Meest groene Meerjarenverkenning van Vechtstromen

17 oktober 2020
Het is alweer anderhalf jaar geleden dat wij de verkiezingen wonnen. Dat gaf ons de kans en verantwoordelijkheid om een coalitie te formeren waarbij de thema‚Äôs vergroening, biodiversiteit en duurzaamheid leidend waren, Dat is gelukt en ook de overige fracties hebben we kunnen overtuigen van het belang van deze thema‚Äôs. Het werd uiteindelijk een breedgedragen … Lees "Meest groene Meerjarenverkenning van Vechtstromen" verder

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat wij de verkiezingen wonnen. Dat gaf ons de kans en verantwoordelijkheid om een coalitie te formeren waarbij de thema’s vergroening, biodiversiteit en duurzaamheid leidend waren,

Dat is gelukt en ook de overige fracties hebben we kunnen overtuigen van het belang van deze thema’s. Het werd uiteindelijk een breedgedragen bestuursakkoord waarbij alleen de twee ouderenpartijen het niet steunden.

De afgelopen maanden zijn we druk geweest met de meerjarenverkenning.

Hoe gaan we de komende jaren deze thema’s handen en voeten geven. Hoe gaan wij een groener en duurzamer waterschap worden.

Inmiddels ligt er een breedgedragen meerjarenverkenning. En daar zijn wij als Water Natuurlijk trots op. Wij hebben wat dat betreft het verschil kunnen maken.

Er zal een ander maaibeleid komen, we gaan op weg naar klimaatneutraal en energieneutraal. De krw zal een extra impuls krijgen. Onze dagelijks bestuurder Nettie Aarnink zet daar vol op in. De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om de waterkwaliteit is Europa te verbeteren. De richtlijn is sinds 2000 van kracht. In de richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is.

Natuurlijk is er nog veel meer. Bent u daar ook benieuwd naar en wilt u onze inbreng  in de AB-vergadering lezen, dan kunt u deze link gebruiken.

Het afgelopen jaar hebben we als fractie, maar ook als AB vaak via de Zoom moeten vergaderen. Zeker als er gediscussieerd moet worden, is dat niet altijd gemakkelijk. Bij echte discussies, debatten wil je elkaar kunnen zien.

De komende tijd zal het nog zo blijven en zullen we het met Zoom moeten doen.

Het geplande ‚Äėachterbanoverleg‚Äô hebben we om die reden gecanceld. Hopelijk dat we in het voorjaar dit in kunnen halen. Tot die tijd, blijf gezond.

Fractievoorzitter Jan Nicola√Į

Aanpassing belastingstelsel

12 oktober 2020
Met eigen belastingen dekken de waterschappen nagenoeg alle kosten die zij voor hun belangrijke taken moeten maken. De waterschappen doen al geruime tijd onderzoek naar mogelijkheden om hun belastingstelsel toekomstbestendiger te maken. Daarbij willen ze ook invulling geven aan de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het Nederlandse waterbeheer (2014). … Lees "Aanpassing belastingstelsel" verder

Met eigen belastingen dekken de waterschappen nagenoeg alle kosten die zij voor hun belangrijke taken moeten maken. De waterschappen doen al geruime tijd onderzoek naar mogelijkheden om hun belastingstelsel toekomstbestendiger te maken. Daarbij willen ze ook invulling geven aan de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het Nederlandse waterbeheer (2014). De belangrijkste aanbeveling van de OESO was om met economische prikkels effici√ęnt om gaan met ‚Äėte veel‚Äô, ‚Äėte weinig‚Äô en ‚Äėte vervuild‚Äô water te versterken.

In december 2019 hebben de waterschappen besloten om een nieuwe poging te doen om tot overeenstemming te komen over aanpassing van het belastingstelsel. Er is een stuurgroep met vertegenwoordigers uit Dagelijks Besturen van alle waterschappen ingesteld om tot een nieuwe set van voorstellen te komen. Om te voorkomen dat het proces voor een derde maal niet zou slagen, komt de stuurgroep alleen met voorstellen die de bestaande knelpunten oplossen, alsmede (alleen die) punten die kunnen rekenen op voldoende draagvlak. De drie knelpunten zijn:

  1. de weeffout in de watersysteemheffing; 
  2. het niet meer mogelijk zijn van een gelijkmatige tariefontwikkeling voor de vier betalende categorie√ęn in de watersysteemheffing;
  3. het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen bij de analyse van afvalwater in de zuiverings- en verontreinigingsheffing.

De knelpunten in de watersysteemheffing hebben ervoor gezorgd dat enkele waterschappen niet meer met het huidige stelsel uit de voeten kunnen. Hierbij is de verwachting uitgesproken dat dit binnen een aantal jaren voor meer waterschappen zal gaan gelden. In december 2019 hebben de gezamenlijke waterschappen afgesproken dat zij in solidariteit op zoek zouden gaan naar oplossingen voor deze urgente knelpunten.

Op 6 oktober is de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel gekomen tot een definitief voorstel voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Dit voorstel ligt nu voor in alle Algemene Besturen. De Algemene Besturen moeten beslissen welk mandaat ze hun voorzitter (in ons geval, onze watergraaf) geven om in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december 2020 een besluit te nemen. Het gaat te ver om alle voorstellen hier uitgebreid toe te lichten, maar wil je er meer van weten, dan kunnen we dit: webinar van de Unie van Waterschappen over de voorstellen,van harte aanbevelen.

Vanuit Water Natuurlijk heeft een landelijke werkgroep dit proces in het afgelopen jaar begeleid. Wim van de Griendt zat er namens onze fractie in. Politieke partijen waren net zoals andere belanghebbenden (bijv. LTO, VNO-NCW, Vereniging Eigen Huis en de VBNE) uitgenodigd voor stakeholderbijeenkomsten om input te leveren en te reageren op voorstellen vanuit de Stuurgroep. Drie landelijke werkgroepleden¬† gaven voeding¬† aan de stakeholderbijeenkomsten. Daarnaast heeft de landelijke werkgroep een gezamenlijk standpunt over de voorstellen vastgesteld. Dit standpunt hebben we, vanuit ‚ÄėWater Natuurlijk Vechtstromen‚Äô, in de afgelopen maanden uitgedragen.

Allereerst vinden we het jammer dat de wijziging van het belastingstelsel is beperkt tot de urgente knelpunten. Graag hadden we gezien dat de OESO-aanbevelingen meer centraal hadden gestaan. Zodat degenen die profijt hebben of ingrepen doen die effect hebben op het waterbeheer (zoals bijvoorbeeld de landbouw en de industrie) ook de daarbij behorende kosten dragen (gebruiker/vervuiler betaalt principe). Maar als we dan kijken naar de voorstellen die nu voorliggen, zijn we met de uitkomst van het proces best tevreden. Als Water Natuurlijk denken we dat dit het maximaal haalbare resultaat is. Hieronder worden de belangrijkste resultaten kort toegelicht.

De weeffout wordt opgelost, want in het nieuwe stelsel zijn waarde van gronden niet meer leidend. Wat is nu deze weeffout? Bij de laatste stelselwijziging zijn hectares infrastructuur opgenomen in de categorie ongebouwd. Dit is gedaan om te zorgen dat de landbouw een re√ęel deel van de kosten zou gaan dragen. De waarde van infrastructuur is heel hoog per ha, veel hoger dan de waarde van een ha landbouwgrond, waardoor de totale waarde van de categorie ongebouwd zorgt dat zij een groter deel van de kosten moeten dragen. In het westen van het land is er in de afgelopen jaren echter veel nieuwe infrastructuur aangelegd. Daarnaast heeft de rechter besloten dat je bij wegen de bermen niet meer meetellen voor de belastingheffing. Doordat de waarde van ongebouwd heel erg steeg door de nieuwe wegen, er minder ha wegen te belasten waren, werden een aantal waterschappen geconfronteerd met (te) grote tariefstijgingen voor landbouwpercelen. Dit was een onbedoeld/ongewenst gevolg van de eerdere keuze om infrastructuur op te nemen. Vandaar de naam weeffout.¬†

De stuurgroep heeft voorgesteld om in het nieuwe belastingstelsel de watersysteemheffing niet te baseren op waarde van grond, infrastructuur, gebouwen, etc., zoals nu, maar deze te baseren op gebiedskenmerken. Dat wil zeggen dat inwonersdichtheid, alsmede de dichtheid (ha gebruik per 1000ha) aan landbouw en natuur leidend worden voor de verdeling van kosten tussen de categorie√ęn (ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuur) van de watersysteemheffing. Wij denken dat hierdoor meer rekening kan worden gehouden met regionale verschillen, alsmede dat er een betere relatie kan worden gelegd tussen betaling en profijt. Bijna alle waterschappen hebben zich voorafgaand aan de stuurgroep al positief uitgesproken over de keuze voor het model op basis van gebiedskenmerken. We verwachten dat uiteindelijk alle waterschappen zich hier in kunnen vinden.

De stuurgroep heeft ook besloten om een voorstel te doen om waterschappen de mogelijkheid te geven om binnen de categorie gebouwd verschil te maken tussen de tarieven (i.c. tariefsdifferentiatie) van woningen en niet-woningen (zoals bedrijfsgebouwen). Gemeenten kunnen dit nu ook al. In de afgelopen jaren is de waarde van woningen veel meer gestegen (sinds 2015: +24,5%) dan de waarde van niet-woningen (sinds 2015: -2,6%). Daardoor komen binnen de categorie gebouwd de kosten met name te liggen op de categorie woningen. Hierdoor dreigt een nieuwe (inwoners)weeffout te ontstaan. Als Water Natuurlijk hebben we ons sterk gemaakt voor deze mogelijkheid, aangezien inwoners van een waterschap direct en indirect (via gebouwd) een steeds groter deel van de watersysteemheffing moeten betalen. Met deze maatregel krijgt een waterschap de mogelijkheid om hier iets aan te doen. Daardoor kan een nieuwe weeffout worden voorkomen/rechtgetrokken.

De status van het voorstel was in het afgelopen periode aan veranderingen onderhevig. In de stuurgroep van eind augustus was hij weer van de lijst afgehaald. Daar waren we als ‚ÄėWater Natuurlijk‚Äô zeer ontevreden over. Dit hebben alle fracties in hun Algemene Besturen geuit en daarbij hun zorgen meegegeven aan hun lid van de stuurgroep. Deze oproep werd ook gesteund door: een bericht van Vereniging Eigen Huis, ter ondersteuning van de tariefsdifferentiatie. Daarbij hebben we ook aangekondigd dat we landelijk met AWP zouden gaan werken aan een amendement voor alle AB‚Äôs om het weer te agenderen. Dit bleek echter niet nodig te zijn, aangezien de stuurgroep in haar laatste vergadering de tariefsdifferentatie toch weer onderdeel heeft gemaakt van de set met voorstellen. In de landelijke werkgroep is het beeld dat onze gezamenlijke actie, in combinatie met de publiciteit van Vereniging Eigen Huis, verschil heeft gemaakt in de keuze van de stuurgroep.¬†

Het laatste belangrijke onderdeel van het voorstel is dat er een permanent onderhoudsspoor (werktitel) moet komen voor tussentijdse aanpassing van het belastingstelsel. Nu moet alles via landelijke wetgeving worden aangepast. Dat kost veel tijd en energie, wat vaak onnodig is.
Door een deel van de belastingwetgeving in Algemene Maatregelen van Bestuur of ministeriele regelingen vast te leggen, kan de minister zelfstandig wijzigingen doorvoeren. 

Water Natuurlijk is van oordeel dat de noodzaak van een meer fundamentele aanpassing van het belastingstelsel onverminderd aanwezig is. Het huidige traject beoogde alleen enkele knelpunten op te lossen. Het permanent onderhoudsspoor biedt de mogelijkheid te blijven werken aan de aanpassing van het belastingstelsel. Voor Water Natuurlijk is het daarom van cruciaal belang dat de waterschappen duidelijk afspreken dat het permanent onderhoudsspoor zowel naar inhoud als proces voortvarend en doelgericht wordt aangepakt.
We snappen het beroep op solidariteit voor andere waterschappen met knelpunten. Maar waar we bang voor zijn, is dat als die knelpunten zijn opgelost, dat dan de urgentie bij een aantal partijen om met een verdere stelselwijziging aan de slag te gaan, wegvalt. Hun probleem is opgelost. Wij willen ons solidair tonen, maar vragen dan aan andere om zich ook solidair te tonen aan onze wens voor verandering. Een stevige aanzet voor een permanent onderhoudsspoor geeft ons het vertrouwen dat het daarmee goed gaat komen. De eerste signalen die verschillende fracties daarover van de directeur van de Unie van Waterschappen hebben ontvangen, zijn wat dat betreft vertrouwenwekkend. 

We waren het niet eens met de beperkte opdracht van de stuurgroep. Maar binnen die opdracht, denken we dat er een mooi gebalanceerde set van voorstellen ligt. Daarbij is de combinatie van alle elementen belangrijk. Wij vertrouwen erop dat alle waterschappen hiermee gaan instemmen. 

Ten slotte hebben we in het Algemeen Bestuur ook besproken dat bovenstaande wijzigingen vragen om goede communicatie. De Unie van Waterschappen en de stuurgroep zijn zich hier van bewust en zullen dit stevig gaan oppakken.

Paar persoonlijke observaties van Wim:

  • Binnen Water Natuurlijk zitten hele deskundige mensen. Het is erg leuk en interessant om deel uit te maken van zo‚Äôn landelijke werkgroep, om daarmee te kunnen putten uit al die kennis, maar ook je eigen inzichten te kunnen toetsen en aanscherpen.
    Samen kunnen we ook snel onze kennis op onderwerpen verdiepen. Zo heb ik met enkele leden van de werkgroep een rapportje mogen schrijven over het Waterspoor (belasten van zuiveringsheffing op basis van watergebruik in plaats van de standaard 1-3 vervuilingseenheden voor resp één- en meerpersoonshuishouden.
  • Via de landelijke werkgroep was ik snel op de hoogte van alles wat er binnen de stuurgroep speelde. En had ik veel eerder toegang tot alle stukken, dan via de reguliere route van behandeling in ons Algemeen Bestuur. Dan weet je toch beter wat er speelt en wat belangrijk is.
  • Door de samenwerking van alle fracties samen, konden we goed een gezamenlijk standpunt bepalen. Dit maakt het voor alle fracties makkelijk om dit standpunt uit te dragen in hun Algemene Besturen. Door het collectieve geluid en onze positie als grootste waterschapspartij, hebben we, ben ik van overtuigd, verschil kunnen maken in het traject.¬†

Afschaffing geborgde zetels

8 oktober 2020
Deze zomer heeft de Unie van¬†Waterschappen 5 online klankbordbijeenkomsten georganiseerd over het adviesrapport ‚ÄėGeborgd gewogen‚Äô.¬†Dit rapport¬†adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het systeem van geborgde¬†zetels¬†in het waterschapsbestuur¬†af te schaffen.¬†De uitkomsten van de¬†klankbordbijeenkomsten¬†vormen de¬†input¬†voor de reactie¬†van de Unie van Waterschappen. Wat zijn geborgde zetels?¬†Geborgde¬†zetels¬†zijn deelnemers van het Algemeen Bestuur die niet democratisch zijn gekozen, maar … Lees "Afschaffing geborgde zetels" verder

Deze zomer heeft de Unie van¬†Waterschappen 5 online klankbordbijeenkomsten georganiseerd over het adviesrapport ‚ÄėGeborgd gewogen‚Äô.¬†Dit rapport¬†adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het systeem van geborgde¬†zetels¬†in het waterschapsbestuur¬†af te schaffen.¬†De uitkomsten van de¬†klankbordbijeenkomsten¬†vormen de¬†input¬†voor de reactie¬†van de Unie van Waterschappen.

Wat zijn geborgde zetels?¬†Geborgde¬†zetels¬†zijn deelnemers van het Algemeen Bestuur die niet democratisch zijn gekozen, maar behoren tot specifieke belangencategorie√ęn. In Waterschap Vechtstromen worden 7 van de 27 toegewezen aan¬†belangenorganisaties. Drie van deze¬†zetels¬†zijn gereserveerd voor landbouw, drie voor bedrijven en √©√©n voor natuurterreinbeheerders.

Ongeveer¬†300 waterschapsbestuurders (algemeen en dagelijks bestuursleden)¬†hebben deelgenomen aan de klankbordbijeenkomsten. Vanuit Water Natuurlijk Vechtstromen hebben Jan, Anieke, Ellen en Wim een online sessie bijgewoond.¬†Algemeen Bestuurslid Anieke Kranenburg:¬†‚ÄėIn de sessies waren leden van¬†LTO goed vertegenwoordigd, maar Water Natuurlijk heeft ook goed van zich laten horen. De opvattingen van Water Natuurlijk over de geborgde¬†zetels¬†zijn altijd helder geweest: schaf het systeem af‚Äô.

De uitkomsten zijn gebundeld in een conceptreactie welke werd voorgelegd aan de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 9 oktober. De Uniereactie op het rapport wordt vervolgens naar de minister van IenW gestuurd. De reactie kan men hier lezen en is een opsomming van argumenten om het system van geborgde zetels wel of niet af te schaffen.

Daarnaast heeft Kamerlid Bromet het Initiatiefwetsvoorstel democratisering waterschappen ingediend¬†op 22 juni jl. Dit wetsvoorstel regelt dat de geborgde zetels uit het waterschapsbestuur worden geschrapt. Opvallend verschil met het advies van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen is dat GroenLinks de ‚Äėvrijvallende‚Äô zetels niet aan de categorie ingezetenen wil laten toevallen, maar wil laten vervallen. Daarmee zouden de waterschapsbesturen dus kleiner worden. Op 3 augustus sloot de internetconsultatie van het initiatiefwetsvoorstel en zijn er maar liefst 770 reacties gegeven.¬†Waarschijnlijk stuurt¬†GroenLinks het initiatiefwetsvoorstel na verwerking van de ontvangen reacties in oktober voor advies naar de Raad van State.

ALV Water Natuurlijk in Lelystad

2 oktober 2020

De ochtendinhoud betrof belangrijke verenigingszaken, waarvan wisselingen binnen het bestuur. Middels deze link kun je het resultaat van de agendapunten (nog eens) nalezen: www.waternatuurlijk.nl
Wat voor mij opvallend en aangenaam was: er werden her en der complimenten uitgedeeld voor het werk dat de bestuursleden e.a. om niet (behalve eeuwige roem ūüėČ) verrichten. Als dit een trend wordt binnen Water Natuurlijk vind ik dat heuglijk nieuws.

Het middagprogramma bevatte interessante excursies naar de Markerwadden en de Boerderij van De Toekomst. Zelf ging ik naar die laatste, waar eveneens een bezoek aan en lezing (door Ir. W. Sukkel) in de Veldschuur aan gekoppeld was. Wageningen University & Research (WUR) doet hier onderzoek naar verschillende vormen van landbouw. Zo worden maatregelen en kennis uit de biologische en gangbare landbouw in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem gecombineerd. Een positief verhaal over de landbouw. Een verhaal wat perspectief biedt voor de toekomst. Interessant waren de strokenteelt, met voor- en nadelen. Er ligt een grote uitdaging om met minder gewasbeschermingsmiddelen en bedreigende klimaatverandering een volhoudbare landbouw te bedrijven. De Boerderij van de Toekomst wordt gelukkig voor steeds meer boeren tegenwoordige tijd.

Ellen Pot, fractielid

De meerjarenverkenning. 

23 september 2020
De blauwgroene toekomst waaraan iedereen mee kan doen. Deze mjv geeft inzicht over hoe we de gekozen blauwgroene koers vorm gaan geven.¬†Welke keuzes er gemaakt gaan worden. Allereerst de Vergroening. Hoe gaat Vechtstromen bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit en de ecologie.¬†Het zichtbaarst moet dat worden in een ander maaibeleid.¬†We doen al wel wat, … Lees "De meerjarenverkenning.¬†" verder

De blauwgroene toekomst waaraan iedereen mee kan doen.

Deze mjv geeft inzicht over hoe we de gekozen blauwgroene koers vorm gaan geven. Welke keuzes er gemaakt gaan worden.

Allereerst de Vergroening.

Hoe gaat Vechtstromen bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit en de ecologie.¬†Het zichtbaarst moet dat worden in een ander maaibeleid.¬†We doen al wel wat, maar er kan veel meer. Er zijn voorbeelden te over bij andere waterschappen en overheden. En……..het hoeft geen extra geld te kosten. Minder maaien kan zelfs geld opleveren. Als er in weidevogelgebieden zonder problemen pas na¬†15 juni¬†gemaaid kan worden, waarom dan in de rest niet?¬†Maar er is meer dan maaibeleid. Vergroening in ons hele werken!¬†We vinden dat er in deze MJV een goede aanzet gegeven wordt om de gewenste vergroening te realiseren.¬†

Beheeropgave

Er zal deze bestuursperiode ruim 80 miljoen ge√Įnvesteerd woorde om het beheer op orde te krijgen en te houden. Onze assets moeten op orde zijn. Dat vinden wij vanzelfsprekend.¬†En…zoals al eerder gezegd. Eerst kijken of er wel vervangen hoeft te worden. Misschien kunnen we ook wel zonder die stuw, dat gemaal of die brug. Daarmee zou je kunnen besparen.¬†Net als minder beschoeien en minder baggeren. Dat levert geld op.

Klimaat

Onze grootste opgave voor de komende jaren is hoe we kunnen anticiperen op het klimaat. Droogte en wateroverlast. Dat is meer dan veel water afvoeren of extra water aanvoeren. De afgelopen jaren heeft onze natuur onherstelbare schade opgelopen. Niet alleen door neerslagtekorten maar vooral ook door de vele grondwaterontrekkingen. Het lukt ons blijkbaar onvoldoende om het gewenste grondwaterpeil voor natuur te realiseren. In 2050 moeten we klimaatrobuust zijn. Voor ons kwetsbare gebied is het nu al vijf voor twaalf. We zouden wat ons betreft veel voortvarender moeten zijn met klimaatmaatregelen.

KRW

In 2027 voldoen we bijna aan de inrichtingsopgaven. Een prestatie.¬†Wat betreft krw-keten gaan we het niet redden. Dat is een risico.¬†Maar ook wij zien binnen de gestelde financi√ęle kaders geen mogelijkheden dit te versnellen.¬†Daarom moet voor ons voorop staan dat zuiveringen die het effluent op kwetsbare beken lozen, het eerst aangepakt gaan worden.

CO2

Van energieneutraal naar co2 neutraal. Wij kunnen met die keuze goed uit de voeten. Verzoek: Inzicht geven hoe we er nu voorstaan, hoeveel we nu uitstoten en hoeveel en waarmee we jaarlijks gaan reduceren.Dus hoe we onze doelstelling gaan bereiken.

Financiele bijsturing:

We staan achter de gemaakte keuzes en accepteren we dat de stijging van de tarieven voorlopig stabiel blijft op 3,4% per jaar. Zorg hadden we over de extra taakstelling die aan de organisatie wordt opgelegd. We vertrouwen op de woorden van de sd dat deze taakstelling verantwoord ingevuld kan worden. Conclusie uit bovenstaande is dat  Water Natuurlijk instemt met deze MJV en de financiele bijsturing.

Jan Nicola√Į

Uitnodiging bijdrage aan de fractie

14 juli 2020
De fractie vindt het belangrijk het geluid van Water Natuurlijk te blijven uiten. Daarnaast wil de fractie¬†de bijdrage en denkkracht van leden serieus te nemen en dat leden hun idee√ęn kenbaar kunnen maken.¬†De leden hebben de fractie met het vaststellen van het verkiezingsprogramma een kader meegegeven welke samen met het bestuursakkoord de koers aangeeft waarbinnen … Lees "Uitnodiging bijdrage aan de fractie" verder

De fractie vindt het belangrijk het geluid van Water Natuurlijk te blijven uiten. Daarnaast wil de fractie¬†de bijdrage en denkkracht van leden serieus te nemen en dat leden hun idee√ęn kenbaar kunnen maken.¬†De leden hebben de fractie met het vaststellen van het verkiezingsprogramma een kader meegegeven welke samen met het bestuursakkoord de koers aangeeft waarbinnen we deze periode van vier jaar werken. Het is wel belangrijk de koers te blijven ijken met de leden.

Dit kan door kennis, adviezen, opmerkingen en signaleringen met fractieleden te delen door ons via de site persoonlijk te benaderen. We ontmoeten onze achterban en leden graag persoonlijk tijdens door de fractie georganiseerde excursies of informatieavonden. Helaas moesten we de eerste door corona uitstellen en ligt een datum nu nog niet vast. Op deze momenten kunnen de leden hun inbreng leveren en de fractie koers meegeven.

Daarnaast hebben wij ook een inspreekmoment gecre√ęerd tijdens onze fractievergaderingen. Iedereen die een agendapunt heeft kan dit melden bij de fractiesecretaris, samen met de fractievoorzitter wordt gekeken of en wanneer het punt het beste past om in te spreken. Er zijn geen specifieke selectiecriteria, behalve dat het agendapunt bij moet dragen aan de missie van Water Natuurlijk.

Aanmelden van een agendapunt kan per mail aan de fractiesecretaris: A.kranenburg@vechtstromen.nl

Even voorstellen… Myrte van Dijk


In de zomer van 2018 werd ik geattendeerd op de aanstaande waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019: ‚ÄėHee, dat is leuk, dat is echt iets wat bij je past!‚Äô, vertelde m‚Äôn partner. ¬†‚ÄėIk‚Ķ? Alsof ik al niet genoeg dingen om handen heb‚Ķ‚Äô

Ik ben beeldend kunstenaar en ondernemer. Ik geef les aan kinderen en volwassenen op lokatie en in mijn atelier. Schilderen, boetseren (ook model- en portretboetseren) en beeldhouwen. Daarnaast word ik ingehuurd voor verschillende werkzaamheden op het gebied van kunst en tentoonstellingen,verricht dtp-werkzaamheden en doe wat ondersteunend cultureel vrijwilligerswerk.

In mijn atelier maak ik behalve m’n eigen werk ook beelden in opdracht. Dat kan in allerlei verschillende materialen. Klei geeft zowel de mogelijkheid om mee te schetsen als om beelden van te maken. Ook voor bronzen portretten maak ik het origineel in klei. Ik kies het materiaal dat het best bij het idee of het beeld. Dat kan steen, hout of gips zijn, maar ook beton, metaal of restmateriaal.

De natuur is de grote inspirator voor mijn werk en mijn leven en daar moeten we zuinig op zijn. Ik maak me zorgen over die natuur en hoe wij omgaan met onze aarde. Ik zie hoe rivieren worden vervuild en ondrinkbaar zijn geworden door onze veeleisende levensstandaard, industrie en intensieve grondbewerking. Ik zie op onbewoonde eilanden dieren sterven aan plastic troep, gruwelijk. En al kan ik de wereld niet alleen veranderen ik kan wel proberen in mijn omgeving een steentje bij te dragen. Dus heb ik ‚Äėja‚Äô gezegd en me verkiesbaar gesteld voor Water Natuurlijk. Met voorkeursstemmen ben ik in het algemeen bestuur terecht gekomen vermoedelijk niet vanwege mijn kennis over water of besturen. Ik voel me vereerd en bevoorrecht om die rol op me te kunnen nemen al wist ik van beide niet heel veel af. Het is het heel leerzaam en boeiend. Ik ben een creatief denker en kan me goed inleven in situaties en mensen en dat helpt om dingen beter te begrijpen om van daaruit mijn bijdrage te leveren.

FOTO ERIC BRINKHORST

Namens de fractie neem ik deel aan twee commissies, ten eerste de commissie ‚ÄėFinancien en Beleidsuitvoering‚Äô.¬† Daarin komt de komende tijd veel op ons af, zoals onder meer het nieuwe belastingstelsel, kostentoedeling, meerjarenverkenning, vergroeningsstrategie en natuurlijk de begroting van 2021. Ten tweede, de commissie ‚ÄėWaterkwaliteit‚Äô. Hier spelen vragen omtrent waterzuivering, medicijnresten en de energieopgave voor de komende jaren. Onderwerpen zoals biodiversiteit, droogte en ‚Äėpfas‚Äô hebben mijn interesse. Daar zitten al gauw andere onderwerpen aan vast zoals maaibeleid, handhaving en Europese opgaven voor de kaderrichtlijn water (KRW). Allemaal zaken die je om je heen ziet en hoort. Ik wil graag meer ruimte voor de leefgebieden van insecten. De bloeiende bermen en oevers zijn daarvoor van groot belang. Zowel buiten en vooral ook binnen het stedelijk gebied is gezond en natuurlijk beheer van onze leefomgeving van groot belang. Het maaibeleid moet zijn afgestemd op leefbaarheid van onze ecosystemen.

Het is mooi om te zien hoe we binnen de fractie over een enorm gevarieerd kennispalet beschikken, elkaar willen ondersteunen, scherp houden en van elkaar kunnen leren. Iedereen streeft naar een gelijkwaardig doel vanuit haar of zijn eigen visie en achtergrond en dat versterkt de fractie.

Voor het derde jaar op rij hebben we te maken met droogte en vooral in ons gebied merken we daarvan de desastreuze gevolgen. Darom groeit de noodzaak daar voorzorgsmaatregelen voor te treffen. Daarnaast valt er vaker in korte tijd meer neerslag en ook dat vormt in delen van het gebied een probleem. Het is dus zaak de juiste balans te vinden in vasthouden en afvoeren met inachtneming van de kwaliteit van het water. Want als regenwater via het riool de waterzuivering overbelast (bij hoosbuien), dan werkt het zuiveringsproces niet optimaal. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit van beken en sloten die gevoed worden met water uit de zuiveringsinstallatie.  Geconcentreerder afvalwater is gemakkelijker te zuiveren. Aan dat proces kunnen we allemaal aan meewerken, bijvoorbeeld door de regenpijpen van het riool af te koppelen. Veel gemeenten zijn daar al mee bezig.

Voor vragen en suggesties of een uitnodiging voor excursie stuur me een mail via m.van.dijk@vechtstromen.nl

myrtevandijk.nl       

project-vogelvrij.nl

Bestuurlijke werkwijze

13 juli 2020
In september 2019 nam het algemeen bestuur een besluit over de bestuurlijke werkwijze. Toen werd de aanbeveling gedaan om een aparte werkgroep op te richten die zich verdiept in de verhoudingen tussen algemeen en dagelijks bestuur. In de commissie Financi√ęn en beleidsuitvoering werd in november 2019 afgesproken om een werkgroep bestuurlijke verhoudingen te vormen. Deze … Lees "Bestuurlijke werkwijze" verder

In september 2019 nam het algemeen bestuur een besluit over de bestuurlijke werkwijze. Toen werd de aanbeveling gedaan om een aparte werkgroep op te richten die zich verdiept in de verhoudingen tussen algemeen en dagelijks bestuur. In de commissie Financi√ęn en beleidsuitvoering werd in november 2019 afgesproken om een werkgroep bestuurlijke verhoudingen te vormen. Deze werkgroep zou kijken naar de bevoegdheidsverdeling tussen algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur (DB). Alsmede beoordelen hoe de informatievoorziening op dit moment is geregeld. Opdracht van de werkgroep was om met een initiatiefvoorstel te komen om het AB maximaal in positie te brengen om de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol te vervullen.
Begin 2020 is de werkgroep gevormd, bestaande uit Freenk Ensink (CDA), Wim van de Griendt (Water Natuurlijk, voorzitter), Wieger Mulder (AWP), Peter Rijtema (VVD) en Paul Schnellen (Bedrijven).

In de periode van februari tot en met mei 2020 is de werkgroep een aantal keer bijeengekomen en is met ambtelijke ondersteuning gewerkt aan de totstandkoming van dit initiatiefvoorstel. In de gesprekken werd continu stilgestaan bij de behoefte van het algemeen bestuur. ‚ÄėWaarover‚Äô wil het algemeen bestuur weten, ‚Äėop welk moment‚Äô (vooraf of achteraf) en ‚Äėwaarover wil het bestuur beslissen‚Äô? Hierbij is de huidige tijdsbesteding en vergaderfrequentie voor leden van het AB maatgevend geweest. Uitkomst van het gesprek in de werkgroep was dat de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen AB en DB in orde was. Het algemeen bestuur wordt over het algemeen ook op een goede wijze door het dagelijks bestuur van informatie voorzien. Er is sprake van een open bestuurscultuur waarin de verhoudingen tussen algemeen en dagelijks bestuur goed zijn. Tegelijkertijd zijn ‚Äėrendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst‚Äô. Om deze reden heeft de werkgroep de aanbeveling gedaan om in een gedragslijn/handreiking een aantal uitgangspunten vast te leggen over ‚Äėwanneer‚Äô en ‚Äėhoe‚Äô het algemeen bestuur van informatie wordt voorzien, zodat de wederzijdse verwachtingen helder zijn vastgelegd.

Op enkele specifieke punten is aangegeven dat de informatievoorziening en de rol van het Algemeen Bestuur wel versterkt moet worden. Belangrijk punt hierbij is ‚Äėgrote projecten‚Äô, gezien de risico‚Äôs en impact daarvan. Hiervoor worden ook nieuwe afspraken gemaakt die in een protocol ‚Äėgrote projecten‚Äô worden vastgelegd. Voor bepaalde ‚Äėgrote projecten‚Äô kan het AB dan bepalen dat zij zowel goedkeuring wil geven aan een voorbereidingskrediet, als aan het ‚Äėgehele‚Äô investeringskrediet. Het project wordt dan in fasen opgeknipt, zodat het AB nadrukkelijker betrokken is bij de mijlpalen in het project.

In aanvulling heeft de werkgroep ook aangegeven dat het AB te beperkt betrokken is bij het grondbeleid van het waterschap. De werkgroep stelde voor om het dagelijks bestuur te verzoeken de huidige nota ‚ÄėGrondbeleid Vechtstromen (2015)‚Äô op korte termijn te evalueren. In de actualisatie die hierop volgt, vraagt de werkgroep onder meer aandacht voor de bevordering van biodiversiteit.
Ten slotte beval de werkgroep ook aan om de indicatoren bij de programmadoelen te verbeteren. Op dit moment ontbreekt het aan voldoende inzicht voor het algemeen bestuur om goed te kunnen bijsturen en controleren. In de werkgroep zijn suggesties voor mogelijke indicatoren besproken met de ambtelijke organisatie. Indicatoren die bijvoorbeeld meer langjarig inzicht geven, of een totaal overzicht in de status van objecten (alle rwzi’s, alle KRW-wateren). Bij elk groot beleidsdocument moeten nu nieuwe indicatoren worden vastgelegd, zodat deze later in de Planning  & Control cyclus (begroting, voortgangsrapportage, jaarrekening) goed zijn te volgen.

Op 17 juni is het voorstel in de commissie Financien & Beleidsuitvoering besproken. Er was veel waardering voor het geleverde werk en vertrouwen in de aanbevelingen. Op 1 juli is het voorstel dan ook als hamerstuk aangenomen in het algemeen bestuur. Daarmee mondde een intensief traject uit in een succesvolle stap naar verdere ontwikkeling. Want de werkgroep blijft in het komende jaar beschikbaar als klankbord voor het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie, voor de ontwikkeling van de handreiking, protocol en indicatoren. Als het goed is worden alle voorstellen in november van dit jaar ter vaststelling voorgelegd.

Corona, Zoom, Vechtstromenen Water Natuurlijk

24 juni 2020

Over hoge hakken, drop, rode katers en vergroeningsstrategie

Het wekt verbazing dat iedereen zo snel gewend raakte aan de Corona-maatregel van: thuiswerken daar waar mogelijk. En hoe kantoorwerkers en vergadertijgers, ook van het waterschap, in no-time Zoom, Jitsi, Google Meet, Teams en Skype onder de knie hadden. Wat nooit in dit razende tempo gelukt zou zijn als daar geen noodzaak voor was. In de na-Corona tijd zullen we daar hoe dan ook ons voordeel mee doen.

Thuiswerken kan dus ook voor de Algemeen Bestuursleden van het waterschap. Thuis kun je ook je PC, IPad, laptop of zelfs je mobiele telefoon aanzetten en kom maar op met die vergadering. Ik hoorde van iemand dat ze ook bij thuis-vergaderen haar hooggehakte ‚Äėvergaderschoenen‚Äô aandoet. Om daarmee het ‚Äėechte‚Äô vergadergevoel in te brengen. Een ander doet juist graag teenslippers en een korte broek aan. Dit om de voordelen van het thuiswerken zoveel mogelijk uit te buiten. Als er plots een eega, rode kater, hond of kind op scherm verschijnt, blijven intussen verontschuldigingen achterwege.

Als voorzitter van de Commissie Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie zou ik ditmaal (17 juni) digitaal de vergadering leiden. Daartoe toog ik wel naar ons waterschapgebouw in Almelo. Ongekend leeg, dat begon al bij de parkeerplaats. In de Vechtzaal, omringd door zeer deskundige ambtenaren, zowel inhoudelijk als qua techniek, voorzien van drop, chocolade en water, nam ik plaats achter een laptop, met rechts voor mij een groot scherm en achter mij het portret van onze koning en koningin. Dit alles aangevuld met het aangename gevoel van gezelligheid. De vergadering liep zeer gedisciplineerd, hoe kon het anders. Namen van AB-leden die het woord wilden, waren keurig door de fractievoorzitters per onderwerp doorgegeven. Daarnaast konden de deelnemers middels hand opsteken of chatbericht aangeven het woord te willen. Om niet teveel uit de vergaderplanning te lopen was het tevens mijn taak om veelvuldig gebruik te maken van volgend vocabulaire: ‚ÄúNou, heel snel dan‚ÄĚ, ‚Äúu bent vast toe aan de afronding‚ÄĚ?, ‚ÄúDit wordt de laatste opmerking‚ÄĚ, ‚Äúdus niemand voor de 2eronde‚ÄĚ? Digitaal word je daarbij niet be√Įnvloed door onderlinge (non verbale) communicatie van deelnemers, wat zowel voor- als nadelen heeft. Verder heb je als voorzitter ook digitaal de technische mogelijkheid om, zelfs iedereen tegelijk, het woord te ontnemen (alle microfoons uitzetten oftewel: iedereen ‚Äėmuten‚Äô). Ondanks de tijdsdruk lukte het om zinvolle discussies te voeren over bv onze vergroeningsstrategie en de innovatieagenda. Dit alles bijna binnen de geplande tijd. Met dank aan onze DB-ers (inleiders), AB-ers en ambtenaren. Punten uit deze discussies zullen meegenomen worden in de ‚Äėlive‚Äô bespreking (#1,5m) van de Meer-Jaren-Verkenning (MJV) begin september. Dan zullen we onze activiteiten van afgelopen jaar toetsen aan ons bestuursakkoord ‚ÄúEen blauwgroene toekomst‚ÄĚ en kijken waar we onze activiteiten moeten bijsturen. Net als in een live vergadering konden ge√Įnteresseerden van buiten, na aanmelding, online meekijken en -luisteren naar de vergadering.

Ook als voorzitter vond ik het een ‚Äėmooie‚Äô vergadering.

Ellen Pot

The making off…..NOS opnames over de droogte in waterschap Vechtstromen

30 april 2020

Voor het derde opeenvolgende jaar hebben we te maken met droogte. Ondanks een relatief natte winter viel het half maart droog. Maar liefst zes weken zonder regen en dan ook nog zo vroeg in het groeiseizoen, dat hakt er in. Ons waterschap is alert: waar mogelijk worden oppervlaktewaterpeilen hoog ingesteld om het water goed vast te houden, aanpassing van maaibeheer wordt verkend.

En weer veel aandacht in zowel dagbladen als regionale bladen. De Unie van Waterschappen doet samen met de waterbedrijven een oproep voor herstel van de balans in het watersysteem. Gelukkig is er ook oog voor mooie voorbeelden in ons werkgebied. Zo kwam Nieuwe Oogst met een mooi stuk over het Nieuw Drostendiep waar we in de driehoek natuur, landbouw en water gestaag werken aan een klimaatrobuust beekdal (lees hier het artikel). En ook de NOS zocht contact met zowel provincie Overijssel als waterschap Vechtstromen. Een interview met gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel over de structurele droogte werd gevolgd door een interview met mij als portefeuillehouder watersysteem.

Ik zal jullie meenemen in het verhaal dat we hadden voorbereid samen met mijn woordvoerder Hilferink en adviseurs Worm en de Lenne. Wat de NOS uiteindelijk heeft uitgezonden hebben jullie kunnen zien in het 8 uur journaal van 25 april jl

 Balanceren tussen  water vasthouden en water afvoeren

25 april 2020, opname locatie vlakbij de knijpstuw (Hengevelde).  In de Bolscherbeek staan de stuwen met hun klep in de hoge stand. Daarmee zorgen we ervoor dat het water niet zomaar het gebied uit loopt. Want het is hier nu droog. Goed te zien aan de stofwolken die ploegende boeren produceren en ook aan het doffe, niet frisogende lage gras.  Mocht het hard gaan regenen, dan laten we de klep wat zakken anders zouden we juist weer wateroverlast krijgen. Zo balanceren we als waterschap telkens tussen water vasthouden en water afvoeren.

Het zou heel mooi zijn als we ook in heel veel kleinere watergangen water zouden kunnen vasthouden. En dat doen we als waterschap ook, want juist in de kleinere watergangen (haarvaten) is de meeste winst te behalen. Daar zie je het snelst de gevolgen van de droogte en vooral daar moet ook het water vast gehouden worden. Maar het waterschap beheert maar 4500 km watergang van de totale 25.000 km watergang in ons gebied (dus meer dan 80% van de watergangen in handen van derden).

We willen kampioen water vasthouden worden.

Ons werkgebied ligt hoog boven zeeniveau, varierend van 20 meter bij Ommen tot 85 meter bij de Tankenberg te Oldenzaal. Voor de lager gelegen delen (40%) van ons werkgebied kunnen we water met gemalen oppompen uit de IJssel of het IJsselmeer. Voor de hoger gelegen gebieden (60 %) van het werkgebied moeten we het doen met de regen die valt. Daarom kwam de droogte in 2018 en 2019 bij ons in het oosten van het land harder aan dan in de meeste andere gebieden in Nederland. Je kunt water immers niet tegen-de-helling-op aanvoeren.

Daarom doen we ons uiterste best om water vast te houden. Maar dat kunnen we niet alleen. Het grootste deel (80%) van de waterlopen in ons gebied is van agrari√ęrs, eigenaren bos en natuurterreinen en andere grondbezitters en ook zij realiseren zich ‚Äď mede nav de afgelopen twee droge zomers ‚Äď dat ze bij moeten dragen aan het water vast houden. Als waterschap willen we hen daar zo goed mogelijk bij helpen. Daarom zijn we samen met agrari√ęrs, grondeigenaren en ondernemers aan het onderzoeken welke slimme, duurzame en kosteneffektieve oplossingen we kunnen inzetten om water vast te houden in al die kleine watergangen, (de haarvaten van ons watersysteem, daar waar de meeste winst te behalen is met water vasthouden). Daarnaast onderzoeken we welke effecten dit heeft en wat het aan extra water oplevert in het perceel van de boer.

Een slimme, duurzame en betaalbare stuw

Een van de voorbeelden van een innovatieve manier om dat te doen is een kleine stuw, die eenvoudig te bedienen is. Boer Josef kan hiermee het water als het ware knijpen. Als hij water wil vasthouden dan draait hij de binnenste cilinder in de stuw omhoog. De stuw houdt het water dan langer vast voordat hij gaat afvoeren.  Daarmee geef je het water ook kans de bodem in te trekken en kan de bodem als een soort spons het water vasthouden. Komt er veel regen en er dreigt wateroverlast, dan kan hij de stuw lager instellen en het water dat te veel is afvoeren. Zo wordt de boer waterbeheerder en kunnen we samen kampioen watervasthouden worden.

Nettie Aarnink

12345678