Schoon en gezond water in de Veluwerandmeren 

11 december 2016
Prachtig schoon helder water in de Veluwerandmeren, met onder andere kranswieren en mosselen (boven), mosdiertjes, poliepen en vijverpluimdrager (onder; van links naar rechts) Foto’s: Marcel van den Berg, John van Schie Hier doen we het voor Hier doen we het voor! Niet zo lang geleden waren het Veluwemeer, het Eemmeer en het Gooimeer nog een … Lees "Schoon en gezond water in de Veluwerandmeren " verder

thumbnail_schoon%20en%20gezond%20water%20in%20de%20veluwerandmerenPrachtig schoon helder water in de Veluwerandmeren, met onder andere kranswieren en mosselen (boven), mosdiertjes, poliepen en vijverpluimdrager (onder; van links naar rechts)
Foto’s: Marcel van den Berg, John van Schie

Hier doen we het voor
Hier doen we het voor! Niet zo lang geleden waren het Veluwemeer, het Eemmeer en het Gooimeer nog een groene algensoep. Diverse beken uit de Gelderse Vallei en Veluwe komen op de randmeren uit. Via deze beken komt water dat rijk aan fosfaat en nitraat is, de randmeren in. Maar na jarenlange inspanningen van onder andere waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat is het resultaat er dan ook naar. Prachtig helder water, met veel waterplanten en –dieren, en een lust voor het oog voor de duikende mens!

Randmeren
Deze randmeren waren gevuld met niet echt schoon maar nog wel helder water tot rond 1968 het stikstof- en fosfaatniveau dusdanig gestegen was, dat het water ’s zomers door algengroei erg troebel werd. Vooruitlopend op landelijk beleid werden de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Harderwijk en Elburg voorzien van een installatie die fosfaat uit het rioolwater haalde. De rioolwaterzuiveringsinstallaties in de Gelderse Vallei (Ede, Veenendaal, Woudenberg, Barneveld, Amersfoort en Soest-Baarn) kregen nabehandelingsinstallaties (zandfilters). Ook werd de frequentie waarmee rioolwater ongezuiverd in de randmeren werd geloosd drastisch omlaag gebracht. Vanuit de Flevopolder werden de randmeren met voedselarm water doorgespoeld. In de jaren negentig begonnen al deze inspanningen effect te hebben; het water werd helderder; waterplanten kwamen weer tot ontwikkeling; de natuur begon zich te herstellen. Door de mondingen van beken te verleggen, door het stimuleren van natuurlijke oevers en een natuurlijkere delta, door maatregelen te treffen die uitspoeling van meststoffen voorkomen en door de meren met voedselarm water uit de Flevopolders door te spoelen poogt men te voorkomen dat in de zomer algenbloei voorkomt.

Watermilieu
Het open watermilieu van de randmeren is meestal ondiep. Planten als kranswier en fonteinkruid komen hier voor. De kranswieren zijn zo uniek, dat deze beschermd zijn in een speciale beschermingszone in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. De planten zijn essentieel bij het voorkomen van een algenbloei. Daarnaast zijn ze een belangrijke voedselbron voor watervogels als de kleine zwaan en de tafeleend. Het belang van de Veluwerandmeren voor watervogels wordt onderstreept door de aanwijzing als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn.

Visstand
De opbouw van de visstand is door het herstel van de waterplanten gewijzigd, soorten als de baars en de blankvoorn hebben de plaats van de brasem ingenomen. De snoek hoort hier ook in thuis maar deze is afhankelijk van een natuurlijker waterpeil. De paling wordt gestimuleerd door het beter mogelijk te maken voor de glasaal om de Veluwerandmeren te bereiken.

Watersporten
Veel watersporten worden op de randmeren beoefend; kanoën, zwemmen, schaatsen, zeilen maar ook surfen, kitesurfen en de pleziervaart met motorboten. De recreatievaart heeft open water nodig; de vele waterplanten maken varen buiten de vaargeul regelmatig onmogelijk. Wanneer er kranswier of fonteinkruid groeit dan kan er gemaaid worden. Dit staat echter op gespannen voet met het helder houden van de randmeren en de bescherming van de waterfauna.

Geslaagde dag van de Grebbedijk.

27 november 2016
Zaterdag 15 oktober 2016 stond in Wageningen in het teken van de Dag van de Grebbedijk. Een dag om de dijkversterking die die komende jaren gaat plaatsvinden meer bekendheid te maken in de omgeving en daarnaast de omgeving te betrekken bij de Grebbedijk. Het programma was divers. Natuurlijk hoorden bezoekers meer over het toekomstige project, … Lees "Geslaagde dag van de Grebbedijk." verder

Zaterdag 15 oktober 2016 stond in Wageningen in het teken van de Dag van de Grebbedijk. Een dag om de dijkversterking die die komende jaren gaat plaatsvinden meer bekendheid te maken in de omgeving en daarnaast de omgeving te betrekken bij de Grebbedijk.

Het programma was divers. Natuurlijk hoorden bezoekers meer over het toekomstige project, maar ze konden ook actief meedenken. Studenten van de Wageningen Universiteit lieten bezoekers meedenken en -puzzelen op de door hen ontwikkelde maquette. Bij het dijkmagazijn lieten beheerders van Waterschap Vallei en Veluwe zien wat er gebeurt bij hoog water. Zij vertelden wat ze nu allemaal doen als het hoogwater is maar ook hoe dat vroeger ging. Vogelaars en vlinderstichting lieten bezoekers zien hoe mooi de natuur rondom de Grebbedijk is.

De Grebbedijk voldoet aan de huidige norm en is veilig. Vanaf 2017 gaan er nieuwe normen gelden voor de dijken in Nederland. In 2050 moeten alle dijken aan de nieuwe norm voldoen, ook de Grebbedijk. Op dit moment staat nog niets vast. De komende vier jaar wordt verkend welke ideeën er spelen voor de dijk en welke daarvan haalbaar zijn om uit te voeren. Water Natuurlijk heeft daarvoor al eerder een drukbezochte avond in Wageningen georganiseerd. Dat leverde een lezenswaardig rapport op vol ideeën.

geslaagde-dag-van-de-grebbedijk
Prachtig oud materieel in het Dijkmagazijn aan de Grebbedijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header nieuwsbrief
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.
Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Rigoureuze kaalkap van Stroomlijn

18 november 2016
Door toenemende regenval krijgen Nederlandse rivieren steeds vaker te maken met hoogwater. De uiterwaarden vangen het overtollige water op. Daarom is het voor de veiligheid belangrijk dat ze goed blijven functioneren. Rijkswaterstaat heeft onderzocht waar het water –  bij hoogwater – het hardst stroomt en welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Rijkswaterstaat geeft aan … Lees "Rigoureuze kaalkap van Stroomlijn" verder

Door toenemende regenval krijgen Nederlandse rivieren steeds vaker te maken met hoogwater. De uiterwaarden vangen het overtollige water op. Daarom is het voor de veiligheid belangrijk dat ze goed blijven functioneren. Rijkswaterstaat heeft onderzocht waar het water –  bij hoogwater – het hardst stroomt en welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Rijkswaterstaat geeft aan dat – na een zorgvuldige afweging van belangen – is besloten om zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan te verwijderen. Zie ook de video van dit Stroomlijnproject.

thumbnail_de%20rigoureuze%20kaalkap%20van%20stroomlijn
Deze majestueuze meidoorn in de Wageningse  uiterwaarden bestaat inmiddels niet meer –  onterecht gekapt… Foto: Patrick Jansen

Maar de praktijk laat een grootschalige kaalkap in de uiterwaarden zien. Daarbij zijn ook grove fouten gemaakt, zoals in de Wageningse uiterwaarden waar veel meer beplanting is gesneuveld dan de bedoeling was. Dat heeft de laatste maanden veel protest opgeleverd. De Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) vindt dat Rijkswaterstaat pas op de plaats moet maken, om fundamenteel te onderzoeken hoeveel kap er nu werkelijk nodig is voor de hoogwaterveiligheid. Volgens de GNMF en de lokale groepen heeft de voorgenomen kap maar een marginaal effect op de doorstroming. De GNMF signaleert dat het veiligheidsbeheer is teruggebracht tot rigoureus kappen en maaien in plaats van cyclisch beheer. Dat betekent dat diverse doelen voor Europees beschermde natuur buiten beeld raken. Het ontbreekt aan een integrale visie. In zo’n visie kan op sommige plekken extra ruimte voor de rivier worden gecreëerd die elders kan worden benut voor ontwikkeling van de vegetatie. Waar dat van toepassing is, wijst de GNMF op de noodzaak van een volwaardige natuurcompensatie zoals de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen die vereisen.

Het plan Stroomlijn valt onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Waterschap Vallei en Veluwe staat buiten deze ophef. Wel heeft Heemraad Frans ter Maten bij Rijkswaterstaat aangedrongen op meer terughoudendheid.

ijsvogelWater Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Beekherstel Leuvenumse Beek goed voorbeeld voor andere laaglandbeken

3 november 2016
Natuurmonumenten en waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Hierdense/ Staverdense/ Leuvenumse Beek (dezelfde beek draagt verschillende namen). Onderzoek van Alterra laat zien dat he beekherstel hier succesvol is geweest. De manier die hier is toegepast verdient zelfs navolging: zandsuppletie kan verantwoord kan worden ingezet als beekherstelmaatregel in andere Nederlandse laaglandbeken. … Lees "Beekherstel Leuvenumse Beek goed voorbeeld voor andere laaglandbeken" verder

Natuurmonumenten en waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Hierdense/ Staverdense/ Leuvenumse Beek (dezelfde beek draagt verschillende namen). Onderzoek van Alterra laat zien dat he beekherstel hier succesvol is geweest. De manier die hier is toegepast verdient zelfs navolging: zandsuppletie kan verantwoord kan worden ingezet als beekherstelmaatregel in andere Nederlandse laaglandbeken. Het is een geschikt middel om de verbinding tussen beek en dal te herstellen in te diep ingesneden of genormaliseerde beektrajecten. Om de aanzanding beheersbaar te maken, moet de maatregel in combinatie met het inbrengen van houtpakketten of andere drempelvormende structuren uitgevoerd worden.

Biodiversiteit.
Vanuit biodiversiteit is het belangrijk de maatregel altijd kleinschalig toe te passen, zodat de ecologische veerkracht van het systeem niet aangetast wordt en er altijd voldoende bronpopulaties aanwezig blijven om de gesuppleerde trajecten te koloniseren. Meer info in het rapport van Alterra.  Op de website van de Jac. Gazenbeekstichting is te lezen dat Natuurmonumenten al heeft gezien dat op de ondiepe zandbankjes de rivierdonderpad ligt te zonnen en de grindbankjes positief zijn voor parende beekprikken. Benedenstrooms is veel jonge winde (een vissoort) in de beek aanwezig. Dit is overigens nog maar een eerste begin!

Leuvenumse Beek
Leuvenumse Beek

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken.

Op 5 november 2016  is er weer een Algemene Ledenvergadering. Deze keer zal de vergadering (met uiteraard boeiende excursies) plaatsvinden in de mooie stad Rotterdam.

Wilt u meer weten kunt doorklikken en uw vraag stellen via het contactformulier.

Nog steeds te hoog salaris topman Nederlandse Waterschapsbank

30 oktober 2016
De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) doet goed werk als financier van onder andere de waterschappen. De bank streeft niet naar maximale winst. Hoofddoel van de instelling is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van onder meer decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen. In de eerste zes maanden van 2016 is voor 3,6 miljard euro aan kredieten … Lees "Nog steeds te hoog salaris topman Nederlandse Waterschapsbank" verder

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) doet goed werk als financier van onder andere de waterschappen. De bank streeft niet naar maximale winst. Hoofddoel van de instelling is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van onder meer decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen. In de eerste zes maanden van 2016 is voor 3,6 miljard euro aan kredieten verstrekt. Daarmee behoudt de bank naar eigen zeggen zijn hoge marktaandeel van circa 30 procent van de kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector.

Water Natuurlijk vindt het wel jammer dat andere partijen nog steeds niet bereid zijn om het te hoge salaris van de top van de bank naar een aanvaardbare hoogte te brengen.

te-hoog-salaris

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Op 5 november 2016  is er weer een Algemene Ledenvergadering. Deze keer zal de vergadering (met uiteraard boeiende excursies) plaatsvinden in de mooie stad Rotterdam.
Wilt u meer weten kunt doorklikken en uw vraag stellen via het contactformulier.

Dronebeelden hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

12 oktober 2016
Tussen Veessen en Wapenveld (gemeente Heerde) wordt een hoogwatergeul aangelegd. De geul wordt 8 kilometer lang en is tussen de 550 en 1.500 meter breed. De geul ontstaat door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte. De geul krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Alleen bij extreem hoogwater gaat de … Lees "Dronebeelden hoogwatergeul Veessen-Wapenveld" verder
Tureluur in vlucht
De wereld vanuit de lucht

Tussen Veessen en Wapenveld (gemeente Heerde) wordt een hoogwatergeul aangelegd. De geul wordt 8 kilometer lang en is tussen de 550 en 1.500 meter breed. De geul ontstaat door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte. De geul krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Alleen bij extreem hoogwater gaat de inlaat open en stroomt het water in de geul. Hierdoor verlaagt de waterstand in de IJssel met 71 centimeter. Dit gebeurt naar verwachting gemiddeld eens in een mensenleven. De agrarische functie van het gebied blijft gehandhaafd. Tussen de twee dijken kunnen vanwege de veiligheid geen woningen en bedrijfsgebouwen blijven staan. De film over de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld laat zien wat er gebeurt.

Op meer dan 30 plaatsen in het Nederlandse rivierengebied krijgt de rivier meer ruimte. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Langs de IJssel is de geul tussen Veessen en Wapenveld veruit de meest effectieve maatregel om de waterstand bij hoogwater te verlagen.

Veel kijk plezier.

Bron: waterschap Vallei en Veluwe

Laatste nieuwtjes.

8 oktober 2016
U heeft de laatste tijd misschien wat weinig van ons vernomen via de sociale media. Toch is Water Natuurlijk druk bezig met de Waterschappen en alle zaken die hier bij horen. Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier. Verder kunt u ook veel informatie … Lees "Laatste nieuwtjes." verder

ijsvogelU heeft de laatste tijd misschien wat weinig van ons vernomen via de sociale media. Toch is Water Natuurlijk druk bezig met de Waterschappen en alle zaken die hier bij horen.

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Informatie via nieuwsbrief en van onze regionale ledenvergadering

18 juli 2016
De nieuwste nieuwsbrief is weer online te vinden. De zomervakantie is al weer begonnen in sommige delen van het land, wie weet heb je meer tijd om te lezen. Wellicht een reden om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Wij willen via deze weg Rienk Kuiper hartelijk danken voor zijn inzet voor weer een heel seizoen informatieve … Lees "Informatie via nieuwsbrief en van onze regionale ledenvergadering" verder

De nieuwste nieuwsbrief is weer online te vinden. De zomervakantie is al weer begonnen in sommige delen van het land, wie weet heb je meer tijd om te lezen. Wellicht een reden om je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Wij willen via deze weg Rienk Kuiper hartelijk danken voor zijn inzet voor weer een heel seizoen informatieve nieuwsbrieven en mooie foto”s.

Nederrijn Doorwerth met bloeiende Meidoorn
Nederrijn Doorwerth met bloeiende Meidoorn

Regionale Ledenvergadering.

Op 20 mei hield Water Natuurlijk een regionale ledenvergadering in De Worp, Deventer. De RLV benoemde Rienk Kuiper als secre-taris van regiobestuur Water Natuurlijk Midden.

Het bestuur bestaat verder uit Roelof van Loenen Martinet (voorzitter) en Walrave Tuininga en Rob van Westrienen (beide binnenkort aftredend). Binnenkort wordt het bestuur weer met twee nieuwe leden aangevuld. Wie heeft er nog meer belang-stelling voor een bestuursfunctie?

Na een kort technisch gedeelte volgden nog een boeiende themabijeenkomst over water in de stad met excursie. We bezochten een paar mooie voorbeelden van afkoppeling op initiatief van de bewoners van deze wijk. Ook bekeken we de nieuwe nevengeul in de uiterwaarden van de IJssel.

20 mei excursie WaterNatuurlijk De Worp (Deventer)
20 mei excursie WaterNatuurlijk De Worp (Deventer)

De Nieuwsbrief van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is uit!

13 mei 2016
De Nieuwsbrief van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is uit! Download de pdf hier. Met onder andere: Water in de Stad Energie- en grondstoffenfabriek in Amersfoort Oproep tot natuurherstel Reminder van de regionale bijeenkomst van Water Natuurlijk Midden op 20 mei a.s. Themabijeenkomst Water in de Stad – tevens Regionale Ledenvergadering Water Natuurlijk Midden. De … Lees "De Nieuwsbrief van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is uit!" verder

De Nieuwsbrief van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is uit!
Download de pdf hier.

Met onder andere:

  • Water in de Stad
  • Energie- en grondstoffenfabriek in Amersfoort
  • Oproep tot natuurherstel

Reminder van de regionale bijeenkomst van Water Natuurlijk Midden op 20 mei a.s. Themabijeenkomst Water in de Stad – tevens Regionale Ledenvergadering Water Natuurlijk Midden. De jaarlijkse Regionale Ledenvergadering (incl. excursie!) van Water Natuurlijk Midden-Nederland (waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe) vindt deze keer plaats in De Worp; de wijk van Deventer die aan de westkant van de IJssel ligt.

De bijeenkomst is op vrijdag 20 mei, in ’t Hovenhuus, Leliestraat 27, Deventer.
Meer info en aanmelding

ijsvogel

Avond Water Natuurlijk over versterking Grebbedijk drukbezocht

6 april 2016
Water Natuurlijk organiseerde op zaterdag 27 februari 2016 een fietsexcursie langs de Grebbedijk. Op woensdag 16 maart 2016 volgde in Café Loburg in Wageningen een brainstormavond over de komende versterking van de dijk. De avond was met ruim 60 deelnemers zeer druk bezocht. Bewoners en ondernemers uit Wageningen en omgeving, ontwerpers en vertegenwoordigers van waterschap, provincie … Lees "Avond Water Natuurlijk over versterking Grebbedijk drukbezocht" verder

Water Natuurlijk organiseerde op zaterdag 27 februari 2016 een fietsexcursie langs de Grebbedijk. Op woensdag 16 maart 2016 volgde in Café Loburg in Wageningen een brainstormavond over de komende versterking van de dijk. De avond was met ruim 60 deelnemers zeer druk bezocht. Bewoners en ondernemers uit Wageningen en omgeving, ontwerpers en vertegenwoordigers van waterschap, provincie en gemeente spraken in een heel enthousiaste en constructieve sfeer met elkaar. Zowel excursie als avond leverde veel nieuwe en waardevolle inzichten op.

De Grebbedijk beschermt de hele Gelderse Vallei tegen overstroming. Vanaf 2017 gaan nieuwe normen gelden voor de veiligheid van de dijken en dat betekent dat het waterschap Vallei en Veluwe (i.s.m. gemeenten en provincies) de Grebbedijk gaat versterken. Waterschapspartij Water Natuurlijk nodigde de achterban en andere geïnteresseerden daarom van harte uit voor een brainstormavond om mee te kijken en te denken over de kansen die dit biedt. Ook al zijn de technische normen voor de waterveiligheid nog niet vastgesteld, we willen de wensen en mogelijkheden zo vroeg mogelijk in beeld hebben.

Waterveiligheid staat voor iedereen bovenaan. In de hele Vallei is waterbewustzijn erg belangrijk. Dat waterbewustzijn mag nog wel groter worden. Mensen moeten weet hebben van het belang van een veilige Grebbedijk.

Meekoppeling van dijkversterking met andere belangen als natuur en recreatie vindt iedereen vanzelfsprekend. Voer een dijkbeheer dat ervoor zorgt dat een mooie bloemrijke dijk ontstaat. Dat is tegelijkertijd ook beter voor de waterveiligheid (stevige grasmat). Ook vonden veel aanwezigen het belangrijk om de verkeersveiligheid en de mogelijkheden voor wandelen en fietsen verbeteren.

Maar kijk ook breder dan de dijk alleen. Het zou mooi zijn als er langs de Grebbedijk in de uiterwaarden aan de noordkant van de Neder-Rijn een aaneengesloten natuurgebied kon ontstaan, rekening houdend met waterveiligheidsaspecten. Dan kunnen herten vanaf de Veluwe, via het Renkums Beekdal, niet alleen op de Wageningse Berg komen, maar via de uiterwaarden ook op de Grebbeberg: ‘Herten langs de Rijn’.

Het verslag met de resultaten van de excursie en de avond is hier te downloaden.

Benut meekoppelkansen bij versterking van de Grebbedijk
Benut meekoppelkansen bij versterking van de Grebbedijk
12345678910111213141516171819202122232425262728293031