Energieneutraal

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2020. Deze ambitie is in het coalitie-akkoord opgenomen. Dit is een heel ambitieuze ambitie en waarschijnlijk ook de meest ambitieuze van alle waterschappen in Nederland. De ambitie past wel in andere afspraken:

  • De meerjarenafspraken afvalwaterzuivering 2008: 2% energiebesparing per jaar;
  • Klimaatakkoord 2010: 40% zelfvoorzienend in 2020, 30% minder broeikasgasuitstoot in 1990-2020 en 100% duurzame inkoop.
  • De Green Deal, afgesloten in maart j.l. waarin waterschappen ernaar streven om zo snel mogelijk na 2020 energieneutraal te zijn.

In Waterschapsland wordt op dit moment vooral aandacht geschonken aan “energiefabrieken”: rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) die energieneutraal zijn, of zelfs energie opwekken doordat het slib vergist wordt tot biogas. Dit biogas kan dan met een WKK weer worden omgezet in warmte en elektriciteit. In AGV gebeurt dit al op grote schaal, het meeste slib wordt daartoe naar Amsterdam West gebracht.

Onze fractie volgt het onderwerp nauwlettend. We hanteren daarbij de volgende trits:

  • Eerst zoveel mogelijk energie besparen. Wat je bespaart hoef je immers ook niet op te wekken. Energiebesparing kan ook gerealiseerd worden door bijvoorbeeld andere zuiveringstechnieken te gebruiken, of door voor een andere slibverwerking te kiezen.
  • Daarna zoveel mogelijk proberen duurzaam op te wekken. Dat kan met biogas op de RWZI’s, maar ook door locaties te gebruiken voor wind- en zonne-energie. Ook kan er warmte/koude teruggewonnen worden uit het effluent van de RWZI’s.
  • Wat AGV daarna nog moet inkopen aan energie moet in elk geval duurzaam ingekocht worden. Dat is natuurlijk ook een financiële afweging.

Over het algemeen denken we dat er op het punt van energiebesparing nog meer te halen zou kunnen zijn dan er nu gebeurt. We hebben daarop dan ook aangedrongen bij de behandeling van de nota energieneutraal én het innovatieplan van het waterschap.

De komende tijd zal de fractie nog een aantal energie-onderwerpen verder uitdiepen, onder andere in verband met de vernieuwing van de RWZI Weesp. Wie mee wil denken is van harte welkom! Contactpersoon: Marjolein Quené

Toon alle berichten in deze rubriek