Te veel bestrijdingsmiddelen in het grondwater

9 juli 2017
Ook zitten er nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in ons grond- en oppervlaktewater.  Uit metingen blijkt dat bestrijdingsmiddelen in meer dan 70 procent van de meetpunten in het grondwater aanwezig zijn en in 17 procent van de meetpunten de norm van 0,1 µg/l overschrijden. In meetpunten die in grondwaterbeschermingsgebieden voor de drinkwaterwinning liggen wordt deze … Lees "Te veel bestrijdingsmiddelen in het grondwater" verder

Ook zitten er nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in ons grond- en oppervlaktewater.  Uit metingen blijkt dat bestrijdingsmiddelen in meer dan 70 procent van de meetpunten in het grondwater aanwezig zijn en in 17 procent van de meetpunten de norm van 0,1 µg/l overschrijden. In meetpunten die in grondwaterbeschermingsgebieden voor de drinkwaterwinning liggen wordt deze norm in 11 procent van de gevallen overschreden.

De hoogste concentraties komen voor in gebieden met bollenteelt en in de Noord-Brabantse zandgronden. Maar ook op enkele punten in de Gelderse Vallei komen zeer hoge concentraties voor, terwijl minder hoge normoverschrijdingen overal in de Vallei en Veluwe voorkomen. Ook in het oppervlaktewater worden de normen veelvuldig overschreden. In 2015 werd landelijk, net als in 2014, op iets meer dan 60 procent van de meetlocaties de normen voor langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen overschreden.  De provincies zullen de resultaten van de overschrijding van de grondwaternorm voor deze middelen melden aan de Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. De provincies zijn van mening dat deze stoffen niet boven de norm in het grondwater voor mogen komen en zeker niet in de grondwaterbeschermingsgebieden. Het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen zou dit moeten te voorkomen.

Bestrijdingsmiddelen in ondiepe grondwater in gehele beheersgebied Vallei en Veluwe Bron: KWR

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Te veel meststoffen in grond- en oppervlaktewater

3 juli 2017
Er zit helaas nog steeds te veel stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Dit blijkt uit een rapportage van RIVM, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Deltares. Het rapport is opgesteld op basis van gegevens uit verschillende meetnetten voor waterkwaliteit. Landbouw vormt een belangrijke bron voor nitraat, stikstof en fosfaat in oppervlaktewater. Sinds het begin … Lees "Te veel meststoffen in grond- en oppervlaktewater" verder

Er zit helaas nog steeds te veel stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Dit blijkt uit een rapportage van RIVM, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Deltares. Het rapport is opgesteld op basis van gegevens uit verschillende meetnetten voor waterkwaliteit. Landbouw vormt een belangrijke bron voor nitraat, stikstof en fosfaat in oppervlaktewater.

Sinds het begin van de jaren ’90 zijn de nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven afgenomen en is de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Ten opzichte van de vorige monitoringsronde zijn de verbeteringen in de waterkwaliteit echter beperkt.

In het ondiepe grondwater komen de meeste overschrijdingen van de nitraatnorm voor. De nitraatconcentraties in diepere grondwater en het oppervlaktewater zijn meestal lager, dit komt onder andere doordat het nitraat afbreekt. Verontreinigingen zijn in de bodem soms jarenlang onderweg. Dit vraagt om zorgvuldigheid bij het menselijk handelen op en in de bodem.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Mestfraude

27 juni 2017
Somber beeld Nationaal Dreigingsbeeld 2017: grootschalige mestfraude Het recente politierapport Nationaal Dreigingsbeeld 2017 laat een somber beeld zien van de mesttransporten. Een kwart tot 40 procent van de mest in Nederland wordt illegaal verhandeld of gedumpt. Mestfraude is relatief eenvoudig en vanwege de hoge mestafzetkosten is de hele keten van mestverwerking gevoelig voor het plegen … Lees "Mestfraude" verder

Somber beeld Nationaal Dreigingsbeeld 2017: grootschalige mestfraude Het recente politierapport Nationaal Dreigingsbeeld 2017 laat een somber beeld zien van de mesttransporten. Een kwart tot 40 procent van de mest in Nederland wordt illegaal verhandeld of gedumpt. Mestfraude is relatief eenvoudig en vanwege de hoge mestafzetkosten is de hele keten van mestverwerking gevoelig voor het plegen van mestfraude.

Het is relatief eenvoudig om fraude te plegen, terwijl het lastig en arbeidsintensief is om mestfraude te ontdekken en aan te tonen. Het rapport geeft aan dat er, om mestfraude in beeld te krijgen, diepgaander onderzoek naar de meststromen nodig is. Verschillende data (monstermetingen, rittenlijsten, tachograafgegevens, gps-gegevens) moeten gecombineerd worden om fictieve en daadwerkelijke meststromen inzichtelijk te krijgen. Dergelijke onderzoeken zijn gecompliceerd en tijdrovend. Bovendien zijn op dezelfde handeling verschillende wetten van toepassing. Dat maakt handhaving en controle lastig en complex.

Gezien het grote aantal mesttransporten is het niet mogelijk elk transport te controleren: de NVWA controleert jaarlijks ongeveer 1200 van de ruim 900.000 mesttransporten. ‘Dit is bekend in de branche en dat maakt het illegaal vervoeren en uitrijden van mest aanlokkelijk.’

Criminele activiteiten De praktijk laat de volgende criminele activiteiten rond mestfraude zien: · Er wordt gefraudeerd met mestmonsters. · Mest wordt fictief verplaatst of opgeslagen en daarna zwart afgezet of op het eigen bedrijf of elders illegaal uitgereden. Administratief lijkt alles keurig in orde. In de administratie staat bijvoorbeeld dat de mest is geëxporteerd naar het buitenland, door intermediairs is afgevoerd of door intermediairs is opgeslagen in silo’s of mestkelders. · Er wordt gefraudeerd met plaatsingsruimte. Veehouders laten meer grond registreren dan ze feitelijk bezitten. Daardoor kunnen ze, op papier althans, meer mest uitrijden. Malafide dienstverleners zijn hun daarbij behulpzaam. De frauderende veehouders rijden de mest gewoon op eigen grond uit. · Mestintermediairs maken gebruik van ingewikkelde bedrijfsstructuren en katvangers om de werkelijke eigenaar van de bedrijven en meststromen te verhullen. Veel intermediairs hebben meerdere bv’s. Als ze worden gepakt, laten ze de oude bv klappen en gaan ze verder met een andere.

In deze nieuwsbrief (2016 nr.1) hebben we al eens aangegeven dat het er volgens de cijfers van het CBS sterk op lijkt dat in Nederland veel meer fosfaat en stikstof wordt gebruikt dan volgens de wettelijke gebruiksnormen is toegestaan. Wij vinden dat het daarom belangrijk dat strakker de hand wordt gehouden aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. We willen illegale lozers actiever opsporen. Het waterschap moet de handhaving goed op orde houden en de zuiveringslasten eerlijk over de vervuilers verdelen. Dat doet ook recht aan alle goedwillende ondernemers die een gezonde bedrijfsvoering combineren met de zorg voor een goede waterkwaliteit. Goed gedrag willen we belonen!

Een ander klimaat vraagt om een andere stad

26 juni 2017
Ik geniet van de lente; mijn favoriete seizoen. Ontluikend groen, weerbarstige wolkenluchten en de eerste lente-zonnestralen op de huid. Zelf wandel ik graag een klompenpad in ons prachtige werkgebied. We hebben al een paar dagen gehad met echt zomerse temperaturen. Ik kan daar enorm van genieten. De vraag is alleen: hoe zal het de komende … Lees "Een ander klimaat vraagt om een andere stad" verder

Ik geniet van de lente; mijn favoriete seizoen. Ontluikend groen, weerbarstige wolkenluchten en de eerste lente-zonnestralen op de huid. Zelf wandel ik graag een klompenpad in ons prachtige werkgebied. We hebben al een paar dagen gehad met echt zomerse temperaturen. Ik kan daar enorm van genieten. De vraag is alleen: hoe zal het de komende tijd gaan, als het écht zomer is met weken van on-Hollandse warmte? Het klimaat verandert, zodat we qua temperatuur gemiddeld meer uitschieters naar boven hebben. In stedelijk gebied leidt dat soms tot ‘hittestress’.

Er komt al veel warmte vrij door autoverkeer en industrie. En hitte blijft hangen tussen gebouwen en op pleinen. In combinatie met hoge temperaturen, wordt het dan te heet. Zo heeft het KNMI gemeten dat het op De Hof in Amersfoort ’s avonds om elf uur nog 27 graden is, terwijl het iets verderop bij de singels met bomen hooguit 22 graden is. Dat laatste is natuurlijk veel beter om goed te kunnen slapen. Piekbuien horen er ook bij. En die zijn heftiger dan ik me kan herinneren uit mijn jeugd. Soms staat er ineens een straat blank en ontstaat er een enorme druk op het rioolstelsel.

Een ander klimaat vraagt om een andere stad. Voor de waterschappen betekent dat een uitdaging. Samen met gemeenten, bewoners en bedrijven willen we werken aan steden en dorpen die klaar zijn voor de toekomst. Daarom komt er een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, als onderdeel van het Deltaprogramma 2018 dat op Prinsjesdag verschijnt. Dit is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Samen willen zij het proces van ruimtelijke aanpassing versnellen en intensiveren. Om Nederland ook na 2050 prettig leefbaar te houden. Ook u kunt zelf stappen in de goede richting zetten.

Het uiteindelijke doel is dat we Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig hebben gemaakt. Deze grote opgave verschilt van plaats tot plaats. De bebouwde omgeving wordt zo ingericht dat deze beter bestand is tegen hitte, droogte en wateroverlast. Als Waterschap Vallei en Veluwe werken we hieraan vanuit het Programma De Kracht van Water. We stimuleren mensen of organisaties die regenwater willen afkoppelen van het riool. En we steunen gemeenten die aan de slag gaan met Operatie Steenbreek, een actie om privétuinen te onttegelen en vergroenen.

De noodzakelijke verandering willen we klaren met bewoners, bedrijven en gemeenten. Onze praktische kennis komt daarbij goed van pas. Zo werken we samen aan een leefbare en veilige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Met minder wateroverlast en minder hittestress. Doet u mee? Zo blijft de zomer het seizoen voor recreatie en ontspanning.

Frans ter Maten,

Heemraad waterschap Vallei en Veluwe voor Water Natuurlijk

Duurzaam koelen met oppervlaktewater

22 juni 2017
Thermische energie uit oppervlaktewater kan een aanzienlijke bijdrage leveren in het behalen van duurzame ambities van de waterbeheerders. Deze nog bijna onbekende bron van duurzame energie biedt veel potentie, dit wordt nog eens onderstreept met deze landelijke verkenning. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van thermische energie uit oppervlaktewater is bij de waterschappen … Lees "Duurzaam koelen met oppervlaktewater" verder

Thermische energie uit oppervlaktewater kan een aanzienlijke bijdrage leveren in het behalen van duurzame ambities van de waterbeheerders. Deze nog bijna onbekende bron van duurzame energie biedt veel potentie, dit wordt nog eens onderstreept met deze landelijke verkenning.

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van thermische energie uit oppervlaktewater is bij de waterschappen en Rijkswaterstaat het idee voor de potentiekaart ontstaan. De kaart laat zien waar het economisch interessant is om warmte of koude uit oppervlaktewater te winnen. Om een economisch interessant project te kunnen maken moeten waterlopen en plassen in de nabijheid liggen van een warmte en/of koudevraag. Door de thermische vraag uit de warmteatlas te combineren met de kaart van Nederlandse oppervlaktewateren is deze potentiekaart gemaakt.

Als we al het oppervlaktewater dat we in Nederland konden gebruiken, dan zouden we heel het land van duurzame warmte en koude kunnen voorzien en zelfs nog energie overhouden. Echter, alleen daar waar energievraag en oppervlaktewater samenkomen is een project te maken. Wanneer we dit meenemen en alleen naar het economisch winbare potentieel kijken kunnen we alsnog 12% van de landelijke warmtevraag en 54% van de landelijke koudevraag leveren. Deze techniek kan dus flink bijdragen aan onze duurzaamheiddoelstellingen. Een kanttekening is nog wel, dat het toevoegen of onttrekken van warmte aan water ecologische gevolgen kan hebben. Het is belangrijk om daar een goed zicht op te hebben.

Totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit via gesloten systemen per buurt Bron: Nationale Energieatlas

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Neem water op in de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s!

13 juni 2017
Water verdient een eigen plaats in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Die noodzaak wordt alleen maar groter met de toenemende druk op onze ruimte en klimaatverandering. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door water al vanaf het begin in de planvorming mee te nemen en ruimte te geven aan slimme koppelingen. Samen … Lees "Neem water op in de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s!" verder

Water verdient een eigen plaats in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Die noodzaak wordt alleen maar groter met de toenemende druk op onze ruimte en klimaatverandering. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door water al vanaf het begin in de planvorming mee te nemen en ruimte te geven aan slimme koppelingen. Samen met andere overheden zoals de waterschappen, met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Wat kunnen gemeenten doen? Zorg bijvoorbeeld voor meer groen en minder verharding in woonwijken en in de openbare ruimte. Dit zorgt voor minder wateroverlast en helpt ook tegen hittestress. Wees om dezelfde reden zuinig op bestaande groenstructuren, braakliggende gronden enzovoorts. Op braakliggende gronden kan tijdelijke natuur ontstaan en worden gestimuleerd. Er zijn regelingen voor, die uiteindelijke ingebruikname wel mogelijk maken. Zo’n plek is dan een extra bijdrage voor het groen in de stad.

Creëer ook meer (tijdelijke) waterberging in plassen en sloten of op bv waterpleinen. Dit biedt tegelijkertijd kansen voor recreatie (varen, vissen, zwemmen).

En zorg dat bij locatiekeuzes van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen rekening gehouden wordt met het waterbeheer. Dus liever niet bouwen op plaatsen waar de kans op wateroverlast groot is, zoals laaggelegen locaties. De Water Natuurlijk-fracties van hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en waterschap Drents-Overijsselse Delta hebben inspirerende notities geschreven, waarin deze en nog veel meer goede suggesties staan.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Overheden gaan vervuiling in Binnenveld en stankoverlast in Ede tegen

11 juni 2017
De afgelopen jaren hebben de Provincie Gelderland, de gemeenten Ede en Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe de voorbereidingen getroffen om kwetsbare wateren in deze gemeenten te beschermen tegen vervuild grondwater. Dit vervuilde grondwater is afkomstig van het voormalige Enkaterrein in Ede, dat jaren geleden is gesaneerd en omgevormd tot woongebied. Het gaat om … Lees "Overheden gaan vervuiling in Binnenveld en stankoverlast in Ede tegen" verder

De afgelopen jaren hebben de Provincie Gelderland, de gemeenten Ede en Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe de voorbereidingen getroffen om kwetsbare wateren in deze gemeenten te beschermen tegen vervuild grondwater. Dit vervuilde grondwater is afkomstig van het voormalige Enkaterrein in Ede, dat jaren geleden is gesaneerd en omgevormd tot woongebied. Het gaat om water dat zich bevindt op grote diepte, tussen de 20 en 40 meter.

De vervuiling bestaat uit sulfaat. Sulfaat is opgebouwd uit zwavel en zuurstof. Van nature komt deze stof al voor in het grond- en oppervlaktewater, maar in lagere concentraties.  In de huidige situatie bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid. Als we niets doen, dan komt dit water terecht in de oostelijke vijvers in de wijk Rietkampen in Ede, de wetering in het landelijk gebied en in het natuurgebied de Bennekomse Meent (het Binnenveld). Als het grondwater in de vijvers terecht komt, dan kan het in droge tijden naar rotte eieren gaan stinken. In het Binnenveld komen bijzondere planten en dieren voor die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de waterkwaliteit door het inspoelen van sulfaat.

Het liefst zou het waterschap het water zuiveren of schoonmaken, maar dat is buitensporig duur en naar verhouding levert het te weinig op. Na grondig onderzoek is gekozen voor het afvoeren van het vervuilde water op de Nederrijn. Via een ondergrondse leiding wordt 17 liter per seconde naar de Nederrijn afgevoerd. Ter vergelijking: in de Nederrijn passeert bij de laagste waterstand (in de zomer) 25.000 liter/seconde. De concentratie aan sulfaat wordt daarmee heel snel verdund.  We schatten nu in dat het 100 jaar duurt voordat alle vervuiling uit het diepe grondwater is verdwenen. Maar het kan best zijn dat er in de toekomst een techniek beschikbaar komt die zuivering mogelijk maakt en bovendien betaalbaar is. Als dat het geval is dan kunnen we alsnog voor zuivering kiezen

Second opinion De partijen zijn niet over een nacht ijs gegaan. Nadat bureau Tauw onderzoek had gedaan is er op aanvraag van de plaatselijke Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de vereniging Mooi Wageningen een second opinion aangevraagd. Bureau KWR komt tot ongeveer dezelfde conclusie als Tauw: het zuiveren is weliswaar mogelijk, maar het aanleggen van een leiding is de meest haalbare optie en voorlopig ook de meest doeltreffende.

Vragen bewoners De totale kosten bedragen 3,5 miljoen euro voor de aanleg van de leiding. Daarnaast is er jaarlijks € 70.000 nodig voor beheer en onderhoud.  Een veel gestelde vraag van bewoners is of deze kosten niet te verhalen zijn op de vervuiler:  Enka/Akzo. Dat is een gepasseerd station. Bij de sluiting van de fabriek in 2002 heeft Enka aangeboden het terrein inclusief het ondiepe grondwater van dit terrein te willen zuiveren. Voorwaarde was dat Enka gevrijwaard zou blijven voor de aanpak van het diepe grondwater. Het deel dat door Enka werd aangepakt is groter dan wettelijk afgedwongen kon worden. De overheid heeft hiermee ingestemd. Dit is vastgelegd tussen Enka, provincie en gemeente Ede.

Een andere vraag die bewoners stellen is of het alleen gaat om een hoge concentratie sulfaat. Vooralsnog is alleen sulfaat aanleiding voor een vervolgaanpak, omdat deze verontreiniging zich het snelst verspreidt. Over zo’n twintig jaar kunnen ook andere stoffen meekomen, zoals nikkel, zink, chloorkoolwaterstoffen en chloorfenolen. Deze stoffen komen echter in veel lagere hoeveelheden voor, worden vertraagd door de bodem en zijn dus minder verspreid. Het afgevoerde water wordt overigens continu gemonitord en indien nodig wordt zuivering toegepast op overige stoffen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het waterschap.


Stresstest voor wateroverlast

8 juni 2017
Nederland heeft mede onder invloed van klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme regenval. Het aantal hoosbuien is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De Adviescommissie Water (AcW) wil daarom dat gemeenten en waterschappen verplicht een stresstest voor wateroverlast gaan gebruiken. Het rijk zou snel afspraken met gemeenten en waterschappen moeten maken over een … Lees "Stresstest voor wateroverlast" verder

Nederland heeft mede onder invloed van klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme regenval. Het aantal hoosbuien is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De Adviescommissie Water (AcW) wil daarom dat gemeenten en waterschappen verplicht een stresstest voor wateroverlast gaan gebruiken. Het rijk zou snel afspraken met gemeenten en waterschappen moeten maken over een gestandaardiseerde stresstest.

Sinds de jaren ’50 zijn, onder invloed van de woningbouwopgave en de behoefte aan ruimte voor bedrijventerreinen, natuurlijke watersystemen, zoals beken, rivieren, moeras- en overloopgebieden sterk in ruimte ingeperkt. De oplossing werd gezocht in het zo snel mogelijk afvoeren van het water en het bouwen van hogere waterkeringen. Intussen wordt op een aantal plaatsen met deze trend gebroken en wordt bijvoorbeeld langs onze rivieren weer ruimte aan de rivier teruggegeven en mogen beken (in beperkte mate) weer meanderen. Toch bestaat altijd de neiging, zeker als een gebied te maken heeft gehad met een incident, de oplossing te zoeken in technische maatregelen die de snelle afvoer bevorderen maar afbreuk doen aan natuurwaarden of op andere momenten in het jaar zorgen voor droogte en hittestress. Robuuste oplossingen waarbij het natuurlijke systeem zoveel mogelijk wordt benut hebben de voorkeur. Denk hierbij aan oplossingen zoals:

· Groen-blauwe dooradering van steden waarbij meer stedelijk groen en water in de stad wordt teruggebracht.

· De natuurlijke buffercapaciteit (vasthouden en bergen) van het landelijk gebied optimaal benutten waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel het grondwatersysteem, de mogelijkheden op maaiveld als het oppervlaktewater.

· De omslag maken van peil volgt functie naar functie volgt peil (en nieuwe teelten). Hierbij is meer alertheid nodig om bijvoorbeeld de recente regeling voor bedrijfsbeëindiging van melkveebedrijven te benutten om deze omslag te maken.

· Locatiekeuze voor onder andere nieuwbouw van woningen afstemmen op de wateropgaven (de watertoets kan dit proces faciliteren).

Regionale ledenvergadering en excursie Zutphen

1 juni 2017
Op zaterdag 20 mei was de regionale ledenvergadering met excursie van Water Natuurlijk Midden-Nederland. Alle leden van Water Natuurlijk in het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland waren uitgenodigd. Op de RLV kwam naar voren dat dat sociale vernieuwing voor onze fracties in alle drie de waterschappen een heel … Lees "Regionale ledenvergadering en excursie Zutphen" verder

Op zaterdag 20 mei was de regionale ledenvergadering met excursie van Water Natuurlijk Midden-Nederland. Alle leden van Water Natuurlijk in het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland waren uitgenodigd.

Op de RLV kwam naar voren dat dat sociale vernieuwing voor onze fracties in alle drie de waterschappen een heel belangrijk punt is. Het succes van Water Natuurlijk is verbinden; niet op de borst kloppen. Maar er zit natuurlijk ook een zeker spanningsveld tussen deze collegiale waterschapscultuur en zichtbaar zijn voor de achterban.

Roelof van Loenen Martinet, de voorzitter van Water Natuurlijk Midden-Nederland, concludeerde dat profilering noodzaak is voor Water Natuurlijk. Omdat dit voor de gekozenen lastiger ligt, hebben regiobestuur en fracties al eerder afgesproken dat het bestuur daar meer accent op zal leggen. Een van de manieren waarop dat gebeurt is via de sociale media. Volg ons daar dus vooral, en stuur berichten vooral ook door!  Het verslag is hier te downloaden. En foto’s en een kort videoverslag zijn ook te bekijken.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken 

De excursie voerde ons onder andere langs gemaal Helbergen langs de IJssel, waar het waterschap een vistrap heeft aangelegd

Apeldoorn Klimaatbestendige Gemeente.

28 mei 2017
Apeldoorn is een van de gemeenten die al samen met het waterschap druk in de weer zijn om de stad en omgeving klimaatbestendig te maken. De gemeente heeft hier zelfs een speciale website over gemaakt. In Apeldoorn regent het het vaakst van heel Nederland. En het gaat dus straks ook harder regenen. Dat kan het … Lees "Apeldoorn Klimaatbestendige Gemeente." verder

Apeldoorn is een van de gemeenten die al samen met het waterschap druk in de weer zijn om de stad en omgeving klimaatbestendig te maken. De gemeente heeft hier zelfs een speciale website over gemaakt.

In Apeldoorn regent het het vaakst van heel Nederland. En het gaat dus straks ook harder regenen. Dat kan het riool niet aan. Op de site staan allerlei tips voor bewoners; wat kunnen ze zelf doen? Voorbeelden zijn afkoppelen van regenwater van het riool, en groener maken van tuinen. Ook komt aan de orde wat de gemeente zelf doet, zoals beken en sprengen herstellen, en asfaltverharding vervangen door waterdoorlatende klinkers.

https://www.apeldoorn.nl/klimaat
Gemeente Apeldoorn Klimaat

Het wordt warmer. Het gaat vaker en harder regenen. Wat betekent dat?

Nog meer over het weer via andere sites:

Wij zijn het KNMI

Het weer is grillig, de bodem beweegt en het klimaat verandert. Voor onze veiligheid en welvaart moeten we weten welke risico’s en kansen dit oplevert. En: hoe we ons het beste kunnen voorbereiden. Die kennis heeft het KNMI in huis als het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. Betrouwbaar, onafhankelijk en gericht op wat Nederland nodig heeft.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

12345678910111213141516171819202122232425262728293031