Algemene Beschouwingen

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van donderdag 26 november zijn de Algemene Beschouwingen gehouden. Lees hieronder de inbreng van onze fractievoorzitter Sander Mager.

Mijnheer de voorzitter, Beste collega’s,

Over de begroting kan mijn fractie eigenlijk heel kort zijn. Het is een prima begroting waar ambitie uit spreekt. Wij vinden het een prestatie van formaat dat het DB in dialoog met de directie van Waternet erin is geslaagd om en alle ambities uit het coalitieprogramma te verwerken en alle ambities uit het WBP en dat alles met een lagere tariefstijging. Hulde!
Natuurlijk hadden wij in de commissie ook een flink aantal vragen en opmerkingen, maar op al die voor ons belangrijke punten is het DB ons tegemoet gekomen:

1. er komt een Masterplan voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het afvalwaterbeleid.
2. er komt volgend jaar een voorstel over hoe we omgaan met innovatie. Wat verstaan we er onder, hoe willen we het aanwenden, wat is de agenda en hoe wordt er op gestuurd.
3. er komen beleidsregels over de eventuele verlenging van de termijnen waarop we peilbesluit herzien en hoe we daar dan mee omgaan.

We vinden het belangrijk dat het DB toegezegd heeft dat er een uitvoeringsagenda van alle onderwerpen uit het bestuursakkoord komt – inclusief die onderwerpen niet direct een financiële doorvertaling hebben. Die is nu toegezegd voor het eerste kwartaal van 2016. Onze fractie is blij dat die uitvoeringsagenda er komt, maar tegelijkertijd vinden we het eigenlijk te bizar voor woorden dat er bijna een jaar van deze bestuursperiode voorbij is voor die agenda vastgesteld is. Dat moet toch echt anders. In veel gemeentes is binnen twee maanden na het aantreden van een nieuwe coalitie de uitvoeringsagenda beschikbaar, inclusief financiële doorvertaling naar de programmabegroting en de meerjarenbegroting. Wij snappen niet dat dit bij ons waterschap niet ook zo zou kunnen.

Onze fractie wil het komende jaar dan ook flink inzetten op een professionaliseringsslag van ons waterschapsbestuur. Dat begint met de vraag wat voor bestuur we willen zijn. Wat ons betreft stoppen we vandaag met het functioneren als stempelmachine. Dit waterschap verdient een zelfbewust, betrokken en herkenbaar democratisch bestuur. Zelfbewust omdat we als AB onze rol kennen en vervullen als democratisch bestuur, door kaders te stellen en te sturen op maatschappelijke resultaten. Betrokken, omdat we vanuit onze passie voor water verbinding leggen met alle anderen die hier vanuit hun passie en rol aan bij kunnen dragen. En herkenbaar omdat we door die verbindingen het waterschap schmoel geven – in wat we doen en hoe we dat doen.

Dat betekent in onze ogen ook dat we als AB veel minder op de stoel van het DB en al helemaal niet op de stoel van de experts van Waternet moeten gaan zitten. Laten we stoppen om in de commissie eindeloze monologen te houden met ladingen uitvoeringsvragen. Laten we in plaats daarvan in 2016 als AB met drie strategische thema’s aan de slag te gaan. Wat Water Natuurlijk betreft zouden dat de thema’s ‘Stedelijk Waterbeheer’, ‘de de toekomst van diepe polders’ en ‘Klimaatneutraal Waterschap’ kunnen zijn, maar we bepalen graag samen met onze collega’s van andere fracties welke thema’s het komend jaar worden.

Als AB gaan we ons op die thema’s vervolgens door anderen laten inspireren, gaan we intern en extern de dialoog aan – misschien wel het debat – over wat het waterschap daaraan kan en zou moeten bijdragen en enthousiasmeren en activeren we zo al die andere partijen die we hierbij nodig hebben. Zo voeden we het DB in plaats van ongeduldig te blijven wachten wanneer we nou eens een voorstel krijgen.

We moeten niet in de verleiding komen om onze oude handelswijze door te zetten. Een professioneel waterschapsbestuur vraagt daarom ook dat de bestuursvoorstellen die we krijgen veel zakelijker zijn. Met een duidelijke beschrijving van de context van het vraagstuk, de geldende kaders, de voorgestelde wijzigingen en de eventuele alternatieven. En het AB moet zich dan willen en weten te beperken tot die kern en het agendapunt niet benutten als vrijbrief voor eigen interesses en stokpaardjes. Het vraagt ook om een termijnagenda, waardoor we als AB weten wat er het komende jaar op onze agenda afkomt, zodat we ons daar per fractie en als AB op voor kunnen bereiden. En het vraagt om ambtelijke ondersteuning van het AB die ons proces organiseert, kansen signaleert, en alert is op wat er elders gebeurt.

Voorzitter, ik hoop van harte dat niemand zich persoonlijk aangesproken voelt dat hij niet professioneel zou zijn. Maar ik hoop dat we ons allemaal aangesproken voelen om ons samen verder te ontwikkelen tot een zelfbewust, betrokken en herkenbaar democratisch bestuur. Juist omdat de coalitie staat als een huis, we prima DB-ers hebben en de sfeer binnen het AB prima is hebben we daar alle kans toe. Laten we die kans samen grijpen.

Toon alle berichten in deze rubriek