht. Sinds 1901 nam de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in het waterschapsgebied toe met 25 procent. De meeste neerslag in Nederland valt op de Veluwe.

Het KNMI-station Beekbergen is met 981 mm zelfs het natste plekje in Nederland in het huidige klimaat. De regionale verschillen in neerslag worden vooral veroorzaakt door de verschillen in hoogteligging. In de lagere delen zoals de Eemvallei, in het Binnenveld en aan de oostflank van de Veluwe valt minder neerslag. In het waterschapsgebied komen steeds vaker dagen met veel regen voor. In alle KNMI-klimaatscenario’s neemt de jaarlijkse hoeveelheid neerslag toe.

thumbnail_Klimaatverandering

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk
kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Kijk ook eens op de site van de Unie van Waterschappen

Klimaatverandering

De waterschappen ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ook voeren de waterschappen een actief energie- en grondstoffenbeleid, waarmee zij bijdragen aan een duurzame samenleving.
De Unie van Waterschappen maakt afspraken met de Rijksoverheid over de bijdrage van de waterschappen aan het tegengaan van klimaatverandering (mitigatie) en het beperken van de gevolgen (adaptatie). De afspraken voor adaptatie zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel.
Voor mitigatie zijn de afspraken vastgelegd in het Klimaatakkoord dat de Unie van Waterschappen begin 2010 sloot met het Rijk. Via het Klimaatakkoord stimuleert de Unie activiteiten op het gebied van klimaat bij de waterschappen en zorgt dat kennis op het gebied van klimaat actief wordt gedeeld.
Kort samengevat zijn de belangrijkste ambities van het klimaatakkoord tussen Unie van Waterschappen en het Rijk:

Het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar?

15 februari 2017
Het weer bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal  houdt de gemoederen zeer bezig. Jarenlang zijn veel inspanningen erop gericht geweest om (weer) te kunnen varen op het kanaal. Apeldoorn heeft bruggen aangepast. De gemeente Brummen houdt rekening met het bevaarbaar maken bij de renovatie van bruggen, en in Wapenveld liggen de kades al klaar. Daarnaast … Lees "Het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar?" verder

Het weer bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal  houdt de gemoederen zeer bezig. Jarenlang zijn veel inspanningen erop gericht geweest om (weer) te kunnen varen op het kanaal. Apeldoorn heeft bruggen aangepast. De gemeente Brummen houdt rekening met het bevaarbaar maken bij de renovatie van bruggen, en in Wapenveld liggen de kades al klaar. Daarnaast is de laatste jaren onderzocht of het kanaal  vanaf Hattem tot Wapenveld weer bevaarbaar kon worden gemaakt

De provincie heeft 3,1 miljoen euro beschikbaar voor het weer passeerbaar maken van de Hezenbergersluis en een aantal bruggen.  De  investeringskosten vallen waarschijnlijk hoger uit dan het beschikbare bedrag. Maar op dit moment vormen met name de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten het grote struikelblok. Het waterschap  heeft enkele jaren gelden besloten om actief mee te werken aan het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. Maar de kosten voor het jaarlijkse  vaarwegbeheer liggen toch echt op het bordje van de provincie.

Om de huidige impasse te doorbreken hebben Provinciale Staten van Gelderland een rondetafelconferentie belegd met voor- en tegenstanders van het weer bevaarbaar maken.  Een groot voorstander is bijvoorbeeld de Stichting Recreatie Wapenveld.  Deze stichting wil graag een bevaarbaar kanaal met beweegbare bruggen, om te beginnen tussen Hattem en Wapenveld.

PS hebben zich voorgenomen om in hun vergadering van 29 maart verder te spreken over het bevaarbaar maken en houden. Dat betekent niet dat het waterschap verder aan de zijlijn staat. Het waterschap heeft de laatste decennia al veel geïnvesteerd in het weer schoon maken van het Apeldoorns Kanaal. En dat loont. Het kanaal bevat kraakhelder en schoon water. Dat is belangrijk voor mens, plant en dier. Genieten van dit mooie schone water vindt Water Natuurlijk belangrijk. Dat kan volgens ons op veel manieren, zoals wandelen, fietsen, kanoën, vissen, en barbecueën langs het kanaal. Wij willen graag alle partijen uitnodigen ook daar energie op zetten. Zo kunnen we veel meer ‘recreatieve reuring’ rond en langs het mooie kanaal te krijgen.

De Hezerbergersluis in het Apeldoorns Kanaal
De Hezerbergersluis in het Apeldoorns Kanaal

Woekerende Waterplanten

12 februari 2017
Uitheemse planten komen in Nederland steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid dat ze soms de doorstroming van watergangen belemmeren. De Nederlandse flora kent vele exoten, plantensoorten die hier oorspronkelijk niet voorkwamen maar door toedoen van mensen zijn ingevoerd en zich in het wild weten te handhaven. … Lees "Woekerende Waterplanten" verder

Uitheemse planten komen in Nederland steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid dat ze soms de doorstroming van watergangen belemmeren.

De Nederlandse flora kent vele exoten, plantensoorten die hier oorspronkelijk niet voorkwamen maar door toedoen van mensen zijn ingevoerd en zich in het wild weten te handhaven. Een deel van deze uitheemse soorten is invasief. Dat wil zeggen dat ze zich snel vermeerderen. Vooral de verspreiding van invasieve waterplanten is de laatste decennia toegenomen. Deze planten kunnen zo sterk woekeren dat ze het doorstromen van watergangen belemmeren; hierdoor veroorzaken ze economische schade.  Zo hebben waterschappen problemen met grote waternavel, parelvederkruid en watercrassula, die zich sterk hebben verbreid in stilstaande en langzaam stromende wateren. Het voorkomen van grote waternavel is sinds 1990 met een factor 150 toegenomen. Parelvederkruid komt in 2016 ongeveer 12 keer zoveel voor als in 1990.

Ook in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe komen steeds vaker planten en dieren voor die zorgen voor overlast. Een belangrijke bron voor exotische waterplanten en -dieren is de particuliere handel. De water- en oeverplanten, schildpadden en vissen worden verkocht aan particulieren die de planten en dieren soms in de openbare ruimte achterlaten. Ook komen exotische waterdieren ons land binnen via de scheepvaart (o.a. ballastwater). Verwacht wordt dat in de toekomst door de klimaatsverandering steeds meer exotische planten en dieren zich hier vestigen. Eigenlijk geldt voor alle exotische planten en dieren hetzelfde: ze horen niet thuis in de Nederlandse natuur. Als u ze in uw tuin heeft staan en ervan af wilt, gooi resten dan in de groen-afvalbak. Zet dieren ook niet uit maar breng ze terug naar de winkel. Beter is het ze niet te kopen. Voor uw vijver kunt u kiezen voor prachtige inheemse (Nederlandse) plantsoorten (zie: ‘Wat kunt u doen?’).

Tijdige signalering en snelle verwijdering van plaagsoorten is belangrijk. Dat verkleint de kans op grote problemen én hoge bestrijdingskosten. Als u een verdachte waterplant aantreft, vragen wij u contact op te nemen met het waterschap. Telefonisch kan dat via (055) 52 72 911, per e-mail via: info@vallei-veluwe.nl (liefst met foto).

thumbnail_Woekerendewaterplanten.jpgBron: Compendium voor de Leefomgeving

Water in de landelijke verkiezingsprogramma’s

5 februari 2017
Op woensdag 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Alle politieke partijen publiceren de komende maanden hun concept-verkiezingsprogramma. De Unie van Waterschappen maakt van deze conceptprogramma’s een korte samenvatting met voor de waterschappen belangrijke punten. De conceptprogramma’s en de samenvattingen zijn op deze pagina te vinden. Hieronder enkele opvallende punten. Voortbestaan en democratisering waterschappen De … Lees "Water in de landelijke verkiezingsprogramma’s" verder

Op woensdag 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Alle politieke partijen publiceren de komende maanden hun concept-verkiezingsprogramma. De Unie van Waterschappen maakt van deze conceptprogramma’s een korte samenvatting met voor de waterschappen belangrijke punten. De conceptprogramma’s en de samenvattingen zijn op deze pagina te vinden. Hieronder enkele opvallende punten.

Voortbestaan en democratisering waterschappen
De VVD pleit in het verkiezingsprogramma voor het voortbestaan van de waterschappen. Een opvallende kentering want bij de vorige verkiezingen wilden regeringspartijen VVD en PvdA de waterschappen nog opheffen. Alleen de SP wil de waterschappen onderbrengen bij de provincies. D66 wil perspectief op een binnenlands bestuur met twee bestuurslagen, de landelijke en gemeentelijke. De PVV besteedt in het geheel geen aandacht aan wateraspecten.

De VVD wil dat alle leden van waterschappen democratisch worden gekozen. Ook D66 pleit voor afschaffing van de geborgde zetels in de waterschappen. Dat is volgens de partij nodig om in de toekomst voor voldoende zeggenschap voor mensen in de formele democratie te zorgen. De Partij voor de Dieren is eveneens voorstander om de geborgde zetels af te schaffen. De SGP wil de geborgde zetels echter behouden.

Waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit
D66 kiest verder voor rivieren die de ruimte krijgen om Nederland beter tegen overstromingen te beschermen en ecologisch sterker te maken. De inzet van het Deltafonds moet zoveel mogelijk met aandacht voor behoud, herstel en creatie van natuur. Hiervoor komen ook middelen beschikbaar. Ook wil D66 de budgetten in het Deltaprogramma en Deltafonds combineren. Ook de PvdA wil het Deltaprogramma, op een integrale manier uitvoeren. Daarnaast wil de PvdA het Deltaprogramma versnellen, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor de export van de opgedane kennis. GL wil Nederland beschermen tegen overstromingen en wateroverlast met uiterwaarden, overloopgebieden en kwelders.

Water in de stad
De VVD wil dat er goede groene verbindingen komen tussen steden en het buitengebied. Ook het CDA wil meer groen in de steden brengen. Volgens de PvdA zijn er meer groene daken nodig om de wateroverlast van plensbuien te verkleinen. D66 wil de klimaat-adaptieve stad stimuleren door maatregelen om wateroverlast te beperken.

Schoon water
D66 wil dat watervervuilers de kosten betalen en via strikte normen en handhaving worden gedwongen om vervuiling te voorkomen. GL wil het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden en glyfosaat) verbieden. Het gebruik van chemische en andere bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw moet tot een minimum worden teruggebracht. De SP wil de kringlooplandbouw stimuleren om het mestoverschot terug te dringen, de waterkwaliteit te verbeteren en het natuurherstel te bevorderen.

De PvdA wil dat mineralen, fosfaat en stikstof moeten eerst uit de mest worden gehaald en separaat worden verhandeld als grondstof voor andere toepassingen

De PvdA wil ook zo spoedig mogelijk microplastics uit cosmetica en wasmiddelen verwijderen. Ook pleit de PvdA voor de verplichte plaatsing van waterfilters bij ziekenhuizen om de vervuiling door medicijnresten tegen te gaan. De SP wil een plan opstellen om medicijnresten uit drinkwater te weren. De VVD vindt dat er een beeld gevormd moet worden van de bijdrage van andere bronnen dan de agrarische sector aan de concentratie van voedingsstoffen in het Nederlandse water.

Circulaire economie
De VVD wil toewerken naar een circulaire economie door het wegnemen van regels die ondernemers in de weg. Overheden, natuurbeschermers, afnemers van fosfaat en landbouworganisaties moeten de handen ineen slaan om waardevolle mineralen en

fosfaat uit mest en afvalwater op grote schaal terug te winnen. Ook de PvdA wil dat bij waterzuivering grondstoffen als fosfaten uit afvalwater worden gewonnen en hergebruikt. Om reststoffen nuttig te kunnen hergebruiken, bepleit de SGP om deze niet langer onder de afvalstoffenwetgeving te laten vallen. GL wil dat de belasting op storten, verbranden en exporteren van afval wordt verhoogd. D66 wil een grondstoffenakkoord sluiten om belemmeringen voor de circulaire economie weg te nemen. Ook het CDA wil dat afval een grondstof wordt met een nieuwe bestemming.

Waterschapsbank
VVD is voorstander van het samenvoegen van Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank en Nederlandse Financieringsmaatschappij (FMO) tot een financieringsinstelling die gericht is op het bijeenbrengen van kapitaal van rendabele investeringen in grootschalige projecten. Volgens de PvdA moeten de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank worden omgevormd tot een publiek-private investeringsbank die het MKB financiert en grootschalige publieke investeringen doet zoals infrastructuur, ICT, woningbouw en duurzaamheid. D66 wil een publieke financieringsbank oprichten. Bestaande kennis en budgetten van de overheid worden gekoppeld aan geld van pensioenfondsen om te investeren in de Nederlandse economie. Het CDA wil een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie en Duurzaamheid oprichten als aanjager van investeringen.

cartoon_watertoets_water_ro

Te weinig geld van het Rijk voor instandhouding

2 februari 2017
Hoofdwatersysteem Hoeveel geld is nodig om dammen, dijken, stuwen en stormvloedkeringen te onderhouden en hoe wil de minister van IenM dat financieren? De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de instandhouding van het hoofdwatersysteem, dat ons land beschermt tegen water, de hoeveelheid water reguleert en bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van water. Voor … Lees "Te weinig geld van het Rijk voor instandhouding" verder

De IJssel bij ZutphenHoofdwatersysteem
Hoeveel geld is nodig om dammen, dijken, stuwen en stormvloedkeringen te onderhouden en hoe wil de minister van IenM dat financieren? De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de instandhouding van het hoofdwatersysteem, dat ons land beschermt tegen water, de hoeveelheid water reguleert en bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van water. Voor de instandhouding van het hoofdwatersysteem is tot en met 2020 jaarlijks gemiddeld € 160 miljoen begroot.

De Algemene Rekenkamer geeft aan dat dit te weinig is voor de instandhouding van het hoofdwatersysteem. In 2011 had de minister zelf vastgesteld dat er al € 151 miljoen extra budget nodig was tot en met 2020, maar dat blijkt alsnog onvoldoende. Er is daarbovenop nog € 132 miljoen extra nodig. Dat kan grotendeels via bestaande potjes opgevangen worden, maar er resteert een financieringstekort van € 32 miljoen.  Ondanks verbeteringen heeft Rijkswaterstaat geen actueel financieel overzicht, omdat Rijkswaterstaat niet jaarlijks nagaat hoe de betreffende balanspost is samengesteld. Eind 2014 heeft Rijkswaterstaat dat wel gedaan. Toen was er voor het hoofdwatersysteem een bedrag van € 68 miljoen aan vrije ruimte.

De minister van IenM stelt in een reactie dat zij voldoende budget beschikbaar heeft in geval van ernstige risico’s. Verder heeft de minister maatregelen getroffen voor de periode tot 2030 en is een deel van het financieringstekort opgevangen in de ontwerpbegroting 2017 van IenM. Volgens de berekening van de minister resteert een tekort van € 18 miljoen. De minister acht dit aanvaardbaar, omdat zo’n spanning prikkelt tot innovatie en doelmatigheid Bron: Algemene Rekenkamer

Eendrachtige samenwerking voor weidevogels Eemland

23 januari 2017
In de Eempolder bij Eemnes ligt het weidevogelreservaat Eemland. Het waterschap werkt hier samen met andere organisaties aan het behoud van de kwetsbare natuur. Verschillende weidevogels zoals de grutto, tureluur en kievit hebben hier hun leef- en broedgebied. Om deze en vele andere vogels rustig te bekijken én te beluisteren, is er een informatieve picknicktafel … Lees "Eendrachtige samenwerking voor weidevogels Eemland" verder

In de Eempolder bij Eemnes ligt het weidevogelreservaat Eemland. Het waterschap werkt hier samen met andere organisaties aan het behoud van de kwetsbare natuur. Verschillende weidevogels zoals de grutto, tureluur en kievit hebben hier hun leef- en broedgebied. Om deze en vele andere vogels rustig te bekijken én te beluisteren, is er een informatieve picknicktafel geplaatst op de Zomerdijk. Op het tafelblad staat informatie over het gebied en daarop vind je ook een mooi overzicht van de wielen ofwel waaien. Dit zijn diepe kolkgaten die ontstonden als de Zomerdijk doorbrak. Het water zocht dan met kracht een weg naar lager gelegen gronden. De twintig wielen langs de Meentdijk en Zomerdijk zijn aangewezen als aardkundig monument. Ook is er een mooie wandeling uitgezet over de dijken, tussen de schapen, deels over onverhard pad en deels over de oude klinkers die nog op de Zomerdijk liggen.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2016 toe aan de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Ark en Eemlandschap, in samenwerking met Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Vereniging Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland, vanwege de tomeloze inzet, de bereidheid te doorgronden en verkregen kennis toe te passen. De voortdurende speurtocht naar het beheer uit het verleden en de toepasbaarheid in het heden zodat na jaren van inspanning het werk wordt beloond met een toename van het aantal weidevogels in de regio Eemland. Hetgeen ieders navolging verdient. De Gouden Mispel wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

Binnen ons waterschapsgebied kreeg ook de familie Van Leeuwen Boomkamp de Gouden Mispel ‘voor de instandhouding tegen de tand des tijds in, soms meebewegend, altijd wegen zoekend voor het behoud van Landgoed Slichtenhorst in veranderende tijden.’ Het landgoed in Nijkerk bestaat uit landerijen en historische hoeves. Bron: waterschap Vallei en Veluwe en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

weidevogels De GruttoWeidevogel De Grutto

123456789101112131415161718192021222324252627