Speerpunten waterschap Vallei en Veluwe

17 november 2019

Op 16 oktober heeft het Algemeen Bestuur de speerpunten voor de komende jaren gekozen. Uit een lange lijst met ruim 100 verschillende onderwerpen kozen we uiteindelijk vijf onderwerpen waar we als bestuur de komende jaren het verschil op willen maken:
路 Circulaire economie
路 Energietransitie
路 Bodem en droogte
路 Leefkwaliteit
路 Waterbewustzijn

De oplettende nieuwsbrieflezer zal wellicht opmerken dat circulaire economie, energietransitie en bodem de vorige bestuursperiode ook al speerpunt waren. Er was brede overeenstemming in het Algemeen Bestuur dat deze onderwerpen niet in 4 jaar klaar kunnen zijn en dat ze ook deze periode extra aandacht nodig zullen hebben.
Wat de nieuwe speerpunten betreft; droogte zal niemand verbazen na de droge afgelopen twee jaar. Misschien zou je kunnen zeggen dat 鈥楤odem en droogte鈥 samen de klimaatadaptatie van het buitengebied zijn. Hoe we Leefkwaliteit en Waterbewustzijn concreet gaan invullen, zal de komende tijd worden uitgewerkt.

De fractie Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft geprobeerd Biodiversiteit en Water in de Stad hoog op de prioriteitenlijst te krijgen, maar die zijn er helaas net afgevallen. Wel zullen we ervoor zorgen dat deze onderwerpen in de andere speerpunten worden meegenomen. Verder zijn we blij met de gekozen punten; volgens ons bieden ze voldoende mogelijkheden om stappen te zetten richting de ambitie van ons verkiezingsprogramma.

Wordt vervolgd!

Astrid Meier
Namens de fractie van Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe

Stikstofimpasse – niet alles kan

23 oktober 2019

Water Natuurlijk is met de Natuur- en Milieufederaties en Natuurmonumenten blij met het advies van de Commissie Remkes over de aanpak van het stikstofprobleem. Remkes erkent dat maatregelen op het gebied van landbouw en verkeer onontkoombaar zijn. Overdaad aan stikstof is een groot probleem voor de natuur. Het verrijkt de bodem, waardoor bijvoorbeeld de orchidee door de brandnetel wordt verdrongen. Dieren, waaronder insecten, die van de zeldzame planten leven, verdwijnen hierdoor. En ook de indirecte effecten van te veel stikstof zijn heel zorgelijk. Bodems verzuren waardoor er te weinig kalk beschikbaar is voor eierschalen van broedvogels en kuikens als gevolg van een zwak skelet hun poten en vleugels breken.

Uitsluitend het nemen van maatregelen in en rondom natuurgebieden is onvoldoende voor natuurherstel. In alle sectoren moet je de totale stikstofuitstoot terugbrengen. Herstelmaatregelen van de natuur blijven ook na een snelle en noodzakelijke daling van de stikstofdepositie nodig om de stikstofschade te verminderen. Waterschappen hebben daarbij een belangrijke rol om de verdroging van natuurgebieden te verminderen. In natte natuurgebieden kunnen mogelijk kalkrijke grondwaterstromen worden hersteld, die de verzuring verminderen.

300 jaar oude bokaal terug bij Vallei en Veluwe

16 september 2019
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin nam in juli, namens waterschap Vallei en Veluwe de 18de-eeuwse bokaal van de Slaperdijk in ontvangst van antiquair Anna Lam茅ris en waterschapsmedewerker Henk Nobbe. Na een lange tussenliggende periode is dit bijzondere glas weer 鈥榯huis鈥 in het bezit van Waterschap Vallei en Veluwe. Toen de Slaperdijk bij Veenendaal in 1653 voltooid was, … Lees "300 jaar oude bokaal terug bij Vallei en Veluwe" verder

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin nam in juli, namens waterschap Vallei en Veluwe de 18de-eeuwse bokaal van de Slaperdijk in ontvangst van antiquair Anna Lam茅ris en waterschapsmedewerker Henk Nobbe. Na een lange tussenliggende periode is dit bijzondere glas weer 鈥榯huis鈥 in het bezit van Waterschap Vallei en Veluwe.

Toen de Slaperdijk bij Veenendaal in 1653 voltooid was, werd het College tot Directie van de Slaperdijk opgericht. Dit waterschap heeft tot 1949 bestaan. Het gebied valt nu onder waterschap Vallei en Veluwe.

Het waterschap van de Slaperdijk gaf Justus van Broeckhuysen de opdracht een gedetailleerde kaart van de Slaperdijk te maken. De kaart werd in 1705 gepubliceerd. Dit was mogelijk de aanleiding voor de bestelling van een zogeheten hensbeker door het waterschap.

Deze werd geregeld gebruikt door bestuursleden om samen het glas te heffen tijdens een bijzondere gelegenheid. Het glas werd gevuld met wijn en werd na een slok genomen te hebben doorgegeven aan elkaar. Bij waterschappen in het westen van Nederland was het laten vervaardigen van een hensbeker meer algemeen gebruik.

 

Van de WN-fractie in Vallei en Veluwe

2 juli 2019
Het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe was op 24 april voor het laatst bijeen. In die vergadering zijn de heemraden (dagelijks bestuursleden) benoemd, waaronder onze eigen Frans ter Maten. Alle vier de heemraden zijn door het AB unaniem benoemd. De andere heemraden zijn Dirk-Siert Schoonman (fractie LTO/Landbouw), Bert van Vreeswijk (SGP) en Patrick … Lees "Van de WN-fractie in Vallei en Veluwe" verder

Het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe was op 24 april voor het laatst bijeen. In die vergadering zijn de heemraden (dagelijks bestuursleden) benoemd, waaronder onze eigen Frans ter Maten. Alle vier de heemraden zijn door het AB unaniem benoemd. De andere heemraden zijn Dirk-Siert Schoonman (fractie LTO/Landbouw), Bert van Vreeswijk (SGP) en Patrick Gaynor (VVD). Patrick is nieuw in het bestuur, de andere drie heren waren de vorige periode ook dagelijks bestuurslid. Het is net als vorige periode een minderheids-coalitie. Water Natuurlijk is blij met dit dagelijks bestuur, omdat wij denken dat het een voorzetting gaat zijn van de daadkrachtige en open manier waarop wij als bestuur opereren in deze tijd van verandering.

Met de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.bovi2050.nl) als basis willen wij ook de komende vier jaar het verschil maken en stappen zetten richting circulaire economie, energie uit hernieuwbare bronnen, versterken van biodiversiteit, klimaatadaptatie en de digitale transformatie.
Het volgende AB op 9 juli zal besluiten over het doorvertalen van de BOVI naar concrete maatregelen.

 

Water Natuurlijk levert veel heemraden

1 juli 2019

 

Water Natuurlijk heeft zijn landelijke winst bij de waterschapsverkiezingen goed kunnen verzilveren.

Het overzichtsschema (met dank aan de maker: Paul van de Vijver) laat zien dat Water Natuurlijk nu in 16 van de 21 waterschappen een heemraad levert. Daar zitten ook de drie waterschappen in Midden-Nederland bij: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Ons beleid van de afgelopen jaren was al sterk op duurzaamheid en vergroening gericht. Daar willen we de komende periode nog een extra stimulans aan geven. Het komende jaar willen we in ieder geval extra inzetten op het herstel van biodiversiteit.

 

Kijk ook bij onze nieuwe nieuwsbrief.

Europese verkiezingen belangrijk voor water

15 mei 2019

 

Op donderdag 23 mei zijn in ons land de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Europa heeft veel te zeggen over natuur, landbouw en water. Veel van wat we nog hebben aan belangrijke natuur in Nederland en in andere Europese landen is een direct effect van Europees natuur-, landbouw en waterbeleid.

Wie een groen hart heeft; ga op 23 mei vooral stemmen!

Help verdere achteruitgang van de biodiversiteit stoppen

E茅n van de grootste uitdagingen voor de EU op natuurgebied is het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit in 2020. Vogelbescherming Nederland maakte een analyse van de Europese verkiezingsprogramma鈥檚. PvdA, CDA, 50Plus en de PVV besteden in hun programma鈥檚 geen aandacht aan biodiversiteit, ecosystemen of Europees beschermde Natura 2000-gebieden. Groen Links, D66 en de Partij voor de Dieren willen alle drie een stevige uitvoering van het Europese natuurbeleid. VVD, Christen Unie en SGP staan daar recht tegenover met de wens de regelgeving juist te versoepelen. De VVD wil af van veel Europese natuurregels en deze terugbrengen naar het nationale niveau. De SP beperkt zich tot het tegengaan van ontbossing.

De natuur in Europa gaat vooral sterk hard achteruit op het boerenland. De intensivering van de landbouw veroorzaakt een dramatische achteruitgang van soorten als patrijs, veldleeuwerik en kievit. Het Europees Landbouwbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld in de intensivering van de landbouw en zou dat ook kunnen doen in het herstel van de natuur op het boerenland. PvdA, Groen Links, D66 en Partij voor de Dieren geven ieder op eigen wijze aan dat het Europees landbouwbeleid flink op de schop moet ten gunste van onder andere natuur en milieu. CDA en Christen Unie/SGP verzetten zich juist tegen vergroening van het Europees Landbouw Beleid.

Vasthouden aan Europees waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft veel betekend voor de verbetering van de waterkwaliteit. Op dit moment is Brussel bezig om deze regeling tussentijds te evalueren (鈥榝itness check鈥). Veel natuurorganisaties zijn bang dat de eisen aan de waterkwaliteit worden versoepeld. Het halen van de normen is al twee keer uitgesteld van 2015 naar 2021 respectievelijk 2027.

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat als we op de huidige manier doorgaan in Nederland, in 2027 slechts de helft van de rijkswateren en slechts 15 procent van de regionale wateren voldoet aan de normen. Wat Water Natuurlijk betreft, is de Kaderrichtlijn Water nog steeds 鈥榝it for purpose鈥. Het laatste dat we moeten doen, is de normen naar beneden bijstellen. We hebben in het verleden belangrijke sprongen voorwaarts gemaakt met de waterkwaliteit. Toch moeten we juist nu versnellen. Het kan zijn dat Nederland in 2027 nog niet alle normen haalt. Dan moeten we wel aan Europa laten zien dat we alle maatregelen die mogelijk zijn, hebben genomen om de doelen te bereiken.

We moeten onze landbouw hoognodig verduurzamen. De Europese Commissie heeft Nederland laten weten dat we aanvullende maatregelen moeten nemen. Vanuit de Delta-aanpak Waterkwaliteit zijn vorig jaar gelukkig ook 鈥榲ersnellingstafels鈥 ingesteld. En we moeten de natuurlijke inrichting van waterlopen herstellen, zodat de natuur er ook echt op vooruit kan gaan.

De Europese Commissie heeft Nederland ook gevraagd om de druk van chemische verontreinigingen op het water op een betrouwbare manier vast te stellen. Nieuwe uitdagingen als opkomende stoffen en medicijnresten vragen om aanpak.

Het kan geen kwaad dat Europa in Nederland wat extra druk op de ketel zet. Wat Water Natuurlijk echt een slecht idee lijkt, is om Europese normen te gaan versoepelen omdat we te weinig hebben gedaan om ons water eindelijk eens echt schoon te krijgen.

 

Excursie Amersfoort

3 mei 2019

Water Natuurlijk nodigt iedereen van harte uit voor een boeiende waterexcursie naar Amersfoort. We bezoeken Elisabeth Groen. Bewoners hebben een paar jaar gelden het initiatief genomen om dit voormalige ziekenhuisterrein om te toveren in een mooi natuur- en parkgebied. Ook het beheer van het park is de bewoners van Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor 茅n door bewoners noemen. De eerste fase van het park was einde 2018 klaar. Dit jaar volgt de tweede fase, op de plaats waar het onlangs gesloopte ziekenhuisgebouw stond.

Lia Bouma leidt ons vanuit Elisabeth Groen rond. Tijdens de excursie vertelt Henk Nobbe van waterschap Vallei en Veluwe meer over het bekensysteem in de Gelderse Vallei.

Afsluiting met een drankje.

Vertrek 14.30u: De Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144
Graag aanmelden
Amersfoort, vrijdag 17 mei 2019, 14.30-17.00u

Kiezers bedankt!

17 april 2019

Op woensdag 20 maart 2019 waren er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. De opkomst was hoger dan ooit tevoren en meer dan ooit hebben stemmers aangegeven water, natuur, leefomgeving en klimaat belangrijk te vinden.

Water Natuurlijk was al de grootste waterschapspartij van Nederland. En we zijn nog groter geworden! In 9 van de 21 waterschappen werden we zelfs de grootste fractie in het nieuwe algemeen bestuur. Er waren wel duidelijke verschillen. Water Natuurlijk haalde opmerkelijk goede verkiezingsresultaten in waterschappen in het noorden, oosten, midden en zuiden van het land.

Ook in Rivierenland behaalde Water Natuurlijk een zetel winst, en in Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe wisten we onze positie vast te houden en bleef het aantal zetels gelijk.

In het westen van land ligt er nog een duidelijke uitdaging voor Water Natuurlijk. In enkele waterschappen waar lokale partijen of de PvdD goed scoorden, bleef de stembusuitslag voor Water Natuurlijk achter.

Water Natuurlijk Rivierenland van 3 naar 4 zetels

Water Natuurlijk behaalde in waterschap Rivierenland een forse stemmenwinst. We gingen er van 3 naar 4 zetels!

Met de verkiezingen zijn 22 bestuurders democratisch gekozen. 8 bestuurders zijn door hun organisaties aangewezen voor de geborgde zetels. De opkomst bij de verkiezingen was hoog: 53,5%.

Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren en 50PLUS hebben er ieder 茅茅n zetel bij gekregen. AWP en LRR zijn elk twee zetels kwijtgeraakt. De ChristenUnie verloor er 茅茅n.

Bijna de helft van het algemeen bestuur (14 leden) neemt voor het eerst plaats in het bestuur van het waterschap. Een derde van de bestuursleden is vrouw. Het zijn er nu tien; voorheen waren het er vijf.

Namens Water Natuurlijk zijn Hennie Roorda, Michiel Alexander de Raaf, Marc Laeven en Moana van IJsseldijk gekozen in het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland.

Waterschap Vallei en Veluwe

In Vallei en Veluwe behaalde Water Natuurlijk een forse stemmenwinst. Het aantal zetels bleef met 3 gelijk. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverden een zetel in.

De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe was hoger dan het landelijk gemiddelde, respectievelijk 58,3 procent versus 51,4 procent.

Tevens zijn zes algemeen bestuursleden van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw. Vijf vrouwen zijn gekozen en 茅茅n daarvan wordt ge茂nstalleerd op 茅茅n van de zogenoemde 鈥榞eborgde zetels鈥. Hiermee is 20 procent van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw.

Kandidaten van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe vieren de verkiezingsuitslag

 

Waterschap Rijn en IJssel

In Rijn en IJssel consolideerde Water Natuurlijk zijn 5 zetels.

De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht.

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden.

 

Het jaar van de Wulp.

27 maart 2019

Na de drukte van de verkiezingen even een mooi gedicht over een vogel. Coen Seur heef al eens eerder een mooi gedicht aangedragen voor onze website.

鈥業n het teken van onze bedreigde weidevogels is 2019 uitgeroepen tot het 鈥楯aar van de Wulp鈥. Zo鈥檔 vogel verdient een eigen gedicht. Waarvan akte.鈥

Wulp

In het wereldje

zijn de feiten

genoegzaam bekend 鈥

De vogel die beter jodelt

dan Olga Lowina in haar hoogtijdagen,

of het ezelsbruggetje wulp-snavel-gulp

Niet dat het went 鈥

Vanochtend

achter de dijk

mooi gedoe in een nog krappe lente

Vroege wulpen bij elkaar

Hun ijle roepen en het oude wonderlied

van opvliegen en met gejubel dalen

dat eerst rondzingt

in je hart

om dan te landen in

een soort verlangen naar

Coen Seur

 

Waterschappen uiten zorg over woningbouwplannen in Stadsblokken en Meinerswijk

11 maart 2019

De waterschappen Rivierenland en Valei en Veluwe maken zich zorgen over het plan om woningen te bouwen in Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. De besturen van beide waterschappen geven aan dat bouwen in de uiterwaarden risico鈥檚 met zich mee brengt. Het plan moet daarom niet alleen getoetst worden aan de huidige hoogwaternormen, maar ook aan toekomstige. Dit plan moet over 50 jaar nog steeds veilig zijn, vinden de beide waterschappen.

Bij beide waterschappen heeft het algemeen bestuur een motie aangenomen met als doel het hele bouwplan ter discussie te stellen. Arnhem wil meewerken aan de bouw van 430 woningen, waarvan de meeste op Stadsblokken.
Formeel hebben de waterschappen er niets over te zeggen, maar omdat ze bang zijn wel met de gevolgen te maken te krijgen, trekken ze nu wel aan de bel.

Klimaatverandering
Wij doen in Nederland alles om meer ruimte voor de rivieren te scheppen, met het oog op de klimaatverandering. Uit gegevens van de Deltacommissaris blijkt dat we rekening moeten houden met nog meer water dan we al dachten. Dan is het zeer onverstandig om juist in de uiterwaarden woningen te bouwen. De Rijn is ter plaatse al smal, hiermee zorg je voor extra problemen.

Ook veilig en betaalbaar na 2050
Mochten de 聽Arnhemse bouwplannen wel doorgaan, dat heeft dat op termijn ingrijpende gevolgen. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier. Daardoor krijgen we te maken met meer lange droge periodes 茅n steeds hogere pieken veroorzaakt door extreme neerslag. Het is noodzaak daarop te anticiperen. Dus niet alleen te kijken naar de waterveiligheid tot 2050, maar ook te kijken naar de effecten daarna. Hoe flexibel ben je nog en zijn we dan ook nog in staat om waterveiligheid te garanderen en desinvesteringen te voorkomen? De keuze voor woningbouw in Meinerswijk heeft verstrekkende gevolgen voor rivier verruiming en dijkverhoging elders, of leidt tot meer risico鈥檚 hier in Arnhem of elders langs de rivier, en daarover spreken de waterschappen hun zorgen uit!

De gevolgen zijn nu misschien nog wel te compenseren met zaken als een nevengeul, maar op de langere termijn ontstaan problemen door gebrek aan flexibiliteit. Dat strekt verder dan regio Arnhem, je benadeelt heel Nederland. Is het verstandig dat je hier ruimte opgeeft en elders ruimte vraagt? Met alle financi毛le gevolgen van dien?

123456789101112131415161718192021222324252627