Even voorstellen: Mark Reijerman kandidaat nr. 24

4 januari 2019
Hallo allemaal! Ik ben Mark Reijerman (29), oprichter van Connect Wageningen en ik help Water Natuurlijk dit jaar mee als lijstduwer. Water Natuurlijk is samen met de Algemene Waterschapspartij de enige die goed contact onderhoudt met lokale partijen. Daar ben ik heel dankbaar voor, want op sommige dossiers kan dat ontzettend belangrijk zijn. Daarom wil ik … Lees "Even voorstellen: Mark Reijerman kandidaat nr. 24" verder

Hallo allemaal! Ik ben Mark Reijerman (29), oprichter van Connect Wageningen en ik help Water Natuurlijk dit jaar mee als lijstduwer. Water Natuurlijk is samen met de Algemene Waterschapspartij de enige die goed contact onderhoudt met lokale partijen. Daar ben ik heel dankbaar voor, want op sommige dossiers kan dat ontzettend belangrijk zijn. Daarom wil ik jullie graag aanbevelen om ook op deze partij te stemmen. Voor mij is het ook belangrijk dat Water Natuurlijk is opgericht door een samenwerking van verschillende natuur- en recreatieorganisaties. Die organisaties vertrouw ik zeker het waterbeheer toe, dus zolang Water Natuurlijk daar goed contact mee heeft vertrouw ik dat ook hun toe. Verder heb ik erop toegezien dat er bij de ontwikkelingen rond de Grebbedijk zowel natuur als recreatiemogelijkheden in het verkiezingsprogramma terugkomen en ook dat de stadsgracht wordt open gehaald.

Even voorstellen: Suzette Stumpel-Rienks Kandidaat 23

Ik ben ecoloog en al bijna 50 jaar actief als natuurbeschermer. Water speelde daar steeds een belangrijke rol bij, vooral qua verdroging en waterkwaliteit. Bestuurstaken op lokaal, regionaal en landelijk niveau hadden tot voor kort mijn warme belangstelling. Nu wil ik mij wat specifieker op zaken rond het waterbeheer richten en daarom doe ik graag … Lees "Even voorstellen: Suzette Stumpel-Rienks Kandidaat 23" verder

Ik ben ecoloog en al bijna 50 jaar actief als natuurbeschermer. Water speelde daar steeds een belangrijke rol bij, vooral qua verdroging en waterkwaliteit. Bestuurstaken op lokaal, regionaal en landelijk niveau hadden tot voor kort mijn warme belangstelling. Nu wil ik mij wat specifieker op zaken rond het waterbeheer richten en daarom doe ik graag mee met Water Natuurlijk. De brede visie op water als stuwende kracht in het landschap spreekt mij aan, vooral nu er meer problemen komen met waterhoeveelheden, zoals de tekorten in de grote rivieren, of grote hoeveelheden ineens bij stortbuien. Daar moeten we ons landschap en ook de stedelijke omgeving duurzaam op aanpassen

Even voorstellen: Monique Zwetsloot Kandidaat 22

In Noord-Holland heb ik ervaring opgedaan met waterberging en (grondwater)peilbeheer etc. In woon nu in Wageningen en wil mijn kennis hier inzetten. Ik heb een eigen adviesbureau in duurzaamheid en milieu. In Wageningen werk ik voor leerlingen, dus niet op de terreinen van het waterschap. Verder ben ik ook actief in de landelijke thema afdeling … Lees "Even voorstellen: Monique Zwetsloot Kandidaat 22" verder

In Noord-Holland heb ik ervaring opgedaan met waterberging en (grondwater)peilbeheer etc. In woon nu in Wageningen en wil mijn kennis hier inzetten. Ik heb een eigen adviesbureau in duurzaamheid en milieu. In Wageningen werk ik voor leerlingen, dus niet op de terreinen van het waterschap. Verder ben ik ook actief in de landelijke thema afdeling Duurzaam van D66.

Even voorstellen: Harry Post Kandidaat 21

Mijn naam is Harry Post en ik ben 53 jaar. Ik woon, samen met mijn partner Ellen en haar 2 kinderen, in Ede. Zelf heb ik nog 2 dochters van 22 en 26 jaar jong. Ik ben de laatste 8 ½ jaar werkzaam voor de gemeente Wageningen als projectleider in de riolering en de waterhuishouding. … Lees "Even voorstellen: Harry Post Kandidaat 21" verder

Mijn naam is Harry Post en ik ben 53 jaar. Ik woon, samen met mijn partner Ellen en haar 2 kinderen, in Ede. Zelf heb ik nog 2 dochters van 22 en 26 jaar jong. Ik ben de laatste 8 ½ jaar werkzaam voor de gemeente Wageningen als projectleider in de riolering en de waterhuishouding. Dit vakgebied is de laatste tijd onderhevig aan veranderingen en ik ga daar graag in mee. In mijn werk ben ik bezig met alle facetten van water, en ook onderwerpen als groen, klimaatadaptatie, mitigatie en circulaire economie zijn mij niet vreemd. Naast het werken aan de riolering ben ik ook bezig met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Binnen de gemeente Wageningen heb ik het geluk om mee te mogen werken en denken aan het project Grebbedijk, een opgave die nodig is voor de waterveiligheid voor alle gemeentes in de Vallei. De opgaves op het gebied van water zijn groot en verdeeld over meerdere overheden. Met Water Natuurlijk wil ik de komende vier jaar er graag aan werken om het beleid en de visie van het waterschap Vallei en Veluwe optimaal te laten aansluiten op beleid en visie van gemeentes.

Even voorstellen: Hans Brons Kandidaat 20

Water, het wonder uit de kraan. Overal, in elk huis. Water moet van goede kwaliteit zijn. Daarom maakte ik van water mijn beroep. Daar horen waterzuivering en grondwaterkwaliteit bij. De stap naar natuur, milieu en duurzaamheid is dan vlug gezet. En daarmee de stap naar vele jaren bestuurlijke activiteit voor de Vereniging Mooi Wageningen en … Lees "Even voorstellen: Hans Brons Kandidaat 20" verder

Water, het wonder uit de kraan. Overal, in elk huis. Water moet van goede kwaliteit zijn. Daarom maakte ik van water mijn beroep. Daar horen waterzuivering en grondwaterkwaliteit bij. De stap naar natuur, milieu en duurzaamheid is dan vlug gezet. En daarmee de stap naar vele jaren bestuurlijke activiteit voor de Vereniging Mooi Wageningen en de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Zo ben ik betrokken geraakt bij Water Natuurlijk.
Zuivering aan de bron en de vervuiler betaalt. Dat vind ik de belangrijkste uitgangspunten van goed waterbeheer. Zuivering aan de bron is in Ede mogelijk. In plaats van lozing van vervuild grondwater van de voormalige Enka-fabriek op de Rijn in Wageningen. En voor wat betreft ‘de vervuiler betaalt’ is het nu zo dat de kosten van deze lozing de komende 100 jaar op de burgers worden afgewenteld. En dus niet op de vervuiler. Ik vind dat onrechtvaardig . Met uw steun maak ik mij de komende jaren hard voor deze uitgangspunten van goed waterbeheer.

Even voorstellen: Jacob Ruijter Kandidaat 19

Mijn naam is Jacob Ruijter, ecoloog van beroep en woonachtig in Apeldoorn. Wat ik belangrijk vind is het bewerkstelligen van een duurzame samenleving met respect voor natuur en milieu en een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Om daar op bestuurlijk niveau inhoud aan te geven ben ik sinds een aantal  jaren actief bij Water Natuurlijk … Lees "Even voorstellen: Jacob Ruijter Kandidaat 19" verder

Mijn naam is Jacob Ruijter, ecoloog van beroep en woonachtig in Apeldoorn. Wat ik belangrijk vind is het bewerkstelligen van een duurzame samenleving met respect voor natuur en milieu en een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Om daar op bestuurlijk niveau inhoud aan te geven ben ik sinds een aantal  jaren actief bij Water Natuurlijk Ên GroenLinks, zowel lokaal (Apeldoorn) als provinciaal (Gelderland), maar ook bij de KNNV en Natuurmonumenten. Mijn ambitie is om mij op (boven)provinciaal en waterschapsniveau maximaal in te zetten voor behoud en herstel van ecologische waarden c.q. biodiversiteit.

Even voorstellen: Willem Seine Kandidaat 18

Water en natuur, daar ga ik voor. Wonend in Deventer, aan de Gelderse kant van de IJssel, ben ik vaak te vinden aan of in het water. Wandelend, zwemmend of in de kano. Als geboren Apeldoorner is ook de Veluwe vertrouwd gebied. Ik werk bij Natuur en Milieu Overijssel in Zwolle als projectleider op het … Lees "Even voorstellen: Willem Seine Kandidaat 18" verder

Water en natuur, daar ga ik voor. Wonend in Deventer, aan de Gelderse kant van de IJssel, ben ik vaak te vinden aan of in het water. Wandelend, zwemmend of in de kano. Als geboren Apeldoorner is ook de Veluwe vertrouwd gebied. Ik werk bij Natuur en Milieu Overijssel in Zwolle als projectleider op het gebied van water, klimaatadaptatie en voedsel. In mijn projecten is bewoner participatie belangrijk. In mijn woonwijk De Hoven ben ik als bewoner actief (geweest) met wijkaanpak, vergroening, zonnepaneleninkoop en het afkoppelen van regenwater. Mijn professionele achtergrond is landbouw en milieutechnologie. Daarmee heb ik gewerkt in Zambia, provincie Drenthe en bij adviesbureau Tauw. Mooie uitdaging om mijn ervaring in te zetten voor Water Natuurlijk.

Even voorstellen: Marc Schmitz Kandidaat 17

Alweer een bioloog op de lijst, maar in zekere zin niet zo’n “groene”.  Niet zo groen omdat ik in mijn werk snel te maken kreeg met allerlei zaken rond de natuur: ruimtelijke ordening, milieu, recreatie of leefbaarheid. Steeds was mijn werk vooral blauw-groen: van eco-hydrologie in Nederlands mooiste moerassen tot en met baggerdepots, van kano-routes of … Lees "Even voorstellen: Marc Schmitz Kandidaat 17" verder


Alweer een bioloog op de lijst, maar in zekere zin niet zo’n “groene”.  Niet zo groen omdat ik in mijn werk snel te maken kreeg met allerlei zaken rond de natuur: ruimtelijke ordening, milieu, recreatie of leefbaarheid. Steeds was mijn werk vooral blauw-groen: van eco-hydrologie in Nederlands mooiste moerassen tot en met baggerdepots, van kano-routes of leefbaarheid op het platteland tot en met het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.  Ik ben dus niet zo groen meer maar ken de blauw-groene problemen vanuit heel verschillende invalshoeken, van peilbesluit tot rijksbeleid, en ik ken daarnaast ook de alledaagse praktijk met de hand aan de schop. Natuurlijk vind ook ik dat het waterschap zuinig moet omgaan met het belastinggeld, ik zou echter ook willen bereiken dat het waterschap zichtbaarder is voor de burger, soms zal dat wat extra kosten, de “stadse” bewoner moet zelf kunnen zien wat het waterschap voor hem/haar betekent, want alleen dan krijgt de waterschapsbelasting inhoud en is het meer dan alleen een terugkerende rekening, een terugkerende last.

Even voorstellen: Elsa Loosjes Kandidaat 16

Ik woon in Bennekom en ben vanaf de oprichting lid van Water Natuurlijk. Ik kom oorspronkelijk uit Zaanstad, waar ik jarenlang in de milieubeweging zat, en waar ik vooral ruimtelijke ordening in mijn portefeuille had. Water Natuurlijk is er voor alle inwoners van het waterschap en legt bijvoorbeeld de nadruk op de noodzakelijke vergroening. Vergroening … Lees "Even voorstellen: Elsa Loosjes Kandidaat 16" verder

Ik woon in Bennekom en ben vanaf de oprichting lid van Water Natuurlijk. Ik kom oorspronkelijk uit Zaanstad, waar ik jarenlang in de milieubeweging zat, en waar ik vooral ruimtelijke ordening in mijn portefeuille had. Water Natuurlijk is er voor alle inwoners van het waterschap en legt bijvoorbeeld de nadruk op de noodzakelijke vergroening. Vergroening voorkomt dat plotselinge stortbuien zorgen voor wateroverlast, maar meer groen koelt ook de steden in hete zomers. Meer groen zorgt voor een gezonde omgeving. We moeten dan ook voorkomen dat de waterkwaliteit en de kwaliteit van onze leefomgeving achteruit gaan: het water zuiveren, en zuiver houden. Zo goed als wij verantwoordelijk zijn voor het schoon houden van lucht en bodem, zijn we dat ook voor het behouden van voldoende en schoon water. Het belang van water moet een persoonlijk belang worden: iets wat ons allen aangaat, en waarop we ook vervuilers kunnen aanspreken.

Even voorstellen: Joep Dirkx Kandidaat 15

Dat natuur belangrijk is, is me met de paplepel ingegoten. Het bepaalde zowel de richting van mijn Wageningse studie als het verloop van mijn loopbaan. In mijn werk als landschapsecoloog zie ik vrijwel dagelijks hoe belangrijk water is voor een leefbaar Nederland en welke uitdagingen klimaatverandering met zich meebrengt voor het waterbeheer. Dat kunnen we … Lees "Even voorstellen: Joep Dirkx Kandidaat 15" verder

Dat natuur belangrijk is, is me met de paplepel ingegoten. Het bepaalde zowel de richting van mijn Wageningse studie als het verloop van mijn loopbaan. In mijn werk als landschapsecoloog zie ik vrijwel dagelijks hoe belangrijk water is voor een leefbaar Nederland en welke uitdagingen klimaatverandering met zich meebrengt voor het waterbeheer. Dat kunnen we als probleem zien, maar ik benader het liever als kans. Een kans om zaken zo aan te pakken dat we op meerdere fronten winst boeken. Zoals wateroverlast voorkomen met meer groen, zodat we niet alleen droge voeten houden maar ook een mooiere, meer natuurlijke en plezierigere omgeving krijgen. Dat dit nog allesbehalve vanzelfsprekend is, zie ik onder andere in mijn eigen woonplaats Wageningen. Er is dus werk aan de winkel en daar zet ik me als kandidaat voor Water Natuurlijk graag voor in.

123456789101112131415161718192021222324