Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

7 oktober 2017
Op Prinsjesdag verscheen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gericht op de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Bij de inrichting van de stad en het landelijk gebied moet steeds meer rekening worden gehouden met klimaatverandering. Zo zorgen extreme hoosbuien de laatste jaren plaatselijk voor veel overlast. Ook komen er bijvoorbeeld steeds langere perioden van droogte … Lees "Deltaplan Ruimtelijke adaptatie" verder

Op Prinsjesdag verscheen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gericht op de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Bij de inrichting van de stad en het landelijk gebied moet steeds meer rekening worden gehouden met klimaatverandering. Zo zorgen extreme hoosbuien de laatste jaren plaatselijk voor veel overlast. Ook komen er bijvoorbeeld steeds langere perioden van droogte voor. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, onderdeel van het Deltaprogramma 2018, staan maatregelen waarmee Nederland zich kan wapenen tegen deze grillen van het klimaat.

De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.

Met een jaarlijkse enquête meten Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen de voortgang. De enquêtes van 2015 (nulmeting), 2016 en 2017 laten zien dat alle overheden met de thema’s aan de slag zijn, waarbij de waterschappen het verst gevorderd lijken. Alle partijen zijn bekend met de gevolgen van klimaatverandering voor wateroverlast, waterveiligheid en droogte. Hittestress heeft minder aandacht. De tussentijdse evaluatie van 2017 laat zien dat versnelling en intensivering van de aanpak noodzakelijk is. De partijen hebben daarom het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgesteld.

In 2017 wordt een gestandaardiseerde stresstest opgesteld als hulpmiddel voor gemeenten, waterschappen provincies en het Rijk om de kwetsbaarheden in hun gebied in kaart te brengen.

Verder wordt een netwerk voor kennisdeling opgezet (Platform Samen Klimaatbestendig) met als doel het delen van praktijkkennis tussen decentrale overheden en private professionals die lokaal en regionaal werken aan ruimtelijke adaptatie.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken.

De ‘miracle mile’ van de waterschappen

30 september 2017
De ‘miracle mile’ van de waterschappen Het is 1954. Roger Bannister is een hardloper die als eerste binnen de magische grens van vier minuten de Engelse mijl loopt. Zijn ambitie had hij kenbaar gemaakt. Deskundigen zeiden dat het fysiek onmogelijk was. Bannister trok zich er niets van aan, had het lef en de overtuiging om … Lees "De ‘miracle mile’ van de waterschappen" verder

De ‘miracle mile’ van de waterschappen

Het is 1954. Roger Bannister is een hardloper die als eerste binnen de magische grens van vier minuten de Engelse mijl loopt. Zijn ambitie had hij kenbaar gemaakt. Deskundigen zeiden dat het fysiek onmogelijk was. Bannister trok zich er niets van aan, had het lef en de overtuiging om door te gaan. En met succes. Op 6 mei 1954 liep hij de Engelse mijl in 3 minuten en 58 seconden. Dat record staat bekend als ‘miracle mile’.

Klimaatverandering

Waarom vertel ik dit? Het is mijn overtuiging dat wij als waterschappen de mentaliteit van Roger Bannister hebben. We durven ambities te stellen die niet haalbaar lijken, die over de grenzen van onze wettelijke taken en onze bestuurlijke invloed gaan. En waarvan velen zeggen: onmogelijk. Vervolgens gaan we creatief en inspirerend aan de slag als ‘IJzeren Hein’. We móeten ook wel om de kwaliteit van leven voor de toekomst te garanderen!

Grote ambities stellen is eenvoudig; ze waarmaken is ongelooflijk lastig. Het beleidsplan van de Unie van Waterschappen is ambitieus. De investeringsagenda die we samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben opgesteld over circulaire economie, klimaatverandering en energie, legt de lat hoog. Het waarmaken ervan vraagt om lef. Het vraagt om initiatieven zonder angst voor mogelijke risico’s. En wat als het nieuwe kabinet geen steun geeft aan onze investeringsagenda? Zijn we dan bereid om het zelf uit te voeren? Mijn antwoord is: ja. We kunnen niet anders.

Duurzame maatschappij

Bestuur en directie van Waterschap Vallei en Veluwe beseffen dat zij een belangrijke en actieve rol moeten spelen bij de transitie naar een duurzame maatschappij. Op basis van unanieme afspraken voorafgaand aan de waterschapverkiezingen, lukte het ons om een dagelijks bestuur van vier heemraden samen te stellen met brede steun van het algemeen bestuur. Niet gestoeld op een coalitieprogramma, maar op het nieuwe waterbeheerprogramma. Daarin heeft het bestuur speerpunten benoemd: de kracht van water in de stad, circulaire economie, bodem en innovatie. Het bedenken en uitwerken hiervan gebeurde in denktanks. Dat was een onbekend en succesvol traject.

Een logische stap was de aanpassing van de Voorjaarsnota van een soort concept-begroting naar een strategisch visiedocument met keuze-opties voor komend begrotingsjaar en verder. We ontwikkelden zeven scenario’s met diverse ambitieniveaus. Uiteindelijk koos het algemeen bestuur voor een samenvoeging van twee scenario’s met verregaande ambities rond leefkwaliteit, circulaire economie en energietransitie. De Voorjaarsnota kreeg als titel: ‘Meer waarde als Watermerk’.

Investeringsagenda

De ambitie is neergezet en de Voorjaarsnota aangenomen. Wat we als Waterschap Vallei en Veluwe nu doen is – precies zoals Roger Bannister – de ‘miracle mile’ lopen. Dat kunnen we niet alleen. In ons werkgebied doen we dat samen met inwoners, andere overheden en het bedrijfsleven. En in Nederland doen we dat samen als waterschappen, onder de vlag van de Unie van Waterschappen, met een ambitieuze nationale investeringsagenda. Laat het wonder maar gebeuren, de toekomst is immers duurzaam!

Frans ter Maten
Heemraad waterschap Vallei en Veluwe voor Water Natuurlijk

 

 

 

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Renkums Beekdal

1 september 2017
Het Renkums Beekdal is een toeristische attractie voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Maar het relatief nieuwe natuurgebied kampt met een probleem, want de beekjes in het gebied staan ’s zomers vaak droog. Dit is zeer schadelijk voor het water en het leven van waterdieren en –planten in de beek. Dat moet veranderen, dus hebben de … Lees "Renkums Beekdal" verder

Het Renkums Beekdal is een toeristische attractie voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Maar het relatief nieuwe natuurgebied kampt met een probleem, want de beekjes in het gebied staan ’s zomers vaak droog. Dit is zeer schadelijk voor het water en het leven van waterdieren en –planten in de beek.

Dat moet veranderen, dus hebben de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe de handen in één geslagen. Samen met de terreinbeherende organisaties en andere belanghebbenden bedachten ze oplossingen en in het najaar moet dit plan worden uitgevoerd.

Enkele jaren terug verplaatste de provincie in het Renkums beekdal de bedrijvigheid op industrieterrein Beukenlaan. De grond is gesaneerd en de natuur hersteld. Het resultaat is een afwisselend natuurgebied en een belangrijke ecologische verbindingszone.

Het project is hoofdzakelijk gericht op verbetering van de wateromstandigheden voor de natuurfuncties in de beken (verdrogingsbestrijding). Naast natuur gaat het ook om cultuurhistorie en landschap, aanliggend grondgebruik en recreatieve belangen.

Als oplossing zal er op bepaalde plekken waar veel water de grond inzakt, een leemlaag van zo’n 30 centimeter in de grond worden gelegd. Daarnaast moet er ook schaduw zijn voor het water in de beken. Want als het water koel blijft, groeien de planten beter en dat is natuurlijk bevorderlijk voor het gebied. Ook moet er variatie in de stroming komen, door de bodem op sommige plekken te versmallen.

Zo moet er een betere leefomgeving ontstaan voor bijvoorbeeld steenvliegen, libellen en vlokreeften. Deze soorten komen voor in een beek van het hoogste ecologisch niveau.

Het Renkums Beekdal

Er zijn prachtige wandelroutes in deze regio.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Regenwater het riool uit levert honderden miljoenen op

30 augustus 2017
Op de studiedag ‘Hoe ontstenen we de stad’ van de Stowa lichtten diverse gemeenten hun eigen aanpak toe. Ook was er aandacht voor een regenwaterheffing die particulieren en bedrijven moet stimuleren af te koppelen, zoals in Duitsland en België al gebeurt. Op internet staat een interessant verslag van deze dag. De totale jaarlijkse kosten voor … Lees "Regenwater het riool uit levert honderden miljoenen op" verder

Op de studiedag ‘Hoe ontstenen we de stad’ van de Stowa lichtten diverse gemeenten hun eigen aanpak toe. Ook was er aandacht voor een regenwaterheffing die particulieren en bedrijven moet stimuleren af te koppelen, zoals in Duitsland en België al gebeurt. Op internet staat een interessant verslag van deze dag.

De totale jaarlijkse kosten voor het zuiveren van rioolwater in Nederland bedragen 1,3 miljard euro. Ruim een derde van deze kosten (36%) is gerelateerd aan het ‘verwerken’ van regenwater. Dat gaat om een slordige € 470 miljoen per jaar. Hoe minder regenwater er in het rioolstelsel komt, hoe lager de kosten voor de zuivering dus worden. Het is daarom zeer de moeite waard in de steden zoveel mogelijk woningen en bedrijven af te koppelen van het riool. Vanwege klimaatveranderingen die vaker zware buien met zich meebrengt, moet regenwater in stedelijke watersystemen bovendien meer ruimte krijgen. Deltares berekende al in 2012 dat als er in het stedelijk gebied niets gebeurt, de schade als gevolg van klimaatverandering in de steden tot 2050 kan oplopen tot € 71 miljard.

Een van de manieren om particuliere woningbezitters, huurders (via corporaties) en bedrijven te prikkelen om maatregelen te nemen – zoals afkoppelen van hemelwaterafvoer en het ‘ontstenen’ van tuinen – is het aanpassen van heffingen die waterschappen opleggen. De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) denkt nu aan een voorstel om de zuiveringsheffing te splitsen in een aparte afvalwater- en regenwaterheffing, zoals Duitsland nu al heeft. Nadat verschillende particulieren rechtszaken aanspanden tegen de overheid, bepaalden Duitse rechters een aantal jaar geleden dat één heffing voor afval- en regenwater niet volgens het recht is. De gemeenten zijn in Duitsland verantwoordelijk voor de heffing. Vastgesteld is dat de regenwaterheffing niet meer dan 12 procent mag zijn van totale heffing voor afvalwater en regenwater. Bewoners van meergezinshuizen en boerenbedrijven hebben lagere heffingen, bedrijven met veel verhard oppervlak krijgen hogere heffingen opgelegd.

De afvalwaterheffing is gekoppeld aan het drinkwatergebruik, terwijl de regenwaterheffing is gebaseerd op het daadwerkelijke aantal vierkante meters dak/bestrating waarvan regenwater wordt afgevoerd. Daarbij geldt voor een groen dak of doorlatende verharding een factor 0,3 in plaats van 1,0. Ook infiltratievoorzieningen en regenwateropslag met noodoverloop rekenen gunstig door. Particulieren moeten in Duitsland zelf de heffingskorting aanvragen en bewijzen welke maatregelen ze hebben getroffen. Gemeenten hebben precieze handleidingen en informatie beschikbaar. De controle gaat onder meer aan de hand van luchtfoto’s.

Bouwmarkten en tuincentra in Duitsland hebben goed ingespeeld op de invoering van de regenwaterheffing. Zij hebben een groot assortiment afkoppelvoorzieningen voor burgers

die zelf maatregelen willen treffen. Het is inmiddels een belangrijk onderdeel van hun omzet geworden.

Ook Vlaanderen heeft zijn beleid aangepast. Zo heeft de Vlaamse overheid bij wet bepaald dat de afvoer van hemelwater bij voorkeur moet worden opgevangen voor hergebruik. Anders moet worden geïnfiltreerd op eigen terrein, of er moet gebufferd worden met vertraagd lozen, dan wel geloosd worden in een regenwaterafvoerleiding in de straat. Pas als geen van deze technieken toegepast kan worden, is in Vlaanderen lozing van hemelwater in de riolering toegestaan.

Nederland zet tot nu toe vooral in om mensen met ‘verleiden’ te stimuleren om maatregelen te nemen. Toch zijn er ook voorbeelden van een verdergaande aanpak. Al in 2009 voerde Venray een gedifferentieerd riooltarief in. Wie geen hemelwater afvoert naar een rwzi, hoeft geen afvoerrecht voor hemelwater te betalen. Dat komt neer op een korting van 6 procent op de rioolheffing. In 2014 kwam er een nieuwe afkoppelsubsidieregeling voor burgers. Die regeling is dit jaar verruimd met deelname van het waterschap Limburg en in totaal vijftien gemeenten in de regio. Dit doet Venray onder het motto ‘Het regent subsidie, vang het op, in je eigen tuin’.

De gemeente Ede kiest niet voor een algemene afkoppelsubsidie. Dat is in 2007 wel in een wijk gedaan, maar dat bleek veel te kostbaar: zo’n 80 euro per afgekoppelde vierkante meter. Voor woningen en bedrijven kent Ede een vastrecht van € 166 per jaar. Bij bedrijven komt er een toeslag bovenop: boven de 500 kubieke meter afgevoerd afvalwater is dat €0,43 per kubieke meter, en bij meer dan 500 vierkante meter oppervlakte nog eens € 1,12 per vierkante meter. Het loont zodoende voor bedrijven met een hogere afvoer en/of oppervlakte om maatregelen te nemen.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Meer aandacht voor cultuurhistorie

28 augustus 2017
Waterschap Vallei en Veluwe is heel wat cultuurhistorisch belangrijke elementen rijk. De website van het waterschap geeft een mooi overzicht van alle historische bouwwerken, dijken en wateren. Daar zijn veel rijks- en gemeentelijke monumenten bij. Vaak zijn ze beeldbepalend in het landschap of in de bebouwde kom. Het waterschap houdt zich al lang bezig met … Lees "Meer aandacht voor cultuurhistorie" verder

Waterschap Vallei en Veluwe is heel wat cultuurhistorisch belangrijke elementen rijk. De website van het waterschap geeft een mooi overzicht van alle historische bouwwerken, dijken en wateren. Daar zijn veel rijks- en gemeentelijke monumenten bij. Vaak zijn ze beeldbepalend in het landschap of in de bebouwde kom.

Het waterschap houdt zich al lang bezig met het behoud en herstel van wat cultuurhistorische waardevol is. Denk aan het herstel van beken en sprengen aan de Veluwezoom en in de Gelderse Vallei, of aan de reconstructie van een stukje van de palendijk langs de Eem.

Maar het gaat niet alleen om het herstel van elementen. Het waterschap zorgt er ook voor dat nieuwe projecten plaatsvinden met respect voor cultuurhistorie. Denk bijvoorbeeld aan de dijkverbetering in Eemland. Dat heeft geleid tot nieuwe dijkprofielen die rechtdoen aan het vroegere profiel van de Grebbelinie.

Toch vraagt Water Natuurlijk graag meer aandacht voor cultuurhistorie. Bijvoorbeeld door de watergerelateerde cultuurhistorische monumenten beter zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar te maken. Want ‘om de toekomst op te bouwen, moet je het verleden kennen’.

De idyllische maar zwaar vervallen sluismuurtjes aan het Geeresteinse schut. Dit sluisje in de Oude Lunterse Beek (Heiligenberger Beek) bij Woudenberg heeft geen waterhuishoudkundige functie meer. Maar het is wel heel belangrijk geweest in de geschiedenis van het waterbeheer van de Gelderse Vallei.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

De Grebbedijk moet worden versterkt.

27 augustus 2017
Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde op 28 juni een bijeenkomst in Wageningen. De afgelopen tijd hebben de Dijkdenkers in een aantal bijeenkomsten actief meegedacht over de planvorming. Zij zijn een vertegenwoordiging van omwonenden, ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen van de dijk. Schoonheid (‘mooi’), natuur en veiligheid zijn aspecten waar de aanwezigen bij de Grebbedijk als … Lees "De Grebbedijk moet worden versterkt." verder

Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde op 28 juni een bijeenkomst in Wageningen. De afgelopen tijd hebben de Dijkdenkers in een aantal bijeenkomsten actief meegedacht over de planvorming. Zij zijn een vertegenwoordiging van omwonenden, ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen van de dijk.

Schoonheid (‘mooi’), natuur en veiligheid zijn aspecten waar de aanwezigen bij de Grebbedijk als eerste aan denken. Als er keuzes gemaakt moeten worden tussen belangen op het gebied van recreatie of natuur, dan blijkt het laatste thema gemiddeld net iets belangrijker gevonden te worden, al zijn de verschillen niet heel groot. Er is een verslag beschikbaar van deze avond. Water Natuurlijk organiseerde zelf ook al eerder een bijeenkomst over de Grebbedijk. De resultaten van beide bijeenkomsten lagen aardig in lijn met elkaar.

Op 23 september vervolg met de Dag van de Grebbedijk! Halverwege 2019 moet er een voorkeursalternatief voor versterking van de Grebbedijk op tafel liggen.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Groen tempert stedelijke hitte-eilanden

31 juli 2017
Op sommige plekken in de stad is het consequent een paar graden warmer dan elders. Het RIVM bracht deze hitte-eilanden in kaart, nadat heel wat adviesbureaus daarin al waren voorgegaan. Het hitte-eiland effect is het verschijnsel dat het in steden vaak vele graden warmer is dan in het omliggende gebied. De reden, kort gezegd: er … Lees "Groen tempert stedelijke hitte-eilanden" verder

Op sommige plekken in de stad is het consequent een paar graden warmer dan elders. Het RIVM bracht deze hitte-eilanden in kaart, nadat heel wat adviesbureaus daarin al waren voorgegaan.

Het hitte-eiland effect is het verschijnsel dat het in steden vaak vele graden warmer is dan in het omliggende gebied. De reden, kort gezegd: er is meer asfalt, steen en staal (die allemaal warmte absorberen), en minder groen.

Het hitte-eiland effect krijgt de laatste jaren meer aandacht, wegens de opwarming van de aarde. In de toekomst worden meer hittegolven verwacht. In combinatie met verdere verstedelijking geven die juist in de stad meer hittestress. Het kan leiden tot extra sterfte onder gevoelige groepen zoals ouderen en chronisch zieken; het kan de arbeidsproductiviteit verminderen; en het kan ook tot meer slaapstoornissen leiden. Dat schreven tien Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen drie jaar geleden in het rapport Climate Proof Cities.

Op de kaart kleuren de steden op als gloeiende kooltjes, in een zee van koel blauw. Het mooie van de kaart is dat je kunt inzoomen tot op wijkniveau. De waarden op de kaart zijn jaargemiddelden. Het temperatuurverschil tussen stad en omringend gebied blijft daardoor onder de 3 graden. Maar het kan best dat het verschil op bepaalde warme dagen tijdelijk oploopt tot 7 graden. Dergelijke verschillen doen zich vooral in de avonduren voor, omdat het platteland sneller afkoelt dan de stad.

De kaart is opgesteld om het effect van groen op de stadse temperatuur te laten zien. Als voorbeeld noemt hij Apeldoorn. In het buitengebied, rondom het centrum, liggen diverse parken. Daar is het op de kaart geel tot lichtblauw. Het temperatuurverschil met de omgeving is beperkt: 0,6 tot 0,8 graden. Het centrum kleurt veel roder. Ook rond sportvelden is het koeler.

Apeldoorn – Groen in de stad tempert de stedelijke hitte-eilanden

Klimaat en Kunst

25 juli 2017
Klimaat en kunst! IJsselbiënnale 2017  De IJsselbiënnale is een kunstroute met maar liefst 26 kunstwerken van internationale kunstenaars. Als gevolg van de klimaatverandering wereldwijd is ook de IJssel de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Daarom vragen we kunstenaars in te gaan op oorzaken en gevolgen van klimatologische veranderingen in de IJsselvallei. Onderwerpen als de maakbaarheid van … Lees "Klimaat en Kunst" verder

Klimaat en kunst! IJsselbiënnale 2017  De IJsselbiënnale is een kunstroute met maar liefst 26 kunstwerken van internationale kunstenaars. Als gevolg van de klimaatverandering wereldwijd is ook de IJssel de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Daarom vragen we kunstenaars in te gaan op oorzaken en gevolgen van klimatologische veranderingen in de IJsselvallei. Onderwerpen als de maakbaarheid van de natuur, hoog water en overstromingen leiden tot kunstwerken met dromen, wensbeelden of nietsontziende doemscenario’s.

De route meandert langs de rivier de IJssel. De kunstwerken vind je op bijzondere locaties in het landschap en in de historische Hanzesteden. In uiterwaarden en bij sluizen, steenfabrieken en landgoederen; daar waar je de IJssel kunt zien, ruiken en proeven.

In deze eerste editie van de IJsselbiënnale tonen kunstenaars hun visie van de invloed van de klimaatverandering op ons rivierenlandschap: van poëtische droombeelden en utopische toekomstvisies tot nietsontziende doemscenario’s. Samen met een rijk gevarieerd activiteitenprogramma van musea, culturele instellingen en kunstenaars uit de IJsselvallei, wordt het een zomer vol cultuur!

Anne ten Ham: Sluiswachtershuisje

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Naar Bloeiende Bermen

20 juli 2017
Naar bloeiende bermen! FLORON en De Vlinderstichting krijgen de laatste jaren verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten en vlinders in bermen. Ongunstig bermbeheer speelt hierin waarschijnlijk een belangrijke rol. De afname van de bloemrijkdom wordt als één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van vlinders en andere insecten gezien. Om te … Lees "Naar Bloeiende Bermen" verder

Naar bloeiende bermen! FLORON en De Vlinderstichting krijgen de laatste jaren verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten en vlinders in bermen. Ongunstig bermbeheer speelt hierin waarschijnlijk een belangrijke rol. De afname van de bloemrijkdom wordt als één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van vlinders en andere insecten gezien.

Om te voorkomen dat kwetsbare en/of beschermde plantensoorten (te vroeg) gemaaid worden, kunnen bermbeheerders hun bermen inventariseren op de aanwezigheid ervan. Ook kunnen zij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) raadplegen. In de NDFF staan alle waarnemingen van planten en dieren en hun locaties. In de meeste gedragscodes staat omschreven dat de opdrachtnemer het al of niet aanwezig zijn van beschermde soorten binnen het werkgebied moet vaststellen. Moderne tractoren en maaimachines zijn uitgerust met GPS-systemen waarin ingevoerd kan worden waar kwetsbare en/of beschermde soorten staan. Een alternatief is het intekenen op kaart of vlaggetjes of linten in de berm plaatsen. Om inzichtelijk te maken waar goede en slechte bermen liggen en wat daar nog aan vlinders en nectarplanten is aan te treffen, zijn FLORON en De Vlinderstichting gestart met de campagne ‘Mijn berm bloeit!’. Met de campagne willen ze bereiken dat beheerders en burgers weten hoe het met bermen is gesteld en wat ze daar eventueel aan kunnen verbeteren. Waterschap Vallei en Veluwe houdt zoveel mogelijk rekening met belanghebbenden en wil waar mogelijk maatwerk leveren. Rond natuurgebieden is meer ruimte voor begroeiing, terwijl in landbouwregio’s en de bebouwde kom intensiever wordt gemaaid. Waar nodig startte het waterschap in mei al met het maaien van waterbodems en oevers van sloten, weteringen en kanalen. Dit vanwege de zachte winter waardoor grassen en planten sneller groeiden. Het waterschap geeft aan dat zijn werk is gericht op stevige dijken en waterveiligheid. Daarnaast heeft het oog voor biodiversiteit: de variatie aan flora op de dijken. Het waterschap zegt te merken dat mensen soms teleurgesteld zijn als een bloemrijke dijk, of een bloemrijke onderhoudsstrook naast een dijk, pas gemaaid is. “Dat is een begrijpelijke reactie. Biodiversiteit is belangrijk en we houden er rekening mee voor zover dat mogelijk is binnen de kaders van ons maaibeleid, gericht op sterke dijken en waterveiligheid.”

Gemaaide dijkberm langs bloeiende weide

Bollenteelt belast de Veluwe

18 juli 2017
Helaas is het nog niet zo ver dat de landbouw zonder bestrijdingsmiddelen werkt. De bollenteelt is een sector met een heel hoog verbruik. Vooral de lelieteelt is berucht. De leliebollenteelt is de teelt waarbij men veruit de meeste bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt. Per jaar gaat het om de toepassing van gemiddeld 117 kg/ha bestrijdingsmiddelen (inclusief … Lees "Bollenteelt belast de Veluwe" verder

Helaas is het nog niet zo ver dat de landbouw zonder bestrijdingsmiddelen werkt. De bollenteelt is een sector met een heel hoog verbruik. Vooral de lelieteelt is berucht. De leliebollenteelt is de teelt waarbij men veruit de meeste bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt. Per jaar gaat het om de toepassing van gemiddeld 117 kg/ha bestrijdingsmiddelen (inclusief minerale olie) in de lelieteelt tegenover ruim 7 kg/ha gemiddeld bij gewassen zoals aardappelen, snijmais en suikerbieten.

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bloembollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk in welke mate omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt op die percelen. De Gezondheidsraad heeft daarom geconcludeerd dat er onderzoek nodig naar de mate waarin omwonenden van landbouwpercelen worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Vooral uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen. Het RIVM is in 2015 een onderzoek gestart naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Het kan nog wel even duren voordat het resultaat van het onderzoek bekend is. Daarom beveelt de Gezondheidsraad aan om maatregelen te nemen om de blootstelling van omwonenden te verminderen.

Op de Veluwe wordt ieder jaar zo’n 100 hectare grond gebruikt voor bollenteelt, waarvan 35 hectare in directe nabijheid van Natura 2000-gebied. Onderzoeksinstituut Alterra stelt op basis van eigen onderzoek dat gewasbeschermingsmiddelen die bij de teelt van lelies, gladiolen en tulpen worden gebruikt schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten in die natuurgebieden.

Vanaf 1 januari 2017 is een Natuurbeschermingswetvergunning nodig voor de teelt van bollen langs beken op de Veluwe. De provincie Gelderland doet dit uit voorzorg, aangezien de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwetsbare waternatuur niet duidelijk zijn. Daarnaast start de provincie, samen met het Waterschap Vallei en Veluwe een onderzoek naar de effecten op de waternatuur. Aan de vergunning stelt de provincie de voorwaarde dat telers moderne spuitapparatuur gebruiken én dat een teeltvrije zone van minimaal vijf meter van de beek wordt gehanteerd. In bijzondere gevallen, zoals een beek met een laatste populatie van een zeldzame vissoort, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld of de vergunning onthouden worden. Inmiddels is duidelijk dat smalle spuitvrije zones niet goed werken. Ter bescherming van de drinkwaterwinning Drentsche Aa is in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) aan weerszijde van de beken een spuitvrije zone van 4 meter opgenomen. Deze smalle zone biedt duidelijk onvoldoende bescherming, zeker wanneer er steeds meer sprake is van lelieteelt.

Naast het hoge gebruik aan bestrijdingsmiddelen gaat de teelt ook gepaard met intensieve drainage en beregening.

Het waterschap in Drenthe is inmiddels in overleg zijn met de bollensector over de verdere aanpak en mogelijke maatregelen rond deze teelt. Het is dus de vraag of de provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe op de Veluwe ook geen aanvullende maatregelen zouden moeten treffen.

Puur Natuur

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

12345678910111213141516171819202122232425262728293031