Algemene beschouwingen Water Natuurlijk AGV, 27 novbember

Mijnheer de voorzitter!
Aan het eind van deze verlengde zittingsperiode van het Algemeen Bestuur van ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ( helaas officieel nog Hoogheemraadschap, maar ja, sommige veranderingen hebben hun tijd nodig) staan we aan een nieuw begin. Een nieuwe dijkgraaf, van de oude hebben we onlangs met veel dankbetuigingen afscheid genomen, wij wensen hem veel wijsheid toe in deze inwerkperiode. Een nieuw nationaal beleid neergelegd in een nieuw Deltaplan dat in ieder geval doorloopt tot omstreeks 2050.En binnenkort dus ook een nieuw Algemeen Bestuur dat als één van zijn eerste besluiten een nieuw Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP) gaat vaststellen en wellicht ook een andere coalitie. Eerst maar de verkiezingsuitslag afwachten.

In deze algemene beschouwingen wil ik namens Water Natuurlijk allereerst nader ingaan op de korte en lange termijn en hoe deze met elkaar kunnen conflicteren.

Voorts wil ik nader ingaan op de verhouding met Waternet onze uitvoerende dienst aan de hand van de Amsterdamse waterbierfiets.

KORTE EN LANGE TERMIJN.

De kracht van het Deltaprogramma is de lange termijnvisie die in samenspraak met alle betrokkenen tot stand is gekomen.
Samenspraak met betrokkenen is ook iets wat bij ons in waterschap hoog in het vaandel staat, ter voorbereiding van het nieuwe WBP bijvoorbeeld hebben we drie bestuurlijke conferenties gehouden.

Echter de resultaten van keukentafelgesprekken kunnen in concrete besluiten wel eens afbreuk doen aan de lange termijn doelstellingen . Neem nou het in het deze AB vergadering vast te stellen peilbesluit voor de Horstermeerpolder. De KRW ( Kader Richtlijn Water ) en NBW ( Nationaal Bestuursakkoord Water ) doelstellingen worden niet verder gebracht, terwijl we dat wel willen. Een peilbesluit heeft over het algemeen een tijdsduur van 10 jaar. Wil men echter lange termijn doelstellingen, zoals in het Deltaplan en WBP worden nagestreefd, halen dan moet het sneller. De (zoute) kwel, zoals in de Horstermeerpolder, zal op korte en lange termijn niet vanzelf stoppen. Wij zouden graag zien dat het DB zich inspant om bij het schema van te realiseren peilbesluiten dit aspect meeneemt. Dat betekent hard werken om onze lange termijn doelstellingen niet vast te laten lopen en wellicht eerder peilbesluiten en gebiedsvisies sneller dan de wettelijke termijnen aan te pakken. Peilbesluiten mogen wettelijk gezien tussentijds worden gewijzigd. Dus niet in de Horstermeerpolder 10 jaar achterover leunen, maar hard aan het werk aan de keukentafels! Zet de koffie maar vast klaar.

WATERNET
Bij de voorbereiding van ons nieuwe Water Natuurlijk verkiezingsprogramma hebben wij ons oor te luister gelegd bij ons ondersteunende groepen en andere relevante maatschappelijke gremia. Nou ben ik lid van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (V.V.A.B.). Nee, ik wil niet inhoudelijk ingaan op de waterbierfiets maar de V.V.A.B. beklaagde zich er wel over dat de vertrouwde personen niet meer aanspreekbaar waren. Natuurlijk, efficiencymaatregelen vereisen de nodige reorganisaties. Waternet is zeer loyaal levert dan ook de overeengekomen efficiencywinst. (zelfs meer dan afgesproken). Echter als naast de V.V.A.B. wij dezelfde klachten krijgen van de heer Westmeijer namens de bewoners van Broekdijk Oost en in het Parool van vrijdag 24 oktober in het artikel (zie bijlage) “IJsbaanpad zit weken zonder riolering” lezen “Bewoners klagen over overlast, vervuiling en slechte communicatie”. En ook in onze gesprekken met bijvoorbeeld “De Gezonde Stad “ en het werkcomité van de Vechtplassencommissie worden soortgelijke klachten geuit dan is onze conclusie dat het accountmanagement van Waternet voor verbetering vatbaar is. Overigens is een en ander ook doorgedrongen bij de directie van Waternet en gaat onze directeur Roelof Kruize er nu zelf bij de V.V.A.B. achteraan heb ik begrepen. Hulde , maar waarom wijd ik daar nu zo over uit bij deze Algemene Beschouwingen. Ik doe dat om te kunnen uitleggen aan onze nieuwe dijkgraaf dat hij als lid van het Stichtingsbestuur Waternet voor deze institutionele zaken –zoals Klantcontacten- volledig medeverantwoordelijk is ( zie schema in bijlage). Verder hebben wij als AB nogmaals vastgesteld dat de dijkgraaf over zijn rol als bestuurslid van de Stichting Waternet volledig verantwoording schuldig is aan het AB. Nogmaals de waterbierfiets –het beleid- ligt bij de gemeente Amsterdam, de uitvoering ligt (gemandateerd) bij Waternet, maar hoe Waternet omgaat met zijn accountmanagement (Klant contacten)is een verantwoordelijkheid van de Stichting Waternet als geheel, dus ook van onze dijkgraaf. In 2013 is een en ander nogmaals neergelegd in een schema waarbij Klantcontacten expliciet als een verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur is vastgelegd met een volledige verantwoordingsplicht aan het AB.

Overigens zijn wij zeer tevreden over de activiteiten van Waternet maar het accountmanagement verdient dus de nodige aandacht en onze nieuwe dijkgraaf ( gesteund door de klankbordgroep uit het AB). Ook Water Natuurlijk zal in de komende verkiezingscampagne hierop letten en zo nodig in het nieuwe coalitieakkoord aandacht vragen.

SLOT
Kortom Water Natuurlijk als groene waterschapspartij met hart voor blauw ziet tevreden om, er is veel bereikt, maar er is ook de uitdaging om nog veel te doen.

Rick ten Have fractievoorzitter

Toon alle berichten in deze rubriek