Water Natuurlijk met pracht van groene kieslijst voor Vechtstromen

6 december 2018

De Water Natuurlijk kieslijst voor waterschap Vechtstromen telt maar liefst 23 kandidaten, elf vrouwen en twaalf mannen. Nettie Aarnink uit Agelo en Jan Nicolai uit Coevorden voeren de lijst aan als resp. eerste en tweede kandidaat.

Tijdens de regiovergadering van 26 november stemden de leden in met de kandidatenlijst. Aarnink en Nicolai zijn trots op de mooie lijst: een representatieve en gebiedsdekkende lijst van Emmen tot Haaksbergen met veel deskundigheid, bestuurlijke ervaring, creatief talent, vaardigheid en een achterban uit stad en land. De lijst vertegenwoordigt kennis op gebied van natuur, educatie, duurzaam waterbeheer, waterzuivering, kringlooplandbouw, financien, innovatie en bestuurlijke vernieuwing.
Binnenkort zullen de kandidaten zich met een persoonlijk profiel presenteren op de website van Water Natuurlijk Vechtstromen.

Kandidatenlijst
De complete kandidatenlijst 2019 voor Vechtsromen ziet er als volgt uit:
1. Nettie Aarnink (Agelo),                      2. Jan Nicolai (Coevorden),
3. Anieke Kranenburg (Delden),          4. Wim van de Griendt (Hengelo),
5. Ellen Pot (Haaksbergen),                  6. Wouter Rozendaal (Geesteren),
7. Myrte van Dijk (Emmen),                 8. Martijn Rijsdijk (Bornerbroek),
9. Anneke Beukers (Westerhaar),     10. Louis Lansink (Vasse),
11. Martin Mulder (Almelo),               12. Anja ter Harmsel (Nijverdal),
13. Anne Boot-Römelingh (Dalen),  14. Mario den Hoedt (Arriën),
15. Marc de Vegt (Enschede),            16. Willem Boek (Heemserveen),
17. Mariet Uneken (Emmen),             18. Marinus Trommel (Almelo),
19. Ton de Bruijn (Almelo),                  20. Lotte ten Vaarwerk (Enschede),
21. Nuray Tuna (Almelo),                     22. Kees Slingerland (Hardenberg),
23. Yvon Weustink (Ootmarsum).

Over Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is landelijk de grootste, en in Vechtstromen bijna de grootste partij in het waterschapsbestuur. De partij zet zich in voor natuur en landschap, schoon en gezond water, vitale bodems, duurzaamheid en klimaatbestendige steden. Tien jaar geleden is de partij opgericht door
een groot aantal natuurorganisaties, Sportvisserij Nederland en de Vogelbescherming. De partijen D66, GroenLinks en de PvdA doen niet zelf mee aan de waterschapsverkiezingen, maar ondersteunen de groene stem van Water Natuurlijk Vechtstromen.

Meer informatie:
Nettie Aarnink, nettie.aarnink@waternatuurlijk.nl, 06 4781 7050
Jan Nicolai, jan.nicolai@waternatuurlijk.nl, 06 4358 8570
Obe Brandsma, regiobestuurder Water Natuurlijk, obehyltje@live.nl 064982 8921

 

 

Twentse kinderen gaan oplossingen bedenken voor toenemende waterproblemen

21 september 2018

‘Water en Klimaat’ staat centraal tijdens 7e editie van de uitvinderswedstrijd voor Twentse basisscholen. Onze dagelijkse bestuurder, Nettie Aarnink, was namens Waterschap Vechtstromen aanwezig bij de lancering van de RED Engineers Challenge 2019.

Onder de noemer ‘Water en het klimaat’ daagt Waterschap Vechtstromen alle uitvindertjes, ontwerpers en techkids op de 250 basisscholen in Twente uit om creatieve oplossingen te bedenken voor de toenemende waterproblemen door klimaatverandering: extreme hoosbuien, overstromingen, maar ook meer perioden van droogte zoals we die afgelopen zomer zagen in Nederland. Het waterschap kan deze problemen niet alleen oplossen. Bedrijven, boeren, gemeenten en burgers zullen mee moeten helpen.  Allemaal zijn ze op zoek naar nieuwe oplossingen en slimme innovaties om de waterproblemen op te lossen. En niet alleen in Nederland; dit speelt over de hele wereld. Water en klimaatverandering is niet voor niks een belangrijk onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

“We hebben talent nodig: slimme meisjes en creatieve jongens die nieuwe technieken en innovatieve oplossingen bedenken. En daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom dagen we alle 250 basisscholen (groep 5 en 6) in Twente uit mee te doen”, aldus waterschapsbestuurder Nettie Aarnink. Of zoals de jonge winnares van vorig jaar heel cool benadrukte met haar handen in de zakken van haar rode overall:  “gewoon out of the box denken”.

Onze vrienden aan het woord: Henk Jan Kempers

Henk Jan Kempers is secretaris bij IVN Diepenheim. Hij geeft een inkijk over de tot totstandkoming van de vlindertuin in Diepenheim. Het doel was duidelijk: meer biodiversiteit (en bewustzijn) creëren voor de bijenvolken. Maar hoe en met wie kun je dit realiseren? Het project is uiteindelijk een samenwerking geworden van diverse instanties waaronder Waterschap Vechtstromen. Henk … Continue reading "Onze vrienden aan het woord: Henk Jan Kempers"

Henk Jan Kempers is secretaris bij IVN Diepenheim. Hij geeft een inkijk over de tot totstandkoming van de vlindertuin in Diepenheim. Het doel was duidelijk: meer biodiversiteit (en bewustzijn) creëren voor de bijenvolken. Maar hoe en met wie kun je dit realiseren? Het project is uiteindelijk een samenwerking geworden van diverse instanties waaronder Waterschap Vechtstromen. Henk Jan sluit af met een aantal tips voor andere initiatieven in relatie tot natuurbeheer. Zeker een aanrader om te lezen als je zelf ook een groen initiatief wilt starten!

Kunstvereniging Diepenheim heeft een kunstwerk om aandacht te vragen voor de bijensterfte want:

“Als er weinig bijen zijn … is er dan nog wel een tuin?”

Dat was de centrale vraag in het werk van beeldend kunstenaars Hignett en Denekamp. De urgente discussie over de groeiende bijensterfte vormde de context voor het kunstwerk ‘If bees are few…’, bij de Boven-Regge in Diepenheim. Er staan zeven bijenkasten: twee kasten waren bedoeld te zoemen met leven; de andere vijf zijn versteend. Een monument voor de verdwenen bijenvolken.

Tekenend voor de problematiek waarvoor het kunstwerk aandacht wilde vragen, was dat de bijenvolken helaas moeilijk overleven in het gebied om en nabij de bijentuin. Op 18 oktober jl. berichtte de NOS dat inmiddels driekwart van de insecten verdwenen was. Die teruggang bleek veel groter dan eerder werd gedacht. De uitkomsten waren alarmerend want insecten zijn enorm belangrijk in het ecosysteem. Het zijn de bestuivers, ze zijn een voedselbron van onze vogels en van veel andere (zoog)dieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op het ecosysteem en uiteindelijk ook op onszelf.

Toch hebben kenners nog hoop, omdat de natuur een enorme veerkracht heeft. Ook in Deep’n leeft hoop. We hebben krachten gebundeld in het project ‘Bees are few ….. in Diepenheim ‘. De naam is een voortzetting van de naam van het kunstwerk ‘If bees are few ….’.

De kunstvereniging zocht hulp om de bijensterfte tegen te gaan op een bijeenkomst van Twente Bloeit. Hier volgde een gesprek waar werd besloten om samen te zoeken naar een oplossing. Om op korte termijn iets concreets te kunnen regelen ontstond het plan om de Vlindertuin van IVN Diepenheim hiervoor te gebruiken.

Vlindertuin IVN Diepenheim

Vijf jaar geleden was dit perceel nog in gebruik als maisakker. Het perceel werd toen aangekocht door het waterschap Regge en Dinkel (nu waterschap Vechtstromen) in het kader van het Reggeproject Landgoederen Diepenheim. De bedoeling was om er een natuurlijke vistrap aan te leggen en de rest van het perceel zou ingeplant worden met bosplantsoen.

Er ontstonden echter andere ideeën. Een lid van IVN Diepenheim (Gerrit Meutstege) stelde voor het perceel af te plaggen om er een natuurlijke bloemenweide/vlindertuin van te maken en dit te laten beheren door IVN Diepenheim. Het waterschap Regge en Dinkel stemde hiermee in.

Het beheer bestaat voornamelijk uit het jaarlijks maaien en afvoeren van het gras en het rooien van boomopslag om verbossing tegen te gaan. Inmiddels, vier jaar na het afplaggen, heeft het perceel zich door goed beheer ontwikkeld tot een prachtig stuk natuur met meer dan tweehonderd verschillende planten, waaronder drie soorten orchideeën. Deze plek ligt hemelsbreed zo’n vijfhonderd meter van het kunstwerk vandaan.

Door de Vlindertuin en langs de Regge is een wandelpad aangelegd en daarlangs is een rij knotwilgen gepoot. Dit wandelpad eindigt op het fietspad dat naar het kunstwerk leidt.

Tuinen van Diepenheim

Projectdoelen

Het project is uiteindelijk een samenwerking geworden van de volgende (zeer diverse) instanties: Kunstvereniging Diepenheim, IVN Diepenheim, Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, Bijenvereniging Reggedal–Diepenheim, Stimuland, Bijenbeweging Overijssel, Landgoed Weldam en de gemeente Hof van Twente.

Het project had twee doelen;

 • enerzijds het opstellen en uitvoeren van een gebiedsgericht plan voor optimalisatie van de biodiversiteit binnen het leefgebied van de bijenvolken in de bijentuin ‘If Bees Are Few…’
 • anderzijds het vergroten van bewustwording van en betrokkenheid bij biodiversiteit.

Door de diversiteit van de partners is het project ván de samenleving en wordt zodoende breed gedragen. Iedere projectpartner betrekt op zijn eigen manier de achterban, vooral door het organiseren van doe-dingen maar ook door het gebruiken van bestaande communicatiekanalen. Daarnaast worden plannen en activiteiten gecommuniceerd met en via netwerken als de Groene Loper Hof van Twente, de Bijenbeweging Overijssel, et cetera.

Anderzijds wordt ook geprobeerd ‘nieuwe’ mensen enthousiast te maken om te genieten van en samen te werken voor groen en biodiversiteit.

 • Zo worden geschikte activiteiten uitgevoerd samen met mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid door samen te werken met de Twentse zorgorganisatie Aveleijn.
 • Basisscholen en BSO’s in de gemeente Hof van Twente wordt een speciaal bijen-lespakket aangeboden.
 • Het bestaande toeristisch aanbod wordt verrijkt door middel van informatie voorziening
 • In Cultuurcentrum de Pol te Diepenheim worden lezingen en / of documentaire avonden verzorgd waarvoor breed uitgenodigd zal worden.

Er werd een inventarisatie gemaakt van maatregelen die noodzakelijk waren om het gebied aan te passen om de doelen van het project te kunnen halen. De maatregelen die uit deze inventarisatie naar voren kwamen waren onder andere het rooien van een strook elzen op de Vlindertuin van ongeveer 800 m² en deze vervangen door bloeiende waard- en drachtplanten en het aanleggen van bloeiende stroken. Door aanpassingen in het gebied, door het planten van waard- en drachtplanten en door het aanleggen van bloemrijke zones werden huisvesting en voeding voor insecten gegarandeerd. In totaal werd een oppervlakte van ongeveer 16.750 m² aan bermen, oevers en grasland ingezaaid met een bijenmengsel. Het gebruik van streekeigen plantmateriaal vergrootte de herkenbaarheid en de aantrekkingskracht van het gebied voor de mens. De kosten van het project werden gedekt door een cofinanciering door de betrokken partijen en verder door subsidie van Provincie Overijssel. De benodigde toestemming van de grondeigenaren (Waterschap Vechtstromen en Landgoed Weldam) waren geen enkel probleem. Beiden zagen het nut van het project en gaven de volle medewerking.

Tuinen van Diepenheim

Ook op cultureel gebied wordt aandacht gevraagd voor de zorgelijke ontwikkelingen in de insectenwereld en de biodiversiteit in het algemeen. Samen met het educatieteam van de Kunstvereniging Diepenheim wordt het publieksproject ‘Sense-making’ ontwikkeld dat vanuit een cultureel, kunst-gerelateerde invalshoek reageert op de ontwikkelingen. Dit biedt speelruimte om kunstenaars bij het project te betrekken.

Doordat we praktisch met elkaar aan de slag te gingen, diende dit project als pilotproject voor de nieuwe gemeentelijke visie op groen. Doel was om samen te ontdekken hoe de openbare ruimte zo biodivers mogelijk beheerd kan worden. Onze ervaringen en inzichten dienen nu dus als beleidsadvies. Het is goed om te zien dat de gemeente Hof van Twente hiervoor open staat. Het beleid wordt dus, voor zover mogelijk, van onderaf opgebouwd.

Binnen het project is bewust hoog ingezet op een aantal streefresultaten c.q. wensen die leefden binnen de projectgroep:

 • Er is een samenwerkingsverband ontstaan tussen inwoners, organisaties, overheid, kennisinstellingen en bredere netwerken;
 • De maatregelen in het landschap zijn uitgevoerd waardoor het leefgebied van de bijen is verbeterd, en zowel de biodiversiteit als de esthetische waarde van het landschap zijn vergroot;
 • Het bewustzijn ten aanzien van, de kennis over en de betrokkenheid bij biodiversiteit zijn vergroot bij zowel de betrokken partijen als de inwoners – in het bijzonder kinderen – van de gemeente Hof van Twente;
 • Kunst, natuur en educatie zijn op inspirerende wijze samengebracht;
 • Bij allerhande evenementen is kennis gedeeld over het project, bijen en biodiversiteit;
 • Inwoners van de gemeente Hof van Twente zijn betrokken bij nieuw beleid omtrent Groen en andersom;

Dit is gedaan om door dit pilot-project een vliegwieleffect te veroorzaken waardoor zowel biodiversiteit nabij het projectgebied vergroot wordt als soortgelijke projecten op andere plekken in de gemeente gerealiseerd worden. De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar. Diverse mensen uit de gemeente Hof van Twente hebben de projectgroep al benaderd voor advies en eventueel ondersteuning.

Westervlier

Het samenwerken tussen de zeer diverse partners geeft de brede maatschappelijke betrokkenheid weer en de uiteenlopende inzichten geven een breder beeld op de situatie. Het is mooi te zien hoeveel positieve energie er vrij komt zodra de partners merken dat er een gemeenschappelijk inzicht en doel is, in dit geval de natuur in het algemeen en de biodiversiteit in het bijzonder. Hierdoor ontstaat een wil tot aanpakken: Niet alleen beleid maken of stukken schrijven maar de handen uit de mouwen en gewoon doen.

Tot slot nog een aantal tips voor andere initiatieven in relatie tot natuurbeheer:

 • Kies voor een integrale aanpak:
  • Dit vergroot het draagvlak en zal bepaalde zaken makkelijker maken.
   “Alleen ben je sneller maar samen kom je verder”.
  • Kijk wie er belangen heeft, wie kennis (inhoudelijk, bestuurlijk, financieel) kan bijdragen.
  • Kijk breder dan de standaard partners. Hierdoor ontstaan verrassende ideeën en inzichten.
  • Kijk naar soortgelijke projecten (indien aanwezig). Waarom het wiel opnieuw uitvinden. Dit kan je veel tijd besparen.
  • Start zo vroeg mogelijk met de integrale aanpak, om mensen in beweging te krijgen en van iedereen zo vroeg mogelijk een inbreng te krijgen.
  • Ga uit van de kracht van deelnemers. Laat ze vooral dingen doen waar ze blij van worden.
 • Baken het project af:
  • Maak het niet te groot. Let op haalbaarheid dan houd je de mensen gemotiveerd.
  • Zorg voor snelle succesjes, dit geeft energie.

Henk Jan Kempers
Secretaris IVN Diepenheim

Aanmelding voor kandidatenstelling gesloten


De afgelopen maanden hebben wij opgeroepen om je aan te melden als kandidaat voor Water Natuurlijk Vechtstromen voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wij zijn blij om te vertellen dat er rond de 30 mensen zich hebben aangemeld! De gesprekken met de lijstadviescommissie zullen plaats vinden in oktober. Tijdens de ledenvergadering op 26 november in Stegeren zal de definitieve kandidatenlijst door de leden worden vastgesteld.

Verkiezingswerkgroepen, help je ook mee?

Maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Water Natuurlijk Vechtstromen is al druk bezig met de voorbereidingen. Wij starten daarom twee werkgroepen. De eerste werkgroep zal zich bezig houden met het schrijven van ons lokale verkiezingsprogramma en speerpunten. De tweede werkgroep zal zich bezig gaan houden met de lokale campagne. Heb je interesse om deel te nemen … Continue reading "Verkiezingswerkgroepen, help je ook mee?"

Maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Water Natuurlijk Vechtstromen is al druk bezig met de voorbereidingen. Wij starten daarom twee werkgroepen. De eerste werkgroep zal zich bezig houden met het schrijven van ons lokale verkiezingsprogramma en speerpunten. De tweede werkgroep zal zich bezig gaan houden met de lokale campagne. Heb je interesse om deel te nemen aan één van deze twee werkgroepen? Stuur dan een mail naar onze fractievoorzitter Jan Nicolaï: j.nicolai@vechtstromen.nl.

Samen de natuur in

Het zijn drukke tijden voor Water Natuurlijk Vechtstromen. Door de enorme droge en warme zomer hebben wij veel zorgen. Niet alleen de landbouw is in de problemen gekomen, maar ook de natuur krijgt zware klappen te verwerken. De waterkwaliteit in sloten, beken en rivieren is hard achteruit gegaan. Dit resulteerde in plaatselijke vissterfte. Ook veel poelen … Continue reading "Samen de natuur in"

Het zijn drukke tijden voor Water Natuurlijk Vechtstromen. Door de enorme droge en warme zomer hebben wij veel zorgen. Niet alleen de landbouw is in de problemen gekomen, maar ook de natuur krijgt zware klappen te verwerken.

De waterkwaliteit in sloten, beken en rivieren is hard achteruit gegaan. Dit resulteerde in plaatselijke vissterfte. Ook veel poelen en beken zijn droog gevallen. Gevolg daarvan is dat zeldzame vissoorten als beekprik, elrits en rivierdonderpad dit niet overleefd hebben. Er heeft zich wat dat betreft een ‘rampscenario’ voltrokken. Hele populaties zijn in één klap verdwenen. Ook talloze salamanderlarven en kikkerdikkopjes hebben het niet overleefd. Het is afwachten of en hoedanig dit zich kan herstellen. Rondom deze natuurgebieden geldt nog steeds een grondwateronttrekkingsverbod. Water Natuurlijk volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Ook is Water Natuurlijk Vechtstromen de afgelopen maanden druk bezig geweest met het werven van kandidaten voor op onze kieslijst voor de Waterschapsverkiezingen volgend jaar maart. En met succes! De aanmeldingstermijn voor kandidaatstelling is inmiddels gesloten, maar je kunt ons ook op andere manieren versterken. Wij hopen veel van onze leden en vrienden te zien tijdens de Landelijke Ledenvergadering aanstaande zaterdag in Amersfoort. Het belooft een leuke bijeenkomst te worden want we mogen een nieuwe voorzitter kiezen en we krijgen een update van het landelijke campagneteam.

Vanwege de drukke periode hadden we als fractie de behoefte om samen de natuur in te gaan. Lekker tot rust komen tussen al het moois dat moeder natuur te bieden heeft. Schaapherder Luuc Bos nodigde ons uit voor een rondleiding in zijn schaapskooi in het natuurgebied Bargerveen. Dit is de grootste en meest moderne schaapskooi van Nederland. Het Bargerveen is een 2100 ha groot hoogveengebied (Natura 2000) in Zuidoost Drenthe waar de afgelopen jaren grote inspanningen zijn geleverd om deze natuur te behouden. Ook de komende jaren moet er nog heel wat gedaan worden. Ook Waterschap Vechtstromen is daar nauw bij betrokken. Behalve natuur krijgt ook de recreatie hier volop kansen. Steeds meer toeristen weten dit unieke gebied te vinden, en een bezoek aan de Schaapskooi is dan ook een must. Het Bargerveen is gekoppeld aan het Duitse natuurpark Moor-Veenland waardoor een grensoverschrijdend natuurgebied is ontstaan. Wij hebben veel geleerd over hoe natuurbegrazing bijdraagt aan het behoud en herstel van het aanwezige hoogveen. Bekijk de onderstaande video om een korte indruk te krijgen van ons werkbezoek.

Sluit je ook aan bij de groenste partij van Waterschap Vechtstromen

21 juli 2018

Steeds meer mensen sluiten zich aan bij Water Natuurlijk. Wij vinden dat werkelijk fantastisch! De afgelopen tijd hebben wij ons best gedaan om de inwoners van ons Waterschap kennis te laten maken met Water Natuurlijk. We waren daarom aanwezig bij de Meet & Greets van het Waterschap in Almelo en Emmen. Daarnaast hebben wij ook zelf twee kennismakingsavonden georganiseerd in Almelo en Hardenberg. Een diverse groep mensen kwam hierop op af zoals: leraressen, kunstenaars, ondernemers, werkenden in de watersector, studenten en oud politici. Iedereen is vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan een fractieoverleg. Wat is het toch mooi om te zien hoeveel enthousiasme er in deze groep zit! Een aantal zal zich kandidaat stellen voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wij zijn echter nog op zoek naar meer kandidaten. Naar mensen met een groen hart die op onze kieslijst willen staan. Is dit wat voor jou? Aarzel dan niet en meld je aan voor 31 augustus. Meer informatie is hier te lezen. Voor vragen kun je contact opnemen met onze fractievoorzitter Jan Nicolaï (j.nicolai@vechtstromen.nl)

Vrienden van Water Natuurlijk Vechtstromen aan het woord: Maria Hunder

20 juli 2018
Zonder water geen leven Mijn naam is Maria Hunder, verpleegkundige, gespecialiseerd in ziekenhuiszorg thuis. We werken met een klein team vanuit Hengelo door heel midden Twente. We komen in luxe appartementen en afgelegen boerderijen. Als actief lid van de natuurstudiegroep Heemkunde Ootmarsum, zit ik ook in het bestuur van de Heemkunde vereniging. Onze voorzitter Nettie … Continue reading "Vrienden van Water Natuurlijk Vechtstromen aan het woord: Maria Hunder"

Zonder water geen leven

Mijn naam is Maria Hunder, verpleegkundige, gespecialiseerd in ziekenhuiszorg thuis. We werken met een klein team vanuit Hengelo door heel midden Twente. We komen in luxe appartementen en afgelegen boerderijen. Als actief lid van de natuurstudiegroep Heemkunde Ootmarsum, zit ik ook in het bestuur van de Heemkunde vereniging. Onze voorzitter Nettie Aarnink heeft me gevraagd een stuk over Vechtstromen te schrijven.

Na een IVN natuurgidsen cursus ben ik als natuurgids bij Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel begonnen. Zo vertel ik de belangstellenden over de waterscheiding en de bronnen op de flanken van de Ootmarsumse stuwwal en over de waterwinning in het nu zo droge Mander. Over mijn zorgen over het injecteren van afvalwater in onze gasvelden en over de medicijn- en hormoonresten in ons water!

Ik verwonder me over het zuivere frisse water dat opwelt rondom de noordelijke tak van de Springendalse beek. Water, jarenlang ondergronds, door allerlei grondlagen onderweg mineralen opnemend.  Aan de hand van de vegetatie rondom de bronnen, kunnen we de kwaliteit van het water meten.

Het waterschap geeft duidelijke uitleg over de waterbergingsgebieden in de natuur. Geweldig nuttig om in de woonwijken droge voeten te houden en o zo prachtig voor de natuur. Fijn nu alle beken en waterlopen een naam hebben. Dinkel, Regge en Vecht hebben weer schoon water en het natuurlijke verloop is deels hersteld, met gunstige gevolgen voor de natuur en de waterberging. Ook aan de beken is veel werk gedaan.

We beschouwen ons schone drinkwater als een gegeven, maar in steden als Kathmandu en Paramaribo is de rivier een open riool en is het water uit de kraan niet te drinken. Drinkwater moet uit plastic flessen komen. Hoe anders is dat hier. Helaas vinden wij het soms nodig om water uit plastic flessen te drinken, een volstrekt overbodige gewoonte. En op extra plastic afval, ook in ons water, zit niemand te wachten. Uit respect voor ons drinkwater drink ik nooit water uit een plastic fles.

Mede doordat er jaren geen regen valt in vele ontwikkelings landen kan dat de oorzaak zijn van een slechte economie. Met voldoende kennis van waterregulering kan daar veel aan gedaan worden.  Zonder kennis en ondernemerschap zou het water ook in Nederland een groot probleem zijn, al komt dat hier meestal juist door een teveel aan water.

De rol van waterschappen is essentieel voor het voortbestaan van Nederland, maar nog veel te weinig bekend bij het grote publiek. Het waterschap Vechtstromen zorgt voor onze droge voeten, voor water waar dat nodig is en voor het behoud van de natuur. Daarnaast kan het te droge of te natte buitenland profiteren van de hier opgebouwde kennis. Hulde!

Landschap Noordoost Twente

Lieflijk kleinschalig

Bron nog kiemkrachtig

Regenworm en mol netwerken

Wielewaal in hoge eik

Bronbos goudgroen kussen

Uitbundige nachtegaal

Midzomernacht ademloos

Teken van de nachtzwaluw

Op boerenerfje overlegt de zwaluw vertrek en aankomst

De sterrenhemel en aardster voor ieder

Kramsvogel, koperwiek

Op bevroren weiland

Midwinterhoornboodschap dwalend

Door koude avonden

Klootschieters met veel lawaai

Wij voelen ons thuis

Maria Hunder

Enorme droogte in ons Waterschap

Het is momenteel extreem droog, met name in Twente. Hier is het neerslagtekort het grootst van heel Nederland. Er is een verbod ingesteld op het onttrekken van water uit sloten, beken, vijvers, kanalen en meren. Het waterpeil op de Vecht is sterk gedaald waardoor de recreatiesluis De Haandrik is gesloten. Ook treedt er in veel … Continue reading "Enorme droogte in ons Waterschap"

Het is momenteel extreem droog, met name in Twente. Hier is het neerslagtekort het grootst van heel Nederland. Er is een verbod ingesteld op het onttrekken van water uit sloten, beken, vijvers, kanalen en meren. Het waterpeil op de Vecht is sterk gedaald waardoor de recreatiesluis De Haandrik is gesloten. Ook treedt er in veel plaatsen vissterfte op omdat watergangen en stedelijke vijvers droogvallen. Updates over de lokale droogte zijn hier te vinden.

Nieuwe Stadsbeek aangelegd tegen wateroverlast in Enschede

Eerste stuk Stadsbeek Enschede in de Bruggertstraat is klaar. Mooi project van gemeente Enschede samen met bewoners, waterschap Vechtstromen en woningcorporaties. De nieuwe beek zal helpen om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen. Met de buurtbewoners en kinderen uit de buurt heeft onze dagelijkse bestuurder Nettie Aarnink een klein feestje gevierd. Nu is het wachten … Continue reading "Nieuwe Stadsbeek aangelegd tegen wateroverlast in Enschede"

Eerste stuk Stadsbeek Enschede in de Bruggertstraat is klaar. Mooi project van gemeente Enschede samen met bewoners, waterschap Vechtstromen en woningcorporaties. De nieuwe beek zal helpen om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen. Met de buurtbewoners en kinderen uit de buurt heeft onze dagelijkse bestuurder Nettie Aarnink een klein feestje gevierd. Nu is het wachten op een heerlijke coole regenbui!

123