Wordt waterschap Vallei en Veluwe Beste Bestuurde Decentrale Overheid!?

16 januari 2017
Waterschap Vallei en Veluwe is genomineerd in de categorie Best Bestuurde Decentrale Overheid. Het waterschap wordt omschreven als ‘communicatief en betrokken’. Ook de inzet waarmee het waterschap innovatieve ontwikkelingen in de watersector omarmt en stimuleert, wordt geprezen. Communicatief, betrokken en innovatief Communicatief, betrokken en innovatief; dat zijn precies ook belangrijke waarden uit het verkiezingsprogramma van … Lees "Wordt waterschap Vallei en Veluwe Beste Bestuurde Decentrale Overheid!?" verder

Waterschap Vallei en Veluwe is genomineerd in de categorie Best Bestuurde Decentrale Overheid. Het waterschap wordt omschreven als ‘communicatief en betrokken’. Ook de inzet waarmee het waterschap innovatieve ontwikkelingen in de watersector omarmt en stimuleert, wordt geprezen.

Communicatief, betrokken en innovatief
Communicatief, betrokken en innovatief; dat zijn precies ook belangrijke waarden uit het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk. We zijn dan ook erg verheugd over deze nominatie, en feliciteren ons waterschap van harte!  Via internet bepaalt u de definitieve uitverkiezing. Stem ook op ons waterschap! Op donderdag 26 januari vindt de nieuwjaarsbijeenkomst van Binnenlands Bestuur plaats. Tijdens dit event wordt bekend gemaakt wie de Beste Bestuurders van 2016 zijn.

Van nominatie naar uitslag…

De nominatie is tot stand gekomen door uitgebreid onderzoek van onderzoeksbureau Necker van Naem. Zo’n 1500 lokale en regionale bestuurders en politici namen deel aan het onderzoek.

Tot 19 januari kan nu gestemd worden op de genomineerden via www.bestebestuurder.nl en de website van Binnenlands Bestuur. De winnaars worden op 26 januari bekendgemaakt tijdens het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur.

ijsvogel
https://twitter.com/WNVallei_Veluwe

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Ruimtelijke adaptatie – inrichten met het oog op de toekomst

4 januari 2017
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land moeten we onze steden en dorpen inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken kunnen we kansen benutten die de klimaatverandering met zich meebrengt en het bebouwd gebied beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte … Lees "Ruimtelijke adaptatie – inrichten met het oog op de toekomst" verder

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land moeten we onze steden en dorpen inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken kunnen we kansen benutten die de klimaatverandering met zich meebrengt en het bebouwd gebied beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. De handreiking ruimtelijke adaptatie helpt bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van uw gebied.

Door nú maatregelen te nemen, maken we onze steden en dorpen mooier en voorkomen we in de toekomst grote schade. Voor veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen. Alle betrokken overheden en marktpartijen zijn hier samen verantwoordelijk voor en spelen daarbij dus een belangrijke rol.

De Klimaateffectatlas zet (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress op de kaart. De atlas wordt actueel gehouden door een netwerk van kennisinstellingen en adviesbureaus.

ruimtelijke-adaptatieWij wensen u natuurlijk ook een goed 2017.ijsvogel

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Grondstoffen uit rioolwater terugwinnen milieuvriendelijker dan biogasproductie

29 december 2016
Ons rioolwater bevat veel waardevolle grondstoffen. Energie en waardevolle grondstoffen winnen uit rioolwater is een belangrijk punt waarmee de waterschappen voorop willen lopen in de transitie naar een circulaire en biobased economie. Hoog in de top-5 staan fosfaat en organische bestanddelen (biogas, polyhydroxyalkanoaat, alginaat en cellulose). In opdracht van STOWA, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) … Lees "Grondstoffen uit rioolwater terugwinnen milieuvriendelijker dan biogasproductie" verder

Ons rioolwater bevat veel waardevolle grondstoffen. Energie en waardevolle grondstoffen winnen uit rioolwater is een belangrijk punt waarmee de waterschappen voorop willen lopen in de transitie naar een circulaire en biobased economie. Hoog in de top-5 staan fosfaat en organische bestanddelen (biogas, polyhydroxyalkanoaat, alginaat en cellulose). In opdracht van STOWA, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en de Energie- en Grondstoffenfabriek hebben KNN Advies, CE Delft en Witteveen+Bos daarom voor deze stoffen recent een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat alle terugwinningsroutes een milieuvoordeel hebben, niet alleen ten opzichte van het reguliere zuiveren, maar ook ten opzichte van het produceren van biogas. Met de LCA in deze studie is de milieu-impact van verschillende routes voor het winnen van grondstoffen uit rioolwater onderzocht. De routes zijn: fosfaatterugwinning op de rioolwaterzuiveringsinstallatie via struviet en uit de vliegas van slibmonoverbranding, en terugwinning van organische stof via de productie van PHA, cellulose, en alginaat.

Waterschappen besteden veel aandacht aan biogasproductie. Uit deze studie blijkt dat de vier andere hierboven genoemde verwaardingsroutes voor organisch materiaal leiden naar biopolymeerproducten die een milieuvoordeel kunnen geven ten opzichte van het produceren van biogas. Biopolymeren (PHA, cellulose en ALE) staan immers hoger in de waardepyramide dan energie (biogas). Tot slot moet ook opgemerkt worden dat in deze studie niet gekeken is naar de kosten van de verschillende technieken. Deze dienen bij een volledige duurzaamheidsanalyse nog afgewogen te worden tegen het te behalen milieuvoordeel.

grondstoffen-uit-rioolwaterBron: Tijdschrift H20

Amersfoort wordt een klimaat adaptieve stad

16 december 2016
Amersfoort Klimaat Adaptieve stad Ons klimaat verandert. Lange perioden van droogte en warmte worden steeds vaker afgewisseld met hevige piekbuien. Droogte en warmte leiden tot opwarming van de stad, wat invloed heeft op de gezondheid en productiviteit van haar inwoners. Hevige regenval leidt tot wateroverlast. De gemeente Amersfoort en het waterschap hebben daarom samen de Klimaatagenda … Lees "Amersfoort wordt een klimaat adaptieve stad" verder

Amersfoort Klimaatadaptieve stadAmersfoort Klimaat Adaptieve stad

Ons klimaat verandert. Lange perioden van droogte en warmte worden steeds vaker afgewisseld met hevige piekbuien. Droogte en warmte leiden tot opwarming van de stad, wat invloed heeft op de gezondheid en productiviteit van haar inwoners. Hevige regenval leidt tot wateroverlast. De gemeente Amersfoort en het waterschap hebben daarom samen de Klimaatagenda 2015-2020 opgesteld die ervoor zorgt dat Amersfoort een ‘Klimaat adaptieve stad’ wordt: een stad die zich aangepast heeft aan het veranderende klimaat. Wat gaat er zoal gebeuren?

Bouwprojecten moeten er voor gaan zorgen dat regenwater ter plekke wordt opgevangen. Meer water in de stad zorgt ervoor dat er minder hoeft worden afgevoerd, dat er minder wateroverlast is en dat de temperatuur in de stad daalt. Kleine waterpartijen zijn echter kostbaar in onderhoud. Daarom wordt onderzocht of er een ‘watercompensatiefonds’ kan komen. Projectontwikkelaars storten daarin een geldbedrag, waarmee zijn hun verplichting om ter plekke waterberging te realiseren afkopen. Met het fonds kan dan elders een grotere wateropvang worden gerealiseerd.

Met het project ‘Meet je stad’ willen gemeente en waterschap gegevens ophalen bij de inwoners van Amersfoort. Het gaat dan bijvoorbeeld om metingen van de water- en luchtkwaliteit, de hitte, de registratie van grondwaterstanden – bijvoorbeeld in kruipruimten van woningen – en om foto’s van wateroverlast na hevige regenval. Hierdoor ontstaat meer zicht op de effecten van klimaatsverandering op wijkniveau en hoe kan worden bepaald hoe daar gezamenlijk op te reageren. Adaptatie is immers niet iets voor alleen de overheid, maar van iedereen. De inwoners van Amersfoort kunnen een grote bijdrage leveren aan adaptatie, bijvoorbeeld door hun tuinen niet te betegelen of door hun wijk te vergroenen.

In rioolwater zit warmte. Deze energie kan gebruikt worden om gebouwen te warmen en te koelen, wat bekend staat onder de naam riothermie. De gemeente en het waterschap gaan samen bekijken bij welke nieuwbouwprojecten deze techniek kan worden toegepast.

Door dit soort concrete maatregelen werken de inwoners, gemeente en het waterschap samen aan een stad die zich aanpast aan de veranderingen in het klimaat.  Bron: waterschap Vallei en Veluwe

Schoon en gezond water in de Veluwerandmeren 

11 december 2016
Prachtig schoon helder water in de Veluwerandmeren, met onder andere kranswieren en mosselen (boven), mosdiertjes, poliepen en vijverpluimdrager (onder; van links naar rechts) Foto’s: Marcel van den Berg, John van Schie Hier doen we het voor Hier doen we het voor! Niet zo lang geleden waren het Veluwemeer, het Eemmeer en het Gooimeer nog een … Lees "Schoon en gezond water in de Veluwerandmeren " verder

thumbnail_schoon%20en%20gezond%20water%20in%20de%20veluwerandmerenPrachtig schoon helder water in de Veluwerandmeren, met onder andere kranswieren en mosselen (boven), mosdiertjes, poliepen en vijverpluimdrager (onder; van links naar rechts)
Foto’s: Marcel van den Berg, John van Schie

Hier doen we het voor
Hier doen we het voor! Niet zo lang geleden waren het Veluwemeer, het Eemmeer en het Gooimeer nog een groene algensoep. Diverse beken uit de Gelderse Vallei en Veluwe komen op de randmeren uit. Via deze beken komt water dat rijk aan fosfaat en nitraat is, de randmeren in. Maar na jarenlange inspanningen van onder andere waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat is het resultaat er dan ook naar. Prachtig helder water, met veel waterplanten en –dieren, en een lust voor het oog voor de duikende mens!

Randmeren
Deze randmeren waren gevuld met niet echt schoon maar nog wel helder water tot rond 1968 het stikstof- en fosfaatniveau dusdanig gestegen was, dat het water ’s zomers door algengroei erg troebel werd. Vooruitlopend op landelijk beleid werden de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Harderwijk en Elburg voorzien van een installatie die fosfaat uit het rioolwater haalde. De rioolwaterzuiveringsinstallaties in de Gelderse Vallei (Ede, Veenendaal, Woudenberg, Barneveld, Amersfoort en Soest-Baarn) kregen nabehandelingsinstallaties (zandfilters). Ook werd de frequentie waarmee rioolwater ongezuiverd in de randmeren werd geloosd drastisch omlaag gebracht. Vanuit de Flevopolder werden de randmeren met voedselarm water doorgespoeld. In de jaren negentig begonnen al deze inspanningen effect te hebben; het water werd helderder; waterplanten kwamen weer tot ontwikkeling; de natuur begon zich te herstellen. Door de mondingen van beken te verleggen, door het stimuleren van natuurlijke oevers en een natuurlijkere delta, door maatregelen te treffen die uitspoeling van meststoffen voorkomen en door de meren met voedselarm water uit de Flevopolders door te spoelen poogt men te voorkomen dat in de zomer algenbloei voorkomt.

Watermilieu
Het open watermilieu van de randmeren is meestal ondiep. Planten als kranswier en fonteinkruid komen hier voor. De kranswieren zijn zo uniek, dat deze beschermd zijn in een speciale beschermingszone in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. De planten zijn essentieel bij het voorkomen van een algenbloei. Daarnaast zijn ze een belangrijke voedselbron voor watervogels als de kleine zwaan en de tafeleend. Het belang van de Veluwerandmeren voor watervogels wordt onderstreept door de aanwijzing als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn.

Visstand
De opbouw van de visstand is door het herstel van de waterplanten gewijzigd, soorten als de baars en de blankvoorn hebben de plaats van de brasem ingenomen. De snoek hoort hier ook in thuis maar deze is afhankelijk van een natuurlijker waterpeil. De paling wordt gestimuleerd door het beter mogelijk te maken voor de glasaal om de Veluwerandmeren te bereiken.

Watersporten
Veel watersporten worden op de randmeren beoefend; kanoën, zwemmen, schaatsen, zeilen maar ook surfen, kitesurfen en de pleziervaart met motorboten. De recreatievaart heeft open water nodig; de vele waterplanten maken varen buiten de vaargeul regelmatig onmogelijk. Wanneer er kranswier of fonteinkruid groeit dan kan er gemaaid worden. Dit staat echter op gespannen voet met het helder houden van de randmeren en de bescherming van de waterfauna.

Geslaagde dag van de Grebbedijk.

27 november 2016
Zaterdag 15 oktober 2016 stond in Wageningen in het teken van de Dag van de Grebbedijk. Een dag om de dijkversterking die die komende jaren gaat plaatsvinden meer bekendheid te maken in de omgeving en daarnaast de omgeving te betrekken bij de Grebbedijk. Het programma was divers. Natuurlijk hoorden bezoekers meer over het toekomstige project, … Lees "Geslaagde dag van de Grebbedijk." verder

Zaterdag 15 oktober 2016 stond in Wageningen in het teken van de Dag van de Grebbedijk. Een dag om de dijkversterking die die komende jaren gaat plaatsvinden meer bekendheid te maken in de omgeving en daarnaast de omgeving te betrekken bij de Grebbedijk.

Het programma was divers. Natuurlijk hoorden bezoekers meer over het toekomstige project, maar ze konden ook actief meedenken. Studenten van de Wageningen Universiteit lieten bezoekers meedenken en -puzzelen op de door hen ontwikkelde maquette. Bij het dijkmagazijn lieten beheerders van Waterschap Vallei en Veluwe zien wat er gebeurt bij hoog water. Zij vertelden wat ze nu allemaal doen als het hoogwater is maar ook hoe dat vroeger ging. Vogelaars en vlinderstichting lieten bezoekers zien hoe mooi de natuur rondom de Grebbedijk is.

De Grebbedijk voldoet aan de huidige norm en is veilig. Vanaf 2017 gaan er nieuwe normen gelden voor de dijken in Nederland. In 2050 moeten alle dijken aan de nieuwe norm voldoen, ook de Grebbedijk. Op dit moment staat nog niets vast. De komende vier jaar wordt verkend welke ideeën er spelen voor de dijk en welke daarvan haalbaar zijn om uit te voeren. Water Natuurlijk heeft daarvoor al eerder een drukbezochte avond in Wageningen georganiseerd. Dat leverde een lezenswaardig rapport op vol ideeën.

geslaagde-dag-van-de-grebbedijk
Prachtig oud materieel in het Dijkmagazijn aan de Grebbedijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header nieuwsbrief
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.
Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Rigoureuze kaalkap van Stroomlijn

18 november 2016
Door toenemende regenval krijgen Nederlandse rivieren steeds vaker te maken met hoogwater. De uiterwaarden vangen het overtollige water op. Daarom is het voor de veiligheid belangrijk dat ze goed blijven functioneren. Rijkswaterstaat heeft onderzocht waar het water –  bij hoogwater – het hardst stroomt en welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Rijkswaterstaat geeft aan … Lees "Rigoureuze kaalkap van Stroomlijn" verder

Door toenemende regenval krijgen Nederlandse rivieren steeds vaker te maken met hoogwater. De uiterwaarden vangen het overtollige water op. Daarom is het voor de veiligheid belangrijk dat ze goed blijven functioneren. Rijkswaterstaat heeft onderzocht waar het water –  bij hoogwater – het hardst stroomt en welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Rijkswaterstaat geeft aan dat – na een zorgvuldige afweging van belangen – is besloten om zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan te verwijderen. Zie ook de video van dit Stroomlijnproject.

thumbnail_de%20rigoureuze%20kaalkap%20van%20stroomlijn
Deze majestueuze meidoorn in de Wageningse  uiterwaarden bestaat inmiddels niet meer –  onterecht gekapt… Foto: Patrick Jansen

Maar de praktijk laat een grootschalige kaalkap in de uiterwaarden zien. Daarbij zijn ook grove fouten gemaakt, zoals in de Wageningse uiterwaarden waar veel meer beplanting is gesneuveld dan de bedoeling was. Dat heeft de laatste maanden veel protest opgeleverd. De Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) vindt dat Rijkswaterstaat pas op de plaats moet maken, om fundamenteel te onderzoeken hoeveel kap er nu werkelijk nodig is voor de hoogwaterveiligheid. Volgens de GNMF en de lokale groepen heeft de voorgenomen kap maar een marginaal effect op de doorstroming. De GNMF signaleert dat het veiligheidsbeheer is teruggebracht tot rigoureus kappen en maaien in plaats van cyclisch beheer. Dat betekent dat diverse doelen voor Europees beschermde natuur buiten beeld raken. Het ontbreekt aan een integrale visie. In zo’n visie kan op sommige plekken extra ruimte voor de rivier worden gecreëerd die elders kan worden benut voor ontwikkeling van de vegetatie. Waar dat van toepassing is, wijst de GNMF op de noodzaak van een volwaardige natuurcompensatie zoals de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen die vereisen.

Het plan Stroomlijn valt onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Waterschap Vallei en Veluwe staat buiten deze ophef. Wel heeft Heemraad Frans ter Maten bij Rijkswaterstaat aangedrongen op meer terughoudendheid.

ijsvogelWater Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Beekherstel Leuvenumse Beek goed voorbeeld voor andere laaglandbeken

3 november 2016
Natuurmonumenten en waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Hierdense/ Staverdense/ Leuvenumse Beek (dezelfde beek draagt verschillende namen). Onderzoek van Alterra laat zien dat he beekherstel hier succesvol is geweest. De manier die hier is toegepast verdient zelfs navolging: zandsuppletie kan verantwoord kan worden ingezet als beekherstelmaatregel in andere Nederlandse laaglandbeken. … Lees "Beekherstel Leuvenumse Beek goed voorbeeld voor andere laaglandbeken" verder

Natuurmonumenten en waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Hierdense/ Staverdense/ Leuvenumse Beek (dezelfde beek draagt verschillende namen). Onderzoek van Alterra laat zien dat he beekherstel hier succesvol is geweest. De manier die hier is toegepast verdient zelfs navolging: zandsuppletie kan verantwoord kan worden ingezet als beekherstelmaatregel in andere Nederlandse laaglandbeken. Het is een geschikt middel om de verbinding tussen beek en dal te herstellen in te diep ingesneden of genormaliseerde beektrajecten. Om de aanzanding beheersbaar te maken, moet de maatregel in combinatie met het inbrengen van houtpakketten of andere drempelvormende structuren uitgevoerd worden.

Biodiversiteit.
Vanuit biodiversiteit is het belangrijk de maatregel altijd kleinschalig toe te passen, zodat de ecologische veerkracht van het systeem niet aangetast wordt en er altijd voldoende bronpopulaties aanwezig blijven om de gesuppleerde trajecten te koloniseren. Meer info in het rapport van Alterra.  Op de website van de Jac. Gazenbeekstichting is te lezen dat Natuurmonumenten al heeft gezien dat op de ondiepe zandbankjes de rivierdonderpad ligt te zonnen en de grindbankjes positief zijn voor parende beekprikken. Benedenstrooms is veel jonge winde (een vissoort) in de beek aanwezig. Dit is overigens nog maar een eerste begin!

Leuvenumse Beek
Leuvenumse Beek

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken.

Op 5 november 2016  is er weer een Algemene Ledenvergadering. Deze keer zal de vergadering (met uiteraard boeiende excursies) plaatsvinden in de mooie stad Rotterdam.

Wilt u meer weten kunt doorklikken en uw vraag stellen via het contactformulier.

Nog steeds te hoog salaris topman Nederlandse Waterschapsbank

30 oktober 2016
De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) doet goed werk als financier van onder andere de waterschappen. De bank streeft niet naar maximale winst. Hoofddoel van de instelling is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van onder meer decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen. In de eerste zes maanden van 2016 is voor 3,6 miljard euro aan kredieten … Lees "Nog steeds te hoog salaris topman Nederlandse Waterschapsbank" verder

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) doet goed werk als financier van onder andere de waterschappen. De bank streeft niet naar maximale winst. Hoofddoel van de instelling is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van onder meer decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen. In de eerste zes maanden van 2016 is voor 3,6 miljard euro aan kredieten verstrekt. Daarmee behoudt de bank naar eigen zeggen zijn hoge marktaandeel van circa 30 procent van de kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector.

Water Natuurlijk vindt het wel jammer dat andere partijen nog steeds niet bereid zijn om het te hoge salaris van de top van de bank naar een aanvaardbare hoogte te brengen.

te-hoog-salaris

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Op 5 november 2016  is er weer een Algemene Ledenvergadering. Deze keer zal de vergadering (met uiteraard boeiende excursies) plaatsvinden in de mooie stad Rotterdam.
Wilt u meer weten kunt doorklikken en uw vraag stellen via het contactformulier.

Dronebeelden hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

12 oktober 2016
Tussen Veessen en Wapenveld (gemeente Heerde) wordt een hoogwatergeul aangelegd. De geul wordt 8 kilometer lang en is tussen de 550 en 1.500 meter breed. De geul ontstaat door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte. De geul krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Alleen bij extreem hoogwater gaat de … Lees "Dronebeelden hoogwatergeul Veessen-Wapenveld" verder
Tureluur in vlucht
De wereld vanuit de lucht

Tussen Veessen en Wapenveld (gemeente Heerde) wordt een hoogwatergeul aangelegd. De geul wordt 8 kilometer lang en is tussen de 550 en 1.500 meter breed. De geul ontstaat door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte. De geul krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Alleen bij extreem hoogwater gaat de inlaat open en stroomt het water in de geul. Hierdoor verlaagt de waterstand in de IJssel met 71 centimeter. Dit gebeurt naar verwachting gemiddeld eens in een mensenleven. De agrarische functie van het gebied blijft gehandhaafd. Tussen de twee dijken kunnen vanwege de veiligheid geen woningen en bedrijfsgebouwen blijven staan. De film over de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld laat zien wat er gebeurt.

Op meer dan 30 plaatsen in het Nederlandse rivierengebied krijgt de rivier meer ruimte. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Langs de IJssel is de geul tussen Veessen en Wapenveld veruit de meest effectieve maatregel om de waterstand bij hoogwater te verlagen.

Veel kijk plezier.

Bron: waterschap Vallei en Veluwe

123456789101112131415161718192021222324252627