Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Voorjaarsnota 2018-2019; Verder gaan op de ingezette lijn, oogsten en vooruit kijken

Fractie Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

vlnr: Carlo Rutjes, Joke Leenders (voormalig AB-Lid), Els Otterman, Jos Jansen, Harmke van Dam, Jaap van de Heijden (nieuw AB-lid), Diederik van de Molen

Verder gaan op ingezette lijn, oogsten en vooruit kijken

Korte samenvatting Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 27 juni 2018

De fractie wil graag verder gaan op de lijn die we hebben ingezet, oogsten wat we al hebben bereikt en vooruit kijken hoe verder te gaan. Er gebeurt veel op onderwerpen waar het waterschap een rol in heeft.

Traditionele taken krijgen nieuwe dimensie
Proactief handelen, aandacht voor innovatie, initiatief nemen waar dat kan, zijn ons inziens hier belangrijk bij. De traditionele taken rondom veilig, voldoende en schoon m.b.t. water krijgen een nieuwe dimensie als die ook worden gekoppeld aan onderwerpen zoals klimaat, duurzaamheid, onze leefomgeving, energievraagstukken, ontwikkelingen in het grondgebruik en aandacht voor de bodem. Maar ook de rol van het waterschap in de samenleving, het belang van betere zichtbaarheid en het inzicht dat je als overheid niet alles alleen moet doen en willen.

Wisselende rol waterschap 
Heel belangrijk daarbij is de rol die je als waterschap daarbij voor ogen hebt. Die rollen kunnen, afhankelijk van het thema, wisselen.

In de beeldspraak van een toneelstuk kun je regisseur, hoofdrolspeler, gewoon acteur, soms zelfs figurant of decor zijn. En zelfs achter de schermen kun je nog een rol vervullen. Heel zelden ben je alleen maar toeschouwer als het om waterthema’s gaat.                                                           

Aandacht voor
Er is aandacht voor en inzet op actuele ontwikkelingen zoals omgaan met exoten in het water en we zijn proactief aan de slag gegaan met het tegengaan van bodemdaling door kleur te bekennen in onze peilbesluiten en door ruimte te geven voor het experiment met onder-water-drainage.

Via aandacht voor de uitstoot van CO2  leveren we een kleine bijdrage aan het tegengaan van mondiale klimaatverandering, maar ook een grote bijdrage aan het behoud van ons eigen veeweidegebied. Om die reden willen we de Motie peilbesluiten en CO2 indienen.

Ambitieuzer en scherper in waterkwaliteit en water in de stad
Wij vinden in de Voorjaarsnota dus aanzetten terug voor die rol in de toekomst, en wat ons betreft  doen we dat nog een slag ambitieuzer en scherper.

  • Ten eerste bij de verbetering van de waterkwaliteit. We maken goede stappen bij de aanpak om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in ons water komen. Maar dat is nog niet af – we moeten daarmee doorgaan. Het is bewezen dat natuurvriendelijk schonen van watergangen een bijdrage levert aan een mooie sloot. Dat moet standaard praktijk worden waar mogelijk. We moeten oog houden voor nieuwe bedreigingen. Ik verwijs naar de opkomende stoffen in het water zoals resten van geneesmiddelen, microplastics en exotische stoffen als GenX. Wat kunnen wij daaraan doen?
  • Ten tweede moeten we nagaan of onze lozingsvergunningen nog op orde zijn om zeker te weten dat we daar geen gedoe mee krijgen.
  • Ten derde hebben we een verantwoordelijkheid om bij de zogenaamde hot-spots ongewenste chemicaliën uit ons afvalwater te halen. Niet neuzelen of dit wel nodig is van Europa, maar gewoon doen omdat we zelf schoon water willen.
  • Ten vierde. Dit jaar gaat de nieuwe RWZI-Utrecht in bedrijf. Is het daarmee ook niet tijd na te gaan denken over na schakelen van extra zuiveringstrappen?

Een item wat onze speciale aandacht heeft is Water in de stad. Hier komen klimaat, Groene Stad en leefomgeving, stresstesten, watertoets, etc. bij elkaar. En bij de realisering  kunnen we ook de betrokkenheid van burgers vergroten.  Denk daarbij aan zicht hebben op de bestuursakkoorden van de nieuwe colleges B&W’, hebben deze nu eindelijk een waterparagraaf als “Water en Klimaatadaptatie” in hun coalitieakkoorden opgenomen?

Provincie ondersteunen bij Nieuwe natuur 
Een bijdrage geven aan realisering van nieuwe natuurgebieden, bijvoorbeeld via natuurvriendelijke oevers maar ook het ondersteunen van de taakstellingen van de provincie voor nieuwe natuur, willen we graag verder ondersteunen. Denk hierbij aan koppeling van wateropvang en natuur en recreatie.

Evenwichtige kostenontwikkeling
Tot slot de verdere kostenontwikkeling. Het bestuursvoorstel van de Unie van Waterschappen over een nieuwe opzet is recent beschikbaar. WN-HDSR komt er ongetwijfeld op termijn nog op terug. In ieder geval blijven voor ons staan de uitgangspunten uit het coalitieakkoord, met een gelijkmatige en evenwichtige kostenontwikkeling EN de recente afspraken in december 2017 vastgelegd via het amendement van LNE.

De uitspraak van de voormalige Hoogheemraad Beugelink dat een waterschap voor de toekomst alle, door de samenleving gevraagde activiteiten, niet meer voor 1 euro per dag per inwoner kan doen, geeft dat beeldend weer. Dat zal een echte uitdaging gaan worden voor de nieuwe periode die er aan gaat komen voor de waterschappen.

Wonen, werken en recreëren
Het betekent in elk geval ook dat wij als waterschap goed moeten laten zien dat het belastinggeld bij ons niet over de brug en in het water gesmeten wordt, maar dat we het gebruiken om een zichtbaar schonere, aantrekkelijke, veilige, gezonde, ecologisch en economisch rijkere omgeving te creëren om te wonen, te werken en te recreëren. Dit jaar willen we benutten om te oogsten, maar ook om proactief onze rol te spelen in de vele ontwikkelingen die zich voordoen waarbij we onze blik verder richten dan maart 2019.

Jos Jansen,

Fractievoorzitter voor Water Natuurlijk in
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

hele tekst Algemene Beschouwingen  klik hier