Kandidaat staan voor Water Natuurlijk?

30 november 2021

Op 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen.

Woon je in een van de waterschappen:
– Rijn en IJssel,
– Rivierenland of
– Vallei en Veluwe?
En heb je belangstelling om kandidaat te staan voor Water Natuurlijk?

Ik heb belangstelling om kandidaat te staan!

De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn inmiddels in volle gang. We zijn op zoek naar mensen die willen meedoen en meedenken, en stem willen geven aan Water Natuurlijk.

Alle aanmeldingen zijn welkom, we ontvangen je bericht graag! Of je nu graag hoog op de lijst wilt, of niet zo nodig op verkiesbare plaats hoeft te staan. Of je nu actief aan de campagne mee wilt doen, of de actievelingen vooral tot morele steun wilt zijn. Geef vooral ruimte aan je ambities!

En meld je vooral ook aan als je lokaal grote bekendheid geniet, ook al heb je minder tijd voor de campagne. Goede ambassadeurs zijn zeer welkom!

Voor de duidelijkheid; het staat nog helemaal niet vast wie op een verkiesbare plaats komt te staan. Per waterschap hebben we een onafhankelijke kandidatencommissie ingesteld. Die stelt een advies op voor de volgorde op de lijst; onze regionale ledenvergadering beslist.

Meer informatie over de waterschappen en waterschapsverkiezingen:

1 – Waterschap en democratie  (ProDemos)

2 – Taken van het waterschap   (Unie van Waterschappen)

3 – Jan Terlouw over het waterschap en Water Natuurlijk

Wil je graag eerst meer weten over ons werk en over Water Natuurlijk? Neem dan via de link hierboven contact met ons op voor een vrijblijvend informatief gesprek.

 

Foto: Een deel van de Water Natuurlijk kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van 2019

 

 

 


We zoeken kandidaten voor Water Natuurlijk

Op 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen.
Woon je in een van de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland of Vallei en Veluwe?
En heb je belangstelling om kandidaat te staan voor Water Natuurlijk?

Vraag hier meer informatie aan

Op 15 maart 2023 zijn de volgende waterschapsverkiezingen. Die datum lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de verkiezingen zijn inmiddels in volle gang. We zijn op zoek naar mensen die willen meedoen en meedenken, en stem willen geven aan Water Natuurlijk. Word lid van Water Natuurlijk en draag bij in de vereniging, draag bij aan de campagne, denk en doe mee in de organisatie van activiteiten, deel kennis en stimuleer anderen om mee te doen.

Alle aanmeldingen zijn welkom, we ontvangen je bericht graag! Of als je graag hoog op de lijst wilt, of niet zo nodig op verkiesbare plaats hoeft te staan. Of je nu actief aan de campagne mee wilt doen, of de actievelingen vooral tot morele steun wilt zijn. Dus geef vooral ruimte aan je ambities!

En meld je vooral aan als je lokaal grote bekendheid geniet, ook al heb je minder tijd voor de campagne. Goede ambassadeurs zijn zeer welkom!

Voor de duidelijkheid; het staat nog helemaal niet vast wie op een verkiesbare plaats komt te staan. Per waterschap hebben we een onafhankelijke kandidatencommissie ingesteld. Die stelt een advies op voor de volgorde op de lijst; onze regionale ledenvergadering beslist.

Wil je graag eerst meer weten over ons werk en over Water Natuurlijk? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatief gesprek.

Naar een goede waterkwaliteit


De waterschappen vragen aandacht voor de waterkwaliteit. In landbouwgebieden is de kwaliteit van het oppervlaktewater nog onvoldoende om in 2027 de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen. Ook voldoet Nederland niet aan de voorschriften van de Europese Nitraatrichtlijn. Om in 2027 de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn te halen, zijn dan ook ingrijpende keuzes nodig. Dat schrijft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Als het om op concrete oplossingen gaat, schuift ze de hete aardappel helaas door naar een volgend kabinet.

Nederland loopt nu dan ook de kans dat het in gebreke wordt gesteld als na 2027 niet wordt voldaan aan de KRW eisen. In dat geval kan iedereen een beroep doen op rechtstreeks doorwerkende richtlijnverplichtingen. Een watervergunning bijvoorbeeld kan tot 2027 worden verleend als dat het bereiken van de doelen in 2027 niet in gevaar brengt, bijvoorbeeld omdat er extra maatregelen worden getroffen om de concentratie te verlagen. Vanaf 2027 is die mogelijkheid er niet meer en zal een vergunning moeten worden geweigerd tot er weer ruimte is voor een lozing.

Nederland zal, in de situatie dat doelbereik niet gerealiseerd is, aannemelijk moeten maken dat alle mogelijke  maatregelen zijn genomen en dat met de getroffen maatregelen op langere termijn de doelen worden gehaald.

Wel is het onder strenge voorwaarden het mogelijk om minder strenge doelen vast te stellen voor specifieke waterlichamen. Hiervoor moet aantoonbaar worden gemaakt

dat het feitelijk onmogelijk is om de huidige doelen te halen, dan wel onevenredig kostbaar zou zijn (‘disproportionaliteit van kosten’). Onzekerheid over het behalen van de doelen terwijl er nog een volledige planperiode volgt, is naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende reden om nu al doelen te verlagen.

Daarom zijn ingrijpende keuzes nodig om de water- en natuurkwaliteit te verbeteren, schrijft de minister. Maar vervolgens komt ze niet met concrete maatregelen. Die keuze schuift ze door naar een volgend kabinet: “Daarnaast is het aan een nieuw kabinet om een besluit te nemen over het vernatten van veenweidegebieden en het grootschalig herinrichten van beekdalen in het oostelijk en zuidelijk zandgebied”.

De Unie van Waterschappen pleit voor stikstofmaatregelen die bijdragen aan natuurherstel en het verminderen van stikstofuitstoot. Daarnaast zijn er maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren, zodat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 worden gehaald. Slim combineren is noodzakelijk.

Water Natuurlijk bepleit al langer een verdere aanscherping van het Actieprogramma Nitraat. Ook vinden we dat het verbeteren van de waterkwaliteit en het beperken van de verdroging zo goed mogelijk zouden moeten meeliften met uitkopen verplaatsen van landbouwbedrijven vanuit het stikstofbeleid.

 

Belastingstelsel waterschappen snel aanpassen


Met een eigen belastingstelsel dekken de waterschappen nagenoeg alle kosten van hun taken: veilige dijken, niet te veel en niet te weinig water, schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Medio december 2020 alweer hebben de waterschappen voorstellen voor de aanpassing van hun belastingstelsel aan de minister van IenW aangeboden.

De waterschappen vragen nu opnieuw aandacht voor de aanpassing van het waterschapsbelastingstelsel. In december 2020 hebben de waterschappen een voorstel voor de aanpassing van dat stelsel aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Op dit moment betalen burgers ten opzichte van bedrijven een onevenredig groot deel van deze belastingen. Deze belasting kent op dit moment één tarief voor eigenaren van woningen en eigenaren van niet-woningen. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. Zoals onder andere Water Natuurlijk en de Vereniging Eigen Huis aangeven, zijn de WOZ-waarden van woningen de afgelopen jaren veel harder gestegen dan de WOZ-waarden van niet-woningen. Gevolg hiervan is dat de huishoudens een steeds groter deel van de rekening zijn gaan opbrengen. De waterschappen hebben daarom voorgesteld dat hun besturen de mogelijkheid krijgen om desgewenst voor woningen een ander tarief te hanteren dan voor niet-woningen, zodat het mogelijk wordt dat huishoudens en bedrijven zo snel mogelijk evenredig gaan en vervolgens blijven betalen aan het voorzieningenniveau van het waterschap.

Het voorstel van de Unie van Waterschappen zorgt er onder meer voor dat er voor alle belastingbetalers een gelijkmatige tariefontwikkeling ontstaat. Door vertragingstactieken van werkgeversorganisatie VNO-NCW, kritiek loopt het hele proces vertraging op. De waterschappen vragen de minister daarom om nu eindelijk eens een keuze te maken.

Wanneer gaat de provincie Gelderland ons grondwater ontzien?


De vraag naar drinkwater stijgt de komende jaren. Om hier in de toekomst in te kunnen voorzien, wil de provincie Gelderland een aantal drinkwaterreserveringsgebieden aanwijzen. In deze gebieden wordt nog niet meteen water gewonnen. Ze hebben wel bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. De drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid staan in het ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). Dit ligt samen met het Milieueffectrapport (MER) van woensdag 20 oktober tot en met dinsdag 30 november 2021 ter visie.

Door elf zogenaamde drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen, stelt de provincie 55 miljoen kubieke meter extra drinkwater veilig voor de toekomst.

De provincie heeft 71 potentiële gebieden onderzocht, waarvan er elf zijn overgebleven. Bij de begrenzing is rekening gehouden met bestaand stedelijk gebied, bedrijventerreinen en ‘kansen voor geothermie’ (aardwarmte). Ook is er gekeken naar een zekere spreiding over de provincie, ‘zodat de lasten niet in één regio terechtkomen’.

Water Natuurlijk betreurt het zeer dat de provincie weinig aandacht heeft besteed aan de verdroging die de grondwaterwinning veroorzaakt. Het is nogal kortzichtig van de provincie om helemaal geen alternatieven voor grondwaterwinning te onderzoeken. De provincie lijkt eerdere oproepen om de verdroging nu eindelijk eens structureel aan te pakken te negeren. De natuur heeft veel last van de verdroging, en door deze extra grondwaterwinning kan dat alleen maar toenemen.

Waterwandeling Sint Jansbeek Arnhem


Water Natuurlijk maakte een waterwandeling langs de Arnhemse Sint Jansbeek. We gingen van de bronnen bij Sonsbeek naar de monding aan de Rijnkade. Het was genoegelijk om elkaar weer even – op veilige afstand – in het echt te zien.
We hoorden een heel aantal interessante nieuwtjes. De gemeente Arnhem heeft aan Strootman Landschapsarchitecten opdracht gegeven om een toekomstvisie op te stellen voor de parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. Deze visie gaat in op het monumentale groen, en ook op vernieuwing van paden, meubilair en meer. De afgelopen jaren hebben we als maatschappij ervaren hoe belangrijk groen ‘dichtbij’ is, met name voor bewoners van een stad. Doel is om de parken bestendig te maken tegen de effecten van de klimaatverandering, om ze duurzaam in te richten voor intensief gebruik, en om de parken te laten bijdragen aan een grotere biodiversiteit.
Verder stroomafwaarts aan de rand van de binnenstad loopt de Sint Jansbeek nu in een buis onder de Jansbuitensingel door. Bij bewoners van stad zijn er ideeën – maar nog geen uitgewerkte plannen – om deze waterstroom weer aan de oppervlakte gehaald zou worden, met respect voor het rijksmonumentale karakter van de groenstrook en vijverpartijen op de Jansbuitensingel.
In de binnenstad heeft de gemeente de Sint Jansbeek weer zichtbaar gemaakt. De beek ziet er mooi uit, en heeft wat verworden delen van de binnenstad weer een aardige impuls gegeven. Wel is het jammer dat de functie van de beek beperkt is gebleven tot ‘kijkwater’.  Een kans die is blijven liggen, is om het regenwater van de omringende bebouwing grootschalig af te koppelen van het riool, en via een brede beek naar de Rijn te laten stromen.
Onze wandeling sloot af aan de Rijnkade. Hier wordt het water van de Sint Jansbeek een klein stukje opgepompt, voordat het in de Rijn uitmondt. Binnenkort gaat het waterschap de Rijnkade versterken. Idee is om de Sint Jansbeek dan onder vrij verval en veel zichtbaarder te laten uitmonden.

Gemeenten vergroenen bebouwde omgeving


Gemeenten onderkennen het belang van vergroening bij gebiedsontwikkeling, schrijft de VNG aan demissionair minister Schouten (LNV). Ze benadrukken daarbij dat het voor gemeenten belangrijk is dat vergroening niet apart, maar als integraal onderdeel van stedelijke ontwikkeling en inbreiding wordt meegenomen.

Vergroening van de bebouwde omgeving is belangrijk voor biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit. Om kwalitatief hoogwaardig groen te realiseren in combinatie met intensiever ruimtegebruik, is vanaf hetbegin een integrale, groeninclusieve ruimtelijke benadering vereist.

Het helpt gemeenten als het rijk ervoor zorgt dat groen als onlosmakelijk onderdeel van stedelijke ontwikkeling en inbreiding wordt meegenomen. Waar het rijk mede bijdraagt aan bijvoorbeeld volkshuisvesting of bereikbaarheid, zou de groenopgave (naast zaken als de energietransitie) daarvan een integraal onderdeel moeten zijn.

Ongelijke kansen voor aquathermie


Aquathermie krijgt op dit moment geen gelijke kans tussen alle andere bronnen in de energietransitie. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau APPM naar de vraag hoe effectief aquathermie naar voren komt in overheidsinstrumenten die de energietransitie ondersteunen. Dat maakt dat het benutten van deze warmtebron nog te weinig van de grond komt. En dat terwijl aquathermie tot 40 procent in de warmtebehoefte van de huishoudens kan voorzien.

Uit het onderzoek blijkt dat aquathermie in eerste instantie aantrekkelijk lijkt en als volwaardig alternatief wordt meegenomen in brononderzoeken. Vervolgens is er geen sprake van een gelijk speelveld. Dat komt omdat er een ontoereikend instrumentarium is voor daadwerkelijke realisatie. Het daadwerkelijk realiseren van een project is complex, niet kostendekkend en financieel risicovol. Vooral in de bestaande bebouwde omgeving. Daarom is het voor de politiek ook minder aantrekkelijk. Dit vraagt van initiatiefnemers en betrokken partners veel doorzettingsvermogen en lef.

Uit het rapport komen 3 aanbevelingen naar voren:

  • Spits het instrumentarium meer toe op het mogelijk maken van realisatie. Ga voor het opdoen van meer praktijkervaring met aquathermie aan de slag op plekken waar aquathermie de meeste kans heeft. Of waar het de enige duurzame bron voor een warmtenet is.
  • Om aquathermie in de bestaande gebouwde omgeving te realiseren, is een zo eenvoudig mogelijk technisch ontwerp nodig. Dan kan de toepassing van aquathermie zo goedkoop mogelijk worden gehouden. Het standaardiseren van technieken is daarbij belangrijk.
  • Help de lokale overheden minder terughoudend te zijn door concrete doelstellingen te stimuleren. Help ze daarnaast met het maken van afspraken over het (warmte)verdelingsvraagstuk.

De Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat pleiten voor aanpassingen van de instrumenten, zoals in de aanbevelingen wordt voorgesteld. Dit sluit aan bij de doelstelling van de Green Deal Aquathermie. Daarin staat dat aquathermie wordt gezien als volwaardige bron naast andere duurzame warmtebronnen in de energietransitie. Een gelijk speelveld draagt bij aan deze doelstelling en aan gelijke kansen voor aquathermie.

 

Water Natuurlijk kiest voor robuuster IJsselmeer


Water Natuurlijk kiest als toekomstbeeld voor het IJsselmeergebied principieel voor een natuurlijk(er) IJsselmeergebied als een strategische zoetwatervoorziening (m.n. drinkwatervoorziening) en een ecologisch gezond systeem. Ons vertrekpunt zijn de basiswaarden van solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid, open landschap en ecologie. Binnen deze basiswaarden wordt de beschikbaarheid van zoet water en de ruimte voor andere functies zoals recreatie, visserij en scheepvaart bepaald, zo staat in onze zienswijze op het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP).

Het IJsselmeer, het Markermeer, de Randmeren en een groot gebied daaromheen waarmee een directe relatie bestaat, spelen een sleutelrol in het waterbeheer van Nederland. Miljoenen huishoudens zijn afhankelijk voor hun drinkwater van het IJsselmeer en ook een groot deel van Noord- en West-Nederland is afhankelijk van de zoetwater voorziening van het meer. Het IJsselmeergebied heeft een bijzondere betekenis voor de natuur en het landschap. Het gehele gebied heeft de Natura 2000-status.

Wij streven naar een natuurlijker IJsselmeergebied met een inzet op herstel van hydrologische en ecologische processen zoals een natuurlijker peilbeheer. De strategische zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied is eindig en dient gereserveerd te worden voor de belangrijkste doelen.

Dat betekent dat de zoetwaterafhankelijkheid van het IJsselmeergebied door de landbouw, industrie en energievoorziening sterk moeten verminderen. Doorspoelen van het regionale watersysteem voor landbouwkundig gebruik om verzilting tegen te gaan, moet vervangen worden door alternatieven. Dit vraagt om een transitie van de landbouw.

En dat betekent dat in het NWP een veel sterkere inzet van het regionale waterbeheer (de waterschappen) wordt gevraagd, gericht op vasthouden en bergen van water en verbeteren van de waterkwaliteit.

Verder bepleiten we de aanleg in het IJsselmeergebied van geleidelijk aflopende natuurlijke en zachte oevers met ondiepe zones die samen met dat natuurlijker peilregime, mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en/of herstel van oeverfora en -fauna. Ook zien we graag herstel van verbindingen tussen de verschillende compartimenten van het IJsselmeer, en van de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, met behoud van de zoetwaterfunctie – zoals bijv. de vismigratierivier bij Kornwerderzand Deze natuurlijke overgangen zullen ook de visstand in het IJsselmeergebied en in het achterland, verbeteren. Met de aanleg van achteroevers – een zoetwaterbufferzone achter de dijk – en wisselpolders kan de opslagcapaciteit wordt vergroot en de natuurlijke verbinding met het achterland wordt verbeterd.

Nieuw ruimtebeslag door eilanden of voor de energievoorziening (windparken, zonneparken) zal achterwege moeten blijven, zodat het open waterlandschap behouden blijf evenals de kenmerkende cultuurhistorisch elementen van de voormalige Zuiderzee. Buitendijkse bebouwing zal voorkomen moeten worden.

Dat vraagt een sterke regierol van het Rijk. Water Natuurlijk bepleit al binnen de planperiode van dit Nationaal Waterprogramma structurele maatregelen te nemen om de achteruitgang van de natuur om te buigen en de strategische zoetwatervoorraad veilig te stellen. Neem daarbij 2100 als horizon en wacht niet tot 2027 om te beginnen!

12345678910111213141516171819202122232425262728293031