Brief aan formateurs – speerpunten Water Natuurlijk

In de formatie voor een nieuwe coalitie en een nieuw bestuursakkoord voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben de formateurs alle fracties gevraagd om per brief hun 5 speerpunten te delen en daarbij antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat moet er deze bestuursperiode zijn bereikt op dit thema?
  • Welke richting is daarvoor nodig (hoe)?
  • Welke concrete maatregelen moeten hiervoor komende bestuursperiode worden genomen (wat)?

De volledige brief van de fractie van Water Natuurlijk is hier te downloaden. De fractie heeft de volgende speerpunten ingebracht:

  1. Waterkwaliteit. Deze bestuursperiode realiseren we niet alleen de vastgestelde en wettelijke doelen voor verbetering van de waterkwaliteit (KRW), maar zet AGV zich proactief in om de gezondheid voor mensen, planten en dieren te verbeteren. Dit vraagt dus systeemverandering en meer aandacht voor onderhoud en beheer.
  2. Klimaatadaptatie/Toekomstbestendig watersysteem. Deze bestuursperiode plaatst AGV de wateropgaven in een ruimtelijk perspectief op basis van kwaliteit (veilig, gezond en mooi). Dit ruimtelijke perspectief is de basis voor samenwerking met anderen
  3. Bodemdaling. AGV initieert in deze bestuursperiode een voortvarende een effectieve gebiedsgerichte werkwijze voor de aanpak van bodemdaling, samen met andere overheden en met de agrariërs en natuur- en milieuorganisaties. Na 2030 maakt ‘peil volgt functie’ gebiedsgewijs plaats  voor ‘functie volgt peil’.
  4. Biodiversiteit. Biodiversiteit en ecologie gaan expliciet tot de kerntaken van AGV behoren en zijn geen ‘luxe’ of bijzaak. Bij alle activiteiten van AGV zijn biodiversiteit en ecologie daarom een sturende overweging. Het waterbeheer van AGV draagt bij aan versterking van de biodiversiteit. AGV voert een effectief watermanagement waarin alle koppelkansen gebruikt worden om habitats te beschermen of te verbeteren en de biodiversiteit te versterken.
  5. Energietransitie. AGV is zelf energieneutraal in 2021 en aan het einde van deze bestuursperiode aantoonbaar energiepositief. AGV toont het goede voorbeeld, zowel mbt de eigen bedrijfsmatige processen, als in de regionale samenwerking en draagt eraan bij dat elke maatschappelijke euro zo goed mogelijk uitgegeven wordt.

Alle speerpunten zijn in de brief uitgewerkt in concrete voorstellen.

Toon alle berichten in deze rubriek