Uitnodiging bijdrage aan de fractie

14 juli 2020
De fractie vindt het belangrijk het geluid van Water Natuurlijk te blijven uiten. Daarnaast wil de fractie de bijdrage en denkkracht van leden serieus te nemen en dat leden hun ideeĂ«n kenbaar kunnen maken. De leden hebben de fractie met het vaststellen van het verkiezingsprogramma een kader meegegeven welke samen met het bestuursakkoord de koers aangeeft waarbinnen … Lees "Uitnodiging bijdrage aan de fractie" verder

De fractie vindt het belangrijk het geluid van Water Natuurlijk te blijven uiten. Daarnaast wil de fractie de bijdrage en denkkracht van leden serieus te nemen en dat leden hun ideeën kenbaar kunnen maken. De leden hebben de fractie met het vaststellen van het verkiezingsprogramma een kader meegegeven welke samen met het bestuursakkoord de koers aangeeft waarbinnen we deze periode van vier jaar werken. Het is wel belangrijk de koers te blijven ijken met de leden.

Dit kan door kennis, adviezen, opmerkingen en signaleringen met fractieleden te delen door ons via de site persoonlijk te benaderen. We ontmoeten onze achterban en leden graag persoonlijk tijdens door de fractie georganiseerde excursies of informatieavonden. Helaas moesten we de eerste door corona uitstellen en ligt een datum nu nog niet vast. Op deze momenten kunnen de leden hun inbreng leveren en de fractie koers meegeven.

Daarnaast hebben wij ook een inspreekmoment gecreëerd tijdens onze fractievergaderingen. Iedereen die een agendapunt heeft kan dit melden bij de fractiesecretaris, samen met de fractievoorzitter wordt gekeken of en wanneer het punt het beste past om in te spreken. Er zijn geen specifieke selectiecriteria, behalve dat het agendapunt bij moet dragen aan de missie van Water Natuurlijk.

Aanmelden van een agendapunt kan per mail aan de fractiesecretaris: A.kranenburg@vechtstromen.nl

Even voorstellen… Myrte van Dijk


In de zomer van 2018 werd ik geattendeerd op de aanstaande waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019: ‘Hee, dat is leuk, dat is echt iets wat bij je past!’, vertelde m’n partner.  ‘Ik
? Alsof ik al niet genoeg dingen om handen heb
’

Ik ben beeldend kunstenaar en ondernemer. Ik geef les aan kinderen en volwassenen op lokatie en in mijn atelier. Schilderen, boetseren (ook model- en portretboetseren) en beeldhouwen. Daarnaast word ik ingehuurd voor verschillende werkzaamheden op het gebied van kunst en tentoonstellingen,verricht dtp-werkzaamheden en doe wat ondersteunend cultureel vrijwilligerswerk.

In mijn atelier maak ik behalve m’n eigen werk ook beelden in opdracht. Dat kan in allerlei verschillende materialen. Klei geeft zowel de mogelijkheid om mee te schetsen als om beelden van te maken. Ook voor bronzen portretten maak ik het origineel in klei. Ik kies het materiaal dat het best bij het idee of het beeld. Dat kan steen, hout of gips zijn, maar ook beton, metaal of restmateriaal.

De natuur is de grote inspirator voor mijn werk en mijn leven en daar moeten we zuinig op zijn. Ik maak me zorgen over die natuur en hoe wij omgaan met onze aarde. Ik zie hoe rivieren worden vervuild en ondrinkbaar zijn geworden door onze veeleisende levensstandaard, industrie en intensieve grondbewerking. Ik zie op onbewoonde eilanden dieren sterven aan plastic troep, gruwelijk. En al kan ik de wereld niet alleen veranderen ik kan wel proberen in mijn omgeving een steentje bij te dragen. Dus heb ik ‘ja’ gezegd en me verkiesbaar gesteld voor Water Natuurlijk. Met voorkeursstemmen ben ik in het algemeen bestuur terecht gekomen vermoedelijk niet vanwege mijn kennis over water of besturen. Ik voel me vereerd en bevoorrecht om die rol op me te kunnen nemen al wist ik van beide niet heel veel af. Het is het heel leerzaam en boeiend. Ik ben een creatief denker en kan me goed inleven in situaties en mensen en dat helpt om dingen beter te begrijpen om van daaruit mijn bijdrage te leveren.

FOTO ERIC BRINKHORST

Namens de fractie neem ik deel aan twee commissies, ten eerste de commissie ‘Financien en Beleidsuitvoering’.  Daarin komt de komende tijd veel op ons af, zoals onder meer het nieuwe belastingstelsel, kostentoedeling, meerjarenverkenning, vergroeningsstrategie en natuurlijk de begroting van 2021. Ten tweede, de commissie ‘Waterkwaliteit’. Hier spelen vragen omtrent waterzuivering, medicijnresten en de energieopgave voor de komende jaren. Onderwerpen zoals biodiversiteit, droogte en ‘pfas’ hebben mijn interesse. Daar zitten al gauw andere onderwerpen aan vast zoals maaibeleid, handhaving en Europese opgaven voor de kaderrichtlijn water (KRW). Allemaal zaken die je om je heen ziet en hoort. Ik wil graag meer ruimte voor de leefgebieden van insecten. De bloeiende bermen en oevers zijn daarvoor van groot belang. Zowel buiten en vooral ook binnen het stedelijk gebied is gezond en natuurlijk beheer van onze leefomgeving van groot belang. Het maaibeleid moet zijn afgestemd op leefbaarheid van onze ecosystemen.

Het is mooi om te zien hoe we binnen de fractie over een enorm gevarieerd kennispalet beschikken, elkaar willen ondersteunen, scherp houden en van elkaar kunnen leren. Iedereen streeft naar een gelijkwaardig doel vanuit haar of zijn eigen visie en achtergrond en dat versterkt de fractie.

Voor het derde jaar op rij hebben we te maken met droogte en vooral in ons gebied merken we daarvan de desastreuze gevolgen. Darom groeit de noodzaak daar voorzorgsmaatregelen voor te treffen. Daarnaast valt er vaker in korte tijd meer neerslag en ook dat vormt in delen van het gebied een probleem. Het is dus zaak de juiste balans te vinden in vasthouden en afvoeren met inachtneming van de kwaliteit van het water. Want als regenwater via het riool de waterzuivering overbelast (bij hoosbuien), dan werkt het zuiveringsproces niet optimaal. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit van beken en sloten die gevoed worden met water uit de zuiveringsinstallatie.  Geconcentreerder afvalwater is gemakkelijker te zuiveren. Aan dat proces kunnen we allemaal aan meewerken, bijvoorbeeld door de regenpijpen van het riool af te koppelen. Veel gemeenten zijn daar al mee bezig.

Voor vragen en suggesties of een uitnodiging voor excursie stuur me een mail via m.van.dijk@vechtstromen.nl

myrtevandijk.nl       

project-vogelvrij.nl

Bestuurlijke werkwijze

13 juli 2020
In september 2019 nam het algemeen bestuur een besluit over de bestuurlijke werkwijze. Toen werd de aanbeveling gedaan om een aparte werkgroep op te richten die zich verdiept in de verhoudingen tussen algemeen en dagelijks bestuur. In de commissie FinanciĂ«n en beleidsuitvoering werd in november 2019 afgesproken om een werkgroep bestuurlijke verhoudingen te vormen. Deze … Lees "Bestuurlijke werkwijze" verder

In september 2019 nam het algemeen bestuur een besluit over de bestuurlijke werkwijze. Toen werd de aanbeveling gedaan om een aparte werkgroep op te richten die zich verdiept in de verhoudingen tussen algemeen en dagelijks bestuur. In de commissie Financiën en beleidsuitvoering werd in november 2019 afgesproken om een werkgroep bestuurlijke verhoudingen te vormen. Deze werkgroep zou kijken naar de bevoegdheidsverdeling tussen algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur (DB). Alsmede beoordelen hoe de informatievoorziening op dit moment is geregeld. Opdracht van de werkgroep was om met een initiatiefvoorstel te komen om het AB maximaal in positie te brengen om de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol te vervullen.
Begin 2020 is de werkgroep gevormd, bestaande uit Freenk Ensink (CDA), Wim van de Griendt (Water Natuurlijk, voorzitter), Wieger Mulder (AWP), Peter Rijtema (VVD) en Paul Schnellen (Bedrijven).

In de periode van februari tot en met mei 2020 is de werkgroep een aantal keer bijeengekomen en is met ambtelijke ondersteuning gewerkt aan de totstandkoming van dit initiatiefvoorstel. In de gesprekken werd continu stilgestaan bij de behoefte van het algemeen bestuur. ‘Waarover’ wil het algemeen bestuur weten, ‘op welk moment’ (vooraf of achteraf) en ‘waarover wil het bestuur beslissen’? Hierbij is de huidige tijdsbesteding en vergaderfrequentie voor leden van het AB maatgevend geweest. Uitkomst van het gesprek in de werkgroep was dat de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen AB en DB in orde was. Het algemeen bestuur wordt over het algemeen ook op een goede wijze door het dagelijks bestuur van informatie voorzien. Er is sprake van een open bestuurscultuur waarin de verhoudingen tussen algemeen en dagelijks bestuur goed zijn. Tegelijkertijd zijn ‘rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst’. Om deze reden heeft de werkgroep de aanbeveling gedaan om in een gedragslijn/handreiking een aantal uitgangspunten vast te leggen over ‘wanneer’ en ‘hoe’ het algemeen bestuur van informatie wordt voorzien, zodat de wederzijdse verwachtingen helder zijn vastgelegd.

Op enkele specifieke punten is aangegeven dat de informatievoorziening en de rol van het Algemeen Bestuur wel versterkt moet worden. Belangrijk punt hierbij is ‘grote projecten’, gezien de risico’s en impact daarvan. Hiervoor worden ook nieuwe afspraken gemaakt die in een protocol ‘grote projecten’ worden vastgelegd. Voor bepaalde ‘grote projecten’ kan het AB dan bepalen dat zij zowel goedkeuring wil geven aan een voorbereidingskrediet, als aan het ‘gehele’ investeringskrediet. Het project wordt dan in fasen opgeknipt, zodat het AB nadrukkelijker betrokken is bij de mijlpalen in het project.

In aanvulling heeft de werkgroep ook aangegeven dat het AB te beperkt betrokken is bij het grondbeleid van het waterschap. De werkgroep stelde voor om het dagelijks bestuur te verzoeken de huidige nota ‘Grondbeleid Vechtstromen (2015)’ op korte termijn te evalueren. In de actualisatie die hierop volgt, vraagt de werkgroep onder meer aandacht voor de bevordering van biodiversiteit.
Ten slotte beval de werkgroep ook aan om de indicatoren bij de programmadoelen te verbeteren. Op dit moment ontbreekt het aan voldoende inzicht voor het algemeen bestuur om goed te kunnen bijsturen en controleren. In de werkgroep zijn suggesties voor mogelijke indicatoren besproken met de ambtelijke organisatie. Indicatoren die bijvoorbeeld meer langjarig inzicht geven, of een totaal overzicht in de status van objecten (alle rwzi’s, alle KRW-wateren). Bij elk groot beleidsdocument moeten nu nieuwe indicatoren worden vastgelegd, zodat deze later in de Planning  & Control cyclus (begroting, voortgangsrapportage, jaarrekening) goed zijn te volgen.

Op 17 juni is het voorstel in de commissie Financien & Beleidsuitvoering besproken. Er was veel waardering voor het geleverde werk en vertrouwen in de aanbevelingen. Op 1 juli is het voorstel dan ook als hamerstuk aangenomen in het algemeen bestuur. Daarmee mondde een intensief traject uit in een succesvolle stap naar verdere ontwikkeling. Want de werkgroep blijft in het komende jaar beschikbaar als klankbord voor het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie, voor de ontwikkeling van de handreiking, protocol en indicatoren. Als het goed is worden alle voorstellen in november van dit jaar ter vaststelling voorgelegd.

Corona, Zoom, Vechtstromenen Water Natuurlijk

24 juni 2020

Over hoge hakken, drop, rode katers en vergroeningsstrategie

Het wekt verbazing dat iedereen zo snel gewend raakte aan de Corona-maatregel van: thuiswerken daar waar mogelijk. En hoe kantoorwerkers en vergadertijgers, ook van het waterschap, in no-time Zoom, Jitsi, Google Meet, Teams en Skype onder de knie hadden. Wat nooit in dit razende tempo gelukt zou zijn als daar geen noodzaak voor was. In de na-Corona tijd zullen we daar hoe dan ook ons voordeel mee doen.

Thuiswerken kan dus ook voor de Algemeen Bestuursleden van het waterschap. Thuis kun je ook je PC, IPad, laptop of zelfs je mobiele telefoon aanzetten en kom maar op met die vergadering. Ik hoorde van iemand dat ze ook bij thuis-vergaderen haar hooggehakte ‘vergaderschoenen’ aandoet. Om daarmee het ‘echte’ vergadergevoel in te brengen. Een ander doet juist graag teenslippers en een korte broek aan. Dit om de voordelen van het thuiswerken zoveel mogelijk uit te buiten. Als er plots een eega, rode kater, hond of kind op scherm verschijnt, blijven intussen verontschuldigingen achterwege.

Als voorzitter van de Commissie Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie zou ik ditmaal (17 juni) digitaal de vergadering leiden. Daartoe toog ik wel naar ons waterschapgebouw in Almelo. Ongekend leeg, dat begon al bij de parkeerplaats. In de Vechtzaal, omringd door zeer deskundige ambtenaren, zowel inhoudelijk als qua techniek, voorzien van drop, chocolade en water, nam ik plaats achter een laptop, met rechts voor mij een groot scherm en achter mij het portret van onze koning en koningin. Dit alles aangevuld met het aangename gevoel van gezelligheid. De vergadering liep zeer gedisciplineerd, hoe kon het anders. Namen van AB-leden die het woord wilden, waren keurig door de fractievoorzitters per onderwerp doorgegeven. Daarnaast konden de deelnemers middels hand opsteken of chatbericht aangeven het woord te willen. Om niet teveel uit de vergaderplanning te lopen was het tevens mijn taak om veelvuldig gebruik te maken van volgend vocabulaire: “Nou, heel snel dan”, “u bent vast toe aan de afronding”?, “Dit wordt de laatste opmerking”, “dus niemand voor de 2eronde”? Digitaal word je daarbij niet beïnvloed door onderlinge (non verbale) communicatie van deelnemers, wat zowel voor- als nadelen heeft. Verder heb je als voorzitter ook digitaal de technische mogelijkheid om, zelfs iedereen tegelijk, het woord te ontnemen (alle microfoons uitzetten oftewel: iedereen ‘muten’). Ondanks de tijdsdruk lukte het om zinvolle discussies te voeren over bv onze vergroeningsstrategie en de innovatieagenda. Dit alles bijna binnen de geplande tijd. Met dank aan onze DB-ers (inleiders), AB-ers en ambtenaren. Punten uit deze discussies zullen meegenomen worden in de ‘live’ bespreking (#1,5m) van de Meer-Jaren-Verkenning (MJV) begin september. Dan zullen we onze activiteiten van afgelopen jaar toetsen aan ons bestuursakkoord “Een blauwgroene toekomst” en kijken waar we onze activiteiten moeten bijsturen. Net als in een live vergadering konden geïnteresseerden van buiten, na aanmelding, online meekijken en -luisteren naar de vergadering.

Ook als voorzitter vond ik het een ‘mooie’ vergadering.

Ellen Pot

The making off
..NOS opnames over de droogte in waterschap Vechtstromen

30 april 2020

Voor het derde opeenvolgende jaar hebben we te maken met droogte. Ondanks een relatief natte winter viel het half maart droog. Maar liefst zes weken zonder regen en dan ook nog zo vroeg in het groeiseizoen, dat hakt er in. Ons waterschap is alert: waar mogelijk worden oppervlaktewaterpeilen hoog ingesteld om het water goed vast te houden, aanpassing van maaibeheer wordt verkend.

En weer veel aandacht in zowel dagbladen als regionale bladen. De Unie van Waterschappen doet samen met de waterbedrijven een oproep voor herstel van de balans in het watersysteem. Gelukkig is er ook oog voor mooie voorbeelden in ons werkgebied. Zo kwam Nieuwe Oogst met een mooi stuk over het Nieuw Drostendiep waar we in de driehoek natuur, landbouw en water gestaag werken aan een klimaatrobuust beekdal (lees hier het artikel). En ook de NOS zocht contact met zowel provincie Overijssel als waterschap Vechtstromen. Een interview met gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel over de structurele droogte werd gevolgd door een interview met mij als portefeuillehouder watersysteem.

Ik zal jullie meenemen in het verhaal dat we hadden voorbereid samen met mijn woordvoerder Hilferink en adviseurs Worm en de Lenne. Wat de NOS uiteindelijk heeft uitgezonden hebben jullie kunnen zien in het 8 uur journaal van 25 april jl

 Balanceren tussen  water vasthouden en water afvoeren

25 april 2020, opname locatie vlakbij de knijpstuw (Hengevelde).  In de Bolscherbeek staan de stuwen met hun klep in de hoge stand. Daarmee zorgen we ervoor dat het water niet zomaar het gebied uit loopt. Want het is hier nu droog. Goed te zien aan de stofwolken die ploegende boeren produceren en ook aan het doffe, niet frisogende lage gras.  Mocht het hard gaan regenen, dan laten we de klep wat zakken anders zouden we juist weer wateroverlast krijgen. Zo balanceren we als waterschap telkens tussen water vasthouden en water afvoeren.

Het zou heel mooi zijn als we ook in heel veel kleinere watergangen water zouden kunnen vasthouden. En dat doen we als waterschap ook, want juist in de kleinere watergangen (haarvaten) is de meeste winst te behalen. Daar zie je het snelst de gevolgen van de droogte en vooral daar moet ook het water vast gehouden worden. Maar het waterschap beheert maar 4500 km watergang van de totale 25.000 km watergang in ons gebied (dus meer dan 80% van de watergangen in handen van derden).

We willen kampioen water vasthouden worden.

Ons werkgebied ligt hoog boven zeeniveau, varierend van 20 meter bij Ommen tot 85 meter bij de Tankenberg te Oldenzaal. Voor de lager gelegen delen (40%) van ons werkgebied kunnen we water met gemalen oppompen uit de IJssel of het IJsselmeer. Voor de hoger gelegen gebieden (60 %) van het werkgebied moeten we het doen met de regen die valt. Daarom kwam de droogte in 2018 en 2019 bij ons in het oosten van het land harder aan dan in de meeste andere gebieden in Nederland. Je kunt water immers niet tegen-de-helling-op aanvoeren.

Daarom doen we ons uiterste best om water vast te houden. Maar dat kunnen we niet alleen. Het grootste deel (80%) van de waterlopen in ons gebied is van agrariĂ«rs, eigenaren bos en natuurterreinen en andere grondbezitters en ook zij realiseren zich – mede nav de afgelopen twee droge zomers – dat ze bij moeten dragen aan het water vast houden. Als waterschap willen we hen daar zo goed mogelijk bij helpen. Daarom zijn we samen met agrariĂ«rs, grondeigenaren en ondernemers aan het onderzoeken welke slimme, duurzame en kosteneffektieve oplossingen we kunnen inzetten om water vast te houden in al die kleine watergangen, (de haarvaten van ons watersysteem, daar waar de meeste winst te behalen is met water vasthouden). Daarnaast onderzoeken we welke effecten dit heeft en wat het aan extra water oplevert in het perceel van de boer.

Een slimme, duurzame en betaalbare stuw

Een van de voorbeelden van een innovatieve manier om dat te doen is een kleine stuw, die eenvoudig te bedienen is. Boer Josef kan hiermee het water als het ware knijpen. Als hij water wil vasthouden dan draait hij de binnenste cilinder in de stuw omhoog. De stuw houdt het water dan langer vast voordat hij gaat afvoeren.  Daarmee geef je het water ook kans de bodem in te trekken en kan de bodem als een soort spons het water vasthouden. Komt er veel regen en er dreigt wateroverlast, dan kan hij de stuw lager instellen en het water dat te veel is afvoeren. Zo wordt de boer waterbeheerder en kunnen we samen kampioen watervasthouden worden.

Nettie Aarnink

De Geeserstroom

29 april 2020
De afgelopen jaren is er discussie ontstaan over het functioneren van de Geeserstroom, een beekdal in het zuidoosten van Drenthe. Direct na de overstroming in 1998 is dit gebied aangelegd om het water langer vast te houden. ‘Building with nature’, zoals we dat noemen. Een waterbergingsgebied van ruim 600 hectare in combinatie met natuur. Er ontwikkelde … Lees "De Geeserstroom" verder

De afgelopen jaren is er discussie ontstaan over het functioneren van de Geeserstroom, een beekdal in het zuidoosten van Drenthe.
Direct na de overstroming in 1998 is dit gebied aangelegd om het water langer vast te houden. ‘Building with nature’, zoals we dat noemen. Een waterbergingsgebied van ruim 600 hectare in combinatie met natuur. Er ontwikkelde zich een prachtig oerdrents moeraslandschap. Zeldzame vogels als roerdomp en ijsvogels gingen er broeden. Steeds meer natuurtoeristen wisten het gebied te vinden. Het water werd zeer goed vastgehouden. Een succesverhaal, zou je denken.
Maar het water werd zo goed vastgehouden, dat omliggende boeren vonden dat hun landerijen daardoor ook te nat werden, met gewasschade tot gevolg. Ze trokken aan de bel en het gevolg was dat een deel van het stroompje uitgediept werd waardoor het gebied versneld leeg liep. En toen kwamen er ook nog extreem droge jaren. In 2018 en 2019 verdroogde het gebied daardoor extra en de natuur ging er met sprongen achteruit. Er werd een natuurgroep opgericht om de belangen van de natuur in dit gebied te behartigen. Ze noemen zich ‘De Vrienden van de Geeserstroom’. Wij werden door hen benaderd en er is regelmatig overleg geweest tussen Water Natuurlijk en de ‘Vrienden’. Gezamenlijke doel: Hoe voorkomen we dat het gebied weer verdroogd. Ook in dit voorjaar dreigde het gebied weer leeg te lopen.

Er kwam mede door tussenkomst van Water Natuurlijk, een gesprek tussen de ‘Vrienden’, Vechtstromen (DB-er Wim Stegeman) en Provincie Drenthe (gedeputeerde Henk Jumelet). Dat heeft er toe geleid dat het peil omhoog gezet is en het water weer langer vastgehouden kan worden. Daarmee is de oplossing nog niet definitief maar we zijn wel op de goede weg. En het voelt goed om samen met belanghebbenden voor de natuurbelangen op te komen.
De Geeserstroom is zeer de moeite waard om een keer te bezoeken.
Hieronder een link om meer informatie over dit mooie gebied te krijgen en met een prachtige wandelroute er doorheen:
voetzoekers.nl

Fantastisch nieuws! Statiegeld op alle plastic flessen


De invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes vindt op 1 juli 2021 plaats. Water Natuurlijk heeft zich landelijk ingezet voor de invoering van statiegeld op plastic flesjes. In april 2018, heeft Water Natuurlijk Vechtstromen het Dagelijks Bestuur van het waterschap opgeroepen om de Statiegeld Alliantie te onderteken. Deze alliantie had als doel om de regering wetgeving te laten maken waarin producenten verplicht worden statiegeld te heffen op plastic flesjes en blikjes. Bovendien heeft Water Natuurlijk samen met onze landelijke ambassadeur, Plastic Soup Surfer Merijn Tinga, meerdere malen aandacht gevraagd voor het probleem van plastic in ons water.

De invoering van statiegeld zal zorgen voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. AB-lid Anieke Kranenburg: ”Ik hoop dat het plastic zwerfafval hierdoor snel vermindert zodat ook het oppervlaktewater minder bevuild raakt. Plastic fragmenteert tot kleine deeltjes waardoor ons water verandert in een ‘plastic soep’. Daarnaast zou ik ook graag zien dat er statiegeld op blikjes komt. Onze beken en sloten horen namelijk geen afvalputje te zijn van plastic en chemicaliĂ«n”. Waterverontreiniging bij de bron aanpakken is iets waar Water Natuurlijk zich voor blijft inzetten.

Even voorstellen… Anieke Kranenburg

28 februari 2020

Mijn naam is Anieke Kranenbrug en sinds vorig jaar zit ik in het Algemeen Bestuur van Waterschap Vechtstromen. Binnen Water Natuurlijk ben ik al een aantal jaar actief maar het is mooi dat ik nu ook mijn stem kan laten horen in het waterschapsbestuur. Ik ben 26 jaar en daarmee ben ik de jongste waterschapsbestuurder uit de geschiedenis van Waterschap Vechtstromen. Het is voor mij belangrijk dat alle stemmen worden gehoord, ook die van jongeren. Dat is voor mij een van de redenen geweest om actief te worden in de waterschapspolitiek. In 2018 was de gemiddelde leeftijd van alle AB-leden in Nederland 64,6 jaar. De gemiddelde leeftijd van het Waterschapsbestuur in Vechtstromen is momenteel 57 jaar. Regelmatig krijg ik de vraag of ik het verschil in leeftijd met medebestuurders merkbaar is. Mijn antwoord: JA. Een paar recente voorbeelden zijn:

  • Ik heb een pleidooi gehouden om de AB-vergaderingen te verplaatsen naar de avond waardoor het makkelijker is voor studenten en mensen die overdag werken om waterschapsbestuurder te worden of om een vergadering bij te wonen. Toch stemden 9 AB-leden tegen dit voorstel. Argumenten die werden genoemd waren o.a.: ‘studenten gaan toch bijna nooit naar colleges’, ‘Burgers komen toch niet kijken, dus waarom zullen we dan speciaal gaan vergaderen in de avond?’
  • De AB-zaal wordt binnenkort gerenoveerd maar de meeste AB-leden zien de noodzaak tot modernisering nog niet zitten. Het aanleggen van stopcontacten voor het opladen van de laptop of tablet vindt men niet nodig.
  • Er is een discussie gaande over het gebruik van de term ‘heemraad’ in plaats van Dagelijks Bestuurder. Heemraad is voor mij een ouderwetse term voor een dagelijks bestuurslid en klinkt daarmee als een stap terug in de tijd. Bovendien, zullen de meeste inwoners in ons gebied deze term niet begrijpen. Om verwarring te voorkomen heb ik voorkeur voor een eenvoudige en begrijpbare term.

Anieke Kranenburg

Namens Water Natuurlijk neem ik plaats in de Commissie Waterkwaliteit en de Commissie Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie. De komende tijd zal ik mij onder andere bezighouden met thema’s als waterzuivering, medicijnresten, bestuurlijke vernieuwing, energietransitie en grensoverschrijdende samenwerking. Blij word ik van onze enthousiaste fractie die zich hard inzet om het waterschap te vergroenen. We hebben een diverse en hechte groep mensen die goed van zich laat horen in het bestuur. Binnen de fractie vervul ik de functie van secretaris en penningmeester. Naast het waterschapswerk ben ik bezig om mijn studies af te ronden, houd ik van hardlopen in de natuur en reis ik samen met mijn vriend tijdens vakanties graag door Europa met ons camperbusje.

Mijn boodschap is duidelijk: het waterschap is van iedereen en iedereen heeft ermee te maken. Daarom is het belangrijk dat meer mensen van zich laten horen. Via Instagram geef ik regelmatig updates over mijn avontuur in het waterschap. Heb je vragen of wil je meedenken? Stuur me een berichtje! Dit kan via Instagram @Water_Kranenburg of via de mail: a.kranenburg@vechtstromen.nl.

Meebewegen met water
.

20 februari 2020

Nettie. De droogte van 2018 en nog eens in 2019 heeft velen de ogen geopend. Zo ook ons waterschap Vechtstromen en onze fractie Water Natuurlijk. Water Natuurlijk? Welnu zo natuurlijk was het immers niet meer dat water beschikbaar was.

Met een bovengemiddelde natte herfst 2019 en de neerslag van de afgelopen weken zijn we erg blij. Behalve een paar locaties op de hoge zandgronden in Twente en op de Hondsrug zijn de grondwaterstanden nu zo goed als hersteld van een droge zomer. Maar wat was het droog! En wat duurde het lang voordat het grondwaterpeil zich weer hersteld had. Dit betekent overigens niet dat de natuur zich overal heeft hersteld. Effecten van droogte op de natuur manifesteren zich pas in later stadium en dan is het maar afwachten of de natuur zich herstelt.

We hebben flink op de trom moeten slaan om de aandacht van zowel onze Unie van Waterschappen en nog harder om de aandacht van het rijk te vangen. En dan bedoel ik serieuze aandacht voor het feit dat hoge zandgronden hun eigen droogteproblematiek hebben. Dat we hier grotendeels afhankelijk zijn van de regen die er valt. En dat ons watersysteem meer is ingericht op een goede afvoer van water en minder op het vasthouden van water.

Het is ons gelukt de droogte op de agenda te krijgen. Provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, boeren en natuurorganisaties
..ze hebben droogte en waterbeschikbaarheid op hun agenda staan. Nu nog de middelen! Water sparen op de hoge zandgronden heeft immers topprioriteit!

Met de twee droogtes achter de rug maken we er nu werk van om ons watersysteem waterrobuuster te maken of anders gezegd: we werken aan een watersysteem dat zowel in staat is droogte op te vangen als voorbereid is op wateroverlast.

Dit doen we samen met onze partners uit landbouw en natuur kringen in de vorm van twee pilots: een in Drenthe en een in Twente. Het is deels toepassen van maatregelen die elders beproefd zijn en deels samen proberen een nieuwe solide balans zoeken. En naast dat meer robuust maken van het watersysteem zullen we er ook niet onderuit komen dat we met zijn allen ook wat vaker moeten gaan accepteren dat het allemaal even niet optimaal is; dat het soms te nat of te droog is. Dat we meer moeten meebewegen met water. Wordt vervolgd.

Samen zoeken naar creatieve oplossingen

15 februari 2020

Nettie. In diverse stuurgroepen Natura 2000 waarin ik namens het waterschap als bestuurder zit, is mij gevraagd wat er toch gebeurde in het kader van het project Reggedal Enter waar een forse houtkap gerealiseerd is zonder veel problemen. Ik vertel dan dat het geheim van de smid is om de direct betrokkenen, de bewoners en hun kennis te activeren door ze eigenaar te maken van zowel het probleem als de oplossing. ‘Hout Moet, Houd Moed’ kreeg meteen energie doordat de bewoners – jong en oud – werd gevraagd met creatieve oplossingen te komen voor een probleem in hun eigen leefwereld. Met daarbij de belofte dat de door hen uitverkozen oplossing ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. De spelregels waren helder en het spel was in handen van de bewoners. Waterschap en provincie hadden slechts een faciliterend rol indien bewoners dit nodig vonden.
De wereld op zijn kop dus. Het was aanvankelijk even slikken dat mijn rol als bestuurder klein zou zijn en ik was blij verrast dat ik werd gevraagd aanwezig te zijn op de avond waarop het winnende idee werd uitverkozen. Het verloop en de ambiance van die avond spraken boekdelen! De zaal zat vol met jong en oud, sidderde van positieve energie en op de tafels prijkten diverse maquettes. Zo kon ik met veel verve in een later stadium uitleggen waarom het traject “Hout moet, houd moed” verbindend had gewerkt. Op 12 december 2019 is het winnende idee, het herstel van de houtenophaalbrug bij Binnengait officieel geopend.

12345678