Klimaataanpassing: nietsdoen kost Amersfoort 60 tot 145 miljoen

30 april 2017
Een goede waterhuishouding is al lang geen zaak meer van het waterschap alleen. Daarom zocht waterschap Vallei en Veluwe voor het maken van een langetermijnvisie aansluiting bij gemeenteland. In de gemeente Amersfoort blijken de kosten van ‘niets doen’ op te lopen van ruim €60 miljoen in de gematigde schatting tot bijna €145 miljoen voor de … Lees "Klimaataanpassing: nietsdoen kost Amersfoort 60 tot 145 miljoen" verder

Een goede waterhuishouding is al lang geen zaak meer van het waterschap alleen. Daarom zocht waterschap Vallei en Veluwe voor het maken van een langetermijnvisie aansluiting bij gemeenteland. In de gemeente Amersfoort blijken de kosten van ‘niets doen’ op te lopen van ruim €60 miljoen in de gematigde schatting tot bijna €145 miljoen voor de hoge schatting, contant gemaakt naar 2013, het jaar waarin de analyse is uitgevoerd. Wateroverlast en hittestress blijken in Amersfoort de grootste schadeposten.

De schade die optreedt bij wateroverlast is gebaseerd op directe kosten, zoals het droogpompen van huizen, winkels, andere categorieën gebouwen en herstelwerkzaamheden. Indirecte kosten volgen uit (tijdelijke) verhuizing, misgelopen omzet door bijvoorbeeld waterschade in winkels, en de uitval van vitale functies in de maatschappij.

Hittestress genereert de hoogste lasten. Gemiddeld genomen hebben we een kleine week per jaar te maken met hittestress, met dagen boven de 30 graden en nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden daalt. Dat vertaalt zich in meer ziekenhuisopnames, een hogere sterfte, afnemende arbeidsproductiviteit en toenemende energievraag door koeling. We weten inmiddels dat de kans op zware neerslag en het aantal hittestressdagen hoger ligt dan 30 jaar geleden en dat die trend zal doorzetten, met hogere kosten tot gevolg.

De kosten van waterveiligheid zijn het minst voorspelbaar, maar als schadepost niet onrealistisch. Als de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen doorbreekt, komt het water via de Gelderse Vallei tot aan Amersfoort.

Wateroverlast en hittestress zijn in potentie verreweg de belangrijkste schadeposten in Amersfoort. Droogte is vooral een bedreiging voor bomen. Bomen kunnen minder goed tegen verdroging. Hoe meer water je buffert in de bodem, des te beter is het systeem bestand tegen klimaatverandering. Bron: IenM Klimaatspecial

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Versterking Grebbedijk in 2023 van start

23 april 2017
Waterschap Vallei en Veluwe begint in 2023 aan versterking van de Grebbedijk. De dijk tussen Wageningen en Rhenen moet op diverse plekken verbeterd worden om aan de nieuwe normen van waterveiligheid te voldoen. Zo moet de dijk over vrijwel de gehele lengte van ruim vijf kilometer verhoogd worden. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse die het … Lees "Versterking Grebbedijk in 2023 van start" verder

Waterschap Vallei en Veluwe begint in 2023 aan versterking van de Grebbedijk. De dijk tussen Wageningen en Rhenen moet op diverse plekken verbeterd worden om aan de nieuwe normen van waterveiligheid te voldoen.

Zo moet de dijk over vrijwel de gehele lengte van ruim vijf kilometer verhoogd worden. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse die het Waterschap Vallei en Veluwe heeft laten uitvoeren.

De analyse leerde dat op diverse plekken in de dijk piping voorkomt, wat betekent dat er water onder de dijk doorstroomt. Dat leidt tot verzwakking van de dijk. Ook is vastgesteld dat de dijktaluds te steil zijn, waardoor de draagkracht van het dijklichaam onvoldoende kan blijken te zijn.

Om aan de nieuwe veiligheidsnormen van het Rijk te kunnen voldoen gaat het waterschap de dijk versterken. De Grebbedijk is in het Hoogwaterbeschermingsprogramma aangemerkt als prioriteit. De dijk tussen Wageningen en Rhenen beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen water van de Nederrijn.

Voordat in 2023 begonnen wordt aan het herstel, brengt Waterschap Vallei en Veluwe eerst in kaart wat er precies moet gaan gebeuren om de dijk toekomstbestendig te maken. Bij de plannenmakerij wordt de omgeving betrokken, want er wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van natuur, recreatie, toerisme en verkeersveiligheid.

Het waterschap vraagt naast provincies, gemeentes, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer bewoners en ondernemers mee te denken. Scholen zijn eveneens benaderd met het verzoek plannen te maken voor de inrichting van het dijktraject en de nabije omgeving.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Mestbeleid onvoldoende voor goede waterkwaliteit.

16 april 2017
Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. De Meststoffenwet is de Nederlandse uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn, die gericht is … Lees "Mestbeleid onvoldoende voor goede waterkwaliteit." verder

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%.

De Meststoffenwet is de Nederlandse uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn, die gericht is op verbetering van de waterkwaliteit door minder vervuiling uit de landbouw. Met het mestbeleid wordt het nitraatdoel voor grondwater in het zandgebied gemiddeld wel gehaald, ondanks dat de normen in deelgebieden buiten bereik blijven. Maar het oppervlaktewater wordt niet schoon genoeg. De fosfaatdoelen in het oppervlaktewater worden op de helft van de meetlocaties in het regionale oppervlaktewater overschreden, gemiddeld met bijna een factor 2. Landbouwgronden zijn hiervoor de belangrijkste bron.

Nederland behoort tot de Europese landen die meer mest mogen uitrijden dan volgens de algemene Europese norm is toegestaan. Deze zogenaamde derogatie wordt opnieuw herzien in 2018. De verbetering van de waterkwaliteit en het niet overschrijden van het fosfaatplafond zijn voorwaarden voor de derogatie.

Met krimp van de melkveestapel en het invoeren van fosfaatrechten wil de overheid er nu voor zorgen dat de mestproductie beneden het fosfaatplafond blijft en de Nederlandse landbouw voldoet aan de voorwaarden voor derogatie. Krimp van de veestapel betekent minder druk op de mestmarkt maar heeft geen directe relatie met het gebruik van de hoeveelheid mest en dus de verbetering van de waterkwaliteit.

Er zijn mogelijkheden om milieudoelstellingen te halen door efficiënter te bemesten als onderdeel van een goede landbouwpraktijk en door de aanpak van de mestfraude. Dit voorkomt meer ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals aanpassingen in gewaskeuzes en krimp van veestapel. Aangezien de beleidsopgaven en de effectiviteit van oplossingsrichtingen sterk uiteenlopen van regio tot regio, vormt een gebiedsgerichte benadering een ander perspectief om de milieudoelstellingen te realiseren. Dat vraagt om maatwerk in de regelgeving en samenwerking met boeren en andere belanghebbenden binnen de regio.  Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Illustratie van de druk op de mestmarkt op gemeenteniveau in 2012: gemeentelijke mestproductie gedeeld door de gemeentelijke gebruiksruimte in kg fosfaat Bron: Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Als illustratie van de regionale druk op de mestmarkt is de regionale mestproductie in fosfaat gedeeld door de regionale plaatsingsruimte in fosfaat gebaseerd op de gebruiksnorm maal de oppervlakte. Het resultaat daarvan is per gemeente weergegeven in figuur 4.9. In twee regio’s (gemeenten op de grens van Noord-Brabant en Limburg en gemeenten in de Westelijke Veluwe) was de fosfaatproductie een factor vier hoger dan de maximale plaatsingsruimte.

Meer aandacht voor water in steden en dorpen!

14 april 2017
Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we Vallei en Veluwe tijdig op voorbereiden. Gelukkig ziet waterschap Vallei en Veluwe water … Lees "Meer aandacht voor water in steden en dorpen!" verder

Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we Vallei en Veluwe tijdig op voorbereiden.

Gelukkig ziet waterschap Vallei en Veluwe water in de stad als belangrijke prioriteit voor de komende jaren. Frans ter Maten, heemraad namens Water Natuurlijk, heeft het waterschap uitgedaagd met een vernieuwende werkwijze te komen. En die is er nu met het programma ‘Veerkrachtige toekomstbestendige steden’! Het waterschap heeft hier een budget van € 500.000 voor vrijgemaakt.

Dit bedrag is niet vastgespijkerd, maar is bedoeld om in een open en gelijkwaardige samenwerking met gemeenten zinvol te besteden. Vallei en Veluwe gaat actief op zoek naar overlap tussen de doelen van het waterschap en van gemeenten. Via deze open benadering hoopt ons waterschap bij onze partners de bekendheid met het waterschap en het waterbewustzijn te vergroten.

De doelen van het waterschap staan hieronder op de zogenaamde praatplaat.

Praatplaat

Astrid Meier,

Algemeen Bestuurslid voor Water Natuurlijk bij waterschap Vallei en Veluwe

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Bevers afschieten?

1 april 2017
Lange tijd ging het slecht met de bever in Nederland. Inmiddels neemt het aantal bevers gelukkig weer toe. Een positieve ontwikkeling, die Water Natuurlijk van harte toejuicht. Het is dan ook erg jammer dat elders in het land, zoals in Limburg, al weer jachtbeluste lieden zijn opgestaan om de bever als ‘probleembever’ te framen. De … Lees "Bevers afschieten?" verder

Lange tijd ging het slecht met de bever in Nederland. Inmiddels neemt het aantal bevers gelukkig weer toe. Een positieve ontwikkeling, die Water Natuurlijk van harte toejuicht. Het is dan ook erg jammer dat elders in het land, zoals in Limburg, al weer jachtbeluste lieden zijn opgestaan om de bever als ‘probleembever’ te framen.

De bever bouwt nu eenmaal dammen. Dat draagt zeer bij aan natuurlijker wateren. Maar dat ziet niet iedereen zitten. ‘Er zijn bijna geen alternatieven meer om de overlast tegen te gaan’, schreef gedeputeerde Hubert Mackus eind 2016 in een brief.

Moeten we dan maar bevers gaan afschieten? Dat lijkt ons in Vallei en Veluwe een zeer voorbarige discussie. Hopelijk blijft de beverpopulatie zich ook bij ons ontwikkelen. Mocht er ergens schade ontstaan, dan zijn daar altijd schadevergoedingsregelingen voor. Maar laten we eerst eens even genieten van de terugkeer van deze sympathieke waterbouwer.

Een prachtige foto van Hans Dissel . De Bever laat zich niet zo eenvoudig vastleggen. Natuurmonumenten 2016.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Woekerende waterplanten door onnatuurlijk diepe beken

27 maart 2017
Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Ze staan ecologische doelen in de weg en zorgen bovendien voor hoge onderhoudskosten. Onderzoek aan waterbodems in Oost-Gelderland heeft duidelijk gemaakt dat de waterbodem een belangrijk handvat biedt om de woekering van waterplanten aan te pakken. Naarmate de externe belasting van onze oppervlaktewateren steeds … Lees "Woekerende waterplanten door onnatuurlijk diepe beken" verder

Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Ze staan ecologische doelen in de weg en zorgen bovendien voor hoge onderhoudskosten. Onderzoek aan waterbodems in Oost-Gelderland heeft duidelijk gemaakt dat de waterbodem een belangrijk handvat biedt om de woekering van waterplanten aan te pakken.

Naarmate de externe belasting van onze oppervlaktewateren steeds verder afneemt zal de waterbodem steeds bepalender worden voor de productiviteit van het aquatische milieu. Voor de beken in de Achterhoek lijken de groei en de productiviteit van de waterplanten vooral bepaald te worden door de fosforrijkdom van de onderwaterbodem. De sliblaag bevat in het algemeen een hogere concentratie fosfor in het porievocht dan de onderliggende vaste bodem. Het verwijderen van de voedselrijke sliblaag zou dus kunnen bijdragen aan een lagere bedekking van woekerende waterplanten.

Uiteraard zal baggeren, zonder het nemen van bronmaatregelen, slechts tijdelijk een positief effect hebben. Bronmaatregelen die ervoor zorgen dat er minder belasting van het oppervlaktewater plaatsvindt via RWZI’s, maar waarschijnlijk vooral ook met voedselrijke bodemdeeltjes die via erosie in de beek terecht komen, kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een voedselarme(re) bodem. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanleg van bufferstroken tussen de akkers en de beken.

Maar ook een hogere stroomsnelheid kan de accumulatie van fijnere, voedselrijkere slib- en bodemdeeltjes voorkomen. Waterschappen hebben in het verleden hun watergangen steeds breder en dieper gemaakt om overstromingen koste wat kost te voorkomen. De stroomsnelheden zijn hierdoor flink gedaald. Het was al langer duidelijk dat dit ten koste is gegaan van de biodiversiteit. Deze studie heeft laten zien dat een dergelijke inrichting ook een aanmerkelijke directe kostenpost voor de waterschappen kan betekenen omdat het, via slibophoping, ook zorgt voor hoge onderhoudskosten. Het zou interessant zijn om met dit gegeven in het achterhoofd nog eens opnieuw te kijken naar de kosten van incidentele overstromingen als gevolg van smallere beekprofielen. Bron: H2O

Beken

Gescheurde mestsilo als ‘eye-opener’

22 maart 2017
Gescheurde mestsilo is ‘eye-opener' voor waterschap.

In de nacht van 23 op 24 februari scheurde een mestsilo bij een agrarisch bedrijf in Aalten. Hierdoor stroomde er zo’n 3000 kuub mest over het land van de eigenaar en de nabijgelegen grond. De schade valt mee, maar bezinning op locaties van dergelijke silo’s is gewenst.

Zo’n 2000 kuub mest kwam terecht in een watergang die uitkomt in de Schaarsbeek. Vanuit die beek stroomt het water via de Keizersbeek en de Aa-Strang naar de Oude IJssel en uiteindelijk naar de Gelderse IJssel. De watergang is door waterschap Rijn en IJssel afgedamd en leeggepompt. Het vervuilde water is vervolgens door de eigenaar van de mestsilo over zijn land uitgereden.

Oog van de naald

Bij de gescheurde mestsilo in Aalten is men eind februari door het oog van de naald gekropen, stelt waterschap Rijn en IJssel. Dankzij de relatief hoge waterstand en het feit dat het groeiseizoen nog niet begonnen is, viel de schade mee. Het waterschap vermoedt dat bij nieuwe vergunningaanvragen wel kritischer wordt gekeken naar de locatie van dergelijke silo’s. Water Natuurlijk is benieuwd wat dit voor het gebied van Vallei en Veluwe gaat betekenen.

een mestsilo
Meer informatie: waterschap Rijn en IJssel

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Radicale herziening Landbouw gewenst.

19 maart 2017
De Europese Commissie is gestart met een publieke consultatie over een herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid is bepalend voor de wijze waarop boeren en tuinders in heel Europa ondernemen. Meer dan 130 Europese natuur- en milieuorganisaties vragen aandacht voor hun visie op een betere landbouw. Nederlandse natuur-, milieu- en boerenorganisaties hebben onlangs … Lees "Radicale herziening Landbouw gewenst." verder

De Europese Commissie is gestart met een publieke consultatie over een herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid is bepalend voor de wijze waarop boeren en tuinders in heel Europa ondernemen. Meer dan 130 Europese natuur- en milieuorganisaties vragen aandacht voor hun visie op een betere landbouw.

Nederlandse natuur-, milieu- en boerenorganisaties hebben onlangs ook bij de Tweede Kamer en staatssecretaris Van Dam van het ministerie van Economische Zaken aangedrongen op een stevige herziening. De gezamenlijke organisaties willen dat het GLB ervoor gaat zorgen dat de land- en tuinbouw ecologisch verantwoord gaat ondernemen. Nu is de agrarische sector een belangrijke veroorzaker van natuurverlies en milieudruk, maar is volgens de organisaties ook onderdeel van de oplossing. De landbouw heeft de diensten die de natuur levert bovendien hard nodig om ook in de toekomst voldoende voedsel te kunnen produceren. Landbouw en natuur zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden: landbouwproductie is in veel gebieden een belangrijk onderdeel van het ecosysteem en vormt samen met natuur de karakteristieke landschappen waar boer en natuur van afhankelijk zijn.  Bron: Natuurmonumenten

Landbouwbeleid

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Meer groen

17 maart 2017
Meer groen, meer vogels in de tuin Vogels maken graag gebruik van tuinen. Iedereen kan vogels daarbij helpen, ook als je een balkon hebt of een kleine stadstuin. Vogelbescherming heeft veel praktische tips om uw tuin vogelvriendelijk te maken op een rij gezet. Komt u er niet uit? Schakel dan een van hun Tuinvogelconsulenten in … Lees "Meer groen" verder

Groen RoodborstjeMeer groen, meer vogels in de tuin

Vogels maken graag gebruik van tuinen. Iedereen kan vogels daarbij helpen, ook als je een balkon hebt of een kleine stadstuin.

Vogelbescherming heeft veel praktische tips om uw tuin vogelvriendelijk te maken op een rij gezet. Komt u er niet uit? Schakel dan een van hun Tuinvogelconsulenten in voor een persoonlijk tuinadvies.

Veel vogels profiteren van een boom (boompje) in de tuin, zoals merels, zanglijsters, huismussen, boomkruipers, boomklevers en mezen. Ook maakt u kans op gaaien en grote bonte spechten. Bomen bieden uitzicht, voedsel, veiligheid en maken voortplanting mogelijk doordat er plek is voor nesten.

Roodborsten, merels, zanglijsters, heggenmussen: ze scharrelen graag in uw tuin tussen de struiken op zoek naar eten. Vaste planten en onderbeplanting vergroten de mogelijkheden om ongemerkt insectjes weg te pikken. Later in het seizoen zijn de zaden ook aantrekkelijk. Laat uitgebloede planten staan tot het voorjaar. Bron: Vogelbescherming

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Brussel: Nederlandse waterkwaliteit zorgwekkend door overbemesting

6 maart 2017
De concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting moet worden aangepakt. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Door intensivering van de veehouderij na het vervallen van de melkquotaregeling is de waterkwaliteit in Nederland verslechterd. Het evaluatierapport over Nederland stelt: ‘Nederland heeft met Europa afgesproken … Lees "Brussel: Nederlandse waterkwaliteit zorgwekkend door overbemesting" verder

De concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting moet worden aangepakt. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid.

Door intensivering van de veehouderij na het vervallen van de melkquotaregeling is de waterkwaliteit in Nederland verslechterd. Het evaluatierapport over Nederland stelt: ‘Nederland heeft met Europa afgesproken dat de fosfaatproductie het niveau van 2002 (172,9 miljoen kg) niet zou overschrijden. Als gevolg van de recent groei van de veeteelt hebben de fosfaatconcentraties de bovenvermelde grenzen toch overschreden. Dat leidt tot extra bezorgdheid over het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen en heeft de Europese Commissie ertoe aangezet om een onderzoek te openen.’

Nederland heeft een aantal specifieke aanbevelingen gekregen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er moet allereerst een duidelijkere strategie komen  om met heldere maatregelen de vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Dit zou in nauwe samenwerking met de agrarische sector moeten gebeuren, om zo meer draagvlak te creëren.

Ook moet Nederland in zijn plannen beter aangeven hoe het de Europese waterkwaliteitsdoelen wil gaan halen. Tenslotte benadrukt de Europese Commissie nogmaals dat Nederland voor teveel waterlichamen uitzonderingen heeft aangevraagd zonder geldige verklaring. Dit aantal moet naar beneden.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031